Skip to main content

Full text of "Apuleii Opera omnia: ex editione Oudendorpiana : cum notis et interpretatione in usum Delphini ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| ^-«'-Wt^- 
L^ ' Ht3 tr 
APTJLEII OPERA OMNIA. VOL. VII. Mfk.HVtr.CI**' AfA. \4 A P U L E I I OPERA OMNIA EX EDITIONE OUDENDORPIANA CUM NOTIS ET INTERPRETATIONE IN USUM DELPHINI VARIIS LECTIONIBUS NOTIS VARIORUM RECENSU EDITIONUM ET CODICUM n INDICIBUS LOCUPLETISSIMIS ACCUBATB RECENSITA. 


VOLUBfEN SEPTIMUM. T LONDINI : 

CURANTE £T IMPRIMENTE A. J. VALPY, A. M. 

1825. 
> y-^ /^ 
k 
r NOT.E VARIORUM IN APULEII OPERA. APOLOGIA. Aroumbmtum. Magicaroin artiam 
Molti Roma iDsimolati pottolatiqiie 
faemnt, etiam pritcis Reipoblic» 
temporibot. Crimen enira hoc in Ita- 
lia et in ipta orbe olim increbaiiae, 
leget Decem?iralet declarant, qots 
capite taazeront mala, Id ett, Magica 
cannlna« et ti qoit frofem alienam 
eicantattet. Jodidam exercltara 
poblicom et nobilittimom dc boc cri* 
mine apod Liviom legimot inter Al« 
blnnm et Furniom. Etiam Magi no- bilittimi et antiqoittimi in Italia ena- 
merantnr, Picot et Faonot, aliiqne 
nonnolli ; et cum iit Noma rez. fted 
patetcente hitiiitlmperio» at reliqom 
artet atqoe doctrints laadandte om- 
net, tic Tltia et maleficia» et tnper* 
ttitionet, ritotqoe cxterni In nrbea 
influzere. Hinc jam tub imperio Prin- 
dpom creberrima mentio ChaldtBO» 
ram, Magorom, et (hoc enim DomUw 
lioncftittimo tua flagitia Telabant) 
Mathematicorom. Nec remedia ta* no4f{ NOTiS VARIORUM Ilf rn nifrnnt ; ••!! iniiitii S«nmtn»con- 
fnltiii tnAiiim coiircitiim, pieramqoe 
irHiln. Pt iiliMi tntiili». ' Geniis lio- 
mlnnm ' (in«|iiit Curnelliis Tartttu 
I. Hi«lifr.) ' iiotpntibiis iiiHdum, spe- 
ranliliiis rMllex. ()iioU in civitate 
noslre i*t vvlaliititr «^mper. et re- 
tlnpliitur.' C«niit«, nun lolum en- 
piilllM inifull hnniaiii lenper Te- 
itiii «t inoonrMse vei cum perirnlo 
(It^lifffiuill ac pi»rMi<|nenUi . sed poten- 
ti« eoruia, (|ni ii» «tuUlie attineben- 
tur. Principe» eiiam ipsi. licet nulli 
maiis (|uam nationi ilil Qllathemmti- 
comm inlVnsi infi>ttlque essent, ob 
prtiUlrtionet. (|uibut levea animi od 
ret novas et muiationcs (iorainomm 
spermaUas, ant procurmnUms impelle* 
renlur ; tamen fos inter instramentm 
aula^, aremnmque domus plen(|tie hm> 
bnemnt, ut Ttbcrius Thnwyllum inti- 
mm fkmilimrltate sibi atytinxit, ipse 
J^ovM^^rvros ri|r M rtiir jirr p wr /oarrt- 
«ir, ut ait Dit». 5eU umnium nobi- 
lissimoa ob Mofimui C«Mimm tempo» 
ribna comperior, /\poilonium Thym* 
nwuB^ ct Appnleium huno uostram 
31mdmnrensem. Ct«r<|ue elimm publl^ 
c«emram ortium oUcusmti, Apollonitia 
apoU Impermturem Domilianum, \p> 
piileius Cartbimine apiiU IVfaaimum 
Claiidium \tVic« prucunsulem sttb 
iniperio Divi Pii, v«| HaUiimnl ^umin 
circm illm temporm vixit\ lpsi(|it« 
sese Mimque studia. ntailu amuvanie. 
UefViidenint ; sed \ppuleiiis nostvr 
inficimodo, \poilooius ultro proHten* 
do et insnltmodo. Tantm certe fmmm 
tBteri|«e tiiit. aC «thnici homina», rell- 
Htoius oostrv bostrs, non alioa Chria» 
i» SenPAtori ooatra appoiiero, «t prei^ 
ponere majes tmto mirmruiomm «on» 
s— ee ri nt, nt Lortmnlins llb. v, i?ap« 
\«fiiaiinns in Kpist. od fHar^ 
■ wribit. S«d lliyanniua v»r-. 
Moffiia, «1 pnostlgialMt nitl« 
ii «H i e prtMtigiia jiidielo «•» <»t |'*enio 
eripait, qnnm n*p»ttte • mi*Uiii (^eg 
oitioae eoBspeetnqiie judiifUiN »«m. 
Imm expeninenia 
ts D 

evttii 

tii nnisset. 

Et meruit harc eju 

temere dixerinm, 

pnrjudicmta 

mioum et Chri i 

scriptoram opioioBt 

qnim non obscnre i| 

mrtinm stndios 

qne etii 

nno loco operia 

monstrat. Neqne oi n 

Apologim tmm se n i 

tmiem Magnm, nl. 

mccipiebmtur, id eac, 

scientim onminiuii, 

noram inveatigmtii 

bms scelentmaqnr, 

riter, Philoaophnm 

torem Deoram» fisoulimqae I 

cm alumnnm^ qnie nilul niai 

et Itetum, et festivi iralimrec 

vidit tamen sibi muqi lo n 

Attnram hac de rinsam, 

Uem operts extremi : * , » 

asino rrmoto pn in 

eviUens exitium incer mmniia 

nnm otfenderem, vel mrtim 

snapicione vei inUicii ' (mmloj 

* ftittiri criminmtione.' PlmiM! 

«t hfiec Ormtio, et ejiia incrc 

«ioinlansqne Uoctrinm, et sno 

amnium viromm qni illis temp 

viv(pbant. amicitia per»umdent« 

iinm «t temperantem vinim 

«tiami|(te. qnod paulo ante noni 

«u»(i!( Uicffe. inuocentem ; si nnill 

juHam tecisse ostendatur, sed contra 

plnnmumm commodla atque 

s«rvtiiis«, »ub«enisse egeatmti : qi 

ipse Ue ««, ut omniboa nocissiiiim eC 

in hmc armtionc pratitetur et mliia in 

upenbus. Neqiie vitio aut crimini 

UmnUum, %i laeunma iilaa rvi fmmilimnm 

««plem honesto et locupiete mmtn- 

moniu vuluit. Neqne Mmgicia artft-> 

hnn «iit incmntmmentia, ut inimici ob- 

^««vmor, «poa «i tnit md PuUenfillm 

•ihi «nimiim anptiaa«(ue conciiiandma, 

luvttti qnum «jumim torma. tum nobi- 3046 NOTiE VARIORUM IN ra fnernnt ; led mnltis SeniitnAcon- 
tnltis malum coercitnm, pleramque 
irrilis, et ideo roultis. ' Oenus ho- 
minnm ' (inquit Cornelius Tacitus 
1. bistor.) 'potentibus iofidum, spe- 
raotibas fallax, qnod in civitate 
DOitra et vetabitnr semper, et re- 
tinebitur/ Caassa, nou solom cn- 
piditas ingeuii hnniani semper ve- 
tifa et inconcessa vel caro perirulo 
deligeodi acperseqnendi : sed poten- 
tia eorom, qui iis stndiis attineban- 
tor. Principes etiam ipsi, licet nulli 
magis quam nationi illi Mathemati- 
comro infensi infestiqne essent, ob 
prtBdictiones, qnibns leves animi ad 
ret novas et motationes dominomm 
tperandas, ant procorandas impelle- 
rentor ; tamen eos inter instrumenta 
anle, arcanaqae domos pleriqne ba- 
bnerant, ntTiberius Tbrasyllnm inti- 
ma familiaritate sibi adjonjLit, ipse 
i^antp&rafros rjit Znk vi» Aarpmif fAarri' 
idis, nt ait Dio. Sed omninm nobi- 
lisaimos ob Magiaoi C»samm tempo- 
ribns comperior, Apolloninm Thya* 
DKnra, ct Appnleiom hnnc nostrnm 
Madaorensem. Uterqae eliam pabli- 
ce caram artinm adcusati, Apollonins 
apud Imperatorem Domitiannm, Ap- 
poleios Cartbagine apnd Maximnm 
Claodium Afric» proconsolem sub 
impcrio Divi Pii, vel Hadriani (nam 
circa illa tempom -vixit). Ipsiqne 
aese snaquc stndia, nallo adjovante, 
defcnderant ; sed Appuleius noster 
inficiando, Apollonius nltro profiten- 
do et insnltando. Tanta cerie fama 
nterqoe fnit, nt ethnici homines, reli- 
f ionis nostrs hostes, non alios Cbris- 
to Servatori nottro opponere, et pr»- 
pooere majestate miraculomm con- 
tnoverint, nt Lactantins lib. ▼. cap. 
t. D. Aogostinus in Epbt. ad Mar- 
celliBnm scribit. Sed Thyansns cer- 
tittimus Msgns, et pnestigiator fuit, 
lisqne prsstigiis judicio se, et poenc 
eripait, qnnm repente e media cog- 
■itiooe coospeclnqne judicnm eva- nnisset. Appuleius absolntus fuit. 
Et meruit ha^c ejus Oratio : non enim 
temere dixerim, innocentia; ne qnid 
prvjndicatse omniam ejns satcnli ho- 
mioum et Christianorum in primis 
scriptoram opinioni detraham ; et 
qnia non obscure ipse se Magicaram 
artinm studiosissimom fuiise, earum- 
que etiam experimenta cepisse, non 
nno loco operis illins sui Milesii de- 
monstrat. Neqne in hac pulcherrima 
Apologia tam se negat Magom, qnam 
talem Magnm, ut Tnigo id nominis 
accipiebatur, id est, maleficum, et 
tcientia nnminnm, nataneqne arca- 
noram investigatione, ad res impro- 
bas sceleratasqne, abutentem. Bre- 
▼iter, Pbilotophnm sese esse, et cul- 
torem Deornm, familiaeqne Platoni- 
CB alumnnm, qnse nibil nisi sancturo, 
et laetnm, etfestivnm probtret. PrK- 
▼idit tamen sibi aliqnando negotium 
fntnrnm hac de canssa, Ub. iii. ejus- 
dem operis extreroi : ' Ne, si rarsum 
asino remoto prodirem io Locinm, 
evidens exiiium inter manns latro- 
nnm offenderem, vel artis Magicae 
snspicione vel indicii ' (malojadtcts) 
*fhtnri criminatione.' Plane mihi 
et hec Oratio, et ejus incredibilis 
singularisqne doctrina, et snmmorom 
omnium virorum qni illis temporibus 
▼{▼ebanl, amicitia persuadent, bo- 
num et temperantem vinim fuiise, 
etiamque, qnod panlo ante nondum 
aosns dicere, innocentem ; si nulli in- 
juriam fecisse ostendatnr, sed contra 
plnrimorum comraodis atque honori 
terviisse,subvenisse egestati : qua 
ipte de te, ut oranibut notissima et 
in bac oratione profitetur et aliis in 
operibus. Neque vitio aut criniini 
dandum,si lacunat illat rei familiaris 
explcre honesto et locoplete matri- 
nonio voluit. Neqoe Magicis arti- 
bus aut Incantamentis, ut inimici ob- 
jecernnt, opns ei fnit ad PudeniillsB 
sibi animum nnptiatque coociliandas, 
jnveoi qnum eximia forma, tum nobi- APULEII APOLOGIAM. 3047 

litate et emditione et amicitiis flo- adliaesisse. Sed qnam Magiam intel- 

rentitsimo ; qnnm illa vidna estet, Wg^t» in ipso epigrammate demon- 

wergensque SBtate, et intestinit visce- strat, qnnm eum fiinrrriy &^^ov ffo^ris 

mm ob detnetndinem ▼iri sancia, et adpellat, Mystem, et sacerdotem ar- 

eerte adYersnt tot insidiatores, im- canse sapientie, quod in hac Apolo- 

pietateraque filiorum,non magit ma- gia Cbristodorns legerat, nbi id pln- 

rito egens, quam tntoreet defensore: ribns Terbis explicatnr. Vulgo haec 

ct satis conttat, SKpinsque in bac oratio, qnati dusB etsent, inscribitnr : 

Apologia incnlcatnr, Magic crimen atqne ita passim ab omnibnt etiam 

indttctnm ab inimicis Appuleii fuisse, Yiris doctissirais adlegatur) Apologia 

aon aliade catttsa,quam ob invidiam prima, Apologia teconda, qnod te- 

et dolorem, qnod bona Podentill», mere factom yidetur, nt P. Colvio 

qra ipe cassa devorarant, ab Appn- primnm snboloit, et probavit pottea 

lelo marito postideri viderent. Qna doctissimns Casanbonus. Una enim 

ratione olim percnlsnt Servilint Tan- Oratio sive Apologia fnit Atque ita 

nia Africe Proconsnl, cujns hortis D. Augustinus ejns meminit, copio- 

Agrippina qnnm inhiaret, adcnsato- sistimani orationera adpellans, qna 

rem ei subjecit Tarqnitinro Priscom certe non estet copiosissima, ti in 

•Jos legatnm, qni panca repetnnda- dnas divisa easet. Nechnjusdivitio- 

rnm crimina, ceterum Magicas sn- nis nlla ratio. Melius et ernditins 

perstitionea objectabat, inqnit Tad- liber vocetnr, nt ab Erasmo liber de 

tos lib, XII. Annal. Magia : neqne enim ita dicta est ut 

Adcttsatores Appuleii foernnt Pn- scripta nisi fallor. Semel qnidem 

^ens^ipsins privignns,admodom pner, dixisse, non bis, qnnm ex tota serie 

«t Sicinnins ^milianns, et Herennins adparet, tum ex illit verbis, ' At non 

Rnfinns, hic Pndentis socer, ille pa- nsque adeo tnae indulgebo benevolen- 

tmns ac totor. Srd solos Pndena tiae, nt milii permittam jam prope- 

■palam et cominns, iili eminns ; et in- modum fesso in cansa prorsns ad 

atigatores potins ac mackinatores finem inclinata de egregiis virtntibns 

calomnlae qnam adcnsatores, vel sub- ejus nnnc demnm incipere : quin po- 

•criptorrs fnernnt. Dno primario tius eas integris viribns et tempori 

objecerant, Magicas artes, et posses- libero servem.' Qnam inepte hsc 

•am contra privignos, atqne eversam dicerentnr, si altera esset actio sive 

PndentiUse domuro. Eteniro duo filii oratio, cnjus initium ab illo loco tra- 

PndentillaB fuerant ex Sicinnio Claro hunt : ' Nunc teinpus est ad episto- 

anicepti, Pudent, qoem dixi, et Pon- las PodentillsB praevertere.' Quam 

^ianns, natn major, qui ante banc hoc ipsom absonum, ita unlla praefa- 

adcnaationero jaro decesserat, inimico tiuncnla, ac ne noroine qoidero qnae- 

aBino in vitricum, et idera ansurus, sitoris, Cl. Maximi, adpellato, ad 

•i Tixisset. Magie criraen plnribus alterara et novam actionem integris 

vcrbia eloqaentissime a se amolitor, viribns accedere ! Immo, ot inqnit 

Magoamqne defensionis partem in Caius noster, in foro caussas dicenti- 

fUo dilneQdo cooAnroit : qnod, eo re- bns nefas videtur esse, nulla prspfa- 

IbtatOy alteraro facile refutatn esset. tione facta, jndici rero exponere. 

libro T. Antbologiae Orvcornm Poe- Non tamen nego potnisse Appuleium, 

tarnm, exstat elegans Epigramma vel alinm quemvis, qni se defendat, 

Chriitodori, Thebani Poet», in lan- bis dicere. Nam et in veterum Orae* 

^em Appnleii nostri, cum inscrip- comro oratorum libro doas Apologias 

tioDe bac, Els 'AwvKHlov rhv /tdyw, ut deeadem rescriptas legirons. Sed fe- 

«dparcat boc ei qnasi cognomentnm cisse id Appulrinm nego. Nec longi- 3048 * NOTJS YARIORUM IN 

tudodnalprobat: qntimCiceronisaU- Mcis et Matbeoiaticis* 

qnap Bint etiam longiores. Necinduat tiiU, 

divisit,qnnni scriberet, qnani unam et Pao. 400 ApU&giai] D. Anftnti— 

«emel pronnnciaverat : qunm adferrl de CifitateDei L Tiii. •eriiiit Apfe- 

bnjnsconiiliirationnllapossitTamet^ leinm apod jiidicea diristlwMi de 

ai non IgnorOy disertissimnm et pm- Maficis artibna •eeaaatma l«iMe. 

dentissimnm Isocratem Apologiam Scilicet tnnc hae Apdofies aeripilt, 

aoam vc^ &m8Arfft»ff sic legi velle» ot aut potiaa lilace aeae ente tribari 

10 ipsamet oratione scribit, ne prinM» defeodit. Sed etiamideei IbldeM Dl 

impetutotaperlegatiir,8cdtantaejiu Aognstinns arbitrmri ooe faeit» 

pars, qnanta non adferat audiforiboa duas Apologiaa aeparatiBB, aeii 

molestiam. Scripsit eam orationem dontazat eontinaa oratioBe a Neatie 

tantuni, non etiam babnit Isocratea: conscriptam foiaae. Ait enias : * Ha» 

et cnr ita legi veliet, apernit. Nec Jns antem Pbiloaopbt Platonlei 
absurdum foret, si direretur hane piosissima eztat oratio, qaa crii 

orationem dnabus esse actionibna artinm Magicamra a ae alieiioaB 

ab Appuleio dictam, nt canssa M. defendit.' Qnod jam milii rMe fit 

Fontcii a Cicerone dicitur doabus verisinrile. Et, bene eonaidefea» s^ 

orationibusperorata,dnabasqneFon* rtes ipsins oratlenis id qeoqiie tcius actionibns adcnsatn». Idem Ci- Tincere viderl posatt» Coh» In 
cero qnatriduo Comelium defendit, dando elegantiasimo Isto libro asi qnas actiones (inqiiit Pvdianns) con- snmus veteri edit. Romaiia, qaa 

tnlisse eum in dnas Orationes, adpa* nium priroa Anno moocclzik. ensa 

ret. est. ea nobis ad nianuro aemper ma- 

Postremo de Jndicibns, apnd qnos nuacriptomm loco fult. Ejaa ope Appnleius hanc orationem habuit, mendas ex tantnlo scripto plnrii 

breviterabsolvam. Fuere illi Etlini- et gravissimas snstnUmna: ntqai eo» 

ci omnes, Cl. Maximns, Africs Pro- mm negligentiam exciisero ■eaeiOy 

consul, et alil qni in consilio erant. qui hoc ipsum ante nos prolessi, taaa 

Qood (nt alia teHtiinonia taceam) in leviter collatione illius libri sint d^ 

hac ipsa oratione rlarisnime adparet, functi. Nos contra eam edittonemi 

pra^sertim eo loco, ubt Appnleius ut omnium minime correctorum ma- 

Mercurii nigillnin in manus Maximi om expertam, et proinde rainus cor- 

tradit. Nec noiareni id ; nisi ridi- mptam,peroroniasecuti snmns : nisi 

cule in ra re lapnuH fnifiset emditna ea manifeste vitiosa esset. Nam ct 

alioqui juvenis P. CoKius, qni initio ip», prxterquam quod Grsca fere 

iiotanim suaruni Chrisfianos hos Jn- non babuit, graves nec paucas meo- 

dices fuiMc sdfinnat. Credo, verbis das continet: qnas nos, Dei virtnte, 

Augustini Inductiu, qnse snpra retn- plerasqne omnes sagact conjeetnm 

limus ex libro viii. dc Civifate Deiy abstersimns. Eyusmodi est qnod fal- 

quibus tamen contrarium evincitur, sam 4irtyfw^v^ quas oratione» ani- 

et manifesto cx toto illo D. Angustinl cam, et ut JCti loqilnotur, actum le- 

capite cognoAci potest. gitinnim, qui necessario contioans 

DeVariiApvnarnm generibns,qui- esie drbet, male dispescebat, eoieo- 

bns jam olim Magi adfici consneve- davimuR, qusBqne vitto separabantor, 

rinf, Albericns Gentilis, optimns et conjunximns, et In prlstinam integri* 

doctissimus frater meus, breviter ille tatem restituimus. Ancloris non ease 

qoidem et concise, nt solet, sed ad- eam sectionem, nemo sanos in eoo- 

curate et dlligenter cxposoit in Com- troversiam vocam potest. Nam qoa- 

mentarlo ad Titulum Codids de Ma- re, obseem, in seribcudo oratiooea APULBii apologiam/ 804U 

divisisset, quam nno tenore apad Pro« Primns est ille ipse, qut rhp^v&ucbtr 

cos. pronantiassctP qnoexemplo? ant r^wop complectitnr : seciwchis isy cui 

qnam ob cauuam? an qnia liber lon* de Philosophia bodie iqdex eitt, in qne 

gior erat futums ? nug» : quasi non 6 ifiiKhs r6ws continetnr. Bjn» ini* 

roultGe Imdie extent et .Oraecomm tinm, * Moralis pfailoiopbiaB capnt 

oratornm et Romanoram longiores. est/ Tcrtinm noli dubitare enm esse^ 

Deinde qnis non videt, totom oratio* qui postremom locnm obtinere solet 

nis contextnm nna propositiooe conti- in vnlgatis Edd. et irc^ 4f»fcfyc(at in* 

neri, nno epilogo claudi ? Non ergo acribitnr. nam eo complexns Aoctor 

Auctoris erat illa rofdi^ quam propter* rhf KoyuAif r^oy, Principinm ita ha* 

ea jure merito snstnlimus; praesertim bet, * Studinm Sapientl»y quod PbS* 

cum auctoritate summi viri Aurelii losophiam ▼ocamos, plerisquO vide* 

Augnstini factnm nostram tueri pos^ tnr tres specieS habere, Natnralem» 

simns : qnt ' otationem copiosissimam' Moralein, et, de qoa nnnc dicere pro- 

hunc libellum appellat. Nimirum posni, Ratlonalem.' Sed redeo ad 

ejnsaetatenondomexortnmeratistttd Romanam editionem; ex qoa scire 

ingeniosorum hominum genns, qni Tolo'lectorem plerasqne omnes esso 

partim ignorantia, partim wtpuffyi^ emendatlones promtas, qnamm ratio 

intolerabili, in bonos anctores pridem lioc libro oon reddetnr. Porro qnit 

grassantur. Ejnsmodi hominibus par« ille fuerit qnl primns tahtnm flagitium 

titionem lianc acceptam ferro debe- admiserit, et tot monstra nobis post 

mus : qui etiam Floridorum libram illam editionem protnlerit, pro cert6 

primum in dnos non minore flagitio compertnm noB habemns* Pnto ta* 

tribnerunt : jion enlm qnatnor, sed men Beraardnm Phiiomatbtm Pisa^ 

tres solum iibri Floridordm' ab Ap^ nnm fhisse, <}ni eam editionem cnra- 

puleio snnt relicti. Male etiam iidem Tft qnas anno k.dxxii. Florentiaa pro* 

Philosophica hnjus Auctoris scripta dtit: qnod ex illius gemina epistola' 

digesserunt: cnm enim tres libri hi, ci editioni praefixa facile qnis intelli- 

DedogmatePlatonis,dePhilosophia, gat. Illi tamen Tlro, ntcunqne de 

et Ilffpi ipfnj^ias nnum opus sint, et caeteris merito, Oraeca non pancay 

corpus nnum debeant efficero, hodie quae primns ex snis librls descrfpslt 

aliter ednntnr, non secns ac si sepa- et edidit, debemns. CoiOMb, A, M* 

rati sint, et libri singnlares. Atqui P. pro u npmi CL Vinm CUmdhm 

ita, ut diximus, rem habere, testis Maximum Procom, de Magia ortUo] ipse Appul. qni non procni a libri de Sic Romana et Aldina editio ; Flo» 

Dogmate Platouis principio ita scri- rentlnar membranae titulnm talem ex* 

bit, de Platone loqnens : 'Quoniam hibent, Jpald PMmdei Madmn^mk 

treis partes PIUIotophiaB congroero pro se apmd CL Maodmum Proemu, da 

inter se primns obtinnit, nos qnoqne Magia lAber: qnasi illam oratioBem 

separatim dicemus de singolis, a oa- scripsisset, non coram Jndicibus pn^ 

turali philosopliia facientcs exordi- nnndasset Appuleins. In onroibus 

iim.' Pollicetnr se tres libros scrip* oiiUm editls et mann exaratis Codd» 

tnram de totidem philosophi» partl» in dno merobra separatim llladlYidi- 

bus, ex disciplina Platonica. Qoere tnr. Omnino maie, nt eraditi Tiri 

ab iis qui nobis concinnarnnt hacte- jam pridem demonstraront, et satis 

nns editiones Appoleii, ubi illi tres liquet ex B. Angustino, qui copMsai- 

librlsint: negabnot, opinor, integram moM et diteriMmam oraiimum- eam 

opus ad nos perfooisse : id ▼ero per- appellat de GlTiC. Del lib. tiii. c. 19u 

venil, hodieque extat : tres ilfos sane Elmenk, AppaleU Madaurentie pro se 

libros qnin babeMniM nemo negabit. «pnd Cktrd* Maximmm Apologiatitade 


^mM ^. t» IS|4*f' #/ #1 «NHi f«l4« rrfftfsbor: 
IMMI «>»Mll rM Ml «rH« ff# if »4« 

4tm Mm# «t K44. f trw wilf » «c po- 
|«N MMMi hINm c«jm4ihb ApoUflni 
#<ll|y»lti » Af|Hil4rliM« Qm in £44. 
•#li» VwkiiM. Il#iii VAm^nk. Florl4. ct 
Hllr^ •44«Mf«r 9pid CUmi, Mmjt, tfe. 
•• IO#ri#l*rNm i^^iUiiMfiUiii p«U> : 
•onAf MiiMf Nf liNiifli • Mii. plirltqniy 
l|ilir«i il ifo IIU filUiil, •/, iUmehM, 

$*fmfwt i#fi iA^liiilNiii] Obllo«r«, 
•#ll«|ii«i 4Utl pro •ftUllmirty vil ]a* 
4Uifii Ifo MilUtllMi Ofitlont I. di 
lUpiiMlii orilliiifiili, •Ullm Inltlo : 
' l^fipNltit Mom. •fil«iiobllnibal,rig- 
•• ilffN* liNpifU fQHiikn%m dooo 
4^ri« IfiM •llif i|Mai p«r mortilii 
•f 14« iNplNnlNr.' ••4 pUe«t v«b«« 
«••Ur ^«04 In 4N^bNi Mii, UgUor i 

rf9 9$f9 ••IM ••IMIMNi fllfM^ •f^W PSth- DOrr. 
E44.rMc 

C A^ailfi, fOiqoe« ^n estb 
te cotiiii ^ f i4. Ero. U Q. Cic et 
VV. DD.o4 Lot. Pocot. Pooef. c. 1. 
cf. Act. Apoot. tf. 12. et Pric a4 b. 
1. coios co— leotoriooi U ApoL por- 
ttai io Appeo4. Appol. ezkibebijBos, 
portim trxtoi sobjicieioiu. De coo- 
foiUoo rmf e9mnlimm et coootiaoi f i4, 
Orooof . ei Drakeob. od Liv . zuf . S. 
J. B. Maxme Claadi^ V*P^ U ۥȥ 
§Ui9 etlU] lofro : • Ut medios fidios 
foreor Moxime, qaique in Coosilio 
•stis.' Iteram: 'Testor igitor to 
CUodi Moxlme, fosque qni in Con- 
•ilio oslis/ £t ita fere Cicero, cam 
Jodlco qospstionis compellans Adscs- 
soros: nominatim In Pro Qninctio. 
Do bojusraodi CoNstiiomj ituptuca^rf' 
fUimt ronlti molU. Adi r cl Tit. Cod. 
do Asicsi. et domest. Canccil. Prtc. 
N^iMmm] In malam partem. ut 
Cie, Phil. zi. •. ' multoi lecam ha- 
balt ootos «t iosigiiM Utronei.' Gell. APuun ArouDaLM^ t. 5. «DOCittt 

Ern. ifl a. Cie. J. A. 
9lmm itmeritmim] Sic ia 
o»gjr. *)iotissiB« 
Snotoui VetpasiaM, * Ti 
ptidiciUe.' Valeffioybffo 
' Vir iiot« iMouv.' N 
X. * Medicos doC« pUi 

ot* OHrws ■ft lir 

ftOrr o i, jm2 

pra : ' Qaoai 

rint 

effheBataai 

ccotiaa.' Et 

i^diceodi 

miss 
lare/ ( 

OtTf). 

nat. lib. ti. ■ l i toff c 
cilo est iratis 
dooi iateaditar 
probatio est.' /4 pkut] Sic lofra : ' fensio 
Don aiodo 

inaledictis, pffocal a 
phiam toitoi 
ficinni Noster ab A 
defensio in 
ostendat obfectm ei 
sopbian esse, 
noltitodiai pro 
Apologise lioiiBO 
nam fsciensy wplh 

Kovrro. Noster io^oam ( 
proot nsos Tenerit, ex 
tione ostendenras) 
boit Apollooii defi 
saperest o Pbiloscrato 
aftrmo. (potoit id 
Appnleio •Av: - i ■ L.UOftUM Uf ii»v:»<^-- " ■#••-'•.4:. ViPrTir gu^^ 

*-■ «-t. •:,>.- r>c -»»Tt ■u»>:.ii.\: *r;!r. 

..j-. _ ■•,;-Tr •.i-"j .'.ii» ii-.'-v-«i-*iar: 
•» ■ -.-^1 "ttU^l • i.-B.^-ir"'»*''^'^ "S K "-» ■ .■ " :..f-^ ii^ wi" •'•r.iir. H.*s- 
"" .• "nAr*» ^'- • '■ "■*••«* in»*» •' i*:i«"-i 

v-i^.i^*-n r;ur " ' ■ t.!:- 1 sr^aa li- 
* -x% ?*! 'S^ra *»r'.i i '-"••-^riae •-«1 
•T. ■*Tj'j*«^» 1.% w: 1311 •vi*» r.irti-rf ■«. 
m ■-••-. -w •-■ »-.*i-.»jn a 's«£UH 
j.*." ^4 i^-i • lani • .u;* «*■ iii::iii:ue 
- •* *«'•,- ijBi-" fci 4 : :". •» .■ ■ 'nn»*: jiw 
•' ■.- \.i.. »*■•« T •: II*» ■ «1 n iTM- 
'.:••. •.i.n *- m''i •• .■ •.*.•• 4 3»s«fc- 

.'' •• ^•■*. £^aH •:i.*.** ■'*.■!* '!.».": il ^"l^ 
1 r : '/i M *.••• *^. *. •-•!.» i« lit- 

•.■.T.r.'i-. C^i J r '-i • " «-'i-' ' 'i**-.!? 
v»*>*T>';iB. fc.feu ::«^.» vi ..tyu!^.. 
CMt A :■;■!.»?•; in u ; *, fc .lii iifeii*. 

pro M..'#r/» t 1. ^■".i L.a '■";•.».. «t 
c:>LTra ort*.D r^t'* : •• «••• •^••" 
iia. f ■:» ••^ :t :.-.•« i •.-;•. :■• » o>r.? .* 
ha^u.t. q*.» o.::fc f- •■•i.; • t '. •lj- • . i: 
CKiroiri l:n!!. * r' -■:.• Oi--^ .t 
omiiiLiu^ fi-Tt <ri.^ '.. ..■» L.;t'r.i.i^ 
J'Wlo. Ct-rTt (..orr»* .. \'» S « ji'p» . •, l fck. 
}*ro rc iijii»-.tkU •! rtri r»:.:i* .•, Orfc- 
*iOTi*:in pr.oCorLf iK-aCiCtroLt it^^c-a. 
^^rbi», qiiibu^ editk ett, |K;rorfetLZL 
fiiihs-e M fir«i.f:ntt, ot refert D. Hit- 
roiiyinos i-pifrt. l\i. Et C>to mkjor 
apud Cicerooem: ' cau!i»arum illBf- 
trium/ ioquit, • quafccamoue defcodi, 
nooc qnani maxirae oratione» confi- 
cio." Liber i^tnr h»c Apolocia fu- 
«-rit potios, qaaui Oratio adpeiiinda: 
Vl Ciceronit Verrinse, Libri. Egre- 
eiui qnidem Eratmnt citat Libram 
/^ppoleii d« Magia, bauc orauoDera ateiu3:«ii« n laacio. 'wiiAiia ^ 
<«cnaa ne 

mm\ «jkxrnraina i^ouB .^iifNiiefnt fnu« 
1K Itrtliaeni ^aioB, :um loc «»• 
<»■ jmrtnn. .sca i-tum ^lofloe. .«■ 
•ioo jBan» 4 >aioiniBcato: n u» 
imnntnr .ih. xi. '4ecuBrr«. 
.mtio .iiitdcfB JiMfit 
M jBiu. .oaBr. 
•sdiic: K imfBii 1 1 iBnni i ^nat 

>n ■:. 

•nt :amm 
ic « u 


r. Ua» Ub le 

K u n.-.i ifuiBBB ■nwnr L» «L 
Z^iC be I4ir^ riii«. iiai «q^. iiA 
AiaiiueinB oi rsuaa jripni» 

: ii««c ~*^iii*ii «•lu. lunm 
:ir*a r..:'.:_ oni 

II*ui.ktr •-t*4" i'u^* 1 1...» ' ."* «•iOtnr- w^iic *i 
bi 0-ti. :* ncoT*. UB1 viiru.L -••rr.riC 
>fs pL:'*jLr..iB :^ cvxr .%r«mi«« 
; Lt. "'2 ■•».•«: ik£«ocaTCiL l^.Li# M^t- 
' L.IJ7. I.ji..i»aiiL*iB rtfenoici:» tA: 

*J..:t DUDL Xjt-lkikm^ pBXTMM HZt. 

i.iitiL m.l:. tLLO. cuifta %*ri. 
i.i.a atf .AppUfS-.^c> oumnGi 
leTcr, Gnr orumeraBt. ictm. 

Ai amiyu aMit PmUsbi p«v« 
mh caTim\ InMninlaxiu rideSBr I^ 
Ciut, vel. cund ipte priTinBnBi 
Mt.Yfri c,:i(fd Doloerit alia 
Podeoiiiiun. Datrem pneri, dnem. 
r.uam liio amoto : nt CaiiUaa, qmi 
captui' amore Anreliv OrrfttiU«,qaad 
ea iir.bcre liii dubitabat, tiraeoa pri- 
%ij^Duni aduituffi »tate,procfrtocre- 
ditiir nccaio filio racBas '^twii b 
ftcelettit ouptiii fccisac; in^c Sat APULBIl APOLOGIAAI* 8053 hutias. Ejatdem f celeris exenplom keivmw9H4emM4ademgel»memwmM, 

in Clueotiana, obt de OppiaBieo et J. B. £x Vfr6tf reat fmdmm eiderei] 

SiMia. Vere igitar imperalor Coa* Et qaidem capitalem. Uvios alico- 

•tantinns de mulieriboi iteram na* bi : * Ne serraoaes eom aoMtore ba- 

bentibus/easnoTismaritisnonsolom bitos in rem non ommIo serlam, sed 

res filioram, sed etiam vium addi- capitaleradacereL' Terentias < verba 

cere.* L. xxn. Cod. de admioUtrat. ad remconferri:' iotelUfit Appoleias 

ttttor. Contrarinm superioribas ex- ex Jargio judiciam oatam, ex minis 

«mplam maxime memorabilc ? ide Btem. Ita * rem in mediom ▼ocare ' 

npud Agelliam, libro xii. cap. 7. eleganter Cicero, et aUi dixerant, 

nec- minns memorabile DolabellsB pro litem movere vel controversiank 

Procos. Jadiciam, ? el potlas Areo- Alfaid est, « Rem factam babere/ 

pagiUrnm. Jdem. Martiali libro ti. Epigram. ix. ' Rem 

• Pao.401 Non tam mMtoo Jodicts] laetam Pompillas babet, FaasUne ; 
Neqae enim cnm Oraniis actnm est» legetar, Et nomen toto sparget in 
nisi de rebas Uxoris PadentUlsBy et orbe soam.' Sdp. Gemt. Ex cerAu 
Jodicio Civili : in f eteri Codice scrip- remfacUm] Id est, JUton. Aosooias : 
tam aiant, /atftde. Idem. < Imperiamjitem, Veoerem,car una 

(Mieeimmiemimjwrgio femlmU} Infra: notat res?' Varro de L. L. 1. ti. 

* Hem tibi ista accnsatio jnrgiis Initn.' * Qaibos Res erat in coniroTersla, to* 
Prtc. cabatur Lis, ideo io actionibus ride- 

M verm JEmnHmmMM] Cnr se falc mas dici, quam rbm sivb litbm di- 

JEmilianos interposolt, qaam Oranio- cbbb opobtet.' Et in xii« 'bbi 

mm patroni ea objecissent Appoleio sifb Lrris tbbis ▲BBrrsos dato.' 

%t ab Appuleio provocati nd accnsan* *AKptfioKey(a Ciceroni derisa In Pro 

dom essent? Existimo, id ea re fac« Munena : ' Jim illnd ' (inqnit) * mU 

tom,qaodpatroniilliaacforemeomm bi mimm Tideri solet, tot bomines, 

raaledicloram nominassent ifemnia^ tam ingeniosos, post tot annot, eti- 

num, qni et ipse illa eadem maledicU amnnnc sUtuere non potuisse, olram 

sua ¥000 confirma¥erit. Sequkar diem tertiam an perendinum: Judi- 

enim de ipso £miIiano, * Pontiannm cem an Arbitram : Rem an Lilem 

fratris sni filiam cum paallo prias a diccre oporteret.' Et a Re (eodem 

me occisam clamltaret.' 8eip, Genl. teste ii. de Orat.) ▼ocabantnr Rei 

RemfmeioMl Nil mntandnm. Re« non solam crimiois qai argoebantur, 

spondenthspc snperioribas:'non tam generatim antem omnes de rebns 

crimina jndicio, qnam objectamentn qnoram disceptabatnr. Oallos apnd 

jurgio prolaU :' et est sensos : Qmim Fettum : ^ Reas est qai cum alio Li. 

jam flagiutlonibas Appoleii videret tem contesUUm babet, sive is egit, 

JEmilianns, Jam non veriii ? eliUodum sive cam eo actum ett.' Prie. 

amplins esse, sed rem este facUm^ Qma faciliuM i^fammtmr] L. qua. 

Don intm jviYnan objectamenU soa Barm. Male. Oaid. Burm. ad Petron. 

posse contineri, sed Umquam crimi- eap. 62. citans b. I. obiUr monuit ieg. 

na, in jodicwm dednctum iri, qatrmm esse qmm, noo qma : et sic sane loqni- 

occepit, Sc€, Rem hic valere tiiem tnr Seneca Ep. 99. * Hi soot qui no- 

nonnit jam Pric. qnem ▼ide. Verbm bis objiciant nimiam rigorem et in- 

antemdejurgiisdixit etiam Terent. famant praecepU nostra duritia:' 

And. 11. 4. extr. nbi cf. Rnhnken. et quum idem Ep. 82. habeat : ' non est 

Hec. III. 1. »». ibiqoe Dooat. Postis qnod quitquam IHos apod te temeri- 

etiamh.LexverMsrem/icfajniUex- tatis infamet :' quemadmodum Aur. 

pUcare, nt aoitrates dkwit: en dmi Vict. de V. lU. c. 78. ' iropadiciti» APULEII AP0L06IAM. 9055 

Anctorif» si modo bene locam per« tiBgni neqnitnr/ /ien. DH mi €9mi- 
pendas. Melius Itaqne in reliqnto m» ageret} Commif ett, proprio no- 
£dd. ^idtef e$tj qnod et Lezica jun mine, qnod antea dizit, de pnfeuof 
pluribnf exemplif proliant. Verom allndens ad fomnlam isfcriptioiiis, 
cnr, qofleso, JEmilianns bob potnit qnm extat in I. Ubellomm W. de ad- 
accnsationem propriosnonominesns- casat. Cnr ergo infra dicit, 'cojas 
tlnere ? at ? ero, omnino potnit, sed fnerat p ro fe ss or et macbinator f Sed 
non ansos est. Dein bis idem diel* boc per tin e t ad JEmiliani jactantiam 
tnr : ' nam enm jnbere propiio b^- estrajBSyqni profiteri et floriari so- 
mine accnsationem snstinere/ et, lebatytBomacbioatnAppBleiamreom 
* propellere nt cominns agat»* pror* lactBm, nt alio loco Infra scriptnm 
sns snnt rovr^Xoya. Porro r^ aM la est« Vel «fmtaaf Cf t, Directo et per 
nnllo eft Mf. nec in £d* EhB. qai sese et priBcipalitrry fno BomlBe. 
pof t elieM addidit ei e Floreat» To« Nam et fnbfcribenf, qnafi alieno ad- 
tum locnmyne littera qBldem mBtata» CBfare Tidetnry qni aoa est priaceps 
sic lego : ne eie ^miem qnime eei, sl Ib agCBdo. CorBelinfl Nepof m vita 
«MBMBf agerei, pereHU^ eed jem Bdfcr- PompoBti Attid : * Nemioem Bcqae 
fSBB <#y 4«. Prima littera to» eei (nt ano BoauBCy BeqBO SBbocribeBS adcB- 
scribitar ia Mff.) aiale jnncla laerat farlt.' Qaaato minaf if , qai ae f ab- 
rfpereelii: biac corroptns locos. Pro scripfit qaideaB, at bic ^jaiKaaaf ? 
eamm^ in Mf. D'OrT. ef: aade On- sicstipabtio dicttare Vflialeso6eri 
dend. marginl adle? it al ff fmi a af age- debere coauaas, qaod aeafo pofsit 
rei pereeUie, ai mieereem ie. Sed bhi- stipalari aisi pneseBS et de se ipso, 
jor dtstioctio post ftdime eei, qa» lo- et loqaeas coaceptk dlrcctifqae ver- 
com tarbat, omoiBO toHeada. Ora- bif, L coatiBaas C de Terb. oblig. 
ter. Sofpic. InediUram lib. u. c Uem. UH mi eembme egerei perttUie, 
10. ae ftc fMstaf efl HH al conk ag. »fe. emimm eelmmme meBt^tm] Miles. 
prepeOL Male : nam mU, aiide ille t. * Videsae qaaatam llbi pericalam 
fccit<tM,cootra Bfss.irrepsiL Taa- Telltatar IbrtaBa eBHaas? ae aifi 
dem f nlgares Edd. propeBtf. Mf. loBge firmiter pivcaTCf mm% coflMaas 
D'Onr. perpeOie. Floreot. cam Edd. coBgredietar.' Et Tia. ' Vt dtscer- 
Jont. pofL et Scrir. pfreellif. lalra BCfe prorfas Beq airema s qaam po- 

p. 4S0. ' Coriitem Veaerem . • • BaHis tiasbBam j rfidrm, rs minBf 

ad tnrpitodlnem ftimnlis tcI illece- caatnBy aa cauaas lapidam.' /Vit. 
brif fcctatores saoa perceUeatem.' rihnifiii adiitatar] fJt Milcfta tui. 
J. B. NeeiepademfmitmeeetJ Qaid • Vditari joctf.' Afraaiaf : • Verba 
igitor? LicoitBeeoBteaiBereJBfaam jactare et Tditari labiis.' Fcftas: 
ProcoBf nlif impaaeet toties i Ltcaity « VditatiOy altra dtroqae probroram 
qnnm JEmilianns jnre aperto aitcrB- objectio.' Idcm : * AdTcfitatie, jae- 
tor« qno cantnm^ iw iaf itas qais age- tatto Terboraat.* Ideau 
re Tol adcasare oogator : nt am di- im tmittfmdi wam] Narral AppaL 
cam. Seip. Geai. QmHme eet] Id est, adTersariam saam Siciaiam ^-^»4 
compelli ad adcmaadam aoa potdL Bam primarim 
Perperam alii, Qatcfi», at «bIcbs pericalam 
Boster eradltissbBBS bic Botat^iilad saado ez 
TereotiaBam allegaas : * Forma ia eraty latftBlaBi 
tCBebrifl Bosd aoa qdu est:' Bade eaim pootera die 
aefailar recte dixeris. Prisdaaas Triwf, iaibi 
in Diooytio de sita orbis : * Hic aasd aecaeaati 
Unom,qaitactoadccososabigai£x- TTTbaffam«ii ht -^» — ^ 

— -w-^wB BBM qaidf m (BB, 
I 
APULBll AP0L06IAM. 3057 

Formnl. ir. 9. Prie, tnin in Coiisilio babuerit. Scip. GenL 

Dteemnlio eomitdariMm mronmpro- PremuneiaaMet, Proprie,nani nonalius 

wamcwmt] Solemne in pronnncianda premmneiai quam qni jns cognoscendi 

sententia D. C. S. id est, Val. Probo iiabet. Lih. zlvi. D. de verb. signif. 

tnterprete» ' De coniiilii aeutentia.' Premimeiabat e Tabella antem. Vide 

Li¥ins lib. XLv. ' Silentlo per praeco- Elmenhorslium ad primnm Florido- 

nem facto, qoK sibi ex consiilii sen- rnm : doctiss. Desid. Heraldom ad 

tentia visa etsentf pronoDtiavit' Hne Tertnll. Apologiam. Prie. 

allnsit Sep. Tertnllianns lib. de Pn- CsnfnicfaKMtfiiatwcelSicnosemen- 

dicitia : ' Losit igitur et de sno spi- davimus corrnptam lectionem omni- 

ritny et de virtnte domini, si, qnod de nm librorum, conlra elariuimamvoeem, 

consillo eornm pronnntiaverat, resci* Enimvero ea fcriptnra manifesto fal- 

dit.' Coho, Comaularium, Sive, qni in sa: ista enim claritnma vox vox ^mi- 

consilioiii adhibebantor. Drakemb. liani est non Lollii^ Urbici : quod ex 

Qoia in seoatoribns aliqni erant coq- seqnentibns clarum. Elegantissime 

aulares, propterea totnm consilinm aotem Appulcius hominem eum x«- 

non potest vocari coiitKlcrft : qood ^arrtp/i'» quem Theophrastos dvoyc* 

Toloit Fioridns. Videtor id sensisse womUi^ vocat : qnod malam caussam 

quoqne Lips. qoi (fortasse e sno Cod. tanta confidentia tneatnr : qood jnret 

nam Coll. Voss. Ita babet) legi roale- tam facile, imo pejeret : quod alta et 

batconsi/MDrtiMi.* qoamvocem,proeoii- clara Yoce vociferetnr : eadem Theo- 

si&0ioniai, defendnnt Bynkerslioek. phrastus. Cosoitfr. Casanbonnm dein- 

Obs. I. S6. et Duker. de Latin. Vet. ceps Editores secure sont secuti. Si 

Jnrise. p. t79. Vid. Heins. ad Bris- quid tamen video, nnice vera est 

son. de V. S. in V. Sed da eommlioeon^ scripta et vetns lectio, conira Claris' 

mUtrimm non videtnr esse ab Aucto* tiiiiom voeem, i. e. contra sententiam, 

re. Fnlv. Oroslot. et Salm. conjecere quam pronunciaverat Fir Ciarissimvtf 

(UariMtimonm ; nti passim Senatores niagistratasjndicinmgubernans:nam 

vocantnr. Eandea vocem, ter intra sic demnm intelligi possnnt seqq. 

tam breve spatiom repetltam, noo * quam quidero vocem/ &c. Ubi ta- 

tnlisset qooqoe App. NilcontraMss. nien vid. Florid. J. B, 

mntandnm. Csnsidarct snb Impera- Ab eja$ pemkit temperarif\ Refe- 

toribns vocabantuTy qni provinciis rendnm boc ad pcenaro illororoy qni 

Angosti prverant, qnamvis oon sem- Jndicibos convicinro facinnt, eornm- 

per Consnles Inissent. Vid. Salm. ad que sententias reprehendnnt, qui in- 

Scriptt Hist. Ang. 1. 1. p. 196. $75. famia notantnr. L. xlii. ff. de lujnr. 

t. if. p. S46. et Wagneri Ind. ii. in L. vtii. ff. de Appellat. PanllusSen- 

AnuDian. Marcell. J» B. De eon- tent I. v. r. 35. arbitrio principis hoc 

silis i i awf i iri i w i virsnMi] Consnlares delictuni vindicari scribit. Colviue, 

et senatores qninqne Rome In consi- Adeo ut tfgre LoUius Urbieue ab qu» 

llo aderanty item qnlnqne equites : in pfmtcte temperarii, Id est (inqnit 

provincils xxt. Recnperatores, pere* Oentilis) vgre manns abstinnit a tam 

grini mdpellatii nt scribit Tbeophilus impudenti conviliatore. Insulse. No- 

lib. 1« InsHtnt. Tlt. vi. nbi nomine tnm qnid Pemiciee, duntaxat qunm 

0¥ ra a0 e fofUmmf avynkirrumh, Consola» de Foro res. Tacitus Annal. iv. 

res IntelUfere licety et Interpretari ' Cremucins Cordus postulatur novo, 

es boc Appoleii loco: nisi distio- actnncprimnm auditocrimine,qnod, 

gneodnm pntes Inter Prctoren, de Sce. id perniciabile rco visum, h. e. 

qno Theopliilns et Pr»feetmn nrbl, capttale.' Opponitur Salue. Infra 

ttt hk Consnlares, lllo Sonatoret tan- Noster : < Posse literas eJuA ad per- 

iMpk.€i Var, Clas. Ap^ 9 H 9050 NOTiE VARIORUM IN 

magUL Uber] Haoe titnlum coocepi imperia, ifc* Qnae lectio et ab elegan* 

•z Mm« in qnibns tamen ^ox Ap^h* tia, et ab hac, qnaro observavimus, 

fk non exstaf » nti nec in Ed. Bip* Appnleii iroitatione coniirmatur. Cui 

•ed eam non omittendam putavi, qnia conseqnens est, ut, Obtinebani, illic 

boc titolo citari solet bic lit>er. Li- legamns, Ye\, P. Rom. pro vero : facili 

bnMB antem potins haoc Apologiam, librarii lapso. Iia enim Sallostins 

qnam orationem foisse appellandam honinnm tum opinioni mox opponit 

■Monit Scip. Oent. [vid. sop.] ot Ci- exptrientiam certiorem. ' Sed con- 

€eronis Verrinvy lAbri: et conseii- tnres docoit/ioquit,Mdveramesse, 

tinnt in eo Mss. O. e qoibos Pith. qood Appios ait, Fabrum tne soe 

J^olri Piaioniei Modmereati» pro «e qoemqoe fortunse.' Scip, Gent» 
apnd Clandimm de MaximKm Uber md- JUaxime CUmdi] Maximos Claodins 

pU. Lips. Liber ApmL Plat, Mad, de is Tidetnr ewe, qnem pbilosophom 

Magia incipii apad CloMdimm Maxhmmk M. Aotoolnus Philosophus aodivisse 

Marimai^, Coll. Voss. Uber de Magia scribitor a Jol. Capitol. io ejos ▼itm 

imapit apad CUmdimm Maximmm Mam* cap. t. mooente Latino Latinio in 

rtmon. D^Orrill. Imeipii pruaos Uber Bibl. Sacra et Profan. Meminit ejos 

ApmUi Plaiemici PkHompki de Magia. ipse M. Aotooinos io 1. 1. de vita soa 

De reliqois Bfss. Tide notitiam Codi- ^ ifi. In Ms. Pith. simpliciter con- 

com et Edd. Appoleii. Edd. Ald. Vic tpicltnr A, J, B. 
Jmit Basil. L. ApmleU (Vic. Jnot Csiut/to] Alii, coneilio, male. Con- 

Bas. Mademremtm Plaiomiei) ApoUgim ntmm awt$pto¥, sive consessus. cona- 

siof defemtiamie Magirn (Ald. Mageut) Uam awarfoiyiif coetns aroplior, nt 

mi (Ald. apmd) Clamdimm Maximmm erodite notat Wowerins ad Sidoninm 

Prmemu. Oruiio primm (addont, Vic. pag . 40S. ElmniA. Mss.Pith. D'Orv. 

prm «r. Jont. Bas. pro ee ipeo), Volc. CoU. Voss. cum plerisqoe Edd. recte 

Edd, Ms, ApmL Apologia Priam: tdin emmUio. Cic. pro Qointio cap. 10. 

textn non est divisa. Si qob tamen < Qoeso, C. Aqnilli, vosqne, qoi estis 

cnm Elraenh. ora O om e m appellare ma- in consilio :' vid. Ern. io Cl. Cic. et 

lir» aoctorttate Aogostioi I. eit. et V V. DD. ad Lat. Pacat. Paneg. c. 1 . 

Epist. S. ei non ▼alde refragabor : cf. Act. Apost. 8ft. 12. et Pric. ad b. 

tanti enim res non est. Pro se ad- I. cnjns commentarinm in Apol. par- 

dont Mss. et Edd. permoltse, ac po- tim io Append. Appol. exhibebimas, 

toit sane alios cojosdam Apologiam partim tcxtoi sobjiciemus. De coo- 

•cripsisse Appoleios. Qose in Edd. fosiooe r&r eomeilkmi et conctiimR vid. 

ante Volcan. item Elmeoh. Florid. et Grooov. et Drakeob. ad Li?. zuv. 9. Bip. addootor apmd Clamd, Max, tfc, J. B. Maxkme Clamdi^ iimipu im Com* 

ea librariorom additameotom poto: eilioeeiii] lofra: 'Ut medios fidios 

eonfirmantnr tamen a Mss. plerisqoe, ▼erear Maxime, qoique io Coosilio 

qoare et ego illa retiooi. J. BoMecha. estis.' Iterom : ' Testor igitor te 

Proq^ mero obiinebam] Obtioere, Claodi Maxime, ▼osqoe qoi io Coo- 

aotiqoe dixit pro existimare, we\ ]o- sillo estis/ Et ita fere Cicero, com 

dicare, Ita Sallostios Oratione i. de Jodice qovstioois compellaos Adses- 

Repoblica ordinaoda, statim initio : sores : nemioatim in Pro Qoinctio. 

' Populos Rom. anteaobtinebat, reg- De bojusmodi CottJt/tartu vc^cuco^i^ 

mm atque imperia fortonam dooo fi^iocf molti molta. Adi vel Tit. Cod. 

dare, item tdia, qoae per mortales de Assess. et domest. Caocell. Prtc. 

evide copiootor.' 8ed placet vehe- NoOeeimim] In malam partem. ut 

■MBter qood in doobos Mss. legitor : Cic. Phil. xi. ft. ' moltos secom ha- 

Pro varo amiem eMwM, regm aipm boit ootoiet insigiies latrones.' Gell. APULEII APOLOGIAM. 3051 

t. 5. 'notissim» salUtricolae/ Dra'' allqnam ab Apollonii sqnali qnopiani 

kenb, in marg, Cf. Pric. ad b. 1. et memoriaB traditam, aut (quod pro* 

£m. in Cl. Cie. J. B, Senem notii' clif e credere est) a seipso tcriptam. 

9im^ temeriiaHB] Sic In Pacati Pa- Pbilostratus : Ka2 \6yos m^ «^ 

Oflegjr. ''Notissimn pietatis raater.' ^wr/ftd^rts hs %p6s tdmp is riiif hn» 

Snetonii Vespaslano, * Vir notas im- Koytcv ii/^ny^om, Idtm, 

pndicitis.' Valerlo libro tii. cap. 8. Ad difiadUiiem difemaumis] Qnia, 

' Vir notae insanie.' Nostro Miles. nempe, non satis mihi reliqnernnt 

X. * Medicus notae periidifle.' Prie, spatii,ad cogitandom : ut rectc inter« 

Penuria crtmtnicm, soitfl convifttfl tm- pretatur Floridus. Male Scip. Oent. 

jdeiurum] ^scbines irt pl npanrpfflfM- fid. ejns et Pric. notas. J. B, Jttte 

av Olros oM» ikiiBhs etw^r, itKXh calumniajUtprimatpec%egrave8,Uaad 

ilfe^9rrai, «d umrgyopeii' oi^r hXrfiks diffieultatem d^eneionie repenthue fuere, 

Mx^^y ropartderai, Ammianns nbi sn- Sic etiam infra verbis disertissimis : 

pra : * Qunm antem ad inopiam ? ene« < Omnis ista accnsatio temeraria et 

rint mnniendarom allef ationum, ad repentina fuit.' Qnem locom si con- 

effrsBnatam deflectnnt convitiandi 11« tendisset Scipio com prssenti, enm 

ccntlam.' Et statim : « Ferociam ma- qnidvis potius promptnrum fnisse 

lCdicendi tnnc effutinnt, qnum com- pntoquani qiiae in medinm tniit. Prtc. 

missarnm sibi canssamm infirmitatem QtfOMfiMim itUB ca/vmiiur, vt prima 

rationibns validis non potsnnt conve- ipeciegravee, ita ad dijficultatem defen» 

lare/ (malim eonwdlare^ nt snpra mii- fltontfl repentina fuere. Qonm primnm 

nire), Eleganter Optatns contra Do« banc orationem Irgerem, hoc mihi dl* 

nat. lib. vi. ' Lifore Interfeniente fa- cere Appnleius visns est, difiiciles sibl 

cUe est iratis Jactarei sed semper defensn fuisse has calnmnias, ntpote 

dnm intenditnr erimen, necestaria repenlinas,et ad quas respondereex 

probatio est.' Idem, tempore oportneril, etiam respondit, 

Purgandee apmd imperitoe PkUotO' de qno mox. Et eo pertinet, qnod 

pJkur] Sic infra : ' Snstineo non modo Cicero ait in Oratione pro Clnentio, 

neam, verum ef iam Philosophiss de- ' falsam inf idiam febementes habere 

fensionem.' Etinfine: *Inomnibns repentinos impetns.' Sed contrari* 

oon raodo crimlnibns, femm etiam nm plane Appnleins dicit, nimirnm 

maledictis, procnl a cnlpa Pbiloso- facile fibi fuisse eas calumnias refn- 

phiam tuitns snra.' Hansit boe arli- tare,nt ex sequentibns apparet. Scip, 

ficinm Noster ab Apoilonio, cnjns Gent, 

defensio in hoc passim incnmbit, ut Qntiilicfl aii flcx<«fl] Ms. D*Orv. aifl: 

ostendat objectnm ei crimen Pbilo- ex glossa. Cic. ad Div. vit. 9. * Cn. 

•opbiaro esse, perperam impcritse Octavius an Cn. Cornelius qnidam 

mnUitudini pro Magia habitam. Ipso est.' Aur. Vict. de Vir. III. cap. 7t. 

Apotogiae limlneverba ad Domitia- *anram,doloanscelereCappioni8,par- 

nnm faciens, wphs ^iXoiro^tap o^fjd^ tnm.' Tac. Ann. i. It. < Tiberius, casn 

Hxp Ztafiefik^oiai is^tts, Ibid. iei^ an manibus ejos impeditns, proddt- 

airrhf {AlroKpdropa) ^iXoao^tap dSi- rat :' et ssrpe. cf. Mcrcer. ad Septim. 

KotWa. Noster inqnam (qnod et infra deB.Troj. i.lO. Contra p. 404. infra, 

proot nsns venerit, ex locorom colla- pro maciil« aut inkon, Ms. Pitb. m. an 

tioneostendemn8)indnbielectamba- ink, Sed non nisi in re dubia lo- 

buit Apollonii defensionem, eam qnas cnro habet ; qnod ibi secns est. J, B* 

•nperest e Pbilostrato necne, non Nam, ut mcmuiiflft, dtcfl abkinc quiniut, 

affirmo. (polnit id sane, neque enira an sexliifl ett, Quid ais Luci ? nt ne 

Appnleio recentiorem pnto:) certe aliqnistibicrcdatybanetamcopiosam 3052 NOTiE VARIORUM IN et eniditani, omninmqiie prope icies- 
tiaram sententiis coniertem, oiatio- 
nem ono vei altero die a te compoM- 
tem este f nam tres» qnatnor dief nb 
ftdcntatore occiipati foenuit ; q«aah> 
▼is et boc exifniim sit, et miiratBsal- 
roum quiddam : nec id solnn ; ti ve- 
terem publicornm JodicionMi mow 
contideret, quum per iBtervalla et !■• 
terniit»it diebot rent destiBabator, 
deferebatnr, reftrebatar inter r«oa» 
interrogabatur, deniqoe accnsabatnr: 
sed etiaro remotif ambag ibns, yix oc 
ne vix qnidem fieri boc potoit. Maz- 
imus magns estiqni talianiio et altero 
die potett eiBcere. Citins credam 
orationem qnae * Volvitnr a prtma di* 
▼ina Pbilippica fama,* a Cicerone Tel 
ex tempore babitam este, ntpote me- 
rmm invectiTam et ▼ersaotem tn reboa 
notissimis, qnam tribns vrl qninqae 
diebus banc ab Appoieio confict po- 
tnltte. Nihil vero in nnmeris mutan- 
dnm, nam et infra tatit clare Appn- 
leins dicif, ' Bene qnod festinatio jn- 
dicii vos antevertit,' et qa« ibi se- 
qunntnr. Qnid igitur ? mibi videtnr 
dicendnmy aliam futtse orationem» 
qnam Appuleins dixit, aliam banc, 
qnam scripsit, ot Ciceronit Oratio 
pro Milone alia dicta, alia tcripta, et 
contra oratio Cratai pro le^e Servi- 
lia, qnae edita pottea etf, oon omnia 
habuit,qns dicta foerant a Cratso,nt 
Cicero in Bmto tignificat. Qood in 
omnibut fere orationibut Uiuveniste 
pnto. Certe Cornelint Nepot, qnati 
pro re iuotitata et rara notavit, Ora- 
tionem proCornelioaCicerone iitdem 
▼erbit, quibns edita est, peroratam 
fnitte se pr»tente, nt refert D. Hie- 
ronymns epitt. lxi. Et Cato major 
apud Ciccronem : * cmotsarnm illos- 
trinm/ inqoit, ' qoascomque defendi, 
Dunc qnam naximo oratiooes coofi- 
cio.' liber igilor haec Apologia fo- 
erit potios, qoom Oratlo adpellanda: 
Ut CicofOiria Verrimo, Libri. Egro- 
glos qoldom Eraomoi dlat Lihrom 
AppoloU do MogU# Immc ora t io — iotelligeiis, in adagio, * Volpina lin- 
gna.' &tp. Gen/. Pndenliifa, odocnw Gmiee mign^ 
amn] Advocatas enim Appideiiis fhity 
^arthagini solom, obi boc jodi- 
peractwo, sed etiam Romte, non 
siao gloria et easolameoto; nt ip- 
profitetor lib. XI. Metamorph. 
Sed ioitio ^nsdem operis 
prȣstor yeoiam: 'si qoid/ inqnit, 
'ezotici oc foreasia sermonis, rodis 
elocator ofiendero.' Idgm. IH^ Uxtn 
OM PmitmtiHt. Id officii et tamqnam 
advocatos sotcepit, et lamqoam ma- 
ritoa. Jore aotiqoo ia totela mari* 
toffvm ennt oxorea» qood jns poatea 
absoloTit. Cetensm coossaa vsoris 
som agere poteat, otiam sine man- 
dato» dom de rato caveat. Lib. sxi* 
Cod. de Procorator. Si do retMis do» 
talibos vel paraphemalibos ogatory 
no de rato qnidem satisdat. L. olt, 
Cod. de pact. conv. tam sop. dot« 
Appoleiom de rebos propriis oxoris 
vel receptitiis egisse verisimile est, 
qood tenoem tibi dotem constitntam 
infira dicit, qnnm aliaa opolentissima 
mnlier etsei. /deot. 

P^trtu <iat] Cojos Patroni? an 
Podeotill» ? ita videtor, neqne enim 
ad Granios referri h»c vocula potcAt 
Sed Pudentille ipti erat Appoleias 
patronaw et advocatns. Igitur ad Si- 
cioiam iiilmilianom referendum ett: 
qui enim nnnc £miliani patrooi snnt, 
iidem tnnc, quum cansta pro Poden- 
tilla ab Appuleio contraGraniot age* 
retor, Granionim erant. /drm. 

Ac d€ui*iue oects Pealioai p i mgni 
mei utpere] Intimnlatnt videtar Lo- 
cins, vel, qood ipse privignum aecaa- 
set, vel qnod nolnerit alia cooditione 
Podentillam, matrem pneri, dncere, 
qoam illo amoto : nt CatiUaa, qoi 
captus amore Anrelis Orestillsr,qaod 
co nnbere illi dobitabat, timeos pri- 
vignnm adultnm »tatp,procerto cre- 
diior necoto filio vacoam domom 
•celcstis nnptiis fecisse; ioqnit Sai- APULBIl APOLOGIAAI* 8053 € hutiaf • ^asdem teeleris exeoiptaM kH mb wotriem Ui imdem 

in Cloentiuia, «bi de Oppiaaied et J. B. £jr «rr6tf rem fmrimm nderrt] 

Satsia. Vere igitur imperaior Co«* Et qfvidcm capitaleai. LiTias 

•tantimis de mulieribos itcmm mh> bi : * Ne 

bentibnSy^easnoTismaritisiMmsolmM faitot in 

res filiommy sed etiam vitam addi* cnpitalemdncerel.' 

cere.' L. xzii. Cod. de admioistfmt* adfemcoafefri:' inteligit Appdews 

tntor. Contrarinm snperieribns es- exjmgio 

«mplnm maxime memoralMlc Tide fitem. Ita 

apnd Agellinm, libro xii. cnp. 7. el egantci Cicero, et aii 

nec- minns memorabile Dolabellsf pro Ktem moTcre rei 

Procos. Jndicinm, tcI potins Areo- AIM cst, ' Bem fi 

pagitamm. /dem. Kartiafi Hbro ti. Epigram. ix.* Rcm 

Pao.401 Non tam crWna JMkm] fimtam Pompifins babet, Fasstiae; 

Neqne enira cnm Oranifo actnm eaty lcgetnry Et nemen toto sporget in 

Disi de rebns Uxoris Pndentillmy et orbe svnm.' Sof. GemL Ex 

JodicioCirilitinTctcriCodiceacfip- r«m/oc<0i] Id est, Lcton. Ai 

tnm ainnt» /adicm. Idem. <Impefinm,Ui< 

Q^ffdcmgntfgjnrgie frMm} Inlra: notat res?' Tarro de L. L. L n. 
' Hem tlbi istm accnsatio jnrgiis fadta.' «Qnibns Rcs erat ia mnsdiciy QVJUf i 


usiflnrxum 


1 M- 


CBU oPMnm/ 


Et m XII. ' 


'ua 


flTS imt Tmi AUfTMt MTO.' 


*AKfifitliej(m Ccf 


!fOM dcfita !■ 


Pm 


lInneM:«Jtm; 


aiad ' ('ns^t) 


'ms- 


blmif«m Tideri 


toiety tot Bom 


iaes. 


tam imreaiosos, i 


■ott tot tnos, 


eti. cnbalm- Lit, idco in actionibot Tidc 

IH verm JEnttUamu] Cnr to bie 
JEmiliannt interpotnit, qmns GraBio- 
mm patroni ea objecitteiit Appvleio 
bt ab Appnleio proTocnti nd nccntan* 
dnm essent? Exittimo« id en re tmt* 
tnm, qnod patnmi illi anctotem eomm 
maledictomm iiomioattent JEmilln* 
nnm, qni et ipte Qla eadem maledictn 

tna Toce confirmaTcrit* Seqnitnf dicm tertinm aa p eicn d in mn; Jndi» 

enim de Ipso AmillanOy * Poatiaiinm eem aa Ar bitinm : Bcm aa 

fratris tni fiUnm cnm panUo priat a ^ccre oporteret.' Et a Br (« 

me ocdtnm clamitafeL' Seip, Geai. tetle ii. de Ortt.) Toeabaatar 

Remfmeimml NU mataadnm* Ro- aoo tolam crimiait qai argnebaatar, 

tpondcnt bgc tnpo f io riba t ; *aoa tam gcaemiim aatem oanet de rebas 

criminajndicioy qnam objcclnmfwtn qnoram ditceptabntar. GsOatapod 

jurgioprolata:'otettseosnt: Oaam Festam: <Reat est qai cam alio U- 

jam flagiUtioaaMt Appaleti Tidemt tem coatettatam babel, htc it egit, 

JEmitiannt, Jam ooa efr6M Tctiiandnm tiTc cam eo actam cst.' Prk. 

ampUat ette, ted rtm tm€ fiiclami Qmr fmnUmM i^ftmmtmr] L. fac 

Doo intm jvfyiam ob|cctmaeaU taa Rarat Male. Ond. Bami. ad Petroo. 

potto cootineriy ted tnmqnam crimi- cnp. fit. citant b. L obiter moanit leg. 

aa, in jedidnm dednctma iri, qntprem cttCfHn^noo fmm: ettie tanetoqni. 

ocoepit, &c. Rem bic Tnlere iilwB tar Seaecn Ep. W. < Hi taat qai bo- 

monnit jam Pric qnem ride. Verbm bb objicinal aiauam rigofcm el ia- 

nntemdeJnrgUtdixit etiam Tereat. &maat pnecepU aottm duritia:' 

And. it. 4. extr. nbi cf. Rnbnken. et qaam idcm Ep. ». babeal : • aoa ett 

Hec. iii. l. »». ibiqne Donat. Pottit qood qnisqnam Ulot apad te lemeri' 

etiamh.LexverMtrem/trfajniUex. utit 'ufamet:' qoenwdmodom Aur. 

pUcare, nt aoitntet dicnat : cn dof Vkt. de V. 10. c TS. ' impodiciu* APULBII APOLOGIAM. 9056 

Aactorit, ti modo bene locaiiB per^ tingoi neqnitnr.' IdiWL UH «1 eomi' 
pendas. Melius itaqne in reliqnls mu agirei] Cpnsntii eit, proprio no- 
£dd. qtdtui eit, qood et Lezicn jun mine, qnod antea dixit, de prtftuo^ 
pioribnt exempiit probant. Vemm ailndent ad formnlam inBcripttonis, 
cnr, qoieso, .fimilianut non potnit qnm extmt in 1. libellonim ff. de ad- 
accntationem propriotnonominetot- cntat. Cnr erfo tnfra dicit, 'cojus 
tinere ? at Tcro, omnino potnity ted foerat profettor et machinator V Sed 
non antnt ett. Dein bit idem dici* boc pertinet ad JEmiiiani jactantiam 
tnr: 'nam enm jobere proprio no- extrajntyqni profiteri et gloriari lo- 
mine accntationem tottinere/ et, lebatytnomachioatoAppnleiomrenm 
* propeliere nt cominnt agatt' pror* factnm, nt aiio loco infra scriptum 
aut tont ravr^XoTo. Porro r^ tiM ia ett. Vel comianf est, Directo et per 
noiio ett Ms. nec in Ed. Elm. qni tete et principaliter, tno nomine. 
post eftrni addidlt H e Plorent. To- Nam et snbscribens, quasi alieno ad- 
tnm locoffly ne IKtera qnldcm mntata, cosare Tidetnry qni non est princeps 
tic lego : m mc padgm pdtui e$t, mt in agendo. Corneiint Nepot in vita 
comwnt agereif percHU^ sed Jtm itdver- Pomponii Attici : ' Neminem neqoe 
iwn ie, if€, Prima littera rov eet (nt tno nomine, neqoe tnbtcril>ens adco- 
tcribitnr in Mtt.) male jnncta foerat tavit.' Qnanto mions is, qni ne sob- 
TfperceBi: hinc cormptnt locot. Pro tcripsit qoidem, nt hic ^miiiannsp 
etuum, in Ms. D'OrT. ei: nnde On- tic ttipolatio dicitor a Vennleio fieri 
dend. marginl adlevit «1 emima age^ debere comioot, qnod nemo possit 
rei pereettU, at adtemm te. Sed ma- ttipolari niti praesent et de te ipso, 
jor distioctio post fidlui ctf, qns lo- et loqnent conceptit directisqne ver- 
cnm torbat, omnino tollenda. Gm- bis, L continnns ff. de Terb. obiig. 
ter. Sospic. loeditaram lib. zx. c. Idem* Ubi ut eominui ageret percelUt, 
IOl ne fic qtuiui ai iiU ui com. ag. Ifc. cmhui calumtnii eelttafiir] Miles. 
propelU, Male : nam ubi, nnde ille t. ' Videsne quantnm tibi periculom 
fecit <tM',contra Mss. irrepsit. Tan- Telitatnr fortona eminns? ac nisi 
dem vnlgaret Edd. propeUie, Ms. longe firmiter prvcaves mox cominus 
D'Onr. perpeQit. Florent. cnm Edd. coogredietnr.' £t tiii. ' Ut discer- 
Junt. post et Scriv. perceUti. lofra nere prorsns neqniremns qnam po- 
p. 420. * Ccelitem Venerem . . . nulUs tissimnm caveremns cladem, comions 
ad torpitndioem stimoUt vel iUece- cannm, an eminos Upidum.' Prtc. 
bris tectatoret tnot perceUentem.' CoAumitti veUtatur] Ut Milesia iriii. 
J. B. Ne mc qmdem ptUui eet] Qnid * Velitari jocis.' Afranius : < Verba 
igitur? licoitoecontemnerejnttnm jactare et Telitari labiis.' Fettus: 
Proconsnlisimpnneettoties? Licnity * VeUtatio, nltro citroqne probrorum 
qnnm iEmiliannt Jnre aperto nitero- objectio.' Idem : ' AdvelitatiOy jac* 
tnr, qno caotum, ne invitnt qnit age- tatio verborom.* Idem. 
re vel adcnsare cogator : nt mox di- /■ oMndemdi venia'] Narrat Appnl. 
cam. Scip. Geni, QuUui eei} Id est, adversarium snnm Sicininm ^mUia- 
compelli ad adcnsandam nmi potnit. nnm primarie cans» diffidentem^ ne 
Perperam aUi, Qiitelni, nt amicns pericnlum incideret, qnod in accn- 
Doster eraditissimot bic notatyiUnd tando ez sobscriptione sul>enndnm 
Terentiannm allegans : * Forma in erat, latibnlnm qnssisse. Lil>eUnm 
tenebris nosci non quita ett :' mide enim pottera die nomine pneri por- 
mefuitur recte dixerit. Pritdannt rexitte, inibi adscripsisse se pnpiUo 
in Dionysio de titn orbit : * Hic natci accntanti tantum adsistere : qnorara 
Uoom, qni tacto adcentot ab igoi £x- verborom sententia mibi quidcm (ne« 8056 KOTiB VARIORUM 111 

•cio an tibi qnoqse) pottnlare Tide- detnr potiat eise nera coojeetara 

tnr, legereoi, in aatiMteadi umbra per» FnlTii, qoem minine seqnor. Mani* 

amrsnf. Constitntnni anteni ab fette sibi opponnntnr jKricalaai et «e* 

Impp. Arcadio et Honorio, nt in nui: qnare non andiendos qnoqna 

canssiscrtninalibnslnscriptiones prc« Grater. 8nsp. Ined. xx. 10. aiens pro* 

ponerentnr 1. in Canssis, c. de accns. babiliter Stewecbinm emeodasse nai* 

Otiiiscriptiooibns. L. BooMntarise» c. hrm. J. B. 

ande vi. L. nnic c. de abiffeis. L. li- Pao. 4M Si pddpioM weri ia ne car« 

bellomn, ff. eod. tit. epistola D. Tra- jrfarassrt] U. e. si invenisset qnod vere 

jani ad Plininn, de Chrbtianis cobi- posset objectare nihi. Sed Grscis* 

bendis: eo Tidelicet, nt altemtraro sat Appiileios. ^schines jan citato 

partem digna legnn tenem possit loco : Mhf A^i|ttf tumrroptbf Ix»*^* ^** 

anctoritas : dicta L in canssis, et I. sl p^rr^^erai. Prie, 

cnl, ff.de accnsatiooibns ; neque ln« Prrttaocta] Ron. ed. pfrricam. 

pnnita sit nentiendi licentla, cam Casanb. Accednnt Vic. Volc. Wow. 

ealainniantes ad vindictan poscat si- Vid. Oodend. ad Met. I. ▼. p. S79. b. 

nilitndo sopplicii. L^ accnsationis, c. nbi absqoe Mstomn anctoritate id 

de accnsationibns. AtsnccA. Ab ac- probat qnoqoe V. Cel. et edidit 

caaendi firieuU frtfMguM* Id est, ab Rnhnken. Accedit aoten b. I. qnod 

hocnsando, in qno erat pericnlnn. pervieueim est Tocabnlun forense. qno 

Slc statim eleganter vel brevitery in efns significatnr obstinatio anini,qni, 

mMewa ocnia pcrscacravit : irrl rvd genino jodicio snperatns, rarsns pro- 

In assistendOf nbi spes Tcnise. Hoc Tocat. V. Brisson. de V. S. Noster 

nooeo, qoia repertl sont tan corraptl do Deo Soer. p. 670. Ed. Flor. pcrri- 

palati honlnes, qnibos volgata lectio oaci umiaeiUf pcrfiaaci spef distingnere 

non saperet, ac Jegi vellent, ia ossts- Tidetar : sed otranqoe in bonam et 

Uudi uaibrm, O acnnen ! Caaaii6. malan parten adhlbetor. J. B. 

Ftohrinf, ia ass. ricc. Et noz, de Cum LoUiu» Urbieu» V. C.] Vid. ccnsi/ia elur ietii mrmm airsraat. Sciopp. Brisson. de Form. iii. 20. Vldetnr 

in Synb. Ideo anten dixit Yeniam, anten is esse LoOins Urbicns, qnem, 

quia officii necessitas et tntoris fides legatom Antonini Pii, Brittannos vi- 

exensata esse debet, nt ait Tryplio- cisse, tcstatnr Capitol. in Anton. Pio 

nlnns noster, quare nec legatnm sibi cap. 5. Diversus ab illo Lollins Ur- 

testameoto relictum, qood falsi vel bicns, qni temporibos Macrinl et He- 

inofficiosi adcnsat, placet eom per- liogabali vixit, et historiam sui tem- 

dere, nec repelli a boooram posses- poris scripsit. Vid. Lamprid. in Dia- 

sione contra tabolas, si nbertnm pa- dnmeno cap. 9. Idem. 
tris pupilli sni nomioe capitis adcnsa- Verum videri] Id est, Este, Miles. 

verit. L. tntorera ff. de his qnib. nt ix. *Die sequenti molK,quie maxima 

indign. L. nlt. ff. de postul. Non vldebator, matotioos adstituor.' Sex- 

male tameo io qnibusdam Mss. /a ta: ' Impares nupti», et pra-terea in 

mdeietewdi rice, legi patem : id est, villa,&c factar, legitim» non possunt 

nunere et partibos fungi adaistentis Yideri.' Probus in Notis : I. E. C. V. 

perseveravit. «Sctp. fimi, Non male ' Jnsta ejus caussa videtnr :' sic et 

tanea in qnibosdam Mss« /a mdei»' Or»ci pofJfw koI Socclr osnrpabont 

laadi ricc, legi potem : id est, munere eb vdvrms /«^ bjju^fi^w^ hKKk voAAd- 

et partibos fangi adsistentis perseve- aif koX M rov iXifMfir. notat Ulpian. 

ravit. idem. Mstos, in quibus sit ad Olyntb. 1. qnod et postra in Pa« 

ricc, ego non novi, nisi onnm Fulv. tram Conciliis obtinnisie docet Sa* 

e qoo iliod adootavit Wow. sed vi- varo ad Sidoo. Vide Brissonium da ^rULEtl AMIiO0A«. F tffL 11, >, 
MterprKe. * He 
Uwim Wk. %MM. « 
Obi. 1. tt. et I>iiikcr. 4c 
Jarisc p. S71. Vii.H 
•OB. d« V. 8. ia V. M * re. FaW. OrMloC et SalB. 

•e^. 
Ubi u- roeaamr. Ffilf vMca, ter Hrtrm tic dfw iafefiigi 

iMi hrtwe tpMtimm repetitaa, mb * ^•«■i qm^tm wmctm^ 

talistet qeeqae App. Nil cootra Mm. bm via. FUyrid. J. B. 

niBlaodoBi. CmmJmtt s«b lapero- JA ^et p t r m ki i . 

torlbos TOcaboBtary ^ proriBctb reBdoa boe ad poeoaH iDorBB^ qai 

Angocti praeraBt, ^BaBtvis bob icai- JBdicib«f coBviciBBi faciBBt, eoniBi- 

per CoBMiles fiusseBt. Tid. SafaB. ad ^bc seBte«tias reprcbeBdaBt, qai io- 

Scriptt Hist. A«g. 1. 1. p. 196. S75. fiM«ia BolaBt«r. L. xlii. C de Injar. 

t. II. p. S4A. et WagBcri lad. ii. ia L. tiii. ff. de Appeliai. Pa«ll«iSc«- 

AnuBiaB. Marcell. J. B. Dt etm- teot I. t. r. S5. arbitrio priocipis boc 

tUm etmmdmimm r ir ar oai ] Coasolares delictani ▼iodicari scribit. Cehrim, 

et scoatores q«i«qae RoBise io coosi- ildft «1 ^gre LMim Urbiau mb ^jm 

llo aderaoty iteai q«iiiq«e eqaites : la permeu teimpfrmrii. Id est (inqalt 

proTlBcib XZT. Recaperatores, pere* Oenlilis) sgre manns abstiaait a tam f rini adpellatly at scribit Theophilas 
lib. I. lastltot. Tit. Ti. obi BOBiiie 
€irfmi09ffUwmif ^irpikirrutmiff Coosala- 
res latelligere licet, et interpretari 
ex hoc Appoleii loco: nisi distin- 
gnendiim pntes inter PrKtorem, de impadenti cooTiliatore. Insolse. No* 
tam qoid Pfrotcirs, duntaxat qoom 
de Foro res. Tacitas Anoal. it. 
' Cremocins Cordos postolatnr novo, 
ac taoc primnm andito crimine, qnod. 
&c» id perntciabile rco visnm, h. e. qno Theophilas et Prsfectnm nrbi, capitale.' Opponitur StUm, Infra 

ot hic Coasolares, ille Senatores tan- Nostcr : < Posse literas rjnA ad per- 

Delph, et Kar. Clof . Apui. H 3058 NOTiE VARIORUM IN ■ictem, Don potte ad salatem/ Ite- 
mm : * Cedo tu Aviti Eputoiat, nt 
qmm senper milii ornamento fnemnty 
tiat nnoc etiam uJnti.' Pric. 

Qn aw findm vocem] Male Floridns, 
■t mpra diximut. J. B. Qmoir qui' 
dmcoer»] Obtcura oratio, ted lioc 
Appnleint vnlt : diaerat antea iEmi^ 
linnnm in adcutatione falti tettamrnti 
▼ictnm,contnroeliote in Lollium Prv- 
feclnm Urbi locntnm ette. Similit 
veoordis ▼ocem ab co eruptnram in 
Clandinm Maximum Proconinlem an- 
guratur hoc judicio Appnleint, fretut 
et vqniiaie Maaimi, et innocentia 
tua. Quorum nlrumque pariter ad 
condemnationem ^miliani valere vi- 
debat : nnde ille dolore adcennnt ti- 
nilis vrcordi» vocem in Clandium 
eramperei. In V.C legiaiunt:'Mea 
innocentia fretnt, tubit hoc quoqne 
jndicio.' Seip. Geni, 

ErmpiMrmm] Scribo et distingno, 
fn^nrmn: qnifpe^ qui tcietu ianocea- 
tim crtfliiaalvr. * Erumpere vocem/ 
dictnm IrtpTifriffwt, nt apud Terenl. 

* erampere gaudinm :' apud Ciceron. 

* erampere tlomachum in aliquem.' 
Qui non animadverterant, in tnpe- 
riore loco legendnm ehrisnma roce, 
eot ne ittnm quidero recte accipere 
potuitte certnm ett. Hoc ait : tpe- 
rare te fore, ni ^roiliannt, itto quo- 
que judicio victnt, idem vecordi» 
tpecimen edat, ac fecit tnperiore ilio. 
Id print judicium RomK,non in pro- 
vincia fuit celebratum, apud tribnnal 
Q. Lollii Urbici praefecti Urbis : de 
qoo vetn« Upit extat Rom» : Apol- 

UHI. Q. LoLLIDt UrBICUI. PRiEF. 

Urb. CojaM^. Rurtut hic revocanda 
vetut et pcripla lectio, qnam cum Ca« 
aanb. mutarunt Vulc. Wow. Flor. 
Ermmpert elrgant ett b. I. verbnm. 
In cautta Um manifetta poterat jn- 
dex ttatim proonnciare, ted vocem 
ejnt aliqoamdin reprimebant legiti- 
n» ac necettariie judicioram morc. 
Vox anten repretta proprie dicitnr 
enampere. De pertona io pdpfe qui iotelllgenda dnbKari neqait. J. B. 

Apmd pre^ecitm mrkui\ Nnm ia de 
faltit tettanentit cogooacere aolitoa. 
Sctevola JC. < Fllia qoc de inofficieie 
agere inttitnit et traotegit* peatco 
con heredibnt, stipulatiooe ioterpe- 
tita, et tnbjecta doli claoaoloy opod 
prftfectom de falto testanaeoto egit, 
nec probavit.* L. cxzzv. de Veriier. 
Obligal. CMo. Pre^eehm UHri. Sic 
exquititint Mt. Pith. et £d. Joot. 
pott. In reliqnit pr. Chitia : ot acot* 
per variatur, qnemadmodnm in prg^ 
prettorii et prttlmi». Apnd Ammioo. 
Marcell. temper est pre^. UrU: io 
Hittorie Angotts tcriptt. otronqoe 
pattim. J. B. 

Ntmque pecemimm'] Sneteotot de 
Nerone cap. 87. ' Panlatin iovalea- 
centibut vitiit, jocnlaria et lotebroa 
oiuifit, nullaqne dittinnlandi cora od 
najora palam erapit.' Flmemk, 

Imlegrmi] R. tl«mt. Lipa. Utitn* 
tvpo verbo iiermre Notier: v. iod. 
ted et imiegrmre ett io lib. il. Met. 
p. 133. * voluptaten iotegrantca.' p. 
100. * iternm cacliinoom iotrfraot.' 
Lib. VII. p. 463. ' Martim coboftia 
ftciet integraretnr.' J, B. 

Pag. 404 ild rtn i«gr«la«r] • Ag- 
gredi rem ' dicitnr, qni meditator de 
re inciptenda, ut Mel» Prsf. * Or- 
bit silnm dicere aggredior.' ' Aggre- 
di ad rem ' qui jam incipit : Plant. 
Afin. III. 3. 91. 'Quin ad lomc Plu« 
lenium aggrrdimnr.' Cic. de Or. ii. 
44. 'cnm aggredior ancipitem con- 
tam et gravem ad animot jndicon 
pertractandot.' Notter infm p. SOS. 
Ed. Scriv. [440. Flor.] * Aggredier 
jam ad iptnm crimen.' p. S7ft. [406.] 
' Ut tit mihi tempot aggredi ad cc- 
tera.' Drukenb. 

Praxinum crimimi] Vet. lib. prwrint 
crijnta^. Uude Liptio tcribere viaQn, 
pro «iiinaio crimine. CoUiut. lo vet. 
cod. erat proxtno crimune. Id quo4 
rectum, pro obvio atque ncoi/cflo. 8ic 
infra, * proxina humaoitate/ Clao- 
dium Maximum alloqocos : * Ne to« APULBII APOLOGIAM. 3059 Claudi Maxime, nimis patient vir ei, 
et oppido proxima linmanitate.' Va- 
nos ergo conatns V. Cl« Jiisti Lipsii 
retcribentis, pro iununo erimine. J. 
Menrsios. Pro mojeimo erimine, Sic 
repottti ex Flor. 2. Vulgo,proxtiiM}ii 
crimini, Elmenh. Meursiot Proximo 
erimine, ot infra : * Proxima humani- 
tate.' Lipsiui Hro Bummo erimine^ 
remote nimis. Pric. Proximo eritnine 
exstat in Mss. D'Orv. Lips. Pith* 
Fiix. Coll. Voss. (nisi quod in D*Orv. 
sit crimen) et £d. Junt. post. pro- 
bante Meursio. Sed recte pro maxi» 
mo crimine e 2. Florent. edidit £lm. 
cum Scriv. Flor. Bip. ut legendum 
esse margini adscripsit Ond.et ubiter 
notavit ad C»sar. lib. iii. de B. G. 
cap. 29. Reliquae £dd. proxtmaiM 
crimini: bene, si Mss. addicerent. 
Phaedr. i. 10. 5. * Negabat illa se 
esse cnlpae proximam : ' ubi cf. 
Scheff. et Burm. sic * affinis cnlpae' 
apud Ciceron. et ^ confinis crimini ' 
Noster infra p. 484. J. B. 

Propier quod] Quidam, propterea 
qwod^ male. Tertulliaous de Tesli- 
roonlo animie : ' £t conrecumbenti- 
bns sortem snam exprobrare non 
possis; debes adnlari propter qnod 
lietius vivis.' Coh. Nescio ubi Colv. 
invenerit propierea qmod* Sensus sane 
id videtur postulare : nam qnomodo 
cum Florido explicari bic possit 
«qna de caussa/ non video. Inte- 
rim, quod sciam, Mss. et £dd. nihil 
variant. Propter quod dictum vide- 
tur pro propterea qmodf ut ' prster 
qiiod ' pro * pneterqnam qood,' (vid. 
Ind.) £xemplnm tamen frnstra 
qnaesivi : nam in Tertulliani loeo, 
qnem Colv. citat, legitnr propier qnoB 
laaiuii riou. J. B. 

Mercenaria loqnaeiUde'] Ut apitd 
Tertullian. Apolog. ' MerccBaria 
advoealio.' Zenon. Veroneni. Ser- 
raon. d« Avarit. ' Mercenaria ac du- 
plex lingua.' Plautnm in Sticlw 
* Venditaria,' et Ovid. in Amor. lib. 
I. Epist. 48. 'Empta.' Sjrmmach. lib. iii. £pi8t. 175. 'In mercedero lingnaB 
ornaroenta corrumpere.' Isid. Pelns. 
Zik ^iXoxp^parrta¥ KawfiXtCttw, XP^¥ 
wpowlytiv riiy ^^TJ^, koL r}tv rris Siiraio- 
a^s fvyh^ kflp4iari «t^MO-oXc^iy. 
Nicetas in Andron. x^'^^^^'^^*'^' 
rtSt md wpbs hpy^piov AoAovrrcr. Prie. 

Ob mercedem ei auct, inpud. depre- 
kenta habert] Nescio quid hic voca- 
buli deprekenaa. Festus : ' Deprehen- 
sa dicitur geniis militaris aiiimadver- 
sionis, castigatione major, ignominia 
minor.' Qiiod quoniodo buc trahen- 
dnro ai^qne nescio. Forte routanda 
saltem distinctio. Acidaliiu. H. e* 
pro manifesto falsis et satis revictis. 
Quid si tainen scribamus,o6 nureedem 
ei OMcioramenta impmdeniug depenea^ 
pro, repensa. C<imm6. Fulvius con- 
jiciebat depensa. Sciopp. in Symb. 
Rectiiis visum depenta. Wower. 
DeprehenMa haberi, id est, quasi mani- 
festo falsa, vel depenta cum Casau- 
bono legendiim. Acidalins annotat 
ex Fetto : * Deprebensa dicitur ge- 
nus militaris animadver»ionis, ' &c. 
Sed quoniodo hnc trahendiim, igno- 
rare se dicit. Seip. Geni, Fulv. et 
Casaub. depenta hab. £lmenh. l«o- 
ciis qua a verbis vitiosus, qua ab iii- 
terpunctione. Scribe : Futiliier biai^ 
ieruia ob mercedem ti auetoramenia^ 
impudentite depenta haberi : omnino sic 
legenda li»c et distinguenda. /m« 
pudeniite depenta^ nt apud Marc. Ca- 
pell. ' Jurgiis pendere.' * Iiidocta ra* 
bidum quem videre secula Jnrgiis 
caninos blatteratus pendere. ' Prt^. 
Qiu» etti pottuni ab hit uiilUer blatte' 
rata ob mereedemf ei nuctoramento im» 
pudeniia depenm, haberi. Ita legen- 
dum e Mss. i. e. blatterata a patronis 
i£miliani In snani ipsorum utilitatem, 
ob inercedem, qna se ad me aceusan- 
dum obstrinxerunl. ' Auctoramento 
impndrntiaB depen»a,' i. e. persolnta. 
Qnod autein habetur blatteratuiii 
ob mercedem, et auctoramento im* 
pndentiw depensuni, id ut frivoluni 
praetermitti potest ; atiaiuen Appu- «KIO NOTJS VASIOKUM 111 Ii*1a ¥1*1 niia oaiiMa pancis refelleiidm 
vlflDlianttir. ProbavU hanc lectio- 
iiMti C)iifli'iHl. noster ad Cssar. de 
11. ii. I. 44. qiif m vide etiam ad Not- 
tri Mnt.ix. p.(M)7.a. imo, edidit jam 
Mfiiv. •f«fl iilia, niinos bona, ni fallor» 
di»flnrtioiii> t qua etii poisimt ab kis 
uiilltir, hlatterata ob mereedem, et om- 
tttramfnlo in^mdentUe, depensa haberL 
VlflMiniiA Jnin de •ingalid. Utiliter 
m (!olvio nifitatnm efse in futUUer 
•iipra Jam ¥ldtniii«. Auctoramenta 
4mfmttfntia> dqtrehfnBa e*t in Edd. ex- 
fti\tln Nrrivftr. omniliat, nini quod in 
«iMnt. pfiMt. »it anctoramento, adstipn- 
iNNfllHis Mis. Floront. Pitli. Lips. 
rfill. Voas. et prolianiibns Salmaa. 
fiH Mn « Fux. (!od. et Grono?. ad 
ArrlMM. ¥11. 0. l'ro deprehenta extat 
d0ft0n9a}nm In Kd. Vic. et ex conj. 
I^Ml¥ll In r.d. Wow. addirentibiit 
Mit. Itfinli. lit l)'()rv. UtUiter, i. e. 
In sMfim Mlliltaliim. NoRterde Dognt. 
Plal. ilb. I. p. /IHfl. Kd. Flor. <rnm 
iMipofllinonlMin Utud utilitrr prove« 
iiffll, in« IIU pKllritaji nfmttnatnr.' 
Ovlfl. M«.r. K|i. I. V». 07. ' Utiliiiii 

• tnfiiiil 0iUfH Munr MifrnUTroJap.' id. 
Fif4t. III v«. 4CII. * titllitfr iiobii per- 
t)»Utt ilU hiM.' • AMrtoraMiontnm 
lMi|MM|iifi|)»i ' illrlhir, Mt * iiMctora- 
m^MhtfiiMilrfi*' Mri llli. IX p.OI7. 
•fl'l «fll OimIiimI. ./. n, DrjHtua, 
^i* li-UM iiUfM .1. N CoMii m\ Decre- 

• •Ut p. hii. /i/. in Atldrnd. 

l*lMM*t*f 9u»p %ltH9\ Cirlliiii Nyinpbo- 
•!••• inunilM mnU llnuna viruii 
•lr«in.' Hiilon. Apollin. « L<M|iirns 
v^ni-iiMiM.' /Mi. Qmt /nime •»lent 
llt*Ku»0 aun rlrM« uHriw thlori locare] 
'MrrfrniitU lof|u«<liiiir/ nt paulo 
•nl# ilUM. AinfnUmu llb. xxx.de 
( iinvalitlrlna «nl lrm|>orU : * Ad ex- 
pfiffnaniUm v«iilut«m om mvrcrna- 
tm |>ro<liirrntr», prr prfMtlmut 
fronlr*/ Acr. ci„o<| ()r«iur notter, 

• ob nirrrrdrm, et •nrioriimrnia Im- 
pudrntlir.' Stip, iimL IrHna^ /U- 
fiitf rfrir«) fd r.t, vip«rin». 8ic io. 
!>• • Vi|>er» ritn oiveo denticulo pieodn ni ilto Act« Aafwti ad V^ 
liOBea^ iK 
bofliiae, et qu 

biMiniU dictU f ii trH , cc 
dicta illi CtPtttis 4«m ad 
Pollioeeai cMifascf«t, 
id est, « Tlperaa dis.' rttcfcrtSe- 
neca Ub. itt. de Ira, cap. IS. EtiaB 
int^rati aniaii vitioa co verW, ct im- 
pietatem in te Otar Botatc foWt. 
A sono antem et «bilo Grscai pacta 
litteram S hifMn adpeUavit, Laci- 
lius litteram R canioaai : * Irritatt 
canis, qnaro bomo, qood plaMi dn 
cat :' ita enim emeadaBdaa b ¥CfMi 
apod Donatnm ett. Hierooymos ad- 
Ycrsns Rnffinnm cap. tT. Dema st be* 
nem scribit a canc Rbo litteram didi- 
ciMO. * Canina facnodia ' apod eoa- 
dem, et alios : item * cooioa liofoa ' 
apnd Lncilinm refereote Velio Loo* 
go, libello de OrtbograpbU : oo 
su, hlc * ¥iperina linfoa.' /dno. 

AUeno dotoH locare] Male 
interpretator : < aliis, nt dolori 
nlciscantnr.' Est eoim dslm oHeao 
dirtom pro, in dolorem sive peroict- 
enialiorum. Ms.D*Or¥.dWtiv:qoasi 
sit ablat. pretii. Belg. ten hoeU coa. 
J. Bos. 

Ne quid macula, ifcJ] Miles. x. ' Ig- 
nominis niacoUm.' Cicero Verr. ii. 
* AdolesreniiiF macolat, ifoominias- 
(|iie.' Nostor heic infra, ' Omnem 
criininiK maculam.' Pric. 

inhoneaiamenti] OIossk Mndoci- 
nens*. Mk. ' Dedrcorttus inbonct- 
tiuK :' lege inhonettatue, Idem. 

Videar cuipiamf n quid ex frw csU s 
praterierOf id agnocitte potiuM fuam «to- 
tempeiste] D. Cyprian. TracUt con- 
tra Demetrian. ' Ultra tacere 000 
oportet, ne Jam non ^erecundisp, sed 
dlffidentiat ette inclpiat, qn<xl tace- 
mus: et dnm crimioaliones faltaa 
rontrmoimus refutare, videamnr cri- 
jnen agnoj>rere.' idem, 

Prudeniit animi] Amplector istam 
lectlooem prie alicra, Pudentit, Fric, APULBII APOLOGIAM. 3061 

Cnm Pricseo facinnt margo Basil. tiDum qnidem esse pntent VV. DD. 

Vnlc Ed. tert. et Floridns. Sed in Saoe qui dixerit perituM ad lUiera§, vel 

Mss. etEUId.ceterise8t|)i(dm<M,qiiod sim. enm male Latine dixisse, non 

mntandom non est : Vtrecundui et pu- dnbinm est. Sed * peritos ad pert- 

den$ eleganter juognntur. Cic. ad cnla caYenda,' pro, peritos eornmy 

Div. II. 6. * Verecnndins a te, si qna qns facinnt ad pericnla cavenday 

magna res mibi petenda esset, con- recte defendi posse existimo. Valet 

tenderem. Orave est rnim bominl tnm penhu idem qnod experiuM, Cic. 

podenti, petere/ Sic. Ovid. Trist. pro Font. c. 15. ' Virom ad labores 

1. IV. el. 4. vs. 60. * Nostra verecon«> belli impigmm, ad pericnla fortenn 

do vota podore carent/ Immo plane ad nsum ac disciplinam peritnm, ad 

nt hic Noster, Cic. Verr. iii. c. 41« consilia pmdentem,' Scc, Est igitnr 

' Hsbet enim qnendam acoleom con- imperiiui h« I. inexpertos, inadsnetus, 

tnmelia, qnem pati pndentes ac viri plane oi Liv. vi. 18. dixit : ' animnm 

booi difficillime possnnt.' J. Bo«. inexpertnm ad contnmeliam.' /mpe- 

Etiam ki qui eibi deticH aUet^us con- Htua qnoqne melins jnngitnr rf rudi$ 

fctt iunif iamen quum mate audiunif im» quam imparatuM, Noster Flor. n. 7. 

pendio commortfanlar] Tacit. de Ne- * rndes, sordidi, imperiti.' Qnare 

rooe Annal. xv. ' Ut faciendis scele- unins Cod. anetoritate vnlgarem lee- 

ribns promptns, ita andiendi quap fa- tiouem non motavi. J. B. 

ceret insolens.' Salvian. de gnbern. Laudii aieuetudine contumeUm tnso- 

&e, Lib. VIII. ' Omnes admodnm se iem] Cicero Verr. iii. ' Habet qnen- 

laudari volnnt, nnlJi grata reprehen- dant acnleum contnmelia, qoem pati 

sio est : imo (qnod pejos est,) qnam- pradentes ac viri boni difficillime poa- 

libet perditns, mavult inendaciter snnt.' Hesiodus "EpY. "^fipis ydp t« 

prsdicari, quam jnre repreheodi. ffoid^ SciX^ fipvr^^ oWk pJkp M>hs ^Ptft* 

Neque enim qnisqnam tam malns Ztm ^•p4fuw Stfirorai, 0ap6$n 94 tt ^ 

ent, nt maios videri velit.' Fabios a^r^r. Prie, 

lib. III. cap. 8. Pric. MuUo ianto] Ubique raultns est in 

Fao. 405 Quiiqui rude» ei imperita» hac fpdtrtt Lucins noster. Exempla 

oiir^f] M«. cod. ^Mtfse rudei et tmpars- io mediom ferre otioss diligentia^ fo- 

ioi aurei: Bas. l. et 2. mdis ei impe- ret. Varro ipse de L. L. I. vi. ' Qood 

riiua, Ald. rudei et imperiioM : qnam intervallum ninlto tanto propios no- 

sequnti snmns. Colr. Rectnm est il- bis:'ubi temerevireraditissimnsteii- 

lud a Manoscripto tinparalas aiires: fo expungendum potat. Idem, 

qood cor motaretar,caiisss nihil erat. /■ prineipio adcMsotioiits] Doo pro- 

imparaiuM pro Rtidi et Imperito eo oemia diversa adcusatioois in se in- 

»vo accipiebatnr : et Invenire est stitot* recitat Appuleins: nnumhoc, 

apnd Amobium oostram non semel, * Adcnsamns apnd te,' &c. alterum 

annotavimnsqoe id jam olim in Cri- in fine hojos Orationis, tale, * Uonc 

tico. ilfearf . Quiiqui deest Edd. Vie. ego, Domine Maxime, renm apnd te 

Ven. Bas. In Vic Jont. Ald. Bas. fiM^ere instltoi/ Sec, sed nnom est 

Cas. Pric. nfdts • Vic. omis. AL onreM principiom libelli adcnsatorii : nt ipso 

vel aiirets. ImparaiaM ex Cod. lips. Appnleins ibi deroonstrat : altemm 

edidit Scriv. sed tMpertfas revocavit boe, adcusationis ipsios, id est, ora- 

Florid. et ex eo £d. Bip. Eadem va- tionis perpetns patronornm adcusa- 

rietas in Jnstin. lib. xxxi. c. 8. < Vi- toris. Sdp. Gent. 

rum ad prospicienda cavendaqoe pe- Quidem tfitfrltsnaiiis] M. Ven. Rom. 

ricnla peritum :' nbi nnnc ex Mss. quidem non diiert. Colv. Restituimns 

edttnrparalaasycnm pert/as^odne La- negationeui ex £d. Rom. £a vera 3062 NOTiE VARIORUM Ilf 

lectio et ex Apnleii mentc, qni etiam Ortt Instit. iit« S. Prie. 

infrm Tannonio eidem infantiam obji- Non dtfflcile ei reepmidiMeem fmed H^ 

cit : de co enim innt h»c, * sed eloqni merieue AUxander Hectmi] Et ez eo 

proptcr infantiam cansidicuA «nmmns Diogeoes Cynicus apod Laertinmv 

neqniret.' Mox, * At ego illi contra qni derisns Zri va^ 'Amwdrp^ (fbl- 

jnttins exprolraverim, qnod qni elo- looe) rpifi^ma» flXmfiew^ addoxlt bwac 

qnentiie patrociniom vnlgo proiitea- tpsnm versienlNm la exenaatMMBem 

tur, etiam bonesta dictn sordide l»lat« sni. Respondiasea etiaro (nee incom- 

teret, ac sappe in rebns neqnaqnani mode) qnod non neno apad LiTiam : 

difllcilibns fringnltiat, vel omnino ob* ' Eornm qnsB objecta snnt, partiro ea 

mnte^cat.' Casatr6. Non dieeriiMsiwuit, snnt qiiibns nescio aa glortari de- 

8ic omnes libri Mss. Rerte : et in- beam, partim qn» fateri noa em- 

fantiam ejiis infra ridet siepins. V. bescam.' Ant certe risu meritoex- 

D. in marg. Ed. Colv. e Dibl. Reg. cepisaes enm nt Mneae Mertya», ob 

Casanbonnm secnti snnt reliqiii. J. non dissimilea dotea elevanteoi Apo&- 

B. Hem» vere iile quidfm non dieer- linem. Idem, titibmis] De eodem Tannonio, infra : Pag. 406 Seu jkUempknm mm 

* Qnat Tannonins ille, qnum eloqoi portl] Vulg. eate «e p4sl. Mmc Me- 
propter iofantiam, cantidicnt tnm- minit Diog. Laert. lib. t. In princ et 
mns, oequiret.' Non datrrtMttiNtit igi- lib. tiii. Augnttin. de Civit. Dei lib. 
tnr hoc loco est, maxime infans et ztiii. cap. 25. et cap. S7. Ambro- 
indoctns : ligura veteribns nsitata. tins lib. iii. de Virginib. Ctlv. Clem. 
Sic Homeros de Achille, ov y^fi^v, id Alexandrin. lib. i. Stromat. fol. 129. 
ett, tnmme dolent, aliaqne timilta. TlvOuySpas 6 ^epeMevi ywrfpfit» ^«x^ 
Seip. Gent, ao^p Uanhv wpdros i un iy^m rw, El' 

Qvod altiiaM] Qiiemadmodnm ^od menh, Ptfikagoram qui prinuum ae Pki- 

abnndat io * qnod ti/ ' qnod nbi/^kc. loeopknm mmewparU. Plorid. ii. * Pj- 

(Vidr ad Met. I. iii. p. 201. b. Burm. tbagoras primns Philosopbiie noocfi- 

ad Virg. /En, u. 141. Perixon. ad pator et coodilor.' Clem. Alexniidr. 

Saoct. Min. iv. 6. 9.) ita etiam in n»9tpy6pas, Scc. ^JJ oo fo v iamh^ wpm- 

fvod uftiiaM. Cic. ad Div. xiv. 4. ror Anry^pcutrffv. Et JambUch. A^< 

* Qiiod ntinam minns vitae cnpldi fu- M nv$oy6pas wpSros fiK6oo^oo l«nrrW 
i»semns ! * Flnra dabit Cort. ad Sal- wpoo-ayopeuoai. Adde qute in Minnc 
Inst. Jiig. c. 14. add. e Nostro Flor. Octav. et in Epist. Autonius. At 
D. 18. ' Quod utinam pro amplitndine htec po»t Ciceronem otloae tuDt, 
anditorii prolixa oratio tnppeteret.' qnem vide fntint narraoteB en v. 
N. 2S. ' Qnod niinam ticnti cygno Tiitcnianarnm. Prie. eantnm indulsit, ita hnic qnoqne vo- Eum sui teteuU exeeUenii e§ma fo 

cem tribuiiset.' J. B. Quod uUnam /uisse] Porphyrins i Tiiv ro ykp U4ao 

tam graeia /omue H /aeundia erumna «fr« iXM^4pwv, uoX pJyop^ x^ " 

9ere miki opprokrasset] En Oratoris wXelonpf koI K^^ftor, iwi nr^s fmns^ 

Dottri attntiam ! htpc Tannoniut ei «ol roS ^vt, uaX M rSo HXXmsf Mr- 

non ut crimioa objectavit, sed ut Jn- rmr ix^' Florid. ii. Noster : ' Pnl- 

dicem circumnpeciiorem redderet, ne chritudine apprime insignit.' Neqne 

lactaretur lenociniit hiKce, alio Ap- tni tantnmtvculi, tedetTrojani: (de 

pnleins lorquet, nempe nt Advenuirii Pythagora loqnentet enim cor non 

deridicnlo habeantnr, qnati tam pnl- perrtpj^^bxmouf memoremnt t) vide at 

chra tamqne landabilia objirientes a pulchriindine extollit enm» adbDC 

tanquam viiia. Artifirium lori isti- Enphorbnm, Apolloninaapiid Pbilea- 

us non prvteriit eruditiss. Votsium trat. lib. viii. cnp. ft. Et is coff- 8064 NOTiE VARIORUM IN 8cip. Oent sqipicari Paraiciiidis iio« 
■leii liic excidiite. J. B. 

Gratiameorparis] D^Orv.earptrum: 
^d eieganter singnlari num. ponitnr 
■leoibninii qood pluribus, sed singn- 
lia adscribitnr ; in qoo tamen •epios 
corrnptot ett App. noster. V. On- 
dend. ad Met. lib. ii. 109. a. /dm. 

CbolMaaho lUermii laboriM] Pallor 
eiiiin consangnlnens stodioriim. Mar- 
tiaoos Capella de noptiis Philologi* 
lib* I. pag. IS. * An vero qnlsquara 
eat qoi Philologise se aftserat pervi- 
fiiia laboraia, et locobrationom per- 
enniom oescire pallorem.' Theo- 
dosltts Imp. Novella i. de auihoritate 
cod. Tbeodosiaoi : * Ssepe nostra de* 
mcotia dobitavit, qosB causa faceret, 
ut io tanto locnbratlonam tritti pal- 
lore vix onns aot alter receperit soli- 
ditatem perfectae doctriuiB.' Elmenh, 

Calarem aUUerai] De florido palli* 
dom facit. Noo minima Satyrae Tii. 
Jnvenalis pars hojos arfomcoti cst. 
Tbomas Maglster(ex bibliotbeca ero- 
ditissiini Renati Morsi) ad Aristo- 
phao. Nff^cA. J^xP^^^^rrtr iral iunoMf- 
rat ttaij (ol ^tX6aa^,) inMi fUrtit 
if t r^ s fparrlforras, ob rpv^nit ^iiAaawn 
ih kwiprrror, Prie» 

Pag. 407 CapObis ^aem tjft, ^.] 
Notaot Apnleium ob promissom ca- 
pillitinm. E contra Chrisliani eos 
reprebendebant, qoi toiisorem dillf e- 
bant. Vincentios Specolo Hi»tor. 
Itb. XII. cap. 17. ex aciis Tibiirtii 
Martyris : ' Torqoatos, dio est, qnod 
se Christianum esse mentitus est. 
Credas honc Chrislianom etse qni in 
lenocinio soo moliendo capicio flro- 
brias obmittit, qoi tooiorero diligit, 
qui sic molltler Kestit, qoi floxom 
gressum improbo niso dislendit, qoi 
viros neglifenter aipt. fsminas li- 
bcnterintneinr?' Elmemk, 

Praauumm dixere] Sic de cvsarie 
Apollinis i. Florid. * Pr»missis an- 
tiis, et promissis caproneis :' ita doc- 
tissimns Bonrdelotius, volgo premu^ 
dteapr, Pric. Harrart implUxiii^ ifo^l Piilaliaa 
emendari posae, tMplexiis, olfuc sape^ 
dilus, etmppea iam amemia oat. voce 4o- 
rivata a toroando. Cic. * Id ita lor« 
navit, ot nihil efllci poaait rot«a- 
dios:' seqnitnr omix: *ab ioeoato 
aevo uois slodiis Uteramm es si 
viribus deditns :' energiam babitui 
videtur d smnaiis. Stewecfa. Blavnlt 
doctissimos Scaliger karr. tayfarua. 
£go nihil motarim. Sic in Gloaaario 
veterl alibi : ' Impleziiiarbas» ' ct 
' Implexa barba, %n 9 a w 4ywa m ' Caim» 
GkMs. * Implexa barl>a, Bev mr^ ma :' 
noo aw ar ow^ymr, ut quidam : aiiat qoi 
scribaot karrore vmpexmt, Sic in Gloa- 
sarioy ' Impexa Arroior^» fpuerk»' et 
ita lego io alio ejosdem liliri loco 
' Horridos, AicrffneT^, ^p m r^f , ubi 
▼ulgati libri valde corropte aiaoFra 
fputr6s, Sed magis placet lectio 
omninm librorum impftfyas. Utraqoo 
voce osos Agathiaa elegautisaimoa 
scriptor, in eadem sententia, al vAi- 
mapm riiw To^pmma ra col fiap$dfmw 4- 
v^imiret mni o^XMVoly col ^wwmwreSf 
jcflf awwpoti aiwpawwt apaarawKi^fpmfaim 
Cmtmmb. Alii ka r r are imtpexma o. t. 
Synesins in Eocomio calvitli foL M. 
'AwmariLt tmdew iral rakt $aakt wpaamkWp 
twep ^Cmda iw^peXaipmpf rift ff^^cvr «al 
ykpMYxa^oif paXaKATopaw aiipm fx"'^ 
k 9k iifUktrro iawXeiawar vdrv Twvr ^iir* 
iarpawro wai ovwawiwXewra rk weDJJk 
aJM^s ^ rma oimr rk «vft toai awikaaw 
almpo6fUPm' woKb 9k rovm amX^pirepa, 
kt hw iK Kawroripmw avpiwawKeytt^m^ 
rma rpixmr, ^y obr if O ri wmi re kypim k 
ar^fiif acol fiaptla, fUka M SicX^fr». ««i 
rk wokkk abrris kweawaaro waX ImtW* 
poro, EUmenk, Male in qoibosdam 
libris imtpexmt legitor. Tibollos lib. 
I. cL S. * Tuyphooeque implexa feros 
pro crioibos angoes.' Glossse : * Im- 
plexa barba, Aaffvw^ymp, Sic apnd 
Mardan. Capellam : * Crines tortnoti 
et nexiles,' qoos infra eod. loco to- 
cat tiRirfrxMM coptl/tHvai. Pric. Recto 
Mss. taiplcxiis, uti sspe haoc vocom 
passive nsurpat App. V. Oud. od A^ULEII APOLOGIAAf. 3065 Met. lib. II. p. 85. a. lib. z. p. 609. 
b. ec lottpp. h. I. qoibcis add. Aoct. 
Coosol. ad Liv. vs. 223. * Salice im- 
pleztim muicoqae et aroDdine cri- 
nem.' J* B, 

Siuppeo t^nnemto] Funi e atnppa 
torto, tento. Auctor Priapeiornm: 
' Tofamqne haoc line frandey qoan* 
taconqne est, Tormento citharaque 
tensiorem, Ad costam tibi septimam 
recondam.' Fooem torqnere eoim 
est trxoafO¥ wK^w, nt bene notatnm 
a doctissiroo Scaligero. Propertius : 
* Dlgnior obliqno funem qui torqueat 
ocno.' Horatius : * Tortnm digna se- 
qui potius, quam dncere fnnem.' Colv. 
Mihi videbatur frigidius, ut capillns 
capitis funi (id enim est tormenimm) 
assimilaretnr ; legebam igitur tomen'» 
to: nihil tamen pronunfio. Rom. Cod. 
ituppte t. Casanb. Non probo amici 
nostri conjectnram, qui Tomento scri- 
bi mallet, quod, ut ait, frigidius sibi 
videretury ut capillus funi (id enim 
est tormeutMm) adsimilaretnr. Sed 
aperte Lucius ita vocat, quod im- 
plexna et globosus, et congestus et 
inenodabilis diotioa incuria discrimi- 
nandi et expediendi esset; liis enim 
aliisqne verbis enm depingity qu« 
tormento et funi potius conveniunt. 
SirailUmns locus apud Julianum in 
Misopogone advcrsus Antiocbenas: 
^if M ^oTf Kol ^oaHa Scir w\4mt» 
MM€' Kol krolimt wap^w tx^t ^ 
lUiw %Xtnuf ivnfifhiTtf acol /i^ riu iBTfhr" 
Tovt Kol fkokoKia ^itmf X^V^ ^ '^P^X^ 
n|f aiUrAp 8ffiy& ip y ia if m , et mox di« 
cit hircornm similem barbam. Qnid 
qnod ez crinibns muliemm, tormenta 
saepe in bello facta, legimus? Ser- 
vius lib. 11. iEneid. *• Qnnm Oalli Ca« 
pitolinm obsiderent, et deesaent fo« 
nes Romaais ad tormentafacienda:' 
et mox, ' crinea, node tormenta fac* 
ta.' Idem apnd Csesar. de Bel. OalL 
Paosan. lib. vii. alios. Sdp. Qent, 
Edd. Rom. Vic. Ven. ttuppm: qnod 
non prorsus Improbandnm, ut sit ge- 
nit. pro adjectivo. v. ad Met. lib. ii. p. 02. b. lib. vf. p. 439. b. Fior. N» 
zzziv. Dein l4»rm«Nlo habere viden- 
tur Mss. nisi qnod Oroslot. adnotavit 
e Puf. iomento: uti conjecere Faber^ 
in Semestr. lib. ii. c. 15. Casaub. 
cum Lat. Latin. et Tit. ad Oratiani 
Cyneg. 26. atqne edlderc Vutc. et 
Elra. ifuod propugnant quoque Orn« 
ter. Suspic. Ined. zz. 10. Burman* 
ad Anthol. Lat. lib. v. £p. 6. et Oro- 
nov. Obs. lib. iv. c. 22. aiens, tormen» 
to non nisi unum vX^ica^y sive ser- 
tnm, aut snggestum sertomm recte 
comparari posse; uti et in Paolini 
carm. 14. de sertis crinibus usurpa- 
tur; qnem locnm et alia, qoas 'stop- 
penm vinculoro/ atque adeo unum 
w?<6KafiO¥ spectant, in suam senten* 
tiam citat Pric. qni cum Colv. Scal. 
ad Catal. p. 187. et aliis, defendit 
tormento, Sed tormenta ita intorqnen- 
tor, ot facile expediri possint: et 
Appoleii capillus prorsus erat enoda- 
6i7tt, et similis tomentOy i. e. glomeri 
cannabis indiscriminatm. Imo * torti 
capilii ' ad corporis coltum, femina^ 
rnm et moiliorum hominnm, pertine* 
bant. Ovid. Art. Am. ii. vs. 204« 
' Torserit igne comam, torte capille^ 
'place.' Vid. Burmann. ad Anthol. 
Lat. lib. V. Ep. 46. Quare accedo 
Vttk. et Elm. Tomenium abiit quo^ 
qne io lormeiifiMi in 2. Mss. et Edd^ 
Sueton. Tib. c. 64. et in Plin.lib. ziz. 
cap. l. et alibi ssepins. J. B. Stup* 
peo <oraicii<o] Alii Scriptores vocant 
' stopeom vincolnm.* Virgil. ^n. ii« 
' Et stnpea Tincnla colio Intendnnt.' 
Vetns Epigrammatarins Carmlne de 
Funambnlo : * Stnpea suppositis ten^ 
dnnlnr vincola Ugnis.' Locanns lib. 
z. ' Nec piger ignis erat per stnpes 
vincnla, perqne Manantes cera ta- 
bolas.' Ennodins Declamat. t. * £t 
laasatSB rndentibtis manns stupea 
rarsus vincula meditentnr.' Porro 
tormenium Appnleio fnois est, et ita 
hoc criniom argnmento sompsere aiii i 
adeo frnstra tomento legebant Faber 
et Casanbonus in Semestr. lib. ii. c* 8066 NOTyE VARIORUM IN 16. Florns ii. 6. 10. ' lo tormeflito- 
niiii viDcnU Matrone crinet soos con- 
tntemat.' Paolinus Carm. 14. * Ant 
iinplexanim stroe tormentoqne co- 
roarnra.* Jnlianns de barba sna : Mi- 
^Mvy. *Tft«tf 94 ^crrf letd (rxoi^ia wK4- 
muf ip94p9€. Plnra apnd Geotilem 
«ide, et Scalig. tn Priapeis. *Gr»ci 
bat capilli convolntiones a serpenti- 
bns (mipas vocant, qnae tox roe mo- 
Bet opportnne nt Pollnrem por^em. 
lib. II. cap. S. EMtrniircu M lAryor 
(4lK|ait) rks rfUxn, ical rh ^vff^rtcpor, 
«ISor rpix^ wK^yfutros, thmp «al tfvci- 
pa. Tarbat rh tww&mtpop^ ntl et M- 
ewnpWf qnod legendnm aiunt : csetera 
antero qnse seqnontar tota Irreptitia 
aaot. Pric* 

InenodmHIU] Gloss. ' Inenodabilis, 
Ayax^phtf lUvrot, vXoKfCf. Gloss. Vin- 
docinens. * Enodabile, dissolnbile.' 
Etpdem : * Enodabile, qnod solvi non 
potest.' ant legend. tiiciioda6tie9 ant 
quod «ofrt poltMi* Idem. 

XNscrtMtNoiMfi] Alibi ad pecteu ret- 
tolit, at Miles. ii. * Vel nanc gnttis 
Arabicis obaoctns, et pectinis argnti 
dente tenui discrimiuatns.' Claudian. 
etiam ia De Nnpt. Honor. et Mar. 
... * baec morsa onmerosi dentis e- 
hnrno Multifidum discrimen armt:' 
beic autem minus concinne pedtnofio- 
fieiii intelligendaro puto» sed refereo- 
dnro td id quod prsecessit, coaieiidt: 
Beqne est nt objicias coniere pro or- 
uMre, can et iofra heic discrtias voce 
ea cTffM#/i^ expresserit : ' roarinnm 
pectinem ' (inquit) ' coroendo capillo 
qovsitom.' Est ergo hoc loco Dtt- 
cruaiiiare, crines extricare, neqoe 
alind qnaro ovi4n^r appositse vocis 
< Eapediendi.' Idem. 

Qmagi «1 empUaU] Vnlg. ^iiafi copi- 
foie. C.olv. Deletoros eram i»toraro 
alteratroro faaoi «1 ; cnro in roentero 
veoitffuperiorin loci lib. de Deo Socr. 
qnoro in vetnstioribns Codd. ita le- 
f irou* : Frr^o gMbito ommia oeniem- 
iim eai, f«ia ie repeuiino o6or/a esl. 
Qmmii veimi iu mederiu impidi» ieme- rmrio intifjeeim poui afcesae «tf.* et 
Jaro ea forma tatit placet. Acid, Vol- 
Itati, fMosi ui captte/e: qnod probat 
Val. Acidaliot, adfertqne illitro Ora- 
toris nostri locuro lib. de Deo 8o- 
crat. nt in vetnstioribos Codd. legt 
ait : Fer6o sii6ilo ntmpiu oemieuiim 
etif qmim de repeuiino oborim etif fM- 
ei vekU in mnmierim lapidee iemermrio 
inierjeeim poui neeetoe eoi. Scip. Gent. 
Locos ab Acidallo citatus eat Flor. 
N. XX 111. nbi Wow. perperaoi dele- 
vit fiiaii. Altenitrom abuiNlat Ap- 
pnleiano stilo. V. Ond. ad Met. lib. i. 
p. 58. a. Verau h. 1. illod ui floxit 
ex eroendatione Colv. qaem aecatos 
est Vulc. in Ed. pr. Qairas aatero 
Mss. et Edd. reliqass siropliciter ag - 
Doscant ftiasi ; «1 ab Aoctore profec» 
ton 000 videtor. J. B. fiialis, ui 
puio, eriuium erimeu rtfuimiwm ewL 
Apollon. nbi tnpra : Iti^ wXefm SwXc- 
y^fteSa bw^ riis mdfijfs* Prie, 

Ab ineunie «vo, ^. inrit aliiditt lile- 
ranrai] Florid. iii. ' Ab incaDte «vo 
bonat artet tednlo colni.' Idmu, 

Ad koc etvi] Infra : • NalU Deo ad 
hoc iBvi sopplicaviL' Syuaiaclun 
(Appoleiante dictionis captator aii- 
ras) : ' Quero ad hoc stvi nalla actaoro 
culpa foscavit.' /dem. 

Cani </efpec<«] Langnet sententia: 
noo displiceat, cerie cum detpteim, 
Idero. Chni deepeeiu ei diepeudio bo* 
ua vmUimdinis eam fiurtifteai. lofra : 

* Hereditatem avitam cnn deapecta 
salutis soK qasesiisse.' Sarisbarieas. 
de intestinis loqaens lib* ▼. cap. 9. 

* Nec uoquam sine salntia ta» db* 
pendio exterioribns expooantar.' Id. 

Si finc/] Idero cod. ei ftridem. Colv. 
Accedunt Coll. Voss. et Pith. Noa 
male : nt si ftiideHS notet, non faadf 
fiitdem, ut apnd Nostrom alibi, sed 
ft teilicei: ut apnd Terent. Aod. iii. 
1.7.' Acinm ett, ti quidem hic veia 
pnrdicat.' Prowo re r e , tine cata te- 
quente, esl et apnd Gell. N. A. ▼• 19. 
' qunm . . . in stndio qoiden facoa* 
diie abaode promovitset.' Notler APULKII APOLOOIAM. 3067 Ftorid. N. iii. ' pantlo largias in «rt€ 
promovisse.' Reatitnendvm id ver- 
btim qnoqiie Sept. de B. Troj. i. 11. 
* contestandi maxis gratia, qnam ali- 
qnid ea oratione promotnms:' sic 
enim Mf. Periz. in Bibl. Leid. Tnlgo 
pro/uivnu, cf. Obs. Misc. Nov. 1. 1. 
p. 8. •/. JB. 

Potius apero qmam pr<ef/o] Cicero 
Pbilip. 1. 4. ' Nec enim sperabam id, 
nec prvstare poteram :' nialim e con- 
ver»o N» e, ftngitabam i<f, nec »perar§ p, 
Pric. Contra Mss. et OelK ziii. 1. 
Oadend. 

Siatiiim CacUiam] Sic hic voratnr 
Comicns etiam a Sedigito apnd Oel- 
linm lib. xv. cap. 2S. et Fnlgent. de 
PriscoSerm. in *Capularis.' Coh, 

Iimoceniittm eloqtieniiaM e$te] Mater- 
nns apnd Autliorem Dial. de Orato- 
ribns: * Statnm hucnsqne ad secnri- 
tatem, roelins innoceniia tneor,quam 
eloqnentia.' Hnjns loci est et qnod 
infra occurrit, * Vir bonns, dicendi 
peritus.' Pric, Imnoeeniiam eloqMen' 
iiam ene] In dialogo Adriani et Epic- 
teti : ' Qoflp est vera libertas ? Inno- 
centia.' Sed Cvrilii tententiamy et 
Appnleii pluribns explicat D. Chry- 
sostomnS lib. iti. adversns Oentiles, 
ubi ait, Eloqnentiam neminem nn- 
qnam adsecutnni esse sine probitate 
monim, qnum per flagitia tempns 
consnnieret. Anacbarsidis, Cratetis, 
Diogenis, Socratis rxeropla affert, qni 
omnes Eloqnentiam contempserint, 
veritate et innocentia fretl. cf. Nep. 
in Arist. i. Scip, Geni. 

Pao. 408 Cmhi rtj» iUtM §uceen§em' 
tem] Ita in Milesiis qnater, vel nno 
Libro sexto : * Latissinnm eachin- 
nnm extollens, et qnalem solent fo- 
renter irati, contortta snperciliis 
snbridens amaruro.' Iternm : ' Renl- 
dens exiliabile :' et demnm, * Risn 
roaligno salutant.' Isldor. Pelnsiot. 
lib. V. Epist. 199. ix4Bpi6p n nui <r«nf- 
oht wpoffepeMaiaePf o!op cUMtt «fireTV ip- 
yiis ^^Aiftfffif. Ibid. Epist. 196. ftfc- 
Ziafuk 9ypif KWpofUiw^m simile illnd 81111 Italiei, * Arridens flsevnm.' Ta- 
citi de Tlberio, ' Renidens falsnm.' 
Mercernm ad Aristaenetnm vide, et 
Bonrdelotinm ad Petroninm. Prtc. 

E Lniicrie] Ex hit Nonins citat 
nnnm versicnlmn. Vir Doci, V. 
Fragm. Appnleii. J. B. LtulieriM 
meis] TitnlQs operit qno carmioa 
amatoria continebantur, at alia simi- 
lia, cnjnsmodi eptstolinm versibna 
scriptis hic refert Catnllns ad Maa- 
linm, * Qnod scriptnm lacrjmis rait- 
tis epistolinm.' Elegeiam, ni fallor, 
Manlii intelligeni. Scip. Gent, 

Ad quemdam CaipnmManmm'] Atqni 
familiarissimns Lucio fnit : sed per 
contemptnm sie adpellavit, a qno 
lesns erat Illnd ridicnlnm qnod 
Pansaniat de Scipione Africano lo- 
qnent, * Quidam Scipio,' inquit« Sed 
tamen eodem modo veterem et pru- 
dentem hisioriographnm Qnadriga- 
rinm locntnm reperio : ' Id snbito 
perdolitnm est cnidam T. Manlioy 
snmmo genere nato.' Vide Oellinm 
lib. iz. cap. 13. Idem, 

Non vidit] Rom. Ven. ality inridtl : 
qnod fortas»is ita olim seriptnm : et 
idem sit, quod non vidit, Ut Jns im- 
minntum, id est integrnm, apnd Pan- 
Inm 1. 44. de Bonis libert. Charisins 
lib. II. ' Inanrat* pro, non anratie.' 
Tltinnint in Barathro : *Inanrat« at- 
qne inlantfle mnlieris.' Similis sen- 
tentia hnic loco in Arnobii lib. i. 
'Quate sit istud qnod dicitnr, ca- 
Inmniarnm libidine non videtis.' Ca<v. 
Oronino placet roihi lectio qoflB in 
qnibnsdam libris reperitnr,tffi7Mft<pr. 
Digna vox emditione Appnleii imvi- 
dert pro non videre: nt hnitni pro 
non viso etiam apnd M. Tnllinm. Si 
qnis propter hnjusmodi voces fasti- 
diendam pntet hnjns emditissimi 
seriptoris ormtionem,enm egocenseo 
qoid sit Latine scire prorsnt igiio« 
rare. Nam certnm est optimos qnos- 
qne Latinitatis auctores plerisqne 
compositis ciim re vel ni vel ex mnlti- 
fariam nti soUtos : qnod et veteres cri- 3068 MOTiB VARIORUM IN tid pridem monoeront: et noi ad Per« 
■iam et Saetoniom cis paocoi men- 
•et» Deo facieote, ostendemnt. Ca- 
mnb, InmdU prqf, Sic recte Aldi- 
noi codexy quod Pithoeni Advers. 1. 
II. c. 11. male novavit in aoa vtditpr^* 
/eelo, Elmenli. Primns sic lcgend. 
monnit Fmterias. rh /a est hpinfruc6p, 
llileft. ▼. ' Pott opimas daprs qni- 
dem introcessit, et cantafit inYi^ns.' 
Fnlgent. Mythol. * Ut invise ves per- 
tinos advenermt, ita crepnscnla etiam 
Incognitus discedebat.* Onomast. ve« 
tns ImvuuM* ^MUbtos, Sic immimniwM 
L lUT. D. de bon. libert. Prtc. Ms. 
Pith. mH vidU. Imtidii qnod est in 
£dd. Rom. Ven, Ald. Jnnt. post. Elm. 
Pric. Flor. probantibus Groslot. in 
marg. et Fmterio Veris. 1. 17. e nullo 
Cod. notatnm invenio. Meraro ta- 
men librariomm aberrationem esse 
vis pntem. Adjectivi tnrisat, pro 
Boo visns, exempla snnt bene mnlta ; 
et alc ad eandem normam * inscrip- 
tum pecns ' apud Varron. de R. R. 
II. 1. de eo, qnod qnis apnd pnblica- 
Bos non est professns ; iaprotodiis 
apnd Amni. Marc. xxvi. 8. ^ 10. im- 
f r op mgmaimB apnd ennd. xxvii. IS. ^ 
15. et alia similia adjectiva, aot, si 
malis, pariicipia : sed verbi imvidere 
pro non videre, exemplnm non inve- 
ni, et ex boc solo loco illnd citant 
Lexicographi. cf. infra ad pag. 488. 
Sont qnidem io Appuleio plnra Smo^ 
wSi^ Xrydfum, v. Ond. ad Met. I. v. p. 
S80. b. sed sine scripti Codirisaoc- 
toritate talia non facile admittam. 
Imvidii tamen h. I. servavi qnia exstat 
in optimis £dd. antiqnis, quaram 
Junt. post. Mstoram lectiones exhi- 
bere solet. J, B. 

Alist mi peiiUi] Magnns error ad- 
missos erat in digercndis hisce versi- 
bns, quem snstulimns : ita enim abs- 
qoe dubio debeot hvc edi, ot sunt a 
Dobis collocala [Min mt pti. ifc, Niie» 
Uu orii ex Armb. frmg, (miti/orte im eo 
rrprekemdemdmM osqoe ad pmHuemre gia- 
fiMm.)et Inm lWi«m,4rc.J* B.] noo nt io prioribos Edd. Pmfereiidl ho- 
jos epistolii occasio prima foit, nt 
probaret petito Capnrniaoi deotifri- 
ciom se misisse : ergo illa verba Mi- 
«i mi peiiMi male post parenthesin 
ponnntur. Jani irero Ipsius paren- 
thescos dedere occasionem illa verba, 
ex Armbieii/rmgilna: perperam igitnr 
illi snbjicinntnr: Sed et alias confbsa 
Ista edebantur, qnae jam planisslma 
snnt. Cmmmb, Qnos versns miror post 
tot examina tam confusos esae ; loio 
Parenthesin ipsam qnm prsecipoe in 
ocolis Casaobono, etiamnoro loxatam, 
nec invenisse liroites snoa. At vir 
egregins ille (qnod jaro alibl moirai- 
mns) non nisi leri opera beic defoa- 
gi Toluit ; nos accnratins Inspexi- 
mns : itaqne nec mirnm, nec iovidio- 
som sit, si qood illom prmleriit, a 
nobis deprehensnm est. 8ed eecnm 
versns Ipsos, qoos cnm Parentbesi 
ita digerendos poto : Coipmrmmme sd- 
ve properie venibm»f Miai^ srt peOaii^ 
mvadicinos demUam^ Niieima orii em 
Armbieii/rmgibmi: Temmemiy etmdi/iamf 
mebHem pmiviiemlmm^ Comipimmmiorem im» 
mddula gimgivmUe^ Comverriivrem prs- 
dimma reUquitB: Ne qmm vitmimr ieirm 
Imbei eordimm, Reeirieiii/orte ei imbtOit 
rieerii* Qmetio pdd kabemt rerwmi itH 
re tmi verbo pmdemdmm 1 qmid vmuumo 
qmod Ph i lotopkmi aumm motii vi^riJ 
{mi$i/orU im eo reprehemdemdmi j 
Cfli/Niniiimo pmlviiemlmm ex 
/rmgibut mnterim, 9«m miilto 
eral spvrrfssiaM Iberormm rtte(af «il 
CaiuUui) . . . Mua tibi mrima Demiem^ «I- 
pu mssam patmtcorr gingivmmL Doc- 
tos restitotioni nontne non dobito 
applaosoros. fVtc. Edd. aoto Ca- 
sanb. statim post prlmum versom 
coliocant parenthesin iVist /srte» ift* 
atqoe ita videtur esse io Mss. pleris- 
qoe : nisi quod in Piih.r^ aiisi mi par- 
enthesi prvponantnr, et tnm post 
eam repetautur. Casaoboni correc* 
tionem secnti snnt Scal. 8c. Oent. 
Wow. Rlm. Scriv. Pric. in sna Ed, 
qni tamen ailam proposnit dittlB- 3II70 NOTifi VARIORUM IN phns. qauDqaam partein corporisy 
qMB aperta et in propatalo posita 
lity^nt 8ont, Manns, Oa,) immundain 
aot foetidam eue. Aliam buic loco 
mentem, emendatione qnnrendam 
Don arbitrer. Colv. 

Prateriim of, ci(fof t» pnptdMle et 
CMuplMe VJM komim ereberrimut] In- 
fra : ' Est ea part hominis loco celsa, 
▼itn prompta, nso fscnnda.' £t 
Miles, 11. * Pars Ista corporis in 
aperto et conspicno posita, prima 
Doftris Inroinibui occnrrit.' Prie, 

CttipiaM e»eulum fermt'} Vide In 
Eiectis Lipftium ii. 6. Idem. 

8em eum ^Mejnum senMCMcfvr, stM m 
AMditerio dittertetf stM m Tempto pre- 
eet adlrget] Expressa ex Apollonio 
apnd Pbilosirat. ▼iii. qni b»c eadem 
de capite : *Em7 vmroi fiiw mtffhfniptmf 
«"ifyal, vaetu 9 3|«^, %Hif ff^X^ rt Aiw- 
^«(rorrai, «ol aopim» kptKifr^ \Ayot, 
Idem. Precet mdleget] Infra: * Pre. 
ces in templo Diis adlegasti.' Et in 
de Deo Socratis : ' Cni igiinr preces 
adlegabo?' Zeno Verooens. Serm. 
de Podicit. * Per te adirgats prios- 
qnam fondantnr, andiuntor preces.' 
Olosss: ' 'Ufl^kr wpocfdpm, Adlego.' 

* UpUtovit, Adlegatio.' * Adlegat, no- 
pmiihrm ttdprvpas, Miom.' Idem. 

Poeta preteipma] Sic et Clandins 
Jnrisconsultns Homernm indigetat : 

* Apnd Grscos,' inqnit, ' exilio to- 
Imiiario fortniti casns Inebantur, nt 
apud prveipoom poetam scriptora 
est.' L. aot facU ff. de Pmnit. Scip. 
Gent. Proplerea lianc notam hic 
eshiboi, qnia Vnlc. in marg. Ed. Col v. 
■salebat comroa ante preteiptmt poni, 
pro pr^ipme: quasi vero et aliunde 
sermo proficiscatnr. J. B. 

E wmro demtimm] Sic et in Floridit, 
' Intra mnmro dentium;' et In de 
Platonis Dogroate : * Lingna, et vaU 
Uim dentinm.' Solom apud Censo- 
rinnm cap. Xil. nalt ph^ inifiot ikw 
Iri H^iet Iptcot HUmww #W«f , infidXXti 
mpmo9 hr hn^ lr«#ir. Etymologns : 
^tpmty fpdypm T«r Mrrmf. PoHax Itb. Ti. cap. SO. "Avawrritr yXierrm, 
kwtpftdirurros' pAnpf tAroii rp yX/Irrrp 
fnpUovrai rh Zpaot rma M t n mtf. JEIia- 
nns : 'ASifXdl t2n rk i»9pArtpa Ivt Ir 
linUrry 4 ^nrx^ (Crw rsv ri^ H do t mo ^ 
aovtf. EtNiceusinMannel.Comne- 
no:np>y dr rsir» rtBiwmir^or6fumfo- 
Aad^, ical ^ iftf tV yXSrrmpwpowtrms 
iwwififw rov tpatot rmw Mortm. Trax- 
emnt omnet ab Homero tta s»pins 
loqoente. Gellins lib. i. cap. 15. 

* Petulantisqne verboram valhim 
ease oppositnm dentinm, nt loqoendi 
temeritas non cordb tantnm enstodia 
atqne vigilia cohibeatnr, sed et qni- 
busdam qnasi excnbii» in ore poMtis 
sepiatnr.' Lartantius de opif. Det 
cap. 10. * Hsec ' (lingna) ' palati oaa- 
eavo tanqnam testndine tegitnr, eann 
qne dentinm ordlne sepiens De«s 
qossi mnro quodam circnmvalUvit.* 
Simili tralatione Varro Papiap. ' pal- 
pebras ocnlornm septnm' Tocavit. 
Plinius vollam lib. xi. cap. 37. Prie. 

Qmod ettet oaMil vftliMimi» et era- 
tjentf janaa] In de Dogm. Platonis : 

* Hominis ' (lege Aomtai) * promptaa- 
rinm rectse rationis, et snavlssimc 
orationis hoc dstnm est, nt qnse pm- 
dentia corde conceperit, ea seasa 
promat oratio.' D. Ambros. Htxaeas. 
▼1. 9. * Quid est igilnr os hominis 
nisi quoddam sermonis ndytnm, foas 
disputationis, anla verbornm, promp- 
tnarium voluntatis?' Idem. Ormtiomit 
jamma] Baccbarius Episl. ad Jannar. 
de rerip. laps. * Prope fuerat, ut et 
ego snperpoiita manu ori, et obtnraie 
linguae sibilo, jannas Ubiornm meo- 
ram conclnderem.' Enripid. HippoL 
ar6paros w^Ku. Anthol. tii. aripM' 
ros wp69vp€u et in Regnla Magistri 
Ms. Orit regia: citat Rosweyd. not. 
ad Paulin. Idem. 

CogitaiioHmm cMnilMm] * Comltlnm' 
hoc loco est, * exterins atrinm ;' nt 
ex Livio et Asconio Semestr. tii. 19. 
docuit eroditissimos LanglsiiB, cnl 
certe hanc vocis notionem 
acceptam fero. Idem. 9072 NOTiS TARIORUM IN fMu .* onde feadimu rpiytPoSf io Dic- 
tiooario agnotcit Calepioot. J. B. 

OlenHeeiiB] Paollot ex Frato : «O- 
leoticty mali odorit loca :* hioc fic- 
ta vox •IfHlMtoH apttd Claod. Ma- 
mere. (v. Brant. topra)et Nostmoi : 
Qt ' •eoticetODi ' et ttm. Idewu Fet* 
«oHoM ei elnHieeiiM] 8ic ii. Florid. 
* Rnpinat et teoliceta.* Ubi male 
Stewerhiat, jptact ei eeuHeei*. MU 
nim qoantom complaceat tibi io hit 
trrniinatiooibot Appoleiiu ootter. 
PrU. 

Veeem eemirm tfwrcam] lo Edd. O. 
ita editnm reperimns. Sed pro e^mirm 
in Mt. D*Orv. est ^iubo: qiiod reci- 
piendiim pntavi. Ponitivo jungere 
9tMflt amat Nonter. Met. I. iv. p. 66. 
£d. Pric. * loro qnam valido :' atqne 
Ita etiam alii tcripioret. Vid. Oiid. 
adMet.l. iii. p. 181. add.8ept.de B. 
Troj. III. 10. ' Reoovato fleto qoam 
miterabili :' id. vi. 15. * fletom edit 
qoam miterabilem.* Illadc«tilina,qood 
elofaotint omitiam fuerat ab Aucto* 
re, interpietamenti cautta marginl 
odlitam, pottea exclotit faam, uon 
lotelleetum lilirariit. J. B. 

FflMnam imMfirwre] Virgil. de api* 
biu : * Lietvque veoeonm Mortibot 
intpirant.' Idem de Alecto: * Vipe- 
ream intpirani animam.* Et alibi 
^oeid. I. * Occnltnm iu»piret ifrnemy 
fallasqne veorno.' Prie, Viperm riiUf 
otoM demOeuio miruM vemeuum mtpiiti- 
re] Memorabile ett, qiiod Nicepho- 
mt de hoc scribit lib. vii. Hittoriic 
Roman», nl»i de qiiodaoi aulico ca- 
lamoiatore et adolatore scribit. * In 
qoo Libycam/ inquit, ' terpeotero 
Imitabatur. Aiont eoim serpeotem 
•asci io Africa, vipers ooo absinii- 
Wfl^ qoi molta areoa obrotot, ore et 
llofoa taotom exerta prmtereootet 
improviso maltat interito.' Libet 
hk adscriberc locom elegantistioiom 
Chrjsosfomi, qiio moltas ferat io ho* 
mioe ioette demoostrat, Homllia Ao« 
tiocheoa ziiii. et ronom Homilia 
!▼• Im cap. 1. MotthKL * Nec caia tt 
honso, ti clare potsim vidcrr. €Hem 
eoim tamqoam AtioiM recolcitref, 
lasrivlas otTaoroa: tamqoomEqooi 
pott molieres hiooias: veairi tam* 
qoam Ursot lodolfeas : et ot Molot 
ciuroem Impiogoet : et amlaoi oicaio» 
ria tencat, ot Camehw : rapiat qoi* 
dem ot Lopot : et ot aerpeaa iraica« 
rit : ferias ot Scorpiot : sia tobdolot 
ot Volpes : oeqoitiam vero ti 
Aspis, et taioqnam Vipero rt 
terves : et ticot ille maligooa Di 
fratres impugnes : qooasodo te loter 
homiocs cooouoierare valeaai, tallt 
io te oatnrs aigoa qoom iotaaar^ 
Scip, Geui. 

RMiiomem] Lat. Latia. qnoqoe ma* 
lebat •rafisoMt, com Stefrach. (vid. 
not. teq.) Lips. Salm. et OraalaC m 
■mrg. sed ediiomm oeaNi ■^Ttr*r— 
prvboit. Tam late patet aaoa tigai- 
ficatio vocit ratta, ot a Maa. atare k 
I. toiiot ait : vid. Lezica et Era. ia 
Cl. Cicer. qoi ohtervat opod Cic. de 
lov. I. IS. * cootraveraiamlBicripto/ 
oppooi ei, * qo« ett io ratloae ;* at- 
qne haoc Cic. ita defioit, ot tlt * Ra- 
tio, cam omoit qovttlo ooa ia acrip> 
tiooe, ted in aliqna argameatatioaa 
consistit.' Utramqne vocca cai|iaa- 
git Noster Flor. N. xiii. «Phlloaophi 
ratio et oratio tempore jngit aat, ct 
anditn venrrabilit.' RalaMtct pra ra* 
tiocinatione, dixit etiam Tereot. Aad. 
v. S. 60. ' Ne nimiom aM>do BaMi 
tnae istst oos rationea Micio...io^ 
vortant.* J. B, 

Pralabiiur] Pr»terieriot lieet h« 
tcmpos priFclari viii, oihilo tecioa ta- 
men mibi statatnm ett eot tollart» 
Primam snbstitoo, eiruiimueu 
iurum : iode scriho, •• ui bemu 
pifhim pr^imveiur : qood valet idam 
qood, pretlmvmbiiv. Molta apad Aa* 
tiqoot verba diversioMMla iaflaxa: 
tic et Imrmre, et, tertia iaflaxiaaey k- 
vere dicebaat. Virgil. iv. Oaaig* 
* lavit improba teter Ora craor.' Sa 
forma id verbi ositatom Vartaali 
Plaoio, Salloatio, et miuorihai 3074 MOTjB varioruii in •Uater serf aot «nmduuSf qoaoi lec- 
tioDeni e conjeetora Folv. Urt. et 
Cosoob. 10 kirudme» notaroot prinios 
8col. io Ed. Volc. tec. dein Wow. 
Eko. Flor. Sed Scriv. aotiqoaio lec- 
tioneni revocavit. Et taoe qootivs 
crfcodilot, cibi captaodi gratia, os 
aperit, illod amndioibos, alga, sioii- 
libosqoe sordibos flovialibos replea* 
tor oecessc est ; prssertim cam cro- 
codilos io locis aroodinosis degere 
aroat : onde de ichoeomone, crocodili 
perpetoo inimico, caoit Nemesian. 
CyncK. * Nos floroioeas errare per 
orobras Malomos, et placidis ichnen- 
mooa qoaerere ripis loter aroodineas 
segetes.' Verom arondinibos non 
vescitor trochiloa, sed 0i4xXats, al- 
fiowcrtai, saogoisngis, birodioibos, 
(fx<« ^i^ow rks fiidWtks ait JE\.) aiit 
reliqoiis pisciomy qoos modo devora- 
vit belloa. Solio. c. 32. *Trochilos 
avis .parvola : ea redovias escarom 
dom afiectaty os belloae hujosce pau- 
lalim scalpit, et seosim scalpurrigine 
blsndiente aditnm sibi in nsqoe fan- 
ces facit :' quod Plioios indirat lib. 
VIII. 25. ' Honc saturum cibo pis- 
ciuoi et semper escoleoto ore/ pro 
qoo mious beneGruter. io marg. legi 
malebat faecuUnio cre: ut sopraeara 
vocem, sive melius foHul, haboimos. 
Facile aotem kirmdime» potaotium ani- 
maliom golis illabootur : ut (le ele- 
phaoti protM>scide refert Plio. viii. 
10. HinuiimuM mentiooem fscinot 
omoes, qoi de Trochilo aguot, scrip- 
tores, Herod. ii. 68. et qui deinde ex 
eo hauseruot. Deinde t^ we }4erum' 
fM im aqua reclueo snadent, ot de Aint- 
diiii^ poiius quam de arumdinibue 
cogiiemiis. Scriptum fuerat in anti- 
quiAtiniis membranis irudinetf de mo- 
re : niide fcceroot arumdine», sive, ot 
in libris manu, antantiquissimis lypis 
exaratis, scribitur arudine». Qnibns 
omnibos inducor, ot Folvium et Ca- 
saoboonm gconioam nobis potem de- 
diftse leclioiiero : qoemadroodum ci- 
tai h. I. etiam Oudcud. ad MeL 1. ix. p. 005. a. RidicolnM c no iea i erti 
ront Scip. Gent. et Ela. qnosi vet 
Casanb. de kinmdimf, aTO, eofitasMi 
J.B. 

Pag. 419 Prmripim Jlmttbm] A 
preerupUf Aldhelmna d« Caston 
' Hospes prsemptis habitaas ia mai 
gino ripia.' Gtossse : * PrBmpU 
*A96Kpi9fira,'AM»ffmydra.' Nolotrka 
ri aotem. y paf\r venun Fi'm.9upm pm 
to. Tertolliao. contra Bf arciaa. lift 
IV. cap. S8. * Sciens prMcpa itnio 
homioes, ipse illos io prroropiam im 
posoit ' (ita enim in Mss. legi ■mnmi 
ernditissimns Franc Jnnins). Voi 
insolentior paollo est? Africana esl 
Firmataotero lectloDero nostraas nii 
absimilis locot iv. Miiesia : * Per 
rexit libenter ' (Psyche) * ikmi obse 
quium qnidem illa fnnctnray aed re 
qniem malorom prsrcipitio lloviall 
rupis habitora.' * Rnpta llovialis,' m 
heic, ' Fluminis pnernpia.' Fric Ser- 
vant praripia Mss. et Edd. O. oeq«4 
ego video, cor in prmrup i U f voceo 
molto mious h. I. convenieatens, ■• 
tetiir : qnare tneor vnlfataoi lectio 
nem cnm Orooov. Oba. lib. i. c. 10 
qoi comparat vp oa i Xmr ab oMi, qoa 
lia soot iooomera. Preeripim sciL lo 
ca, intelUgc de loco, inter flnvinm ip 
sum et prsernptam ripm aMwginam 
medio, qni fluviali aqna modo pcrloi 
tor, modo siccos relinqttitor. Qoc» 
admodum praeerdia ex. jpr. dicantni 
membran», qusi cordi prsrtCBdo» 
tor : ita prteripia loca, quae ripss pr» 
teoduotur. loter prwripia ct pvwni 
pta et prarupia dobii aliqoantnm lua 
rere videotur Heins. ad Ovid. Met 
XI. vs. U8. et Ottdend. ad Nostr 
Met. VI. p. 402. a. 8i qnid nnta» 
dnm, mihi magis placeret altcra Prl 
csei coojectura pr<rrap<a. Caea. de B 
Gall. VI. 7. * difficili traasito flameo 
ripisque prcroptis.' J. B. 

Atilmejlwnalilm»] Joiteglosaema 
tinm puto. Bnmi. Putabat id etiaai 
Lat. Latio. Sed vide seqq. Salas. td 
Solin. p. 017. citat : naa ex me nOTM TAEIOBUH III «ilNM Mftii i«itrBi, 
Inm mmam c— J cc to f a M ptrmitA pla- 
#0il/ Qw t w ito od— Apfi. jeBglt 
* i w i p ig lo m iw/ * eo«|«ctanni/ ' arg»- 
w i »titw / ita ct Clc. In \tn, t. e. 
f / ' t«iit«fii ifl koe tfimhm ••tpicld- 
nU 9mt€ Mrmtbo, «t Jaa iptli JmII« 
«IfiNifi iIm him ■rfoiMaiatioBe, eoa* 
JoemrMii f§e§f penalttaai^ J. B. 

Prtmimmn itrgwmfniMm] lolrs, < re- 
#poii4it«t mllit >1teltlMiM qeo proxi* 
Mo MifMi ed •eeitMadoiii Magitt tit 
iN4Nit|ii«/ Cemub, BNbaiidi lo omoI- 
Mi« U\9 vnrlili, ferltall. Mp. GetU, 
MlNe liiNita alll liMe rotttita exittina- 
rNNl, Ncitaiiilnro loqnendi genna. 
9Mnm A|*olagia t * Uuo proxioio 
•IgNN ad ••liNiMidum MaglM ilt lo- 
dN«lNi.' U,i diitNde I * Nlmli patiem 
vlr ••, m nppldo |»roalma liumaoi* 
loi»/ l/iii tiNtlra •Nliilllunnl : mtmi» 
M^ AdtiiKiidN VM» •arlplura apnd 
IMiNNliiim OilftVlNi «Uuld Maro? 
Hnnnm •piiiiiN«, piNtlmlu^, vfrltt^?* 
A|»Mil«Me «Nim lieii* •••• •Ine eana^a 
##«pi«ieiN^ tNNi. It^MN^f. fffHelUnlH 
nm4iiI vnIi liKNlill», «1 qiild felat 
•iHNiau MpW 'lniiNllUNi nd Nallo* 
HM 111« I. «. 1«. * Ml quii fifn lllerl^ 
«••i»u ««iptftitwtlHi*, •»d IdiMn^ ma* 
0» p««*akiM4t«. ifi4iii«t«m illlu« iflnlU 
d*i«t« ^f^^^tt, *«:. MiNiimwm #•! 
pnMN)>f«NM. «ibviHm, m^NllVfllMm.* 
{^.'w \44 <k«Mi««v. Olia. I. na. rj«»> 
rlim MliiM J*«' fiirto**. «d Mlnnc. 

p^iMv |iH*Am) 4<l«lllNm <»*i ri tw* 
htm iH A ♦«•!.♦*<», ir«Hi»rr, irt|H»rln 
,ff «•»»r«nr «^r^iw . <^«t liiuf«n»m Um 
.-f»ff< •»•«♦♦. =<f iH* Amifrr««ll« qwl* 

fw« »Mm»»* tM»l*v «M^M : •»de eiiom 
j^-fr,^!» ^ -^*» ^ .< ««*i t »i i All*qni ••• 
#*^f«» ^M K***** Ni'**^ ^*** !'•!•. 9t 
vff VV. \»» ^tfi pMi*i»> qpOM 
^.^••. •> .^,— •♦t#w «•Hillv*»!** * ••»• 

^•k^ **»W • ^ #NlW '^M"^ 

■1- ^f^^^ f lf i fH fiii jHhm» Trf^T.ti 
fero,i|«;. Qoio 
omittHar (f 
t4l.) •oqoor 
idewi. (•i rea tnHatet) Mi trei, eed 
to^ nnmerarCy qnl 4|pavfnBn •cflpeefnnt 
apndOrmooastottla Uberztn-Athf 
mpi. 8ed piniipnm— et aotlaaiMO* 
rum aoctoritmte ae Mnoirit ; od|erit 
tameo fOM loMHMrls. AiteofO|Mn 
^nideM^ «f If^oM^«in>, it Cim. 
IWn» eit ABnereoB poSU, ex Tm^ 
civitaie loaiM. Iiora«loi:<NoBai* 
ter Samio dicnnt aniiie Balbyllo 
Anacreontn Teioii/ Ccne ntOM fi- 
monidei ett, f el nepoi e)ne Boodfcy 
lidei, qol et Ipii t pm rwA icrlp i eriy el 
99f$9inKk,ui e» AtheB M O ^ et Plntafcfci 
lib. de Mttiica cogiioieitnr. loifdo 
MMiiNi antem qnii f an D i on yn oJo t n^ 
eigai Pmanii meiMrat AtiiMM 
lib. Xf^?<ae4i.Ofnl. Noa iatle nper» 
tnm, qnem intelllgat Mc AppaMni. 
Fortii^e »11 ille DiooyMMlotno, etfioi 
Pminai memorat Alhes, llb. tf. 
Phrkt, Imo eit Alematt llle, qncM 
AMwricW «tnrrV fecat Plntarcb. In 
tjrcnrfo p. 115. Ed. Bryan. qnoi 
•liam •i|[nificari ab Ariitide Or. ii 
Bicrbi Undem tom. i. p. M. nM ili- 
drm mrmofatnr Aomipucbf wm^it^, 
monrl Fibric. fid. Harlea. ad BM. 
Or. 11. IS. 10. PrirooM nntoH Ale- 
manem fnlfuie rA ^lptffutA ^i^ Iri- 
ti» fil Ard^tai Harmoniens npnd 
Aibm. lib. 1111. p. M0. cf. Pabr. B. 
Or. I. r. J. B. 

Pac. 41S Cins] Apnd OrMeoe prt* 
mi«mr KrS^ et Kkt f ocotnr SiBMni> 
drt: licei band temel boc la UM 
eormpcf iot W. DD. PbidariScbo- 
■oMo^ ad lilbnik it. C t m M icM fln«- APULBU APOLOGIAII. 8077 «Mitaii iU llabet ; ob yhp ipr^f^tw rpi- 
^ TV Moi^oy in 6 KTos TAX/x** ^ 
wmtt. pro quo a Bentleio et in Ernes- 
tina CalUwaciil edit. editiun Kciet. 
Parl roodo apad Platarch. In Theia. 
p. 858. ed. Brjen. Mts. 3. BodleL et 
Edd. Flor. et Ald. vp6$ lifimtfd^ rhif 
Kior. Reete: pro eo tamen Kclbr 
legeodam eue cam XylaodrOynotafit 
Bryan. qol pesilme ntiqne in teatn 
edidit Xipir. Omnlno enim distin- 
gnenda est Ceoi, site Cm#, slve Cea 
insala (K4m% a CAm. Vld. Menag. 
ad Diog. Leert. yii. 161. Bayle 
Dlct. Critiqne Art. Prodicns, not. a. 
cit a Dokero In Diss. de Bimonide 
cap. S. Itemqne a Cs (K^) Apellis et 
Hippocratls patria. vid. Btjie L c. 
Verheyk* ad Anton. Llber. init. et 
qnos citat Borm. ad Propert. i. 8. 1. 
Male itaqne in locOy qaem iraetamos» 
Groslot. conjecit CkiH», Braot. Csiii. 
Insnla ?ero lUa Ceo$f Cem^ Cta^ a 
Ptelemso y. 15. vocatur etiam Kfo: 
qood tamen Ibi sospectom est Piap> 
tiaoo, et Leooepio V. Cl. ad Ovid* 
Uer. xz. vs. 881. qui omoino est 
adeandns; atqne, nt ab 'AAslovl^cis 
dn« Item snnt LBtinorom fbrmsB 
uAimadrM et Akxmdrm, ue etiam 
C§m et CSe recte dlci posse pntat. 
Imo Liv. xxzi. 15. * Rhodii Clam ab 
^loa, iode per hMolos Rbodom oa* 
«ifanint :' de qao Liviano looo et de 
scriptura K(a cf. Schweigb. ad Polyb. 
xvi. c. 86« obi eadem insola Kisi vo* 
cator. Apod Herodotam qooqoe lib. 
VIII. cap. 1. et 47. lefebator olim 
Kjoi^ obi noiic KfliiM. Tandem a tri- 
bos bisce iosolis CiOf Co^ Ckio, dis- 
liofiii adhac debei Ciiis, orbi Bi- 
thyoi» ad oram Propootidis (bodle 
Gkio sive GkimUik) qoam memorat 
Amm. MarcelL xzii. 8. et de ea cf. 
Schweigh. ad Poljb. xt. 81. /dflo. 

EiUm awtisr] Ita Biss. Florent. 
D*Orv. Edd. Eho. icriv. Flor. in reli* 
quis ei wmi. Focsan €f «fiemmol. Met. 
X. p. 084* 'caosaomnisetorif0...el 
etiaro nedeU ipta, ci salat/ dcc. obi cf. Oodend. Solet ex ejosmodl abun* 
daotia eleKaotiam captare Noster: 
sic io seqq. ' isti quoque.' /tfem. 

Afnd ««§] Id esty Roroaoos. Sic se 
Afri vel Maoritaoi ▼ocabaot, vel ob 
civitatem oronibus roromnnicatam ab 
Imp. Antonino: vel peculiarlter, quia 
Madaaros, patria Apnleti, popnU Ro- 
mani colonia. Scip. Geut, 

JE. P. €i CoJtoUm\ Flor. «. P. d 
€MiM»: male. Vid. Agell. lib. xix. 
cap. 11. [9.] Ekmh. Valerius /Edi- 
toos, Portius Licioios et Q. Catallos. 
Quos ita ordioe A. Oelllos ooroerai, 
eorumqoe versns referty qaibns rooo- 
dias, veniistins, limatlusy pressios, 
Orsecnm Lallnumvet nlhil qnlcqnam 
reperiri puto, inqyit lib* xix. «eap. 9. 
Noct. Att. Scip, Gmi. Leg e Cahdtu. 
Vide Oell. xix. 0. Pric. Recte Scriv. 
et Fiorid. edidere Catelos.* nt est lo 
Mss. Ftorent D*OrT. Qus diio epl- 
grammata aroatoria servarunt Cicero 
de Vat. De. i. 88. et Oell. I. c. qoem 
aot negligenter, aot in mala £(L in- 
apexere Elro. et Oent. Hic tamen e 
Pllnii loco lib. v. Epist ad Aristo- 
nem, quem paoUo posl citat, ct obi 
ioter amatorios poetaa refertnr Q. 
Cotalos, meliora ediscere potoerat: 
cf. Voss. de Histor. Lat. i. 9. Ce- 
taihis iofra demom memerator. J* 
B. 

Ai phiioiopki oeo fuiri] Vide ex- 
Irema verba Plioil lib. v. Episi. ad 
Aristooem JClom : ' ooo qnidern Se* 
nalores/ ^c* Miror, coj Appoleios 
Ires illos laiilum poetas Latinos able- 
gaverity et non aliqnem ex tol Seoa- 
loribos et Consolaribas viris. Sed hi 
allif laodibos lo volgas ootl eraot. 
Seip.Gimi. 

Seriim vtmm] lofra p. 480. sfrios 
oppooitor leucito, p. 556. * amicos se- 
rios asperoator/ Amm. Marc xxvi. 
8. de Valeotiniano : ' volnntate prsr- 
aentiom secaodissimai ot vir seriiis, 
rector prooaiiciator imperii:' id. 
XXIV. 6. * vix resistente principe se- 
riO| qaem ante docoimus, Marco;' 3078 NOTifi VARIORUIf IN nbi cf. Vales. Trebell. PolUo in 
CUud. cap. 12. ' qnod se gravem et 
serinin contra niilites ostenderat in- 
teremptos est.' Afran. in Privigno 
apod Non. n. 144. * Non ego te nofi 
trittem tervnm teriom :' leg. trUtem, 
§nerum, terium: nam apnd eond. 
Non. n. 455. legitnr : * Sevenim : 
Afranias in Privigno:' tic triaiiM et 
aeteruM jnngontnr qnoqne a Nepote 
Epam. 2. obi vid. Oebh. cf. Ter. 
Andr. ▼. 2. 16. Severum et trninii 
conjunxit, ted alia ratione, Plant. 
Pcen. V. S. 51. ' Quod ego dixi per 
Jocnm Id eventomro et«e et sevemm 
et terium.' J. B, 

ComiUoris. Id genus plmimm]Cuu\i» 
boni correctionem expreuere Scal. 
Pric. Wow. Sed Elm. cum teqq. 
revocavit antiqnam lectionem, quam 
llrmant Mtt. 2. Florent. et D'Orv. 
Pluria recte et in primit ab antiqoit 
scriptoribuiiy quot imitari affectat 
App. dici ditpotatnr apod Gell.' N. 
A. V. 21. Sed Notter nbique dixit 
pluru. Vid. Flor. N. ix. et xviu. de 
Deo Socr. pag. 686. de Dogm. Plat. 
lib. 111. p. 634. de Mondo p. 753. in- 
fra p. 464. 472. 530. 544. Pott piw 
rimm demom maximam dittinctiooem 
poni volebat Salm. in marg. Sane, 
si tequentibnt jungenda Inec, nieliut 
tcriberetur plurimo$, ut panllo infra 
* Recitem nunc aliot.* Sed nec pUai- 
IM sannm pnto. Non enim tam in 
carminibos iptit, qoam in bominibot 
seriis et philotophis, qoi ea tcripte- 
runt, vertatur argumenti vit : quare 
dicere taltem debuittet Auctor, oiie- 
rumque id gemu$ phtrima, Si qoit ao- 
tem Pitb. Codicit tcriptnram id gema 
pharium^ veram pntet, ei oon valde 
obloquar. Idem, 

Ul tueeum eeriptu Diogenis Cyntct, et 
ZeumiiM Stoica eetta eomditoris] Ideo 
bot allegat, quod ill» dn» tect» prs 
ceterit ad virtutem et autteritatfm 
vitK moramque direct» : ot excusa- 
tint peccare tibi videatnr Liicint 
DOftter, tt ipte timiliter kiserit. Ze- nools Stoici lib. u^fA ^^mr, de OM- 
rlbns, landat Diogenes Lnertios, 
idemqoe inter yi^Wm voltnDtoa Dio- 
genis Cynici refert, ipmrmko, AaMto- 
rinro. Seip. Geui, 

Et CriiiuM mm, i|v.] DUliclMa Imc 
■t in potteriori editioae Ibit, ita 
exeodi jnssiiiNit. Roai. VeiMt. Et 
tertitu uua delkie Mtei aefoo dmime. 
Pux in umort meo mia iHi rewmmti. la 
Basil. I. EiCriiimMmmademeMeetMtke 
Ckarine, Pan tn OMfre nMO vjta M 
remumH. Legit V. C. P. Pitb«eiis : fif 
CriHaM mtea delieieMf ei soioc Cimrime, 
Par tn amore mes, vtle, tiH reammtt, 
Lipsius vero : Et CrHiaMy »m deUeiet, 
ne Molma Ckarime Pax tn emsrt mce cifa 
tibi remmnet. Sic Critlas, mea deli- 
cies, sic Charine, vita mea, aalva pax 
tibi raanet in meo amore. Priomn 
versum etiam sic olim scripait B. 
Piot : Ei CriliaM mua deHeia MieiMtka 
Ckarine : nt videre est apod eom Ao* 
not. Potter. cap. 199. Celr. Ei Cri- 
tiuM mtea deUeia eiei eaha Ckarime^ Par 
imamoremieo, ItaV. C. Folvioa, dHli- 
eieM et Molve Ckarime. Idem mox : Me 
metuatf me me ^ifnis. Itemqoo: dmm 
poOar, paiior. Sciopp. hi Sym^ Mi- 
rom qoam io prfanis veraibw doctl 
viri se torserunt At nootnm aosim 
verom praettare : Sie CriiiaM, mM dr- 
Itctet, ut etlo. CAortiie. Pers m 
meo Maha tiki remamei, Ne ■tctaa.y . 
■leifiiueltgiitf l«rr«8ly«loolr. Ht 
duoMjtammaM, ut prlter, jwlMr. MilMl 
aptiut, nibil vennttins, qnam qai dno 
pariter amaret, per alterina copvtad- 
jnrare, nt alterara vere se omore peo> 
bet. Ita, inqnit,Crltias meo deikles 
sit, ut tibi, o vita Charioey jpaan loo 
In meo amore salva remanet. Voees 
fsiia et soioe, motatis Invicem lociay 
trantposoi, nt contentio cfmiiiaii 
illaram appellatiooom dflifsm ot «ili 
vividior ettet, qosB aliter linfida et 
nolla pene ett. Si coi tamen hoeoo- 
daciut videbitor, per melmeteMt soo 
qnamque loco legat ; dnra fateatnr sle 
pooi vennstios, et mtjori 
APULBII APOLOGIAM. 3079 gia. Id 4to versu, non pnto tara 
intcltnm qnemqnam, nt non roelint 
intelligat le^,diiiH pofiar, pofiar; non 
ob soni tantiim suavitatem, sed locn- 
tionit ipsins concinnitatem. Aeidal, 
Mira varietat in antiqnis librit, qno« 
rum unns teq. versnm ita legit, Par 
ta amar^ meo biga iibi remanet, deindOy 
potiaTf non poiior, Wower. Hi versus 
varie a librariis interpolati snnt, nt 
etiam Colvint notat. Flor.l. EtCri' 
tias mea deliteicet. Flor. 2. et C. mea 
atet soZra Ckaruie. Romannt, et Tet^ 
Itas tnra delUia, Elmenb. Mea deUcia, 
Sensiim hnjns Epigrammatis, cetero- 
qnin obscnrioris, de more illo aman- 
tinm, quo dnas amari vel metnebant 
vel minabantnr, recte explicnit Scip. 
Oent. confer Ansonii Epigr. 891. et 
qniB babet Mnretns ad Catnll. Epigr* 
Lxxii. Bannafiiiiis ad Antkol. Lai, Ep, 
2S0. Mirnm in modnm primom boc 
distichon depravarnnt Editores, ni- 
minm a Mstorom vestigiis abeunles. 
Videamus primnm varias leetiones. 
Pro Critiat Ed. Vic. rmias. Elm. 
Criii^: sed typothets errore, nam 
correxit in Erratis. Ad deUeiee du- 
cnnt Mss. non delieim (nt habent 
Edd. Vic. Jnnt. post« Vnlc.pr.Colv.) 
nec dciirta (ot est in reliqnis:) pras- 
terqnam enim, qnod diserte sie legi- 
tor in Ms. Pith. inde etiam depravap 
tnm esse apparet, qnod legltnr in 
Mss. Fiorent. nno et Lips. Itemqne in 
Edd. Jnnt. pr. Ald. Bas. ddilfseff. 
Prironn comparet deUeieMlu Ed. Cas. 
et emendarnnt ita Salm. in roarg. 
Fnlv. Urs. P. Pithcens, Ups. et Acid. 
In etei eaha consentiont Mss. O. pras- 
terquam qnod in ils, qni deHteeett ha- 
bent, vox tiet non compareat,(exeepto 
nno Florent. qni secnndnm Exe. Lin- 
denbrog. ntmmque servat :) et qnod 
Pith. habeat et mboa, si fides Oroslo- 
tio : naro in alin ejnsdem Cod. Coll. 
est etet taha, Saiva ntiqne legltor 
etiam in Mss. Plorent. £dd« Vic 
Jnnt. Ald. Bas. acc Colv. Sed pro lis 
Scaliger, ad Prop. p. 981. in Cntal. p. 205. et in Vulc. Ed. tert. dedit deli^ 
eia et 8iU alme: qnem deinde secnti 
snnt Elm. Scriv. Flor.Bnrm.inAnth. 
InPisaurensiquoqneCoUectionepror- 
sns hi versns exhibentnr, nt in Catal. 
Scalig. Unde Pric. snnro et htx alme 
habeaf, nescio. In Viilc. pr. editum 
fuerat mea deUdm aHi talta Ch, adver- 
santibns metro et sensn. Melins edi- 
dit Cas. ei Cr. mea delicies sit idlva Ck, 
Ursin.et Salm. in marg. conjecere de- 
lieiee et $ahe Ck, Sed tnm addi de- 
bnisset iu: quod vidisse videtur Wow. 
unde ille dedit tfWicta et tu salve Ck, 
Vernm rh ealve potteriore prodocta 
respnit versns: quod animadvertena 
Oroslot. in marg. notavit, sic ultimam 
in reeponde corripi a Martial. lib. iii. 
Ep. 4. sed ibi VV. DD. e Mss. jam 
legnnt : ti quaado veniet, tu retpondento 
poeta, Deniqne Edd. Vic. Junt. ntr. 
Ald. Bas. pr. Ckmrime contra Mss. J. 
B. Mea detiiia\ Slc aroores mas- 
culos vocabant. Cicer. pro Caelio : 
' Aroores autero et h» delitise qnas 
vocantnr, qns firmioae animo pre- 
ditis diotlns molestsB non solent 
esse, matnrse enim et celeriter deflo- 
rescnnt, nnnqnaro hnnc occnpatiim 
impeditnroque tennerunt.' Glossap: 
* Delicis, liwaer&Kai.* AlisB : * Svari. 
Xai, Lascivia, delicis :' inde * spata- 
lo-cinaedi.' Pric, 

Par i« amore] Flor. 1. pox i. a. Flor. 
2. part i. a, vid. Scaliger ad Propert. 
p. 262. Elmenk. Corrnptisaimns hic 
versns omnino legl debet ita, Par tit 
aMore nuo riga tUn remanent, Viga 
perperam scriptnm pro Mga. O Biga 
remaneas par tibi in anore roeo, qnas 
acilicet non traliia dispar^ jngnm, 
(qnod Oneci dicnnt irtpofyynr) in 
amore meo, sed eqno jngo me amas. 
Sie eadem metaphora dicitnr infra (in 
Catal.) * triga sodalitii.' SeaHg, ad 
Caial. pag. 284. H«c Scaligeri ver- 
ba schedis suis adscripsisse videtnr 
Scrlv. nnde satis negligenter, qnasi 
ipaina Scriverii, edita h«c snnt ab eo 
qnl cnravit editionem ADecdotomm 8060 MOTiB VAEIOEUlf IIT paf.S. /Wygwi—oFloteBt.lnhft 
Mis. Bemb. D'Orv. Edd. Juit. AkL 
Bat. ScriT. P«rifM. Floreol. altery 
lipf. Cttm Edd. Roni. Vic. Ven. Colv. 
VBlc.pr.Cot.PricWo«er. Por Mm. 
Folv. Pitb. Scol. in Cotol. et io £d. 
Volc tert. com Elm. Flor. Hobet 
if itor nooroqoodqne librorom oocto- 
ritatem, qoa le defeodat. Videanrat 
jam ■entom. Floridus soam lectio- 
nem Ei Cr. mum diHda, et Solmlme Gfc. 
PVf ift. interpretator ita: 'Critiaa 
ett etiaro mea voloptat, et, o Cha- 
rioe, pokher Sol, timilit vita tibi per« 
dorat io amore meo.' Sed frifot boc 
modo illnd vUa : et qul alteram lec* 
tiooem Porf vel pax m omtrif wuo vUa 
tibi renumet, prietulemnt, illi dontax* 
at ita dittinf oere deboittent^nt ettet 
vUa vocatiTiit. Sed, nt diximnt, Sol 
ahiu mera ett coojectnra, Scaliferi ui 
fallor, nulliot Cod. auctoritate folla. 
Propiut ad Mttot accedonty qui le- 
f nnt Et Cr, tmea delieUe et ealre C&. 
non tine tentn : ted hac lectione pet- 
tnmdari vertom jam obtervaviniut. 
Melint itaqne Cataub. Et Cr,mea de» 
Udet $U $aha, Ck, Pax, Ifc» neque ta« 
men hoc tatit bonum ; nam tnm tcri- 
bl oportiierat $U eakeu»^ et ett tamen 
eaha in Mtt. O. Proxime intittent 
Mttit equidem tic lefo : Et Cr, mea 
delieiet ttl: foira, CiWtii^, Port ta 
amore wuOf rj(a, tibi remanet : i. e. tine 
qucto» Charine, ut et Critiat tit roea 
deliciet : part, quam tu in amore meo 
babet, tibi, o vita mea, nihiloroinnt 
talva remanet : et tum bene tequi* 
tur Se metmu, Nihil admiti abtquo 
M»torum auctoritate, prtrter oniim 
ilhid tU ; quod tamen comparet jam 
In Kd. Junt. pott. baod dubie e Mt. 
aut aotiquiore Kd. et in Edd. Colv. 
Vulc. pr. Cat. atqne ubi pro delieiee 
librariut tcripterat delicia, e toper- 
ttite liiera t neqnenti verbo juncta, 
facere potuit ittt, Vita, amatoriuro 
ot blandientit vorabolom, tuo om- 
nino loco (anle tiki) potitum eat. 
Slmpl^^*' Ulnd aic adhibnlt etim 

PiofLi. 1. 1. < CM4 J«Tat 

eedeto, liu, capiBo r lu 16. 27. * Tm 

qnotiea aliqnid couberp, ¥1109 bm- 

monto.' Nimia mdoeter oaBO Scali- 

feri coojectarnm kigm, odatiiit Sciiv. 

boc modo edeoa : JSl Cr. 

H Maimeau Pan m 

lya, liW rtfmanff: sotia 

mnlto clorior ett Oroteri eo^jectnra 

in Snapic Ined. I. jo. e.It.et C^.imi 

dil. Si Mloa Cfc. Pan, «c 

pro fax Volc nnrf. adlevit 

AeidaUat oimit reeedit • Maa. et ra- 

copto vnlgo lectlooe. «f. JB. 

ta amiere mm ctta ItM romoMl] 

lif • ad Propert. leg it, Pior ia 

met kiga iiki remmeti * biga ' ot 

apnd Lncian. Amor. ZeSyae iftmmk. 

Pric. 

Fag. 414 Jjfaii •Hrraof al oott] Ca> 
tallnt : * Qoam veaana aaeai totreict 
flamma Biedollaa.' /dam. 

Flaraa aerta] Pllwao de Coroait : 
'Qnnm vero e Soribaa fiereat» oorta 
a aorendo terieve appellabaatar.' 
Olott. VhMlocinoni. Bia.*Sertaasei 
floribot texta coroaa.* /dtai. 

Miom wteQ D. Hieroo. ille 
roi, noo intcioi tamen haram foi 
larom et neqnitiammy Ep. 11. ad Ne> 
pot. cap. 0. ' Crobra maaatcaUv ot 
todariola, et fatciolat, dEC etdalem 
litemlat moctut amor non liabet: 
Mel menm, Lnmen meam, nMam de» 
tiderium, omnet doliciaa.* Foit, 
qnnm io Appnloio noatro legercm 
Afmna mel: ot Locret. hi eodem re 
... * tota mernm aol.' Sod nancdia- 
plicet conjectora. Seip, Geni* Bar» 
tbiot Advert. ui. 19. intempettivo 
ocomioe, Meram wtei: teilicet qoia 
Oeniot mero colobaot. Milea. 111. 
Notter < moo mellllola.' Plaot. Cap* 
teiv. * mea moUa/ ot ibid. ' Corpoa* 
colom roellitolom:* neqoe aliod to- 
lenoiut occurrit kroadptfpm, /Vic. 
Nibil bic debet motari, et erramat» 
qoi krr\ roo BMam, mrrom mel voloe- 
rant letore. Ett aotem hio mfam 
aKl, nt ampiiiiiBe apad Plaatan, el 
iMit MA ^aC 8084 ffOTJK TABIOBUII IN Crit* pr»fiu t« ii. AbUu Ltt p. 77. 
•7. 3. I>aiict(»^ imtmmi] Onmatmv 
wet. * Dalciloqnas, fu^iktyiJ Ntt« 
viiu in Aleett. ap. Oellinni Hb. xti* 
ۥ i. * Dpldoriloqwit/ Prie. 

€Mdkm, fu$d Le$bUm pn CUiim^ 
4rr.] In hii anitcanim »o»inibn8 nui* 
Ut iUnd, PlmkL^ Cnitnbfni \m FXn- 
nisai: qnod vngift oi consnotndlM 
llngns Ronians f iileatiir : netcio, io» 
qnit, an satis ea veritate PuIt. Ursini 
eodex Plantiani iionnaat. 8ed vol* 
gafem seriptnrani secntns est Aage* 
Ins Politiaons in illo emditissiaso car» 
asine, Notrida, io qno hnne leeam 
Appoleii ita elegantissimis luuneris 
esprassit: * 8ed qnamgnam in primis 
docto Verona Calnllo Gaodet, vnlni- 
licos elegis qni miscet iamboa, Et snb 
adoptifUB redif it te Clodia oomeii/ 
Et inlra : ' oi blaoda Properttns ora 
Solvaty ot amhifoam faciat certamioo 
peJmamy Plaoia materiam teoeri dat 
el Hostia cnotns, Nomine sopposilo 
seo Oalli mima Cytheris Persooam 
fabsi lasetf a Lycoridis adfert lo seo- 
oam, rt docto clansnm se jactat aasao» 
tiy Dam miser ipse sno fodiat prm- 
eordia ferro. At noo eaigni teoois 
qnoqne paicioa Calf I Diuimnlat pol- 
chram, sed acerbo fnoere raptam, 
Qnintiliam.' Ec mnlto post : * Mitto 
et Cornifici lasnt, Tiddteqne Poril- 
lam Et Cinnnm obscnmm, teqne oro 
protenrior Aoser.' Ceternm mirari 
satis ooo postnn, Ofidinm in hoe 
Catalogo, et tamqnam Albo ocqoitim» 
prstcritnm fnisse, prasertim qnnm 
apnd enm legistet illa ix. Trist. 
* Macerat iogeoiom totnm caotata 
per orbcni Nomiae ooo vero dicta 
Cortooa mihi.' An ideo prmteritnm 
dicemns, qnod mali ominis visom fn- 
orit oratori nottro, enm io hac Apo- 
logia oomioare, qai ob talet oeqnitias 
ac Insns relegatnt fuerat : oe adau»- 
oere jodicet videretar, qnam h»c 
ncerbo tnpplicio loerit iogeoiotitai- 
poetarom. Ao potlos qoio oo- 
Ofidis— I Igoolom lotfil? Nam qoad « 

lam ' Sidooios eoos odpellot, iMlcft id 

et de iliayfel oeple Aocoatl iolslhgi, 

▼el do libertaaliqooyocl floeiilo ejos, 

ool deoiqoe ai 

Mp. Gsal. C. CMaAoo] 

ouoat Appoleios, qi 

idios esl Q. Catoloi SoBolor, cn|os 

lepldissiaios versoade 

dicobi aeero. Jdsok 

nddam]Iotelligit A.' 
lam, cojot hoBC versiealom cs ftf* 
meospo eiut Priseiao. lil». t. < Fclis 
loclale talibos sole am o f ibos ;* ei 
qoo, tamqnam es oogoe leoMaB» ag* 
ooecas, qnam lepldoa^ loqoom, io hse 
geoere fherit, ot aserilo aoom 
lis ab AppiMo oggrrgoloa. 
Crioitos et OyraMne eoo 
Cortom vocoot. Ulot do 
all, cjos ooasea 
Scfaoliast. Horalil ad Epod. 11. • Apod 
Tlciam poetam kitrodocllor P^frrMa 
aodlla,* &c. Bartfaioa 
Ufit Advers. t7. tt. Ego 
scriboy oom ipsom oempe do qoo hsie 
Appnldns. Prk. Of id. THat. u. vs. 
4SS. * Qmd refbram Tldte, qdd 
Memmi carmeo, apod qooa Rebm 
abesl oomeo, oeodnlhaiiqoo psder?... 
Et qooram libris modo dimlmolats 
Perillm Nomior, oooe legilor dicta 
Metella aoo.' Bfs. Plifa. MMh. 
D'Orv. Permmm. J. B. 

tftsliem] Est qoi H>s#tflam legil, 
faooc locom ad Propertiom dlaat, 
saoe Doo advertaoto Lopide» oabis 
proaime Uodaodo. PHr. Vaoam eam 
Pasteratii coojectoram Hosltliam, ar- 
gnont doct» Bentleii ootm od Hoial. 
11. 0. 18. IS. et Bormaooi od Prapk 
init. qnsB vide. J. B, 

GemHUm] Bas. l. Gtm. Ri 
GftUitm. Colv. Lege com 
tkm. Geotins ot Macedo 
Domina, altemm, ol poto, IMjrrtil, sl» 
terom Maeedonis. Cmmmk. 
Rectissime iia Rom. cod. ei re< 
olii M«t. vnlgo Gfalilrm. Mio 
vis geotililia oatora noo 3086 NOTifi VARIORUM IN PUtoneiD vero «dolescenteni vertibas 
amatoriis lepidissiinis Infitie, etiam 
•cribit Oell. lib. xix. cap. 11. et Dio- 
genet Iptiut vita. Coh, F. eicytdMr. 
Brant. Elogia, Rom. et Flor. eUgm% 
Elmenh. *EXtry§M 4^utL V. Oellinm 
xiz. 9. Prtc. Colvii conjectara edi* 
ta ett In Edd. Volc. tec tert. non 
vero ab Elmenh. nt ex ejos notnla 
forte colligat. At degia firmatnr 
Mtt. Edd. reliqais et loco Oellii N. 
A. XIX. 9. ' A<7«2a qniBdam erotlea 
dolcia et venutta accinemnt.' EU' 
fetoa, vel elegeon, vel eUgiom dixit 
qaoqoe Anton. Epigr. 94. vt. 2. ' Zo* 
nm texlura elegeion erlt:' et plnr. 
nam. Parent. xxix. vt. 3. ' Debent 
qnot cineri mcetta elegea tno.' J. B. 
Ct^jM nmUa carmima extami^ niri AwnO' 
rU EUgia] Plntarch. wtpi rovfiii xpi^t 
Stc. 5ri oi^ tfftop ^hrtTv ^ miX^r, tn 
Mpaoros 1i¥ ii 'Atcohi/Ata, Koi 6 ^tmpd" 
rovs Kol HXdrwvos x^V^** ^ X^yoif ftkw 
iptnucois hmrx**» icri^ vottuurra Vk oba 
iarokiXoivairi, Prie, 

CaUra omnia, tfc* igni deuttii'] Dy* 
tbyrambot pota, Tragiediat, et qasB 
aJia recentent Laertint» et iEliannt 
lib. III. Var. 2. 30. Idem, 

*Aar4pas ^lffaBptTs] Vid. Oevart. ad 
Stat. p. 58. in Biblioth. Claritt. Viri 
M. Tydeman. et Botcbint ad Anthol. 
Gr. vol. ▼. p. 27. J. B. in Addend. 

HBo y€ifolfaiP Offpawhs, Ss woXXm Cfir 
fiaffof ctr o-ff fikiwm] Imiutut ett Mar- 
tialit lib. viii. * Victorem modo cnm 
videret fttri, Tot vultnt tibi non ta- 
tit putavit, Optavttqne ocolot habere 
plnret :* nec ablndunt Catolli b»c : 
* Ant qnam sidera mnlta, quom tacet 
Dox, Furtivot hominnm vident amo« 
ret:* profecto propint hcc abtont a 
Platone qoam qnie Scipio affert. 
Pru. 

PAG.4l7i4tlmrtdes] Hiotetteqq. 
vertot Latini non extant in membra. 
nit Flor. Vide Muretnm ad Catul- 
lum pag. 22. Elmenk. De«unt Latina 
quoqne in £d. Junt. pott. neque com- 
parcBt ia Mtt. Florcnt. Pitb. et D'Onf. in qnibns, prseter FtoreBL 
Oraeca qnoqne desnnt abiqae; scd 
eo magis Latioam ▼ersloBra addidb- 
sent librarii (qaod a m. sec faetia 
in D*Orv.) si eam in snis exemplarl- 
bns invenissent : neqne ab Appaleie 
profectam illam pato. iBfra qvoqae 
Bomericonim versnom iaterprelatio- 
nem non addldit Anctor ; 4|iiodtamea 
stqne facere debnerat, si «d iatelli- 
gentiam aodltoram Or»ca sibi vcr- 
tenda esse exittimasset. Haad dohie 
de sna versione verbo moaaisset, ae- 
qae addidistet * disoe versoa Plal»> 
nis . . • sl tameo tantoa natn poies 
litteras discere :' qood eo sensn di^ 
tnm, qno Cicero dixit In Pisoncm (c 
SO.)qai versnm ejas non Intellexerat: 
'Qoid nnnc te,atine, litteras doeeam^ 
Latina igttnr edenda 4|Bideay sed 
cancellis inclnsa, enravl. Cetemn 
Orotias Ita hoc disticbon vcnit: 
' Stella, vides c«U stellas, awns, o 
ego ccelam si tim, qoo te ocnfis pla- 
ribos adspiciam :' aUter aUns : v. aoL 
seq. J. B. 

UHnamJlam'] Tale votnnt Anaere- 
ontit ffls K6pn¥. 'Eyit 9 ^lnwrpoo «Ip. 
et Ovidii, qui pnlicera te gestirbat 
fieri. lAndenbrog. Qnse descripsitEI- 
menb. sddens Dionys. Sopbists E- 
pigr. in Anth. lib. vii. 152. 
ftos y€w6fAiiv^ oh94yM orolxom 
yhSf &c. J. B. 

*hffr^p wfiiM] Hi duo versicBU 
tinenter cum snperioribos, 
nnnm epigramma, legantnr lib. in. 
Anthol. Priores iUos daoasic LaliBe 
conversos reperi in libro qBodaaTsr- 
qnati Tatti, Italomm praecipni pae- 
tot, wapappaaruuh : ' Te qBOtiea p«i> 
chri spectantero tidera ceeU, Stells, 
tuor, toties coelnm aveo fierl ; Plari- 
but nt qno orolit te specu 
plura menm cor Hanriat.' 
ret autero, in quibnt Attera 
orienti toli comparat Plato, 
riam canninis elegantiMimi 
videntnr oUm Q. Catnlo : ' ConstHt- 
nuB eaorientem Aoronun forte v- » 
9099 JfOTJB VARIORUH tN 

PUto iD CoDYlvio f. 181. Mk ipHh U lacettit ttvprit hoMiMUB geftu i«ff> 

otfXP^* ^» 8^ Koi T^ 4pf9f Kol l ipm teret* Malto enloi «psi tMriwroii 

•^ irat ^i Ko^f , oM i^un ijKmfud* polto >pod Onrcoo ■cicbot Hwtria 

fcff^ai, AXA* 6 leaXms irpvrphem ipfw^ S tnrpitcr cooiaiim,' &e. 8t^ GmL 

fiAp o8r T^f vtuf^/wu 'AppQilnif, ih GewUmm tm Demm Vmmnm] f^ 

itkn9ms wdi>9fif»i6s lim, mI 4Cc^74^ Urcli. V»*». AcUU. Tit. I. tu. Mn. 

rai 5, ri Ib r^XP* mU oMf i^iir tr «1 l>r. Dimrt. 8. 9. It. «t II. Mc 

fauKift rwf kf^pAwmw ipmtrv. ipmn U VmlgmrimKiJ UiiMti^m 'ApiiWni. 

W roiomi, wpdror ^r o^ frror ymmf qoaa LocrotiM ' VolflvagaBi ' 

jwr Koi «a£B«r Irffrra, Sr mi2 d^dnyrfir MarcUa. GtpdU * Volapl 

wmpArmf ijAXXmw ^ rmt^ ^^^xfm* Ipcmi Itfm. 

Irr &r Mpnrroi Aroirrorriirwiv *F^ ^ Perelimp, ■■nrw] Ii.fwc 

iMnrp^aatfai fi^vr 0\4wwmp i tpuk em ^ ' p. CMori. Nctt ooUi ipoo Doo 

rcf MroSicaXdfylM* Mtr^liiyi/talni percitnr, aed oaiofo aliot pcici^ il 

a^oa 8, ri &r r^x^ ^•vro wpitfrem^ percellif . Maaiit eo ▼om to 

J^iofwf fUr &7aMr, Jyiolwf M rolirarrlir. taneii inteUocta ob tte, qol 

%9ri yip aal M roS 0ooo wemripea re h aliennni ilU ndctraaonHit. 8fe 

oHoiff weKh I ri|f iripas «ol lur ex ^ie ^e Itiseet AOermmmere CeeHiem Vt 

ie rp ytpieei md eiKeos luA ifPeeer 6 pewdHm pm eU efikmeii* 

M ri)f obpatflas wpSroe /Ur, o^ lurexU* inqttaiBy caco, BOO 

^f 9^«of, AXA* iffi^fos itiiwr (aal ettallndpf%NKf8,qi 

lorir o8rof i rtke weSime tpms) Ipcmi dem Yocen e odoo i tifnUksntal 

wpeefivripas, tfipems iiiieipov, Mcr M^ M oUbi reddidiy do TnwqnUL Yite ikft 

r^ Ji^^ rpiworrai ol iic roire» ipmres < Coni potcntot iaporU pmdllt tf 

lrnrroi,r6^^i^^^c^^cr^mporMaro«r contentn tenrlonUHB vaUdi»' AMi 

fioXXor Ixor &7av6rrcf . Hinerlnt 8o- male fuerat tiltf. 8odNoefeiriiipli* 

phifU tpnd Pbotiam fol. 607. «or» tiiae tttot, « qao dnbo aaliHi 

Hii^ 8* 'Aippoiirp wp^s rV obpmHeuf de Deo SocratU : ^Ao abl vili 

oM4r Koir^* ^ ^r tV fi^k^om ml ek remeandma ett» oaaifi iUam, frf 


taaa^f rV" ^uf yewrf ro^f IfMrror nobU pradltai ftdt.' 

rp 8^ Xfhem. p^w ol wSies, XP^« ^ ^ tiMimntAcid.ot 

ro^rmr tcoX /S^Aty. «rxovol 8i a^ro&f ^fvx»^ acute obterravlt^BOB pcfvilOy ied|e^ rcorcXcZf mi2 Aic^paroi. Elmenk, Gemi» dkm lcfendnm otto. Noa oaimy h^ 
smm eem Venerem Demm] Tertitm ad- qoit, Dea amoro pereltar, Jte. A^ didere qaidam. Pauftoiai in Arca- GeaL PreedUm lofendam 

dicis: * Venerit in et •imalacra tria« qooqae Menrt. ad Lgrcopbr. Ctafc m Vonm Cclestem Venerem, tlternm 118. ted prtKUre» nl tallor» 

popnltrem cognomintnt. Tertinm emendtvit Add. emtri. Do«if|n^ 

tine proprio colunt noraine.' In B«- ditme pro pretfeeime vid. ad L do Dem 

oticlc vero Tcrtiae nomen exprimit, Socr. p. ISS. b. cf. et p. 184. a»i ut a Thebtnit colebantnr. < Trety' in mentem boc non vcaltte Prjcmib 
inquit, ' Venercs 1001, qotmm nnam Infra, nbi vide ad lllndy ' pmdila < Cslestem, alteram Popnltrem, Ur- tit optimtti amore.' J, B. 

titm Apoitropbitm nomintnt. Cof- Pag. 480 ScrM] MaUColv.>U««i nomlna b«c impocuit Harmonia : Ct»* prteccttit Uipf rilaMfl voiy cni 1 
letlii,cive Urani», pnram tifnificant» det rk tcrro. Utraqne teatcatim lid et corporum cupldittte vacantem perquam eonclnna. Cephalat 
amorcm. PopuUrif ob venereot con- PUtoncm ri»r tl cwfir wdfhe^ XmreSmm frcttns. Apoctrophis, id ctt,Aver* gal J yfior ScaWnr vocat. Mi 
uitricit, qno ab c&lrfe cnpidiute et Tbcodoret. Scrm. wepi wpemr, ^perer ^ 8084 ffOTJK TABIOBUII IN Crit* prolix» t. ii. Anth. Ltt. p. 77. 
J, B. DMhqw emtmmi] Ononiatt. 
vet. * Dnlciloqnas, lUKikgyt.' Ns* 
vint in Aleett. ap. OelUura llb. xii* 
c 5. * Doldoriloqniii/ Pric. 

CtdfUkm, fu$d Le$bUm pro CUdm^ 
4rr.] In bifl Mnicanini nominibns mn* 
tat iUod, Pkmm^ Casaabonos in FXa- 
Msai: qaod mafis ea eonsnetndino 
lingniB RomansB f ideatnr : nescio, in* 
qait, an satis ea veritate PoIt. Ursini 
eodex Plantiam nomiaat. 8ed voU 
garem scripturam seentns est Ange* 
Ins Politiaoas in illo eraditiMimo car» 
mine, Notricia, in qao hnne loenm 
Appnleii ita eiegantissimis nnmeris 
esprassit : ' 8ed qoamqnam in primis 
docto Verona CaUilo Gattdet, vnlni- 
fieos elegis qni miscet iaroboa, Et snb 
ndoptlYnm redif it te Clodia oomeo.' 
Et Inlra : * ni blanda Properttns ora 
Solf at| et ambifnam faciat certamlae 
polmam, Plania materiam teneri dat 
et Hostia cnntns, Nomine sopposito 
sen Oalll mima Cytheris Persooam 
fabsB losetf a Lycoridis adfert In seo- 
nam, et docto clansnm se jactat anMm» 
tiy Dom miser ipse sao fodiat prm- 
eordia ferro. At non eaigni teiiaia 
qaoqne pa|(ioa Calf i Dissimolat pnl- 
chram, sed acerbo fnnere raptamt 
Qointiliam.' £t molto post : ' Mitto 
et Cornifici iasas, Ticidseqae Peril. 
lam Et Cinnam otMcorom, teqoe oro 
protenr ior Anser.' Ceterom mirarl 
satii non posinm, Otidiom in hoe 
Catalogo, et tamqoam Aibo ncqaitimt 
prsteritom fnisse, prasertim qnnm 
apnd enm legisset illa ix. Tritt. 
* Macerat iogeoinm totom caotata 
per orbcm Nomiae oon vero dicta 
Corioaa mihi.' Ao ideo prmteriiam 
dicemos, qood mali ominis f isom fo- 
orit oratori nostro, eom io hac Apo- 
logia nominare, qoi ob tales oeqnitias 
ac losos relegatos fuerat : ne adroo- 
nere judices fideretor, qoam h»c 
ncerbo sopplicio loerit iogeoiosissl- 
HMS poetarom. An potlas qoia no- 
men ferm aailai Ofldlaam igaotnm foorit? Nam qaad ' 

lam ' Sldoains eaai adprilot, |Mlcft id 

et de ittoyvel aepto Aagaati Jalalhgi, 

f el do liberta allqaa, oel aaellla ejni, 

nnt dealqno omasln. Hoc 

&ip. Gsnl. C. Gof alinm] 

nniiiat Appnloins, qaeai alii 

idlas eat Q. Catalna Seimtor, eajni 

lopldiaiimos versaa de Roacio laadat 

ollcabi Cieero. IdMa. 

nddom] lotelligit A.Tieidam peo- 
tam, cojos Imnc veraieiilttm cs Hy* 
measpo eiut Prisclaii. Kb. t. * Fdii 
loGtole tallbas solo qoo» tamqnam es aagae 
aoecas, qnam lepldas, ioqaaa^ ia hae 
geaere fiierit, nt aserito sanni 
tia ab Appnleio nggregntas. 
Crinitns ot OymMne eam 
Cariam focoat. Utat do 
alt, ejos aomea fladlonadam 
Scboliaat HomHi ad Bpod. 11. • Apad 
Tlciam poStam kitrodaeitar P^frrtta 
aaeilla,* &e. Barthiaa 
taf It Advers. t7. tS. Ego 
aeriboy oam ipsam aompe da qao hsie 
Appoleins. Prk, Of id. IVIat. ii. fs. 
4SS. * Qnid reihram Tloidm, qnM 
Memmi carmea, npnd qnoo Rehm 
nbeat aomen, aeadnlhasqao pador?... 
£t qooram llhiia ino< 
Perillai Nomine, onnc legitnr 
Metella ano.' Bfs. Plth. 
D'Orf . PrrOhnn. J. B. 

tfmlaa»] Est qni UmHOmm legit, 
hnnc locom ad Propertlnm dtaas, 
sane ooo adfersanto Lapido, 
proaime landaado. Prie, Vt 
Passeratii coojectoram Hiililiam, ar« 
gonnt doctai Beotleli aot» ad Hoial. 
II. 0. 19. IS. et Bormaaai ad Prof. 
Init. qnsB f ide. J. B. 

G€m»iUm'\ Baa. l. Gn, Rom.Tca. 
Gmliaai. Colf. Lego com Rooi. Oftt- 
Kvai. Gentioi ot Maeedo paarmnm 
nomina, altemm, nt pnto, IMyrlol, a^ 
terom Maeedooii. Cosmi^ OinilBaa 
Rectiiiiroe Ua Rom. cod. tt trelerea 
alil M«i. f nlgo «Mliifm. Sadin 
fli geatllitla natnra noa 9088 NOTiK VARIORUM IN 

niiiltoniin illit temporibiit, nt obtem* sed Seal. bi Vale. E4. see. et tert. 

perare legi netricae non eaiplint cu- com Wow. .Scriv. el Bip. In Eii« 

rartntf qnam emantes, ait poeta Si- vett. agkuqiUf adveraaatt metri» ciri 

cnlns, «eprp^f /d$mf lud fxnrfis im»69af, moderi Tolent lipe. eonJecH <% t i 

videqnspaiaimhabetcanninaSpar- fut ddert: lod ^fhig» eicwplo «or 

liamu. CtfMM^. Et hic, et in iq. vi. adlcf, mMeiif el liak defcwKl Baitk 

ilmif<«ttt, pamm habnltso ratloneni ad SUI. Tkeb. th. 4. De mikH cl 

syllabamm tenorit, el artit metric» te. ride oiiaa BarnMM. md AnlbaL 

▼idetnr Appoleint. De qna licentln Lnl. iib. i. £p. 80. Ta. K* IbM. ad 

rccentiomm maxime poetarafti vido lib. i. carm. 178. va. 71* et to. in. 

qnte doctissimi firi Catanbonns in Sed inlqaiorei In Appaleiaa Inire 

Polltonit xxz. tyrannif , et Oipbanini VV. DD. qni ei ndMroere ▼iHn In- 

in Catnllom obterYarant, qui ei ve- venustae tatit versioiM, qaoni Appo* 

lerei bnjui rel incoriosos docet. Sed leio nequo Mis. oeqae Ed. JaoL 

el Lipsins lib. ir. Elect. c. 91. de post. adscrlbuat, ooqae adacfibea* 

latentibus in opere Appnleii Milesio dam esse arbitror. J, B. 

▼ersibufl, lege illa strietiori solntii, Pao. 418 Qaoii nlinai 

nuire Varronis et Petronii. Sed au- nrm sit^ vtrnlmM Imdere} Si 

iim dicere Appnleiom, non AJUie, nloi lib. iz. Ep. 16. ' Na 

icd e^idf , tcrlpiltte, hand ponlo ele« petolantiore, Slm rena octa.' Geere 

gantiori forma. Prndentiui : ' Per- in Pinon. ' In qnibni' (veraibai} * ek 

fidatignaabirit, monumentaqoetrii- qnli velit, pottit iatiaa laoqaam ia 

tia longe Sperait.' Item legendnm, ipecnlo vitam iBtoerl.' At aoa ek 

Nem Pkadrum eie prime perdiiimme : hmc etl nt ab Aalhorls ■OMa ecdo- 

qni non intellectut i^aXatihs errori niii. Prie, 

caussam dedit, nt s«pe alibi. Unum 0«fri«nof] Sport. do Hair. e. 14. 

locum annotare infficiat. Apnd Ju- * I>e tnii dilectii ohiIU vetailMieam- 

iinm Rufiniannm Rhetorem, In Libro potnit, amatoria caradoa oeilpMt.* 

de Schematii Diancr», recitalur Ln- Mt. D'Orv. ildHoaai; al eot ki qoi- 

cilii ille vertnii, * Non Ungo, quod botdam imcriplionibai eiffmd Orato* 

avaras homo esf, qoodqoe improbos rom et Reioesiom. Sed frc^oaalala 

mitto.' Vide tlt Ciceronem de Orat. est •criptnra per H. Vid. W. DO. 

et Quintil. lib. iz. c. ult. nbi tic con- ad Spart. Hadr. Init J. B. 

clndit : ' Que in veteribus libris re- Voconu] Id eat, cnjao iu 

perU mnUre imperiti tolent ; et dnm nomen apnd Plin. Nepel. 

librariornm ioscitiam insectari vo- Ub. ii. Epitl. IS. 

lont, suam confitentur.' Qnem lo- Oyraldut iv. Dial. Pric, 

cnm imitatut ett D. Hieronymos in Focvnti iimiahfli 

Epitt. 2S. ad Licinnium de suis codl- Imitatot Angnttnm, qi 

cibnt: ' 8i paragrammata repererit, Druto fecitte narral Saetoo. ClaBtf. 

vel minus aliqua detcripta tint, qnm cap. 1. /dm. 

tensnro legcntis impediant, noo mihi Vemermreiwr] Locot Flor. N. xn. a 

debes imputarc, sed tuU et imperi- Pric. cit. aihil bacfhcll. Verbata«l: 

li» notarioram librarioramqoe iocn- * qua remuneralioao dieaadl glatiM 

ri«: qui tcribnat, non quod inve- tni facti «quiparem.' Sedveroaiotl 

ninnt, ted qnod intelligont, ei dum oaifrarctar, i. e. boaoraret. Ovld. 

alienot erroret cmendare nltnntnr, Tritt. ii. 79. « Canaina ae oottnt iic 

Oiteadont iuot.' Nolent h»c Criticl te venerantfailibfii/fte. Dfdiarao. 

nosfri. Seip. Geni. Noa primus Elm. tem venermH proprie de htaitt ol 

repoMiit ov<*f«t [vid. Not. Delph.] cnltn divino, et Uac de 
APULEII APOLOGIAM. 3089 

foiicti, et sepnlcro, atpote re secra« omoinin dignitatnm prsstantisiima. 

Tacit. Agric. zlvi. * Sic patris, sic Vide Casaub. ad Capitol. Pertin. c. 

Biariii menoriam Tenerari, ut omnia IS. nbi propterea ' Censorinm fa- 

facta dictaqne ejos secnm revolf anU' nus ' pro magnificentissimo osnrpa- 

J. B. tnr. Ceternm observatSpanhem. l.c. 

Pag. 419 Impeniar et dUnu et cfn- Hadriano Censoris titnlum in nnm- 

mr^ Flor. Imp. ei eemor tftms Hadr» mis et Inscriptionibns non tribni. 

Elmenh. Libri alii, /jnp. et Cemor^ Sed Appnl. hnnc titulnm prsB ceteris 

JMvns HadrMimf : qnod nt verins sit nsnrpavit, re»pecto severioris momm 

(qnod crediderim facile) scriptora disciplinae in homine Censorio (cf. In- 

ea, qnam seqnnti sumos, CeMorU ti- fra ad p. 421.) qnl tameo amatoria 

tnlns tamen, tanqoam angnstior, post scribere non dedignatus erat. J. B. 

ImpenUrie ponitur. Infra de Sci* Qiiod Imperator, et DicuB, et Ceneor 

pione, ' Africano, Nnmantino, et HadrMaiif /cd<] PlosestDifns,quam 

prvterea Censorio.' Oellios de Ca- Imperator, et plus Censor, qnam Di- 

tone lib. vii. cap. S. ' A Senatore, et vns ; in hac ntiqoe re. Nam Divi 

Consnlari, et Censorio viro.' Idem illi Ethnicomm etlam sporcissimis 

lib.ziii. c. SS. ' M. Cato, Consularis amoribos exarsisse finguntnr. At 

et Censorios:' neqoe temere hoc, Censores, vindices bornm flagitio- 

imo neqne qnod CfiisKra» iniit post rum. Sc^. Gent. 

eommUahum ; sed ex dignitate Censura^ Pndieitifui] Flor. 9. pudieiuM : recte. 

Hnum Kopv^p Ttfaif MiafiSf Koi rpSvov Ehmenk, Correxerat etiam Lips. in 

TUfiL r^f voXrrttoM kwdtnis i9rr§\§Utei9 marg. et expresserat jam Ed. Jiint. « 

Plutarchos vocat in Caton. maj. post. qnod postea e Florent. Mss. 

Plane Imperatoria potestas, etsi om- cnm Elm. exhiboere Scriv. et Flor. 

nes alios, Cenoorie titnlnm tamen qnnm Ed. Bip. veterem lecttonem re- 

iientiqoamcomplectebator,at videre vocaverit. Pndiaiif &ra\^7«is forma- 

est ex Dioois lib. Liii. Tandem col- tnr a pudiee, et est apad Pfaut. in 

latas adolatione et corraptela tempo- Most. iv. S. 15. Amat qoidem Nos* 

rnm, qaodammodo Imperatoris no- ter adverbia in u», (v. Oiid. ad Met. 

mini coaloit. Zonaras Aonal. tom. ii. i. p. 45. a. et 49. b.) nt formare pota« 

Prie» Edd.Vic. Jaat Aid.Bas. /n^. Isset pudtcituM^ ad exemplom r&r, 

et DivuM, Ceneor Hudr. Volc Wow. *pablicitos,'<homanitas,'et8im. Sed 

Imp. DieuM et Cenmr Hodr» Colv. tallom adverbioram comparativi in 

Cas. Pric. /mp. et Dimu et Cene^ titaf nondom vidi exemplnm : et s»pe 

Hodr. Sed cam Florent. Mss. quo- videtnr pudieitior male in Mss. scrip- 

ratti lectionem expressere Elm. Scriv. tnm inveniri, etiam in poetis, ubi me- 

Flor. consentiont plane Pith. et tri ratio illnd respnit. ef. Borm. ad 

D'Orv. Recte. Diei nomen Impp. Antbol. Lat. I. v. Ep. S2. Pro pwft- 

Romaoif, qai in Deos relati erant, eiuM pngnat qooqae haod raro affec- 

quasi praenomen adhsesit, nt paulo tatnm ab Appnl. ^ftoior^ffvror in ^acft- 

aate ab Appol. DivuM HudrimuM, et «in* • • • Mimj^ieiuM. J. B. 

sexcenties vocatnr in Pandectis. V. OmnibuM prqfuuiM incogmta] Locnt 

Brissoo. de V. S. e. DtVKS. Nomen Platonis, qoem intelligit, est in Con- 

est igitur Diras HadriumuM: dignitatis vivio : et ibi hoc explicat doctissimos 

antem titoli Imp. et Ceneor. De Cen- Ficinas cap. vii. allegorice, at solet. 

soris titnlo, Impp. Romanis triboi CaeteromAppaleiutnosterbrevissime 

solito, vid. Spanhem. de Usn et h8Pcnarrat,qu9Platoillicloogissima 

Prspst. Nomism. tom. ii. pag. 473. oratiooe edisserit. Scip, Gent. 

Foit sane censnra apad Romanos Gemimtm'] Vide Sympoiiiim. Co/r. 

Delpk. H Vur. CIom. ApuL 9 K 3099 JiOTJE VARIORUM IN PUto in ConvUio f. 181. M^ ipBAs M 
gitrxp^y» oHtco Hri mU t^ ^pf^t f^^ ^ fy*^ 
•& was iori itaX^t, otiik A^ios ijKmfud' 
fcirOcu, iiW* 6 «caXwt wporpiwvy ^P?*'» ^ 
ft^p oZp rrjs irw^fwu 'AppoHnis, its 
iiknOiis irdifhifi6s iori^ koX i^tpyd(§* 
rai 8, Ti hy r^xV' '^ o^6s iartp tif ol 
^wKot rmw kifOpAwmv ip&ff», ipAvi 84 
•/ roiovroi, irpiiroy ft^y ohx ^k^or yvyoi- 
KmPKoi iraiiortr frctra, £r koI ipSkn^rmip 
vmfAdrmy fAuKKop fl rmp ^pvxJKP» frcira 
in hp 9{vmrrai iufonrordrmp^ irp^s rh 
9uatpd^aff6ai fidpop fi\4womSf ^ififXovr- 
Tft d^ roi; «taX£t, i^ fi^* t$99^^vnfiahm 
airois 5, ri hp r^txmai rovro irpdfmiM^ 
bfulms fijkp iyoBhp, dfwlms 84 To(rarr(or. 
tffri yitp «ca2 &ir^ rov Btov pwripas ro 
olhnis iro\b l^ rrjs Mpas koJL purrwxoivyfs 
ip rf ytpicti «cal 0iiX€Of «eal df^or 8 
tk r^t obpopias irpmrop fikp^ oh firrtxo^ 
csis ^Xcoty &XX* d^pos fidpop' («eal 
loTir oZros 6 rmp iraiHmp fpms) tfrtira 
stptafivripaSf li$p€ms iLpuolpov^ 50cr M^ iw\ 
rh i^p rp^opxax ol ix roirov fpmros 
hriwpoi, rh ift^fau i^pmfup^tpop «ccd povp 
fuiXXop ix^^ iyaMmprts. Himeriat So- 
phitU apnd Photium fol. 607. iror* 
Iflfi^ 8* *Axppo9irji wphs rifP ovpaAap 
Mkp kmp6p' ^ fikp yiip 0€fifiKovs «ra2 ob 
KtiBapohs rifp ^{nnp ytppf rohs (pmras* 

Tp 84 XP^*^ t*-^^ ^^ w69€S, XP^^ ^ '''^ 
roinmp «col /ScXt). okowoX 84 ahrols if^al 
rcoTcXcit «cai &«c^paroi. Elmenk, Gemi» 
mam et$e Venerem Deam^ Tertiam ad- 
didere qnidam. Pausanias in Arca- 
dicis: ' Venerit in ea simnlacra tria. 
Unum Cflplestem Venerero, aUernm 
popnlarem coguominant. Tertinm 
iine proprio colunt noroine.' In Bae- 
oticis vero Tcrti» noroen exprimit, 
ut ft Thebanis rolebantur. 'Tres,' 
inquit, * Venercs sunt, quarum unam 
C«lettem, alteram Popularem, ter- 
tiam Apostrophiam nominant. Cog- 
nominahapcimposuit Harmonia : Ck* 
lettisysive Urania*,pnrnm significani, 
et corporum cupiditate vacantem 
amorem. Popularis ob vcncreot con- 
gressut. Apostrophic, id eit, Aver- 
satricif » quo ab exlcge cupiditate et 
iacettis ttnprit homimini gefnu avtr- 
teret. Mnlta eDim apod barbarM, 
oinlta apnd Grvcos sclebat HanDonia 
tnrpiter coromissa.' Scc Seip, Gcal. 
Giminam eue Demm Vemeretm] PU- 
tarcb. ^smic. Achlll. Tat 1. tii. Mas. 
Tyr. Dissert. 8. 9, 10. et II. Prie. 

Vulgvitm] ndp^tifum 'Af^iWiji, 
qnam Lscretios ' Volg ivagaa ' vocat, 
Marciao. Capello * Voloptoariiik* 
Idem, 

Perciia p. mmmre'] lt,fmmeii\ 
p. amori. Noo enioi ipeo Deo 
percitor, sed omore olioa perctty cl 
percellit. Manslt eoTOo ia teqq.o«i 
tamen intelleeto ob iio, qoi eo«M b. 
1. aliennm illl odstmxerant. 8ie 
leges : itKtfnao eer» CeriHem Ve 
prerdiia pus eii o fiimaH mm 
inqoamy caso, non ooferaidL Meqoi 
est aliod prwliimf qooro pr^ 
dem vocem eodem sigoificotoi 
alibi reddidi, de TrooqoilL witm e»li 
* Com potentes imperlo ptvditly el 
coDsensa servientioai ▼oUdi.' Aolei 
raale fuerat edOu Sed Noalor iapii 
sime asoi, e qoo dobo aol( 
de Deo Socratis : * Ac obi ¥110 
remeandom esty enndeoi illaro, qii 
Dobis praiditos Ibil/ AtidmL I>eo» 
tiisimns Acid. et boc« M ndU ri d elof, 
acute obtervavit,'non pmtto, sedpvw- 
dita legendom esse. Noo eairo, iiN 
quit, Dea amore percitor, dte. Sap, 
Gent. PretdUa legendnro «aso vidil 
qnoque Menrs. ad Lycopbr. 
112. ted prffclare, ni fiiillor, 
eroendavit Acid. OMart. Donp 
ditut pro pretfech» vid. od L de Dce 
Socr. p. 138. b. cf. et p. IM. o.Mli«r 
in mentem hoc non veoisie Pricso» 
infra, nbi vide ad illnd, ' prsdilo qoa 
iit optiroati amore/ J. B. 

Pag. 420 Serv] Male Colv./m c. 
prtecettit tinperilaatft vox, cni roepso 
det rh eerra. Utraqae icoleollm lod 
perquam concinna. Cepludoi opoi 
Platonem rwy ifiopigp wdBos^ Xrrrfirra 
«ca2 iyptop 8§aw6ntp vocat. Meosioit 
Tbeodoret. Serm. «c^ «^orr. iferii . 
APULBII APOLOGIAM. 21091 

Paria de Sophocle PloUrcb. IVict virhUiM amai, $, c, Eloienh. Q. ^um 

tri oilik t$v, &c. Aminian. Marc. lib. CMorff noii am, et I. sed c. imc, et $er, pml- 

XXV. Pbilostrat. de vita ApoUon. I. chrUMdine hone$lati$ virtuiie amat, $ui$ 

10. Prtc. Msi. Pith. «na, D'Orv. Miw. conc,^ Haec ett constans Edd. vett. 

Col v./era: male. Similiter de amore ante Casanb. lectio, nisi qood Ald. 

Ovid. Rem. Am. vi. 54. ' Utile pro* et Junt. post. habeant virtute$ : qoi- 

positam, sKvas extingnere flammas, bus cnm nnllum inesse senium probe 

Nec servom vitii pectns habere sui/ videret Casanb. primnm quidem le« 

De adjectivo ffrims V. Heins. ad Ovid. gendom monuit awuremf nt edidere 

Am. I. 6. vs. 74. J. B, seqq. exceptis Sc. Oent. et Pric. qui, 

Paucie enrare] Nihtl mntandum» credo, Bistomm anctoritatem deside- 

Plantns Trinnmmo : * Sed ego sum rabant. Hanc antem jam habemns in 

insipientior qni rebus cnrem pnbli- Mss. Florent. et D'Orv. qni diserte 

cis :' et tn Tmcnlento, ' cnrare alie* prcbent amomn : et, nisi ita legamns, 

nis rebos.' Vide Noninm. Sic pau- nibil est qno referri possint adjectiva 

lo post : * adeo rebos mels curat.' aaunnMS, kucimm^ ^. Non tamen 

Casaii6. Paucic carare] Eadem infra cnm Menrsio leg. emn amartm ; nam 

syntaxi, ' adeo rebns meis curat :' et non de ipso amore, sed ejns prseiide 

in de Deo Socrat. * quibus eonim Venere, sermo foerat in prscedenti- 

sloguli cnrant.' Plantus passim : sic bns. QnsBritnr dein, ntram koneeta' 

* cnpere alicui ' Cicero ad Quint^ ti$ slt snl»stantivnm, an vero partici- 

Fratr. ' Alicni malle ' In de Pallio pinm, quod vocant, verbi haneetare. 

Tertnllianns. Prtc. Iltnd si sit, quo tom referatur virfti- 

Qiitppe ovf ani9re, ^c.] Ne hic qni- <ts? quod tamen exstat in nonnnllis 

dem uUa sententia nednm bona. Lege Mss. et Edd. Vic. Jont. pr. Bas. Colv. 

vero : Quippe ^u$ amorem nan amcg' Vnlc. pr. Cas. Oent. Pric. Vidit id 

mnR et laoeivum, $ed conira ineorruptum quoque Casaob. qni propterea inse- 

et eeriumt pukkritudint koneatatie, vtr- rendum potat aMorem, nt revera edi- 

tutie amorem amaiorilme tui$ caneUiare: tnm in Edd. Vnlc. sec. tert. et Wow. 

vere Platonica sententia: non du- Sed quam frigide dictum, amorem 

biumautemdeessevocemamoremante conciliare virtutis amorrm, pulchri- 

amalt9riSm$f quam restitnlmus. Nemo tudine vtrtntis : nam hon€tta$ et vtr- 

nescit, quam ssepe factnm, s«pe fiat tu$ non differant, ut pottea videbi- 

nb oscitantibos scribis, nt similinm mns. Quod idem dicendnm de con- 

vocnm vicinarom alteram omittant. jectnra Crnsii Probab. Crit. cap. 9. 

Ca$aub, Valde tnrbat hic iocns, et retcribentis vtrliii«m. Matuerunt ita- 

deesse vocem censet V. Cl. Is. Ca- qne Elm. Scriv. Flor. servare lectio- 

sanbonua. Ego sic restitoendum an- nem Edd. Ald. et Jnnt. post. virtmtee, 

tumo, Quippe eum amorem non a. tfc. qnam e Ms. Florent. dedit Elm. ad- 

Hacc est niniiram sententia Madan- stipulantibus Ms. D'Orv. et Salm. in 

rensis istius phitosophi. Eum (sciL marg. Non male. Xenoph. in Sym- 

«morem Veneris coelestis) amatori- pos. c. 8. § 10. EUdaat$ 8* &y aol roift 

bns suis virtntis pnlchritndlne prse- (pmrat ri/p /Ur IlMii^ rwr ampArmif 

ditis, et honestatis, non amorem amce- hnm^iiTw^ r^ 8* ObpaAaifp rifr i^v^t 

num ac lascivum conciliare, sed vero rc leal rirt ^iX/ar leal r&r oaAdr fyfm», 

•eriom ac incoroptum. T^ Aoiiestelif ut sint vtr<iiles, qusB rh KaXk fyya vo- 

valet omaftf, ne qots genitivum esse cat Xenoph. Uane vero lectionem 

pntet nominis sobstantivi, nt loqnun- improbat Orooovios Obs. i. 24. qnem 

tur Grammatici. Meur$, Lego hone$^ eqnidem non intelligo, aientem, vir^ 

4ati$ et vhiutie, Brantiiu. Flor. 2. <Hfescorpora non esse, et de Socra- 90TJI ▼ABIMUIH 19 
«I ?*iuarrsi. £ac. p. 731. 

vM#s MiM 'tniBpiMtBUCBi ?«Macar 

.«ra 0«!. in ra. :l Li. • HaiM» » 

Ms inaf twir ««r*BniMa. foa a cs «fp»» 

iwr. «uiacneQnr.* 
■■nuLn.r. iiuen». «crv. «iC 

R, «c i«n HH^. a enzam ir- 

^^ fll^MBS fflF^fetflB ffB^UBtflW^ ^B^^ ^^^lltfM nBtf^MI^ 
MTJ ^ 
ea in. CMm«. 1- • QTJwrfJB cirrm cvd«iOir 
JAC4* •« eiwr.acaj£. e«a9ar.a flncw pMcmt.' J. 
#-»f : ud e*t, ccwct-.x •ei«r:''A£3i f rw * 

M art. uo. VIII. £fi.fr- 32. La V. C. i:tf. ^)"^9> 

!'• : lcrri ^c locmtM p«t€«c d 

* e«mc«rtmcanaa ct nfn^Zirun 

ccm4i fcm^u «ccac' Aof. C#tfmr. Sfj. ha. 

KitH. ttmtnm. " C«flmonm «rmLA ' hic 

cM, ^ms e wi nm irf cvitmtm «< exprm- Silifcit 

fcrififlmc carpit aC 'virfmU 

fkm ' Omimct. i. O. I. C * <|ma «{qi 

iim trvcrc immt mw flctercn rriin— flerbii 

tKiy mt ...rcn 

rirfmlm mmtmrc . • . pmrmimcrimc wIm«' mpmd 

altqmmCMi 4m Mvcrimvm 
3096 VOTM V^RIORUM IK 

■figiator ftiratar ; hittrio geaticQU- celeberriBom ApoUiait 

tar :' abi cf. Oadend. Tertnll. de ladot tcenieoe in ejnt D 

S pectac. 85 . * Tragoedo vocifertnte .«. itemqoe diorot colebfvbe 

et inter effemionti hittrionis modot.' goram, qai iis prme 

Siietoo. in Cel. c. 54. * qao mioofl et eot omnibos lia inoi 

tragcedo pronaoctaoti concioerat, et apparatnm opot oi : k 

geitom bittrionit . . . palam effinge- ipte oon oteretor. H^ \ 

ret :' qnem locom debeo Salmatio ad qood Orator dicU : epoi 

Vopitci Carin. cap. 19. doeenti iktff- objicit, ideo qolo dc l 

trionem pastim dici de wta^nfuf»/^ et periodeettyoesi^t 

taltatore, ac dittiogai a Tragoedo. nicit vettlbnt Inat i « 

Krat etiam bittrionum vilior condi- Tbargeliia In aceno oiakra 

tio, vilioret etiam rooret (cf. infra p. ont lo cborit Crotolo, om 

622. Elmenh. ad Arnob. !• vii. p. Nebride ntl dicos. Nei 

239.) ; et eoram in primit erat femi- cetto ett, ot» si qoid po^ 

nariiiii gettat exprimera (vid. omnino otar. Poteat Soeroteo po 

Lartantii loca cit. ab Elmenb. I. c.): cyonio, qoilNU tomen non a 

quare recte histrioni tribnitnr crace- Eleganter ooteto kimmi t 

ia, qood feminei vettimenti gennt ri^ vtfiftBm vocat, qoo Uo 

est. Vid. ad Met. iib. viii. p. 679. b. cbaotet orglo celebrabont. 

Nihilomiout pro erocota in Edd. Rom. qaia pleni tont Ortpcoront ci 

Vic. Junt. pr. Bas. pr. legitor ontle- tarii, ooo ott, qood liie ploril 

lumve, in reliquis crottdote, nisi qood ogendnm tit. Totoa igitor locoi 

Florid. Bonrdrlotii conjecturam ex- concipiendnt eat : Qotd « m^ o 

pretterit croUdo ui, Nihil tane fra- r^tioo ikpHeUcmm pta t 

queotint ett quam in tati re, in pri- eo «rfwocolortre elioai, \ « 

niifl ubi de Bacchi fettit termo ett, e$te TUrgeltU t f i-ms f e km y 

crotali roentio : ted pneceuit et te- iaUve t ad Triakricm aa\ a»««i 

qiiitur ▼estimentigenntytynmietcra- limca/ef Rntgort. lUo m . 

iunaiUi ; quara et bic vettimenti ge- eivie, itemqoe amt qood m i 

iius rrquiri videtur. Verum quod rem cfol. ioserait Cat. com Pric. et \ 

cxtra omnem dobitationem ponit, est, penitnt expnngeoda cen aa t 

qiiod ducunt eo Mst. quorum quidf m I. topra cit. et Eplat. M. \ 1 1 

Florent. doo et D'Orv. diserte pne- novio Syll. Epp. tom. ii. p. . 
bent crocoia: quam adeo lectionem pote Olottameoti vlco m 

primus expretti, ninnitus aucloritate crofolo, qnod depravati 
SstmaMi ad Tertnll. Pall. pag. 824. eo, qai qaid ettet cr tc i t i o i 
Orooovii io Syllog. Epp. t. ii. p. 620. Malim ntiqne boc qoom lo 
Oudendorpii ad Met. I. viii. p. 772. plint interpolare; qood 
J. B. TragadiBffrmatekiMtrionie, cro- gert. Et taoo lo Maa. ^mm^ 
iaUre ad Tr, O. mtMtc.] Mendosissi- cerpta ad noa veoeraot vev \ 
inus certe locus. Primnm in priori oe vettiginm qnldem m\ n ; 
membrolndoramnomenreqnirifacile Plth. qnidem craot eeim •*) 
videbit i«, qnl in posleriori Orgia le- ciolmdc vel ceorialc: oodo 10 
gerif. Deinde qnid ett«MUNtccNlan- timpliciter legeodmn ftittr. cra 
colvi r Aut cai is io Trietericis booo? «IfHC muoi ccolWKolt : nom intc 
In Itomano hrr\ rov TVog cnli, legitnr crecele et mi«i vocoboll ottcidoa 
Cragidii, Cert^ legeoduin est TW- tigia in Mtt. odtont. Antiqnim 
fclitt, et pro miMi, legeodom kiami. tameo Edd. torvant fVMtrte, 4 
Hoc eoim volt. Tbargcliit, qood propterao pcnltoi qileiio ■■■ M APULEII APOLOGIAM. 3097 

Iiiferini,qnominnspatemTa«d7VM- *lktdB. X. KpSraXd tlri aia^ r»k 

ieriea 9rgia pertioere ad rii hiitrumU |( iorpdKov rvxhr ^ (^Aov, j^ x«^^> ^ 

crocoia facit Aactoris nostri consae- Ir x^P^^ Kpcgro6iAwa, Bopvfiu, Joan« 

tndo, qnam fere ad fastidiom nsqoe Sarisboriens. (ant profecto verius 

affectat, periodom in paria membra Scholiastes ejos) * Crotala sunt sphs- 

partiendi, aot in longiore membro rnlsB sonorse, qnm qnibiisdam gra« 

eam clandendiy qao nnmerosior fiat nis interpositlsy pro qnanlitate sui, 

oratio. Qnare aat a mala mann snnt et specie netalliy varios sonos e- 

ista ad Tritterica orgia, ant scripsisse dont.' Vide qoam ab invicem dif- 

Appnleiom ezistimo tragatdi «yrma<«, ferant bi MagbtrL £t certe in ve- 

kistrumis erocotaf vH ad Trieterica teris Mnsices instramento nil igno- 

orgta mtMi centuneulo. Crotahtc est tios occarrit, sive formam, sive 

in Edd. antiqnissimis, nnde detrac- materiam speetes, sive qnatiendi mo- 

tam nltimam syllabam mutavi in vel. dam. Mitto de prioribus dicere : 

Boordelotii conjectnram irt od TVielt- libet heic de modoqaaprere : nimi- 

rica argiOf aut m. c. expressit Flor. ram qno discrlmine a sistrali agnos- 

J. B. ceretor. Nam qnae de otroqae bae 

CattuMcuUi] Nam histrionicse ves- perte legi, mdeo consimiiia sunt, nt 

tes e centonibns variis pannisque ni- qnid qao loco snbinteliigam, vix di- 

biii et attritis olim conficiet>antar. cere habeam. Rem illustratum eo 

Lacianus Epistolis Satumalitiis : 'O- tcriptorum commissione. Noster de- 

K^XpvaoppAp riiffytfKmdffaipoptkrii scribens Sistrum in pompa Isidis, 

Mor, Bomp al rpoyucaX Mirrts, iu Miles. xi. 'JEoeom crepitaculum' vo- 

faicSh 9dinf€itrtX&pffvyinitofAfA4wai,Colv, cat, * cujns per angnstam laminam in 

Tragadi syrmate kutri^'] Fcenum modum baltei recnrvatam trsjects 

esse oportnit qni vocem, SyruMtCf bic mediae paucse virgul», critpante bra- 

sollicitavemDt, qnum nibil sit magis chio tergeminos ictus, reddebant ar- 

proprinm. Vopiscas in Carino de gotum sooorem.' Piutarcbus de I»id. 

Jun. Messala loqnens : ' Matris tnni- «< Otir. Tf &ifr3i rov adorpov Kark 

cam dcdit mimse, laceraam patris mi- uopv^ irroptiovff» aSXoifor Mpdwow 

mo : et recte, si avise pallio aurato ^p^^^i^^ 'x«'^«» «^ ^ ^^ t^ ^ct^ 

mtqae parparato pro Syrmate Tra« /MMf «^ f^p ^'Itf-iSot, «^M N^^Ouot vp^ 

gedas uteretnr.' Martialis lib. ii. ««nror. Ex Scriptoribns his (ut id 

Epigr. 49. * Musa nec insano Syr- oblter dicam) conjunctis, en exac- 

mftte Dostra tumet,' id est, longa et tam Sictri deformatiooem, qnalrmque 

tracta oratione, qnalis est Tragsedo- noper vidimns in Itaiia casam, e Mn- 

rum vestis. Idem lib. xii. cap. 06. •«o Francisci Gualdi Ariminensit 

* Transtalit ad Tragicos se nostra Equitis ; omniam, qootqaot ospiam 

Thalia cothornos, Aptasti longnm tn pictas vidi, ionge optimam eam, et 

qnoqae syrma tibi.' £t ibl doctas (nt poto) non pessimo consilio heic 

Dooiitios illod Valeril notat: ^Qaid oblatam tibi. [Seqaitar in £d. Pri- 

bic cum Tragicis versibns et synna csei delineatio sistri.] At in viam e 

facls?' et Juvenalis, « Syrma vel Au- dlverticulo. Vides in SistH concos- 

tigones,' id est, Tragoedia Accii cui «ione critpauM brackium ; jamqoe Vir- 

nomen Antigooa. &tp. Gcult, CroU- gili«» aodi «t Crol^UtslrMM describit : 

looe] Scholiast Aristoph. Ntf^ ' Copa Syrisca capnt Graia redimiU 

Kp^okov Kvptms 6 ffxi^t*^* Kdxataos mitella, Crispum snb eroUlo docta 

6 KmffK%vaf4tupos, hthiios ihm ^i^, movcre latas : £brU formosa ' (scribe 

«rrif ainhp 9opohi rms x^P^ mSdrep fumaoa) «salUt lasciva Taberaa, Ad 

iqi^ AvoTfAdr. £usuth. in Homer. cnbitsm rancoa cxcnticBa calmnos :' APULBll APOLOGIAH. t. Scal'ic*r I. de 
le DioDjiiiui arli- 
ti Scenici, qiiaii 
■ccbo »«cri : tMie 
'.Genl. 
ubirtiiit. Qttod 

iti* : * Et perindc, 

itioae eiLcoUnl. ' 
nnc li dico, nt rei 

e Mnndo p. TSl. 
Oadend. ad Hel. 
k qno cit. OronoT. 
[II. cap. IT. biuie 
-t, qui t«ineii, *ol- 

I, noD latia piuiiu 
tt Ttt r«t, >el, nt 
paraEi eit, Tel, nt 

, qnemadmodnm 

II. |i. S39. ' De- 

*»i»i' nbi reipoD- 

at.' Grnler, Snt- 
■Bipicatnr mI «1 
ipui lamen : nam 
B pMiit ipinm il< 
:. ad Dif . XVI. 18. 
■tiit «(.- ubivid. 
Ot». III. 6. eitr. 
:ic. tie ■&> pro aU- 
. Qb. t. X9. qnare 
e. Ed. Flor. vete- 

enUqnaniTii Oii> 
i«<M*.Ptth.fw« !\ Sic ilU 
■ CertrU Elenii. 
n ciilii mjittci*. 
nni in Prolrepti- Vidc qsB diii td Minla faLn. 
Eimaik. 

Htmmi aal*] PetrM. 'Eb hema 
quemadniadaa mIb* :' npra bcic : 
' qnid CfO de bonine mIo diatia*?* 
Milei. II. ■ Nil rortBaa rcBDCBle li- 
cet honiai nalo dextram proTeaife.' 
Plautni ; ' Qni ibbb rcpelBBt, aBe- 
DBm Teddnnt Bemiiii ■■to.' PliaiM 
l.lT. ProvDuo: ' HoniBCiB geaiuuM.' 
Prit. JVtUI cnc «ytrtcMiM timi«i 
Boto, guK /trmtM imm} El Mpra: 
'qoid rgo de bainiDe imIo diniiw^ 
nbi CaiaBbonni nolal, OTCCBm id 
eue, mpl JMpAn* ^trm TCl l if mi - 
TM, Cicero, ' qni le homiim meati- 
Beril.' Idem pnto Totaitie eipri- 
merc Propertinm illo Tem: * Uai- 
cniqne dedit Titinm natara ereala.' 
Id eit nnicniqiie bomini aato. Stifi 
Gtml. 

fi{i«mi carWnr i (Mr, 4*-l Vide 
qooi laodal Bnraian. ad Aatbol. Lal. 
lib. II. Ep. isa. Ti. nll. AriitwDct. 
|ib. I. Ep. 19. TlaTB nJW. .. rf nu i iiiw ttw iiin 
Bfh«>. irTV)m»« » ■■»<!»■ » , ii •W^ 
rii, tn ntttfurwr wiuUir, nl lilmr ^ 
ftpii ApawTiriiTST-^qni locaa aot». 
biJii qnoqoe, qiiiB ibi finrdeorii ba- 
bitu oectirrit, qno leDM fd^ aliqae 
DODdum K Teperitte teilaiar Uey- 
niai ad Hom. II. a. ti. tl5. J. B, 
FiHtrwm tkBriara tttt, fai nmila m- 
deBlw] HiiK:illadCiccroi]it,*riBgieni 
alqne Imafiaem coTporit ct aniati 
mei,' de filio. Sjmmtdiai Epitlola 
IX. * Noo TBltDi Bni color aiterit 
poilcrot in booorem pareDlDBu Cer> 
liorei babct Daiara Tindlciat bra* 
lealieadi, ae bene loqneadi. Glf> 
aanur, aoa terib«DIDr hereile*. 
Qiied aiii docealar, hic aatui eit.* 
Sdp. GtaL 

ImatiMtit0lfiat^] Haerob. 8«lar- 
DiJ. lib. V. cap. 17. * Hae maleria Tel 
muime In cacieodii ilmBlacbria 
ataaiar :* pntabam (inDaM Injaria) 
ft^jbimUittribiligiDen faiMC: p«i 8100 NOTjB VARIORUII IK boc repoDere geatiebtni ejfgkmiiM: 
jmai ineptiste me video, et Mecrob. 
probe loqiiot«iii etie. Fabiet I. xii. 
cep. 10. ' Phidiat Diis qnam homioi* 
bot ciBcieBdit melior trtifez trtdi- 
tor/ Cod. Theod. 1. olt. de trti^ 
* Effideadot stcrot valtns.' Prig. 

Nid fiirUl Mtle tcceptnt locim. 
Ego sic rettltoo : Si/mie f* c. e. L &. 
ibtc « Mtant •• c. j, e. t cum nl «6 ct 
«d ». m. c. /. c. «. Confer cnm ¥«1- 
fttt lectione emendttionem nostnm, 
timol perpende tottm «pcryiun^fiar 
Isttm, dices noonihil locnm hnnc de- 
bere nobis. Pric, Formoltm msi 
/hrie Nostro in htc. Apol. ftmllitrem 
sollicittro non debnertt V. D. Sn- 
prt p* 4Mw ' Qnmso, qoid htbent itti 
vf rttt . . . qnod Philosophns sonm 
•ollt vlderi ? nisi forte in eo reptv- 
hendendut «nm :' Infrt p. 45S. 'Qmid 
, . , compollt td tmorit trdortm te- 
otndendnm... rtt poltgo qnmtita? 
Niii IWrtt hoc vos td m tndacinm !•• 
dttll.' p. iOO. * ttm deformitttem .. . 
pasittm in eubicnlo sno Qnintitnnm? 
nifei fbf tt Crtisns non In cnhicnlnm 
rovtrsnt porrti^ii/ cf. ot p. ftll. 
(lUic. •/ M tMPSI mitsr4Mn s^, dof, 
^.) J. B. 

I» m] t um IheiUlts tt similitndo 
«•I ■Mgts tii miftndt in ipsa natnra, 
qntm m tflit optfthns. Ntqno hk 
toi|MMf PrtttNun, Itfoniom oi ei. cator dMrtmt scil. Umpwt f nt plent 
eztnlit Notter Met. lib. ▼. p. SS7 ? 
Seqnent qnoqne tdv erb. mfnt h. L 
tdverbinm sntdert vidotnr. Idem. 

Vigwr^ Florid. i. cod. nrgnm. * Uli- 
qne omnlbnt ttttnit, et ttbnfit, et 
tortnflittisy idem Vigor acorrimi bel- 
Ittofit.' Vim voclt expQcant Anso» 
Btt illa In Motella: « Qniqne snh 
amno tno mtatit vigor, acfo nmttt 
Segnit, tnhelttit ▼itam ctinmit in 
anrit :' loqnitnr do pitce etptOy et m 
Uttore tbjecto. Pftc 

lUftr] Senec ia sap. mb cad. in- 
Jnr. cap. S. * Qnsedam 
igne consnmi, sed Dmtim] ilo tonsianttr Edd. anlo 
!l«vtllf. qui, qnod marg. adWvorant 
Gmtliit. «c Vtlo. In hi^nt Cd. ttfft. 
<»thiboit dinntii, qnom iocttro soctiil 
tHiir Mf|«f» eattptlt Oontilt tt Pri« 
4NPI». l > iM rm i iono tninnnm am lt« 
^Tf^ intminl tfiod Wtsfmm tccntvit 

m m^ii. 'tiilo n> I. <fum B4d. ««ft. ptm- 

.'.ifim » iV*Vtv M mrnm) twn 
<n^t«f< ih^H^r^^, iiMl *miit 
nfi irr .. ^l** l^ <^> «'-^» " 
.0 \T^r trtw itm^w ^t^w> •• K^^n* ^^^p* terrtnt.' Videtnr ¥02 hme 

tt e Stoicomm 

qni colobnnt tecW»*, < 

non in ntero c in ri pi, 1 

dnm firo portni, cal 

mi. TertnlBan. do Anima cnp.9i- 

* Ssmfn ez concnbitn mnlMribnt lo> 

cb teqnestrttmn, 

▼egetatnmt ditcrant 

lasolam' (lege tsfidom) • 

sttntiam; etm tdittm et 4e tctorf 

fernncB fmntntea^ et calem itlnfn, 

nt ignitnm fcfftmn Ibidtm fHgidm im. 

mersaa^ ita aerit rigere 

et fim inimilim raperey et 

•onnm rtddert.' En Uhi JK^tfmi 

adtoqnciKxV ^ictnm «ttHi r|r <H|ow 
Et foft hinc hKC 
iUnd III. Sylmr. • 

nsAMO crvBCf^oi o^ns. n^ci^isf. de 
qoo hacttont nil intcfpretot. Ptfie 

ot Pltto Ipoo ntmMaqnnm* inmrit) 
APULBII APOUMSIAM. SUH. ttri mttngtral Lacretimy lib. !▼• pag. 
S19. * lodnf redi porro pmriter 
lachra, pedemque Poaere 
credis, gettamqne iiniteri.' Pric, 

Tvi vmUnM ^jutdem fa rfa n <ii, «cl 
ladii umlcfvr] Allnsit icriptor 
tos Zeno Veroneiitit Serm. 4m Be- 
torr. ' Cmro qonti qooddmB ett tpe- 
cnlnm intoentit 
tnm, qood non tam imafinem 
qoam ejnt cnjnt ett ia Tltibnt geiit ; 
deniqne tot effidt mltaty qnot iHe 
intrintecnt trittet teo lularct iWM 
fecerit motnt.' Idewu 

iMtofiammlKwpmKi^k, CiecfoPI- 
tooiana : ' Homnllnt ez argilla et loto 
fietat.' Varro Tnfy moffMmwir * Vt 
liirnndinet tlofnlit oblitit lato tef»- 
lat fiflgebant.' Martialit x. M. < Fie- 
taPrometheodiceriteatelatOi.' Qt^ 
gor. P. HomiL S3. ' Fiagere eompo- 
nere eat, oode compotitotct Inti fif»- 
lot vocamot.' Baib. CatboL * Figa- 
lat» Ollariot, loti 
lotam coofingiL' Uau 

Pao. 4M Cm iMMtam] Pilfc. e. l>nka^ ad Liv. 
jotlm. Eacaottica poigeadl ntio 
tignificatar. Plio. H. N. zut. e. fibri 
11. * Cerlt piogefe, ac pietoram 
ionrere qoit ' priant eaeogltavcrity 
Don conttat:' vide etiam Prie. J, B* 
Cerm taiiitam] Aotoalot: 'Ceria la* 
oreiii Jaooarom limiaa, Et iliiaiam 
pegmata:' veterit iatcript. Fraga^ Pla.H«M. 
THN rPA^HIUIUf TB 100011 EAI TitM 

TKi opcm#BAi mn xrBAmi 

TXIN erPDN. Vide Stlmmiam ad Vo- 
pitc. et io Plioiaait tait ad Solia. Frie. 

AdiimuUihm €it] lU Mtt. et Edd. 
vett. item Seriv. la reliqait pcr u 
de quo dictom alibL AddejamBar- 
mann. ad Claodian. ii. io Bofia. vi.81. 
et Bnrman. toc ad Loticb. p. S78w el 
in Add. p. fiOfi. J. B. 

Imegnne arfi6at] Nnm» tm^fiorii 
wriilmM potiot ? Ctiv. Sl qoid Jadlca, 
laxatot ett locot, et rettitoeadatboc 
modo: Taafma fiweUi arlitai, imegim 
mie md tmUitaimm referemimm. Icii- 

3102 NOTiE VARIORUM IN 

biubaoi de nltiina Toee, aeiUeet n «m pMM crt «M.* Sabett h« 
eaodein eoalogian ferret, qoajB « Val- leve ■Modoai yoet tot loterpfvtet: 
tot/ < oodas artifez,' et unuKa : lu- lege (mommtm D o or d el otio) penmm: 
qne legebam LmitUf tfc tfiadm^ft- finnat toU Eflstofao aerloty qut dc 
m, tic ' lomen tplettdorifemni ' ear* f o maiMt oat. FNc. 
mine de jndicio Doniol, qnod Jn Tnl- W§dmMf&mm 9mm\ Obaervat Idcni 
gatit Librit TertnlliaBi exiatiiiiatnr: B oo r d el o tl na boc ex volgi 0| 
' Solqne cadit tpleodorilero qni !■• di ct oni , aoB errorei 
mine clamt :' nimlmm Inmino eojna lomnhim potfait» elefantlaiiUBe Dia 
apleodor ocolot ferit; qnod etlam Cbrjtoat. relellit Omt. Corfarthiar. 
male tpecalo non triboerity ant alil Aofannm tcllieet» qoo potimimam 
l«Ti corpori, tplendentiqoe. Doctis- cootplcni booilnosv non poate pingi 
timntBonrdelotiot,qonm tentnmejna qnc ment Plotlni etlafli CPIitaaii 
de boc loco qniereremy aiebat ferre annnli) foit, tetU in cjnt riu Por- 
te vnlgariam lectionem: iplcwltrfm- pbjrio: alla etiam ntriqno latioi 
qae heic 9jpkfium did; qood qoatl (ilfi apnd Plntarek. bnic ap«d Ptr- 
ofi^ex formaro effigief, qnam acntam pbyr.) ret ab Ht fottaa inaur oaH 
et ingeoiotam expotitioaem merito ninm lauflnnm Ibre. fdrm. 
promnlgandam centni. Pric, Amob. H arffnlo] Specnlo arfeatco^ ar» 
lib. II. p. 56. ' Opificet mannt, atqne fenUU. Florid. lu. * Hnltnm arfen. 
omoi gcoere perfectiooit artificet.' ti in specnlb, lancibna.* Snpor hoc 
J. B. Ltfoitet tUa jpemb' /a6m] Id jocnt Pfaintl M oatoL < Ut 
ett, artificiota, tcI artifex, nt tUtim, tennitti, BMtno no oleant 
' Splendor opifea.' Locretint tolet mannt, Ne ntqnam a rf c ntnm le ao- 
dicere, ' d«dala/ eodero tentn. Sc^ cepitae totplceUr Philolacbet,' Pa- 
GtmU cit Panlat,L Cwmmmg. Ueaa Cal- 

Ni^€ ^ngi, neqm fingt] Patsim tnt do Anr. arg. Icf . Ctio. 
coojongantor btec, potteriot Statn- Am nan Stcrntai] De qiM afanHllcf 
ariam notat In de Deo Socratis : Diofenet : 'H|£tv U anl ro^ p^hc aw. 
' Nescioat Apellescotoribospingere, tx^ a T a r ryg lw ta i y V^ ^ iiiraahK 
nt Lysippot fiogere.' AmmtaD. Mar* dtw^ ^im y lymtp n, sl t a i f ay a l, am Mf 
cell. lib. zxiv. ' Neqne eoim apnd ri^ >twtttt i a» #aucnA l t r a w • /dan.6a> 
eot piogitur ycI fingitar aliod, priPter leoot In adhorUtiofie nd nrtet IbLI. 
variat cvdes et beila.' Macrob. Sa- X^ Ttlmr t^ i4tr 
toraal. V. 17. ' Pictorei, fictoretqoe.' ?iat^ wnpmyyix^utn, rV 
Lactant. divin. iostit. i. II. ' Sed et ^ Kcni-rrp^ Btmdfkm^ ti ^ aaAtf 
pictores etiim, fictoresqoe imagi- tfii r^ %y, ^cif^ai tomaiai «l^ 'mi 
nnro.' Pacat. Paoeg. * Pictoram at- rifp ipwx^, inwm ijywr^mm' it mkf 
qne fictorom asseqnetur imitatio.' erAfunt inrxig^ olaxHb^ ^UtAr ^ t «Ir* 
Senec. iaroicoK * Qni contra boc SC, xf^ ^i ^mipotro tV 
Deat factut, fictat pictutve erit/ &c. Ii4m cZroi, r^y U tutXkm 
Pltut. Atin. ' Neqne fictum ooqnaro, riyf fvxv'* £lticnA. 
neqae pictum, neqne scriptam in Pag. 425 Ui vbiwtU landc fmpi- 
Poematis.' Cicero de AlexandroFa- ladiam teferttU} Laertint: IlmUet 
mil. lib. V. Epiftt. 12. * Ab Apelle po- r^y imfiwaf iwutmKhnmm. Lytias 
tistimnm pingi, et a Lytippo fingi (Scipioni notatas,) Tk rom 
volebat.' Ibid. de Agetilio nottro: 6vtrvxh/tara roa r^ fvxit 
* Neqne minus enim ett Spartiates fuurip tmaBoi, Senec. NaL 
AgetiliuA ille perbibendut, qui ne- lib. i. « Specuia inventa snnt nt ha- 
qoe pictam. neqoe fictam imagiuem no to ipte notcat : mnlti cs Ut con- APULBII APOLOCIA». 3103 

BfeqQfmtnr priroo mii notitiam, nioz leataitim qndeoi tiUy qnfi tererii- 

coDsilium qnoddtm : forroosos, «t vi- limc Pbilotophonnn CMe objargetio- 

tet iofaroiaro, &c. deformis nt sciat nes tolcat.' Itervm de Bpieteto 

▼irttitibns rediroendoro, qnidqBid cor- Phllosopho lib. i. cap.S. * 

pori defuerit/ Phsdros 1. iif. 'Qooti- tibvs DOgalilMs, ei 

die specolo vos oti volo, Ta formam oe i^amm co m m e» ta 

corruropas nequiti» malis, Tn faciem objorfatiooe josta iaccmnt.' Et 

nt istam moribas viocas boois :' stau- ibid. cap. olt. de Platafcltt 

lia Oalenns Adhortat. ad Art. Prk. 

PrimoTium dicendi artiJUim] Cicero 
de Orat. i. ' Qnac Orspci diceodi ar- 
tifices, et doctores reliqoenint.' Vide 
boroinem doctiss. Lnd. Creaooliui 
Theatr. vett. Rhett. lib. in. c. 1. Id, q«e ji 

Anteipeatium,qtuuiMMUM0gi§trmmf efalatosqoe heKtr, se4 
canssaf m^dtloltnR] tUat mirf fjyu kA- et obfargoloria.' Ai 
rowrpov tXim, eol wpha mro r^ /uX4' seqnator ibi, 
Tot i^ iwarrUts hrdfiow wtpJb u w, trm- objiciestia«t 
didisse ex ore ipsias Plotarcb. Pha- leweBsi meo ite 
lerenm ait. Fabios Ub. xi. cap. 3. « Koa ita' (imioit) 
' Decor qaoqoe o gesta et motn ve- dam, «t dk«ret 
nit: ideoqoe Demosthenes graade tnrpe 
qooddam intaens specolom, compo- 
nere actionem solebat.' Simile qnid 
somnt Themistii ea Orat. xin. nam 
qoum absentem Imperatorem Co»- 
stantiom landant, in Senatn cansam 
redderet cnr Romaro nsqne noo fo- 
Isset profectus, nt enm coram prat- 
conio ferref, dixit, iyp^umarim fn 
ttoL itifitXtnrriov vph r%9 kXii9ants •lar, 
TOif tUSci ical Toit KtnimrpotSy prins- 
quam ad an|pistnm illod spectaenlom 
accederet, esse obtntnm ad specnlo Prmtore 
formandom, componendamqoe. B. 
Natianx. Carm. 68. specafam vocat 
obK bpAmrra MdffKoXw. Non aliter 
aves quKdaro edoceri solitm. Idem 
de fltomis : ^ptsfiky XaXimiaw hpaiSmf mitti, nt de 
Mp^rwiMCWt ^wris iiXXarphit {'ipA^M^t, 

^K HiZa^tp En«Aor ^tarato mnr' daow» accnaaton et reo, at ex iBo 
Tpoib ^rBkp Itnphf, KpvwraJUiiv ts Ub repciaat qnot pots ie riMt sfti 
(hra Ktp9a\4tfs ^t. Idem. micoo, ant ex aliqmi r» 

^djfrrraifda] I. e. ad sereritmtem fofc,*c. 
coroponenda. Vuk, <a aiar|r. tiebntar Prmlor 

Pag. 426 PkiUmpko oijwrgmiq cnm legitimaf ifle 
Apposita nirois rox illa a6 JB r f m rt i> retnr.' Hs^aa 
Oelliiis lib. v. cap. 1. ' Cnm Philoso- rapU em ia Isidon Glomia 
phus bortatar, monet, saadet, objor- nidns, qni jndet per sofffm/ Fro 
gat.* Idemlib, xix.cap.lO. < Cui Jarfrfjndiiif 

3104 NOTiB VARIORUM IV 

in prioribnt eommiiilici ail pouam genere, led proprie de tim et timi- 

qDO •cquietcem. Idem. lachrif, qm e spccolo r ed d— ter. 

PrtfeeUi m nM» iamgiaei, ^v.] Itm Nem viMn qoooMMU 6et eztre tpe- 

ezpriinit voeem Oracem Epicari calnm iti ez Epicwo docet Aol. Oel- 

M^uu : Lncretiat lcarfHrof pre cm liat lib. ▼• cep. 16. * Epicanm 0460- 

dizit: qnianontolam fluont de cor« ere •cmper ez oaMiilMH cofperibet 

poribat hte esaTitt : ted etiam ima- timaladm qatadaBt corpontm Ipt^ 

gioem objecta tpecnli generant et ramy eaqne •#•• inferre, atqoe ita 

qoati texont. 8ic ille lib. iv. * Et fieri tentoai videadl pntat.' Plotar- 

qn^mvit tnbito qaovit In tempore, dnu de Plaeitle PUIoaophoram ib. 

qaamque Rem contra tpecnlnm po- !▼. cap. IS. Aiyiiapirot, ^wLmefet» 

nat, apparet imago : Perpetoo flnere mtrk eM xem «b mflmu ^•tre H iftn^ 

nt notcat e corpore tommo Textnrat c^ #«pi3a(r«ar. nllaai hk uflfili^mi 

rernm tenneit, tenneitqne fignrat.' lUiat, qam n apecnio ia ocnlee fit. 

8ed venit aliqnando mihi In mentem atentionem ▼ides, itea rccipreeBll^ 

Apnleinm eo loco legitte £nvMtnon nlt imaginiUD ab ocalis la 

itxtMnu: itaqneette retcribendnm : Ita nt em in •pecnlo eooti 

de qno jndicent docti viri. Cetni&. retpoodeant. Qnod iU eedem Khm 

Lncretiot eamdem Epicnri •enten* cap. •eqnenti Plntnrchim 

tiam iitdem fere verbit ezpretsit: rks amremrpuBke 

qno loco pro Ifxlarat, copit emditi*- t M Xem fa» rrden», 

timnt Catanb. Exonot, qnati et Ap- Af * i^, o »ieTaoi na tt M ▼•« 

poleiot ita illic legittet. Mihi vide- vptv Metrk tV 4priiyniyt#^. 

tur par elegantia, et jat in atroqoe verba interpretatna klc ▼idetnr Ap- 

verbo ette ; et paritcr ploribot oter» pnleiot, clari « > i m e et olegootWmii 

qoe cxprimcrey qoat Epicarnt ian^ atPlotarchi int e rp r oa obecore et ■n» 

feUu dizit. Lecretii locom imitatat tile httc eadent ▼ertit. AWjp. Gtnt 

ett QoinctiL lib. x. cap. U. <8affi. Meiue ee. prelifoalt] H eepl cH 9i 

dat virtatit imaginem effingere, et PlatonitinditpnUtlooodo vien,fieffv 

tolam« ot tic dixerim, cotim, vel po- t^ fhf iXAe i 

tiot illat Epicuri fignrat, qnat e corw rk r t eSre U ^iAor mM 

poribnt tummit dicit effluere.' Sei^ Cmemat, 

Gemt, Corrigendut per occationem Pao. 41T illfOf «t nmlt] 8ic lcfi 

Lncretii locat, e quo hic Apoleil ad- debet, vel. ot Colvio vtaoa» iamatt. 

nmbratnt lib. iv. Catanbooot qoo- Valgo. el^ awafli. PUtolhidem: 

qoc mcndum ccntet, et probo: ted rk rijs li| n n i ^ t^a, Ti^ i mmme m 9imm 

eximtme lego ad dactum litteramm. mft^ l yititr (■pawr)4f yem^ieme/t^ W mm^ 

Eximta pro Exdmia, Naro, ut no- •2mHi0)r |M4rn|. tlmilia hms aki lrae> 

tum, librarii D ct T inter te commn- tat «fpl ris rmifi 

tant plernmqne, nnllo ditcrimine. id«m. Fulvlat mriliy alii ct 

Jam ejrdKl«« dizitte veteret, qute pot- ▼era lcctio eat: nani PUu es 

terioret EmrMt, ex Fettl tchedit radiot profloere ad aliqood •pttinm 

accipimnt. Memre. Huoc Epicnri lo* in acrem cognatom, atqoo om 

cnm ab Apuleio mntnatut videtnr ribat cootra etiam Unteo U « 

Macrob. lib. vii. Satum. cap. 14. rem coocarrere» atqoo iu 

Apnleint antem tua illa e Lncretio qoe uniri aerem, qni U ntedio tat,d^ 

adnmbravit lib. iv. firoal. fota ac convertn fadleai oaai^io ^ 

Qmmm Une elifairf] Obtervandam nea vUnm enm peoetmro. 

ett» hic Appaleium agero non de m- Platonicam 

tiooe videodiy Bcqae ocalorom U Plntarchna ait. Qoofo 3106 VOT JE VARIORUM IN 

6ftoUp Ti wdax^vortaf rp iierdffn r^t •imiilacrA cerni potaat, Id ett» earpo- 

X'*f^t «cot Tg M rhy ifwp kmtwtarpa^. nuB nottroniBi figiirM • BOttrit cor- 

Que Uidem vcrba ante ocdIos vel* in poribot omiasaB ac aopnrataa : atii 

mente habebat mapni Platarchi mag- imagines ainnt Bon eaao ia apecnlo, 

nns nepos orator hic notter. 6d|p. aedip8aadspicicorporn,retortn 

Gent, lorom acie, ot In ae r«i 

AerU /nuH] Sie emendavlt ante laidorna Orig.zi.l.*VUmfieri^«i- 

no8 idem Pithcens. Valgo erat» r«rit dam attereraot ant ezteran «thctea 

faeti, vrly viria/acti, ot in Rom. Edit. lace, aot interne aplritB Incide per 

Atierit hanc lectionem Lucretint, tennetvenat neerebreveaieBltayal» 

agens de hac eadem re : ' Post extra* qne penetratia tnnirla la nSreai cie- 

ria lax ocolot perterget, et aer Alter, nntet, et tnne connilztieM rimiit 

et illa, foris qutB vere transpicinn- materitB vitnm daolos.' Aroobwadv. 

tor.' Cole. Petri Pithvi viri doctit- Gent I. ii. p. 46. * Rodiorui cC lomi- 

timi, et cui tetemum hs nostrte lite- nit intentloDe TJdooMoa, oa ronm 

r« ac Joris tcientia debebonty ett Imaginet advoleot» et ■ootrla io po- 

htec emendatio : nam omnes libri hic pnlit tidant.' Id. L lu. p. llt» *ro- 

corrnpti tnnt. Plntarchnt in Placitit dilt ant Imaglniboa coimorOy ot, ymd 

ex Chrysippo vocat vwhnaffv rov ocnlit commone ost 

ftrro^^ i4pos nry^rrot, nt de tanti viri teriot InmiBla 

correctione nemo dnbitare debeat. nlno coospicere/ LoctoBt. 4m Opill 

Caoaub, Vt Stoiei renimr, Qnomm Del cop. 8. ' Ne lorto OTlttlta, mC 

princeps Chrysippus, cui hanc sen* Imaginnm incoraloBe «oa cannii,(el 

tentiain adscribit ibidem Plntarchns : philosopU dlseraBt»)9«oaliBi fjdsB 

Xp6(riinro$, aarii rV aw4rraff» rov fi§- di officimB la 00 debot ooso ^BOd vi* 

ra^h kipot hp^ ifiica, wvyhnos yukv M dct, non In 00, qood ^idctor ; OBl 

rov bparucoo wr^^furroSf tSnnp M rw intentione oiris, CBM BdB, BBt 

4rr9fietnKov fUxpi Ti|r c^t Mtmi, furrh one radlormBy fOOBlaaiy al ito 

Zk r^ irphsrh irapait^ifutwov iUpa htifiokw tardina, qnam ocoUa odvorteBSb vi> 

Imdwvrot abriw icMPoffiSAt, Sror f deremns, dooec faitCBtBt bSt cmB 

^^ioTffi^t 6 kfip, trpox^PToi 9k ia r^s acie, ant effnti radlly od id, qood vi- 

f^t ^lrfft wvptwai, obx^ fidxatpoi «al dendum ettet» pervoBiraBt.' Ifi 

ifuxXii9«is' 9i6w*p 6parhp that rh vnA' fragm. Latiae ▼erti 

rot. Itaautem Cl. Pitbsos in Ad- der. in Eclog. Pbyalc. Vol. a. p. nf. 

vertariis tuis bnnc iocum Appoleii * Optica tane rennB 

recte et acute emendarat. Seip, Gent. qoirit, nec invettlgot| 

Venetus rt Rom. et Flor. veri»/aeti: ad corpora deflocBtoa o m i aai ll iac vira 

inepte. Elmenh, Dopticem esse ve- radiit flant, ao vcra simBlocra cb»- 

tcrom philoiophornm seotentiam de nantia ab lls, qom acBiB pordpioBlBr, 

tpeculo, atqoe adeo omni videndi ra- In vitnm IngredlaBtBr oocBnoBli^ 

tione, ait Appnlrius : qnornm alii, ot aot simnl exteBdator OBt siBHil BBtii* 

Epicurei, iinafinibus illnd fieri, alii, alnr, qni medios iBtorcoill, oSr.' Jom 

radiis, arbitrantur. Duplicem hanc vero, (ait nostcr Aoctor,) qol imogi 

opinionem reftpiriunt etiam aliornm nibnt cerai pntant, Ib apocBlo ilod 

scriptornm loca. Cic. ad Att. ii. 3. ita fleri arbitrantnr, ot * li 
' Si aar* •timKmp ifiwr^tis videremns, o corporibnt maBaBlcs, cbm Imraal- 

vaide laborarent ttimXa io angustiis : qnid et solidnm oiiM ide r BB I, lliam 

nunc fit lepida illa tKxyats radiornm.' reflectantnr,et retra etprcaam cooira 

Seneca Nat. Qn. ii. 9. * De specnlis vrrsnm respoodeont:' qol rara io 

duK opinioBCs snnt : alii cnim io his radiis videndl focnltolcfli APULBII APOLOGIAM. 3107 

lent, illad io specnlo ita ciBci existi- gitiir, scioditar, ft rtdiis per enm 

maat, at ' radii • . . cum alicol corpori transeoatibus. Possis etiaro saspi- 

iocidere spisso et spiendido et IsBYi, cari iaeti, quod propios aliqnanto ac- 

paribos angulis, qoibos iDcideraot, cedit ad scriptam lectionem /aeH^ et 

resoltent ad faciem soam redoces.' ad verbnm, a Plntarclio adbibitam, 

Verom de natora et orlgioe istorom ii4po$ yvyhros M roS bptgrucov «vc^iMt* 

radiorom qoom inter eosdem lllos r«f. lo Addeod. fortasse ad hooe 

pbilosophos mioime coostaret, quasi locom redibiraos. loterim non inatile 

per parentbesin addit Aactor : scii forsan fnerit de omni videndl ratione 

rodtt llli sint wuim octdU proliquaHf nnnm addere locnm Macrobii Saturn. 

i^. mH Ptato mrbUraiur; sea laiOiMi vii. 14. *Tria ista nobis neeessaria 

ocmUm p^ecti, ifc, ut ArekjitaM fnUai ; sont ad effectom ▼idendi; lomen, 

oeu tHieuta ekeriefracH^ «1 Sieiei renhar. qnod de nobis emittimoSy et ot aer, 

Exspectes itaque etiam Stoicorom qni interjacet, locidos sit, et corpos, 

sententiam de natora et origine radi- qoo offeoso desinat intentio ' (radio- 

orom ab Aoetore prodltom iri, et de* rom nempe, qoi ex ocolis profecti 

sideres participium, qood respondeat snnt) &c. J. £• 

rtflrproUfoati, prqfecH. Ual>emos tale Corporif ffc. »pii$o, ei ipUmdidOf ei 

pariicipiom io antiqoa et scripta lec« Uevi] lo de Deo Socrat^ ' Corpore 

tioneyacft, qosB tum qooqoe seoten- densOy seo Isevi, sen qoodam specolo^' 

tlam Stoicorom de origioe radiomm PTtc^ 

continere videator, qood sciHcet ra- RegmUeni ad /oeiem ewam redMeeo} 

dtt ^ftmi intentn aeris. Venim hwe Dooat in Adelph. * Inspiciendi spe« 

aententia Stoicomm non foity neqne cnli effectosy est fomus per inMginem 

etlam esse potnlt. Nam et illi ria resaltatio^' Gloss. Viodocioens. ine« 

herlne npoxUoHA ix riis tfs w cense- ditsB : ' Resnltarey similitodinem re- 

banty ot e placito Cbrysippi apod ferre.' Fdem. 

Plotarchom patet. Qoareqoomhae /mogtiiniliir] Ms, Pith. imagmi, i. 

parte Stoici com Platooe et Archy ta e. imaginent. Non male : si alii bo- 

consentiebant, non necessarium vl- nsB oot« Codd. addicerent. Solet 

deripotoitAoctoriaddere,et8toicos passim Deponentia active efferre 

ita sensisse ; modo diceret, eos non App. et ipsnm hoc verbom sic exstat 

mixtioni extrarii lomiois et radiomm» apod Oellium N. A. v. 16. * Ut spe- 

neqoe radiis solis per se vim videndi colom in loco certo positom oihil 

trlbuisse ; sed jodicasse, ad effectom Imagioet^' Sed aliter Noster Met^ 

▼idendi requiri et radlos ocnlorom et L viiK.p. 541. ' meos forsitao tibi 

inientionem aeris : atqoe boc ipsom pestiferos imagioaris aroplexos :' et 

est qnod Lactaot. !• c. ait ' intcntio- I. xi. p. 808. ' divinos toos volios 

nem aeris, com acie,' dom Gellios imagioalior.' J.B. Qiiod czlra taa- 

aiens ' eaossam videndi ' secondnm gmmi ae vismmif id imtra epeemlmm mm- 

Stoicosesse'inteotionemaeris/haud gimemimr. Opioio Hipparcbl. Plo- 

doble ita intelligendos est : ottamen tnrch. de Plac. Philosoph. Ub. iv. 

radii ex ocnlis profecti adsint Ac- cap. U. 'hnrapxfi iuertrds ^ttffi» If 

qniesco itaque in eroendatione P. Pi- imofrdpmr rmr i^$akfimr kwortu^fi^tu 

thmiy quam inde a Colvto expresse- voZr w^pmev akrm, otor Xf^p^ hrnpoSs 

mnt Editores : ita tamen nt /raeii mopucaBmaroSmt rois Ikt^ oii/Mi^i, rV 

jiiogam ry ocrts, oon ry rodti, qnod krriknf^ wpks rh hponvthr kwelkSUraM^ 

frcisse vldetor Floridasy ioterpre- exqoibosobiteretiam ioteiligasillod 

taat:/rac<itii/casfoneaeWf^ Nooeoim fmigwU, qood Heliodoras Larissscos 

radii fraogantor aere, sed aer frao- iwtfid^Xiw vocat. tri (ioqnit) wpofiohSis 8108 NOTiE VARIORUII IM 

Ttyot &^' iifM¥ y^POfUmitt hrtfidWotuw §m ■ccMlaiitar/ Priem £x «ii 
relis dpcofUifois. In icc^oX. imrtK, Prie, ^StiS] Florid. ii. * SoMM lou 

Cmula specula vel mda, vd mda"] Se* maii aiiMliGa IbsoU est, «nif« 

neca Nttnr. quaeit. lib. i. cap. 16. Miletos.' leg. MHUU, TiraiL 

' Qnamvis eniDi eum ' (Solem) ' orien- edvenam loco ToMtiiwi «ff«t.' 
tem occidenteroque contempUri li- NnMw, vtirie 4m &!•§] Lef 

ceaty tamen habitnm cjnt ipfnm, qni hitm fmiaf diw Mct. Bmt. ] 

verus eit, &c. neidremnty niti in eat Plntafcfant in Libello do h 

aliqno nobit bnroore IteTorefe atpici orbe Loa» : Jrw^Viltf tde fdn 

facilior occorreret :' ' Hnmor et lte« qnm teqnuBtnr. Uttde ita acfi 

▼or ' tunt qn» heic irda et tmda. Idem. Appnleii distlnfBCMln : «11 nr| 

Pao. 438 Ulfietewr] UH^ i. e. ¥01, naMfof MrJt, €< dM Mct ; alti 

qno loco, qnam longe recedere opor* tatem eoloruBy bmi iridot ■■ 

teat a tpeculo, nt ItBva cnm dexterit Interpretari BMlia. VidB Ariti 

permutentnr ; Yel, M notat, la qni- et aliomm MetcorologicB» et i 

busnam tpecnlis. Seneca Nat Qn. leinm ipsvm, libello de Mbb 

I. 6. ' Sunt qns dcztrat faclet otten* Scnecm Natnr. QBmat. 

dant, snot qnte tinlttraty tnnt qnm Varit 4em Mm. 8ie 

torqiieant rel erertant.' J. B. ccrii cT dne Stlct. EtaMihr Pb 

Exadnermm, StK\ Florid. ii. * Sa* tanb. et Scalif . editOBi (oKeepti 

roos Icario in mari modica intnla ett, Ed.) «crit, el 4m Selm^ ^. et 

caadTcrtnm Miletot.' leg. MUeto. tane es ejntBMdl o eriytBi B i 

Terent. ' Exadvertnm loco textrina fieri potoit oorif. 

erat.' Prtc. V. ad Flor. N. xv. init. coottanter Mtt. et Edd. 

J. B. rie, nt bane lectioaeai 

Appoeiium /omiiem'] Scribendnm rerocaodam patBfeffto,^< 

oppofttafn. Casanbonnt. Florent. 9. nnm habet aeiitnBi ; Biode dielh 

et Rom. appoeUam. Male. £liiiaiJL ooBy nt fieri aelebet, bbIo^ aed 

Recte Cataub. 0)ppoft<iaii /. Pric. baac rocem: ites 

Cananboons hic legit : e/ipocthoii /a» ceric, 4m Seie» 

mitem, non afrpoeitmm^ melint, roea coifKr. OppoaeBtBr iBter ob < 

quidem sententia. Florid. Nec ta« fimiiidMitnff et «fl^, L e* verio c 

men in textnm recepit Florid. emen- Plin. xxxvii. !•. * MitiBX M 

dationem Casanboni, qnod fecerant lor, contra SoIcbi VBrie iclU 

ScaL Wow. Elm. Scriv. cnm novisti- Non bene eowBdebet BrMrt. 

ma Ed. Bip. Revocavi ego Msto- imm cimiNliidc «arto aliOBrde d 

mro et veterem lectionem, appcjtlaiN, foret. J. B. Dm Mct «mnia 

qnam probat etiain Hrinsins ad Ovid. Utmdine] Aristotdei w a ^i fiJma M i 

Her. Ep. vii. vs. 100. Speculum, nt et Seneca cltato loee. Cioar 

exadver»um Soli positum, ei opposi- minatom Solemu' CoBiiBa epw 

tom est : qiiod si alia res eidem spe- mian. lib. iii. eap. II. vldei B 

culo opponaiur, Solis radii interci- lib. XX. Senecam nbl teprB. Ai 

piantur neces^e est. Specnlum igi- in Mcteorologicia. Pricm 
tur Soli opponiiMTf sed fomes accen- ^acdraiaMdi'] Infra : * IICB 

dendus spccnlo prope . . .jurta . . . «d ejnsdemmodi.' FlorM. ii« • Hi 

...poniiur. J. B. Cur eaca tpecula alia ejnsdemmodl.' Ib de Di 

st ex adtersum SoU retiueiintur, oppoei- crat. * EjusdcmBmdi beBcfteio*' 
tum/omitem accenduni] Pliuiiis I. vif. Qaee tractatf ifcj] Kmrdmrpmi 

c. 100. * Cnm specnla qiioqne con- inter alia ejns Tsctiea BWBMffB 
cava advcrto Solis radiit faciliot eti- laad. xiii. c. 45T. forsoB mb 
31M leu ad Hinz. A. P. vi. ■bi «iiic. luker^M e«Y3tfva!»€e, hornauxtcr cx 5 'Ct 
aam pmi^JeHti ulca Cicti 
viai Meriat. J. B. 7« 

Th7<3itii vcfliitaa rtifiriit. bm c»- 
f** : viicaia EjHtatk. ad liUi. & cc 
«. E^y^toy t i : I^Mya, rmt 4rri X»- 

w. Javatnac 
Mbdit Ncatcr, * wlu 4 ittartisMM ;' 
en« cai« iatcr fuanaiiaM tota tai a 
»m ficri vcl uw probat. Mihi ver«, 
'a<^«c Mala fidc loqaor, aat qao 
••«pieiMibas aiei* viaa fterBaa) 
t»tjcia p >di aJlaiJo frifida, acdaa ab- 
•ooa ett. Noti TkfttUm fabalaai, 
•oa Trafsdaa. Vidc ita4|oe an rcc- 
tio» Tkapi lofat, dc qoo Plotorchoa 
et Loeriioa. Honc ez tcriptoribBS 
III mnm loloa TrapAai faissc ■ciaiBty 
•ed ^t ^qood propios Appoleio acce- 
dif ydeforaiitatii captaioreoi priBook 
Hdidai . wptlfft IU9 xf^o' ^^ vftfn». 
v«r ^MMudCiF ^^oyytortF, «Jr« #a»<a- 
^ji^ 40miwm099 iw r^ iwJkiam^fmij coi 
|i#t4 Tsvrs «i^^lrrym rifm rifw itpmwm 
v«W X9^*»' Horaiiiu ArL Poet. 
' Ifootnai Trofica genat iavcniuo 
f^aoica» Dicitor cl plaaatrii vcxitse 
PocmU Tbespif, Uoe canercDt age- 
distorts 

Hai« 

q«ariape«a. 

taa. [Sc^lwMCd 

tio tigilUp at et 

Pifoorio. J. &] N Wn I 
eibibitm» 
ticado, oliit ii 
laoM, ct 
raat ; 

lit dcbitcesiet 
ttrepilaoi &cieatca 
Javeaalefl^ •fordt. EjatoMdl 
lavalcavli Piftriw 
Senrit. 3112 VOTJE YARIORUM fH Kai ^\, loqmt, wdtfras Scir ^dwm ^&w 
9uc9iotfs, idtf re £0^1^, idpr^ft^'^ fuihw^ 
6ai rhp /iii wpfMnMHo^trw HiieauMr^mw, 
et qaae seqq. Sctp. G^<. Lipsius^e. 
gere ipxdiK&Sf pro minuere, ut apnd 
Planfum et Nonnium : in qnani abit 
etiam Pontanns scriptnrara Analect. 
I. III. cap. 1. E^ vnlfmtam fero noii 
Hlibenter. Prtc. Tegere non etne aol- 
Hcitandnm ar/^uit qnoqne, qaod ei 
opponitnr,tiui«^arf. Nihilominns ci- 
tat hunc locnm,quemadmodnm emen* 
dari Tolebat Liptins, Parens in Lexi- 
co Plantino v. ttgere; addocens qno- 
qiie Gell. xvii. 16. ' derendis vene- 
ni%' obi nunc legitur detergendU ve- 
nenis, licet degendis ibi sit in Mss. 
Dc rariori verbi degere notione, pro 
minuere, detrahere v. Non. Marc. iv, 
IIT. cf. Par. I. c. Varro de Re Rnst 
37. Vulgata lectio diAplicnisse etiam 
Scriverio videtiir, edenti regere: nisi 
sit operaruro vitium. Eqnidero sane 
in rf tegere acquiescendum puto. cf. 
qns snpra p. 404. deaoimi sni vere- 
cundia dixit Anctor. J. B, Potius 
duxi mea peccara tegere, quam aliena 
indagare'] D. Hieron. ad Augu«lin. 
'Snffirit mihi probare mea, non car. 
pere aliena.' Phsbad. conir. Arrian. 
* Sufficit conscientiae pnr» tenere 
qiiod crrdit, apstimauti fore reclins 
tiieri propria, qiiani extranea et alie- 
na disriitere.' Optat. Milf vit. cont. 
Donatist. Iil>. vfi. * Satis »it homini si 
de percaio »uo rcus non .<iit, qnam ut 
de alieno jiidcx esne de^ideret.' PrMr. 
Constitit] I. e. consiHtit : nt lib. 
xcviif. D. de sohition. Et coiislt- 
ttremus pr consisteremus I. xxvi. D. 
de ncgot. gcst. Eadem Nosier offi- 
gnrationc Milcs. viii. *Invadit ac 
&ii|ier«ktitit ^intrinm/ nam qnod in 
cusift legitnr, tupersistit, reicnlum pu- 
to. Prtc. De loco Met. 1. viii. pag. 
539. perperam omnino jiidicare Pri- 
C9om, monet ibi Oudeod. Qiiod ad 
noflrum locnm, vel poeris notnm est, 
queroadmodum verbi Gr. Wrrifu con- 
sisto, perf. ^miua constitl, i. e. fto. at ccf" itaetlAt.«coiMtitr 

sentis verbi « ttare/ J. B, 

Ega adeo servUr : im mm 

qrO Non dabitaTinMia rei 

tam eaModatioiieai aoeti 

texta recipere, tpreta TvlgBria •rrip- 

tara, «erMr et otet. 8cio«rei 

obmvr LatiBiMi ease, atqoe 

TaUiaoom: aedid ooa pooMUclo. 

cnmliabere perteado: ooo eaiadt 

obflervantia et colm qni iMworii coat- 

la a Hberia perMalt eaUbotor, ioiri. 

.lifit: led de aerTorom fyasj| ct 

ministerio. Qoidqoodae^oealiacM 

lectiooeai manileate flagitoat ? debcl 

enim repeti tos acroaoqo» 10 vcrba 

aerviar intelligitor iiicioao: ottoilto 

rmr LZX. Soninv l$A U 

rnm ^ ttci|. eit eolai #x%<«M 

Zrar \rfwriar ig ro9 A^^Tag v» 

Bt toqultbr Eastath. io Iliad. $, Kco 

igitar serror led aerDs a i lofcodM. 

Seneca, •aervis paocioriboi aefviri:* 

de traDqoili.vitir. €Usmmk, 

nis soperiorlbei Petronii 

locnm hnnc lie oiibi recitaret, * Ega 

adeo sert or, tn an abea/ ^^ at ca- 

perimentom scilicet tageoil ael ca» 

peret, facile qoam et taHay qo9 aca- 

nnlli fastidioilnc reoditaBi, dood oo> 

bis nascereotor, intelleBit. 8tatiai 

enim conjeci legendomc Ego adio 

servos tu au kmbem. Sciopp. ia SjbIl 

Plane rescribendnm ceoseo c« 

ditissimo Mercero : Efm mitm 

tu an habeas md agrmmscmUm^mms. Weo. 

Egs adeo sercac Recto ita Mcoib. 

Floreni. sicoti etlam Mereoffoi ct 

CasaQb.antedivinaraot. £hBfaA. Ego 
adeo sertior, Recte haoc ccriptBram 
retinnit et defendit Cacaohoooc aec- 
ter, qni et Senecam ita locotam da- 
cet. Cai gemionm ect Torbooh ^ 
misirari, eodem OMido pocltom. P1aa> 
tus Vidalaria, apnd Noolom: *Ma- 
lim moriri meot, qoam aModicafief : 
Boni ministrantnr; illiim mnc iiTi- 
dent roali.' Nam qaod idom lipt. 
lib. I. Aotlqnit. cap. olt. rcaefibit 

ploaoi 3114 MOTJE VARIORUM IN 

* An «djotorio mnUitndo eoniin ne- laoi p«nlo prins depreliood* 

cetsaria foit V) Porro prsdicta ten- enndem : a U f ^ t wj M Jk«r, «■I 

tenti» non atMimilia hse Varronit fipiarm ol Vx"*** *Pi»»i«7nf Imim 

«tp» *A^fo8iir. ' Utmm mercedem ac- 6 'Appacaa^ McXip'* 4mw9/MM4ium 

cipit is, qoi meat venit Segetet nt nif nyitkkrmt M ^ Kmrmtrrkngi 

tarriaty an ego ab illo :' hinc mircenm» «crA tV ol«O K »i^n | r fimivtKtimit h 

rii ifttl, Nwletft dicti. Glott. a Vnlca- wyoriicawny #yx<if«tfiMr, Wrrw j 

oio edittt, ' Metellot, idaBtm* Olott. Mffm timhma* b^|ot rei tettet 

Mt.Cland.Pnteani: * Metellnt, mer- bint et Poaidooloa : et qnod di 

cenariot» a metendo.* Et ▼erom hoc tone dixlmot, qoinnriooi ei ooo 

etymon pntem, quidqnid apnd Fea* terromm in Hltponla defeoti 

tora lego. Prtc. tarcbot attigoat io Tlia ^oa, ei 

QKodfMutfjn] Qaod girttfcm, oon, nt pioni in Apophthefmat. aed lotc 

alibi apod Nostroiu, valet qnandoqnl- leriom et Onecot noUom diaal 

dem, ted elegaoter intervit orationl qnlppeex blt qninqoe doo ^ifaoi 

ligandacy ot ' qood ti/ * qood ntlnam/ comitet, nam legitimni ae fffo ioi 

et tim. J. B. merat teraarint. Prie, Seqoil 

Pao. 4S1 iiii c9ntiutMdmm\ Mt« Ed. Prlc. Boordelotli obeermti 

D'Onr. onl. Male. Jongenda c«Bct<«. qnanto prolixior« de legltimo i 

fcai dtcom «n coatiieMtRcm ? Met. i. ram nomero, ad famlliam cooati 

p. tl. ' eomqoe propere vettio dicam dam. J. B» 
an contego?' infm p. 603. * O grave Moc] V. D. e v^t eod. proh 

▼eneficiom dicam an ingratnm bene. Imo: male. lo acqq. • dooa aoh 

ficinm ?' Taiitaifuic estt h. I. ett infi- lonet . . . .Trlt aenroa toloa ea 

nitivnt abHolotiit per admirationemy doaitte :' et aowt Imoc eeattn 

cai tic eleganter additor interrogan- nem Appnl. Met. Ilb. v. p. tl5. 

di particola »c, ot notnm ex TerentiOy ba Untnm aodlebot excideotio,< 

et animad versionibot Dokeri ad Flor. |at vocet.' cf. de PhlL Mor. p. U 

I. 11. § 9. Graiv. ad Cic. Epp. ad iBprimii vi^ l^ p. «Sd. eM, 

Att. II. 6. alioramqoe. Idem. ^7. 668. 059. tm. Ed. Flor. 

Imperaioret Pop. Rom. poMcUmie ur» Phorm. iii. t. 94. * Qoootom opi 

roriMi ^lortaiot] Quod Notter adtig- tlbi argcnti ^ •. . Solm trigioUmi 

nat modetti» Romanorom Impereto- et ttepe. Idem, 
rnm, verlni alii Vcteram paraimonir, Pao. 4tS iidornt] Vlde Feati 

qoi Legatit et Imperatoribot non Scaligeram. Bnml. Mt. Lipa. « 

aliom famolitii modom tUtoernnt. tolita variatione. cf. ad Met. 1 

IdeoM.Catotenior,qnomHispaniam 207. b. J,B, iidor«tt] Mllea. 

regerrt, intra Legatls praescriptnm ' Domi foritqoe fbrtlboa fectb 

nnmerom remantit. Valer. Max. lib. re« plente gloriaror.' Oloaa. *< 

IV. cap. 5. Nec mi^oi'®'» haboit Cs- ^ Ar^ roif «oA^^, odoreo.' C 

tar qoom Britanniam oppagoaret, nt Bonrdelot. Mt. * Adoroooi* loi 

ex Cotta ejoi Legato in lib. de Re- bellicam.' Gloaa. Poteaoi Ma. * 

pob. Kom. rofert Athenaiot lib. vi. reit, Victorila.' Frm. 
cap. 8. 'lo^Xiot tk 6 Kaurap 6 mpmros Unm porta] Qootl vero ooo o 

wdrrmr hM^pJnrmr wtpoimBtls iwl rks triomphieadem porUogerootor 

Bprrr»iios r^ovt prrii x*^^ ^tm^^ tephot 'AXdwtmt llbro Tll. «y 

rpt^s omiras rohs vdrras «rvyw^ytro, rVv^Afv(trlnmplialcmportam 

i0S fUTOf I<rro^i, * r4rt ^woarptenfymw lige) a^^f hftx^pm^ rk^Mrm 

edtrip, 4rnfwtfir^s '^mpaUm^ woKrrttms wtw^ «•* oMt W rwSs $ptdpi0m 

#i77olUutaTi. Neglectam hanc regtt. wpoorfptmt tsMkr rirox»fai> ^ »u /«r« *<Mifr<w n 4, MC enwffUM 
y^^m^m «iCf^ai ««Ifw wf rfca •^vif ^ni^ «**ir«<Ui«.' Fnw. 

^#*«M «4mi |il li«i|i*ig ccrMrais] P». iv. «. 8. 

^9tm^t * Wmh» M*f »« %mm.* Ckrj» 

•MfiMM HmnH* 1« i i. mi aeta : ' M»» cilaif 

W «Mf«tt</ « P»rr* ^tTM ' tx »• Mt— lcct 

fim/ PM%9m^ »4«« C1iry«»«t». pfit 4i«c» 

■«<« Hmmtim %m. m iwminm libr— ; vcr» 

' f>t«<»,' Mi|«it, « nhil alM Mlii cwc «U 

vi4«far» ^■M ciritM lU^a c aiwk MC 

3118 NOTiE VARIORUM IM 

Tbeodoretns W9pi wpwoiat, Oret* Ti« apod StolMmi Serm. 08. ef. LiWi 4t 

'O hifuovprjfhs rixjms vwmMmnSt tV Vila HoMeriy Herodoto odacriptiy c 

vffWay iicAfffiria^. PUatos Bticli. ' Illi 9. 11. ot poMlm. J. B. 

omnes artes perdocet nbi qiienM|«o Pr^pn m te fcirfii i ■■■ d.] 8ic Pli* 

ettii;it.' Xenopbon lib. ii. Episl. 118. alBt N. H. Ilb. zxftT. e. 18. ' !■ «- 

earo So^tor ci&roMonw Toeat» ot B. cfis qnldoaiy etioHi iator hat opcs, 

Isidorus «ibirf feMTil^ Tf «d W[XW iMdle ■oa «■rtiihiU cryiialilMSfc^ 

Itnrripa. Pcria ArlstoplioB. lUMPr. ii. aod 8etiiibaa proliiMtar ainipaTiiw' 

6. Himerins apod Phot. Cod. sa. Dioojaloa Halie. Ksd 

Demosth. contr. Eabol. ManiL i. ijKmtfmiHUm» dsi ^ ip^sps ij «d 

<:iaadian.Rapt.Pro8erp.iii. Et h«e #a?i JrfYmf, 4XA.' dr iaTyfnii, Csfcu 

obf ia pMsim: illnd «00 itcM, < Artea ^Stepals] Do aiapslo^ airo, «t aB 

PanperUlemqnc ' Oadilanoc liadoa MoioDt» ifaBpoTlo» occante» ot cnt 

aris colnisse. £lian. «i^ «popsJM, remm litcreroMqso toI 

apnd EusUth. in Dionys. Philottret doetos, Phll. Rolioaiu» 

dc vita Apollon. ▼. 1. Prie. mb oliMy aflfaOa ot colio80« Hkn. 

OaniivM jwccatorwn «wps] Vcro Eloet. c. 8. illo laqoo», qi 

Oalenos in libello, qnod optfanns mo- Tlzity inter priMO Belcil 

dicns ctlaffl philocophoi» fol. 9.«* ritoeentoitJoatMLipoios,oMol 

y^ H Xof 7t /d^ XWM^^ aorn^^isifii por cwB hoooro Mihl 

md rV ewfpaw^ knmw, tmwy Tt Brmd. SeriT. edidit 

wpi^.wirra-^kroKiAfmMBmi^ tero FlorcBt Ap«d Plia. 

$pmwoi^ ftktxfim^i^ ^bMrsMcilty # ZXZT. 18. pro ndgoto 

7oir«M^<n|i liMiSf gp drr M O M > . EU qnl lofot rityoMi. 

maUL otioM Mtt. Prodootii «^ordp. ml 

Pkocwnt .... £|itMitiadi jfrtMMi] 616. ■» Safa^. Maiobot Al^pyte d: 

Barth. Cod. Farrmi . . . SpinMadc te- ibi Helnt. NoMpo ■ti— qn db»> 

reoc. AristidcM* PhocloncMy Epo- rnnt TOtt. tiaqMhMi ot tia^p^oiHL t, 

MUiondtm, SocrtlCM jnngit qooqoo Stowcch. et E lM fh . od AfBobb 88. 

^lian. V. H. 11. 49. com aliit, qol IT. p. 148. Diflcrro qal doM 

inter Onrcos nobilet in panperUto HaTcrcoMp. od TertolL Apolog. 

Tixernnt. cf. ibid. zi. 9. J. B. It. iU, ot i i ai | n i hiM ex UgBO» ■» 

/« Pkociont bemigma] Ita Plotarchl fmhm 8ctilo foorit; aed Tide 8al- 

Xf^^ vertit Appaleios, et D. Panll Mac ad Solfai. p. 688. J. B, 

ad Oalat. t. xFn^rimno. D. Hierooy- ta so AtdJenMM Dstt iMMtrtni 

mas: notior Itmen in hte historia pomty << ot(tkmfMi oocrj^kaf] Ptr- 

ftioila^ Tox, qnidni ct tptior? 6c- phyr. vi^ 4otx- ^ Tovro «d «A 

iiifiiKai nescio qaid ftcilitatit haliet» c^pivM^ Ayy fa if » «d tmi toxjpsn, mI 

qaod abborrebat a Pbocionlt Mori- «Xsorsa 4 x fm m ^ «d iiaAAtr nplt tIi 

bas : 6toi<at ejas eret aastcra probi- IqtcraXfif f ift P i d ii i , ran^ reu ^■(f"' 

tts, et integrilM. Prk. wowuwfUmi vh fMir. Mc. CtUmp^ 

Homtro] Ei anicnm nMido faitto tili\ Noonlot ia &MinM: * Oniit 

terTam trtdit Senect ContoL ad Hcln exut Lsriii, qnoM tjMpoTto Dflt !»> 

13. licet Scindapsns Homcri serTna MorUlibnt greU toat» fliMlMqt at 

memoretar Ptolrmseo Cbcnno tp. heie Tocat Copedlooa.' ffadiM ct 

Photiom p. 489. Ed. Srhotti, ct alina Cicer. iii. de Nat. Door. Rrgo CSo> 

Byrco nomine Taclxae ziii. Chil. t. ptdoMt oadoM ColMt Tidostnr. Idith 

6IS. qac dao loca habco ex indicio Pao.486 JadiMtdcetMioMotnl] 

Haricsii ad Fabr. B. Or. lib. 11. c. 1. Ploal^t MottoO. * Siao 

S 8. et ftMO coM periitto SoUdet Jwlictre|t«rgo: ego latlg 
3120 VOTM VARIORUM IM 

tisB vocarl Don poiie lenitriiity M ««ItMks MqM potatt :*i 

peeuDiaram onerm qnasl ttercerMi Mleisat q«ii«Bi arbiCratl 

etiem in mere qeidem projieereBt.' tteais egere. r<miMi, 

Sarbborieiisii (qnem eorrigo) lil». t* 8ie FloreDt. Cefb, 

cap. 17. * Ad Mlatem tIo tetiMime meiilk Cafaab. p^miU Saprap * m 

eet divitiii et oneribiis ' (vDlg • ftte) qM valt bIIm mmqmm y tee t.' Mh 

« eliit ezpedito : difficlllimmB CBim * bob aitra voltBtcs quBi paCetMt 

ett qt pomeMorii ' (vnlf, ^mrmirf w) PHe. SalBi. qaoqM peanl cam Eid 

* lui Bon impediant eanoBk' /dim» Vic. Valc aac tert. ct Wam: Va 

OiMrt potimt^ <piam MMt earateril] Clara rnm Elm. at blBc Flor* tacita 

Imitatnr illa Seaecmy ad Helviam: raBtpMiMMt. Noa tOM 

^QaicqaidextraconcupiieitaryVltii^ valgarit MilorBM ot E4d.aataO» 

noo niibas laborator.' Sdp. 6m#. laabon. llaMqBa Pric. ot flcriv. lao 

Merg¥Mt^ Aa diurgwid f la de Deo tio, peecft; a aMa ponporaat, 

Socrat. < Devergant poodere :' at capieiii MparvBCBBoa, pean 

nil miito. Lacret. lib. v. < Nonc re- BecMiaria. Him aalpfieit Ai 

rum copia menat.' Prjc. Qoemad» * aamqM is plaiJMBM bababil^ qri 

niodum gnbemacala enormia» bm adaimam de ii d e rabit,' 

devergnnt, i. e. merguBtar, ipta, led aatam Appalalo, lo toto 

mergnDt navei fiictliniy qaam OM r^ dlvitiaram atHiMettaBO 

gunl, ita diviti» immodirm mergaat, nii ParadoMO Ib 

i. e. perdiiDt hominei. Mi. D'Orv. alia: 'Qaem latalligi 

qwm regant, J. B. Mt boc verbBM Ib qmm 

Quod kabeni kriimm cip.] "Avpmrror BimMr aplaar Ib ao^ cbI 

«•pcoiwloy, quK in rerum actu magii mmIo Mt, at ad libaiBllter 

impediat» quam adjnvet. Cammb, Ad- facile cMteatMalt : qol BiUl < 

de ^^fp^ vffMa^drtfnrro. Vmle, irri' aihil appetat, Bibll optM 

lujR cojriam^ noxiam mimietatem] Bo& bM*eit quod App. dlclty qal 'i 

tius de ConKolMt. lib. ii. * Satietatem vacaMa nolit» paeclti 

li •uperBuis urgere velis, aut injncaD- icribere deboerat 

dum quod iofuderis fiet, aut noxian.' Moboai eaieiidttioBiM aofBVa Ib pri- 

Pric, misy qnia haM li 


Qiit nuilo girepUu] Seneca Tragicas Infra : ' At CMtra bl 

Tliyestc : * Sic cnm transierint mei ultra volentes qMm potorMt.' Oi 

Nullo com strepitn dies PlebeiM leatentia aulem cf. AoaaB. Epigr. 

moriar scDex.' Brant. NwUo etrepitm^ lt4. et Epic. ia palr. va. tt. IbiqM 

Modicociti/e] Seneca de conitant. Sap. TolL J* B. 

cap. 15. ^Domus Mpientis angMta, Qam naimrm ippidi paaMmBO Ma* sine cultii, sine strepiin/ &c. Ju- nil* ' Parvos usm Batara rapmcil' 
venalis Sat.vii. ' Kt strepitn, et fa- Locanus: 'Diicita oaaM parM li- cie mi^oris vivere censiii.' Prk. ceat traducere vitam, £t 

Suittrtacanea] Falsi qni scribl ja- natura petat' Seaec. ad 
beat sn/NTraciui. Florid. iii. ' Snper- * Id egit rernm BatarBy at ad biM vacaneo stndio.' OiiomMt. vet. ' Sa- vivendnm bm 

pervacaoens, vtptaais.* Idem, csMt.' Prie. 

Poocit neceiaaria] Inepta et contra /s plarMam iaMif, fai 

Aoctorit mentem icriptio. Lcgepss- d u idsri Wi JCeaioriaM PramM. *Qaii- 

eii nec. Seqoitiir statim, < non oltra que imn qoMta plara piiiHn, sed 

volcntes, quam poteraut :' et non qaanto panciora aptat, tMlo Mt lo- 

looge Mte, * deliciM vcouii aeqM copletiar.' P. QyiBi; *U ikPVLBIl APOLOGIAirS 3121 .eget morUlit, qid miniminD copiti' ' Pslix ett aon q«i ■Iii»vldetiireMe, 

Valerins de Fabrido : ' LoeQpletea sed qoi fibi/ £t Epist. iz. ' Nofi 

itton faciebat noo molta postidere, ett beatot ease qei le noo potat: qaid 

aed modica desiderare/ Idtm. enim refert qoalis stitos sims stt, si 

Pag. 4S7 Dtetliff neii mc<aif tn/«- siba ▼idetor malns ?' /dcm. 
nere et /umdii, qwrn in tpw ktmiMi» Pkibui] De boc Pbilo nibil nsqnam 

tfs^tmanlar aauno] Scitissimam 7»d« se reperire ait Floridns. Non igitnr 

fH|r banc qoasi certatim plnres ex« legerat V. D. Ciceronb Lseltnm ? nbi 

pressere. D. Ambros. Epist* Lxxzii. plos semel mentio Pbili, amlei 8ci> 

* Non censns divitem sed animns fa- pionis Africani. cf. cap. 4. 7. et 19. 
cit.' Ansonios : '£zaiiimoremstare nbi: ' Nnnqoam se ille' (Scapio) 
stqnom pnto, non animnm ex re, Ille < Pbilo, nnnqnam Ropilio, niinqiiam 
opibos modos est, qoem statnas ani- Mnmmio anteposnity nnnqnam infe- 
mo.' Seneca ad HeWiam : * De con- noris ordinis amieis.' Id. nd Att. §▼. 
temptn pecnniae molta dicnntnr, et 16. * Hane e^ de repnbl. qnam in- 
loiigissimis Orationibns boc prccipi- stitoi dispotationem, in Alncani per- 
tnr, ot bomines iu animo, non in pa- sonam, et Pbili, et Lselii et Manilii 
trimonio potent esse difitlas.' Xe- contnli.'cf. Emesti in Ind. CicHist. 
nopbon. in ConviT. Ns^» vobs &r- ▼. L. Fnrins Pbilns. Amicns qooqne 
Bp^tnvf ote 49 rf t^ ^^ «Aavrar ical foit Terentii si qnidem, ut ridetnr, 
tV «cr(ay hc!"'^^ ^^ ^* ^^ i^OC'^» ^^ ^l '>^^ Forins, qnem, enm Afn- 
Chremes Terentianos Heaotontim. cano et Lslio, familiarem Terentlo 

* Qaid reliqni est qoin babeat qnc foisse tradit Portinsapnd aoct. libel- 
qoidem in bomioe dicnntor bonn? lideVitaTerentii, Soetoniondscrip- 
Parentes, Patriam incolnmem, ami- ti. Miror, eiiam Seriver. margini 
cos, genus, oognatos, divitias : Atqni adlevisse b. 1. fkiUnphu, Idem. 
bec perinde snnt ut illios animns qni Nec Ltdbu ^naalnm Seifm] Cicero ; 
ea pomidet.' /dm. ^Nec me divitisB movent, qolbos om- 

A^€cm«B<i&MS oart »uiiMhBr] Tbe- nes Africanos et Lelios,mnlti vena- 

miit. Eopbrad. O&jc tmiai ro^ &fl lidi mercatores soperamnt.' Prie. 
rov wXMloins hpTfoiU^oot w4paa eiMr, Pao. 438 8ed eongrwaUUm» detide- 

oU^ Zpos oMclf, eUT &r w4kBtyos ^bpt rits] Eadem plane docet Cbrjsosto- 

'ATAarruc^, olt 7^ o& w4mrrt^ tpos 4p mns Homil. Lxxxi. in MattbsBom, 

▼p fvxpfO^^^lf* 'Mooteianri' nbi Avariti» mala enomerat nlqne 

proverbiale est. Plaut. Aolul. « Pi- exagitat iocredibili facondia. Vide 

ci divitiis qoi montes anreos colont.' divinam orationem, quc mirifice bnnc 
Varro w§pi yop^Skuuu * Non demnnt totnm locom Appuleii de paupertate 
animis cnras ac religiones Persamm etdivitiis illnstrat: delectabit te dno- 
mootes, non atria diviti' Crassi :' sic quentissimornm bominum si- 

wiivrot xp^^ *pvd Pbaenicem Poii- ■ ooo, et qnasi eertamen : me qni- 
tam veterem Eplsiol. lib. ii. *ArV den c collatio singnlari voloptate 
lii»osrts4y4w§^f40s4y4tKk6tif*KroipioSy 1 11. p. Geni. 
Zcris ff7x« XP*^^ vitfrror. Kol r<A- J r .1 Allf p. f . 

Aa voAAy vAf m Kao^f iff^^ifiov. Jlf a. c A * Ava- 

Idem. ritia est ▼ oi in, nonesse 

iinleparta] Sic Plant. Trncnl. A. divitem.' it. 'Pan- 

I. Sc. 1. 'Unde aote parta demos perior b < ine csi, qno nlom 
post partoribos.' J. B. reqnirit.^ ^ 1 : * Qois et ? 

Nee rrferi qwmm mapntm $U^ ^ntd qni nil copiac : \ nanper? ■ 
iibi miMMM eei] Seneca de remed. dce. Vide BOtnt nd 

Dc^. ei For. Ciat. AfwL v 3114 MOTJE VARIORUM IN 

< Aii«djatorio>nnUitado eoram Be- laoi paalo prios deprelMnd* api 

cesiaria fait V) Porro prediets ten- eandem : a U f ^ t wj M i^m^, md vir 

tenti» non atMimilia hse Varronit ttpigrm ol Vx**** * F i ^ a ? »i' JUamim y 

«tp» 'A^foSur. « Utram mercedem ac- i 'A^^ acar ^ i McXip^t Ikv^bWpmpw A 

cipit is, qoi meai venit Segetei nt Tft wyicXi^nv M t^ Mrarr^ravtai ri 

•arriaty an ego ab illo :' liinc wurunm^ «cr& tV ula any t^ r ^ r /Inri^ liii, &■ n 

rti iiti, wuielU dicti. Gloii. a Volca- «iporiKewnr ^«fitfilfinry v6^ ^Um 

nio edit», ' Metellai, itUrBtos.' Oloft. Miry9n •Mrm* li^joa rei teatet Pol] 

Mi.Claad.Poteani: * Metellas, mer- biu et Pooidoalu : el qeod dc O 

cenariai, a metendo.* Et rerom boc tone diximea, qnlMiriiUB ei Mmarai 

etymon pntem, quidqaid apod Fea* aerrorem in HlapaBia defenti Pb 

Inra lego. Prie, tarcfaoi anlgnat in ▼itm ^oa, ct 8e 

Qiiod fMtdf ai] Qaod 9Mitf<m, non, nt pioni in Apophthegmat. led iatcr Vi 

alibi apod Nostrniii, velet qoandoqoi- leriom et Ormcoe nnlUim diuidioi 

dem» led elegaoter inienril orationi qnlppe ex bii qainqae doe 

ligande, at ' qood li/ * quod olinamy' comitei, nam legitimei 

et lim. J, B, memt temarioi. Prie* Seqeiter i 

Pao. 4S1 An caamfittdtnm] Mi« Ed. Pric. Boordelotii obaerTatio,ai 

D*Onr. oMi, Male. Jongenda c«Bct<«. qaanto prolisior« de lefiiioM lervi Um dicoM tM wMuetMdiitem t Met. i. ram nomero, ad faailiam cosatitaci 

p. tl. ' eomqoe propere vettio dicam dam. J. B. 

an contego V infra p. 603. * O grare SM] V. D. e v^t eod. prebet m 

Tcneficiom dicam an ingrotam bene* fam : male. In tcqq. * doot telot n 

ficinm V TauUmme esM b. 1. eit infi- lonei .... Trit tenroa teloa ea arl 

nitivui abHolntui per admirationemy doaiiie :' et amat kane ceattractii 

cui sic eleganter additor interrogan- oem Appol. Met. lib. v. p. SSS. • vai 

di panicula ue^ nt notnm ex TerentlOy ba tantnm andiobat excideacia. el m 

et animad verMonibot Dakeri ad Flor. lai vocei.' cf. de PhiL Mor. p. iM. « 

I. II. § 9. Grav. ad Cic. Epp. ad ieprimit w^k ^ p. etd. 64«. M 

Att. II. 6. alioramqoe. Idem, M7. 6M. 059. MS. Ed. Flor. Tci 

ImpertUores Pop, Rom. pamcUoie ser* Phorm. iii. t. S4. * QoaBtra ep« « 

vomin «■lortitfot] Qiiod Noiter adiig- libi argenti ^ . . . Solai trigiaiai nat modeiti» Romanoram Imperato- et i«pe. Idem, 

rnm, verioi alii Veterom panimoair, Pag. 4tS iidarni] Vide Fettam « qui Legatii et Imperatoribui non Scaligcram. Bnml. Mt. Lipa. 

alinm famnlitii modum itatnernnt. tolita variatione. cf. ad Mel. m. | 

IdeoM.Catosenior,quumHispaniam S07. b. J,B, ildaririt] Milea. ▼§ 

regere t, intra Legatli praescriptnm ' Domi foritqne fbrtibet hndh adi 

nnmernm remaniit. Valer. Max. lib. rec plenas gloriarer.* Oloat. <A4{i 

IV. cap. 5. Nec mi^orem habnit Cs- 4 ^ roii «oA^iioo, adorce.' Oloti 

tar qoum Britanoiam oppognaret, at Bonrdelot. Mt. * Adoreeat, Imdci 

ex Cotta ejni Legato in lib. de Re- bellicam.' Oloat. Palcaai Ma. *Ads 

pab. Rom. refert AthenaBui lib. vi. reii, Victoriit.' Frsc 
cap. 8. 'lo^Xiot M 6 KaSffap 6 wpiros Uaa porf o] Qaatl ▼ere mm omi 

wdmmf hwBpimw wtpaimB^ls M rks triampliieadempenaagereBier.il 

BprrrwiZas r^ovs furk x*^^ ^Ku^y tcphoi *AX4aom libro Vll. wpk l 

rpus outrras robs wdrras ^vnv^Yrro, TV^Afr(triomphalcat portam ialeJ 

ifs KJras I<rro^I, 6 r^s ^oorpcmrydr lige) ainU Arvx^t ^ Mrwi *4 

ain^, irnfwofir^s 'Fmpmimr woKrrstas srtwBm «•* akri^s Ail rofif lyi^pjliii ri 

#v)rytd4MiaTi. Neglcctam hanc regu. wpaarfptms oMw nroxofai. M n APULRIl APOLOGIAM. 3115 

spicit Appnleios ad sitom popolorom SiewHk, Legebator quoniam mile, 

de qnibos Corios triomphavity Sam- pro 911001 jam, Exierat Cato cum 

nitom, Sabinorom, Locanorom, qni tribiit tenris : sed com ad ▼illam pob- 

omneK ab eodem Tiberis latere lont licam, qn» in Campo Martio erat, 

•iti. Ctuaub. Non salit placet Casan- per^enisset, sobiit animom cogitatio, 

boni explicaiiOy licet aliam, qoara non posse tam pancos serfos snffi- 

snppeditem, non babeam: neqoe ta- cere provinciam administranti : misit 

men in tanta Mstorom et editionom ergo in nrbem, qni doos emeret : sic 

constantia conjectnris indnlgendnm qninqne haboit : qoot et Plotarcbns 

censeo. Possis alias difinare Imfe* ait. Hspc vera mens istios loci. Cc- 

rator, J. B. Qui ter trianqtkMM mma taub. Folvios qaam ad v» Sciopp. in 

porta egerit] £z bis onom de Locanis Symb. Andreas Scbottus Observ. 

fuisse Casanb. ait: Cicero tamen lib. v. c. 11. Elmenk. Quom jam 

Cat. Mig. ot et Noster heic, pro Stewech. laodatqoe Casaobon. nibil 

Locanis Pyrrhom nominat. Eqnidem minns. Qnoatom signi6cat non so- 

triomphatos cos non poto : de iis ova- lom id qood quia, sed eliam id qnod 

vit tantom. V. Fast. Sigon. Prie, . poetquam^ teste Festo. Brant. Male 

ip$e in aratiene ecriptum rei.] Ex heic, si unqnam, eximins castigator, 

hac oratione M. Catonis fragmentnm qni qnom in principibos editt. lege- 

etiam exstare apod Festom virt docti retor queniam, extorbavit e contexto 

censent, nbi sic legont: ' Navitas se* soo adeo antiqoam ac probam notio- 

condom incorroptam consoetodinem nem. Ejosdem colpas affiois etiam 

dictos, qoos nonc noa oaotas dici- Schottos Observ. Human. y. 2. Qao- 

mns: testis est Cato in ea qoam scrip- niam valet poetquam, ot ssppissiroe 

sit,comin Hispaniamproficisceretor, apod Plaotum. Oellios vii. 6. (ut 

com ait : Navita qood secom porta- in antiqnis qnidem, et melioris not» 

▼ermnt vinom atqoe denm, osna tan* Codd.) ' Polos onice amatum filium 

lom eo som.' Cole. M. auiem Cato morte amisit, eom loctom qooniam nikU oppertue^ utaHide ee preidicareniy satis est visns elnxisse, redit ad qnc- 

tjiae in Oratume ecriptum reliquii] Id stom artis :' vide Festom. Pric. Qno- 

est, snarom ipse laodom prvcooiom iriam pro postqoam Plaotinom est, 

ab alio non expe ctans : qood demon- vid. Parei Lex. Plant. qnod an apnd 

strat Titnlns Orationom ejos, de lao- aliom scriptorem inveniator, nescio : 

dibos sois apod veteres Grammatl- nam in Gellii loco a Pricaeo cit. legi- 

cos. Ex hac porro, qnam hic ritat torfvstaiy non 9iionuMi,cnju8 lectionis 

Appoleios, oratione fragmentum Fes* ibi ne verbo qoidem mentionem fac- 

tos refert : * Navitas,' inquit, < secon- tam video. Ceterom in Ms. D'Orv. 

dom,' Scc. Alind fragmentum apod hic legitor qunm^ Lips. adscripsit 

•oradem exstat tale : * Maledictores,' ^nom jamf G. Voss. quum }am^ ot edi- 

ioqoit, * dicebant Antiqni, qnoa nos dere Casaob. Bcip. Gent. Pric reli- 

appellamos maledicos. Cato, qoom qoi qnemmm^ qood contra plerorom- 

proficisceretor in Hispanlam, reino- qoe Matorom anctoritatem non mo* 

vendi maledictores.' Scip. Geni. tavi, qoia Aoctor noster sasplus 

Quoniam ad tiilam pubL] Continen- mofnltu. Et sane quemiam, comp. ex 

ti« exemplnm boc ipse de se memo- qaem Jaue, et tempns et canuam no- 

rias prodidit M. Cato. de cetero ne tasse non mirnm tet^ qnandoquidem 

omittas emendare, ^Momia» ad vUlam idem obtinet in sirapUci ^aom. J. B. 

pubL venerai : istic enira doos inaoper VUIam pmbtkmn'] AiyUnoy uerreejfdytor ; 

poeros sibi emendoa Cato coravit, et qood in nommo T. Didli apod Ursi- 

illos quinqoe in Hispaniam doxit. niiiB vidiaie videor. Straboni Libro 8116 .NOTiE VARIOIIUIf IN 

▼. AntuHria frcuiAct. Potitam in Cam- !■ •§!« tita ; et mdiqa^ iMidiu 

po Martio docet P. Victor. ti. Re* expotiUu PAopcrtM ver« tec 

gioD. Uins ejui ad cxclpieDdoi Ma- pr»»idiaiii «aeis muis et ezpei 

giitratus io Proviocias eantet, Lege- dilBcile.' Sdpm GM . 

tosqne exterararo gentium peregre iidr<rmai dMlieff pMMMe] Aa 

adventantes. Livins zuii. * MMe- beadom poCiM» «tfcersm» tfwitiii 

donesdedncti inVillam pnbHcamex- fmHf Tel m ivirmm : Imc senin, 

tra nrbem, ibiqoe iis locos, et lantlm pertatia prefeaiioaem mm ynt% 

praebita.' £t xzzix. ^ Qnibu Tetl- amare et aeqoi, cootrm qum m 

tis nrbem ingredi, hospitinm in Villa divltM: qood ot aaadeat qv 

pnblica, Senatns ad sedem Bellonai qnnntnr. Llpail omoBdotio, oiiw 

datns est.' Prie. iimim» fimmm» otal elofOM et i 

De mensd] Sic Florent. 2. vnlgo ie oIom, proptorea mIou plaeet, 

<rt6tu emi. Elmenh. Id est, pecooia seMnm bii(iM MfiAev lOipcimlil : 

mutoo sumpta, sen nominibu faetia videaatnr singolo HOMbra aoi 

apnd argentarios. De mensa snme- abMlvere debere. CoamA. Vwh 

re, nnmerare, et de doroo Tel ex arca, ber, miverm dteillia. Sed luec i 

diversa innt. 1. lecta ff. de reb. cred« locosoo mota^lta reatitooado: f 

Nec tarocn snperflne Calo, vel AppQ- Cffr» paapffrisi eiim Pkihmfkim « 

lelni, t» foro de m/eiua emi, Sic Pln- eulm odoffrwm iteUim pmemm mt : 

tarclins, «epi Hwrmrtas* *0 8^ ncpratsf gi^ 9obria. Wowor. LipalM logi 

iipyipUw rm r&r yntpiymif Zaniimr, 8i' «iik iaMiii,odwfMm dieiCiMpniM 

inyofat naX rpanr^fis Iroccrre rh wnfiim s. CaMnbooM; ndiiffrsoBi dioiiiispi 

Kaiow. Scip. GetU. MUes. viii. ' col» m.«« adversam. Egoesiitimoli 

laiitia stipe de mensa paratns :' nec dnm, miverm dioiliii peMiiaB. J 

alind mffiija iaia qnam wpar^ >Mhs, Mbit iMtor. Memn. Coiiob. A 

Cicero in Pison. * Dum de lapide mbi dieilttff p ii ifn e , Imc iOMo ; 

cmptos.' Pollox lib. vit. 'E^* t M pertatia professlooom mm virti 

fitdporrtt ol 9oukot wtMpdmcorrtu, rovro aaMre et Mqniy coatra qoam o 

rpdwtl^ar *Apurro^ir7it KaKtl Pric. divites. Menra. Aimrm diiiliii 

Pag. 4S3 PaupertoM olim Phiheo- ffffffsa. Wower. locom roftagit, mi 

phia vemacula] Marcianns llb. vi. de tM rJM. Prie. Adrnmmiimiim 

watZti^ germana Philoiophis : ' Hsc ffffSM eit lectio BfatoroM O. (pr 

utpote talentoramconiciain omnium D*Orv. in qno noo comparoc m 

rara congressus, nec cuiquam facile «m, et legitnr diri<iB), et Edd. c 

primorei saltem vnltns snperba com- tarum, prster Florldi, qoiy aei 

mittens, plemmque tamen adlwsit non inteiligem» Caaaobooi eme 

arrititqne pau|>eribns; magisqne il- tionem edidityCt EiaMoh. qoaa 

lis qnos aut pedibns nudos, aut inton- pontina hic Mqnitor, qol ordioe 

10 crine hispidos, aot sordenti con- lectionem adoUsif, nt prapMoit II 

spexit pallio semitectos.' Pric. PaU' Imo Bormannaa qooqM od Pb 

periae olim pkiloeaphim temacMla'] Pe- IV. 6. 8. nollnm hia looaM iM 

tronio, ' bouK mentis soror.' Chry- aleM, legendnm mooet, odiwa 

sostomo Homilia xvit. in acta : * Ma* eiittff pr»/<siB, M. ffer. Eqoldem 

trr nnitatls.' ' Parvo potens ' ex Vir- gatam leetionem veram poto» bei 

gilio : * Parvoqoe potentem Fabri- tem voluisse Aneloreai. Qoom 

tium.* Eleganter idem Chrysosto- prie dives tanlnm poaaldoot» pai 

mui Homilia xiii. in enmdem libram : vero nihil possidMt ; imo poapi 

' Dives,' ioqait, * oihil aliud mihi esse sit ipsnm illnd, oibil pMildeM 

videtur, qoam civitM absque mnria mcD panpcr pbiloMphttiy pio dii APULBIl APOLOGIAM. 3117 

ran postessione, •aam iMbel qooqve Lib. FittiL £p. 20. Piant Arapii. 

possetsioDem, longe fllom esceUen- ' neai a ecuw mrgomeBtis poU.' SU- 

tiorem, qa» est ipsa penpeitmsy ▼ir» «•«&• Bene qood ad sensom : sed 

tatara altrix, artiom repertriz» ne« non opnt. Infra pag. 556. ' Latiae 

qae fragiiis et cadoca, sed'lMbitn neqne Yidt^ neqoe potest.* Cod. 

secora/ * caltn simplez/^ Atgntins BnrtlL ntqme Vemeri» ftesi. J. B. 

forsan boc non nemini Tideatnr : non Uhi emtrm Jkonr] Ms. cod. irf cemtrm 

tamen ab ingenio Aactoris et istlns Aenc. Sentcntta loci totins non coba^ 

sstcoli scriptorom aliborrent btino> rrt : qnam tamcn necdom concinnio» 

modi argntist. J. B. HoMn OMnra] m efficere potnimns. Cofo. UH cm- 

Isid. Peloa. lib. ii. Epitt S57. !!«><■ ImyAaorff. Egregie emendaTimns om» 

jk«^f(aff Mnyf nl ^i rp o^ Wr^j ninm libromm 7pof l ^, mbi cmrnirm ktmc 

M9cm. Monost. de morib. ' Dhri*- Cnnllopbuiesensn: nitest fcovOr»- 

tift trepidant, panpertns libera res iDomm. Coaaafr. Flor. Hlcon^raAancl. 

est.' D. Chrjrsost. fn Aet HemiL £laBenli.Nononsnla8anabeicpr»sto: 

It. 'O /ihf wKvCnn Mh hvpm <M Ibrtan abondaTerit qnld. Frtc Mss. 

MM <Mtt<, kK\* ^ 9^ MxMToff ^ O. et Edd. ante Caaanb. cMifra kamc 

mmU^ mmiUani^ «sAXax^ftv hnmtmiaibt^ Umtere imt. ilL o. dnk cwop. e qoo bo- 

Ti^ ^vi/SsvXc^rroff. if M m^ f ^ si fpn r nnm sensnro elicere non possom. 

iim^^mkkf xii^ mtptfitfiSanUrmip wJJ^ Vnlc. e cooiect. ot Wow. Elns. Scrir. 

aal Umhtm fxKf tV ^9 w, PHe» qnot aeqnnntnr Edd. Altenb. et Bip. 

CmsiIm fcenrsnade] Itane? mnie edidemnt nW canlro Wr Con. mter tll. 

tnm aMlrsnodo andit apud ooBvina o. M dio. cwnp. sed tnrn, nifsllor, alio 

fere gentittm scrlptorea. At oeniam loco poaoisaet Anctor l«e; aane per- 

non gra^to damns : o •consn, non spicnitas id llagilasset : neqoe placet 

sensn loqoeris. /dsm. iros itlmMe hoc sooso. Loqoitar 

Nffnt vnft nllat nc^ne jmM] SospS* Anctor do dWtfAos et pmmperHm»^ oon 

done dacor scribefMlnmy nefoc onlr de fis qni iUnstri aot bnmili isco nati 

nllas, Mfoc palol : boc est, srstimat sont: sed ' lllnstres viri' qninam hic 

pbilosopbos : ad enm asodnm id rerbf Intelligendi sinty ezplicat Anctor 

Terentio, Ciceroni, Plonto nsltntnm ipse, ' qoemcmnqne in aliqna bode 

poeri scire possiot ez Nonio. Appn> miramnr.' Amplector iUqoe Casan- 

leios bac eadem Apologias • qood si boni emendationem cnm Sabn. in 

hac exempla aihil pmas?* AppnL narg. Omtero in Bnspic Ined. Ub. 

III. Florid. ' copere aomo, si vero xz. c. 14. Pntschio ot Jongerm. in 

pntety potest.' Sallnstio lognrth. Epp. Gndianis pog. Ses. qnnm ex» 

idom excidisse onimadTcrtl, in ora- pressere Scip. Oent. Prir. Flor. In- 

tione Adherbalis: ' Fomilio noo tra soper tnmen pro oH e Mss. Lips. eC 

Gom popnlo Rom. beUo Carthagi- doobos Florent. lego m, sen potins 

Blensi amldtiam iostitnitp qno teai* «H. L e. qoemadmodom. ITond te- 

poro magis fides ejos, qnam Airtnno ncre pro qao Oroslot malebat Wr 

pctonda erat :' IrgoBt ntii, nec nsalo, fmme, i.e. noo Csdle, ot sspe. Qoioc- 

fmrtmmm pmUmdm ermt: mlM tamon hi- lil. I. O. i. S. ' lUad ingemoiom tcIo 

bet qood direfsis in aemhmnis re- at prsecox geoa% non temere onqaam 

peri, petendo, ml tantUlnm imnMitnrOy ponrenit od frogem/ J. B. 

oc scribere, ^rfnoi fnrfinds crol. Poaprrloff] Vide qose dixi ad Ar- 

Qcoro Attieo: « Jampridom sdto Bob.Ub.u. fol. 45. Ebmemk. 

osse» cnm nnnm te plntis, qnom om- iVitco ^pod stcola] Terent. £n- 

nes iUos pnlem.' Llh. xn. Epist. 11. anoho : • apnt seclom prios.' Brmmi, 

idem: < ea n me minimi pntahmtnr.' Pag.4M Ooomon orltoai reperirix] 3118 NOTiE VARIORUM IN Tbeodoretiis vfpl vpovoias, Orat. Ti. apod 8tolMe«D Serm. 08. cf. I 

'O hi/uoupyhs r4x99is ■u»r t tw2 r tV VIU HiMBeri, Herodoto «dtcr 

wwlav iKifffifie** PUatus Bticb. * IIIa 9. 11. et pafsim. «1. B. 

omnes artes perdocet nbi qnemqao Pinfm m te fcirfii i ■■■ d.] 8 

attii;it.' XenopboD lib.li. Epist.118. alBt N. H. lib. zxftT. c. 18. * 

eam So^oy oiroSfScurrtr Tocat, ct B. crli qaldtaiy etiaai iBtor k«i 

Isidortis wdffiis httsrtitais rs «d rixfnii bodie bob mortiiiBia Cfyttall 

iirrripa. Paria Aristopban. lUMPr. ii. aod 8ctiUbaa prolilMtar aioi| 

6. Himerins apad Pbot. Cod. UM. Dionjsias Hallc Kid ovwM 

Demosth. contr. Eubul. Manih i. JYMmfmiaitipmt alsi ^ i^jwftSM a 

Claodian. Rapt. Proserp. III. Et h»c #a?i Jrytw, 4xV d» laT|wwLwi. 

obria passim: illnd non iteas, * Artet i ftaq w rf i ] De abnpvlo^ alTO, 

Panpertateniqne ' Oaditanoe iisdem nialnnt» limpnvloy occaimto, i 

aris coluisse. £lian. «i^ wpowoln^ remnliterammqMTOtormnoi 

apnd Eustatb. in Dionys. Pbilottrat doctns, PUI. Rnbonlu» mona, i 

de vita Apollon. v. 1. Pric. Mn olim, aflfaOa ot coUogn, 

OmNivM jwccatoraai «wps] Vere Elect c. 8. Ille Inqnam, qncH 

Galenus in libello, qnod optimos mo- Tixit, inter primn Belgil 

dicns etiaro philosopbos, fol. 9.«* ritoceiiinitJnttmLipoiiia.( 

ykp 9k 94os yo fiii xpflft^^ K ur m ppn f ^ per cnm hoooco mlU Bonilai 

md T^y o m fpo o' C»i pf krwSiPj Sirori^ Tt Brmdm ScrlT. edidlt jyn^pncta 

srpd^p. viprayiip kroXpm^m Utgmo Ikf» tero Florent. Ap«d Plia. < 

9pmvot^ ^ikoxf^ilfuerias AnHrtiMtfiity # ZUT. II. pro vnlfoto tlaipna 

yvnrtooioTis IfioriiSf wpirromw. EU qnl lofat rityaMi. Aii^psninml 

meak. otiom Mtt. Pmdentil «^#n 

PAocttat . . . . EfNontaMMia ttrtnm] 616. nbi Salm. malobot M^pnh 

Bartb. Cod. FarrMit . . . Spinmsde te- Ibi Helnt. Nempo ntiiimqni 

reac. Aristidem, Phocionem, Epo- rnnt TOtt. i i ti | t f nm ot tinvnai 

minondam, Socratem jnngit qooqoe Btewecfa. et E l m on h . od Anol 

^lian. V. H. ii. 4t. cum aliit, qoi it. p. 148. Ditfme qn l dom 

inter Onrcos nobiles in panpertato HaTcrcnmp. ad Tertnll. Apolo| 

vixernnt. cf. ibid. zi. 0. J. B. It. ita, nt tia^pmiinm ex ligM 

UPkocume henigwa^ Ita Plntarcfai pofam 8ctile loerit; aed Tkk 

Xf^hw vertit Appoleios, et D. Pauli mat. ad Solin. p. 688. J. B. J 

ad Oalat. v. xf>i)0T^nrra D. Hierony- ta ia Atdaemam Diit tmawrtalifta 

mus: notior tamen in bac bistoria pamty H caimoJ UiiH oncrj^kaf] 

bomUatii vox, qnidni et aptior? be* phyr. mopl knx» Aii^ rtgro m 

a^nKin nescio qnid facilitatis liabety mtpapmlou bffftUu, aol vaSi |Wdii 

quod abborrebat a Pbocionis mori. «Xtaraa Ixpoyro, aol pmAXm wp 

bus : 6tailat ejus erat aostera probi- IqtaraXtif Upomodmf raii^riu ) 

tas, et iotegritas. Prtc. wowtt^iUfoi rh fMir. Prit. Cali 

iiomero] Ei unicnm modo fnitto HU] Noonint in Smrinm: ' ( 

lervnm traditSenecaConsoL ad Helv. extat Lsrlii, qnam iTOipnTlo IN 

12. licet Scindapsns Homeri servos mortalibnt grata annt»8omlm^ 

memoretur Ptolrmseo Chcnno ap. beic vocat Capedfaiea.' Eadt 

Photiom p. 489. Ed. Srhotti, et aliot Cicer. iii. de Not. Deor. Erg 

Byrco nomine TEeixst ziii. Cbil. v. ptdintt eadem Cafiait videntnr. 

Olt. qnie duo loca babeo ez indicio Pag.4S6 «MiMedteontmitii 

Hariesii ad Fabr. B. Or. lib. ii. c 1. Pfamtot MmtaU. * Sino modem 

^8. et fame cnm perUtte SoUdet Jndicarci torge : ege iotio Mtoi APULBll APOLOGIAM. 3119 

Tbemiiitins Sopliista : &f 9ucaarda ^im ovf|. Kai Mirra i^» «Mtb /Sod^crcu 

KvMoviU^wfS Mp iv aJrCcv lFx« wapa- tMlfm rov ff^futros fx«i^, fo Zivxftfiroif 

pofuiy, Colv, Vide adnotata ad Minn- 0r ouo-^ 8i r^ «arri ficiiV rn^ XP*^ 

tinm p. 6. £<iiKiiA. Add. Scip. Geot. iwi0vi»ovaaf Bmarrts Ixco^» «^ clS^cf 

et Pric. J. £. ^< roi>ro Ikc6koo x*^**!^'*^^* Sym- 

QnoncM >l/i« 06 jNwpertaloM, ^*] machns iii. 10. * Odl In panro cor- 

Senec. ad Helriam cap. 12. ' Bea> pore lonfa Telamina : llla ▼eitis de« 

tioresne istoi pntas qoomm Panto* conter indntnl est, qn» non trahit 

roim» decies sestertio nnbnnt, qnam pnlTerem, nec homnm demissa cal- 

Scipionero, cnjns liberi a Senatn in catnr.' Prie. 

dotem sts grare accepeniBt ?* Am- Qincfiad «^aai moilenilioiim tuper* 

roian. Marcellin. lib. xiv. * Dota- fretfiinry oNm poHiis ^nom ««iri exa^ 

lor ex strario filia BclploBls, qnnm rail Senec. Eplst. ctiii. < Et osten- 

nobilitas florem adaltm rirgtnis, din- dere qnam qnicqnid nsom excederet, 

tnmam abseatlam panperis embes- pondos esset superTaennm, et grave 

ceret Patris.' Locns oon constat. ferenti.' Porphyr. w§pl kvox» lib. i. 

Scribe» fmuN nobUUa» et /Ut admltm voX^ rh ifib ip rf KanopoM tow rif 

vtryMf, 9fc. adde bis qnm Oentilis XP*^ ^'^ ^X^' ipBolnis yitp voXvrc- 

BOtat. Pru. Qaonm JUutf tfc,] Vid. Xc(at, IpB^s rris vcpl rii &^fwKna 

Seneca ConsoL ad Helviam. Valer. «rotat , itpB^tffiis rris l(« ^iXori^af, ris 

Maxim. lib. iv. c. 4. Scip, Gtni. Aoivkr xp<mi «Xo^ov Vyov; «b lafih 

Agrippa pop. reeonc.] Liv. lib. 11. iui^ xP^H^^^^h ^^^ l^* ^^" 

Cic III. Offic. £lM€n^ ^orrof. Idwm. 

Utara taat] Cicero Verr. vii. ' Ln« Oneri pothu pum «Jvi] Utitnr so* 

cio nsnram tam dintnraam.' Idem lenni metapbora ab oneribns sumpta. 

pro Rabyr. ^ Usoram hnjns Incis.' Sic de Cratete 11. Flondomm : * Rem 

Salvianns vi. de gober. * Vendnnt famillarem abjecit velnt onns tergo- 

nobis bostes Incls usnram.' Lib. i. ris, magis laborl qnam usni.' Infra 

Cod. de cnstod. reor. *Lnce nsur^ heic: 'Ad vivendum, velut ad na- 

pata.' Miles. 11. Noster : * Usoram tandnm, is melior qni onere liberior.' 

Solis.' Prndent 11. ctotra Symmach* Salvianns i. contr. Avar. * Divitias 

' Lomlnis nsnm.' Herric. Altlslodo- oneram atqoe impedimentoram loco 

rens^ Oerman. vi, *Usumspiramlnls.' ducentes esse.' D. Hieron. ad Age- 

Prfc. roch. * Divitiaram sarcina prstgra- 

Si emm ex fortunm indalgeniia, non vatl.' Theodoret. wopl wporotas» Serm. 

«X PkUotopkim «eafara aMf trif ] Florid. vi. Hms &y ^poi^owf iw l|ci yhfoa^ 

II. ' Ingenii ejus fKCundltatem malo &y Mpmwos roaoOrots fopriois rh X071- 

et doctrlnse, qnam snpellectilis mnl- o^ Koraxcm^f ; Ibid. de pauperibns : 

tiformi InstrameBto gloriarl.' Ita ria aloHoM i^pMroorfyas wkouatmw 

enm locnm legOy vulgo male accep- l^x^rrcf • icai r&r wtptrrmr ^oprimp Avi|X- 

tum. Idttt. KBTfiUims. Satyrs» de Lite Antbor, 

iHnltiue anltlttf] « Com omnem ap- priscos et vennstns : < Qui bona per* 

paratum castrensis diseiplina snbmo- dere aviu Non dubitavity nt boc 

veat.'Senecaioeoproximecit.Br«il. quasi pondere mente levatns, Libe- 

Pag. 4S6 NiAiio mmae fnoM laciata rins stndiis incnmbere posset bones- 

propendent^ iatptdU et prtteipUai] Ex- tis.' D. Panlinns Epist t8. « Qnm 

pretsum ez his Xenophontis : Al veritas in tantum valet,ntdeOentili- 

lUr woi4ipus iai^ts rii adpatra^ ol tk bosquoque qui vel extremie veritatia 

Mpiurpot wtpiovaim riis fvx^ iitwoii- lineas celsioribns ingeniis attigernnt, 

fowo'1. Dio Cbrysoet. Orat. wtpi «Xc • InqairendM, nedum seqnendse sspien- 3118 NOTiE VARIORUM IN 

Tbeodoretns vtpi wpwUn. Oret* ▼!• apod SlobMai Serm. 08. cf. LiWi dt 

*0 hifjMwpyhs rixffw ■upr t twZ r tV Vit« HoMeriy Herodoto odscripti, c 

mviav iKAfffiriaM. Plaatos Sticb. * IIIa «. 11. et pMsiM. J. B. 

omnes artes perdocet nbi qnemqM Frs^or oo i» k%iU\mmm d.] Slc PS* 

attigit/ Xenopboo lib. ii. Episl. 118. aiu N. H. lili. xzftT. c. 18. ' lo so- 

eani 2o^'ay ci&roMonw Tocat» «t B. cfii qoldoa» etlaa lator hoi opcii, 

Isidorns «^f ^rirriil^ Tf «d W[XW liodie ooo ■wrtiilBis cfytlallloisftb 

larripa. Paria Aristopban. ILlsvr. ii. iod 8ctlUbat proUiiotor sfaopoTMb' 

6. Himerins apad Pbot. Cod. sa. Dlooyaiot Holie. Ksd 

Demostb. contr. Eabul. Manil. i. 4ymtpmft§Ufm$ olsi 6r 

<Uaadian.Rapt.Profterp.iii. Ethsc #a«i <yyiw, 4»X' dr iwrpmivmt. Cak, 

obria passim: illnd oon iteoi, ^Artet i ftaq w d i] De tloipslo^ tm, «t aB 

Paapertatemqne ' Oadltaiiot iisdeai oialnat, tiaBpnrloy oceante» ot ent 

aris colnisse. £lian. «i^ wpwotmf rema litcramniqno vetoraoi oppriM 

apnd Eustatb. in Dionys. Pbilottret doctns, PbU. Robenlno» ■ooi, oHmb 

de vita Apollon. v. 1. Prie. non oUniy alBnla ot colle8n« Hkn. 

OmaJvM pMcatonon nwps] Vere Elect. c. 8. ille Inqann^ qi 

Oalenns in libello, qnod optimas ne- ▼init, ioter prinui BelgU 

dicas etiaro pbiloiopbos, fol. 9.«* ritocentttitJnttniLipoioa,OMl 

TJ^ H gfei 7t /tj^ Xftjukrm wMjm^pw^ per coa boooce nUbi 

md tV ^ m ^pmi^f i^ Amir, immhf Tt Brmdm Scrir. edldlt 

wpd^.riprmy^hrokpmamUiKmalkf» tero Florent. Ap«d Plln. 

$pmwoi, ^ikoixfvifueriat AnHriiMtflity # ZUT. 18. pfO vnl§ntO 

7oir«M^in|i ifimniff wp irr mm . EU qnl lofnt riiya Ms. Aii^psoinai babint 

M€n4. etloM Mtt. ProdentU «^ordp. nh 

Pko€WM .... £|n»iai«di jCrcnna] 616. nbi Salni. «Mlobnt Ali^pohB. dL 

Bartb. Cod. Fmrrmio . . • Cpiiimadc ae- Ibi Heint. NoMpo oliMnqei dbe- 

reac. Aristidem, Pbocionemy Epn- rnnt vett. siapotan ot «in^pnoiMu v. 

minondam, Socretem juogit qooqne Stewecb. et ElnMoh. nd Anebb Kbb 

^lian. V. H. ii. 4t. cua aUis, qui iv* p. 148. Difcrro q«ld«M 

inter Onrcos nobiles in paupertate HarercoMp. ad Tertnll. Apeleg. 

▼ixerant. cf. ibid. zi. 9. J. B. It. ita, nt i i «i |« ii«ni cx Ugno» ■» 

/a Pkoeunu bemgma\ Ita Plotarcbi p«b«n 8ctU« foorit; aed vMc 8al- 

Xpv^rrhp rertit Appaleios, et D. Paali Mat. ad SoHn. p. 688. J. B, 

ad Oalat. ▼. xt»f^^ w D. Hierony- m ni Aadaeman Ditii«MMrfnl 

mas: notior tamen In bac butorin pnio, ei coiimmjkiili ««crj^kaf] PM- 

bomUatii ▼ox, qaidni et aptior ? be^ pbyr. wopi A«ax* d^A r« 9 r« nal mk 

mignum nescio qnid faciUtatis babet, Ktpofuloa k yy t it U p mak wmt ^Hhois, mI 

quod abborrebat a Pbocionis mori- vXtBnsa ixfmmro, meSt pmkkom «plt tAi 

bus : 6Mi<as ejiis eret austera prolii- IqpwraXfif fifjiediii, r«ii<reu X'^'^ 

tas, et integritM. Prie, wowttmiUfoi rh $mm» Prim, C^immp^ 

Uomero] Ei unicnm modo faiste tiiij Noonins In Soninm; «Oinilt 

servom tradit Seneca ConsoL ad Hel ▼• extat LsFlii, qnam iTMpnvin Dfli » 

13. licet Scindapsns Homeri Mrros Mortallbnt gretn snnt, fl«MlMqni nt 

memoretnr Ptolemseo Cbenno «p. beic Yocat Capedinea.' EadtM et 

Photiam p. 489. Ed. Srbotti, et aUut Cicer. iii. de Nat. Deor. Rrgo Co» 

Byrco nomine Tiet» xiii. CbU. v. ptdjnei eadem Cafiaii videntnr. Idim. 

Olt. quc duo loca bal>eo ex indiclo Pag.486 JndiM«d«e«nM«irt«Ml] 

Harlesli ad Fabr. B. Or. Ub. ii. c. 1. Plnnlnt MMtdL * 8lne ModoM blM 

^8. et fim« enffl periitte SotadM Jndlcnre, tnrge : ege Mo APULBIl APOLOGIAM. 3119 

Themiiitins Sophista : &t lucaardt iuh oyt|. Kai ieVfrra iiXp «Mtb /Bo^Acroi 

irttMoi^^yovf Mp Sv ajrdv lFx« «apa- fic({W rov c^iueros tx^i ^ Z^TXfitfirw 

pofuuf, Colv. Vide adDolata ad Minu- &^ ouirfai' 8i r^ «orri fic({> rijy xp^ias 

tinni p. 6. £(m«iA. Add. Scip. Geot. iwtBv/iovvitf BnnrrMS ^x^ty» «^ clS^cf 

et Pric. J. £. ^< rovro Ikc6koo XKKfm^9pop» Sym- 

Qaomfii >l/uv 06 paiiperlalcM, ^.] machos iii. 10. * Odi in parro cor- 

Senec. ad Helriam cap. 13. * Bea- pore longa Telamina : llla vestis de- 

tioresne istos pntas qnomm Panto* conter indntnl est, quse non trahlt 

mim» decies sestertio nnbnnt, qnam pnlTerem, nec humnm demissa cal- 

Scipionem, ciyns liberi a Senata in catnr/ Prie, 

dotem aes grare accepeniBt?' Am« Qincfiad aploai motftfralionem «aper- 

mian. Marcellin. lib. xiv. * Dota« gredUw^ weri poHuB qwtu umti exube- 

tnr ex strario filia SclploBis, qnnm rai] Senec. Epist. cviii. * Et osten- 

Dobilitas florem adnltm virginis, din- dere qnam qnicquid usnm excederet, 

tnmam abatntlaiii panperis embes* pondus essct supcrvacuum, et grave 

ceret Patris.' Locns non constat. fercnti.' Porphyr. «cpi &tox. lib. i. 

Scrlbe, fmuN nobiUtttM ei /U$ adii/te woKh rh 4fib ip rf latraMow tomp rts 

whrgMif Ifc. adde bis quss Oentilis xP^iap oiit lx<** ^^^t yitp voXvrc- 

•Otat. Prie. QnonoR /iiUv, ^v.] Vld. Xctai, ifBeltnis rris wtfH r^ iLppoUria 

Seneca ConsoL ad Helviam. Valer. «ro(as, i^foiyt r^r ^<m ^iAorifJaty r(r 

Maxlm. lib. iy. c. 4. iSeip. Geni, Aoiv^r XP*^ wXo^ov hpyov; «b fiifi^p 

Agrippa pop. reeonc.] Liv. lib. 11. iuup xp^^f^^^^^h ^^^ f^^^ /9«f4- 

Cic iii. Offic. Elmenk, aorros, Idem. 

Umtra laof ] Cicero Verr. tii. ' Ln- Omri pottvs f aaM «jvi] Utitnr so- 

cis nsnram tam dintnraam.' Idem lennl metapbora ab ooeribus snropta. 

pro Rabyr. ^ Usoram bnjns Incis.' Sic de Cratete ii. Floridorom : * Rem 

Salvianns vi. de gnber. * Vendnnt famillarem abjecit velut onns tergo- 

nobis bostes Incis nsnram.' Lib. i. ris, magls labori qnam usnl/ Infra 

Cod. de cnstod. reor. *Lnce nsur- beic: 'Ad vivendnm, velnt ad na- 

pata/ Miles, ii. Noster : * Usoram tandum, is melior qoi onere liberlor.' 

Solis.' Pradent II. ctotra Symmach* Salvianns i. contr. Avar. 'Divitias 

* Luminis nsnm.' Herric. Altlsiodo- oneram atqoe Impedimentorum loco 

reni^ German. vi. ' Usnm splramlnls.' dncentes esse.' D. Hieron. ad Age- 

PfU, roch. * Divltiaram sarcina prsegra* 

. Si eum ex foriutue iuduigeniia, non vatl.' Theodoret. irc^ wpovotas. Serm. 

«9B PAiloMpMtf «easara «Mtirtf ] Florid. vi. Ildf &y ^poi^owf iw l|ci ^^porr^ 

II. * Ingenii ejns fccnndltatem malo &y Mjpwrof roiro&rois fopriois rh X071- 

•t doctrina, qnam snpellectiUs mul- o^ Koraxcm^f ; Ibid. de pauperlbus : 

tiforml Instramento gloriari.' Ita ria alo^i^cif i^putporr^pas wXowtmp 

cnm locnm legOy vulgo male accep- l^orrvf , aal r»y wtpirrmp ^primp hnik» 

tnm. Idem, XepffUims, Satyrss de Lite Anthor, 

MHuHiue miiUim] ' Com omnem ap- priscns et vennstns : < Qni bona per- 

paratnm castrensis disciplina submo- dere avita Non dnbitavit, nt hoc 

veat.' Seneca loco proxime cit. Bmil. qnasi pondere mente levatns, Libe- 

Pag. 4S0 Nihilo mnms quam laeiniu lins studiis incumbere posset hones- prefendene^ impedU ei preeeipiiai] Ez- tis.' D. Paulinns Eplst t8. ' Quss 

pressnm ez hls Xenophontls : A/ veritas intantnmvaIet,ntdeOentili- 

iUp wo94ipots M^es rii v^iugra^ eltk bosquoqnequl velextremm veritatit 

Mppuerpot w^ptencimi ria fvx^ ^fnroSi- lineas celsioribus ingenils attigerunty 

fowri. Dio Chrysoet. Orat. vcpl v^t • inquirends, nednm seqnendse sapien- 
3120 f^OTM VARIORUII IIT 

ti» voctri oon posie MiuMrioty wM «■IDbUm Mqvc potMt :*( 

peeunianim onerm qnmil tttreoraai MleMnt q«Htm wbitrati 

etitni in mtre qoidtai pnjieoffont.' tfoBit afora. 

Strisbaricntii (qaem oorrigo) lib. T. 8ic Floroat. CttMb. pmmi aic. & 

ctp. 17. ' Ad ttlDttm tIo tntittima moolk Ctiaab. p Mtii » Sapra, * a»> 

ett di vitiii et oneribot ' (valg. nku) qao valt allat aaqM patatt.' lafrt, 

' tliit expedito : dllBcillimnm eaim * mm altra volaatct qaani patcroatf 

ett gt potfemorli ' (vnlf. pmigmrwi) Prjr. Saba. qaoqaa pttmf cam Edd. 

* tui non Impeditnt cunnnu' Idtm, Vle. Valc. tac* tart. ct Wofv. V» 
Oneri potiiu^ pum Mia «rM^cril] Cltro rom Elm. ct Uac Flor. tadto 
imltttar lllt Seaecmt td Holritm: raat ^tniittt. Noo 

* Qaicqaid extrt concupiicitar» vitll% rnlgtrit Mtlonat ot E4d. aoto Ga> 
non aiibai Itborttor.' Scip. Gmi. taabon. ilcmqoc Prlc. ct 8criT. Itfr 

Mergumi] AndtvergmUt ladeDoo tUsjMtift.* amoa pao par at t , qai.aia 

Socrtt. * Devergant pondere :' tt cnpieiit loporiatooia, fMctit tmmt 

ntl miito. Lncret. lib. ▼. * Noocre* oeccttarit. Hiac totrlicit Aoctmc 

rum copit meritt.' Prie. Qnemtd» * muaqoo it plaiiaMat holitbit, fii 

modum gnbemtcnlt enormit, aoa adaimom dotldefobil»' 

devergnnt, i. e. mergootar, ipit, ted ootcm Appdcia» iatato 

mergoDt ntvei ftciliiiiy qutm ooi rc- dWitltrom mtl 

gunt, itt divitio immodics mergnnt, aii Poradoxco lo Cioiioa^ abi 

i. e. periliiDt boroinei. Mi. D'Onr. tlit: 'Qoom iatalliglM 

quam regani, J. B. tnt boc rerbam io qoo 

Quod kabeni trrttem cof.] "Affptcror Dhnoi? oplocr lo ao, col 

mpiovataif, quo in rerum tcto mtgii lottio eit, at td libarolitar 

impeditt, qutm tdjuvet. CtMtfr. Ad- ftcilc coatoatatiit: qol olkil< 

de a^aXfpij^ vtpiffaSnfra, Vmle, Irri» nUiil tppettt, alhU optat 

iam copiam^ noxiam mimieitUem] Boe- boc*eit quod App. ^idt, 

tiui de Conioltt. lib. ii. * Sttietttem vtctnet nolity pcieili 

li luperfluii nrgere velii, tut injncun- tcribore debaerat 

dnm quod infuderii fiet, tut noxium.' ituboni emenditiooaM if^acr, ia pii- 

Pric, mii, qait hnoc U 

QHt nullo etrepitu] Senect Trtgicui infrt : ' At oootrt hl 

Tbyeite : * Sic cum trtniierint mei ultrt volentei qotm potcroal.' IN 

Nullo com itrepitn diei Piebeini tenteotit tntem cf. Aotco. Epigr. 

moritr leaex.' Bruni. NuUo airepiiu, IS4. et Epic. in potr. rt. H. niiqM 

modico cultu] Senect de conittnt. Stp. TolL J. B. 

ctp. 15. *Domui itpientii tnguitt, Qum naimm •pfU» poBtaaarf] Mt* 

lioe cultn, line itrepitu/ dec. Jn- nil. ' Ptrvoi niat aatara rcpcicii' 

ventlii Stt. vii. * £t itrepitn, et ft- Loctoui : ' Diidtc qoam porvc li- 

cie m^oris vivere ceoiiu.' Prie, cett trtducere vltamy Et qaoatmt 

Supervacnnea] Ftlii qui icribi jo- ntturt pettL' Sentc. ad HdvitM : 

beot euprrracua, Florid. iii. * Super- * Id egit rerom ootoro^ ot od brnt 

vtctneo itndio/ Onomtit. vet. ' So- vivendnm aoa amgao apporata cpm 

pervtctneoi, irc^fr^f / Idem, ciiet.' Prir. 

Poictl neceeaaria] loeptt et contrt /i ^ttritiom AcMit, fai ooafamt 

Anctorii meutem icriptio. Lcgepn- dt i i d irtWlJCcaiotiaai Promm. *Qoii- 

gii nec, Seqnitnr itttim, * non nltrt qno non qntoto ploro pottidtl, led 

voleotei, qntm potertut :' el non qntntt pouciora opttty laalc Mt lo- 

loogt totCi * deliciti vcotrii oeqoc Goplelior.' P. Qym; *li 
ibPVLBII APOLOGIAMT. 3121 

•eget morUlby qui mininan capiU' ' Fslixcst nonquiIiit^vMetareasey 

Vaierios de Fabncio : ' Locopletem sed qai aibi.' £t Epiat. ix. * Nofi 

iataoi faciebet non malte posaidere, eat beatoa ease qni ae non pntat : quid 

aed raodica deaiderere/ Idem. enim refcrt qnalia atetaa aona ait, ai 

Pag. 4S7 DivUuB nen mdtMf imfa* sibl videtar malaa V Idm» 

nere et /umdiM, qium in tpaa Aamtnta PhUua] De boc Pbilo nihil naqaam 

«a<tman(iir mmio] Scitiaaimam yp4* ae reperire ait Floridna. Non igitur 

/ii|r banc qaaai certatim plnrea ex* legermt V. D. Ciceronia Laslinm ? ubi 

preaaere. D. Ambros. £piat«ULXXii. pina aemei meotio Pliilly amicl Sci- 

* Non cenans divitem aed animns fa* pionia Africani. cf. cap. 4. 7. et 19. 

cit.' Anaonins : *£xentmoremstare nbi: * Nnnqnam ae llie' (Scipio) 

aeqnnm puto, non enimnm ex re, Ille * Philo, nunqnam Rnpilio, nonquam 

opibna modoa est, quem atatuaa ani- Mnmmio imtepoanit, nnnqnam infe- 

mo/ Senece ad Hel? iam : ' De con- rioria ordinia amicia.' Id. ad Att. iv. 

temptn pecnniaB multa dicnntor, et 16. ' Henc ego de repnbl. qeam in- 

longiasimia Orationibna hoc pratcipi- atitni dispntationem, In Africeni per* 

tnr, ut homines iu animo, non in pa- aonam, et Phili, et Laelii et Menilii 

trimonio pntent eaae divitiaa.' Xe- contnli.'cf. Emeati in Ind. CicHiat. 

nophon. in Conviv. No/Jfo» rohs Ay- t. L. Fnrina Philna. Amicna qnoqne 

BpAtnvs dnciprf olky r^ nkivrop icol foit Terentii ai quidemy nt videtur, 

vV vtrioy dx^utf iXX* ip rtus ifwx"^« bic est ille Furins, qnem, cnm Afri- 

Chremea Terentianua Heeutontlm. cano et L»lio, familiarem Terentio 

' Qoid reliqui est qain habeat qam fuisse tradit Portiaaapod auct. libel- 

qnidem in bomine dicnntur bona? lideVitaTerentii, Snetonioadscrip* 

Parentca, Patriam incolamem, ami- ti. Miror, etiem Scriver. mergini 

coa, genua, cognatoa, divitiaa : Atqni adleviue h. I. fkUoupkui, Idem. 

haec perinde aunt ut illina animna qoi Nee LMu qmuUuM &tpjo] Cicere : 

ea poMidet.' /dm. 'Nec me divitin mo?ent, qolbas om- 

NecMenltfrita oicri aoiicU/ia^] The- nea Africeooa et Laelios, miilti vena- 

miat. Enpbrad. Oitic Imiai robs Afl iidi mercatorea auperaraot.' Prie, 

rov irXslorof hptyo/idvovs w4pus ott^, Pao. 438 Sed eongneiUibua detide'' 

oM Zpos oMf, ouS* tof wikaefos c&pf rits] Eadem plane docet Chryaosto- 

'ArXarrM^, olir 7^ olt witnr^tp Zpos 4p mua Horoil. lxxxi. in Mattbasumy 

rf i^vxPfoUhiprfyp. 'Montesanri' nbi Avariti» mala enumerat atqne 

proverbiale eat. Plent. Aulul. * Pi- exagliat incredibili facnndia. Vide 

ci divitiia qui montea anreoa colnnt.' divinam oretionem, qnae mirifice hunc 

Varro «cpi yepeOXiOKm * Non demnnt totnm locnm Appuleii de panpertate 

animis cnraa ac religionea Peraamm etdiviiiia illastrat: deleclabit te duo- 

montea, non atria diviti' Craaai :' alc mm eloqnentiasimornm homlnum ai- 

w^os xpveiov apnd Phaenicem Poe- militndo, et qoaai certamen : me qni- 

tam veterem Epiatol. lib. 11. *AiH^ dem hcc collatio singnlari voluptate 

N^t rcf #7^f6^, its iyit kX^, 'Aoro^piof , adfecit Seip. Geni. 

Zarts tlxc xf^^^ w6mp. Kal rtfX- PeMper entm ata €pp, eg,'] Alii p. e. 

Ku woKk^ vXcm Kweeins f^dfifuv, JUa,e, Augnatin. Serm. 80G. ' Ava- 

Idem, ritia eat eaae velle divitem, non eaae 

Anie parU] Sic Plant. Trncul. A. divitem.' Maniliua lib. iv. ' Paa- 

I. Sc. 1. 'Unde aote parta demoa perior benia quiaqae eat, qoo plura 

poat partoribaa.' J. B, requirit.' Aosonina : * Quis divea P 

Nee rrfert quam magwum ati, ^nad qui nii cnpiat : qnia panper? avaiua.' 

iiH aeimu eei] Seneca de remed. dtc. Vide notaa ad Minntinm Felicem et 

Deipk. ei Var. Clae. Apui. 9 M 3122 MOTiE VARIORUM IN 

Agelliainl. IX. cap.8. JEbnmJL Pm- Pmaekna kmkemj A«C vaM 

perJU appeindi eguiete, Id de Philo- animi fnulra wem^ mmt •crips 

sophia : ' Efestatem non abneDtia pe- tor : fM^ jmdwm 

caniae, ted praseotia immoderataniiB aole: '8ed finge hi 

capldinam gignit.' Ibid. ' QoaDto me ideo paapereai, qniD mihi 1 

ploriamcopldior,taotoegeDtior/Hy- diWtiaa invidit.' Expcdiia m 

peridet apod RotiL Lopom de figor. qoe adoo eoitiaainia nd esei 

&C. *Qoi pareoi eit, otitoreoqood nemaemit%ex geniinaiione a; 

aatit eit : to oootra propter avariti- acriliOy eMUr •*, pro nlilcr eme. 

am quo plos habea, magit eges: ita iv. Aieid. ' Qnto mm nnlem, fi 

noD tam diligeotin ' (malim •fndfo- le, •ioet V Locntionca aokan 

iut) * froctos qnam inopis miteria te go« RemaDm proceribna : * I 

coiueqnitar.' Pric, essc :' ' fac aliler eoan :' * fingi 

I>tcv« nan egendi •aitclele] Apnd poaae:' *potn ■e lirdiaea :' < 

Philostraf. ApolloDios : Tb SfMw /«i- ▼ictom esse :' ' dn f line ri | 

9€phSf ifuH Auila, koI t^ TlatermXam v«r. drc de qoibns Boa in nana pno 

MioucOctav.<Qaispotestpaoperea- egimos in lili. do Pnrtic 41 

se qoi non eget ?' Dioo. HalicaroMa. Vei pa nc i sn s ms JbnAea acribci 

IIAo^Mt oU 6 ToXXii eineniiUms^ hXXk ^el paocism. Cnaanb. Alii Kbf 

6 tuKpA¥ Sffiffr^/Acwf . Isid. Pelasiota risris. Fnlr. panfisris fcetils. 8i 

lib. V. Epiit.450. A^^ wXwree^we^ in Sjmb. Poto daesBn vneem i 

kXXk rh ii)i SffurtfoA wXofrrev^ mXawrh V. C. pemaeek: nndo FUvinsi 

iari lUywros, Idewu legit jwodsrif bnWls : neicio ai 

Eqwu ei rhriMtUme satf paUeol, 4^] Latine. 8eip. Genl. Egm atreas < 

£ XeDophontis (Economico. Paria Polr* foad peodsris AnMto. Ci 

apud Stobstum legere est Serm. i. peociars A sW s. 8od nil 

Nostrum in de Deo Socrat. Joveoal. Ebmenk, Varia higna lori 

Sat VI 11. Idem, in eacosit, nec mlnna vnrim Eap 

^qnabilie vecier^ ei cnreer permix] rom coniectorK annl. UbftSen 

D. Chrysott. Apofwc^ «Imm, icoI fffim- Josoiodi ioterpolnllonoa Min in 

xijf icai /9o8/{«iy t6pv$iuu Loco jam dic- niaas, otconqne n virls conapw 

to Noster : * Ad cursum ¥egetoSy ad Bue eroditionla profeclna, noa 

▼ectoram validus.' Ibid. * Volo enim nonqnam pnta bl n ina oaao, ni ia 

non roodo perniciter, sed etiam per* dem discedem rcUnMa, 

moUiter pervehat.' Item iv. Florid. sertim majom compnndlo 

* Adf ectorem sibimet equum seliguDt •« erol putamos. Ex fido beni I 

diutinc fortitudiniii, vivacit pemici- nis Itaaci Pontaniy prsfert Ma. 

tstit : idero ' (malim enndem) * et fer- pancieree k. qoi i 

re vsliduro, et ire rapidom.' Eono- cbaismos videtor leco 

diut : * Sublimero, vsliduoi, formo- fuisse. IMcrr eU JbnMtarv, nl 

suui, pattibos aptom.' Idem : * Cor- Plaotom et Comieea. Exeaiplaj 

nipcdem scandi qualem vix Cyllaros cola apod Nonnlom cnp. 4. ' 

arquat, Moilibiis stthereas qui vincit Varro de L. L. ir. * Apnd sden 

curtibtit auras : Imroobilis cnjns cur- noois Lociose, nbi mdalnnMU bi 

rat per devia setsor, In statione vo- solel.' Somptom esl n velei 

l^nt pedibut constanter adactit.' /d. Orarcis, apod qoos svpina fxm 

(iracUi Lare] Capitol. Clod. Alb. o2ff«vr legat : ot in illis ...$eelX 

rap. 4. *Nalnt Lare modico, patri- vm ^Aftmr* fxM^rts, Itrm...|iM4 

monio pcitcnoi, paiCDtibus saoctis.' ^^ ^ "OKwpmee fxMt- ^tm i 

J. a. Uomcnun el UcalndnM qnial 
APULBII APOLOGIAM. 3123 

more occorrnnt. Tbeocrit. Eidyll. Eqnideni non dabito, qoin inbintelli- 

VII. Vitt/ptu KaoTaX/Scf nopr^ftoy cArof geiidani AXmtvo$: qnam voceni tob- 

$XOiffai, Scbolitst. at oUovaai rb Sfsf nndiri ab Aoctore, obtcomni esse 

rov Tlappaoov, £t ne ita Poetas tan- non poterat hominibnt Latine loqoen- 

tnm locatoi pates , addam ipecimen tibns, qnibos solemne erat verbo jms- 

e prorsa oratiooe. Marmor Cretense cerc uti, de dominis senromm. Spar- 

▼etastissimam, nnper in Britanniam tian.in Hadr. cap. 11. de famnlitio: 

delatom, aospiclis ExcellentiMimi • ne quid otiosnm vel emeret aliqnan- 

Herois, Thoroae Arandeiisf ComitiSy do, vei pasceret :' nbi vid. Casaab. 

solertia docti jiixta ac sagacis Pe- Sic Wentret pascere ' Petron. e.67. 

trsi : EHI TAI XAPAIAI EKATEPOI irid. Prlcsi notas p. bnj. Ed. 161. a. 

EXONTE2 KAI KPATONTEX At prie- ad iUnd : * Unieam pascebat ancilln. 

stat totnm adscribere, cum qnia non- lam.' Qnomodo t^ aervmt aliqnotiet 

dum est editoro, partemqae exbibet l\Xcfrp, cf. Sanct« Min. nr. 4. Ele- 

fcederis antiqoissimi, voces etiam ganter Amm. Marc. xxviii. 4. S 9. 

nonnallas bactenus inanditas : tnm ot de opulentis Romanis istins«vi,mag- 

videant, qoi bis literiscapiont, qnam no cnm fasto, balneas intrantibns, et 

coDstanter boc in stadio pergnnty bo- minaciter clamantibns : * nbi tnnC 

noriqoe Antiqnitatis coosolont, ane- nostmm?' QnodantemSalnLetLip». 

toritate, splendore, opibos, IUnstrif- in marg. itemqne Pric pntant fancs- 

slmns Comes noster ; PetrKos enra, erii haheo legendnm esse, pro ctiiw 

Jodicio, ac labore. Pric. Seqoitnr AeWle, id cnm Ocntile et Jnsgenna»- 

bic apud Pricseom eaemplnm ipsina no in Epp. Ond. p. S6S. Tereor nl Ln- 

marmoris, primo litteris majnscnlla, tinnm sit, licct kabe^ fr e q ne n s sit boc 

tom commoniore cbaractere, nbi ez sensn : de vlliore domo Azefat qon- 

iogenio sopplevit Y. D. qa« deerant : qne jam, * vivo Gracili Lnre ;' neqne 

dein sobjecit veriionem Latinam, est tnm, qno relemt pntco et «cilat ; 

com brevlbos notolis, vertionem il- niti tnbintdligendnm pntct arr et 

lam spectantibns. Hooc totnm lo- tane, ti pntcn et nctCst ad tervot tit 

cnro aotem, qaia ad Anctorem not- referendnm, ni 

trum niliil omnioo pertioet, rectint qni 

oroittendom in hac Ed. pntavUnnt. tear. In Mtt. lipe. Pith. cC Edd. 

J. B* Qmod jMmehret ktihm, Snpple ante CoIt. ett qnidca 

doMetiicoM^fiamdoi, nec qoidqnam in- hoc nihil nliad ctl, 

terpolaodaro. Qose teqaontnr mirc illa tcriptnfm vnrintlc !■ nce. plnr. 

qnadrant cam boc Intellectn : nee S** dccL per it, ctt, et ci. Ma.I>'Ofv. 

probo qnae bic Pricaeot babet nimit nko. 3, B. Ad 

intelligeodo nihil intelligent. FUrid. cnjnt mcntic 

Nihllominos otramqne, et €f« et mr» citat V. D. ad calcf E4. 

VM in texto servavit Flor. cnm Vnlc BibBotlL CL V. M. Tfd 

Ed. tert. et Elmenb. Semo eshibnit vii. SS. p. 49L Bcislr nd 

quoqoe Wow. Sed ntramqne voccm phafae p. 17iL Utm im A4ifw4, 

denao ejecerant Scip. Ocnt. ac Prlc Ammd id mrfmitt^ mmim oft&im^ 

et oncis inclosit Scriv. Compareat imketWMm incMntt ml] inrtnf K- 

tane cgt et serrM, qooram hocmcmni vin. Inttlt. L TU. cnpu 1. ' Ec it at 

cst additamentam Stewechil, In nnHn pnnpcrca cC 

Ed. f et. nec, qood sciam, Msto Cod. (maBm, nmtimil) *1 

licet ex silentio Elmenh. et Linden- capedltl, 
brogii in Escerptit fere ctt nt colli- 
gam, in Mss. Florent. essc ifo 
3134 HOTM VARIORUM llf 

-notnm Domin» cnpiditaUfl, qoK IIIm Htm tfifCKflf. 8ed pnriC ad 

inextricAbilibnt vincnllfl irretlvlt*' D. «BwndatioMM Kber Rmb. abi 

Hieron. ad Rofin. * Nifli me attennatl (pro diwnlrifl , nt aaaolet) logiCnr, mo 

corporifl f ires qaadam eoaipedo pr»- ^ker HUm Fon Ibot d aa— t aifoac 

pediMent.' Fors et GkMflarii meoa Toeoa: qoaa aiao iniromi opo veli 

ea,nbi'na8di7pi^pedica.' Vldoqoie coownlnlici, 

Dotamofl infra/ad ea *morbo impo- fiianilaiiBi 

ditofl.' Pric. mn: nt haUCm Oi 

Fao. 4S9 Fdal od nafandaai] Eo- pkormB lntaBifat^ q«i coaa para ct 

dem aflflimilatione Panlinnfl EpUt. bacolo omboloboBC. Nlai CaoBao |m- 

xxxTiii. 'Atqne ntinam vel Dndifl fma ftok ale diidC, «C aopra, 'Aoccp* 

nobifl ex istiofl mondi salo liceat era- tom pbUoaopbo crbWB oColCropfoi- 

dcre, et In tempore iflto qno in fragi- tendom:' obl itidefli do 

litate corporeay et pofliesflioanm lo- loqnltor. AeiimL laaonbilo 

brico, Unqnam in navigii fatiflcentla io bb ▼erbli hMaae^ docC Caaook ; 

infida compage flnitamnfl, exnero noa Cabat, conjlcltqoo deoiao 

ad enatandnm impediroentifl angCD- cofl» qoaa doo Mbroff M i opo 

tiboiy qoafli vcfltibofl madidifl : et II- iihUiiey ^ialiiMim ^UIXAar aC| 

dem flalotarem, qoa in virtnte Cbristl qoit, 4 imrv 

Deiy vexillo cmcifl nitimnr, qoaai ta- ml rlrl idoo rofbro, oc Acidalii 

bolam perfogii meminerimnfl Inva- xf^ impeoaina 

dere.' £t in Polycrat. Sariflbnrieofl. l eg e D d Bm potoboC, 

lib. V. cap. 17. * Sic onmea poac diri- baMtam od rinfomiWim dbawtii, #«. 

Ciafl cormnt, ac fll alibi laborom ro- oc babitom Oneeoi philoMpbanm 

qniefl dolommqoe flolatinm invenirl Intelllgot. Nlsi CoMoa, ioqoitt fvo- 

non pouet: ac ai naafragi de pro- lom ftai ff am aiedlxiC,el aepra 'Ar> 

fondo qoeant enatare fadlinfl, fll pr». ceptom pbfloaopbo criaora :* aad pri- 

gravi sarcioa foertnt oneratl.' Idem or co ^ ect Dr a mibi ougia p lo e c L Ja- 

Cid TBam anaiaitf ipwftiyesneiic Um CapitoHooa la II. AoloeiM: 

De9 BimUkrtm] Scitom Cynieoram. «HabitnmpbilooophiodaeMpalt.'&9ki 

Vide Laertlom in Menedemo. Sile- Gcaf . tn Appnd. Lrgo cem Acidi- 

nofl Marco Imperatori apnd Jnliannm llo, praiodc Greinm AoWfnm. nmiafc 

in Cvflarr. Ti frm M/Afts clrai r^ Lacu qnl meltM cxerrelC, qaia ia 

T«r Ofwr idtaiav\ jca2 U, l%ig^^9 apcclem correpCei. Valra» Acida- 

/Xaxirr«r. Xenophon Memorab. 1. 1. liu flcrlbit Grmbm 

*trrm luv wofdfm rh /th^ lOfMs Uwdm, cUvam et pallloe^ 

if lor cZroi, rh 8* At ixoxurw iyyvrdrm gefltamina. Fadlior ri 

T0U ecUv. Eadem in Cjnic. Lncia- ai crroflMt iolM, Dcqeo 

nu», ct iu Proem. Censorinofl. idem. rorifl cooflcqoUa trazlaaoc oIIob. Ci- 

Proinde grotmm habHKm] loflanabile MnbonM hiatem aebo mo petaf, dm 

vnlno» ioesse in bit verbis doctissi- Msfl. opo ooe cxplcedeH : oot ccrli 

mos loterprrs ait. Sententia tamen AaM logeedoD^ et ie Feltlo 

Appnlei nihil clarios, gandentis, sibi 8cd boc roccdit 

talia vitio verti, qnc pro glorlMb tioaa : cojoi bcle oC ebiqe a 

ipfle amplectitor. Scip.Gent. icmper ratio. Ego, ec eo 

Prmmde gr^mm kmbitwm md cvalvair- eomioe^ rctiDcbo baMfan 

liam damvftf] loest in verbis vnlnM, Aa^aiiar, ot ita loqeeleM Vi 

vereor ot Insanabile : tamen erit Mn- ex fide votorem C add, 

Ceotia noe contemoeoda, ii legaa, oa ct Lipflloa. yorbe ^ea : * 

Praiadr grolam fcaioi Mm od caotaec- DrftU iaimai Pywbi r^glii etian palMat» to|a poitM fteta: 

ipiu npnto fUm IrinMpM M ea»^ 

talatiu InlKDe. Coulmt boe «■ Mu- 

tlaU, Tertnllluio, Cauiodoro, et Eo- IMW* C«lo. 

nodio. Tenm de ittU ■libt. CkMot. JTi^kaMi Mtel M>^n<] CMii- 

Nempe ad Idmprid. Atax. Sotot. gn«Mdfa*,«HliiHlal^^m»«wteC 

Addatnr ouidIdo Salm. ad Vopiiei Ueni. Lat* ^ «Mf MrA^ ^aii 

CariD, e. n. atiendeDt olloi tinlcto flt aUb aiitc m* ta M«taM mmiM, 

trianplMie* foiue uiila« palBata», Emrli aparta cuae^ Sie FImM> 

iia dlciM • clavontin latltsdlM; t^ nm 'q — daM paUatk MBdieiMa 

fat rero pieta* vel parpDreH, at •baalMlMt.' CmmIl MnpariBMM- 

■pod UviDm tempereadiiliDetiaob- ' ~ ~ 

tinet : poitqaan Tere el lnBicB trl- 

nmpbalei piDgi cieptB tDDt, et a ple- 

iDrm artanento fhntta toal appcl> fedtM et rafiliMM, qrihM tlkmt 

Mw, eilaat pictit locit boo id«M d^ reaeribe, eoMaatM taMM aMMrttrti* 

■Ma datBn aite, ei ftlmtlut paHin appratatiaM. qaa aMrtM gmim, 

iptai «ocalu ; nec eDim allter wt\ Mmn, V9H» feet JM fiMrlt, nBidt 

nedil tcripiorei eai ippeUitare cm- ' 

iiM*iitc, qwin Itgm ~ 

Silm. AliqMliet 1 

Aoput. ScTlpt. eadem dlttliictlo, qH 

■pod priorii nvl Anctorat ebtliiek Millt el pualliMM ■■Im. Ck. ■• 

IVdwll. PoU. c. 8. ' coB picu togt EpUl. ad Q. VnUr. xu • Ega Apa. 

ei iDDica palMata.' Vopiac. ia Aare- — - - 

iiui. cap. II. 'taDieaM palnataa... 

topn plctam.' * Palnatan Teiten ' age Nieian gnjiaBan, aga Mgn 

diiil Tertall. ApoloB.cip. 60. 'pal- nailnM eaMt eanltata a^ m» 

autat,* noD ■ddito Hb«Uail*o, Lat. ptasaa.' Miniiliaat ia alaMtit* 

PkbL Panttg. c. 9. Add. b. L Pri- 

eni Dota. nt"* ylwifam cnn aoa- 
tro ADClere dlxlt Hertlil. Tit. a. 8. gb n 
ad loriean : 'augooi lllMa nor et» qoM 
trianpBoe, PaimaiBqio daeem, tad ^bm paaHe aMa fe 
dle, redde lofs.' J. B. Tettmftl. tlnoi, TJ Hi ilailfc tapraUnlnn 
■i ^ Mt. Qaallt hKC, qaam eipmtl- adalatorM adpekTarat. a^fi 
nai e aammo AngoiU. [Seqaitar la U Jm^ ^*"' «■ ^■' f* 
Ed. Pde. baod iDeieguii dellDeatlo Elmeob, CelTia at r«aa* < 
togn paloiata. J. B.] Primo Trian> QroiloL et Brinai. ia matf. U 
phatiila»i,poiiCoaialunet Coaaola- adMDtan ptnhaMaM B^ «1 • 
rinm fuit. Samebilar ■nlem eTem- Dt repetlu fitarltaMMB ItlaM * 
plo Jotli CapltaliDl. (Llfii ' .... 

JnTenal. Sat x. 
liemprid. Id Se«ero.} Qimm 

abrogtTil Oordluni Malei-Capilell- iiii»fl(iilidr ■■fafc 

MO leite c. 4. Prw. uann 1d teli^ 

pMiijlriht rakniM] Vino llb. 11. TettcenctlidlMrii 1 
S128 KOTJl VARIORVM 111 
tat.' 'FkbQtuditferere^dfadtPlMBar, ctte» ^t te tt» ^mdm ttt 

Prol. 1. ▼• et Sept. de B. Trqf. m. ^oo it ror e M iaipcwie 

16. *reiii,atgeftteenit,diicmilt/cf. BMni c irode r e t, ad ill«d 

OadeDd. adMet 1. tii. p.461. *fe* qaoni bsc dicerot, rfftwdoei vi* 

qneiu verbDin ddIIo pacto ditterere detor. Seip, Gfaf. VdIc adiofit 

potoi.' Mtt. Pith. D'OrT.«ra«Mi. J. B. qaoqne ktmi aitdirg. J. B. 

Pao.441 Viai$ pnh 9eaui] UtL Qairiadtai /«at dtit aaw] Pkaia. 

III. Florid. in prlDC * Ezeaiplam ejaa rit Bpitt. 141. nAfrm 

rei ptnllo tecot qaam tinillimoai Kmriktnif a>ff (i »y ai^ ) 

commemorabo.' Broaf. wkUm «V 4^ ■■d elxl t«pi 

Idqme a aie (MifapfrcffBaati^ary^v.] IWi y^ tArf mmk «ai tA 

Tota ex ApoUonio {Pbilottr. L viii. c xfh"''^ ^* Hetf dL Illaatr. !■ ■■► 

7. p. U8. Ed. Oletr. J. B.] Pric. pedoclc tepa latagra deiabateti» 

Modiee Muataalam] Imo vero Don am. Notter z. llilet* * V% 

roodice. Ait ipte Miletia* nltlma : tam pnellamy 

* Nam et viricnlat patrimonil peregri- vidaatan^ doBMit aMt tatala 

nationit attrirerant ImpcDtK : et ero- ret : ae wml arctiaefaBO, tiUqae onl- 

gatioDet orbictB prittlnit illit provlo- tam dilectOy cootabenmli, largilat da 

cialibot aDtittabaat :' abi et alia ln proprio dotem, Bberallatiata tiadt 

baac tententiam. Sed ita hic loqoi* ret.' SpedmoB ■Mudiccatim bqat 

tnr Appnleiot, qnia nihilominnt dl- iatifne Vetpatiaaaa prmlMii. 8ae- 

vet remantiMo rideri voloi t. Cotaa*. toalat : * Vitellli Iwttit tal i 

Pmdenter dlcit modiee^ et eaattat didittime mariUvit, dotaritqaa i 

honeitiMimat biunt imniiaatioBit re- et Inttraziti* IVk. 
centet, qnod probro Id tibl» nt aliit, CtalaapCa faMtmmM] lipaiat ar- 

datnm irl vldebat. Strabo de Arabi* gatOy maliaiflam palrianaiL Colv. 

bas loqoeot : i^e icol SiyioWf rf /tkw Cmcot til oportaC qal mm vidcat 

IMui<nm «V tMor fnfda KwnUf rf r vulgatam loctiaaaai caataila ane 

wk^am rifial, Atbentent Democri* moDdotam : Bae daboit Caliiai^ pnr* 

tnm Abderitam, qola bona patema tertlm qal t a at— 

absnmpterat, poblice condemnatam de«a ia coateztui recipieada 

fuiise ab Areopagitit narrat : ted nbl tare. Cotaak Recta Lipoiaa. Mtt. 

mundi teriem, inferoramqne arcana et edltl 

declarasset, continuo dimistnm fn- male. EAacoi. Lipeii 

iste. Solonis nimiram lex erat, qnam rcceptam a Caoaab. et aaqq* ftimal 

Ltertius recitat hit verbis : *Eir rif /«| Ms. Pith. J. B. 
rp4^i ra^ yorias, iriftos $ortt' AaaA Toali rcerra eaik, faaalam AaMif] 

KoL 6 rk warpfa KorthfioakSf 6fwlms, Horat. Serm. ii. * Tuitlv qi 
Scd nt ad Appnleinm nostram redea- |>eai, tlt.' Pocta vctaa a| 
mns, alibi contra de te Bcribit : ' nam cam, Epitt. llft. 'Tanli qaisqar» 

et vlricnlat patriroonli peregrinationit qnantam habnil» fiiit.' Laciliai: 
attrif erant impensK : et eragationet « Qnantnm habaat, tasti Ipaa iea» 
nrblcc pristlnts illit proyincialibnt tantlqne habearit.' IVif • 
ante stabant.' Sed hic In judtcio lo- Arbor jqfMmde, rf iqftfttr] V. Ma- 
qnebatnr, et capitis ret erat : vel rel. Var. viii. 9* Brodmam MiteaB. 
qula, nt doctlsslmnt amicnt notter 1. 1. Joret. ad Sjf arh. x. M. Mtr» 
patat, nihllominns divet remantitte eer. ad NooiiiBak Mcan. ad Lfea- 
vlderl volebat. Qnod tutem In ca* phron. UewL 
dem Milesia dicit, te adco paaperem C/ae atrOt] Mikt. ix* da 
3130 KOTJS VARIORUM IN 

dtiD. Noster i? . Milet. * Orbit to-' Qt Tel ex Avieai doolMtt poetrcait 

tint olma Venat.' LucreL ii. * Li« loeit a Pric»o eitt. tlMn ptict. 

qaor tlmas aqatram.' Serfint Oeorf • Protime ad luuie loc ti og f occednt 

II. * Almat tger, tb eo qaod not Mst. Pith. et Floreot. I«rr« H efwM. 

altt.' Festas : * Almt, ttocta, tlfo J. B. 

palchrt, vel tlens ab tlendc' Oiots. Pag.444 Qmd tx UiiBmmwdmmd 

* Almt, «cMfr^, ierwht ^W«» 9p4wT»pa/ tdwhrtaUmwtlwtMmmpUmi] Eittt 
Vet. Onomtst. * Almas, ZcOb^.' tie in hane ■eateflt tano Oratio qavdtm 
a/MaiMiri pro mifrtr* Milet. Yi. * Ado- TlMiittii «ipl to» i4 Mrrt&Timf, 
Ifsceotem istam qaod meit manlbot AaaA ths Mf in wpw mix t»* allatamen 
alamnatat sit, tcitit omnet.* £t ▼iii. Cartiat lib. Tiii. «t Poljb. !▼. Hip- 

* Canet rtbidot et immanet,&c. qaot poerat. lib. de aor. et loe. Arittot. 
ad tutelK prsBtidia eariote foerant Poiit. vil 7« Im Plato tnt ia Tl- 
alnmntti.' Qoib omnia ptltm ett idko, MenedenM», do L«gg. ▼• de Be- 
activam tignificttionem htl>ere. h. e. pobl. ▼iii. Pric. 

innnere, non rpS^tnov^ ted rpo^. Awwekwnit] JnveBalb Satjra z. n. 

Prtc. AUmnwM dicitar it qai alit, et 49. 'Cajnt pmdeatia MMtrat 

qoi aiitar. vid. Orater. Sospic lib. x. mot posto Yirot ot ■agi 

c 6. cf. Ptrei Lezic. Plaatin. et ibi datnrot Venrecni ia potria 

cit. Craqaium ad Horat. iii. 18. Ita- qoe tab aere oatci.* Vido Stobaam 

Utm qooqae * omoiam terrarom alom- wtfA sdyi r i fa f,8er»oa. lkuy. Tht^ 

nam ' voctt Plin. iii. 5. Sed activam doretnm contra Oraeoa oorB. u paf. 

bane tignificationem in nostro Appa- 78^ 79. tem. ▼• pag« 17S. 

leii loco obtinere, vix credam. Ett Apwd mnrdMwm &ftihat 

qnidem in Mss. et Edd. vett. itemque t^pjfM wmtwt tti, nealatMt : *Asd» 

Valc. Wow. Scriv. probtnte Crntio x^f^ ^ ▼^ SaMfr ■dp i i ip failoi, 

Probtb. Crit. p. M. * terra aiomna/ tn wd ^tf^ 4r mU %ii$wi, JoUaaM 

qood tom jan|^ debet r^ Swceni^ at Orat. ad Senat. ot Pop. AHms. TW^ 

UU tcil. fionm et olot, tit qaartot x^r irf TrtfiffrCfr hr nn^iTlr f ■Itimi %t 

casos : sed sic pro more soo hic qoo- yimwHi wwmtUSm. 4 idif» whfi wwpk M^ 

qoe tddidisset Auctor el, ut in seqq. Ztts ipamTnd ru A^ikivf, *A0^t rt h 

* et regio fcec. et ccel. plav. et/ &c "Tvwp^opcfta, Md*A9dx<^peir drXiMw; 
Tom stne perspicaitatis grttit, com At cnr ttctrdst Scythat AppoJtias 
Wower. e Fulv. Cod. rotlim iUit: ot ▼ocat? Herodotnt ez diaaetro pog- 

iwowrt construttor cam Dtti? o, qoem- nat, en verba cjnt : *0 M «dFrts 4 11- 

admodam tlibi ' adjuvtre' et ' tdjo- ^mm^ h^ %» iwrpmnUfw AwptTmpX"^^ 

tare :' de quo vid. inttpp. ad Petron. yrjiir wwpixtrm (lt« tisS andhw) 

capr02. et onde * tdjutor incepto ' Hrta i^a><tTiiTa' tirt yiip 9twm f«r 

dicitur Sept. de B. Troj. ii. 10. Sed hrh rtv lUrrww tMr fxiyiwr wpt0w 

prarpltcet eroendatio Ctsaabooi et \4t0m wtfita wipt^ ttrt §i4pm hlym''» 

Stlrots. in mtrg. qutm exhibaere wwp^ rtv %KV$mtS t9wtm mU *A tmx ip 

Srip. Oeat. Elm. Pric. et Flor. terrm nm. centendom itaqno ett Apfn* 

nfatitfl : sic molto cfficacios hisce op- leiom hoc nomino ftt Poatl 

ponuntur seqq. * Enimvero animo ho- Itt intellegistr, Herodotai 

minis,' dec. Corrampendo loco esse rnm gentem ita proprio ▼•cotamt 

potoit iotolcns usos rtS a/aaimMi, neo- qaam Scymnnt Chint iVisaMdMm ap- 

tro gen. sed qaidni, ut mlwmwut et pellasse videtar : Kol rhf ww^lkw f 

miwwmm, dicttur recte qaoque ofoai- 'Apdxmpwiw im rdt WipiBliofir H^ imit* 

wwm? quum revert adjcctivum sit: $m rQr tfi9pm t^wtfittrirmw, Mr. APULBII APOLOGIAM. 31S1 Apud Athiniefue$ catat] Tertnll. de renty FendmB popnli Uamum 

Anirot cap. 20. * TliebU hebetes et Sdp. GaU. T% Rmmm ezpugnt 

brntos nasci relatnm est. Athenia Tnlgmt» Edd* WJwtemk, Reetins in 

sapiendi dicendique acnlistimoi nbi nlila Mfmmere ^ s ^ n lt Rtmmm ; ■■■ qnod 

penes Colytnm pueri roense citint Numume pr u fkm Tir mngvns ¥olnit» 

eloqnnntur praecoce liDgna. Siqni- nentiqnnm seqneodnm pnto. Qnl 

dero et Plato io Timseo Mioenram nbnnnnt ti^ ffw— I, PiffBm|oi nr^ 

affimiat, cnro urbero illam moliretnr, ^I^X^ dictnm volnnt, ns ii nova 

oihil aliud qnam regionis naturam somniant, et citm fidea nntlMfnm : 

prospexisse, talia ingenia pollicitam.' oam etsi Urhem ea fignm reperias» 

Yide Ensebinro prvpar. £? aog. lib. vis Pnjiofaw. Onuiem vero scmpn- 

▼II. c. 0. EUnenh* Atkenien$es cofot. iom etimemns timili Solini loco : 

Miles. I. * Athenienses catos illos, et * C^sariensi * (Inqnit) * Coloiiic C«- 

oronis scientiae roagistros.' Attici sarea inest a B. Clandio dedncta : 

acnminis apud Veteres fama non in- Bocchi prins Regia, postmodnm Jn- 

freqoens. Tertollian. de Anima cap. b« iodnlgentia popnU Somnnl dono 

80. <Thebis hebetes et brutos nasci data.' Qnod ait dMO dote, Noster mn- 

relatum est : Athenis sapiendi dicen- nere etmeeum diait, et (ni faUor) n- 

diqne acntissimos.' D. Hieron. in tmmqne absolntnm jns notat. Ita- 

cap. S. Oalat. * Athenis expeditiora qne qnsB de procnmtioiie Oentilla 

nasci ingenia Philosophi gloriantnr.' hic, fiicessant ocjns. Pric Mwmere 

Martialis: *TibicorlimanteMiner¥a pspnli «snccssnnit. Hoe onfine legi- 

Acrins, et tennes finiernnt pectns tnr in Bfss. Laps. Plth. D'OrT. qno- 

Athen».' Pntabant enim acnmen rnm in nnllOy nti nee in Florent. ant 

gigni ab aeris tenuitate. Cicero do Edd. ante Wower. compnmt fl sm a a i' , 

Fato : * Athenis tenue caelnm, ea qno qnod ez conj. Fnlvii et Salnu in 

acotieres etiam potantnr Attici.' Vi- marg. primns edidit Wow. et hinc 

ta PythagorsB Aothor apnd Photinm seqq. praeter Pric. et Oent. ▼ehe- 

Cod. S49. Aib maX M ^w^ffmKris iarip menter tamen id probantes : qnibnt 

(4rf f^rtZr) 4 voiScia #r TMt *A0imu9f ego,sino Mstomm anctoritate,hand- 

&\X* ix Ti)f fOfftm M^miemr rov tm* qnaqnam acccdo: alind enim est dl« 

o(n9v iApos Wxrvrirov irros mX mSm^ eem qnomodo loqni potnerit, alind 

pmrdrmf, As fdi fUrw tV fkr Xm m i fe i i», qnomodo probnbiliter locstns nt 

Scc. iL\Xk ml riLs tfvx^ f^ M^^vwr. Anctor. In Soaann anlem colonla, 

cyifL0aip§i yi^ rhw knrhf iJpm riir ph^ coram Bonsaais jndlcibns, o mti one m 

T^r /3XivTffiir, ria U t^^ db^&. hibet AppnL PspniM itaqne nnUnt 

Adi Cassiodor. Var. xii. 15. Pric. alins intelligi potemt, qnam popnlnt 

Concfsstmas oniafre fMpali RMMni oe Romanns: et opponitnr bie pspnlnt 

d.] Ita Fnlvios. Seiopp. ta Sfmb, iis, qni in coloniia TivnnL Apnd 

Mmnere popmlu Pota deesse focom JCtos notem y i p o l mii aUqnando vo- 

RMMmt, qnamvis Popnlos per oxcel- cari popnlnm Rom. doc et Briason. 

lentiam, sicnt Urbs, de Romano did de V. 8. ▼. * popnlns.' J. B. 
possit. £t nota, qnod ait, * Monere Nooo condila] Sic recto Jndicavl* 

popoliadMasiniMamconcetsisse:'id "iQ* Venetiis olms esse cnsnm. In 

enim ita intelligendnm est, qnomodo «ii^ omnibns librio mlg. noco wndirt. 

apnd Sallostiom Atborbal de tota >i>* cmL babet nsoo «sndtfns, Noe 

Nnmidia : < Jns peneo Romanos pro* ▼«» videtnr interpretatio doctlsmmi 

cnrationem tantnm nootram ctso.' TnmeUAdversar.lib.ZTii.cap.lS. 

Qood Feodisticijnrisdoetoret dlce* Caio. Vide Tiuaeb. Advert. Zfii. m «%aftJibA^«M^«-' h«« «^tfwCiCMMHMati- -ifc flU 
^mM^0Ltmam i '0 ^F** *^** 


•■«•«• «i^^Ma «*|P|rti*t3» C 3134 NOTiE VARIORUM IN 

« 

tiiiimot/ Ut hic adtevermUerf tie q«otietproi»probopoBitv,ot8p«d 

infra p. 48t. * perteveraoter qovsi- Rlaotaai : Ioubooo ott liMiaos.* Ve- 

▼iiH.* Met. !• ▼. p. S40. * qoom ar- teret OroomHitiei oerilNniC oilm Mo- 

rogaoter egerit.' tii. p.476. 'pasti nea dictoa amicot, qol io ooom coo- 

aatianter.' i. e. ita, ot ao peoitoi aa- aemom motoia oainiia coaapifobont. 

tiaferint. L. tiii. p. 610. * almolan- Loellioa lili. zxti. opod Nooiom : 

ter revicta.' I. e. aimolans ae roTlc- *Monilieca nniooaqoo ooUda oastiit 

taro. Ad eamdem normom * abnndon- Tideomor Tlrt* Vorooa rcatitoefit 

ter/ ' ioitanter/ ' ennetanter/* aman- t^ feceria Imk Biodo : Mumykn ■•> 

ter/ alia, lento octivo : pasiiTO oo- omfoe tki Mmmmr mmkk, 8cip. 

temy^accnmulate/^obitinate/ ^gro- Oent. Alii meUrm uMoooio. Elowoh. 

Tate/ et tim. Utnt ett, habemui bie Mlrom qoaotom immmdt orriieat 

onctoritatem et Msti (D'OrT.) et £- erodltls. Ego (qood in qoibosdam 

dlt (Junt. post.)optim» not». J.B. Tlsltnr) InflMaio osordieoa rctioao. 

Pag. 440 Fima tuu eemmHm mt/cr- Infra, *Seeleri nofiHMlo, ionsooi, ioH 

liff] Oellios lib. xviii. cap. 4. ' Va- petibilL' Vlrg.iBo. i. « Seelofo ools 

nos doctissimi Teternra non (nt tuI- alios Immaoior oomoa.' Lotro lo Ca- 

fos) desipientes, out hebetes, aot tlllo. 'Ho}oa immaolaalmi aoeistii 

loeptos : sed roendaces et infidoS| ot otrocitotefls.' Ibld. 'dcqoo ol e ia cso . 

lcTia ioaniaqae pro gravibus et Teria da iflUBaoisalmi aeolorio otrodtoto.' 

ostntissime componentes, Tocabant:' SalTlonoa it. de Gobom. <Ad ea 

qnse optiroe f ocis poodos io Appnleio per scelera inuooBio porTeoiri:* ct 

nsonstraDt. Festos ATienos io Fab. aUbi: < Crimimno torpitodioem, acok 

• Vana laboratis aofer mendacia dic- rnm immaoiutofls.' Pric. Ms. Boflsb. 
tis:' a^fer Plautinom est. TroenU fjMisfllg, qnod oolee TonMO poto, com 
< anfcr nogaa.' AoloL « anfer cavil- Jongenn. In Ep. od Sdp. Ooot. imar 
lom.' Pers. «Jorgiomhiocaoferas.' God. pof. Ses. OroaloC io morg. 
Fric. Wower. Elasoob. Pric SeriTor. Fb- 

SeeUra tmflMmta] Coojecl olim acai. rid. Loco Feati teosoro obHoa essa 

imaMmui. Sed jam rectissimam jodico f iroa doctoa oxlatioM. Apod Ploo- 

Tolgatam lectionero. Festas: ' Im- tnm enim Trin. 1. 1. 9. 'ansleom ca^ 

mnois, vacans rounere: aliqooties tigare immooo est faeinoa,* Ito cxpG- 

pro iroprolM) ponitnr, nt apnd Plan- candnm : faclnns eat« qood Maso do- 

tom : Iroroooe est facions.' Locns no aliqno aot beaeficio rooMOMat, 

Plaoti Trinuroroo, princ. fab. ' Ami- qnod benefidnm tIx pototor«proqoo 

com castigare ob roeritam noaiam, gratia non repooditor. cC Oomot. 

Imroone est facioas, Teroro in setate Lect. Plant. p. tS7. FortoaaohoeT^ 

otile et coodocibile.' Fortassis eti- lait etiam Fostoa rf ioprsloy ■■< ^ 

om scribeodom apod Aroobiom lib. i. com Plaotl oec Ipao iotollflsit, 

* Hoccioe est, qnstso, aodai illod fa- Tcro ridleole dttetOBi Ibrct 
cioos et immnne V sed ?ix est, nt ibi pra pnku grofio oso reftrtmt. Nam 
toUi debeat immmu : qood hic taroeo aimplleiter pro a c abro l i . nequaqoam rear repooeDdoro,etiainsi cem lllam nsnrpotom IblaaOy ex 

Apol. II. * Iroroo etiaro sceleri adver- Festi loco ooo ofiroioro ooalm. Do- 

sos parentero oefando, immani, impe- sidero certe exomplooi. Cotoiom 

tibilL' ColfD, Lege /maiania. Wower. male lo loco iilo Plaotloo, qol dtotor 

Recte f iri docti iemwtuL retinnemot, ab anct. ad Herooo. ii. IS. io Kd. 

qoom aotea maloissent MMuniic. Fes- Emest. legltor taoaoa, sod reclo oo* tos : ' Immoois, Tacaos raooere. Ali- dem £d. opod Cic. de Iot. u M. obi APULBII APOLOGIAM. 3135 

eadem PUiiti verba referuDtar, ha« accUro^ov^^vorrff, NiToifi^ vpova- 

bet imjmiii^. Immani» legit qnoqoe yopUomu, Scc Hesych. Mteywittp^ 

Ern. ap. Cic. de Amic. 14. ubi ▼ujgo yvtrrtU», B^peertiw 9w6s. Qnod vero 

immuni$. J. B. Laertios e Clitarcho tradit, Cbaldaeoi 

Aggredior enimjam ad ^mim crime» wtfA ^karpaifpiwf leal wpSffn^» Aox^ 

Magia] Adhnc respoudit maledictii xMtu, Magot vtpl B^pcaniag Bntv 

adcuiatorum: hic refotatiooem cri- dufrptfit», videtor tantolom a Tero 

miois Magic, qnod priucipaliter ei abborrere: nam et Magi ▼aticina- 

iotentalom adgreditor. £*t igitor bantor et aitromm peritianimi eraot. 

hsc pars altera jodicii et legitim» Cicero de Divioat. * In Penit aogo< 

qucitionis. Seip. Geni, rantnr et divinant Magi.' Locian* 

fitamiiMai slqNila exorlom] Virgil. Macrob. Ql naXo^ium Miyoiy yiifos 

* Ut qooodara in stipnlis magnus sine rovro luamiAit^ &c. Juvencos Hist. 
viribos ignis.' Sedulins Opere Paa- ApostoL lib. i. * Oens est Eoi Phnbo 
chaii : ' Velnt ignis oberrans Arentes orto proxiroa» regni Astromm sollers 
stipolas, vires coi summa cremandi, ortusque obitosqoe notare, Qoomm 
Materies infirma rapit, victoqoe fo- primores nomen tenoere Magomm/ 
rore, Labitur invalidse deformis gloria Aromian. Marcell. lib. xxiii. * Hys- 
flammse.' Prie, taspes Darii pater, qnum snperiorit 

P^oarMm ZtiigM] Apollonins Tya- Indin secreta fidentios (snspectam 

nensis Epist. ad Enphratem : Mdlyovf haoc vocem halieo) penetraret, ad 

ipopd(ooai ro2rt Btoirs ol nipam. Udyos nemorosam qoandam venerat solitu- 

ohf 6 •ipOTcvri^f rmif Mr, 4^ 6 ^V ^^a^ dinem, cujus tranqnillis silentiis pne- 

•iSif. Dio orat. xxxvi. fol. 449. T^r celsa Brachmannoram ingenia potl* 

fiaatX4a avyyw4o$ai ro o^ ivaauff nntnr; eommqoe monito rationes 

^KKkroTsipurrawphsiiXffifuafwtfvKSai, mondani motns» et sideram, poros- 

acol rov Btov {vri^roi Svro^^roif, ot^ qne sacromm ritos qoantom colligere 

n^po^oi fiiyovf /cdAcoor, iwurrofUpovs potoit emditos, ex his quse didicit, 

BtpawtUuf rh laipu&inar o^x ^ 'EAAifrtf al iqua sensibns Magoram infodit, qoas 

iyvol^ rov MfiaroSf oirms imfidtovaai illl com disciplinis prsesentiendi fii- 

o^rolrf ydnras, et Orat. XLix. fol. 538* tnra, per soam qnisqne progeniem 

n^oi fUr, tXfuUf roin aaXovfUiwn wap' posteris ntatibns tradont.' Idem. 

ainois Vidrfovs, Ihn riyf ^^oM»f jf^or ip^ Puenm regism adoUteemtem Per» 

wtipoi, acoi To2rf tfco^ jfSfow, 4rf {ci em tm6aoRi] Clemens ^rpciyA. ▼• ab 

tfcfcnrc^ir. Porphyr. de Abstin. ab JEgyptUs bnnc mortm eoa traxisso 

Anim.f. 68. Snidas in Miyoi. Aga- w\X, Idem, 

thias de gestis Jostin. lib. iii. p. 67. Pao. 447 Dtii mmi. aectptam\ Ma- 

Ebmenk. Hornm qostdam habet £1- gos * Deoram amicos ' dicebat He- 

neob. e Liodeobr. Excerpt. J, B, liogabalos, teste Lampridlo in ejna 

LfgetctrtMooieniM] Milcs. xi. * Ce- vit. e. 8. Magiam ' divinoram Incor- 

rimoniaram ritns.' Florld. ii. * Ceri- raptissiroom coltom ' vocat Amm. 

moniaram potentias.' Arnob. vi. Marc. xxiii. c. 6. ^ tS. obi vid* Lin- 

* Cerimoniaram debita.' Oloss. Ms. denbrog. J, B, 

CL Boordelotii : ' Cerimoniaiy obser- Jnlisltte»] Plerseqne edd. onlis<t- 

vationes religionnm.' Prie, iem : minns recte. Vide Oe llinm lib. 

Magim id ed foad Plaio hUerpretaiar xiii. c. 19. Attina Astyanacte : * Uti- 

ec«r •ipOTc/or] In Alcibiade poto. nam unicam ibi antistitam arcitenens 

Porphjr. vcfi Awox* Hb. iv. Tlapd yo soam Totetor.' Cora. Severos : ' Sta- 

fihf rols nipeats ol wopl rh icMr oofol, bat apnd sacras antistiU nominia 8136 NOTiE VARIORUM IN 

picta, olim, et tnnicft palmata faere. do Aelioae iceiriea: ' Oalers, 

Non temere propterea •oipectnm et OaleritaUi diconnir:' nt 

qnisqnam habeat hiinc locnm. Nam apndCharia. lib. ii. Slc 

etiam palinat» to^ postea factae: poatex Rom. et Veii« libtt», 

quas reperio fuiMe triiimphi et con- eodem (eiiere. 8ic q«oqBo NaMm 

iulatns insiicne. Constat hoc ex Mar- et Nasniy Collaai et CoUas, Lornm ct 

tiale, Tertnlliano, Cassiodoro, et Eo* Lomt* Ctl», 

nodio. Vemm de istis alibi. Ca»tmb. MatdkMm mdmi mnUmi] Corri- 

Nempe ad Lamprid. Alex. Sever. gem ■MJim, i n fnrfif ln i i ^ mkmu m r 4 m t , 

Addatnr omnino Salm. ad Vopiscl Idem. Lego m. nsmiff mrdiwi^ qaa4 

Carin. c. 20. ostendens olim tnnicai et aliia aate ooa in nMiiteni vescfat. 

triompbales fuisse tantom palmatas, Erroris aperta canaaa. Sic FWrido- 

ita dictas a clavornm latitndine ; to- ram ' qnsdam palliata anendica b nii 

gas vero pictas vel pnrpnmas, nt obambnlant.' Cmmmh. Noper in llan- 

apud Liviom semper ea distinctio ob- titia ad libmm de Lnsn 

tinet : postqnam vero et tunicae tri- eentai leg eDdimy ni 

iimpbales pingi captn sont, et a pic- md» mrdmU Naac Tldeo ante nw iia 

tnrse argomento paJmata sunt appel- fecisio et Caianboonn, qnlbns Kbos 

lat», etiam pictis togis hoc idem no« retcribOy coDteotaa taDtmanctoritatis 

men datnm eue, et po/mofas passim approbatiooe, qaa aierito gandaa. 

ipsas vocatas ; nec enim aliter svl Mewn, Forte rectioa foerity nwirfi- 

medii scriptores eas appellitare con- mbulm kmumumt^ ot Plaotoi dixit, 

Kuevisse, quam toga» paJmata»» Hsec * mendicabola refoaa.' Similb ert 

Salm. Aliquoties tamen apnd Hist. iignificatio vocabaU Nmgm^ qood ob- 

Aiign8t.Script.eademdi8tinctio,qnse aervo Latinia pooi pro iMminibas 

apud prioris sevi Auctores obtinet. malis et poitremm aotse. Qe. l 

Trebell. Poll. c. 8. « cnm picta toga Eplst. ad Q. Fmtr. xi. * Ego Apa- 

et tunica palroata.' Vopisc. in Anre- mensem Epbesinm» ego leviminnm 

lian. cap. IS. * tunicam palmatam . . • bominem Megariitnai ABtaadriomt 

togaro pictam.' ' Palmatam veatem ' ego Nlciam Smyrnmoo^ efo ongm 

dixit Tertull. Apolog. cap. 50. * pal- maximaa omni coodtate tom c«o- 

matas/ non addito snbstantivo, Lat. plexnt.' Maaertlaaa io elefaatiiti- 

Pacat. Paneg. c. 0. Add. h. I. Pri- mo panegyrico JaUano loiperateri 

csei nota. Togam palmatam cnm nos- dlcto : * At tn, Aagotte, 

tro Anctore dixit Marttal. vii. S. 8. git mmotit, optimom et 

adloricam: ^magnos illapsa merere qnemqae perqairit.* Nogoa dieit, 

trinmplfbs, Palmataeqoe dncem, sed qnot panllo aote 

cito, reddc togc' J, B, Togam pal- timos, vilissimoe, 

muUam. Quali» hsc, quam expressi- adnlatoms adpellaverat. Sc^ GmL 

mns e nuromo Augusti. [Seqoitur in <a Append. Flor. «• animi mmimL 

Ed. Pric. hand inelegans delineatio Elmenh. Colvlo et Caa a nb. cnm 

togtt palmata;. J. B.] Primo Triom- Oroslot. et SaloMt. in marf. taciu 

phantium,post Consulum et Consnla- adsensnm prarbnemot Efao. et teqq. 

rium fuit. Snmebatnr antem eTem- nt mpetita fneritoltlaa Httam 

plo Jovis Capitolini. (Livins lib. x. prsecedentls, deinde oltii 

Juvenal. Sat. x. Ansonius Paneg. seqnentis absorpserit: qood ftimat 

Lamprid. in Severo.) Quem momm sane lectio alterios Cod. Florcol. 

abrogavit Oordianus senior Capitoli- mumdimbmU a mimd» mrdmd. Qoooiam 

no teste c. 4. Prtc. tamen in reliqois Mss. et io Edd. 

Pomtifieibut galerum] Varro lib. ii. vett coDctis diterte eutat tepamtim APULBII APOLOGIAM, 3127 

«iitmi; fgo antiqiiain hanc et scrip- qoe terr» pnigatae.' Et •tatim : 

tam lectionem re? ocandam potavi. * orones pestei mentibaa exegit» fa- 

Jango antem aatfNt non cum rip mem- milias pnrgafit.' Gra^ eod. argn- 

dicabula, nt reliqoi intpp. feciMe vi- mtDto iiaca0al(Muf, Themiit. Enplirad. 

dentnr, sed cum tardentf hoc tenin: Orat. 8. Tvpdmwp rc itfidnrra, «ol <hf- 

' quoniam animo fastidia istos, velnti plot¥ iadBpptp. Lncian. Deor. Dial. 

quosdam mendicos.' Dicitnrantem *EicKa$aipm¥ rltf fiiayf Otipla tcaTa^ywifS' 

*sordere animi/ ut, *aogi animi/ ftwos, Prie, Lactant. Inst. Div. i. 9. 

* consenescere anirai/ ' recreari ani- * Hercules, qni orbem terraa pera- 

mi/ et sim. alia apud Nostrnm. Adl grasse ac expnrgasse dicitur :' et pro- 

Oudend. ad Met. i. p. 75. et ad ii. prium est de Hercnle apnd Onpcos 

p. 116. b. In adjectivis et praeteritis scriptores ical9atpw. t. loca a Celeb. 

participii hic geoitivos Nostro qoasi Wyttenbachio allata, Bibi. Crit. vol. 

proprins. V. Ind. in v. ' Genitivus.' ii. p. 85. Pro Imtirator orbit Pith. 

Infra p. 581. ' dcrepente animi mnta* luitror arbu J. B. 

tnm.' Flor. N. xv. * his artibos ani- Adceutum diMterundMm] In vetastis 

mi expletnro.' Ms. Pith. quidam men* codd. ez antiqno aeribendi roore, 

dtemtUia, J. B. folMe aotomo, ad centum differendvm^ 

Purgatar/eranm] Lege jmgnaier/, vel, dtferendum conveniena vocabu- 

niai tamen alii occoparont. Sic Se- Inm ei, qui in jndicio tanqnam apud 

noca de Tranq. Vit. c. 8. 'Hoa enim Censorem patribionii sni vires pro- 

Stoici nostri sapientes pronnaeiave- fessarns erat. Itidem Ulpianus in 

rnnt, Scc et victore s omnium terra- formnla censnali : ' omnia/ inqRity 

rum:* ubi malim/eramm: de Uljsse * ipse, qoi defert, aeatimet.' Idem : 

et Hercnle aermo eat, cnm qaibua 'lacua quoqne piacatorea, et portua 

comparat Catonem. Aliaa et 'gen- in cenaom dominna debet deferre.' 

tinm domitor victorqne' didtur: nt I. formaff.decenaibna. Rnraom de- 

vel Appulek» h. I. et de feria locotnm pravate apnd enndem Appnl. anpe* 

oatendunt aeqq. ' Cato cnm feria ma- riori veraiculo vnlgarnnt, ' Hercnlea 

num non contulit/ Scc, Collationia porgator feramm:' cnm deberent 

h»c snmma. Hercnles et Ulyiaes fugnaUr, Stewech. Legebam dt/e' 

cum feris ac monatris Inctatl snnt, et rundum, Oelliua xvi. 10. ' Tenniasi- 

vicemnt victorea inclyti. Cato non mi pauperrimiqne eranty neqne am- 

cum feria aut monatrisy aed cum am« pHoa qnam mille qolngentnm nria in 

bitn, cnm potenllaa cnpiditate, enm cfnanmdeferebant.'PHc.Ma.D'Orv. 

vltiia civitatia degenerantia, malia dittemitdum, Pith. difimdum* Non 

aane mnltiformibna et monstris teter- male qnldem Pric. et jam ante enm 

rimia, depugnavit, neque, qnoad vin- Stew. conjecere drferundum^ qoem- 

cerety vincere illa paaaua eat. Sic admodnm locnlna eat Tertnll. de 

AppuL philoaophnm Hercnli eompa- praaacr. adverana h»ret. cap. S8. 

rat,iv. Florid. *QoodHercnlemolim ' Hoc enim modo Eccleaiaa cenina 

poetae, Scc memoria exatat.' Sed iiioa deferant.' Sed non mnto temera 

et Lucretioa I. v. Hercnlem et Epi- vnlgatam lectionero. ' Dluerere cen- 

cnmm comparat, qnod monnit Mnre- anm ' eat edere, profiteri cenaum, aive 

tna.iidflai. Nonnnlli peaaimo exem- bona, facnltatea, rem familiarcm. 

plo fugnaiar scribont. Noster in Flo- Slroili notiono diaa«f«rtf nsnrpavit An- 

ridis : ' Uerculem olim, Poetae meroo- aon. Moa. va. 88. ' Sqnamigeri gregia 

ranty monstra illa Uamania hominum ede choroSf liqoidaqne anb alvo Dis- 

et fcrarnm virtnte subegiise, orbem^ sere coemleo floitantes amne catcr- S128 JSOTM VARIORVM 111 

tas.' ' FabQfu diuerere'dfadtPhaBdr. eney lit Tette» vcadere iH 

Prol. I. V. et Sept. de B. TroJ. in. ^no tacrorMi iapcMis 

16. *rein,ntgeKtaerat,dis0eniH.*cf. mam corraderet, «d OM 

OodeDd. ad Met 1. yii. p.461. *fe* qaom bmc dicoret» rfftrfdam vi- 

qaens ¥erbnm nnllo pacto diMerere detnr. Seip^ 6cn#. Vnlc. adiefit 

potni.' Mss. Pith. D'OrT.MM«n. J. B. qnoqne hmid mediee. J. B. 

Pag.449 Fietes jNMle aMnt ] Ut I. QaMMiMi /ims Mr m»] Pkala. 

III. Florid. in princ. * Exemplnm ejn« rii Eplst. 14t. n&rm 

rei panllo secns qnam simillimom Ktirikatm tArj C ry ar^ ) 

commemorabo.' Brant. wxUm vi^ V^ taX aixl 

Idque a me UngaperegrinaHone^tfe.'] Un y^ eArf jbsmI mI rk 

Tota ei Apollonio {Philostr. I. vi ii. c xfl^tiKreu V. Hcaydl* Iliaatr. \m 

7. p. SS2. Ed. Olear. J. B.] Pric. pedocle. tepe iategni delalMteti. 

Modice tmmtiialam] Imo fero non am. Noater x. Milea. * Ut 

roodice. Ait ipse Milesiv nltima : tam pnellam, pfeefiq— 

* Nam et Tirienhis patrimonii peregri- videatam, domoa aum tatela 

natioois attri? erant impeniae : et ero- ret : ae mox arctiiai»D, aiUqee mBl- 

gationes nrbicae pristinis illis provln- tnm dilecto, coBtebenMli, largilaBda 

cialibos antistabant :' nbi et alia in proprio dotem» Bberaliiiime 

hanc sententiam. Sed ita hic loqni* ret.' Spedmee ■mnificeatlm 

tnr Appnleius, qnia nibilominns di- insigne Vespasiaawa prmbeit. 

ves remansisse videri voloit. Casaa^. tonins:*Vitellillwati8aeifil 

Prndenter dicit modtce, et cansaai didissime maritavitydetavitqMi 

honettistimas hnjiis immiBntionis re* et instmxit*' Prie, 

censet, qiiod probro id sibl, ut aliiSy CaateMptB pafriaiaaii] lipaina ar- 

datum iri videbat. Strabo de Arabi- galay iiealiayfBm poiriBMadi Celv. 

bos loquens : i^t aal hifunri^ rf filv Csicas ait oportet qei Boa videal 

fuuitrarri r^r oMom frifda iccrrai, r^ V valgatam lectleaeai faaffmla essa 

tUf^arri riftai. Athensens Democri- mendosam : iiee debalt Celsiai^ pr»- 

tnm Abderitam, qoia bona patema sertim qni taataoi aactiDffeai kabcrat, 

absumpserat, publtce condemnatnm deee in contextaoi lecip leBde dibi> 

fuisse ab Areopagitis narrat : sed nbl tare. CasaaA. Recte Lipaioa. Mss. 

mundi seriero, inferorumqne arcana et editi caafCB^plafafriBisait habeat: 

declarasset, contiDuo dtmissiim fn- male. £/aieaA. Lipail emeodatioaem, 

isse. Solouis nimirum lex erat, qnam receptam a Caaaob. et aoqq. ftnaal 

Laertius recitat his verbis : *Eir nsfi^ Ms. Pith. J. B. 

rp^i rohs yoyias, $rifios tarm' khXJk Toalt rewra fslsi, faeofam Mclii] 

KoX 6 T& varfnfa leartirfioKifS, Sfiotms. Horat. Serm. ii. * Taotl, qi 

Scd ut ad Appuleinm nostrum redea- beas, sis.' Poeta vetna a| 

mus, alibicontradese scribit: ' nam cam, Epist. 116. 'Tanti qaisqee, 

etvlricnlaspatrimoniiperegrinationis qnantnm habnit, MW 

attriverant impensse : et erogationes « Qnantnm habeas, tanti ipae 

urbicffi pristinis illis provincialibus tantiqne habearis.' Prie. 

ante stabant.' Sed hic in judicio lo- Arbor i^ftreundm, ei n^nHx'} V. Mo- 

qnebatur, et capitis res erat : vel ret. Var. viii. 9. Brodsam MiscelL 

quia, nt doctissimos amicns noster 1. 1. Juret* adSymiaach. x.18. Mer* 

pntat, nihilominus dives remansisse cer. ad Nonniaak Meors. od Ljce- 

videri volebat. Qnod autem in ea- phron. idewu 

dem Milcsiadictt, se adco paoperem Vno asrOo] Milet. ix. de APULBii apolooiam; 3129 

tam Bnb asioo deliteMente : ' Me paiK biii omnibas it« corrapUis rltAtnr^ aC ' 

percalns qnidam hoftolMiaa compe* diiine eam qoid? is atiad patet. ' Ita 

rat qoinquaginta nnmnis, magne nt mihi et patria ' (inqnit) ^ in coneilia 

aiebat, sed nt commnni labore vic- Africse/ Lectio nihili, corrigend. ez 

tnm sibi qnnreret.' Breviter porro, hoc loco, ^ Confinio/ Prk^ 

sed acerbe, ^miliani sive fuicpoAoyt- LoQum» Amtti] Qni sob Divis fra- 

or, sive egestatem perstringtt, nam tribas Bithynis prseses, at claram eir 

' Qood 6eri per asellum potest, vilis* Ulpiano nostro lib. in. ^ 1. de Deen- 

sime constat/ inqait Plinias L zviii. rionib. Consalaremviramhaneetianfr 

e. 6. qood et fnse pemeqnitar Cola* memorat, Helvil Pertioacis imperio, 

melialib. VII. cap. 1. idem. Jnl. Capitolinns. Cole. Hic Lotlia* 

Ad tempnHvmm imbrem ir, €3BmiibaM\ nus Avitns Consolaris vir fait, nt 

Promptom boc e rastica discipllna. scrlbit Capitol. in Pertin. XJIpiaDnf 

Plato apad PUn. xviii. 0. ' Ara tem* antem Pivorara fratram reseriptom 

pestive/ h. e. dnm impendent im- ad LoIIiannm Avitnm citat lib. iii. ff« 

l>res, pmi in snlcos casuri : atqoe ita de Decarioo. atqoe ita etlam ter no- 

Virgiliom iv. Oeorg. cspio : ' In- minatnr ab Appnleio inlra, addito 

enmbere aratris, Dom sicca tellare V, C. Consnl (nnde et Procos. Afr* 

licet, dom nnbiia pendent.' £t Claa- faisse coostat) sob Pio fait. Aareliat 

diaoam : ^ Felix qoi Pharias proscl* Vlctor Lollinn Oentiaoara vocat. 

dlt voroere terras, Nobila non sperat Scip. Geni, Enndem esse, qoi ab 

tenebris condentia coelnm, Nec gra- Aorelio Victore £pit. c. 18. per er- 

viter 6antes plnviali frigore Coros.' rorero ^ Lollins Oentlanns ' vocator, 

Locns est perquam lacolentas, sed moooit qooqoe Casaob. ad Capitol. 

eojassententiamconronipitBartbios, Pertin. c. l. cf. et ad cap. 7. nbi 

dom T^ fptrdt, fmeiMU pesslrae inter* ' Lolliani Gentianl' mentlo, virl 000- 

pretator. Prk. solaris. J. B. 

UmU tiU peihui] Interrogationis ItU ierrm oImmm] Virgil. <Terne 

nota in fine poslta istios periodi to« omnlparentis alomnara.' MHes Vi. 

tam sententlam corraperat, qoss luec Noster: ' Terrse omniparentis aglles 

ett : £milianus Ute ob cadaverosam alamnsp.' Invalnit sensos apnd non 

faclem et Acherontlcam, volgo Cha- Indoctos hand sanos, hoc verbi nos* 

ron andiebat. Infra : ' Igitnr agno» qoam ponl pro Altore* Nonnlam ot 

menta el dno indita: Charon, nt jam evlncam non advoco ; nam etsl vocis 

dixi, ob oris et animi diritatem.' Hic 9»koyimM ionnit, invalidis tamen pro« 

vero vnlt videri Appnleins non ob bavit argnmentis: afferam fortlora 

tnrpitodinem formsB Id el adlnsslsse ego, de qaibas nec dobitari qaeat. 

cognomen: sed ez eo potias, qood AvienasdeCarthagine: ^UrbsPbce- 

multoi sooram eopiditate hereditatls nissa prios, Libyci nnne rorls alara« 

sostalisset; qoamqoara istnd ab eo na:' id est, Metropolis. Idem de 

non tam dicitor, qoara per figaram Tibride : * Roasanosqoe Lares lapsn 

ionnitur. Simili artificio et sob fi- prKlarobltalarano.'£tdeNIIo:*Lon- 

nem orationis ntitor : nbi caossara go segetes qood notrlat amoi, Aren* 

explicat, oor idem ^milianos cnm tesqoe locoe onda faecandet alomna.' 

Rnfino consentiat in danda nxore 8i« Floros Ilb. iii. cap. Sl. ' Alomna Ur* 

cinio pnero : vide locnra. CMmmh. bls Ostla.' h. e. qosi Romara allt eo 

Pag. 44S Ntomditf ei Geiulia tn ondiqoe corameatn vecto. Meretrix 

ipto conjtuio] Hoc idem dicere voloit in veteri Lapide: iie vkiiiri alum- 

IV. Floridoram: sed is locos io Li- K^ adhixi. In Kpdffuobmue vls ea« 
3130 KOTA VARIORUll IN 

deni. Noster iv. Milet. * Orbb to>' «t vrl ez Avieni doobM peetraMS 

tias alma Venas/ Locret. ii. * Li- loeis a Prie»o cltt. dm paict. 

^vor almas aqaanim.' SerTiot Oeorf . Proxime ad hane loetioneai acccdrat 

II. ' Almns ager, ab eo qood ihm Bfss. Pilb. et Florent. Urrm H ^mm. 

alaL' Festas : * Alma, sancta, siYe J. B. 

palcbra, vel alens ab alendo.' Gloss. Pag. 444 Qntd ex sslss odds wd mmd 

* Alma, jcXvr^, 071^, ^V^ ipiwTtipa,* od mriaiim vH maislwm pelcsf ] Extst 
Vet. Onomast. ' Almns, Z td m ft .* sic !■ banc nMntcni mne Oratio qnvdasi 
ofaMiMri pro mifrtre Mlles. ¥1. < Ado- TbenustU «^ m #4 Sco^ ts«i t^vmt, 
lesceatem istam qaod meis manibns IXAJk Tstt M p4 n gfWxW i nlia H m m 
alomaatos sil, scitis omnes.* Et viii. Cnrtins lib. Tin. et Poljb. it. Hip- 

* Canes rabidos et immanes, &c qnot poerat. lib. de ner. et loc Aristot. 
ad tiitel» pnesidia cariose fberant Polit. til ?• imo Plato tnns in T&- 
alomoati.' Qo» omaia palam est nsso, MenedenM», de Legg. t. de Se- 
actiTam signi6cationera babere. b. e. pnbl. tiii. PrU, 

innaere, non rpS^ifuPf sed rpo^, AmKkmrtUi] JaTeiinlb Snlyra s. ts. 

Pric. Ahmmu dicitnr is qal alit, et 49. 'Cajns pmdentla nMMStrat 

qni alitur. rid. Orater. Saspic lib. x. mos posse Tirot et 

c 5. cf. Ptrei Lexic. Plaotin. et ibi datnrot VerTecniB in pntria 

cit. Craqoiam td Horai. iii. 18. Ita- qne tnb nere nasci/ Vlde StobcnM 

yam qaoqoe ' omoiam terramm alam- npl ciysp^ary SemMNi. lxxxit. lbeo> 

nam ' Tocat Plin. 111. 5. Sed actiTam dorelnm cootm Ormcoo oerB. i. psg. 

banc significatioaem io nostro Appo- 78. 79. sem. t. pag. 17S. 

leii loco oblinere, Tix credam. Est Apmi stcerrfiisimse &flbnt 

qoidem in Mss. et Edd. Tett. itemqae mpkn» fMfnt eti, Tbeniittit : *Asd> 

Volc. Wow. ScriT. probaote Crasio x^P^ ^ ^ ^kUw ■dw T kislni, 

Probtb. Crit. p. 54. ' lerm alomna,' Sn «d ^sf^ V cid laii^ Jaliaans 

qood tom jongi debet rf jmurit^ ot Oret. ad Senat. et Pop. Atkea. IV- 

sUa scil. Tinam et olas, sit qoartas x^ ^ Trnf/*rtfr hr TTlTiiTi ^n^nsii It 

casas: sed sic pro more suo bic quo- Tf w ei i m t lt isr. #«)4py t^ «i^N^ 

qoe addidissel Auctor e<, al in teqq. Ims ipamkmi ru A^fJiini, *A0t^ r9 ^ 

* el regio foec. el ccel. pIuT. el/ &c ^Twtpfioptlou, nX 'A i > dx iy rif ^ Xrflto ; 
Tom saoe perspicoitatis grelia, cum At cnr ttetrdcs Scjtbat Appnlsiei 
Wower. e Fulv. Cod. rotlim t/iis: ot Tocat? Herodotnt ex dlasetm png- 

jwMTt conslrualor cum Dtli vo, qaem- nat, en Torba ejnt : "0 M Wpmt 4 1^ 

admodiim alibi ' adjuTtre' el ' adjn- |tijR»f , h^ >» l er ^ rs l fm i 

tare :' de quo vid. inltpp. ad Pelron. wmrimr wmp4xnm {t^m 

caprC2. el unde ' adjulor incepto ' ftyta kpMmrwr etfrr yiip 99om rm 

dicitur Sepl. de B. Troj. 11. 10. Sed Irr^t rtv tUmrm eW» ^ff^sr wpofm- 

prvplacet emendttio Casauboni et \4w0m wofims w4pi^ etfrr it4pm Jjytpm, 

Salmas. io roarg. quam exbibuem wmp^ rtv SirviMev Iftnsef «nl 'A P t yrtf 

Srip. Oenl. Elm. Pric. el Flor. terra wims. centendnm Itaqno ett Appn- 

oiidima : sic mollo efficacius bisce op- leiom boc nomine onsMt Poatl 

poDuotur seqq. ' Eoimvero animo bo- las intellegisse, HemdotmM 

minis,' 4ec. Corrampendo loco esse rum gentem ita pmprie Tocntam, 

potoit ioiolens nsus roS aiwmiiuii, nen- qnam Scjmnns Cblns iVestodMem ap- 

tro gen. sed quidni, ul mlummMt et pellasse Tidetnr: Kel rW «ofkr 1* 

elmmM, dictlur recte qnoque aiiun- 'Ardxmpwiw im rmm n mw M t mm m » t e i ym r4w 

uuM? quom rerera adjeclivnm sit: >ai rmr m fJ Bpm t^m tP mi ii mo. Plrir. 
APULEII APOLOGIAM. 3131 

Apud Athenienset catot] Tertiill. de rent, Fendnm popnli Romani esse. 

Anima cap. 20. ' Tiiebis hebetes et Scip, Geni, Th Rawumi expnngunt 

brntoi nasci relatnm eit. Athenis vnlgataB £dd* Elmenh, Rectins in 

sapiendi dicendiqne acntissimos nbl aliis ilfiai€re po/wli Romam ; nam qnod 

penes Colytnm pueri mense citins Numine propUio fir roagnus volnit, 

eloqnnntur praecoce lingna. Siqni- nentiqnam seqnendum pnto. Qui 

dem et Plato in Timaeo Minerram abnnnnt r^ Rtfiiiajit, Popidaan^ KaT* 

affirroat, cum urbem illam moliretnr, ^&>xV dictnm ▼olnnt, nsB ii nova 

Dihil alind qnam regionis naturam somniant, et citra fidem anthornm : 

prospexiste, talia ingenia poUicitam.' nam etsi Urbem ea fignra reperias, 

Vide Eusebium pr»par. Efang. lib. viz Papulnm, Omnem vero scmpu- 

▼II. c. 0. Ebnenh, Athenienset eaiw» Inm eairoemns simili Solini loco : 

Miles. I. * Athenienses catos illos, et ' Caesariensi * (inqnit) ' Colonie C«- 

omnis scientiae magistros.' Attici sarea inest a D. Clandio dedncta : 

acnminis apod Veteres fama non in- Bocchi prios Regia, postmodum Jn- 

freqnens. Tertnllian. de Anima cap. b« indnlgentia populi Romani dono 

80. * Thebis hebetes et brutos nasci data.' Qnod ait dono dalOy Noster ««• 

relatumest: Atlienis sapiendi dicen* nere caneetta dixit, et (ni fallor) n- 

dique acntissimos.' D. Hieron. in tmmqne absolntnm jns notat. Ita- 

cap. S. Oalat. < Athenis expeditiora qoe quas de procnratione Oentilis 

nasci ingenia Philosophi gloriantnr.' hic, facessant ocyus. Pric, Mmnere 

Martialis: 'TibicorlimanteMinerTA popmU coneettimiut, Hoc ordine legi- 

Acrins, et tennes finxerunt pectns tnr in Mss. Lips. Pith. D'Onr. qno- 

Athen».' Putabant enim acnmen rum in nuUoy uti nee in Florent. aut 

gigni ab aeris tenuitate. Cicero de Edd. ante Wower. comparet Romoiit, 

Fato : * Athenis tenue caelnm, ex qno quod ex conj. Fnlvii et Salm. in 

acutiores etiam potantnr Attici.' Vi- marg. primna edidit Wow. et hinc 

tSB PythagorsB Anthor apnd Photinm seqq. prsBter Pric. et Oent. vehe- 

Cod. 249. Ai^ uat oM* inlffaKrSs ieriw nenter tamen Id probantes : quibns 

(At fjvctr) ^ iraiSc(a ip ralr 'AM^msy ego, sine Mstorom anctoritate, hand- 

A^X' im Tiit fCmm hmdpx^^vffa' rev tm* qnaqnara accedo : aUnd enim est di« 

o4noo hipos Iffxjwriirov imrot uat acotfa- cere qnomodo loqni potnerit, aliod 

fMrrirov,Ar/i^ ^rorTVTJ^XcvT^pcir, qnomodo probabiliter locntos sit 

Scc, hwii ical rhs ^^hs rmw kif9pdmm, Auctor. In Romana antem colonia, 

<ruiifiatp9i yiip rhf AcvtW hipa tV ^ coram Romanis jodieibns, orationem 

yilP fiximrM, rhs M ^^ ^AcI^. babet Appnl. Populut itaqne nnUoa 

Adi Cassiodor. Var. xii. 15. Pric, alins intelligi poterat, qnam populoa 

Con^esnmai munere popuU Romani ae Romanus : et opponitur hic popMltis 

d.] Ita FnlTius. Seiopp, in SywA, iis, qui In coloniis ?ifont Apod 

Munere popuU, Puta deesse Tocem JCtos antem popuhm allqnando to- 

Romojij, qoamTis Populns per excel- cari popnlnm Rom. docet Brisson* 

lentiam, sicut Urbs, de Romano dici de V. S. v. ' popnlus.' J. B. 

possit. Et nota, qnod ait, ' Monere Novo condiiu] Sic recte judlcavl* 

popnUadMasinissamconcessis8e:'id nins Venetiis olira eue cosnm. In 

enim ita intelligendnm est, qnomodo ^ii* omnibos libris vnlg. novo condiH, 

apud Sallnstinm Atherbal de tota Ms. cod. habet nooo condiltii. Nec 

Nnmidia : ' Jns penes Romanos pro- vera videtnr Interpretatio doctlssimi 

corationem tantom nostram esse.' Turaebl Adfersar.lib. xvii. cap. 15. 

Quod Fendistici Jnris doctores dice- Colv, Vide Turneb. Advers. xvii. 3138 NOTiB VARIORUM IN 

15. Elmenk. Conditas eti Afsigna- Pltli* D'Onr« nec bm mm cdlai 

tio sive divisio agrorum : Inde coBdi- Cod* lipi. cun ciwctlt OBlt Co 

toresdicti qnorum id munut loColo* Edd. Iiabcnt primeifiM: qnod nc« 

niarum deductionibus. Homm non mi prorsos damnnndnn. 

infreqoens mentio opnd llmltmn In cotonib ot monicipiis, 

scriptores. Tnmebas leg it boe loco t es reven ennty et hal>eri velcbei 

< novo conditi.' iVbman hntpKTutBgf oode et Consiilis el Prsitoris nca 

nt apud Festomy ^qnom qnld nofn» effeetabenty et Or. ifX'"^ ^ im 

tur.' Tertnllianns sene boe ipso m dicebantnr. Tld. comas. Oenl. 

ergomento nomUiem eztulit * Vlrl Pric* ec BrlssoB* de V. 8. ia v. l 

Cartbaginienses ' (ait de Pallio) ' ve- ipsom itlnm dimmiiii'nlnm ▼idelw i 

tostate nobiles, novitete fellces. ' gnstlnns riVBims ▼ocare Epist. ▼. i 

h. e. colonie bnjus noYO deductione. ait : 'Appnleiniy qni nobis Afris A 

Prie* In M«s. quoqne Pitb. D'Orv. cst notlory non dico ad refBam, i 

ez sequenti voce adbaesit rh s. In nec ad aliqnaa qaideni jndidarii 

Florent. 'recte scriptum vldctur esn- potestatem potait perreBirc :' li 

ditu. Edd. aote Colv.. praeter Vlc. duumvlratas et ipse jndiciaria pot 

Ven. caiuliti. At quis ita loquitur: tas fuerit. J.B» Palras Aoftai i 

nos eondili novo vtUraneruM saaws frindftf ij^» Qoam claritndin 

eohnia f J. B. stemmatls sal vel e Bf llciila peti 

SpUndidiuiwia Colonid] Omnia qnas voluit. lib. ili* * Ncqne tmt dlK 

In Coloniam cadere ornamcnta poa- tatls, vel etlam pmaapim tnofnm i 

sunt, videtur nnico boc vcrbo coii« mns Ignariy Laei DoniiBe: aam 

gessisse. Tacit. Oerman. * In splen* Provlnciam totaai indytm veatra 

didissima RhetiaR ProvincisB Colonia.' millsB nobiUtna cempleetitnr/ 

Cicero Pbilipp. ▼. * Mntinam firmis» zi. * Nec tibl Natalea» ac ne digal 

simam et splendidissimam Pop. Rool qaidem» dec. aaqnam profnlt/ 1 

Coloniam.' Lapides : dbcvri- Patre vero, qaem bec loci measer 

oai sPLENDiDissiMJB COLONLS..... qnlqno vnlgo T l s afns peffcilmtnr,vi 

ORDo ET pop. spLBNDiDissiMiB co« alla omnla apnd Salmaa, In Pie 

LON. AVG. HiMKnioRVM. Pric. iVisoa gom. ad Solln. PHc DnmnaMi 

condilm, oplendidiaiwta colonia saaws. Honoris apes In Mnnicipiia, Co 

Ne intelligaf, iterum ezaedificatum nilsque. Ulplan. lib. i. Du de a 

illud oppidum fuisse» vel e ruinis ez« scrib. V. Scalig. Anaen* I^t. lib. 

citatum, sicut Cartbaginem Colonla Pandroll. de Magiatmt. Manicip 

deducta est : sed quia ez oppido Alclat Dbpnnct. lil». iik cnp. $• 

vectigali et stipendiario colonia po- ad I. ItO. de verb. algnlf. Idcak 
puli Rom. facta sit. Vide M. Velseri CundiM ibsn tri la s pfi/umfaBi] 1 

nobilissimi et emditissimi Oermano- les. x. ^ Oradatlm permVinala bena 

ram bistorici Rerum Vindel. August, bns.' Scatet ejnscemodi Elogiis I 

lib. V. ubi et hunc locum Appnleii et scriptioonm corpns. /dsm. 
totam rationem Coloniarum iUustrat. Pag. 445 Cq/as «fo Iscam ia aa J 

Scip. Gent. pnidka] Oplaor, a patre nemlnan 

Loeo prineipe] Bene vetus nostcr. Nam dnamvirl ailii snccesaerca nm 

Vulg. heo primcipia. Oell. Noct. At« nabant et creabant» pro qnibnactu 

tic. ziii. * T. Castricius, lUietoricss tamqaam fide}aaaorca Relpablicmi 

di«ciplinae doctor, qui babuit Romai llgabantnr, Tlt. de perlcnlo aomii 

locum principem decUmandi.' CWa. torum lib. zi. Codlcis. 8cd pai 

Flor. /scs principii. CUmcnb. Mss. Appnlcli Jam mnlto antea deces APULBU APOLOOIAM. 8188 

hit ; et DaamvinitQs magistratas an- penetralibas, apad Lycophronem et 

naus foit : de loco igitar et honore Oeographos. Apad Ptolemseum 

patcmo loqaitur,non de nomtoatione seribitur boc nomen ZdparOa, et sane 

et •uccessione. D. Augottinui epiit. scripiisae bic puto Appuleium Za- 

▼. * Appnleiua enim, qui nobis Afris raitkf in qno prster aspirationem 

Afer est notior, Non dico ad regnnm, alios etiam fiapfiofMtrfths ob geminatam 

•ed nec ad aliqnam quidem Jndicia- consonantem in fine. Casaub. Ego 

riam potestatem cnm omnibua suis eiistimarim ab Appuleio irrideri iE- 

nagicis artibas potuit penrenire, bo- milianam, qood quom Attice loqui se 

nesto patriflB snae toco natns et li- optime crederet, ne agellum quidem 

beraliter edncatos, magnaqne pnedi* snnm vel patriam sciret Attice pro« 

tos eloqoentia. An forte ista nt Pbi- nnneiare, sed Dorice 2dpa^ diceref, 

losophns Tolontate contempsit, cni pro Zipfn^, idqoe inscieutia quadam, 

cnm aacerdos proTincias pro magno non, nt Paosaoias, dedita opera, com 

fnit, ot munera ederet, venatoresqne de rebos Dorieis loqneretar. Seip. 

▼estirety et pro statoa sibi apod (£- GeiU, Rom. Zaraie, Elmeoliorstios. 

enses locanda, ez qna civitate babe- Mss. Pith. 2^at cnm Edd. ante 

bat nzoremy ad? ersns contradictio- Vnlc. pec, plerisqne, Florent, D*Orv. 

nem qnornradam civinm litigaret : Lips. Zaraih com reliqois : recte, 

qoodposterosoelateret.ejnsdemlitis tcI, nt Casanb. ZcrallA : sed snpra 

oratiooem scriptam roemori» com- Zaraihentem non SSttraltheniew^ Qnid 

mendavit. Qnod ergo ad istam terre- sibi Telit Gent mihi non liqnet. 

nara pertinet felicitatem, foit mag- J. B. 

noa, qood potoit. Unde apparet enm Aeeetenmter] Flor. 2. adieurate» 

nihil amplins foisse,non qoia non vo* Elmenb. Recte Ms. D'Orv. et Edd. 

Init, sedqoianonpotnit. Qnamqnam Jnnt« post. Bas. sec. Colv. VnlC. 

et adversns qnotdamy qni ei Magtca- Wow. nt apnd Cicer. adeeneramter. 

rom artiom crimen intenderantf elo- * Adseverare orationem/ i. e. ad se- 

qoeotissime se defendit.' iSdtp. Geni, veritatem componere, snpra dixit 

ExMe 01 partU^are Cmriam eeepi] Noster p. 435. VnXgohleadeeverate: 

Ausonins : ^Cnria me dnplez, et aed tnm, ni fallor, passlve scriben- 

nterque Senatns habebat, Moneris ^umforeto6fedari,qnodvetant seqq. 

ezortem, nomine, participem.' ' Par- Non me latet npnd Cic. i. de Off, 

ticipare Cnriam,' est in Decnrionnm eap. 17. activo sensn occnrrere cfpH- 

ordioem adscbci ; secnaentm impot laHae: * nihil est amabilios, oec co« 

foissetDnomviratos. Paiilof lib. vii. polatios, qoam roorom similitodo :' 

D. de Decorton. At vero * tradi Cn- nbi Pearc. cnm aliis, ez Codd. qni- 

risp,' ant * Cnrialtnro obseqnio/ tan- bnsdam copvlairfmt legit. Imo ipsum 

Inm ab bonore aberat, nt inter poe- hoc adteterate est apnd Oell. zvii. 

nas esset. V. Fomer. Qnotid. lib. i. 5. de Polo : * tragiedias scite et ad- 

cap. 28. Prie, severate actitabat.' Plemmqne ta- 

SUrathe] Sic prisci lib. Ego vero men et proprie differre adverbia a 

acripserim Zaraih: in eoenim ^ifiap- partic. activis et passivis derivata, 

fiapinif qnam ridet, qnod desinat boc affirmare non dnbitem. AppnL sal- 

nomen tn aspirationem contra lin- tem, qno fortasse nnllas scriptor in 

gUB OnrcsB analogiam : alioqui non nsn et compositione adverbiorom est 

ei t qnod vocabnlom cnjnaqoam aores freqoentior et accoratior, ubiqoe 

offendat roagis qnaro Zdpii^ et Zopof, banc distinctionero observat. cf. sn- 

qufs snnt nonina locoraroin Oraecifs pra ad pag. 414. * versns intcmpera* :;^ • -:i &^uaL:i ?f .•imiM 


#* ! ■■ ^ C tn 

■•■« '*^ M 1-111 ■•«r iB 'jni :r "fi- 

m^ r ■« ^?f l^iltf ?S ■» 2in2d*. -« 

^■» '»««■.**••:* r~ ^"ir^aii» -? «kt* 
«■«ir4iT(«^ •-m -^p#rrc'. nrsJUBi: 
••T*» .-I .n» '-#■.« '•ipoHs 3 «kimiiiKa 
Mr.*".flir ^ -*ri« ^.-Kxam 3 7vo. 

* ••^.^ .***r-..inM -iir. T Tirsu 

■»-*• ..*»* ^.-r . ■• r.^tr • •? ? j • !;■• 

»-■-■ .^.•1* ti.;n^» II..* T.iriM 

^ ••-,- 'y. j^n ■ - tf ir.rui .^'j 

•* vm ri» -.- ".*r;ri:T». 

/"•»••*' t\f*nmr ^r^nf. "".«a. tai* 

. »s»« ■n<k ->• '«««.rink •■•'"iiii n V^d 
!• « ^- •-«•••tr r^i^ ,« ir- %]&..■• *n- 

••* ' • •^■•'^ *n i>»i*« Ji.iArinm .h. :- 
•*" '•«'■•■« ' xvo^nii ini ^'.■«niM 

p^' * . . ■. .^ . Im^^a^ •••.n^riaT. 
T. w 
F4C .IIC3 3aa iilliwirt aBMOL 

13 aaet. a^ Hcrcm. ii. IS. la Ijd. 
Enwi:. lcf.nr ■mbm. Md rrctc ca- 
den £i. ap«4 Ck- 4« U^. i. M. mbi APULBII APOLOGIAM. 3135 

eadem Plaiiti ? erba referuntnr, ha* «col ro^ov (hpditoPTt, MiToi /ilp «pora- 

bet immMM. Inumnis legit qnoqne yoptioprtu, Scc* Hesych. Moyv^iy, 

Ern. ap. Cic. de Amic. 14. nbi vnlgo yovrrw^tip, B^poM^hm» 9§o6$, Qood vero 

MimHJiti. J. B. Ltertins e Clitarcho tradit, Childaeot 

Aggredior enimJaM ad iptum erimen w§pi ^AarponpiUaf nX itpiffnfiof iurxo' 

Magiig] Adhnc reipondit maledictis Atio^, Magos irtpi 9*pawolas Btmw 

adcosatornm : hic refntationem crt- dutr^ifievt ?idetnr tantnlnn a Tero 

minis Magiae, qnod principaliter ei abhorrere: nam et Magi faticina- 

Intentatnm adgreditnr. £»t igitor iMiitnr et astromm peritianimi erant. 

h«c pars altera jndicii et legitimaB Cicero de Divinat. * In Penii aogtN 

qucitionis. iSdp. GetU. rantnr et dWlnant Magi.' Lndan* 

flajmiMsi tHpmU exoHam] Virgil. Macrob. Ol KaKotOitiaw MiToi, yhos 

' Ut qnondam in stipnlis magnns sine roOro fuarrudw, Sce, Juvencoji Hist. 

virlbns ignis.' Sednlins Opere Paa- Apostol. lib. i. * Oens est Eoi Pbebo 

chali : ' Velnt ignis oberrans Arentea orto proairoa» regni Astromm soUers 

stipolas, ?ires coi snmma cremandl, ortnsqne obitnsqne notare, Qnomra 

Materies in6rroa rapit, victoqoe fn- primores nomen tenoere Magomm/ 

rore, Labitnr inTalidse deformis gloria Aromian. Marcell. lib. xxiii. ' Hys- 

flammse.' Prtr. taspes Daril pater, qnum snperioris 

Peraanm /tafiM] Apollonins Tya- Indie secreta fidentius (snspectam 

nensis Epist. ad Euphratem : Mdyavs hanc vocem habeo) penetraret, ad 

iwoftdfovffi Totn 9€oin ol n4pffai. Mdyos nemorosam qnandam venerat solitn- 

oSr 6 Btpawtvr^ rw 9ffwr, ^ h rV ^^v dinem, cnjns tranqoillis silentiis pne- 

9om, Dio orat. xxxvi. fol. 449. T^ celsa Brachmannoram ingenla poti« 

fimriKia avyyw4ff$ai rc o^ Iiraoiyy nntnr; eommqne monitn rationes 

^^AXik Tolf H^urra vpbi &A^ffiay vf^vK^, mnndani motns» et sidemm, pnros- 

iral rov 0COV (vri^rw Zm^afUrois, ots qnesacrommritasqnantnmcolligere 

ndpcai pukyovs ^iedAffoar, hrurrapuhom potnit emditns, ex his qnsi didiclt, 

BtpoMti^uf -rh ZoifUPMT oOx ^s *E\Xfptts aliqna sensibns Magoram Infadit, qnsi 

ieypoL^ rov MftaroSf oSrms iwoftdfavav illl cnm disciplinb prseseDtiendi fo- 

a^ro2pt Ti^ifrot. et Orat. XLix. fol. 638. tnre, per anam qnisqae pmgenlem 

nipaai pJkp^ oifMi^ robt KaXovfUpws vap* posteris setatibns tradunt/ idem, 

airTM Mdyovs, Sri riii pinms l^ar fy^ Pwerum regitm adoleeeemiem Per» 

ircipoi, oal ro^s $§oh fioffap, its Sfi em MoonI] Qemens Ifrpmpu T. ab 

topaaroUiP. Porphyr. de Abstin. ab JEgyptiis banc norcm eoa traxliao 

Anim.f. 58. Suidas In M^tyoi. Aga- tXt. idtm. 

thias de gestis Jnstin. lib. iii. p. 57. Pao. 447 Dtlf Moa. eieeefUm^ Ma- 

Ebmink. Horam qnstdam habet £1- gos * Deornm amlcoa ' dlcebat He- 

menh. e Lindenbr. Excerpt. J. B. liogabalas, teste Lamprldlo In ejaa 

LfgrscffrMioatanmi] Mlles. xi. * Ce- vit c. 8. Magiam ^ diviDoram incor- 

rimooiamm ritos.' Florld. ii. ' Ceri- raptlssimom caltam ' vocat Anmi. 

moniaram potentias.' Araob. vi. Marc xxiii. c 6. ^ S3. nbl vld. lin- 

' Cerimoniaram debita.' Oloss. Ms. denbrog. J. B. 

CL Bonrdelotii : ' Cerimoolsiy obser- ilaltslttaM] Plerseqne edd. oolisli- 

vationes religionnm/ Prie. iem: minns recte. VideOellinm lib. 

Afi^ id ett foad PkU inierpreiaimr xiii. e. 19. Attios Astyanacte : ' Utl- 

9omp BtpaM^tap] In Aleibbde pnto. nam unicam ibi antisiitam arcitenens 

Porpbyr. vopl ^x* ^^^' >▼• ^i^ 71 snam Tototor.' Cora. Severos : ' 8ta- 

fihf rats ndpeois oi wopk rh Hitp €ofoif bat apud sacras aotistita namioia 8186 NOTJB VARIOBUM IN ■rat.' Pliatns Rndente: * VeDeri- vtnSmms w m^ tjuMn ^ vmh |4r h ^ \ A 

»qae antistit».' Cofo. Vide Vete. «la ^tcytfttty ve^ M BltWMf. Mc 
de Aoal. ii. 21. Heint. td OTid. Met. Pag. 448 Fi innfi^in—] Milti. l 

ziii. V8. 410. Mf. D'Orv. taUiiiUtm. < Violcntia centiono» :' ibid. ' Gm> 

J. B. tionum fir mtib ne.' Orig. i. 

Inter jinma regalia} Nam niti cnni Ceisnni, Jw ^fK u Iipd^ej. Mon. 
Magis fMnilieriter vertatnf tit, ref- FfncMninM] De veneaeriit 

nere non potest. Pliilo de speciell> lil». zzix. D. dc ji— Is. Olem. * Vc- 

bos legibns fol. 611. rV /k^ «ir AA9- nenarins, fffiewgwfi.* dese. Mt. 

69 Moyur^» ^<«JM' WHbapr •&ycir, | BoerdeloUi : * VeolnnnB,hefbM'le- 

r& fCnms fprya rpafmr^fiats farroffiau ge FnwMrins» Ag r ie r ie e i. Ii 
ipydfrrat, atpsAiif woX vtptftdxir^ <•• Qneyrw isfti 4kmmi} Primo 

miHror cZrai o^ iSMTai /liptr, AaaA Md bamfnetnc isHtfBCMf: Talety 

iSoa^iAcIf, aeti fiafftkim ai lUfywrm^ cei «e: ci|)nsmodi amltm pttseim in Fsa- 

puiXMoft ol UMfttmp ZmMonna» tMrmtf dectis FlorenllBis : de qnibos cge ia 

t^ oU4ya faaiw iw\ fiankUop wapm' CoauBentario Vegvtlaao ia cmcals- 

Knf$npat Z^rafutf wap* airots, 9I /tii wfS- tione I. fa«r«f efignis C de Vsik 

rcpoy r«v Mdymp yiwcvs mKmmmiicks Sign. Postea, qnod 

rryx^. Hieronymas in Danielem scropalonimnsnssit,nialiaiJ 

lib. i. c. 1. * Consuetado et sermo UUiHbmM: fvii 
commanit Msgot pro maleficit acci- Qmtas Sfrajmfis] NiUl ia Us aSnr 

plt ; qoi aliter babentar, apnd gen- legendom : respoodcnt caia llis fon 

tem soam, eo qood sint Philotopbi prsecessenuit, * BieswiwBqniiiJaA- 

Cbaldsornm ; et ad artis b^jos sci* ciom rocat| eMltatna eeait : qni ve> 

entiam reges qnoqoe et principes Bcnarlam accnsaty arinpBleslns 

ejasdem gentis omnia faciant.' Et- tnr : qnl forea aritoit, ana 

mfdk. Csie. Id estt qna acropaiaaitaH, ed 

/a aUa urmadmalimu] Forte In diligentia. Respaadet caia ei qasd 

Charmide, nbi de ZamoUide mnlta. dixeraty * scmpaloalaa dbarL' asa 

CMe. memini me alibi legara iMe scasab 

Tkrmd] Male alii Tlnicti gen, De sed pro dabiutloae, srriyalit. Si> 

hoc sopra tcriptimos ad Milet. lib. senna Hbtor. Ilb. it. « Hie taa ia- 

IV. Ad qnse adde Gellinm lib. xix. Jectas est levis scrapalaa, et 

' Coipiam Tbraco iotipieoti et rodi.' dobitatio.' Sdjp. G€mL Sci 

/den. PUto in Cbarmide fol. IS6. Stewecbii ingereatb ffefrfliltlw/ » 

Eiatenk. De eo, qood Tkraei tcriben- non proiiaM pratcassit ' dbari 

dom, non Tkraeii, vid. ad Met. lib. iv. pnlote ?' Pric. Aate 

p. 274. a. J. B. foidat Mt. D'OrT. J. B. 

Ftrt] Volc. in msrg. perita : male. Csrpsnua coasas msres ] 

* Viro geoeris qoidem Thraci, sed ar- rma aot Desram Hbealiae legit 

tit ejntdem.' ' Vir artit' dicitor ot Gral. Pessfaaeatiqae AesnM, 

« bomo litterarom ' Symmacbo i. 7S. oppoaaator pbilesopid, ^ 

et Sidon. v. 1. vid. Salm. et Caianb. renuaqae omaiaa arigliiaai ad 1 

ad Cspitol. Maximio. c. 9. * Semlbar- caassas aataralee at slaspleaSi 

bamt et vix adhuc Latiost lingost.' nlla divinm BMBtU 

cf. infra ad pag. 623. J. D. mnt, (propterea 

B€pawMif40§m M rV ^^«0^ iw^ms ass voceri ab AppaMa pBla^i 

Ta0'i] Eadem Pytliagorm ditciplina. expUcatOeat. 

Malcbas iu de viu ejas : Ti^ ^«xAt tBrblpUlosopbillll8,fBi« 
8138 NOTiB VABIOAUM IN 

▼ociDtttr:' atqoe lt« hie lefeodiUB. ymwwhmhSi Ptie, 

J. B. [ Vid. V V. LL.] Mmk^ cm> imfeiHml L. 

S^eraiU Jknmankml Rectiot heie I. e. morbi ciijoidaai panayMBt ctr- 

qnam in Apodeizi peculiari, nbi DeM$ reptna. AtUUL Noa |WDbo AcUaB 

▼oeatar. Ipie Socratet apnd Plato« eonjectnraB, qnl Jm^Mm 

pem, Plntarchnt, Cicero, Maximna Naai intelli^ AppoL 

Tjrrint (qni dnat edidit de eo diater- tla» qnaai eoHigalia 
tationet) nbique Aai^i^nar voeant eorporla noceaaorlo 

enm, non * Denm.' Prie. Inferloa dbdt» ' 

Pltd&nii rh &ya0^] Noo ita haec ceaaaote aolmo 

accipi debent, qnati Plato fuerit ma- oal. * qola THierloa 

fite tntpectut: qnam Ule gravi tnp* ^ntimpedltoaproddcroL^&^GM. 

plicio propotito de tna repnblica ez* AcidallBa iiyafi li oa otioet. Ck. Vcn*. 

terminaTit Legum zi. ted qnia mnlta v. * Atato ol 

ille de Diit diiterere tolitnt non In Notter lo Mileaila: ' Bforbo 

vnlgut nota, ideo ntnt imperitit no- tnt.' Nonnna io Joann. paoroAipat- 

▼ot deoa comminitci, qoot tnb novo- nal^pAwii iftm Mt^fMf^ 

rnm Terbornm involncro cclebraret, vii. 98. * Febre impodiloa-* 

Notum quld tit in Academia v^ ^7«- ona Mare. lib. ziv. * Agril 

$6p. CaManb. Recte PUiimi$ tcriptnm ligatnt.* Pari degantia cat nhi pio 

ett, generandi catu, et ita etiam le- aano EgpeMm pmmmtfL MilM» n. 

gendumy EmpedocUs et iSfcraltt, non * 8annm ow. atqno ootni ■arha aci- 

cnim iptity ted aliia tntpectata illo- rcnt ezpcdltom/ 8npm bcic: *8a* 

mm, qn» commemorat Appnleint nitaa ezpedita, imlMcUiitoa iMioiam 

hic. Piato 1. X. Legnm, Magiam (nt ctt.' Prte. 

Romani decemviri) damnavit. &irp. JUirfiterofo#] Molo vnlgotonwln^ 

Gent. Ignoravit Oentiiit Anctorit ft<ar «^oa aopmil. 

nottri consuetndinem, nominum lo e» telligit Clepajdmmy 1 

faciendi genitivos in I, de qno paullo dicebant Rhetorcfy ct 

iupray ettaepiut monitum : qnarenon tronl. 8ic iofro: * At tOf 

necctse est cum Florido restitnere dnm legit, aqnam anatlnc.' £t:*mm 

Empedoclis, Socraiis. Ceteniro Vulc. aqna licet ad hoc otnro.' ApeL u. 

in marg. conjecit Socraiis Damamimn * At tn, laccbit, Ofoam ainaa flnm.' 

PUtoni rh i-y. quomodo edidit Wow. Philetaa: Tmm imp «pftt Ohp ^ 

fortan qniaSocrates snmmnm nnmen m'. Lnciaona Placatoio: *■ vf Ir 

dicere solebat rh iy^^ et rhp ieya^p, ifcm^ 'Ar^rov aol Ma^lrno «^ «ir 

de qno insignis locut ett Platonit I. ifu^ aa i y ys p ^i dw M» , # vAr tdrt 

II, d« Republ. Sed aliud est Sum- VMr, «I •^•t M(mH,|a||| v^ 

mum nuineu, aliud Demoninm So- 9da/ros tnerakafidm^ Sjnoaina 

cratis; lioc autem diversum omnino *T9mp l> Twrf itf t idrn» Ijprfpira* psp^ 

a Plttonico r^ kyoB^. J. H. rp$ipkfe¥ «M^ «pW aim^fi^fmrw^md^ 

Pag. 450 Habei aliquid Appaleins 1 11 ln n' f j k fili if |i<Bn anl^, llVrf 

daaii qnod secreio coUi] Idem boc ab rinwra^fapai. ScdnolnroadtClapi 

Ethnicit objectum Cbrittianit. Mi- tjdrit bit oratorm. Hoo adhncoh- 

nnc. Octav. ' Cur etenim occnitarc aervare ett, a Jodicilma aivo arhiidt 

et abscondere qoidquid illud colnnt dari hat, pront caoaam tiigchoo^mi 

magnopere (iego iamiopere) nitnntury plntcnlat vel paodona lolMOb In 

qnum honesta semper publico gan- qnam rem elegana ct i tit i f i Htm» 

deant, tcelera tccreta sint?* So- tialltjocoaEp.ti.Uh.Ti,* 

phoci. Electr. v6s rMt^ ei coA^, Telp- cleptydraa magnn libl Voco 
APXJLBM AP0L06IAM« 3139 

Arbiter invitof, CsciKane, dedit* Lips. in marg. Bii..pr. ot tlt fere 

At tu malta din dicis, vitreitqoe te* sentnt idem, qnem supra p. 404. ex» 

pentem Aropullia potas temisopinos pretsit : * Est podentis animi et vere* 

aqnam. Ut tandem saties Tocemqoe cnndi fel falsam Tituperationem gra- 

titimqoe, rogamos Jam de Clepsydra, vari.' Invt tit librit tamen non moto 

Ccciliane, bibat.' Plinint lib. ii. teteml, tife expllcet * pottint/ tife, 

Epitt. ad Arrianum : ' DUi borit qood malim, cnm Florido, < existi- 

psene qoinqne : nam decem clepty- ment tatint etse.' Mt. D*Orv. tamen 

drit qoat tpatiosissimat acceperam, poiiu» Aoad de/, J. B. 
timt additie qnatnor.' Cofo, Deaqna J>e /tilm iartdta] An tcriptit Anc- 

Dotnm. At qnid illnd, pro accui. tor, de falM imridUir an potias Ors- 

itng. t Barth. Advert. ▼. 12. ttqnalia comm imitatione /alstritiviUia nof e 

ntrinqne dicendi tpatia notari con- dixity ut illi pottent 4«v8^^yor ? Ca» 

tendit ; malim ego tesqnialteram pro- faab, Illad amplexnt ett Scrif . qnem portionero ex parte Rei, qnod io cant- Ed. Bip. seqnitor; hoc Floridut. 

tit, capitalibut donttxat, aliqoando Ceteroqain Mtt. ct Edd. nihil flnc- 

roorit fnitte, docent Plinint lib. iv. tnant. Qnare acqniescendnro r^ de 

Epist. 9. et Atconint Verr. iii. Prtc. /oftt tavMlia: qnod tamen non pro ono 

Pro lamgiiudiae aeeueatitmSf i. e. qoia vocabnlo, ut Or. i^eM^roi, caplen- 

longa foit accntatlo, et longa igitnr dom poto, ted ita, nt tit adferbinro 

defentio reqniri f idebatnr, propterea potitum pro adjectivo, et de falee tn- 

moltum temporit mibl ad dieendom ^ridia idem, qnod infra p. 61 S. ait 

datnm ett. Lat. Latin. legit largiier Auctor, ' nt ipse iEmiliamit recog- 

a^Ma. In Mt. Pith. largiimr, Edd. notcat, falto te ad invidiam meam in- 

vett. largitar atqme eap, J. B. dnctnm.' Nam de eadem et ibi et 

Pag. 451 romen aceami peitiif d^A] ble loqnitur invidia, propter dotem 

Ita Fnlvint. Sdopp, tn 8fmb, Legen- nempe, et Incmm, cnjnt cupiditate 

dnm puto a»eaaii: nt detiderinm re- Invatitte Pudentillte domnm arcnta- 

fellendi tigni6cet, nt tnpra. Siepit- batnr Appnleint, qnam ' cassam inv i« 

sime hsB voces Hahere et Atere, et diam' vocat p. 510. Usns aotem iste 

similia, locom mntarnnt, et se mntno adverbii, sobstantiv o additi, hand in- 

extmsemnt, ut doctissimi f iri P. frequens est apnd Latinos scriplores. 

Victorios et Jac. Cnjacins docnerant. Vid. Passerat. ad Hbull. i. S. f s. 29. 

Possis tamen ita bic interpretari, et Ondend. «d Lncan. lib. i. vs. 63. 

Habeani potim» drfendere^ vel debeant* qnam constrnctionem alii explicant, 

Sed tnm dixisset Habeami de/emdem» nt adverbinm jnngatur verbo snb- 

dmn: ntPlinius: ' Qnnm enitendom andlto, melins tamrn e Ortecornm 

baberemns :' et Suetonins : * Ut con- loqoeodi more derif ari pntem. Virg. 

tolandot eot magit Imperator qoam iEn. i. f t. 108. ' ante mala.' t& vplr 

paaiendot babnerit,' et alia plnriroa* aoad. Lamprid. Alex. Sev. c. S5. et 

Grtecitmnt antem ett, ffem kabeo di- alibi apnd Lat. Pacat. Tertnll. allot, 

cere, obm fx** fhnTw, ted hle noo qoa- ' retm principet,' ol wdXat ipxorree, 

drat. &tp. Gfol. Fnlvint aveami po- Sic tamen non explicandom pnto 

Itot, qood probo. Ehaemk, Mnlti belc Anrel. Vict. de Vir. III. c. 63. ' pa« 

«eeaal legnnt, qnibnt aecednot qnti trem lacrimit et precibnt adtidne ab 

et Cojacint notat ad Paol. Recept. ezilio revocavit :' nec Terent. Andr. 

Sentent. lib. iii. Tit. de Tettam. i. 9. 4. ' Heri temper lenltat Vere- 

Ego in vnlgata lectlooe nil video bar qnortom evaderet.' J, B. 

qood non optime ferrl potett. Prie» QgleH graiia fmam] Bat. 9. et Ald. 

Noo male aotanl repooi voHiit etiam ofieii graiia ptltot, 90001. Sed 3140 NOTiS VARIORUM IN hoc abest, ct elegantins •abauditar, 
Grecorum loquendl niore. Sic Ho- 
merus Iliad. a, BovXofi* iyit Xahp ff6aif 
$fifi§vau ^ iaroKMeu, Sophocles Ajace : 
*Efwl wucphs r4$y7iKW ^ iccdwii yKuKds, 
Pindarus Nemeis : Tn^vfitw vdrrcs ^ 
iturrf^wfiw, Ubi rh ftoAXor non expri* 
niitur. Apologia ii. ' Si qnsB tlmn- 
lationis cau»sa dicta sunt, adseveran- 
tis pronuntiatione qoam exprobran- 
tis legantur.' Plautus Menaeclimti : 
' Qutn vidiia vivam, qnani toos mo- 
res perferam.' Casina: * Ut quod vir 
velit Fieri id facias, quam adversere 
contra.' Sic sa>pe Tacitns, Livius, 
TertuUianus, et JCti nostri : ot ob- 
•ervatum notatnmqne viris doctissi- 
niiSy A. Augustino, B. Brissonio, Lip* 
sio. Sidonium ApoU. emendare ita 
me memini e cod. Ms. Oelliiu ita lib. 
II. cap. 7. Noster item lib. iii. Flo- 
rid. Colv. Officii gratia poHus qiiam. 
V. C. Idem niox : ' immane qoan- 
tum angori.' Seiopp, tn Sifmb, Sic 
Ald. et Fulvii liber, alii t^ poHui 
male omittunt. EUnenh, ''EXXmo^is rov 
poiiuM jam vel pneris nota : adeo nil 
lieic Elmeoborstius agit cnm Folvii 
Ms. Pric. Ipse tamen Elm. cnm re- 
liquis in textu expunxit potiuSf rectis- 
sime ; neque etiam comparet in Ed. 
Ald. nec in Mss. prster Fulv. sed 
iu Junt. post. post idque iDserliim po- 
tius, De hac ellipsi vide quos citavi ad 
Flor. N. XVI. add. Heyne Obs. ad 
Hom. II. A. vs. 117. J. B, 

Privi^um meum, nuperrime cura 
mfa erepium'^ Id Solon Irge cavif, Ne 
curator cuni pupillorum matre coha- 
bitaret, neve is fieret curator, ad 
qiios post piipiUonim obitum sub* 
stantia pertineret. Sed aliud est, 
quod Appuleins hoc loco signi6cat : 
nam niaritus is erat matris pupillo- 
rum, neque divclli ab ea sic poterat. 
Imnio, ne vir scorsim ab uxorc habi- 
tare cogatnr, mnlta contra Irges con- 
stituta videntur, veluti, si usukfruc- 
tns ardium vel habitatio alicui relicta 
iit, etiam com uxore et familia habl- Ure potertty irono, de qn* dabitatHi 
foit, si molieri rellctiia osm tit, kahi- 
tmre cam vlro poterit. Qood Q. Ms- 
tiaa primas ndmiait» iaqait UlpiaoM 
Ilb. zvii. ad Sabinom. Idcmqae ia 
vidua admlisum poatea ett, at pMsit 
cnm iccondo marito habitare. Cs- 
ternm qaod Appoleias olt privigoim 
ia« carm ereptaoi, id jarc fartoai 
Cit. lib. I. Cod. abi PupM. edic deh. 
Qnod intelligendun do edncatieoe et 
habitatlone privigiti est : fuit eoia 
is ab Appaleio obdactaa od patmaai: 
potesf enim vitricna tutor privigoe 
dari. I. nlt. Cod. de Contrar. Jadic. 
tntel. Trognt lib. xzviii. 'Coi' 
(filio Demetrii regb Macedoaic) 
^ Antigonns tntor dotns, accepu in 
matrimoninm matre papillt, regcm •• 
constitiiere labormt.' 

Csiju9 obtentu ei 
eju$ aecumr'] * Dederat LibeDua 
noniine nepotls sni, adscripeeratgas 
se el adiistere, dec. ocilicet ut obi»- 
tn ejns setatnlse ipao insimulalisuia 
falsse non plecteretnr.' Verbasaot 
Anthoris in limlne Apologi». Pric 

Pag. 459 Pkrf^imHm] Sulmas. sd 
Voptscnm. Scriverius ad ^futci» 
idem, 

Malejicio] Magist, sic In zii. Qvi 

MALVM CARMBH mCAItTASSIT. Ti^ 

Heins. ad Sdii Italici lil». lu. /dcsL 

CajMdiimnu] Sic recto Memh. Fls- 
rent. et Fulvii liber. Vnlfo aysdM- 
riij : vide Indicem. Flmnit. Edd. 
vett. item Colv. Vnlc. Wow. Gent. 
Pric. ctipediaruBf qiKMBodOy Tel o^ 
ped, scribeodnm prmdpit Beotlci. sd 
Terent. Eun. ti. S. 15. docta quippc 
voce a cupediis. Qnouiaai tamen et 
forum arpedtats fnlt» (cf. AppuL Me- 
tam. lib. i. p. 7S.) paritcr, ut a * cup^ 
diis/ * cupediarlns,' ita a 'cupedins' 
&raA^y«t formatur ' cupodfaMriui»* 
quod finnsnt h. I. Mss. O. ct pM* 
que Terentisni, sl non oaoes. Dcia 
in Pith. scribitur per pp, cum Benl* 
leio, in Florcnt. Capidiuoriis. J. B. 
Ci^tsrtis] Qoos Ounmiit. fetoi APULBII APOLOOIAH. 3141 reddit Zufiowoiobt, quasi dicas, * gna- 
ros jiiris condiendi :' ego nec de illis, 
nec Kad6Kov lantiorum ednlium f endi- 
toribus Appoleium loqui pntOy pror- 
sns nec alio genere borotnnm qnam 
Piscatoribus. Miles. i. ' Fornm Cn- 
pedinis peto, inque eo piscatnm opi* 
parem expositnm ?ideo.* ' Fonim 
Copedinis/ est Fornm piscatorinmy 
Ixlfiuor^XtoPf nt in vett. Olossis. Te- 
mere adversetur nemo, stat a nobis 
Scaliger, ftdprvp trtfUfhs iid\a Kcd A^t^- 
iturrof, Prie, 

Dffenwo] E Ven. et Rom. edit In 
aliis de penso, Depensom, Postnla- 
tnm, Peccatnm et sim. id est, quod 
iinpensnm, qiiod solutum est, impen- 
sa. Paulus lib. i. Sentent. tit. 19. 
' Quaedam actiones si a reo inficien- 
tur, dnplantur : velut Judicati, De- 
pensi.' Olossarinsliber: * Depensi, 
hr^pfKriatmt,* Dependere enim etiam 
est solvere, exponere pro aliqno. Se- 
neca de Beneficiis lib. v. * Paratns, ne 
qnero beneficii poeniteat, pro ingratis 
dependere.' Coh, I. e. immenso pre- 
tio emuntur. Cipsar de B. Oall. 
' Qnsqne Galli impenso parant pre- 
tio.' Appuleius infra: * Pretio im- 
penso quvsisse.' Item, * impento 
pisces pretio roercari.' Qnare ia alio 
loco iufra nbi scriptnn est, ' Ut ne- 
rito statoto praemio qnvrerentor/ 
malim, pretio, legere. SimiMio aotem 
non est ordinario et commnnly ted 
quodcunqne piscatort libnerit vel c«« 
pediario, id est, plnrimo, nt inox lo- 
qnitur. Vox popnli Rom. * Statne 
pretinm hnmans canU :' qoon fi 
suffocaretor. Sdp, Gemi, Dtpemm 
valet imjmenwo pretio (qood Ocatilla 
vult) sed pretinm nnde Doneratniy 
sioe iotensione. Snpra proxine : * Aii 
ex eo intellexistii n al efi c t o qurri 
piscicnlos, qood pretio qosrebeator ?* 
Infra: ' Piscatorilma nwcede 
tatis.' Pretinn et «nrceden, 
tnitsB donationi oppooiL IVk. M§, 
Pith. deapemoo. De verbo depewden 
adi Oodeod. «d Mct Ub. iz. p. * depensis pro pnndio lacrimis :' et 
Brisson. de Verb. Sign. in v. J. D. 

PAG.45S Qmoproximooigno'] Infra, 
' Patient et oppido proxima hnmani- 
tate.' b. e. (nt snpra notavimoi) ' ma- 
nifesta.' Minnc. OcUv. «ApertinVy 
proximins.* Prie. 

AUUia^ Miles. x. * Cames lasere 
infectas, altilia pipere inapersa.' Al» 
tUia dixeris omnia in saginam tradita, 
proprie tamen volatilia. Olost. * Alti- 
lium, SiTtvrdy.' ' Altilet, 2irurra(.' le- 
gendum fors. AUoreo, Avarii nempe, 
qnos olim in (Economia laotioriim lo- 
cnm habnisse legimns, Lapis 

PRISCVK. 

L. VARI. AMBIBOU. 
AVIARIV8. ALTILIARIVS. 

Alins : 

ANTIGONVS. DRVSI. CABS. 

AvivM. FARTOR. dcc. ideut. 

Quid enun eamtpetU od amorie ardo' 
rem, ifc. piscit, amt ommimo re» pelago 
quienta] Miiltnm. Hesycb. lllnstr. 
AiamwoSf olnc 6 fivdowoihf, lypofc w^fk 
*E\4tniis, fwBa ^ifo^l vdwa Ix^vw acaXcurfcu 
Ktrrd^ti, ir roirr^ S4 rhv 'Aer^pki^ XlBow 
t&pUncwBaif %s M rf ^|Xly hfdmreratf 
woui 8i wphs ^rpeu Eadem Suidas, 
et Ephestion apod Pbotiom. Nec 
dissimile de Echeoeide tradit Aris- 
toteles de Animal. ii. 14. de Mnstela 
marina ^anns Var. Hist. xv. 13. 
idemu 

Pag. 454 VUioM mmOiM] Ms. D*Orv. 
V. mMleo: eontra VirgiL Ect viii* 
vs. 04. * Vitt« nollcs/ qoia e nnlfi 
laaacoDfectap. ' Toralon capiti cir- 
et ' verbenas CHicas ar- 
io re Maglca n sn a ra t Ann. 
Mare. xiz.e. 1. ^ SL. J. IX. 

Tbro] Sic D'Orv. et Virgifit CU4. 
siae a^spiratioBe. Ckarisioa fibu u 
'Toa a toodeado 
dicitor: qoanvis gro- FiMof ] Eclof.tv« Eac* %€' 

3142 NOTiB VABIORUM IBf 

fronde ««cra, ter tliure tapor» Los- oue' Nettio Bfet. p. SIB. «U vid. »• 

trmvit ?' Prtc. Tilm wmaemU\ Tor* fre p««M. * CfimiBio ■■calew acttf- 

neli. Ad ven. z. S. Tiriqnell. nbi m- •itse ;' ted la oBivemM * ^oMvfnt' 

pra, noni. 66. et 67. /JrM. «tt demere, exentefe. Mot. L ti. p. 

Liaa di$eohrm} Pliarouiceotria : ttt. 'dotmo aoMo:' vMe ct iU. 

*Terna tibi haH: priniiim triplici di- InM> aotat 'vi de i MO ft * ct * 

verta colore Licit circomdo :' item core :* ande * dmfKgtn 

Ciri : * Terque novent ligat vtrio di- prinm ett U re nevaJly ^aod Offsci 

verit colore Licit.' Petronios Ar« dicmit rti^ T ^ pr ow wm^mHfm» V. 

biter : * Illt licium protulit vtrii co- Voit. et OndemL ml Cmt. L i. de B. 

iorisfilisiotortum.cerviceniqneonxit Civ. c S8. JMcffer^ Itaiqec ftcie 

roeam.' Coh. didtnr Uippommtea, ahrcci 

Ltjiiiim dwrmbiUm, cenm UqmabiUm'} illt, qntB frootl eqooram 

Joan. Siirisburiens. Polycrat. i. 12. tomm ionaadtnrt qoapqoe rcaobadi* 

' Ad rffectiis hominum immotandos citnr Virg ilio. J. A. 

in moUiori materia, cera forte vel li- JDtrsii afnallOTli6o8] Pfopric^sqatl- 

mo, eornm qnos pervertere nituntur, lcre' didtnr ' 4e aqoomorom cschri- 

effigies ezprimnnt.' Plnra de his tatc aiperitttcqoe qom lo tofpcotiBai 

mtlis pupis Heins. ad Theocrit. Pne* plscinmqoc corilt viaootor:' anclir 

Equi de /rmUe recaisiij] Hippoma- ctt OelL N. A. ii« €b dt. mh ElmcdL 

nes. Id venennm accendere libidi- In Ind. Idemu 

nem etiam in liominibos polatum an- Umaiu tanaeflida] Slc cx Vco. Bi^ 

tiquitus. Coluntella Lvii. de re rus- manaqne cdit. fapttoimos VbI|» 

tica. Servins ad iii. £cL et iv. ^ crat kmmU iBfafanrft. Uodo Pithooi, 

neid. Theophrtstus ad Phoiium f. Aaaui oiactaada* Lectio ooalro BH#i 

868. dicit equam id devorare, utili- prcbabilit. 8idoD.Apol.LTU.EfM. 

ttti scilicet hominnm invidens. Vid. 10. 'Sempcr hlc tamoo 

Plinius I. viii. cap. 42. L zzviii. c. tlom mcrat pcBgeotibot 

11. Elmemk. lcdicermo, velot bld^libot 

Detergendm] Legi olim detegaidm : innncahnntnr.' Et L is. * 

qiiod jam mihi non plaret. Haud dn- mis tn« propoaitioola 

biiim tamen est, sic legendnm essc lcm tergivcrsaotlom 

Plauti Epidico: «Detegetnr coiiara maotiboi.' Hnoe 

de tergo meo : ' ut in suii libris etiam icrmonb Appnldaol Jam 

legi teitaturdoctiiiimoiCamerariui; iervavimat. Ctia. P. PlihM vir 

nt ego etiam in aliit etie icio. Nec doctiiiimat ineamada^ col Cfo ot om 

Noniiii andiendui, qui Degetmr §cri- tiicntiary fadtlecoa 
bit, et Degere detrthere bic tignifi- |eii tnprt, 

ctre vult. Ntm id ipsum potiui De- tor iaaaonida. SoaM. AHI 

tegere eit. Turpiliui Pedio : ' QutF- ciaada ioeptc Vide lodiccm, Sl- 

io omitte ac desere, que te icroel mfiiJL Cdv. odybet 8Mo& ApaL L 

nactt, temper stnduit perdere, dete- vii. Ep. 10. Efo CulomiL L iil.c 

gcre, despoliare, opplereqne adeo fa- s. * Lana qnaoto ptolivlor io p tc af Ct 

ma ac flagitiii.' Qui locui id omnino tantoawgitoboezloroblt,qaAoivcl* itt eite cooviocit, et ab ipto Mar- nt hamit innocatoa 

cello tliti citttur. Cair. Mtlim cura goriboi avdlitnr.' Lodt L xv. 'aal aliii nonnulUi deiegemdm, Degrre, de« qnl nnmmtt trittli ioaocot/ N 

trthere. v. Nonninm Marcellom. Fric. ' Innncaie qnatl 

Cave mntes. ' Detergeri ' noa ttn- ripcre/ ' QoKtloam odi 

tum dicantar rcs liquldff , nt * lacry- Cypriaoo dc Jfjaa. ot 

APULKIl APOLOGIAM. 8148 

Bnmi. Frattra exunliM PitlMeas Im»* lNMe«H <ini non ftcile taniiTerit Ao« 

etmda. V. BrultU et CoWii ikit; Item thomm cormptiMinia quflMiQe. In« 

Saver. id Sidon. Condon. liV. nu nitendnm est, in conjectnris, apicibnt 

Epist. 0. Pric. Jam ante Colviam literarmn : insistendom vestigiis vnU 

mmeaMia editnm in Edd. Vic Jnnt. gat» lectionb : qnilMis qnanto rece« 

post. Bas. sec. emendatnm a Lipaio ditnr, eo praviora qnae snggerimnsy 

in marg. et eistat in Msa. qno verbo magisqne a Vera Critica aliena esse 

de aqnila usns est Noster Flor. N. ii. certissimnm est. Haec parce^Bon nt 

Quare non opns est cum Heinsio Ad- Manibns iosultemns emditi javeniS| 

vers. p. ftSS. emendare huMtmda vel (jndicii medinftfidias in his stndiis 

mUcitnda ; licet boc sit verbnm pro» snbactissimi) neqae vero qnod vocn* 

prinm in omni venatione : et sic ma- lam eam censeamns soliiritandam 

neretAactorin4yMi«rcXff^'ezciden- (qnam nnllatenns in mendo cnbare 

da . • . • re vellenda • • • • extrahenda • . • • fidenter spondeo) sed nt moneamy sl 

metenda^...inlicienda.' Edd* vett* qnls In ea locns nMtatioai foiaset 

plersqne tataamda. J. B^ (qnod qnldem iUe persnasnm lubait) 

Pag. 455 FtaUim «emtaris] Forte debnlsse eam ingerere emeadatioaem 

potios, FrHmm §cr, CoIt. Male. Virg. aliqnam minns longioqnam. Nos (nt 

JEa, III. Ys. S70^ ' Jam medio ndpa- dlzlmns) r^ ipma saanm prmstamns : 

ret flnctn nemorosa Zacynthos.' 8o« qmsrendns alibi defectns, dieo la 

nat qnodammodo poetlcnm qnid Ap- clansnfae prlndpfo; ejns 

pnl. J. B. Flmetam acmlerif] Voce sed rtnuilam expleo insfrti 

aptissima nsns^st, ' Scmtari.' Ma- Interjectinncnlm, qnam Anthoria eC> 

nilius IV. ' Scmtariqne novnm pela- fnaam cnlamo d ej er abis mihi. Le- 

gns.' Clandian. it. Coos. Honor^ go, £n ocrms ipma fnte, i|ne. Pric^ 

* Calidi scmutna stagna prolnndi.' Snlm. et aUna V. D. in nmrg. ^ici 

Priscian. in Perieg, * Scmtantnr ri- volnnt fwa. Nihil mriant Mas. et 

pis alii torrentlbaa Imbri, BefjUi Edd. qnare Prican < 

gemmns.' Ansenins MoseU. ' Scra- mittem nofimy 

tatar toto popnlatriatnrhnpmfando.' Sabandiri poteat M aamm ipeam iU 

Ibid. 'lUehaayset rete poCcaa, aera- bid atlmgam, aat afiad, neHakt^ tel 

tator operti Nereoa.' Stat. Theh. aim. J. B. 

' Scmtator aqaaraai.' £t Sjlv. ni. tefmm] Lipsias HMndt iMam hse 

'Flactimgoa aaataa, srratataraaqae legere, qaod b iater iUosy qai aasaio- 

profaadi.' Noanas ia Jaaaa. cap. !• fU scripaeraat apad Gelliam I. zix. 

l^ttPfr^a HiAimK. Valeaatdefiria c 9. Sed pUrihas de ea Scaliger 

hoaslaamiaAppaleioaoeaamaiaaat Aaaoaiaa.Lectioa.Ctfe. Vel I«ti. 

absolett ■amaiaatiam. Scriptarcam aa^ qaem Festn allegat ia verba 

primis paraa» elegaaa, Latiaas eat : * Petraram : ' ' Lmvias ia Ccataaris : 
Leporis et aatmaitatis Pater, aorma Uhi ego ampe petris.' Fait et Cm- 

praprietatis. Mc sias Bastas poeU Lyricas, Claiatilia- 
y<raat yw, fate] Eamadem cmat ao teate, ti forU iu hic legeadom 
ptmi,fata. Colv. lufihri qaoa Tidi eaaet^aam Lmfiaa orator fmL Fnit 
omaea, aaUa SjBtaxi plaac. Colviaa et LaeUat qaidam lamiUaria M. Var- 
at coastaret afiqaa, pra ^pmt, patai roait vel oMgister, caias eosnascata- 
legit. At qmt (per Deos) ett hspc rias de Proioqaiit a OeUio ciUtar L 
ratio raimisHii ? Adami' pra lahi. xt. c« S. &tp. GeaL Floreal. Falv. 
taUcahitmatmaoaHiaetaeatcirtiam et Bam. l rfinm. EUieah. Ambigi 
atraara etiam pcr faa ac adaa ? 8i a doctia video qaid haia 
3144 NOTiG VARIORUM IN 

nientio. LtfKMqnideniDovlniiitqiiot- vnlereMagl. CtaeUtapadStobnB: 

dam, nnllos qui Amatoriis Interint. "O^ lorl r^f Mmlm Eil|^ 

Qaaerendus heic scriptor 'Eptnowtuy* mt. ynvSnu ti ^r mtr^ Xt$m 

vln», Euro Scalig. Anion. Lect. ii. #1^ g^ejww^Mf^^iiPif, It miiJimimmwm 

tt. LtBvium puttt, de qoo Festni la «pb AAf«^ «d Ainp» It* eiNi* vjpif- 

JZcdteio. Auson. Cent. Nopt. Oellins ^MMtt «il tis£i wdm jC Bw w iam/B^mm^ 

II. 24. Macrob. 1. 18. Plin. td Pon« Cslo. lu «neiHlavit Tr a s l iw lw> 

tinm Epist. I. tii. Laudatnr prsNiie- tkweni oauilBm librorwB AwHfk^: 

tis sane nomine LteUif LUrii^ Ntnii, quam 8crl|»tioiieM poasb tetasMBMi 

Scaliger nbiqne Ltfvwmreseribendnm rainns beoe defeadera : nt da i 

censet. Emditiss. Oanminus ad En- planta, aat gamwa, aliaTC r 

atatb. retinet LatiuM. Junias Ani- Intellifatnr, qnm iBiaricaBdi vlmy M 

mad. 61 S. et Vinetos in Prolegom. Ula insaiia laaraa, ez perpelaa 

a Livio stanty iladroaieo nempOy qnl tradietloae, habeat. Fera eaiai 

fabulas Rom« docnit etiam ante £n- eaoqoe ad philtra adblbita, ea 

nium. Maaime probabilis videtnr Tim crederentur baberey ex Ipsa ae- 

lensus Scaligeri, qnem et firmat ac- mine paret. Jaai ' aatlpkatee UM' 

cnratiuimus Solini enarrator. Prk. contra analogiam Ormeaai 

LrnmuM dedere Vnle. Wow. Eim. feerity (nam Ull rh^ jbii^diy 

Scriv. cnm Scalig. in Catal. p« 74. rent) at alia qaaoi piniamv la 

Reliqui Latimm ut est in Mu. Inte- geiins mntarant almal et 

rim tamen L<rrt«m eahibui, qoem nem Romaal. Wppa Ormci et «xiimt 

Erotopaegniam libros scripsiue docn- et rhw x^F^W : Latlai ajramm, scbe- 

ere Scaligery Scrif . et Toll. ad Ausoo. mam» chartam : aexceata saat Id g^ 

Ccnt. Nnpt. p. 517. et cnjns roentio nna. Cmmmk, Ita Tarveboa Ad^ L 

apnd Porpbyr. ad Horat. iii. l. init. ztii. c« 16. leglt. la Fler. S. est 

etOelL xiz. 0. ubi tamen optimns aatfyftatet , qnod retlaet Camab. qoem 

Salmasii Ms. habet quoque I«<rltiis: f ide, et B. Pium in aaDOf. pert. C f ide eom ad Solin. p. 661. Frequens 107. c. IW. Eimenk, Ita piiami R* 
est borum nominum * L»lius,' * Lse- stitnlt Pins,iioa Taroebas, ot' ▼ius/ ' Naefios/ * Lifins' confnsio: bono fisum, qol tameo r^ iwJifk^m 
Lmvii nomen Horatio Ep. ii. 1. 69. censet retineri pesae. lTifi/iftff|w e Cod. Reginensi restituit Bentlei. Av est, Alexipbarmaeam lUod 

et Prisciano plnribns locis, e conjec- decantatissimnm, qoo Mereorios U* 

tnra, Osannus Anal. Crit. p. 6S. sq. Ijrssen ranniit advenas Cireea. V. 

ubi vide. De Laef io f ide Voss. de Enstath. ad Odyia. z. Plio. Hiai. Anal. iti. S5. Hermann. Elem. Doctr. zxv. 4. Prte. AmHpkaln com Edd. 

l^letr. p. S33. et p. 619. coll. Osanno f rtt. et Scrif. senrat Ma. Pitb. rem 

1. c. et in Add. J. B. Ad Lef ii frag- aliis : male et cootra Ma. D*OrT. r . 

mentom citatnr a V. D. ad calcem Salm.adSolin. p.66l.qai rrcieexpli- Edit. Casanb. in Biblioth. Cl. V. M. cat: ' qnidquid advcraaa 

Tydeman. Tbo. Bartlioliu. Hist. Ana- nes, ineantationesp et amarja ftcieodl tom. Cent. iii. bist. 78. p. 107. Idem «rtes magicas, poteater eat 

in Addend, ex Hesychio : Arrfnpor 

Amiipmikei] Sie scribcndom fuit, riv«#it fwp i wtkw ok fikimTtrm M 

Don Amtiplmtei: ut etiam fifum ante ruwr, ^{ifrf^aesr. lo traospeoi» 

annos moltos B. Pio fuit, et postea dis fsa. 1. et S. SahoasU aocterita- 

Tnmebo. AmtipmtktMf nt scribit Pli- tem in soa Ed. wcotaa eat FMdmi 

oiaa, gemroa nominatnr nigray qnam cnm eodem repooeoi foavifa, aed la- 

cootra etTaKioatiooam prmdicabaot oeoi ermmif qaed 8alm« mol APOLEn 
jadicabat ia ar 
rito me parato tilN 
celebrmtui, mmm 
companuitary ct 
aiMtora 
actectas 
^■«rendi 
imm^ Yideotar 
isie in qaarta 
r# fkiUrm. PreWbiBi 
eiiiendatio( 
Di fallor, legas 
nien necetiaria 
fiumlvri L e* 
tar. la taai 
tra Hm. Bil 
babveriat U 
quod «oa lidKt 
ad rcBi faciebaf, 
tantnai ci wfm c»cc. J. BL 
ike$ iOmd fMiif»] 
SabnaMBS Nol. mi 
y. plara, daplcx 
tit. In Tocc 
▼ersicali ipsins. ^tix m 
prioriy 
qais 

PA0.4S6 

Pias, TrmdmH 


Tbeocriti Ijnfi 

Datani aaatofii philtri ; ac i4mm 

niain 

Adi Saidaas, et J 

fior. Ceatnr. it. nbi 

bunc 

Csfo. Kon potcit 

tari de voce 

dat Scalifer, lcfoaMa a«t 

esty ^yy i fi . riani ^^^ pdcf in 

albo 

sapra 

•sse in bis sacris 

ratio est : qnia ca 

lani, qnaai Wyya appillibant (qn« 

aliaest ab Aristolcfis : llllemfcTl 

non est faitar avcs qns mmmn rk «^ 

poZs, at cx*''**^» dyaAMy r ^ ya s) 

astidiic canda» — titari , crmMimnm f%i 

3U6 XOT^ lAftlOEUM 111 
Enatct 
htm tmmm ^ivcni 
PctrooiBS, * nu 4* «in Cciai 
llt ▼mrii cotoris ilift iatortn^ 
enM|oe YiBxit aeaB.' Nm expruut tcatiaty 
Inbcri: ^ood Aloo oliqooodo ariscei»oatv : Boai m Clri 
raait Virsilios 'Terqoe Boveao figot 
Tuio divena colore Lacia.' Fere 
tamen ptadores : pata tres, at la 
Plunnaceatica : * Teraa tibl l»c pri* 
raoni triplici di? ersa colore Licia cir* 
cnmdo :' aot etlaiB doo: conjicio ex 
hoc Lclii, sra verios L»Yii loco. Ila 
enim bos Tersicalos et legendos et 
digereodos censeo : 
ires, l^raitf, AUerpikm huBhrem, Aadi- 
ral^, kerhm, mrcmtL Nam qai ralga- 
tam lectionem cooantar explicare, et 
ad auress ac rordylas pisces rrfemat, 
ii vero rtX^ vafavalowin. Qaid enim 
magis ntrii Bid^pow oppositum mentl 
Aoctori» dici fingife potnit ? Sed id 
genos scnptoruni sententi« plerxqne 
de narocro sententianim prr me tol- 
lantur licet. At ram lectionrm qnam 
sopra poiuimos, nt affirmare pro tera 
non ansimos, ita oiliil absnrdi conti- 
oere asseferamas. AUerplue9,t%t dn- 
plices, ot et Festos interpreUtor. Le- 
gebaoi prias uirifUeei et dc ca berba dietitare aoa fmiiH. 8ad qM a» 

padeac qai ca 

qam aeaM legat 

* exclaflMt periliie Fi 

Cemai. Flor. 

figer et Casaabaaat, Tnekmiii, /fa* 

^ca, recte. Nlcepharu la S y a eri aai 

de iBMMBBlis foL taiL tV « ^1*77^ 

s&oiMtp^ ifmrmki Jbyttt 

fim» raa 

Ttfsrilr 

*H(pas farbr •! i»S$mt 9dn 

heri^m T^Ala «p^ Tft 

tirtym, ^ irrm$m aol mwm ffkm^ md 
we$ui^*\vyyuumkM^. 8BMaalafr|(. 
£baraA. Piat caaJaBethB kflt fVa- 
dkylj aafart, refertqaa ad fVaciilHi 
avem (qoc et JZifBlMw; ArbHHfi 
TfMr^^ dicta :) ted ficie («t la aatl*) 
Bugator BBgadifime. 
emm, piitj w^gBft* To 
etlam GaafaBbnt ad *^iilii APULBII APOLOGIAM. 8147 tios, etpi/oset nngneB Bspiua veDefi* 
ciis aclliibitos, niagis arridet tameo 
lia^c lertio, Trochiscit Iffnge», TVocAot 
seu RkomhoB autem iyngibuM signa* 
tissiioe adjuDxit, oaDi et simal posltot 
reperias io nsn Magico, ot jam cz 
Piodari Scholiaste aliis adnotatom. 
Tzetzes Chiliad. xi. 380. RcU tkaif 
bKoKklip»t tk irpbs ffmrttt rh fSknf 'Errf* 
rofidyoy rols wrtpoa M rufhs rporj^tcov^ 
Ka2 aufi99piorp9^iit¥0¥ tls &wfia ipdt^ 
rost ToGto Kvpims ylntait* rifP '^lvyya 
iwdpxw^. Ejnsdem osos, et fere for- 
mae fuere sphsernlae Hecatics. Psel- 
Ins io Scholiis ad Oracola Chald. 
'EKeeruchs arp6^>«tXos a^tupd iari Xt^^'^» 
fi4aor Zdiw^tpor wtfHKXMovaUf hii rov- 
pf(ov arpt^fjJtffi Ifidms, 8t* ^Kifs aMls 
txo^* X^H^^^^P*^ V ^iOTp^^orrts 
^vocowrro t^ ^ucX^wt, ica2 rk roiwra 
KoXnSv •UtBaauf "IvyyaSf ^fr* a^atpuAv 
f Ixor, ffrf rplywwt ffrf «cd Hri aj^fuu 
h, ^ Zovovrr%s, rohs iuHifuvs ^ mfwiidf cs 
i^t^^vp lix^vs, y^XmrrtSf «cd rhw iidpa 
fuurrlf^oyrts. Tttniit quae seqoontor 
heic, sat nots: coi mioos, Casaobo- 
nom adeat. Versicolos qoartos non 
controveriitnr, In qointo sndatur 
maxime. Pric. TrocktMeiU firniator 
auctoritate Ms« Florent. unins, nam 
in altero est trochiUtcif itemqne Pl- 
thoeani, io qno irotickiiciii : neqne cat 
cniendatio virorum doctornm, ot pa- 
tabat Salm. I. c. sed coostanter Id ba- 
bent non tantum Oent. et Pric. ted 
£dd. aote Vnlc. sec. et tert. In liis 
enim conjectnra Casauboni trockUieei 
(probata ab altcro Florcnt.) cxproMa 
est. Iroo trockitciU carere analogia 
ait Salm. repooens trochif fiH: qnod 
si sit, scribendom otiqoe, e Mfttorom 
vestigiis, trochitci, ejecto r^ fiii ob 
vrrsom, nt fecerunt Elm. Scrir. Flor. 
Isid. Orig. ir. 9. de remediis et medi* 
caminibus : ' Trochiscos dictns, qnia 
in modnm rotole deformator, rpiixes 
cnim Or. rota dicitur.' Vldetor vero 
a diminotivo Orapco aliod diminutl* 
vum fef isse Lsvins: nam troekiecilii 
iicutiqoam matandnm puto. Qnod eoim In texto hujus Ed. edhnm est, 
troekUiaei^ id iovito me factom. Fa* 
teor tamen ScaKgeri commeotnm fro- 
cAt, pi/t non parum verisimilitodinis 
acqoirere e scripUnra Ms. D'Onr. 
tTQehifilL Deio in «i^^ea confentlnnt 
cnncti Mss. et Edd. vett. At Scall- 
geri conjectnram ifngee seqoentes 
editores lobentina amplcxi snnt, qnla 
celebratissimam in re Magica avicn- 
lam «gre omissam ferebaot. At ml- 
nime omissa foit : vid. seqq. Vnguee 
sacro oleo ant cbrismate delibutos In 
re maglca raemorat Sarisber. Poly- 
crat. II. 27. cit. infra ab Etmenh. ad 
p. 475. et de loijriiiiHii magico usu vide 
Plin. H. N. XX VIII. 7. Acnte obser- 
vat Salra. primo poetara posoisse rk 
&fvxa V8* S* tum rh ^vrh rs. 4. pot- 
tremo rh {Sa vs. 5. et 0. J. B. 

Jiireir iUieee] Pios Awrtet Hfnge». 
Scaliger, Ataiplieeey hHarfHa : qoem 
vide ad Append. Virgilianam, Pirnn 
antem, si tibi tanti, Amiot. post. c. 
196. nbi verslcolos hos omnes expll- 
care conator. Colv. Flor. auri aHce» 
tieoduUs. Rom. a. hiehordmUe, £1- 
menh. Pias, Aureeff iyngcs, tryehim, 
eardjfUB^ deslgnans pisces qnosdara 
nlmis ioieliciter. Scaliger ad Virgil. 
Cyrio, (qnem •eqantin est Delcam- 
pins) Awriplieee hitertiUe, Auripliee» 
refert aotera ad slgilla Magica qnse- 
dara, In OIobsIs IpnpUcee^ apnd Fes- 
tnm IpmeUicee perperam appellata. 
Oaalmliras retlnet mlgat. iiarffK 
iUieee. «Tcnias (inqait) radlcnlM,* 
&c. araoris iUieee vocat, qaia enm 
coociliaot. ifarios dlxlt, ot et alli 
Xptw^ IJptrrof fuadea^» CasaaboDOi 
versicolam honc (qni vnlgo qnintot) 
ponit qnarto loco, refertqne ad T«- 
nks illas qam elaadnnt arixai^ tertl- 
um. Scribi anten debere pntat Alter» 
plieee hieohreee. ' Alterplices,' do- 
plicesy ut apnd Festam Porapeinm. 
*Bicolore»/ ot ^licium varii coloris' 
apod Petroniura. Salmasins ad Pall. 
Tertall. (omniora oovbsimos) iinrt 
pUee» legit. PlMts Ubellas vocat. 
ki Mm. VUfnmt, mm ^[md § Untm 
■mI* ffhmi v«cij«KtoMt, ct 
iiiilil^ i» Mm. Fitk. D'Orw. m4 m 

immf€$^ i|«a0 pr«pCcrcfl 

rmt y%\ VD. h€§am alii #« 

Ct M^^V CSWMfli CttC SVCfli. V« 

M AatM, Ut«lik.T.£p.i». ^SM. 

HmmUwium 4mlud.] Hi 
•cribf jcMcraaiM, ob cMt 
frriiMCft pe« ctt «posd»» trim tyll»- 
b«raip ccfli «vrtfV^i. CcMak Saliti. 
f«4iMiinc ad fk»lia. p. 019. ct icq^. 
Pru, 

Veritimiliat etm/buitmt'] Ita b»c 
pcriodn» tota coocipiciida, ooo at ia 
vclgatii libris. Cmtumb, la qciboa 
major dittiociio poocbatnr poat eaa- 
/imxtttetf ct ofliittcbator parcntbcaioa 
iif niifn. •/. /1. 

FA0.4A7 iViJki/c^nt^^v^OI^'^^ 
Ald. Ba*. I. aiiAt m^jmtmre. Klaccbat 
l^ptio, imiU mimmtmre. Et ii, ioqoit, 
adrrr«ariu« meQi mibi cooccdcre, boc 
ita ci«c, vidcatur; rationcm tamco 
mcam promam. C^lv, Lcgebatary 
fOciiiijiMiii vidrclar, fecimui, ^acrr c«. 
Ir«, meliui, opioor, et verini, qnam 
dorti riri quibu« placet, miki adaa- 
imre, Hic lo lwo04mu hojoi icroMoii, 
' Difti cur noo arbitrcr quidnam/ Acc. 
Cammk, L. ^Mai cur v. n. a. d. ondc dam 

tor. 8cd pneplacrt mW loctio MiH 
Folv. qoam» fonaa oz Ma. Fta. OMr- 
giai adlcvic Soba. itcsqoa ofiat Vir 
Doctoa: ccfcramod MmiaBattflfair- 
fom cia. anai a^olarv* Mfmmmf me» 
8cd lom pcccwario lcgcadHi oUMar, 
ot lcfitar rcvera in Maa. Folv. D^Orr. 
ct Ed. Jaot. poat* Ipaa CoMaa ksc 
▼ariatio powit facora ot qoia •• anc** 
T^ facmfcai rctlacadom emmaoL c. 
Ood. ad Flor. N. i. lidC. 1« oriU 
comcotioot Mia. ct Edd. vott. Faif- 
Car oiiiU eit, qood inlra dlxity 
mrkUnr. Quid libi veUc 8cHt. 
f oam vtdeolar oiAila^NiW 
APULBil APOLOGIAM. 8149 Di»i sit opcranim vitiiim. J, B, 

Ptfthagoram Zoro4istris aectatorem] 
Imo AudUorem, Florid. iv. ' Siint 
qiii Pytbagoram aiunt eo temporU 
inter captivos Cambysae RegU /Egyp- 
tiim qanm adveberetor, doctores ha- 
bauBe Persaram Magos^ ut prscipue 
Zoroastrem, omnis divini arcani An- 
tiititem.' Sed tnrbat temporU ratio^ 
eoira Pytbagoras recentior mnlto. 
ZaradtB tainen Pytbagone prscepto* 
ris meminit Plutarchm In vtpi r^s iv 
Ttfioi^ ^vxoyoytas» qni an idem cum 
Malcbi Zabrai; et Naiarato Clemen* 
tis Alexandrini, vide apud incompa* 
rabilem Seldenam nostrom in de Diis 
Syris, Syntaf^. ii. cap. 1. Pric. 

li. nue, quam Mubsicwam Grttciam'] 
OrtKia subaicivaf est Orascia alteraet 
secoiida: sic apud Arnobium lib. v. 
* sobsicivfe landes ' sont laodes se- 
cnndarisB. Cataub. Scribe ex eodem 
libro, //. tibi quam $ube* Wower. In 
veteri Cod. legi aiuDt, JiaUaf eibi 
quam^ tfc, quod pro illorum opinioDe 
est, qai Py thagoram advenam in Ita* 
lia dicont. Contra Appuleins hic 
innoit, qnom ait, saur. Scip. Gent. 
*Gnecia exotica ' Plaoto in Me- 
nechm. Prie. Pro eua Elra. rescrip- 
sit $ibi e Ms. Falv. eiqoe adsensom 
prsBbuit Florid. Nod ego. lialiee 
«tur, i. e. quam tantopere dilexit ; 
qos pjos qoasi propria est ; qoam ex> 
oroavit privatiro et poblice prsstan- 
tissimis et institotis et artibos ; quam 
' subsicivam GrKciara/ qoasi par- 
tem sobsectara celebri illi GraeciK» 
proindeqoe similem GraeciK, atqoe 
alteram GrKciam, reddiderat. J. B, 

A quibuedam fucatorilme eterricu' 
lum irakiy /oriunamjaciui ^ju» eaitMe] 
Valerios llb. iv. cap. 1. * A piscato- 
ribos in Milesia reglone verricolom 
trahentibos, qoidam jactum emerat.' 
Gloss. et Onomast. ' Verricolom, 
Soy^nf.' Pric, 

Juseiau iUico jpucee qpd eofti ieme» 
baniur, sohi reiUme ei reddi pnffimdo] 
Fusios reni narrat Pluttrchus Sym« pos. VIII. 8. et Tract. nSs 9» ns 
^ ixfip^'^9 ^c* Similem (ot Arnob. 
vocat) humanltatem, Plotarcb. xf^' 
r&Trrra abfpyiialas, in Xenocrmte iEli- 
anns memorat« Var. xiii. Sl. Ideus. 

Quos seUieei e, d. m. aiMSSMnifli n./.] 
Scribanif Quos seire Ucei eum de mami' 
bms missurum mom /misae, Casaobonos. 
Volgo qmsa aeire lieei, Elroenhorstios. 
Piget dicere a^eo elegantem Kpaatp 
a viro maximo soUicitataro, niiqne 
cmn eandem vim habeat qoam illios 
rh sehre Ueei, PrieaBOS. Male Cas. 
sort Ueei et de mamilma mussmrmmi, Sae- 
piisime in Appoleio seitieei eodem 
modo : et mmniiere omnis antiqnitaa 
ait pro 'dimittere.' Vir Doei, in 
mai^. Ed, Casmub, Sed infinitivna 
non pendet a rf seUieei^ sed a verbo 
sobaudito, oio, crvtfe, ant coit^e, e 
Buperioribos nempe, ' nnde id coiyse* 
tem.' Certe Casanboni inventom 
contra Mss. non amplecti debnerant 
Scal. et Wow. Neque etiam, ant hie 
cnm Casaobono, quem tacite seqq. 
pneter Oentil. et Pric secnti sunt» 
aut cum Bentleio apnd Terent. And. 

V. S. S7. et Pborm. iv. S. 70. pro 
amdiiere reponam simplex miiiiere, 
Qnod enim ad Terentinm : non nego, 
mmdiii proprie did nxorem^ qnae do- 
mom jam ducta est» qoia mmaiiiere rem 
non videntor, qoorom ea propria non 
foit ; mniti vero, qoai Bondnm docta 
est. Sed amdiiere, ot hic apod Ap- 
pol. ita et apod Terent. valet dtmil- 
iere, Vide Parei Lcxic. Plaot. Borm. 
ad Phaedr. i. IS. 10. Ondend. ad Lo- 
can. III. 46. et Pricsiam ad Met* lib. 

VI. pag. 265. b. in Append. Appol. 
J, B, De iiiaNt6iif miifivniiii] Miles. 
VI. ' De manibns emittas offolam.' 
Et VIII. ' Pnrdam mediis manibos 
amittiroos.' Caesar Bello Civil. i. 
' Uostem ex manibos dimitti.' Idem 
VI. Gall. ' PrKdam ex manibos di- 
mitterent.' Et alibi : * Fortnnam 
tantam ex roanibos dimittant.' Pric, 

Pag. 458 Tola Aihs 9vy4nip] Non 
fuit difficile locaai saUs aperle ab 3130 NOTiE VARIORUM IM Aactore indicatnniy ex poeta prom» 
tum apponere. Est *Oivaa, 9, Cm- 
MtMb, Cum de qmdmm aagm md kMme 
wtodiim mnMrari/ : liptafivrdini^ U 0i* 
ymrp* c7xc {cve^ 'Atvv^H^, ^H r6am 
^ftdpftnitm f9^ tam rp4fti titpum xl^» 
Hewufmt emrmimum emUiUr : hirriit 
ip' c(t obfP fid\M fdppmmmw l9#cr twtwew^ 
dec.] Sic V. c. io qno et decem aKI 
veniu pencripti •ODty qoi 'Ol. t. le- 
gnntur sicot prioreftdoo ILA. &Mpp. 
la Sifmb. Aptiores venns esplend* 
Imic lacnn» ceotebat FoL Ursinus, 
qni eatant Iliad. A. Upww^dinpp U 
%(rfmrp* c7xc {avM^ 'ATo^d^, *H riwm 
jtdpftaKa fhi twm rpi^ ebpM yPdtw, 
Wwwer, Homems Odyu. 8. et a. 
Falvins alios versus hic sobstitoity 
qnoft vide apnd Woweriom. £faieaA. 
Qood Sciopp. venos illos citat qoasl 
e vet. cod. id iiiteHi|^ndnm videtnr 
de conjectnra Fnlvii. In Mss. et 
Edd. ante Casanb. Orvca non com« 
parent: ted vere enm cnm seqq. la- 
cntiam explesse, docent exempla, 
qna: »iibdit Appnleios, ea iisdem 
Odytse» libris A. et K. petita. J. B. 

'Xlf ipa ^y^at] £t bic asleriscl 
erant pro Homeri verbis, qnc ea 
Odyss. c. restituimns: certnm enim 
non alinm locum ab ipso Aoctore 
olim appositnm. Similem ouper me« 
dicinam similiter affecto Symmachi 
loco facifbamus : ita eoim volgo le- 
l^itur Epist. 101. lib. zi. * Ut plaoe 

Homvri relatione u»ns 

id ent »qiiiroanum te eftse prooon- 
ciem/ scribeodom, al piame Howurica 
relaiione UMut wtptbdlioy id eti eequim, te 
yrun, Casaub. 

StcPToiemtfaeieml Nondicit wpiau» 
«tfr,4edtotiiit corporis speciem: vide 
A.GcUiuni lib. xiii. c. 28. sic de Deo 
Socr. ' omnem humani animi ficiem 
pati :* qaod et in Aognstini de Civi- 
tate Dei lei^ere memini, ut alia mnlta 
bnjns scripturii. Idem significat dic- 
tio lacfar. Florid. lib. ii. ex vulgata 
divtftione : ' Psiltacos lodis avis est : 
iostar illi mioimo mioni quain colum* bamm : sed nec color ei * (male valco 
cilimi) ^cohimbarwM:' ita legi ct 
interpnngi locos ille debet: oeqae 
qnieqnam deest qnod falso qnidaai 
snnt arbitratt. /nstar ett Altf, spc- 
eies : sic apod Virgil. * qnaotom io- 
atar in ipso.' Valer. Maiim. *ha- 
bere instar nrds.' Olosii. vett. ' la* 
•tar, f imilitodo, i|nliiyia, kwttoAnrpa,* 
In eodem libro posteo scriptam /»- 
ter^ wwos^ wvwtifmuLf Tevos, rpwwos» aw 
legi debet Jtiar^ qood valet nstar. 
sic mox ' istlta :' pro * lostiia :* malKa 
enim male lecta, aalo acribit Orarcas 
ille flsagister longe doctissimns. Por- 
ro Homeri locas est *O i >rr. t. la 
eodem poemateoauiia habes, qi 
hic6tmcatio: prater ciDgnlnmV^ 
ris, do qno sic maximos vatnm Uiarf. 
^. '^ wal kwb iir/ fcii a f ii ikAwmrw «■r- 
tW Ipdwrm nouiiKmr h$m U ol lOcTi- 
ptm wdwra rtirwteTo* Casmm. ^otiM 
dc toto corpore dici, moQitom qeo- 
qne ad Metam. ▼. Ind. NoC J. B. 

VUxea sc rafc rm ] Odjas. A. Cslr. 
Vide Beroaldi aimot. in AppoleieH 
fol. 71. Elmemk. Viiza boM Uu 
D*Orv. Adi Ind. Not. J. B. C%- 
jcs Scrobem] Milet. i. * Devotlombm 
sepolchralibns in scrobeai ptocnra- 
tis.' LycophroBy TwxtSwt 9oppkw tiwo 
wpowpdwas Bd$p^, Ovid. Melam.vii. 
Horat. Sat. i. 8. Silins ItaL lib. 
ziii. Tbeodoret. #^ov. Serm. viii. 
Jnstin. Martyr. Apolog. ii. Phibs- 
trat. de vit. Apollooii. iv. s. Easch. 
io Hieroclem. Nicephor. a4 Syoes. 
wtfi irvwp. Omoiom accnraiu 
Heliodor. lib. vi. 

Pao. 459 
ium ceasda] Ut scribeadoa nsiliiH 
coascia; qos^ro sltne pariter iim, 
Merewritu earwtkue taoralsr; persaa- 
debo pnto his, qol memorca eraet 
Mercoriom bobolcom fistnlas iaSas- 
se, compegisse» ac deoiom A p aDiai 
ces^isse pro virga anraa, tosto Apel- 
lodoro lib. iii. Qoae sopcnBt, ea 
interpretabitnr nobls %'irg. iv. Mm> 
* TercentoB toMt ore dooa, APDI.BU ATOUlGUIf. 
FdItim ct 
Jfcnn Sdopphn. UtnaBqM pr»- 
bu. fir«i(. Seafi(er et Palviu ■»- 
—n—. e. b«M. LMtlin im Pjrth^ 
(M« Lvill. rWN ^f^T^lw Ak ABthdnt Milen XI. Im- 
HaiaraaqM VrBcrca fai«r,itmii- « H r ii S^ag. i. capL S. Vtdoii ct «■t JnMrm ntt^tr. TcrtsD. d* 
AiiiBa eap. U. * Twc enllat ut 
trtpidat, proBt panlMraa deverMrii 
ui MKIit de IpwBi itBtiB AMgeli fa- 
de, «TocatMi* ■■Imii— . MercwU 
poelwM.' JVb. OradeL ia Mrg. 
i valKUa el •eripia mt nrtatii eaiHiaibw pta* ewet, et 
faritior TCHa. Prit. El loa Mdin r io Mei<im qnoqae rcBil IIb- 
>, prgbaata V. D. io Obk 
Hlic. T*L II. p. 188. MW«nl«. nc 
nim ttttar ad«itll aaa pouc ob tta- 
tlH le^—Bi * ■■iiliiia pMeni.' Sed 
CMfectMi* iadalfeadu dou eue ar> 
Utratv tliat ibid.V.D. qoi 'Her. 
CKrioN catBiBam Mcierefli' uptl- 
CBt,*q«i adr^Ut et nppedltU car- 
■iaa,' nafica *eiL al «s Valar. FUe- ■ iDiocBtuiu rniue : ciil PortMautnM aate fuea.' Adde pTotogna PlaalU 
aa Hercatocii, abi BBUtaiea ait mc. 
ti el LooK laai aiieiiaa aaitarc. 
Appnleioi Igilor Laaaai ' cofuciaBi' 
diiil, Propcilioi * miDialniB,' Plaa- 
ta* ' qoaii couiliaiiaai,' Cicera ' •»■ 
clain,' Pbilipp. il. ■ Caai taBca la 
nocte tocia, hoitante libidiae.' Lo. 
Bim enini iDlellifit. Sdp. Geat. 

£l ParfM* rt •«■ tk. ATrr.] lU 
fdldi n M.. DTlrv, VhIeo mt, rt 
rr. MfcPitli. 3152 NOTiE VARIORUM IN ei PortMnum et ii«m cft. AT. Ceteras 
obsenra, Neptoonni hie l»ene distin- 
gni a PortuDo, qoeni enodeni ette ac 
Neptunum, cum Florido centelMt 
Oudeod. ad Met. lib. iv. p. 108. a. 
8«pe eoB confondi non nego: led 
ibi tamen Portoons idem videtar ac 
Palcmon. Naro Neptonom iptoa 
in comitato Venerit fnitse probabile 
non est, et Inm primo loco enm no- 
nioasset Aoctor» ot h. I. Neqoe ob- 
ttat qood eum dcscribit App. ^ barba 
ccrula hispidnm :' est eoim ille to- 
leoioit omoibos Diis marinis habitoty 
neqoe, qood scio, Palsmon semper 
■t poer describitor. Apnd Virgil. 
certe JEn, lib. v. vt.S41. e*t, * Pater 
ipse maoo magna Portonot eontem 
Impnlit/ nbi omnino vide omninm 
Virgilianorom ioterpretom princi- 
pem, Heyniom. J. B. Nepiumui ctm 
SaUcia, et Porttmus cwm •mm ektn 
Nereidutk] Philostrat. Heroic. Iloavi* 
9Ap rc abrhSf ued 'Aft^MTpfnf, Nqpvttfi 
rc l^fivoffcu. tSaiaeia oxor NeptooL 
D.Aognstin.vii. deCivit«&c. * Jam 
ntiqne habeat Salaciam nxorem Nep- 
tnnos.' Nec aliod qnam mare. Mi- 
let. IV. ' Oravis piscoso sinn talacia.' 
Oloss. 'Salacia, 'Aft^Mrpfnf.' Varro 
D. L. L. lib. IV. hoc nooiine notat ks- 
tus recessum. Prtc. 

Pag. 460 Perfosnnr] Parietnm nem- 
pe : sed ita cnrAivf To<x«p^r, perfot* 
tor. Atfines his rvftfimpfCxoif qui et 
wtKpofiCKTai dicuntur, ut apud Phle- 
goDtom. Caioub. Qui veciem per/og» 
ior] Festus, ' vecticularia vita dici- 
tor eonim, quivectibu» parietesalie- 
nos perfodioDt, furandi gratia.' Op- 
talus (quem corrige) coutra Donat. 
lib. II. ' Divinum oput malitic vecti- 
bns destnieotes :* vulg. miiiiia, Oloss. 
' Vecli«(, Mox^^f oJir^povs* Idem et 
* Lalierna/ Gloss. l»id. ' Laberna, 
ferramentiim latronum, grassatorom, 
vel fnruro/ Prie. 

Sicariut] Gl08S« Nomicap, 2ac^f , 
M po f^ p of vapiL rV Wirar, % iori oi» 
hlpa lUxaipa» £t qnidem satit con- atat dc Siem: at vero 6m Cicra^ 
«lim Olottas a^vfts X prr ^V 
adeo in prompta rea hmi ctt ot aa 
qoKreedaai tit. Utmu 

AUfmd aOfm^ Morforit. poet. ai 
aUfmu Sed PUntoa Militc : ' Aate- 
venite aliqaa alioa/ Catr. Ladlto 
Sat. lib. zxvi. * Evodmt taltra ali- 
qaid aJiqoa i|aod eoantoa aam.' Mc. 
Mt. D*Orf . oiifao. AUfma^ i. e. afi- 
qoa ratione. Plaat. Mere. ii. f.extr. 
* Ne ad iUani me •tis—»^ adjrriiat 
oliqoa tentUt:' et alibi. Id. PtaaL 
joagit Epid. iii. 1. 10. < Voram ai- 
qaid, aUqoa, aUqoo modo, AUcaode, 
ab aliqoi, aliqaa tibi tpoa caty fatc 
OMCom fortoaaa.* Vole. pro ^ifuid 
adscriptit «lacat, noo omIc s acd di> 
foif» «, sd, haad raro abaadat. J. B. 

Nefuiarem'] P. 
Met. lib. X. p. 700. • acrvt 
ni atqoe malicria acqaioria.' Plaat 
Bacch. IV. t. i« < ■oqoior ocao cst' 
cf. Most. I. 1. tl. Mco. II. t. Tf. 
J.B. 

Meueiti atcM] Error ifoniii 
UUzi focrant. Vidc Odyao. ^ Aihe* 
Biram lib. i. Mcmit qoo^ Plo- 
tarcfaat L de laido ct Otiridc Cak. 
Qoi Appoleian trc— iiittc hie IH^ 
r^pa tunifumKkt ootaoty ct r^kiaal 
■os ad Odytt. #u U vcro fisikntor, H 
ei|ios peccati aUan ^atinalaat, qjat- 
dem se, itfpa itp n pUm^ obligoat. La- 
eot est Odytt. t. obi pocta Meoe- 
laom ia Iiibc vctba loqMotan &cit : 
Nicrot fwura ris iart' wakuakiar^ H 
wwor^, AlyvvTev wpowifpaiOi* ^dpm m 
hnuXiouovn. et nox dc aoia 
Alcl yip vcpi i^« 

TpapMrots iepdtrpoonr fraipo U yae» 
ripa Mpds. CamA. Malc bce lacc 
Colviot Appoleio attriboit iipi^ipiip 
kpipnm^ aqac ean rcctcUbcratCa- 
taobooos, qaen vidc. Flmrai, 

Fmarm p ri p a f iati f] Vctcr. cdit. >b. 
oMm prapaliainit. Uadc 
femem prapuiwum 
e$se, pro pr s p o l ittf, fortc 
loqaendi dictani qaod aotavftMt tc* APULBII APOLOCIAM. 8153 pra ad 1. iii. de Asinoaiir. Orfv. Pu- 
to veram lectioDero prima editioois 
propMlMfM efte. Prop^ulso et pnpK^- 
«9r, idein: nam aDti<|ai verba qoam 
plurima ancipiti terminatione in ona tiqoam miitandnm censct ; etettsane 
ita iu Ms. D'Orr. et Edd. ante El- 
menb. exceptii Rom. in qiia pr&puha» 
ta$ fMe, ac Junt. post. et Casanbonl, 
qni cnm reUqnii dedit propidmue. eademqne significatione protnlernnt ; Hanc autem, qnoniam diserte proba- 

qnomm longom catalogum contexit tnr anctoritate Msb. Florent. et Pith. 

Prisciaou^ I. viii. Ca«m6. Flor. pf" veram lectionem pnto. *• Propnliare 

paiicuae. Colviiu propuUaiMm tatf. EI- famem ' dtxit qnoqne Cic. de Fin. iv. roenb. Edit. princepi Rom. propaba- 
Im eife, atque ita Appuleinm scrlp- 
iiiie Casaobonai putat. £o cadlt 
propnZiM este, quod Clariii. Salmaiio 
placet : lic ' crines tonsos est/ pro 
totondii apnd Solinnm : et in Oloisli : 
* compilatns est, Mkiiffw^ pro etm» 
jnUivU. Tacit. Annal. xiii. ' Illtuam 
eue' pro lUusme: et ibid. ' snb- 
vectse essent ' pro Mubvexiueni. Col- 
vins legendnm censnit propultum uae. 
Infra: ' Pari pertinaeia prohibitnm 
isse :' item : * Ut videretur merito 
ultnm ire.' Prie, De Activa vl par- 
tictpii perfecti saspe moooernnt VV. 
DD. Adi Ondend. ad Met. viii. p. 
544. bm Imo, omnibns prcteriti tem- 
poris partiripiis «qne activam ac 
passivam vlm adtribuit V. D.in Misc. 
Nov. Lips. vol. v. p. 1. Disi. 7. non 
taraen periuadens Ondend. ad Sue- 
fon. Ang. c. Sl. nec Rohnken. ad 
Vellei. Pat. ii. c. 07. Pecnliare qul- 
dem eit Nonii capnt, ' de ceotrariii 
gf neribni verbomm :' nbiqne tainen, 
et line nllo dtierimine, id anctoribni 
<^>trndere velle, nimiiqnam andacler 
factnm videatur ; prsesertim nbi Mm. 
aliam etiam leciiooem prsbent, et 
depravatK alterins lectionis canssa 
probabilis reddi poteit. Scriptum 
nempe fnerat /ome, omina lineola, 
qua m finalii indicaretur; qnemad- 
roodum /ame exstat revera in Edd. 
Vic. Jnnt. pr. Ald. Bas. pr. Hinc pn- 
tabat librartui hoc velle Aoctorem, 
locios Menelai fime coactoi fniiie 
appellere ad insulam Pharuro, upud 
Phantm inMulam /ame propuUoe etee, 
Naro propuleot etae legi in M«s. testa- 
tur Salm. ad Solin. p. S8. qui id oen- 25. Notandam tamen qnod est in 
Petronii Carm. de Bell. Civ. vs. 249. 
< Pax . . .niveos pulsata lacertos,' qnod 
cnm Bonhierio non mntandnm pntem 
in peUata aut puUata, * Pnlsare la- 
certos,' ioter volandnm, signnm est 
ieitinationii, qna Pax terram relin- 
qnere properat, libi odioiam. C«te* 
nim qnemadmodum hnnc locnm Col* 
vins, ita alinm Taciti Annal. iii. 17. 
emendabat Lipsins legens iUutum itte, 
nbi in Mm. el Edd. vetr. UL ette. 
J.B. 

Gulomet'] Nnm ghMametf GIoMa- 
rium: ' Glntto, x4«3of .' Isidor.Orig. 
1. z. ' Glntto a gnla, id est, guloini.' 
Immo a Glntto. Idem Gloiiarium : 
* Glnttni, fip^os.* Persins : « Nec 
glntto sorbere salivam Mercurialem.' 
Sed guionet etiam dicontor. Festna : 
' Inglnvie a gola dicta : hinc et In- 
glnviosns et Olotto^ et Gulo, Gomia, 
Oattnr, Olnttni^Onttnroins, Oorgn- 
lio.' Coh. Qtrf iflipeaM pitcet pretio] 
Florent. et Folv. liber, qui impendio 
piteet pretio: male. Agellini 1. iii. 
eap. 17. ' Qnod impenio pretio librnm 
PythagoricB diiciplin» eminet.' Li* 
vini I. II. c. 9. ' Salii vendendi arbi- 
trinm, quia impenso pretio venibat, 
ademptum privatis.' JEIaiieaA. Infra : 
' Impenso pretio per piitcatores qoae- 
sUie,' &c. CseMr B. Oall. 4. * Im- 
penso parat pretio.' Gellius I. iii. c. 
17. ' Qnod impenso pretio Librom, 
Sce. emisset.' Cicer. ad Atlic. ziv. 
IS. * Minaicalam vero villam atique 
Qninto Iraditarnm vel impenio pre* 
tio.' Hcc eo piora adduxi, nt lo- 
quutionem iitam minni iniolentem 
probem, mutatamque a viro magno Delpk, et Var. Clat. Apui. 9 O 3146 NOT^ VARIORUM IN ca Onect scribnnt, 8^^ Spnwi onde 
potios ortnm ▼idetnr qnod de odiU 
trochili et aqnilae Plinint tx Orttcii 
refert, qnam ez eo quod ille iumirtm 
prorsus tdrtSrm» Hanc avem viden- 
tnr Veteres philtrit aptam censnliae, 
ut qnsB accelerandomm ▼otomm vim 
bafaieret: nam grammatici rp^xP^t 
wpk rh rp4x*w dictnm Tolnnt. Sero- 
per antem, ut ante diximns, ex no- 
mine captabant omen : qnod tamen 
Appnteins oratorie magis qnam serie 
alibi ridet. T<8tna snnt qns alii anc* 
tores in boc argnmento licia oorai- 
nant: quomm non in magicis hisce 
tantiim sacris olim fuit nsns ; sed In 
plerisque opertaneis. Sic apud Cle> 
mentem Alexandrinnm lefas ruu4a$ 
ipL^ Kol wop^i6p^ srffvwjuX/i6«f in cxpl- 
fttionibns fnlsse adhibitas. Erant ct 
magicae istse tsenise diversi coloris. 
Petronius, ' lila de sinn licinm protn* 
llt varii coloris filis intortnm, cenri* 
cemqne vinxit meam.' Non exprhnit 
colornm nnmemm : cseteram plariml 
aliquando miscebantnr : nam la Ciri 
canit Virgilins *Terqne novenaligat 
vario diversa colore Licia.' Fcre 
tamen panciores : pnta tres, nt In 
Pharmacentica : * Teraa tibi ha^ pri* 
ronm triplici diversa colore Licia cir« 
cnmdo :' aot etiam dno: conjicio ex 
hoc Lsriii, srn verins L»vii loco. Ita 
enim bos versiculos et legendos et 
digcrcndos censeo: Troekuati, iyn* 
ftBf ttndm^ AUerpUeu bUohremt Radi* 
caiiP, herh^, naraitL Nam qoi vnlga* 
tam lectionem cooantnr eaplicare, et 
ad anreas ac cordytas pisces referant, 
ii vero tcX^ wpaniovffu Qold enlm 
magis icari MfArrpor oppositum menti 
Auctori» dtci fingive potnit ? Sed id 
genos scriptorani sententi« piersqne 
de nnmcro sententiaram per me tol* 
lantur licet. At cam lectionem qoam 
snpra posuimus, nt affirmare pro vera 
non ansirous, ita nibil abinrdi conti- 
Bcre asseveramns. AUtrpUceOfM dn- 
plices, nt et Festns interpretator. Le* 
fcbam pritts cfripUors et de ea hcrba aodpicbaro, qvam Gnrd x y w A ix» 
kwr vocant : «le cnjna Biir^iUi vtrtatc 
cx Pythagora refcrt PHBlaa fibro xx. 
Scd seqnenli vocc MdbHB^qBld iet ? 
Plaeet itaqnc magia t Bperior cmb* 
datlo. Ae vldetnr laltic aciiptBm fn- 
isse h i t ko rriim traaapcsitioBc litara- 
nimy pro Mcolori», ▼cl bioolcrc», 
qood nsltatint l»ieolorca dicitBT. At- 
qne hsec cst Bostra dc iuie Iocb acB- 
tentia : qnam cootaBter et ferccBBdc 
ideo proferimBa, qola BMBsiBiBiBa eaac 
a tc, Scaligcr crnditiaalBCy aBtcr pri* 
dcm erocBdata lata ct expoeita. Le- 
gls tn iiartplieef tOtrtBtt: et rcfers al 
aimalacra maglca qesa IpoipBeea afio 
Bominc videBtBr appelUta : iBfSBJa 
aissimcy nt owria, et dnetiaaiaae. 
EBimvero noB ia ea» te vir BoliifiaaiBM^ 
qal iB hoe gcncrc HtefarBSB» qBed(et 
de nscdlcinm artc 

tnralcmagnaa 

nca aentcntiasy 

kabcri: qnod falao 

aycophantas 

Bominls magis qi 

dictitare non pBdet« Bed qeid e» 

pndeat, qnl ee s cr i h BB t, ob tB UH Bf » 

qnm nemo legat aaaBayqBlB •talla 

* exclaBict pcrilaac FoBtefli 4e rabBs T 

Ccsaa^. Flor. TVsfMssiirm^mB. 8cb- 

ligcr et CasaaboBBa, fVarfcseriif, f|B* 

gca, recte. NiceplwrBa Ib fijBcalBm 

de insomniis foL taiL vV il ^lvTT^ 

fmrv Bpnotf Am 4sl #rfse v 

obnu H ^por wpo^ruBoM oti|pBbs 

roSi fappmKiei* > > PB fa a 1> sJ r Bi viep^ 

ropoo oif ipooom paroi0ofiM 

*Hpm3 forbr •! pS$ot, hdn 

htrdKH rho Aim 9ph$ vft lafif 

IxAm M nf4f«r ^aUsWrer fBti vV 
faryt"» ^ ^rrsSHv ui vfir ykmik md 
«•#cii^'Irrr«aiA«ftr. SaidaalBft^ 
Eimenk, Pins eeBjBBetim leglt fVo- 
ckffli «agBM, refertqac ad fV«dUkBB 
avero (qnae et IZigBlMiBa; ArblelBB 
wpomfiktdlciMi) acdlMie(Btlaaeqq.) 
Bttgalor nngacissimc. 
dias, fiU^ tmgmtt» rk 
ctiam GaBiasiaBa ad Bntith* APULBII APOLOGIAH. 8147 tios, eipUoa et tmgwei s«piii8 ▼eiie6» 
ciis adhibitos, magia arridet taneii 
lia^c lectio, Trochiacit Iffnge9. Troekm 
seu RkomboM aotein Iffugiinm aigna» 
tissiioe adjuiixit, nam et simnl poaitot 
reperias in nin MagicOy nt jaffl ez 
Piodari Scholiaste aliis adnotatnm. 
Tsetses ChiUad. xi. S80. RcU 9XMf 
dXoKktifms 8^ wfAs fymrttt rh {Sov 'Errf* 
TUfUiw rois nrepoTs M ra^ rpoxfonco9j 
Ka2 aufi9€piorpf^fuwo9 tls jrofta ^pfip- 
TOf, Tovro Kupims yUmrm r^ "^«O^ 
MipxatM, Ejnsdem nsns, et fere for- 
mae fiiere sphKrolae Hecatics. Psel* 
Ins in Scholiis ad Oracnla ChakL 
'EKeeruchs arpA^aXos ir^oSpd i^i Xt^^'^» 
fidffop ZAw^ipop «tpuc^ciovoiay 8i^ roaH 
pf(ov orpo^fjJtffi IpJarros, 8t* tKtfs aAri}f 
ixaoaa x^^P^^'^?^ V httirrpi^urros 
htouvrro rks iwucKfi^mSf ica2 rk roteunm 
KaXnSv oUtBoffUf '^vyyoSf ffrc a^eupuAv 
f Ixtr, f frf rplyonw, ffhe «cd Zrri oxrifuu 
h 9^ 9oifO¥trr€s, rohs Mifwvs 1j mfPiSSfcf 
i^e^AmiW Ijx^vs, yekSfrres^ «cd rhw iJpti 
fuurrtf^orres. Tcmi<e qnm seqnnntnr 
heie, sat nots: cni minns, Casaobo- 
onm adeat. Versicnlus qnartns noo 
controvertitnr, in qointo sndatur 
maxime. Prie. TrockiaeiU firmatnr 
anctoritate Ms. Florent. nnios, oam 
in altero est trockiUtci, itemqne Pi- 
tbo&ani, in qno iroUekieeiU : oeqne eaC 
emeodatio ▼iroruro doctomm, nt po- 
tabat Salm. I. c sed coostanter id ba- 
beot Don tantum Oent. et Pric. sed 
£dd. ante Vnlc. sec. ct tert. lo biB 
eoim coojectnra Casanboni froekBieei 
(probata ab altero Florent.) expressa 
est. IoM> troekiaeiU carere aoalogta 
oit Saloi. repooeoa frscAt, fiU: qaod 
ai stt« icribendnm ntiqne, e Mstomm 
▼eitigils, i roe k iae i , ejecto rf fiU ob 
'vrrsnm, nt fecemnt Elm. Scriv. Flor. 
Isid. Orlg. IV. 9. de remediis et oiedi* 
caauolbns: 'Trochiscos dictns,qnia 
•n oiodnm rotnlc deformatnr, rpi&xn 
enim Or. rota dicitur.' Videtnr vero 
a diminntivo Orapco alind diminoti- 
vomfecisse Lnvius: nam troekieeUi 
nentiqnam mutandum puto. Qnod eolm io textn bnjns Ed. edhom ^t^ 
«rMUtfscs, id lovito me factnm. Fft- 
teor tameo ScoKgerl conmieotom fro- 
dbty TpHi ooo pamm verisiioilltodioii 
acqnirere e icrlpUnra Mi. D*Onr. 
troe^dfiXL Dein in «^gvcs conseotioot 
Cttocti Mu. et Edd. vett. At Scall- 
geri coojectmram <yng«s seqaeotei 
editorei lobeotioi amplexi snnt, qnia 
celebratissimam in re Magica avico- 
lam aegre omissam ferebaot. At mi* 
oime omissa fuit : vid. seqq. CTiigim 
lacro oleo aot cbriimate delibntoa in 
re magica memomt Sariiber. Poly- 
cmt. II. 27. cit. iofra ab Elmeoh. od 
p. 475. et de m^golom magico nsn vide 
Plin. H. N. zxviii. 7. Acnte oliser- 
vat Saho. primo poetam poioiiie rk 
J^rvxo vs. S. tnm rk ^wrk vt. 4. pOi- 
tremo rk (Sa vs. 5. et 0. J. B. 

Amre^ fttteei] Pioi Awrtet Hfnge». 
Scaliger, Ataiflieeat kHe ei Hm : qoem 
vlde od Appeod. Viigillanam, Pimo 
antem, li tibi tanti, Anoot. poit. c 
198. obi verslcolos hos oiooes expli- 
careconatnr. Coh, Vlor, am HUeee 
tieoiwUs, Rom. o. kiekarimUe, £1- 
menh. Pins,Jar«», hfmge»ytrfekim, 
eerdffUe^ deslgnaiis pbces qnosdimi 
nimls inMiciter. Scaliger ad Virgil. 
Cyrin, (qnem seqnntns est Delcam- 
pins) iiar^pftccs hUortHes, Auriptiee» 
refert antem ad sigilla Magica qus- 
dam> io Olossis ipe ip U ee a^ apnd Fes- 
tom Ipm Ok ee perperam appellata. 
OanhoiDOS relinet vnlgat. ilarffK 
«ilfcos. «Taeoias (ioqoit) radicnlai,* 
6tc* amoris tflic«s vocat, qnia eom 
coocillaot. ifarsos dixit, ot et alii 
Xpfoiri^ Ijptrrot pMfiatr. CasautMNins 
versicnlnm hnnc (qni vnlgo qnintus) 
ponit qnarto loco, refertqne ad Tcv- 
otos illas qnm dandnnt 9rlxo9 terti- 
um. Scribi antera debere pntat AHer» 
plieea kieohreee. ' Alterplices,' dn- 
plices, nt apnd Festum Pompeinm 
*BicoIore»,' nt ^licium varii coloris 
apod Petronium. Salmasins ad Pall. 
Tertnll. (omnimn novusimos) ilart 
pUeea legtt. PfMts Ubellas vocat. 2- • 3148 MOTJI VARIORVIf IN qaas «rvx^t Gneci : alibi taneo (Not. 
ad Solin.) alia, atqoe ei membraab 
vett. scril>endnm omnino censet, SSm- 
ri, Ulke» bicpdula, Skwro» (reteota 
Oneca iroce) LacertM vocat« qoos 
etiam memorat Theocrit. ^apfuumnf, 
ilHen hicodnlM ait iffngts essey id est 
^urowvyiZ^s, dictas dMedatlas^ qood 
caodas vibrando daplicent : sie ser* 
pentes 'bilingnes' dictos a Hngnm 
spiiso motn, et apnd Hesycbinm rk 
dipara 9twXa, nempe a tremnla vibra- 
tlone. Prie. In Ms. Fnz. viderat 
qaoqae Salm. amrcuUi mmre: onde vc- 
rtssime eam emendasse pnto Smui^ 
vUice$ bicodwla, SoMri exstat diserte 
in Mss. Florent nisi qnod s littera 
nale priori voci jnncta sit, et inUcee 
bieodMUt in Mis. Pith. D'Orv. sed in 
Pith. hieodila, Inlices bicodolK ipsK 
snnt luMgetf quas propterea sopra vs« 
t. inter in^» introdere non deboc* 
rant VV. DD. Negant alii oturorvyfia 
et Wyyo eandem esse avem. V.Borm. 
ad Aothol. Lat. iib.v. £p.69. p. S64. 
J. B. 

Hami^alMM duleed,] HhmieniiMm 
scribi jusseramus, ob metrom : nam 
primns pes est npoodsos trlnro sylla- 
bamm com ovriffioti, Cotavb, Salmas. 
fiuissime ad Solio. p. 019. et seqq. 
Prie. 

VeritimiUMi com/buittet] Ita h»c 
periodns tota concipienda, non nt in 
vulgatis libris. Cataob. lo qoibos 
roajor distinciio ponebatnr post eoo- 
ftmxittet, et omittebatnr parenthesios 
signom. J. D, 

Pao.457 iViJki/fl<0ii<are]Rom.Ven. 
Ald. Bas. 1. miki adjmtare, Placebat 
Lipsio, miki admuiare. Et si, ioqoit, 
adversarius roeus mibi coocedere, boc 
ita esse, videatur; ratiooem tameo 
meam promaro. Colo, Legebator, 
fiMiii^iuuii vidraliir,fecimuB, quore aa- 
<m, melius, opioor, et verins, qnaro 
docti viri quibus placet, fHiki odaa- 
tare, Sle io kwo$4o9t hojos seromais, 
* Diai cur noo arbitrer qoidoaro,' &c. 
CaoMMb. L. quam cur r. o. a. d, umde cx ipaa 8i viri 

I. c. Piseb ad asagiav, iBqoit, oihal 
facit. Qood qola affiraso, ne vel bioc 
roagoro bm s aspteero ini, dicam^ cor 
roibi ita videator» et oade roafeeto- 
ran lllaM hal>earo. Haac 
tem locl patet ex aeqq. et 
deoiqoe ^os narrataoala 

roagai Iroc vldtssentyi 

Interpretatioiiem hie 

ti. Aeidai. Qood feheieater pto b e. 

&^ GcmL V. C ad 

oMieoMMm videiMr MAKUBTtu 

tdeotQeetoML Wowerioa* Plor* 

fMom 0. miki oi^fMiMre. EloMolk 

a ploribos veotilatos: legitar ia qoi- 

bosdaro yiMiyMWi e idi a lor , ^. oscllos 

Addallos, QMm foar eid. ^ vi id 

eniro qood seqoitort frmpdKMog^mt cC 

alibi. Pric. Aote Colv. editaas la#- 

tor pmotqMMm vUU wukd ut eastat la 

Mss. plerlsqoe. Qam eus Mllaro 

dareot sensoro,aaMttdaTltColv.qaeai 

secotos est Florid. 8ed Vole. eoasqae 

seeoti Wow. et EIol pro pi'"f " 

reposoere fuod oolaMy rb mikU reti- 

neotes caro feliqois post Colv. Ca- 

saobonoro deniqoe seeoti ant Srip. 

Oeot. et Pric. Lipsios ntiqoe asia». 

BM aodieodos est, «aro haadqoaqoaro 

adversarios adaotabaty aihil pisecs 

facere ad magiaoi. Inlra : * Creda- 

roos JEroiliaoo solere pisces ctiaro ad 

magicas potestates adjavara.' Ael- 

dalii eroeodatio nirois eoatorta vide- 

tor. Sed pnsplaeet nUhi leetia Mstl 

Folv. qoaro, forsao ez Ms.FMu aror- 

gini adlevit Salro. Iteau|ae allos Vir 

Doetos: crtmaaad Jfiyisw oitilfoif 

^oem vid, utiki M^jMiMn» JNoamy ^. 

8ed toro neeessario legeadoas oidMr, 

ot legitor revera In Mss. Falv. D'OrT. 

et Ed. Joot. post* Ipsa t« 

variatio possit facere at qaia ea i 

rb quMMiquam retlaeadam eronaaL v. 

Ood. ad Flor. N. i. ialL la «tti 

cooseotittot Mss. et Edd* vatt. Faif- 

lar miiU est, qood iafra dixlty car • • • 

MrbUrer. Quid sibi velit Scriv. fOM- 

f oem videaiMr aiAila<fararr ■aacapie; 
APULBII AP01.0GIAM. 8149 Di!»! sil operanim vititim. J. B, 

Ptfthagoram ZoroasirU aectatorem] 
Imo AMdUorem» Florid. iv. ' Snnt 
qui Pytbagoram aiunt eo temporis 
inter captivos Cambysae Regts /Egyp- 
tum qonm adveheretor, doctores ha* 
baiise Persarom Magos, ut prscipue 
Zoroastrem, omnis divini arcani An- 
tiititem.' Sed tnrbat temporia ratio, 
eoim Pythagorai recentior multo. 
Zoradtf tamen Pythagone praecepto- 
riB meminit Plutarchus in vtpi r^s ^ 
TtfAoi^ ^^^oyoptas, qui an idem cum 
Malchi Zabrai9f et Naiarato Clemen* 
tis Alexandriniy vide apod incompa» 
rabilem Seldenom nostrum ia de Diia 
Syris, Syntaf^. ii. cap. 1. Prie, 

It. nuty qwm tuhiUieom Gracum"] 
Crmeia nt6ftctva, est Orascia alteraet 
secanda: sic apud Amobium lib. v. 
* subaicivfe landes ' sont laodes se- 
cnndariK. Cosait^. Scribe ex eodem 
libro, //. ribi qaam $ube> Wower. In 
veteri Cod. legi ainnt, /ioiur, $ibi 
fHofli, tfc, quod pro illorum opinione 
est, qui Py thagoram advenam in Ita* 
lia dicnnt. Contra Appoleins hic 
Innoit, qnam ait, saur. Scip. Oent. 
'Onecia exotica ' Plauto in Me- 
neclim. Prie, Pro iaMS Elm. rescrip- 
sit $ibi e Ms. Fulv. eiqne adseosom 
praeboit Florid. Non ego. Jtalia 
«tur, i. e. qoam tantopere dilexit ; 
quae ejus quasi propria est ; qaam ex- 
omavit privatiro et publice prcstan* 
tissimis et iostitntis et artibus ; quam 
' subsicivam OrKciara,' qoasi par- 
tem sobsectara celebri illi Oraeciae, 
proiodeqoe similem OraeciK, atqoe 
alteram Oraeciam, reddiderat. J. B, 

A quibiudam pi$eatorUm$ eterricU' 
lum trahif /ortmnamjaetui ^ja$ emtsse] 
Valerius lib. iv. cap. I. * A piscato- 
ribns in Milesia regione verriculnm 
trahentibos, quidam jactum emcrat.' 
Olots. et Onomast. ' Verricaiom, 
Soy^.' Prie, 

Jus$ia$e iUieo pi$ee$ fvi eafti teme' 
bantur, eoivi retUme et reddi profundo] 
Fusios rem narrat Pluttrchas Sym- pos. VIII. 8. et Tract. nAs ta^ ns 
^ ij(fifS§9f &c. Similem (ut Arnob. 
vocat) humanltatem, Plotarch. xpnf* 
rinfia abtpy^alaSf in Xenocmte JEIi- 
anns memorat, Var. ziii. 31. Ideu$, 

Qnoi eeiUeet e, d. m, amMsurum «./.] 
Scribam, Quio$ $eire lieet eum de maat- 
bu$ mi$$urum iioa Jtdeae, Casanbonos. 
Vnlgo qu$$ $eire lieet, Elroenhorstias. 
Piget dicere adeo elegantem KpSertw 
a viro maximo sollicitatam, niiqoe 
com eandem vim habeat qnam illios 
rh eeire Ueet, Pricaens. Male Cas. 
$eire tieet et de maai^icf Mtssiinnn. Sae* 
piisime in Appnleio eeilieet eodem 
modo : et amittere omnis antiqoitaa 
ait pro «dimittere.' Vir Doet, tn 
mai^. Ed. Caeaub, Sed infinitlvoa 
non pendet a rf $eilieet, ted a verbo 
snbaudito, oio, crvtfe, aut eoiofcto, e 
soperioribos nempe» 'nnde id conjBc* 
tem.' Certe Casaoboni inventoro 
contra Mss. non amplecti debnerant 
Scal. et Wow. Neque etiam, ant hie 
cum Casaubono, quem tacite seqq. 
pneter Oentil. et Pric. secoti sunty 
aot com Beotleio apod Tereot. And. 

V. S. S7. et Pborm. iv. S. 70. pro 
amittere reponam simplex mittere, 
Qaod enim ad Terentiom : non nego, 
caiillt proprie dici oxorem, qnae do- 
mom jam ducta esty qnia amittere rem 
non videntur, qnoran ea propria non 
fnit ; mitti vero, qoas Modnm ducta 
est. Sed omtllere» ot hic apod Ap- 
pol. ita et apod Terent. valet dtaitl- 
tere, Vide Parei Lcxic. Plaut. Bnrm. 
ad Pliaedr. i. IS. 10. Ondend. ad Lu- 
can. III. 46. et Prieaenm ad Met. lib. 

VI. pag. 265. b. in Append. Appol. 
J. B, De UHOuibue amtssMnan] Miles. 
VI. ' De maoibus emittas offnlam.' 
Et VIII. ' Pnrdam mediis manibas 
amittiroos.' Caesar Bello Civil. i. 
' Uostem ex manibus dimitti.' Idem 
VI. Oall. ' Praedam ex manibns di- 
mitterent.' Et alibi : ' Fortnnam 
tantam ex roanibns diroittant.' Pric. 

Pag. 458 Tota Ai^t B^ydrnp] Non 
fuit difficiie locaiii satis aperle ab 3150 NOTiE VARIORUM IN Auctore indicatnniy ex poeta prom- 
tum apponere. Est 'Oivtra. 1. Ca* 
MaA. Cum de ipudmm aagm mi Immc 
wtodMm mejmoravU : np§afivrditjfr U B6* 
yttrp* f 7x< |a^ 'Aymfg^ihp^, ^H r^ra 
^dp/»wca ^Sf So^a rp4ftt etrpua xl^» 
liewmue camitinua ehmUiUr : hirriit 
&p* tlt ot99V fidiXa fdpfiaMtw Mtw tmtn w, 
Sce*] Sic V. c. lo qno et deeem aHI 
Yemuii pencripti santy qni *OI. t. Ie« 
gnntur sicnt priores doo IL A. Seiepp* 
in Symb, Aptiores Tersns eiplends» 
hnic lacuns centebat Fnl. Ursinus, 
qui eatant Iliad. A. Tipea$trriniif 9^ 
0(rfarp* clxf (dHN^ *A7a^ft8ifr, *H r6aa 
jtdptAOKa fhi Z^ rp^i eOptTa xP^* 
Wewer, Homems Odyu. 8. et jk. 
Fulvius alios versus hic sobstitnity 
quos vide apnd Wowerium. ElsieaA. 
Quod Sciopp. Yersos illos citat quasi 
e ¥et. cod. id iutelligendnm Tidetnr 
de conjectura Fulvii. In Mss. et 
Edd. ante Casanb. Orvca non com« 
parent: sed vere enm cnm seqq. la- 
cutiara explesse, docent exempla, 
qusB snbdit Appnleins, ea iisdem 
Odyises libris A. et K. petita. J. B. 

'Xlf Apa ^mrffaas] Et hic asteriscl 
erant pro Homeri verbis, quse ex 
Odyss. c. restitnimus : certnm enim 
non alinm locom ab ipso Anctore 
olim appositum. Similem onper me* 
dicinam similiter affecto Symmachi 
loco faciebamus : ita enim vnlgo le- 
gitnr Epiit. 101. lib. zi. * Ut plaoe 

Honicri relalione usns 

id est aMjuimanum te esse pronan- 
ciem/ scribendnm, ut pUme Hoaurica 
relaiiome ubmm rtptS^My td eti ee^uim, ie 
pron, Catanb. 

Nec ProieuM faeiem'i Nondicit wpiam^ 
«oy,sedtotius corporis speciem: vide 
A.Oelliom lib. ziii. c.SS. sic de Deo 
Socr. * omnem humaoi animi faciem 
pati :' qnod et io Angnstini de Civi- 
tate Dci legere memini, nt alia mnlta 
hnjus scriptoris. Idem significat dic- 
tio tasfar. Florid. lib. ii. ez volgata 
divisione i ' Psitlacns IndiK avis est : 
instar Uli minimo mtnns qnan colnm- barum : sed nec color d ' (male vnlgo 
co l s rna i) * colnmbamm :' ita legl et 
interpnngi locns llle debet: neqne 
qnicqnam deest qnod falso qnidiai 
snnt arbitrati. /astar eat Afct, spe- 
eles : slc apnd Virgil. * qnanmm In- 
star in ipso.' Valer. Maxim. *ho- 
bere iostar nrcis.' Olosa. vett. ' In- 
star, f imilitodo, 6f»M»piat kntwimgfm,* 
In eodem libro postea scriptam la- 
leTy l9of y ewavMiy TavoS| rpawoa» nni 
legi debet ioiar, qnod valet 
sic moz * istlta :' pro ' iaatita :* 
enim male lectOy male acribit Ormcnt 
ille omgister longe doctissimna. Vm^ 
ro Hoaseri locna est 'Olvrr.i. la 
eodem poemateomoia habeSy qaomm 
hic fit mentio : prater cingnlom Veae- 
ris, de qno sie mazimna vatnm Ilindi 
|. "^ aol M i rr< i < s a »ir ikimmra mr^ 
rhw Ipdrra UomU^ MaWWiateri- de toto corpom dlei« nsonltnm 
qne ad Metam. t. Ind. NoC J. B* 

UUxe$ aerobeml Odjas. A. CM^. 
Vide Beroaldl anoot. In Appnhlnm 
fol. 71. Eimewk. Viixeo boM Ms. 
D*Orv. Adi ImL Not. J. B. I%a- 
oeeScrobem] Mllea. u * Dovotimdbns 
sepolchralibns in 
tls.' LycophroB, ▼k>xm<n $oppihw 
wpoepitms Mp^* Ovid. Metam.vn. 
Homt. Sat. i. 8. Stllaa ItaL Gk 
Z1II. Tbeodoret. Hpmm . SeffHS* vni. 
Jnstin. Martyr. Apolog. n. 
trat. de vit. Apollonil. it. i. 
io Hieroclem. Nlcephor. w4 9jwmo, 
wefi irvwp, Omnini 
Heliodor. lib. vi. 

Pao. 459 Carm 
imm eomaeia] Ut scribaadam 
eomteia; qocro sltne paritcr 
MerewrtMM ewrwmm 
debo pnto his, qni n» 
Mercnrium bnbnlci m i 
se, compegissoy nc ocanim i 
cessisse pro virga anraa, li 
lodoro lib. lu. Qnm 
interpretaW nol \ 
' Tercent % • • • •eralatUticauMbtwfaMvAwb S^mx 

waMti ainii:' SitKoA. Fttm^mi- prfn 

■«r— w«to r. a«. ■ »»■ gci.tt. H^ 

•d luM mk AL wdK. (M ■ ^M 

' TnB «IrgaB capit, hae nHBi A Mte 

■ MeieariMi^niBMaAwfCA w- MMfet 

dKcmolat.' Hwii.>.aM.-fc. iiip« 

veiit.' Lib. I. & M. ■ IkB i^^ H.' F^*»~ •- TTn |i - T ■ 

^— «H II !■ i rr I MdM- ia ■■—■ V^^ iMii l^ aM faoB.' teic , MtratvaliM M4.T.D.^'Hw «^.' Wg||. ■ 

CU,'^ ■ ll iMl M ■**•«■( (M- ^B OB JNdl^ «^ «■<. 

■*M,' ■•tiw «dL M «» TiM». Wm- D fliiMiM m <» <«. Jmt,; te 

f i.m. MMMBtMiMMi—»—- •M««MB.rCjnL T^y mm, « 
3152 NOTiE VASIORUM IN et p9Htmum et mud ch. N, Cetenin 
obsenra, Neptooani hic bene ditUa- 
goi a Portuno, qoem eondeni esse ac 
Neptonom, com Florido centelMt 
Oodend. ad Met lib. iv. p. M8. o. 
SKpe eos confondi non nego: ted 
ibi ttmen Portnons idem videtnr nc 
PalsBmon. Nim Neptnnnm ips«B 
io comitttn Veneris foisse proliibile 
non est, et Inm primo loco enm no- 
mintsset Aoctor, ot h. 1. Neqne ob« 
stat qood eom describit App. * barba 
csrula lilspidam :' est enlm ille so- 
lemnis omnibos Diis marinis liabitnsy 
neqoey quod scio, Ptlspmon semper 
nt poer describitnr. Apod Virgil. 
certe ^n. lib. v. vs.S41. est, * Pater 
ipse maoD magna Portonos enntem 
Impnlit/ nbi omnlno vide omniom 
VirgiliaiMrnm ioterpretom princi- 
pem, Heyniom. J. B. Nepiwuu cwn 
8mUuUi, ei Portumue ewm emmi d me 
Nereidum'] Pbilostrat. Heroic. Uooh* 
tdr r« o^rr&ty jcoi 'Aft/^pfni, NqpilfSffff 
Tf l^vovcu. Stdacim oxor NeptnnL 
D.Aogattin.vii. deCifit.drc. ' Jam 
ntiqoe habeat Salaciam ozorem Nep- 
tnnns.' Nec aliud qnam mare. Ml- 
les. IV. ' OraTis piscoso sinn salacia.' 
Oloss. «Salacia, 'A/t^p^.' Varro 
D. L. L. lib. iv. lioc nomine not«t sbs- 
tns recessum. Prtc. 

Pag. 460 Peffogeor] Parietom nem- 
pe : sed ita awX&sToixfpAxeff perfos» 
sor. AfBnrs bis rvtifimpCxoi, qni et 
wtKfopitcroi diciintur, ut apud Phle- 
gootem. Caunb. Qms veciem per/oM» 
sor] Fettns, * vecticnlaria vita dici- 
tur ronimy qui vrctibiit parietesalie- 
not perfodiuot, furandi gralia.' Op- 
tatu!« (quein rorrige) coutra Dooat. 
lib. II. * Divioum oput inalitisB vecti- 
Ims destnienies :' vulg. militi^. Gloss. 
' Vecli<^, MoxA^t ffidiipou5.' Idem et 
' Lalwriiii/ Oloti. Uid. ' Laberoa, 
ferrameutiim lationum, grastatorom, 
vel fnrum/ Prie. 

Siemrimi] Olostc Nomicap, Sortl^ff, 
h^pofiifot' vof^ rV oiKOtf, % iori oi» 
hipm puix^upm. £t qnidem satis con* •tat do ^Sm: at vcro do Curm^ 
■Um OlossB irvfto Ayrrpw^ focaott 
adeo in prompta res wm cat ol ae 
qnseroodini siL Jrfai. 

AU^ ofifoa] Marfmrit. poet. ed 
oiifno. Sed PUotoa MiUto : ' Aoie- 
venito aliqoa aUoa.' CWr. LnctUias 
8at Ub. zzvi. * Evadat aahnB aU- 
qoid aliqna qnod coaatoa •om.' Mc 
Ms. D*Orf . olifno. JlifM, i. o. aU- 
qoa ratlone. Plaot. More. ii. l.citr. 
* Ne ad iUam om animMi adjariiM 
aiiqaa sentiat:' ot oUbi. Id. PlaaL 
Jnngit Epid. iii. I. !•. « Vomm ali- 
qoid, aUqaa, aUqno loodOy AlicoodF, 
ab aliqaiy aiiqna tibl apoo csf, fofc 
necnm fortnnam.* Volc pro oli|oal 
adscripait olacn;, noo aule t aod oli- 
foif 9 0| Id, hood raro aboadot. J. Jl. 

^<faiMWo]F., 
Met. lib. z. p. YM. 
mi atqoo mnUerla ooqoiofis.* PlaoL 
Bacch. IV. I. •• « Mqolor aomo osL' 
cf. Most. I. 1. 11. Moo. II. I. 19. 
J.B. 

MeneUi ssdsc] Error omm». 
UUzifooront. Vido OdyH. ^ Alhc 
Bspna lib. I. MendBit qooqoo Plo- 
tarchoa L de laido ot Osirido. Celi. 
Qni Appoleiom coMlilaso Ue Mf* 
ntpm pp^taamehf DOtaot, ct i^iiiaol 
Dos ad Odjss. #u U vcro lallaatnr, et 
cq{os peccati aliom ioaiaialaat, qjos* 
demse, AfpoUJKiBx^empObUfoal. Lo> 
cos est Odjss. 1. obi poi t ta Meoe- 
lanm in hisc vorba loqMatoai 6ai : 
Ni^ff fvfliTo rt$ lm*«BAiaMoTipM 
w4tn^, htfimrem wpemift^ ^ipm U 
iwucXifttovtru et Mos do aoia 
Alfi T^kp vtpi inirar AAdpMOBil) 
rwmtiMroh kpdierpomw^ f rayi li jme» 
ripm Ktttit. Cas— i. Molo hoe laco 
Colvins Appnieio altfihoit ^ ^iiiiiW 
kpuifrmtm^ aqno eooi roetOhhorotCa- 
saobonns, qncai vido. ghtai. 

FoaMm pnpolsasw] Volcr. odit Je^ 
pr§pwim§ eeee. Ui 
pr^wlsom fssf . o#4 
«sse, pro p ra p o lis af, forto 
loqnendi diclO0| qood ■otoi APULBII APOLOGIAM. 8153 pra id 1. III. de Asinoanr. C«f9. Pii> 
to Yeram lectiooem prims editioois 
propiclM/os esse. Proj^uUo et prspM^. 
sor, idem: nam anti(|oi ferba qoam 
plarima ancipiti terminatione in nna liqoam mntandnm eenset ; etestsane 
ita iu Ms. D'Orv. et Edd. ante £1- 
menb. exceptis Rom. in qiia pmpuUa» 
U$ estef ac Jont. post et Casaal>oniy 
qni cnm rrliquis dedit profmlmuae. eademqne signi6catione protolemnt; Hanc autem, qnoniam diserte proba- 

qnornm longum calalogum contexit tnr anctoritate Mss. Florent. et Pith. 

Priscianuf I. viii. Casaii6. Flor. ftro' veram lectionem pnto. ' Propnlsare 

paisosse. Colvins ffropmUidMm tfse. El- famem ' dixit qnoqne Cic. de Fin. iv. roenb. Edit. princeps Rom. proptdaa- 
tot etMt atque ita Appnleinm scrip- 
aisse Casanbonns putat. £o cadit 
propulaoo eose, qiiod Clariss. Salmasio 
placet: sic 'crines tonsos est/ pro 
toiondii apud Soliniim : et in Olossis : 
* compilatus est, MkriofVf pro com- 
pUavit. Tacit. Annal. xiii. ' Illnsum 
eM$t' pro JltMsme: et ibid. * snb- 
vectae essent ' pro iubvexiuent, Col* 
vins legendnm censnit propulnm i$ae, 
Infra: * Pari pertinaeia prohibitnm 
isse :' item : ' Ut videretur merito 
nltnm ire.' Pric* De Activa vi par- 
ticipii perfecti saspe monnernnt VV. 
DD. Adi Oudend. ad Met. viii. p. 
644. b. Imo, omnibns prsteriti tem- 
poris partiripiis seqne activam ac 
passivam vim adtribnit V. D.in Misc. 
Nov. Lips. vol. V. p. 1. Diss. 7. non 
tamen persnadens Ondend. ad 8ne- 
fon. Ang. c. 91. nec Rohnken. ad 
Vellei. Pat. ii. c. 07. Pecnliare quU 
dem est Konii capnt, * de contrarlis 
gf neribns verbonim :' nbiqne famen, 
ct sine nllo discrimine^ id anctoribns 
obtrndere velle, nimisquam audacter 
factnm videatur ; praesertim nbi Mu. 
aliam etiam leciionem prspbent, et 
depravatc alterios lectionis caiissa 
probabilis reddi potest. Scriptum 
nempe fnerat /omr, omissa linrola, 
qua m fioaiis iodicaretur; quemad- 
modnm /am# exstat revera in Edd. 
Vic. Jnnt. pr. Ald. Bas. pr. Hinc pu- 
tabat librarius hoc vella Anclorem, 
iocios Menelai fame coactos fnisse 
appellere ad insulam Pharnro, opud 
Pkunm inauUm /ome proptdaoa eaae. 
Naro propmlaoa eaae legi in Mu. testa- 
tur Salm. ad Solin. p. 18. qui id nan- 25. Notandnm tamen qnod est in 
Petronii Carro. de Bell. Civ. vs. 240. 

* Pax . • .niveos pulsata lacertos/ quod 
cnm Bouhierio non mntandnm pntem 
in peltata ant jmUata. * Pnlsare la- 
eertos,' ioter volandnm, signum est 
festinationis, qna Pax terram relin- 
qnere properat, sibi odiosam. C«te- 
mm qnemadmodom hnoc locnm Col- 
vins, ita alium Taciti Annal. iii. 17. 
emendabatLipsins legens iUuaHm iau, 
nbi in Mss. et Edd. vetf. ilL eaae. 
J. B. 

GuUmeal Nnm giuttouea? Glossa* 
rium: «01ntto,A//«3ot.' Isidor.Orig. 
l. X. « Glntto a gula, id est, gulosns/ 
Immo a Glntto. Idem Glossarium : 

* Olnttns, fipSyxos,* Persins : * Nec 
glntto sorbere saiivam Mercnrialem.' 
8ed guUmea etiam dicnntnr. Festna : 
' Inglnvio a gnhi dicla : hinc et In- 
glnviosns et Olntto, et Gulo, Oumia, 
Qnttor, Olnttns^Onttnrosns, Oorgn- 
lio.' Coh. Qui iwtpenao piaeea pretio} 
Florent et Fnlv. liber, ^as impendio 
piaeu pretio: male. Agellios 1. iii. 
cap. 17. ' Qnod impenso pretio librum 
PythagoricsB disciplinsB emisset.' Li* 
vins I. II. c. 0. ' Salis vrndendi arbi- 
trium, quia impenso prrtio venibat, 
ademptnm privatis.' Elmenk. Infra : 
' Impenso pretio per pi»catores qnae- 
sisse,' drc. Caesar B. Oall. 4. ' Im- 
penso parat pretio.' Gellins I. iii. c. 
17. ' Qnod impenso pretio Librum, 
Sic. emisset.' Cicer. ad Attic. ziv. 
IS. ' Minnscnlam vero villam ntiqne 
Quinto traditnmm vel impenso pre- 
tio.' Hate eo plnra adduxi, nt io- 
qontionem istam minus insoleutem 
probem, matatamque a viro magno Delpk. ei Var. Claa. Apui. 9 O 3154 NOTiE VARIORUM IN [Salmas. ad Solin. p. 1007.] hind ci* 
tra noxam. Ait in vett. legi Impen^ 
dio a jnscatoribut merguntur. Ita PU- 
nius de Coqois : < Domini censuin 
mergunt.' Plura de verbo fiearrifw 
in hac notione affert, non ioelegantit 
observationis, sed quae (vereor) lo> 
cum heic non babent, si perpensa* 
Elroenhorttius etiam (cnjns ex 6de 
membranas eum laudare pnto) legi 
ait, non, Qui impendio a pi»catorUms 
mergunturf ^eAtquiimpendiopiscespre» 
iio a pi8catorilnu merguntur : nnde 
recte, et mininia mutatione vnlgati 
Codd. Qui impenso ptsceB pretio a piS' 
catoribus mercantur. Pric Sed negli- 
genter, ut solet, Mstos landat Elro. 
Nam in Fulv. ri pisces pretio non re- 
periuntur, testibus Scioppio et Wo- 
wer. in Var. Lect. nec in Florent. 
teste Lindenbrogio, in Excerptis : 
non comparent quoque in D*Orv. 
Pith. et Fux. (nam bae sunt mrmbra- 
nse, quas laudat Salm. non ex fide El- 
menli. ut putabat Pric.) Impendio a 
piscat. mergnntur genninam itaqne 
lecttonem pnlabat Salm. t^ mergere 
contrarium emeigere de eo, qni ad l>o* 
nam frugem redit, est apnd Cic. pro 
Coel. c. 12. et idem verbnm absolute 
po!»itum de eo, qui rere alieno libe- 
ratur apud eund. Catil. ii. c. 10. 3/er- 
cantur tamen est in Edd. vett. e qui- 
bus Junt. post. proxime ad veram 
lectioneni impendio ;>t«c(vs (relique tm- 
pcnso pisce» pretio) a pincutoribus mer- 
cantur : .sed rh piscis iii nulio est Ms. 
Qu»rc nnice niiiii i>lacet Fulviani 
Cod. scriptura qui impendio a piscatO' 
ribvs mercitntur. Vvr se qnideni proba 
\oc\H\o esi imftenifo pntio. Vid. Pop- 
ma ad loc. Cic. a Pricieo laud. Davis. 
ad Ca's. de H. Gall. iv. 2. Salm. I. c. 
sed hoc niliil ad rem, utrnm niagno 
an parvo pictio emercnt, dummodo 
emerent, et sv\\e. enicrent : quare 
nec Salmaiii ct ceterorum M»torum 
lectio mirf!^untitr placet, in qua plura 
ctiam Aiint. qniv di»plircnt. tmpen' 
diit aiittiii, %ox Api-uleiana. valet, ▼alde, magaopere, tednlo. Met. L i r. 
p. ISI* 'Cam impendio excasareK, 
negavit veniam.' L. z. p. €65. ' im- 
pendio snadet.' Flor. N. xviii. 'im- 
pendio delectatoa :' de Doo Socr. p. 
607. £d. Flor. * impendio mirwi.' S«* 
pra p. 4S6. ' Impeiidio cararrt :' infra 
p. 604. « impendio col6re.* J.B. C^ 

WStS^ fM tMpfMa p tt M ttt pfnifO O p ttO i. 

iwibuM mcrMalnr] * OnloBea ' Tocat 
qnos Apollonina apiid PUoatrmt. v^ 
yoffrpi wdana x^y f a Mfa m j. * Imprma 
pisces pretio mercari/ cst ^ood ibi- 
dem ro^s l-x^ita itmus/feu vXjsaht | 
Tio6t Kovwtaims W KofiMpU^ potsim (ot 
in limine dixi) exprimit ApoUooiam 
Noster. Pric 

Acqummi'] Emeodo,o fii - — I : rem. 
poaita vox ex prspositioao ■■tiqna 
am (qnse significabat, circmm) et fmr- 
ro : testem habeo Feanm. Idem vcr> 
bam et libris snperioribos Appolrio 
aliqnoties reddendnm DotOYeram : at 
loca in pnrsentionni ooo occorraot. 
Inferins bae eadem Apolofio : ' ea- 
dem Gneet et LotiDe odoitnr coo- 
•cribere, et in omoiboa oot nmiwi 
anqnlrerr, ant defecto mipplere :* io 
vulgatis haeret meftdren, Revoca et 
apnd Juvrnal. id vrrbi Sat.xiT. * ■■■ 
qu« terraqne mariqoo Aoqoircoda 
putes, brrvior ria coofcret illi.' Ste- 
weck, Male vnlg. aefuimi : aic rmro- 
datum etiam a oobit infra : /■ omm- 
bus ant omissa muqiMirere, oof d^eeia 
supptere. Aoqnlrrre ett com cora rt 
stndio quid qusrere : verbom qood 
sa>pins loco sno molnm ob imperiiis 
librariis. Cicero in Foto : ' lo qoa 
qnid valcat id qood fieri pooait ao- 
quiritui.' Magis latet in Amobio L 
VI. ubi sic legitnr in Rom. £d. * Opcm 
rogare suppltcitcr, adveraisqne in rc- 
bos, atque in temporiboa anperis pro- 
pitii numinis favora aoccorrara :* rl 
Oelcnius qnl locnm noo beoe bobofc 
recte arbitratns, ediditf pnpU iimmsi. 
nis facores mc cur rere, Sed erorria 
etiam ibi boc vcriMim, prmpiiu «rai- 
■ii fmxrrem onfatrfr». 8c imo cBua APULBII APOL.OGIAM, «155 oinnis de bominibns, Deorani gri- 
tiam et favorem ambienlibus. Colv, 
Beoe inde a Col? io editum aMquirmnt 
curo Msi. Florent. In reliquis aeq, 
Vide ad Met. I.*ii. p. 118. b. J. B. 

Ut n kell^wnm'] Separavimus raale 
cohaerentes in vnlgatis lib. tententias. 
Canaub, Omnes id secuti sunt. Male. 
Minor distiuctio rectissime poneba- 
tiir post «r^. Ui fi, valet, quasi si. 
Vid. Drakenb. ad Liv.xxii. 50. < ut 
si nibil obstet.' Distinguendom plene 
post emutem, Fraodi fuit viro doc- 
to nominativns absolutus initio pe- 
riodi AUa : de qua eleganti stili neg- 
ligentia adi OndencL ad Florid. N. 
XVIII. p. 87. a. Ante ut D'Orv. ha- 
bet miki, in quo pro papaterit emistem 
corrapte paraverit semitte, 3, B. 

Pag. 401 Tkewuton termu notter^ 
medieifue noa ignarut] £t infra * The- 
misoa medicus.' Hoc nomen, qni 
magni haberi in arte medica vole* 
bant, vel ominis boni canssa, olim 
sumebant, prssertim servi, qttomm 
possessio illa ars, alioquin nobilissi* 
roa, erat apnd Romanos. Coroelios 
Celsus lib. i. * Themisonis vero ae- 
mnli, si perpetoa, qu» promittnnt, 
habent, magis etiam quam nlli ra- 
tionales sunt/ Juvenalis : ' Quot 
Themison aegros Antomno occiderit 
ooo.' Eleganter D. Hieronymns ta- 
lia nomina, qo» sic sumnntor, ' Voti- 
va vocabula,' adpellat. ^cfp. Gent. 

Nimdum etiam tareml] Scil. Themi- 
son, qui mihi alierum illum pitcem 
atlulit. J, B, 

FJut miki mut formam commemorent] 
* Commemorare * e»t * dicere.' Sere- 
nus Sammonicus : ' Cit et vis morbi 
qiiod teliim comiuemorator.' Supra 
Noster: * De quadam saga ad hnnc 
modom memoravit.' Gloss. ' Com- 
roemora,fp^or.' Pric, 

Nequierimt] Miles.ix. ' vel si id ne- 
qoierinl, cerle larva, vel aliqoo diro 
nnmine immisso.' idem, Negligenter 
Pric. citat locnm Met. lib. ix. qoi 
est huj. £d. p. 619. et ila, rW, ti id neqidverit, Et solet sic, nefue^f nequi- 
vi, Noster efferre hoc verbnm. Scri- 
bendnra iiaqne et hic ueqniterint cum 
Ms. Pith. et Edd. Junt. post. Ald. cf. 
Met. lib. I. p. 45. Snpra p. 455. £d. 
Flor. Sic Met. lib. ii. p. 119. qniri, 
Sed nequitti est Met. lib. vii. extr. 
J.B. 

Propter iii/kiittai] Pntabat V. D. 
in ,marg. Fnlvlnm h. 1. legi velle 
fidem; qood probat. Vemm In/antin 
propria notione hic dicitnr de eo, qui 
fari neqoit, nt non nno loco apod Ci- 
ceronem opponitur eloqntntiet. cf. £r- 
oesti in Cl. Proprie itaqne djctnm 
non eloqui propter i^fantiam, Tanno- 
niut ille snpra pag.405. vocatur ' ho* 
ino, verp iile quidem non disertisit- 
mns.' Idem. 

HatHato'] Scriv. enmqne sectitos 
Florid. rescripsere ktetiiant^ ut exstat 
in Ms. Bemb. et legendum esse mo- 
nnit Lat. Latin. A vnlgata lectione 
standum pntavit Editor Bip. Recte. 
HeetitaiOf i, e. qoum hsesitatam esset, 
quum bssitasset. Vide de hac con- 
stroctione qoos citat Drakenb. ad 
Sil. lib. XIV. VS.97. add. Cort. ad Sal- 
lust. Hist« V. Virg. £n. i. vs. 73T. 
' Primaqne, libato, summo teons at* 
tigit ore.' Vell. Pat. iii. c. 107. 
' Impetrato, nt mannm contingerei.' 
Amm. Marc xix. 11. ' audito, qiiod 
staret adhuc Imp.' lo primis fami- 
liaris est b«c constroctio Stptiroio 
de BelloTroJ. lib.u. 28. • Chryses, 
cogoito 6liam snam/ dec. cf. iii. 6. 
VI. S., et 15. ib. iii. 4. ' edicto, nti 
omnis milrs in armis esset.' iv. 6. 
* Ajax lacessit regem, pnedicto prius 
Ulixi et Idomeneo, a ceteris oti se 
defenderent' cf. vi. 2. ib. v. II. ' ad 
mnros movent, prannnciato Troja- 
■is.' VI. S. ' coospirato inter se.' 
VI. 15. ' credltOy Telegooom adven- 
tare.' Loqaendi ratio Or«cis qoo- 
qoe baad infreqaeiu esf. V. Maithia 
Oramm. Or. \ 06S. Idom, 

Virik mmritmm] Cave | 
rUe wmriman eaae vtrlMi \ ;,'/ JH . 1. I' •••■tl *■• sfl • '.•■ - T j'*lf*-l'* •JiTn 

f 1« J ■•',•■11 ' • # |. II •..• U] «fi V.i^IIi. 

• ■• • •■#•,■ j. ♦•.-,'n. i.UVB 
If... II .-. 1i'Jlt.iIi* •>• •."{tMOI. bl>l*t.iral» 

r •:ii »-..* (jVf'.* -.• •niin iiiaiit. ui.^ 
••••*■ ...in ■••—.•.»»-». O*»-*: r "" ifi ^^ 

' l/".-.r4 /^i'-*:Ul'n:b' miUl '■- lli^fll»- 

• 11 L/-' ? fc.«— iiru r:....'i»A0n "" 
•'.•..•.^:. rvl.1 t^.vt. M;iiii .u' x.iiir.:.!^ 

I « -^.»-»r.'i :r »T'*'".i.".ii ••jL'i ii»':. 

« 1—- .-ju tJv-.-.uf ''.^au. iC'. 1' '.•"' 

/'■»i.:i.t'_ r '1. .'''«; iff.ii. r'*!» 'a.t» 

T'.'- •.-.•• • •»#• I * i r ■ '* ' UIHL 

r • ;'.;••• i m-i" fvnt.i i.i.ijt r: .•»•»« iHiiitf 

r* i. '» 'ti tiiui**r'n •.■M»'iir 1 Li^jKr. 

1» ».11 .X : y 1 L» jCt^n. 

/1 '^■'■ftn :i:u'.n Oti'"^ i..". **^ ll- 

••"■'.■ii. : 1« -i •'•iit.r.Cu» *i tr. 

. i •- O •■. . fc • •. * J» i»t • 1 b rL:t- 

y»Tv,ic>v» I ! •.*. r'*ii u f'-v iiu 

• '■'>•■ -f..|:B, r/jT- «? /nritr-.i i»i»»*.rrf. 

» *«« «.&• •'•^■./•I.M _ »"•. 'JLI IT .1 il .t 

• t' ''**'" ^*! * • - ' •! «. t • l • .1 I-C- 
Jt.*. •^i" •:! '• * l^ • ■• ^ . O > «I .%T-. 
^S. i: '. .«. •• .. fcuil- f«lri»f. 2 
M-.* ^- • ' ■. ;-•. . :• '•>: » •» l.'..!. J B ■ 

• i,,t K-J*." k .' •■ f' •- X ;. ?*♦ l*M/*1L 

» •*?••-»»*• • '■! .»• » i ..'.*•*: ;.*r 
' i i :.» 'JL » ; * !• i. 't ". T : ; • : ' •v t. 
'-■'.pi '. •. :i i i^ ■ » ^'j.fj*. '.zt-^r j.i: 
f.r*t ;. i '• i .• •. '"-L.rk.r.» *> .T. c:»- 
T'*.'.'.f. ■*•*•' '4'^' ■■-*^-» hz.".. 
y :■: »r 1 _ '"#.-•.•- «.a /' ».•!.£- ••.. 

.'■: • » '^^ / r«:i. •:!. ;*.. *f. 

4 • ■ • • •. ! '. • ^ •. i J»!"- * ?L* ft 1 1 .• i 
<.,».• . jf . » ,. •,:.-;/* r. : . i • » • ^ » 
t' -.fih^tj^. •.i-a ;.«iuii. c. .M..t». i;. 
** .«r' •'.• -■• :.i.':.r*.t «'X»?. /"^r. 

.If -^-i . F i .! C si»»rc, ^■.•a 
K» • : . f.n. .*• -..a. p .:».L ^«-.•»kt 
1« ; -r .«:ii •{ •. * u\,:l'j £.•:?*:.• tl 
•..*"•'.• > r --.'r» \.ri i.i» '1;^:- 
...r«i •: '., .i/k, -^ .»1 r .'. *r. -. L{ 
r: ;*ri. psa».*i. .. 3 ; »dl n.; i .Aj^j». 
I. /i'»r. "n ii_i r*.!rr «j Tara. jLiuin. IIUB k. 


-'"'t:,-^ rsr if^ 
pi.ru-*? ' 'CH^TL' «ttpr •■• i". *. 
»i'i-KJLi. c SoAiC. Muf Ii .v: 

i*ktu. t: n wrhj^ii4i! •n,-^ ..i a£- 
i-^bf^t. »r:*r« c.-.au ia. :m:''-. 
*^ e-r: o* ^^wrif «:»:ia «iaa e.k.r 

r-;3LiLiiKC;B . krrMLTf b»« s^r-:' :<:■•»- 
i:i ; r: ^ tf r .Lfut.fcA tMK. J. fi. 

Kn ;..iiC, ii.\ N.« aiiBd M kiX rrr- 

njOM^c. Lt D< priAA fan« lai^iBfiat 
1.;. it.deiB ct f go frr.. 4m koc o> 
&to L.Kii lcAfiDqiM iavc»Ufan«. 
Lr.T au'rin Niibrs wif ippriUt 
rr.:LCLr putf, qsod csa pr« laCtf- 
t ft «deo ic«pi« btetterwf, cioqMi- 
t.uB DO!i tiBHiii profiicffi, ec Pair^ 
C'.<m apeif. /*rK. 

/irfuMj Vulf ./•nCBMff BB. DiC- APtriiBIi APOLOGIAM. 31S7 tionem banc primiM eniit MRXtront 
AstreaB antistes J. Cujacias ObserY. 
lib. IX. cap. 10. nbi pluscnla illi e 
Tertnlliano, qnse etiam nos nota? era* 
mos ad bnnc iocnm, aliisque probls 
anctoribus collecta ezempla. Cen- 
seo etiam legendnm apnd Senecam 
£p. XXIX. ' Vitia ejns etiamsi non 
excidero, inbil>ebo. Kon desinent: 
sed intermittentnr fortasse an, et de- 
sinent :* cnm editnm sit nbique, fvr^ 
tat$e auiewu Colvius. Et /ortMU m 
peraeute. Ita V. C. Sewpp, tn Sjfmb, 
Malim Haef, feraeute r. v. r. At qum- 
nue, ifc, Acidal. Perucute rectis- 
sime scribitur in Edd. Rom. Cas. 
Oent. Pric. et Mss. FnW. Pith. 
D'Onr« In reliqnis praaeute, Perw 
eute, i. e. acntissime : preeaeutum est, 
quod prsminentem aciem babet ; nt 
' spaiham praeacntam mncrone infes- 
to ' Met. lib. I. pag. 80. * prsBacntas 
prsminentes siiices ' lib. vi. p. 4IS. 
^sndes prvacutas ' lib. ¥iii. p. 6SI. 
'geln praeacnU fmsfa' lib. ix. p. 
654. Sed et boc possis explicafe 
valde acutum, nt ' novacolam prca* 
cntam' Met. lib. ? . p. S60. qnemad- 
modom pret cqne ac per intendendi 
vim liabet, apnd Noitmro ssppe. v. 
Ind. Qoare si Mts. addicerent, non 
damnarem pretaeute, J. B. 

VereitUmm] Glossae et Onomast. 
vet. 'Veretrum, idloiev* GlotsaB 
Arabico-Lat. * Veretmm, portnm ori- 
nnm.' Legerim tantisper percnm mn* 
rwum. V. in voce ^AKweitftt Ety» 
molognm. Isid. Orig. lib. xi. cap. 1. 
Prie, 

Vvrgimal] Bas. 1. magiml, Virgi* 
■al, pars illa corporis in virginibns, 
qna femina habentnr. Prudentins : 
' Intactam ab omoi crimine virglnal.' 
Sdinns Memorab. cap. iv. ' Feminia 
perinde est infantta nativitas, si con« 
sertnm feminal fnerit.' B. Angnsti- 
nns lib. xxii. c. 8. de Civ. Dei : 
* Non credont boc, qui etiam Domi- 
nom Jesum per integra virginalia 
matris eBixnffly et ad diacipoloa snoa ostiis clantis ingressnm fnisse non 
crednnt.' A similitudine partis ejns« 
dem corporis ieminini etiam Vnlvulm, 
piscinm genns apnd Plin* lib. i* £• 
plst. et psk^pa x^ipii.wvos apnd Enbu- 
lum Nntricibns, citante Athenso lib. 
vii. Deipnosopbist. Colo. Virfpnal'] 
Idem in Giosa. ' Virginal, membra 
virginls in qno habitat:' fors. F. 
memhrama^ tirgimitaa tn qua kabitat, 
Omnino altera lectio nil expedit. 
Pric, 

Eliciendoi mor^i ] Expressit voce 
aptissima vim eam qnam pasaim Ma« 
gicis carminibns tribntam videas. 
Neqne alio pntem ferenda qnsB io 
Glossis lego, * Elicuit, 'E^/3ii<raro.' 
* Eliciens, *Eicfiuf6finfos,* EUeia haee 
^X^TOO^'' vocat Max. lyrins Dis- 
sert. XIII. Jnstin. Mart. Apolog. ii.> 
i^iiifKk^aw, Miles. i. Noster, ' Ma» 
ninm snblimationes.' Idem, v 

Marina ca<varia] Scilicet propter 
dpmrvfdatf terren», qnas in maleficio 
frequens. Miles. iii. Noster (offi- 
cinam feralem deformans,) *Heic 
nares ei digiil» illie camoai clavi pen- 
dentinm : alibi tracidatoram serva* 
toa craor, et extorta dentibns fera- 
ram tranca calvaria.* Petronius de 
saga vetnla: 'Pannnm de carnario 
detnlit fnrca, in quo faba erat ad 
usnm reposita, et sincipitis vetnstis- 
sima pars mille plagis dolata.' Jo- 
annes Sarisbnriensis, nbi de malefi- 
ciis Jnliani lib. i. cap. 21. * In Car*^ 
ris aperto templo, qnod nsqne ad 
reditnm snnm clansnm esse pnece- 
perat, inventa est mnlier capillis ap-- 
pensa, manus extensas habens, aper« 
to ntero : in cujns jecore eventom 
belli Persici fnerat specnlatns. In 
Antiocbia quoqne arcaa in Palatio 
plnrimas hnmanis capltibtta plenaa 
iDvenerant.' Uwmaaa eapita ista non 
alia qoam cnlMria pnto. /dim Nm^ 
gai mariuae, et quwguUioM HtteraleiM] 
Puta, CendUiienaa redaeios, nt apnd 
Solinnm. Af ariCTPn, a etre o r umque frag- 
maUOf ut apnd Melam; fvuia koX 2V)8 NOTJS VARIORUM IN Kol c/s riu ipdfifjLovs, &T9fnnfa ircirv, Kcut 
ou8i 6vonai^6fi€va. Ita eas in EpUto- 
lis designat Jiilianns. Jdem, 

Nugai tnarinas et quisqtiHiat liitora" 
les] Joannei Passemtiiis, prttfat. in 
Propertinm, sic legi debere alt, nbi 
pessime nunc legitur, inqnit,^!» seyl-' 
Uu, Vide elegantisAiml virl locnm 
illum, in qno hnnc illustrat ad pro- 
bandum, natura solertlam etiam in 
minimis et contemptissimis rebus ad- 
parere, vereque vaticinatum esse 
Plinium: 'nusqnam magis, qiiam in 
minirais totam eftse naturam.' Scip. 
Gent. 

Pag. 462 Congesiim et acerratim'] 
Miles. IV. < Puimentis acervatiro, pa« 
nibus aggeralim, pocoHs agmlnatim 
Ingestis.' Olossae : * 2opi|86y, Acer- 
vatim, concervatim/ lege coacerra» 
iim, Pric. 

Conekutam siriatam'] Plaatns Ru- 
dente : ' Echinos, lepadas, ostreas, 
balanos captamus, conchas, Marinam 
uriicam, musculos, plagnsias, stria* 
tas :* ubi «• tiam pro plagusiaSf ptagiat 
lcgcre maliui : nam ita alio nomine 
Purpuras vocari, auctor Plinius lib. 
IX. cap. 37. Co/r. Pith. cum ckalar 
sir. D*Orv. conchalam sir, J. B. Con» 
chulam slriatam] Plioius : * Striata 
conchanim modo.' Sidonius lib. iv. 
Epist. 8. ' Qiiod posftet aptari con* 
cha; rapaci, qiie per ansarum' (lego 
ansaium) ' latus utrunique, in extre- 
miim gyri a rota fundi, seniscavatur 
striatiiri)*.' Gio»sap, ' Striata, Suorpor- 
TcC.' V. Vilruvinin lib. iv. cap. 4. 
Palmariani corruptie vocis liiijus re- 
litntionem debemns Colvio ad ii. 
Florid. Edebatiir decoris hisiricis,tt 
decoris insirumeniis: corrcxit acutus 
jnvenis, decoris siriis. Prir. 

Tesiulam habtniem^ Mihi certe illi 
scriptura non sapit: nescio an con- 
jecliiram aliis probaturu^ sim, iestu' 
iam hianiem, Slewrcb. Vulgo haben» 
iem» Stewech. hianiem^ ntrique pr«- 
fcrim albfniews, firantius. Flor. tes^ 

tam kabentem^ Male. Eimsfmk, Mcar- 
sins in Critic. Esercitt. legit lcata- 
lam kiascenifun* (sic ct f • Mllcs. 
gena orificio ceaMn dehiesceate 
qno loco libri oawet iMbeat 
cenie) Stewecb. hinwitm, Scipio (ev 
Roberti Titii Aasertioa. lib. tii. c9. 
restitntione) heheiem: qaod qnieaB- 
jnsmodi siti iion cmplOy Doa dicaas be- 
bes comnentnm esse. Prsfcro in- 
terdora conjectnruB Braatti, olftc»- 
iem. Pricvns. Hebetem }nm aate 
Rob. Titioro in Ed. Vic edttn lcfi- 
tnr,idqoe confirwt Mu. D'Onr. et 
Medic. apnd Grooov. L mob citao* 
do : atqne ita dedere Colv. et seqq. 
pneter Scri? er. qiii revocavit ceiera- 
rnm ante Colv. Editioaaa lectli 
a Mss. FloreoL et Pltb. 
kmbeniemf sed Itaynt jaagat 
Jlrtcfaa teetmm k ^e mtem : qaod qno- 
minns ab Appalelo profectaas potea^ 
bac maxlme impedlor caata» qoia 
Aoctoris nostri oratlo partbas 
bris procedere iolet, €ttse§mitm 
iamf tetism Itebeiemtemkwlmm tertiem; 
nt mox : ' cancroroai forcaa, ecbi— 
rnm calycolos, lolligimiiB lifalaa;* et 
singnlis paginis. Stewodul oc^iec- 
tnra tettam (sic, noo lcelalan legea- 
dam)Aia«leM, ez eo BOWiibH a^ia- 
menti capere videtar, qaod et oatreo 
cnldam nomen est fcialala, xi^ *^ 
biando scilicet, cujas Bseaiiait Sal». 
ad Solia. p. 7721. sive potias iateili- 
gendnm tom de coacbaroni btaatibos 
testis, quas pemaltas in littas eval- 
vere solent fluctns. Magis ad pro- 
prietatem serosonis teaif dJBlsset 
tunc Aoctor cemekem >i— ffai cmb Ci- 
cer. de Nal. De. ii. c 48. et propiM 
ad scriptam lectiooefli rnisw scasa 
sic divinaveril OronoTiaa patar Iss. 
Issi paiemiem (cf. Orooov. IU. ad Mi- 
nuc. Fel. c 1.) qaeoMdasodi 
na, duabns gfandibiis patala 
esl apud Cicer. ibid. et 
patoll' Horat. ii. Sat. 4. ts. ftt. 
Omninm mlnimeplacetJacGraoovU 
emendatlo ad lUiid MImc. Fel. t c APULRII APOLOGIAM. 3159 ' Is lasos ett testam teretem, jacta* 
tione 6iictnam levigatam, legere de 
litore ;* emendantish. Nostri \.ieitam 
iabtntemf i. e. qoae continuo adeditur, 
et imminnitur magts magisqnejac- 
tatione fluctuum, aXlrpvros* Sed he^ 
beiem a 2. Mss. oblatum, et inde a 
Colvio fere editnni, fernm puto. 
Nonnnllae testae sunt aculeatae : his 
opponuntur hebetes. Sic in fragm. 
Cicer. Acad. lib. ii. apud Non. ii. 
n. 408. ' cur Lunse nascentis alias he* 
betiora, alias acutiora videantnrcor- 
nua.' Esse autem permnltas testas, 
qusB formam haod absimilem Lnnae 
ohtosis coroibus reprapsentant,sciuut 
harum rerum inspectores : tales igi- 
tur testu ob oculos habuisse Appu- 
leius videtur. Varias autem concha- 
rum figuras sic describit Plin. H. N. 
Iib. iz. cap. 33. * in conchis magna 
ludentis naturw ▼arietas, tot colorum 
difierentiae, totfignrs, planis,conca- 
vis, longis, lunatis, in orbeni circum- 
actis, dimidio orbe caesis, in dorsura 
elatis, laevibus, rngatis, denticulatis, 
striatis/ &c. J. B. 

Terriem] Ms. iereniem, Vides, 
quam facile sopra kebeiem in haben' 
tem depravari potuerit. ' Teretem 
tettam ' habuinius modo apud Minoc. 
Felic. add. Amm. Marc. zziii. 6. 
extr. ubi Margarits iereie$, oppo- 
nnntur flexuotii, i. e. non plane ro- 
tundis. Jdem, 

LoUiginum lifulai'] V. Sidonii £z- 
positores lib. i. Epist. 2. Prie, 

Auulail * Fomites ' appellant Fes- 
tns et Isidorus lib. vii. cap. 6. sunt- 
qne proprie de ligno. Noster ad la- 
pides transtulit, nt et Vitruvius. Vet. 
Onomast. ' Assula, 2iuy9aXfi^s.' idem, 

Oiirea Pergami vermietUata] Multia 
de caostis mihi hic locos sospectos : 
nam et ostreorom meniio boc loco 
aliena est, ioter assolu et festocai 
littorales : coni potius inter snperiora 
es^ent recensenda : et ostrea Perga* 
mi qiii ad hunc locum ? imo vero qois 
uspiam quicqtiam de iif legit? Qoare portentnm hic aliquod snspicor la-» 
tere : caeterom qni emendem, non 
video. To,Scaliger, emendabis. Ca- 
aaub, F. oatreorum ierga vermic. Plan- 
tos Poen. A. i. Sc. 2. ' Itaqoe jam 
quasi ostreatum tergum ulceribua 
gestito.' Brani. Locns contaminatus 
faede, quem Joann. Brantius felici- 
ter correxit. Elmenh» Otirea vermi- 
eulata putem, qnorum testae minutis 
maculis insignitae snnt, ant potius 
parvis foraminibus, velnt ligna ver- 
mibus ezesa: (nnde apnd Varronem, 
ni fallor, ra/p. Mmr. faciei vermieula^ 
ta) at qoid de media voce statuemus ? 
Maximus Casanbonus portentnm ali- 
qnod heic latere pntat, fatens non 
videre se qno acnmine tolli possit. 
SulmM. fruitaPergamivermieulaia le- 
git. Vide, nt apnd Solinum se ezpli* 
cat, pag. 659. firantius, os^rconms 
terga vermiculaia, ut apnd Plantum, 
'Tergum ulceribus ostreatum.* Ma« 
lim ego (ut cnique arrldent sua) oi* 
treorum terga levigaia. b. e. levia, 
splendentia, ab assidna jactatione. 
Miuuc. Octav. 'testam teretem,jac- 
tatione fluctuum levigatam.' Gregor, 
Nazians. Orat. 28. ^vuta iccd ic^pvicfr, 
jral Twp larp4w rh iKa/^p^ara. Pric, 
Nihil variant Mss. et Edd. sed eo ma- 
gis doctorom opiniones. £t Salmas. 
quidem ad Solio. p. 050. divinavit 
/rics<a Pergami ttrmieuUiia^ i. e. rp^^ 
rov n^ffyafirpnv aicmkgiK60p€ir€u Triller» 
Observ. Crit. i. 14. oiirea in tergo 
vermie. vel oiirea peregrima vermic, 
{peregrinatione gaudere ostrea ait Plin. 
xzzii. 0.) vel oiirea perigrammii ver-k 
mie, h. e. striis, lineiSa 6gnri8, voce 
Orapca, pro more Appoleii ; vel denlr 
qoe : os<rea, pargamtiM, wermie, An 
vox ioepta Pergami banc baboerit 
originem, qnod librarioa errore cala* 
nii scHpserit rernmii renntcalaia, et 
rh vercumi lineola leviter obdozerit, 
nnde seqoens librarios id non adver- 
tens effinxerit Pergiamt,affirmare non 
aosim. Ingeniosissiraa otiqoe haec 
cst coojectora Clar. Lennepii. lof 3L60 NOTiB VASIORUM IK terim ti, nt videtnr, •liqoid tribnen- 

dum est Casanlioni obsenrationi, inter 

aMnlaa et festneas, ostrea locnm non 

habere, qnae snpra recensenda fbis- 

sent, orones landats eonjectnrK ca- 

dant necesse est, excepta Balmatia- 

na : sed frmda Perfomi, pro fragmen- 

tis cbart» Pergaroenae, an recte dl- 

catiir, dnbito. Verum, donec Msa. 

certins qnid adferant, ultra conjec- 

turas res non procedit : qnare, ne 

solns nibil attulisse videar, mibi in 

mentem venit, et cetera iereiKme reruU- 

cuhta: nequaquam, quod sic scrip- 

tisse Auctorem pntare ansim ; sed 

quod sic sane band ineleganter loqni 

potuisset. De teredine, qni est ver« 

mis marinos ligna peredere solitns, 

Yid. Heins. ad Ovid. i. ex P. 1. vs. 

60. ' Estur ut occnlta vitiata teredine 

navis.' Aptius verbum exrogitari non 

potuit qnam illud vermicuMa de lig* 

nis vermibns exesis, et parvis qnasi 

foramioibus insignitis : qnemadmo- 

dum * emblema vermicnlatnm ' est in 

Lucil. fragm. Utnt est, rh renmcakta 

neutiquam motandnm. De reliqnit 

MuKUM et alguM et} Bpdor uui ^ 
Kos, de qnibus vide SaUnas. ad SoUn. 
p. 80. F. Idem, 

iVariM ^eeiameuta] Tacit. Oerman. 
* Jacebat inter cctera maris ejecta- 
roenta.' Curtins lib. ix. ' Maris pnr- 
ganirnta.* Prk, 

Ubique lUterum] Sic loqni amat Nos. 
ter. Infra : * Ubicunqne locomm.' 
In Milesiis ' obiqne itineris,' *• nbi- 
quc gentium,' et similia, qns cnm 
probam Antiqnitatem prefcraut,liinc 
iuUe exulant tamen. Idem. 

Vcutii expeUuntur, mlo fxspmoilar] 
Nazianz. ubi supra : 'E^v^rro jcal 
avcvT^o. Sjmere signantius dixiL 
8olinu<«: * Mari inciio exspnnntur.' 
C:4rroinis de Sodoma Author in Ter- 
tnlliani Libris: < Maris cxspnit ae- 
qiior.' Catullus : * Quod mare coD« 
ceptiim spnmantibiu exspnit undit/ 
Idem, Sfurm H fm»cimm] Sic vocat qac 
nodo * maria virpiiaiia : ' alintes ad 
vocis origineai. qnari aparia sint ia 
fe»iDav)k enrdftftm fiiftm — t ewU 
pew et IfoSr venwCn eo ■€■§■ pacia 
nsnrpaai : et Toecm afmim M ni 
aw^ftof etac dednclani, pan veti 
el crilieomm et JCtonn 
vit Fauehmm vocari r^ rm AsM* 
§tt^f et qoare ila appellctar, cataB 
ett Caaai6. i^crinm cicliebrc pc- 
dendnci nolatnr PlctarclM. BrmL 
Add. Pric. Itid. Orig. ix.cft. 'Spa- 
rins palre incertOy icatrc vidna gcci- 
Int, velnt laatcm aporii filicBi qaia 
mnliebrem natcnun Vcterct apcriaa 
▼ocabant, Telct ku^ tcv ew^ss hoc 
ett, temlnis.' Scalig. cd Fetlcroci- 
tatnr a V. D. in marg • Male Lat 
Latin. acspicabalnr legcndcm «cip- 
tmm de wmri ipcmcm; Hcet jpcM m 
in Ms. I)'Onr. J. B. ^^ctm] Grcd 
tcbsicivaB vox ett. Plniarch. Qmrst. 
Rom. Tuh aajWf— 1 ^cd t4 vft 7im> 
lAt uMm Iwpipcy cwdpaa». De Ely- 
mo reele Catacb. Jmd^tpundfm Prie. 

i^mmeer md nkerc] *0 
T^ KmmuofAmnu 

Algm md 
cl>iqiie, 

rcm ten Qcerqcerc, Id cal, Fcbrii 
qnerqnera, de qca Fcatna. IfinMim 
Octavio: * Com qncrqncro qcataris, 
cnm lebribct creria, ccm dlalaic hcc- 
raris.' Arnob. L i. * Vitiiiginet,qccr. 
qneras, atqce Intcrcntca 
Plauti Tcrant, qel cpnd Fi 
ejus Frivolaria cat, alc lcgcndm : * la 
mibi erat bilit, cqcc Intcrcnt, lcms, 
febris qnerqcera :' nt «t npnd Prit- 
cian.I.vi. PoticlcrfchlelrglcliM, 
cd firfmicm. CdTlca. Rcman. ft- 
dit. ^m rcenuc e pro fc, nt la «ana, 
esfcca, el alilt midtia. BcctiH lc- 
men icripterit fctrfnsim 
aoditnr fekrim: ct «ct 
facetct, qcati algc qncdi 
prio poatel meda ri fcrccrl MriiL O^ 
•aaft. Id ett, cd altorcm, ricc 
aiVctcratdiMra. Atti APDLKII ArOLOCIl.]r. 
Tebriiqiicrqaera.* Laci&ai : ' Qaei- 

qnart conieqniidT febrU npjiiaqas 

linlorei : ' a frigora tmm fii Ule im fe- 

btilini dcnlig 

cnjai ODH qnia UIU nM lolet, i4c« la tA. T^ ■> 

'bliii qacfqucratDB ' Plaataa jDdL 

Seiii. Gtnt. Flor. et 

Dt «t Axeilii Uati < 

■pexl. EbMwk. Bcne Ftorid. Fri^ nL Otwi. •* Oc Ter 

dan febrin et algidaM ewe qaene- *•*- <M«. i. Sl. jae, ■ 

nun, ex Fetto et Pa>la Eqwt. A 

VoMt. Etyw. !■ *. Bcreaid. ia OtbIo- Qatnmdmia^a r J II 

ri Lamp. t. I. A. p. SIT. Chhm daaiH«, a 

]«er(«ru> •cnripii ei Edd, vctl. et 

Hu. faic, ct aHbi. J. B. Algm ad 

fMTfemaa] QMrf iwm Oealili alter 

e>(, rel ■tridar frigidai, qai al plBri- fralri ua i 

Bam ftbridtaalibB* oboritar, <|aBB Flarid. ni- ' Etjt 

detiM coilidaat : ita MiaB a cee pha e tta^ " 

lidctnr Miaoc. in OcU*. 

qei alii apad FeaWB. At 

twu ci le frigidaB, ad <\mi*lgmt i 

intandilnT tngni mfK: air~ f 

ccte Appaieiaa i 

poiuit : farFfamn» iuqaa 

oportet rcbrtn calidaai 

Viie Tocca ean ap. a«iccUrd. Ila| 

HamoB. Eljnaolai. Pric 

git pUcet fnHrm hMmtmlal*: de 900 

DOt alibi: boe a«pliM ipao App*- TrMm ral, . 

lelni mox, * libciantatcn ■ 

pToliiam' ToraL Iteai Hiaatiaaait: MaaJ.CadHlBi 

' proliic Kiadcri 

coTrigii fi 

CoIt. SiqaidB 

pridem Dobb in Malc* «csit, pro- Sie €■!■■■ JC*« L X' 

I iU lAtiDe dicilBT bataw obriw babitai. Ab «adcn BCBie, | 
■Drillaii, et pTBwatea Dm 
~ ' t ilM Heaiodi, 
it^rrmbiM.tirmntiwttL Cmt^. 

3162 NOTiE VARIORUM IN pariioi liGic tnrbant Ex|iositores qni- 
dam. Pric. Deceptus fait CoW. r^ 
nolidf qiiod exstnt in Edd. Rom. nt 
fallor, Junt. po*t. Colv. et scqq. Sed 
meliiis Mss. Fulv. Pitli. D'Orv. Edd. 
Vic. Jiint. pr. Ald. Bas. noUm^ ot 
legendum monuit Jnngerm. Ep. II. 
inter Oudian. p. 3GS. J. B. 

Occidua seneciute] Pollnx ODomast. 
lib. ii. c. 2. A4yotTo 5* tw KoXt *Trffp(> 
triVf iir\ hwriuus filov, Hesycliins : Auo*- 
/juus fiiov, rh r4\os T^f fmis, Prudent. 
Cathemer. * Occasiis vitte.' Pric. 

Seram plane et post rtairai] Memine* 
ram Auctorem bunc lib. iv. de asino 
dicere, ' spem postbnmanam :' ideo- 
qoe emendabam hic, doctrinam teram 
plane et posthMmam : idemque nt Jae. 
Cujacio prtmario JCto in suis Obser« 
vatt. lib. III. cap. 4. placere intellexi, 
oppido gavisus sum, nobis in men* 
tem venisse, quod taotos vir suo quo- 
qiie caicuio probarit. Sic * immorta- 
litatem posihumam ' vocavit Minu- 
cins Feitx, qiix Christianis post 
resurrectionein tribuetur. Steweck, 
Postuinam. Ita, nec aliter scriben- 
dum fas fuisse duximos, emendavit 
mnte annos inultos JC. praecipuus, J. 
Cnjacius, prseceptor noster, Observ. 
lib. III. cap. 4. Tertnilianus de Tes- 
timonio anims : 'Quoruni innomera 
elogia &unt contcniptie mortis prop- 
ter postumam famam.* de Anima: 
* Et in Plixdro post niorteni differt 
sententiam veritatiM, postuniam scili- 
cei : et tamen nondiiin mortuus phi> 
losophatnr.' Ha>c diio loca non no« 
tavit magnus illc vir, ad qucm for- 
tasKi*i te rclegasse sufficiat. Colv. Ms. 
Fulvii liber, et Rom.post riaiim. For- 
san fcripsit Appuleiu», post rinam. 
Elraenh. Hoc non capio: licet post- 
uinam volucrit etiam Fulv. teste 
Wovrer. in Var. Lect. Optimeemen- 
da^se Cnjaciuin argiiunt Mss. Fio- 
rent. et Ms. Pitb. in qoo postumuSt 
rum D'Orv. ubi postrcmum: e Glos- 
sa. Vide ad Met. iib. vi. p. 443. b. 
Ms. Fulv. cum Edd. Yett. post rt* aiuo. J. B. 

Endefmtmi DeEodemo Rkodio,A- 
ristotelia di«cipalo, vide Fabric. BibU 
Or. 1. III. c. 8. io Catalogo Peripate- 
ticoriim, obi et de Lycooe. Idem. 

ArisioieliM nspl fdttp] Apod Diag. 

nspi idssw, «', ^, y, r. •'. »', r, V, r. 

•A«mi,Ar,ff^, 0, y, r, •', r', r. V. -Ea- 
Aryj^ AwiTii/iiir o'. Tm^ rmm w v Mrmf 
{tftir, o'. *Twkp tSt lAtSaKoyowpimm 
{f$tir, o'. Cofo. Oreca noo eo«pa- 
reot io Mss. et Edd. vett. de Mre. 
Primos ea addidiaae videur Editar 
Jont. post. Malioi taflBea aic : Ik^ 
{dmw TfWtfwr, Ilcpi fAms^ l iS i msl , 
(cit. ab Athenseo lit». tii. niai ait u 
liber ac mofH laropUs) Tiopk {'«w ^». 
pUmr, nofi fdstw laroplus. nt aiogmle aio- 
golis respoodeaot, * de genito,' * do 
victu,' * de particolia/ et mgmttu clas» 
dat oobilissimum illod opoa, qeo oa- 
nem aniroaliiuo dif^ffreoiiaaB eiplicoit. 
J.B. 

MnUiinga r al aii o e ] « Qeinqnag iofa 
ferme volnmina de aoimaliboa coodi- 
dit.' Plin. H. N. viii. 17. Idem. 

Pag. 464 OrdtMliot H wAiiifai] 
TsrayfUtfms poKXmf nstt e m fagr mX ^Umss, 
Sic apud A. OelJiom, * eeler ormtio et 
cohibilis.' Lib. xri. cap. 19. et lib». 
vii. ' dicendi geooa aobtile et rehibi- 
tum.' Casaub, 

Si opera esf} lofni : * Sed ooo est 
operse in istis diero terere:' de Dee 
Socr. ' Noo est operc diis aopertt ad 
hcc desceodere.' Opera eat, et epe- 
r« est, diait etiam Pleotoa : io qeo 
non temere boc vel illod loce movco- 
dum» qiiod qnidaoi facioot. Anlela* 
ria : * Da inilii operaro peromper, ai 
opera est, Euclio.' Mercat. ' Scd ea 
ut sim implicitus dicem, ai opcrBcst 
aoribos.' Casioe: * Opcrem daie, 
dnm mea facta Itero, est opcrm eori* 
bus percipere.' Militc: *Occepela 
csr, opt* rie non est.' Cale. Nen te* 
iiiere in opera oiutaodem recte Col- 
vins monnit : passim apod Pleetem 
ntrnmquesinedelcctooccmrrit. Prie^ 
Opera in marg. coojccit etiem Dro* APULBII AP0L.06IAH. 31G3 kenb. nt nappe oper^g etf, pro vacat, 
opers pretiuin est, •pnd PUotain. ▼. 
Gronov. Leet. Piant. p. 116. itqqe ita 
eclidit Scrlv. led invitis Mts. ct Edd. 
reliqtiis. ' De versibns opera deest 
mihi' dixit Cic. ad Q. Fratr. 111.4. 
quidni igitnr et open eil bene dictnw 
sit? Taliamotareperqiiamestfacile: 
sed opui est cantlone. J.B, 

De Magicui] Ant tlpwuais loqnitnr, 
aut legendum Fkysicis, Pric. Ilind 
verum puto. •/. B, 

Si quos/nrte] Th si non ett in Flo- 
rentinis. Elmenh, Qmos/orie. Scribe 
periculo meo, si qmosforiej ifc, Infra, 
' Dicite aliquis, »i quis forte meninit 
hiijos loci principium* Andiine Max- 
iroe mnltot snggerentes? imo ecce 
jam liber offertnr.' Addam e Marci- 
ano Capella locnro, ad hos Anthorii 
nostri appositissimum, interpolatnm 
antem pessime etiam in optima Edit. 
Extat lib. VI. eztr. nbi de Geome- 
tria: 'Qno dicto complores' (lege 
CKin fUeres) * philosophi qui nndiqoe 
secum' (leg. secms) 'constipato ag- 
mine consistebant, primnm Euclidia 
Theorema formare eam velle cognos- 
cerent, confestim acclamare Eaclidi, 
plaodereqne coppemnt, cnjna landi- 
bns etiam ipsa Oeometria plnriww 
gratnlata, se per sectantis gloriam 
sublimari provrhiqne cognosceas, ab 
eodem' (leg. a fiia<tf«M) *Libroa ejaa 
(quos casn apportari cooapezerat) 
festina corripnit,' Aec. PHc NnUas 
Ms. agnoscit rh a, qnod priaM e 
conjecinra Lipsii admisit Scallg. 
quem pnoter OeoL reliqni secntl 
sunt, excepto Florid. qoi mrsns eje- 
cit. Recte. HtV, i.e. in hac nrbe, 
ubljndicinm hal>etnr: de qna dice- 
mns infra ad pag. 601. Hlnc antem 
libros istot non ipae attnlerat, sed ab 
amicls, stndiosis remm nalnraliofli, 
eos conqoi*iverat. Pott omiei D'Orv. 
addit wiei, J. B. 

Qmos f, . . seiMlifmt Nmtmr. QmMOi,'] 
Emendare placet Liptio : tt fnot/. . . • 
sed uiiqiu Ned, Qneaf. me fnralnai Colvios. SeimiifmeNmi.Q. 
Omnino ita legeBdom: Bam illnd 
vnlgatum tgdals f t iBeptnm eal. At- 
qne ita not bnne locnm priden^ ia 
Bostri Codiclt ora,nt plenMq«e afiot, 
cnrtim inter lefeadnm emradavem- 
atnt : postea aaimadvertimBt jBttBm 
qnoqne Liptinm, vimm doctitmBMm, 
qai pro Arittarcho ioit Colvio hBBC 
aoctorem rcceBtcBti, timiliter e mcB - 
datto : qBod et ia aliqBOt loctt alSt 
ntn veaiL Cateiii. LiptiBs terf oltfBr 
B.9. beiie. Ehmemk, Liptii et CatsB- 
boni emeBdationem ezprettere etiam 
OcBt. Pric Wow. Flor. £ Cod. 
D*Orv. oihil BoUtBm video; BBde 
colligo, ibi mvem ita esttare : qood 
ti tit, Nmhanaiuum QmeetHesuam oob fb- 
erit titalBt libri, qBi Orcce tciiptBt 
fnit; neqiie etlam bIIb IttiBt •pcrit 
mcBtio iovcBitBr. Sed faerit 
tentBt : Preote es librit 
aliqaeB^ qBcmcBBqBe 
«elBrBfet jnetliiBft ceBtlBeaf. lofm: 
' Pbbcb etiam de Latiaia icripttt ed 
eaBdem peritioBi pe r t iBeBii bBt, legi 
joliebo.' Plers^Be tamea Edd. et 
vett. O. cnm Mat. tenraBt 
qBod tcmem a CataBboBO 
proBBBdat AcidaL ad VelL lib. i. 
r. 0. ezplicatqBe tiaiieei qmeesL mti» 
EaBdem lect i oB cm tBCtBr OreBor. 
Oba. 1. SS. ted aliter explicat, Bt 
nempe JBBgaBtBT earia terfniifBf, t e. 
aBUci, Bdvecatiqoe, et stodioti Biei, 
qniqBC ib JBdicio mihi adtnBt. Ege 
fiicio com Acidalio. J. B, Ei smper» 
tiee] Annot tes, si Snidc fidct: atd, 
llqBe ploret, ntriotqBC CBMirtnalcBi 
diem bbo eodcmqoe aoBO statoBBt. 
V. CL Seldeni oot. ad Marmom Anai* 
deliaaa. Pric. 

Vixd emmi ei extremuum temeeimiets'] 
AoBiim prope ceatetimafli. Laciaa. 
Macrob. Valcriat, alti. liems, 

Qtaam meemamretmr mJUiai] Sopbodit 
bittoriam Barraot Cicero, Valeriat, 
Plntarcbnt. Qaod ait JUim Moster 
(qni ] lao et Aristopbaoi Jofkmm) 
I tx Plotarclio S164 NOTiE VARIORUM IN plnres memoratot. Jdewu 

Qmrijmit ptraiatem deriperH] Ita 
Onpcus cjm fiuypuptbsf 'Qs M Tifst 
wapAppw, Cicero qnod in CEconomla 
vqno neglijcentior : et fort boc vero 
propius ; naro non alio nomlne acea« 
satus publice Democritns, noa allo 
modo purgat se qnam qno Soplioelet 
noster. Atlienaeus iv. Ami6Kptn¥ *Afi» 
hipirai 9npoat^ KpUwrrtSt As Kte r t f imp' 
Kom TA wuTp^fUy cTn cuwyvovr svmr 
rhf lUyw JkiittHriu»^ leol r& wtfk rmif 4r 
"Afitfv, iMr fftr reuh-a iunikmKdtm k ft lB ^» 
Fere eadem Laertios. tdem, 

CoUmnmperegregiam Trag^utrwm\ 
'Qna sola fabula omninro ejosdem 
ttudii Poetarum praeripere gloriam 
potuit.' Verba sunt Valerii lib. tii. 
cap. 7. Somniabam aliqnando rh 
Poeiarum a Oloisatore fuUise. idewu 

Pag. 465 Omaes Jadku tmUa Peie» 
im odsarrexiste] In plansnm nempe. 
Pb»drus : ' In plausns consarrectnm 
est.' Snetoo. In Angnst ' Attnrree- 
tnm ei ab nnivertit, et a ttantibnt 
plantnm.' Arnob. lib. iv. ' Concla- 
manty et adtargont Tbeatra.' Antbor 
Dial. de clar. Orator. < Testit ipto 
Populup, qni anditit ejnt ' ( Virgilii) 
* versibus, snrreait oni? crsus.' One- 
ci Annrfftf y vocant, et hwaAeraaHu 
Idem. ibi eemperiorowmeaJadiceB taa- 
io porta adtmrexisee. More Romano 
poto Appoleium nostmm loqoL Vir- 
gilios : ' Utqne viro Pbmbi cbomt 
adsnrrexerit omnis :' se ipsnm intel- 
Ugens,coi recitanti populus Romanns 
adsnrrexerit, rel [ut opinor J. B,] 
colleffium poetaram, qnod Rom» fuit, 
in quod quum C Ciesar venerii illa 
dignitate vir, nnmqnaro ei adsurrex- 
isse Acrinm poetam Valerlus refert, 
ni qni facoltaie poetica, et digoitate 
collegis praestaret. Seip, Gent, 

Cotkmmum /aewadim] Fulvins, co- 
tkami /aemwdiam, Sciopp. in Symb. 
Wower. Standnm e^t a vulgala lec- 
tione. Ut in illo Virg. Ecl. viii. vs. 
10. * Sopbocleo carmina dlgna co- 
tbnrooy' * cotbnriios Sophoclit' etC gravltaa Sophoclity tle coC&arrmn/i- 
ewwiim ett gnvitaa eloqMatiai Sopbo* 
cle». Imo de NicoplmMy pictorr, 
Plin. lib. zxxv. rap. 10. « CoilMraM 
el et gravitat artis.' Do ttilo tragka 
freqventer nanrpator. Amm. zivn. 
II. < Vt videratnr, aim tiU fidercc, 
de cotbnBo ttroporo traglco, ot nhi 
paveret, omoi hnmlUor aocco.' id. 
xzviii. esir. * Et oo qoid cothani 
terribillt fkhnlm roUiK| n ora t ialtnca- 
tnm:' ib. cap. l. ' eam eothnronliai 
atllnt procedoret lacriatoooa.' J, B. 

Ncr ila owlfaai oflmca 
4pr.] Imo aihil obfaiaao oil 
MojijpaA. Patrom oaiat ohtolaiam 
narraty et coodemaataat filiom. Pric 

IiSfe poam, ^v. Tm i a ffr oa, ^] 
lUa ad Scribam refer, hmc a4 Appo- 
rltorem, I f tfl o ^ o. idem, 

Iwterem dwm kgU] Sapr» pffoiii. 
' Interea dam hle qnmric :' m qaid 
forte patoa wwpikjwom, Idemu 

Gaotam aaaliac] Jahot Appokioi 
aawnaoiitem, aat olioaa roeiiore oa 
Ubro a te compoailo, qom a4i 
nt nMfica aceotavonat : 
tempoa, qnod hoielactiooi 
bat, eiilaere tihi oraati 
re Jabobat bob raataoi ii 
ofoaa^ aat 
Cantaram patrooia toatpoa dbtrihai 
tolere ad clepaydraa, opaid Vtgaiiam 
docol. Eodem apectaot ot 
infra : ' cedo pooraa teloa ^oihoa 
Sditls, prodac noaiioOv qoi aiot: 
aqoa licat ad hoe otara :' 
hit cleptydrlt odafioay * 
h«ret:' qno Cicore oaoa wA Q. Fra- 
trem lib. ii. Ep. f . Appolciaa Apo> 
logia teq. ' at ln Ucobit o^oooi aioM 
flacre:' qaod od flforaai tlapajdiB 
antiqnm etlam Appolcii haw o^i- 
cleada ceoteo es lu. 4a Aalao: * lie 
rartom prmcoola amphobaoio 
tot accnsator qaldaai a 
et ad dicendi tpaliaa vaacolo qoo- 
dam lo vlcem cott fncililor iatala 
to, ac per hoe gotutiai dafloo,i 
aqooy popolon aic adotot/ 
APULBIl APOLOOIAM. 3165 Atti MtMoi nutme: iaepto 
Iff. D'OrT. fiocf 
ante Jant. pott. « mon 
plera^oe «otMBi muiim 
!■ BMrg. Ed. Bas. pr. eoajecit 
.jM#. aed qmMnmm eapea hieiatcilici 
poMityOMiduiUiveaiivpetai. Niittl 
▼eriM, qiMfli eMeadatie Steweciui, 
. qiMe tMiea jaa aate Stefpeck. ia Ed. 
Jaat. post. ediu legttar afani muL 
qaaai egregie finaat Ifi. Pitk. U' 
mHmei. J. B. Afaai «Ciae] 
ia Attieo fofo DeaMt. Kmrk Ki- 

c^rM^T^n^ Et 
iU|8f r a^ tV inyriyfar, «^ M- 
79«0^ ^ #^ r MUiaf T» S^ iVk. 
iMaf «a Gvmm] Qaotieicaaqae ia 
Inc oratioao faiMe aliqaid rcciutaB^ 
ean ea pronaaciaU est, i adi ratar ; 
ejaty qaod lecUu cat, titBlaa cara- 
viaMM iatereadaM ez ipeiai aactorit 
verlut. Qaa ratioao q 
oratloal aceedaty 
Fait ea oratoraM 
raM coataetado, at ia 
tiooibot qao qa»qae loeo Itit 
Meata falMeat prodarU ct recitata, 
titalo appotiU iadicareat. NaOa 
fere hodie esUt Orsca aratio, abt 
Indices IttiasMoA plarct ooa tepe- 
rias. Malo ergo aMriti taatdehac 
oratioBe, bmIc de aobia, qai hM tita. 
los ezoBieraat : qaM laiMe afiM ab 
Anetore appositoa, aaicBS saHcM qai 
reaMaseratarfBMCBUsit: haBcdiea 
qai ia ipso fere fiae ontioaiihabctar, 
TaiTiMoaiuM Cassu LDaouiiy dtc. 
BtM si iUan Appalcias adjccit, 
soloM? car cbm potissiMaM? car 
alios qaoqae oBwes? ille vero 
JMtilifuPiitkrmt. NeBMlgitar 
BMtran calaaaietar; qaod bob da- 
biuverinas ahsqae libroran aacto- 
riUUy alieaa ? eri» Ib coateztaM re- 
cipere ; dob caiM iu est : sed iBserU 
olin ab AacUre. et aule posUa sab- 
IsU, ia saan locan rostiulnas. Ca- 
j«86. His jan oditis obscnrariauw 
Bemardan PhiloBwthen «s fois Mss. BBO aat altera loco hM titafas 
ia saa cditioae np a iaine , id, md 
Cmkem £daC Hnc ddet Roai. et 
FUr. Codex. Vide 
tiBsfib.nr.de 
aboBdat Natata, ct Vi 
fatu rctiactat.' Ti 

ad caatitalaB : ' fit 
deJove:'K 
CMt. ArBob.fifcul. 
Gr. ifyqr. 
titsiMBS scriptor nttimmit fib.Mi.de 
Daphaide et CUoc: Utf$trrm 
«ai wwynmrm 

hBur;md M^bfiff 
Itmm^ Arirrarv airVf Aec Qmm iU 
▼erUbat Gothofredas J aiyraMBa as 
Liptieatis iarida aaper aMrte aobts 
SBbtractas: * Floctiur Dtpbait et 

•a dia jacBtt, ceto- 
31G6 MOTA VARIOROM IN rum niliil qoornm caiusa tvriebaty 
•fere scins, erij^it iptam/ dcc. Brmmt. 
Add. Hric. et Bnrm. ad Antlioi. Lat. 
Hb. III. Ep. 187. V». 14. et ad Nostri 
knx^fuw vs. 14. Edd. Vic. Jonf. 
pr. Bas. pr« nbentmmif qood dat quo- 
qve Ms. Pitb. In D'OrT. $uk9ertmd^ 
(ef. Pius ad Plant. Clstell. i. 1. U.) 
Ed. Ald. nUmut. Pro tvriaiii Hs. 
D'OrT. cicrrajil. J. B. Ftnmum mi^ 
enf, Muir€s sKrJanf] Paulo arfntlM 
h«c qnam pro more dicta : non enim 
nsos loqiiendi hoc diserimen admitte- 
bat. Subarg de maribns efferri soll- 
tnm Colvlns notafit: ego «nrirr dic* 
tnm et de fBroinis docebo. Fettiis 
Poropein^ : ' Snes immnndisaiml snnt 
es omni pecore mansaeto, et arden- 
tissimsp libidinis: Ita nt opprobrinm 
mnlieribns inde tractom sit, qanm 
aubare et snrire dicnntnr.' Ubi male 
expnngit vir doctns rh sirrire: nam et 
KmwffVy ot exponltnr snrtr« In Olossa- 
rioy Aristoteles de srqnlore sexn pro* 
tnllt, lib. VI. de Animal. Enstath. ad 
lliad. X. Karpfr Ik rav «riirpov X^- 
T«iy rh ho^Xymmiir Z$fr rol tm^ «•- 
wpAva, 4 ifftXyvt' Scaliger Not ad 
Varr. tamen ex hoc loco Anlhoris 
nostri tcaiwp^r tantnro ad roares refert. 
I>e tubare ei SMrirt non reroqno qn« 
jam alii. V. Panl. Leopard. Emend. 
lib. 11. c. 10. Rittenhns. ad Oppian. 
Kvnnrr. iii. Salm. ad Solio. p. 6C1. 
a. Pric. 

Pag. 400 A> optroie awinmUiim ge- 
nita pergam] VcL cdit. ne perote anim, 
Verum putu, wr per •mnia anim, gen, 
perg. Compfiidiiim rrat,per oin. hinc 
uienduni. Co/r. Hec lecilo utcnn- 
quc ferri foi tasnc. potest : scd ne qnid 
di^simiilein, filiivr Appnlciiini scrip- 
sikse arbitrur. Logo autem, Et ne 
pcr omneM tinimalium gcnilus itcrgam: 
c%t traiiiiitio ■ iirimo loro librorum 
Appiilrii l)e pi<«ribni, ad srciindiim : 
i» lorus fuerat w§p\yiryfyn(its illorum ; 
qiiip in Hiultipliri diflrreuiia est po^i- 
ta ; iilif|iiot rf rcii^uit Appiilfius pr;^- 
re'lf:utibui verbi), iion tanitn omnes: ideo hac iraosltioM «tilnr,arper«m. «Mr ijmpifiQ. Gariim» «at 
delectator eaim hie Avctnr 
Bom Ibnu, at aBo loeo 
IIM eperaaf natoai ox 
acriptvrm perscf 9 id ett, 'pcr 
IM 
t 
iaob. JVe per 
firgmn : aopra 
llnm :' t^ epmnf aoa dobioai cal ex 
tcriptors veteris cooipcodila irrep> 
aisic. Prie. Mss. Pith. 0'OrT. eom 
Edd. vctt. plerisqne perum, qood ri 
qnls defendere Telit pro 
odiose, reatat ti 
lo coBstroctio pergmt gtmiim, pro^ ad 
genitnt : nam rf pmgttt aempor Ap- 
pnL Jnngit prsrpoaitioaeoBy oiai ehi 
aeqnitnr proprfam led aooMB: rid. 
ad Met. pag • 41S. b^ Apod TmdU f a- 
men kginwa Ado. i. S8. ' p to a p t i e 
cessoray qn« peryereot/ pro,ad qoa 
pcrfcreat» rel qoai pero g e ra it. Ca- 
aanhonl cnModatiooooi aniplCBoa cat 
Wow. prohante Lat. LatlBio. Qoia 
tamen •persie Jaai oat Ib Ed. Joat. 
poat. (qom vox oceorrit qao^ae fih. i. 
paf . II. ' CBormem eiavloBi a pw os i 
effrico.') verina pato, qaod toeiie, 
ied e Msi. FloreaL diodit Elai. com 
icqq. ne ifcrise prr «BBCi oaim. foilBi 
pergum. Reliqni Msa. ct Edd. vetL 
item Colv. Oeot. Pric. feaila, cajai 
vocls hoc sensn exemplom bob sap- 
petlt. ' De genltn aoiawliaai ' dixit 
Noster snpra pag. MS. Qooio slof . 
nnm. forsan legendam g tmi t umL 8crip> 
tnm fne rat genitu : hiac, OBUaao i- 
neola, factom genilo. J. B. 

Mmteta} Giosu < Tiooty rh x^ 
TtMr, moneta.' Plric. 

Ceteru mtimuliu n. la ceomi. ^jfrrem» 
tii$] Parva meoda laerot ia hia vcr- 
blt, sed coiyoncta cam totioa BeateB- 
tise labc. Legebaior, ner eofcvo eat- 
wmliu nifi ia eaanaaaite dJ/Wffolri 
ellinfeai:scripfimntdf|W«Bllif. Nob 
attingam, inqnit, oUa OBiMalio ptaier APULBU APOLOGIAM. 3167 mqnatilia : nisi qattenus inter expli- 
candiim horam genera, incidet oratio 
in diffcrentias ipsis communes com 
reliquis. Exemplo res erit clarior. 
Plinii sunt verba : Aqnatilium tega*- 
roenta plura sunt : alia corio et piio 
integuntur, nt Tituli et liippopotaroi : 
alia corio tantum,ut delphini/ Vides 
Plininm dum pergit per species ani- 
roaliuro incidere in diflferentiaA com- 
munes iy^Hpois iral x*P^^<***' Cataub. 
L. nisi in eommmilmt different, Acidal. 
Communes differeniiat vocat, ot Aris- 
tot. de part. Animal. c. S. r&w 9^ Sia- 
i^pwVf inquit, al iikv kMKov flo-i, &c. 
Scip, Gent. Speciosa est Caaanboni 
emendatio, cui adsensum praebnerunt 
seqq. Neque tamen veram eam pn* 
to. Mss. O. et Edd. constanter ha- 
bent differentet: jam quia animaUt 
fem. gen. haud semel apud Nostrum 
genuinae lectionis corrumpendae cau- 
sa fuit ; (v. ad Met. I. ii. pag. 152. et 
alibi cf. Ind.) mihi nnllum dobium 
est, qniu scripserit Anctor, ceierat 
animalit (vel eit vel et) tiut in eommu' 
nibut differeniet att. i. e. non attingam 
ceteres animantei, nisi quatenni e.i- 
rnm qua?dam a rpliquis differant in 
iis, quae cum aquatilibus commnnia 
liabent. Communia et eonmmne snb- 
stantive apud Nostrnm ponuntnr. V. 
Ind. In eadem re Cie. de Off. i. 4. 
' Commnne omnioro animantinm est 
conjunctionis appetitus.' J. B. 

Graca vocabula] Haec quidem ex- 
tant in Flor. Membranis, sed adeo 
roonstruose ab ineruditis et snpinis 
exscriptoribns accepta, ut ne ipsom 
quidem Appuleium (si natnr» lex 
eum pateretur ab inferis paulisper 
redire) ea legere, multo minns intel- 
ligere posse, pro certo affirmare an- 
siro. Ut tamen fidem mearo liberem, 
ita ea hic apponam uti in Mstis exa- 
rata fuere, si forte essent roediclnae 
faciends feliciores roanus : CakvxecK 
KaKoKein KoXaKocrPoKa t OKaPaKOKta oc* 
rpoKoAfpSa Kup t rPooN rvciN ^ifiia 
eKi durv^Kia ira depKovrepa ircrti No Nodii icoN hphcy NAreXoeirxa. EUnenK 
Haec in coutextus seriem coi\jicere 
noa ausi surous ex Elmenhorstii fide^ 
qui primns ea in Notis snis exbibnic 
e Florent. Cod. legi qno pacto d^ 
bent autem non docnit. Eorum in- 
tegram medelam a me nolo expecta- 
ri, cnm nonnulla existimem corrop.- 
tiora,quam ut ullatenns restitui pos- 
sint. Cetemm qnae certins asseqna- 
tus videor, fere bvc sont. Pro Ca\v 
fcccic lego o^ffXiCxcia b. e. ' cartilagi» 
nea ; ' pro ita\aice<n, fAoXdKia, * nol> 
lia;' pro jraXMCoCrPaicay fiaXaK<(oTpoica, 
' crnstis tenuibus contecta ; ' pro 
oCrpaicoAcfyNa, harpoMtpiM^ * testis 
dnris conclusa ;' pro (Ni^iiSia, V^ ^ ^ t 
'qnae terra siroul ac mari degnnt/ 
pro ^oXiavra, ^Xt8»r&y ' squamosa ;* 
pro depKovrtpa, ifpftAwrjtpaj ' qnibus 
cutis pro aiis esu' Reliqua felicioribus 
ingeniis eruenda delego. Pric» Coll. 
Lindenbrog. caXvxccu icaXaicem icaXa 
POSTRAKA tOicaPcuraiceu ocrPoicoAeF- 
Na KuP t yPOaONryciN ^nfita e NI da 
rv^Xtaana dePicoirre PavecnNo NOan 
icoNh PhcyNcI reXaeirica. Cormpta 
haec Grftca, proot citata erant ab 
Elmenh. contextui insertiit Pric. 
qnuro reliqai, inde a Casaub. roir 
Grcrca Vocubula^ vel Grceca VoeabuUi 
detuntf indicaverint ea excidisse. An- 
te Casanbon. ne haec qnidem ipsa le- 
gnntnr. Interim Gronovios Floreo- 
tiae degens membranas Florentinas 
diligentins inspexit, et ex earum ves- 
tigiis ad Herodot. p. 880. tam felicir- 
sime, me qnidem jndice, locom hnnc 
•mendavit, nt ipsa Graeca vocabnla, 
ita emendata, jam tandero Anctori 
reddere nondubitaverim. Proo-cXiC- 
Xca, cnm Pricaeo milui ff^xdxua, vel 
leg. fftXdxta. J. B. * 

Pao. 467 SircvR</vNi Cyatcajii f emm- 
taiem rudi et tadoclo] Infra : * Molli- 
tia rndi et indocta.' ' Rodis et in- 
doctns ' est, qni (nt Cynici) neqne 
Gratiis neque Mnsis litavit. Athen. 
Deipoos. O^ Bffwtp ffh K^yixc, 6 foi- 
94wort rois X^l^ir, iXX' oMi roit Mov- 8168 NOTJE VARIORUM IK wait •^tfttf. Hinc aptid Plaatann Bac* 
chid. 'Indocti morei:' tx qao cor- 
rif^ndiia apnd Nonniom Caeiliai 2 
'Qoid narras barbare cnm Indoctli 
moribns f nam Yulgo male editnry la* 
4mUu. Pric 

De DiiM imwmritiibnM PMH«I MM 
er§dere] Deridet PhiloaopUco moro 
imperitani mnlUtndinem, qom Mt ia» 
vestiganda ▼eritatit tadio mcciim* 
bit rnilibet opinioni, mU M t4 Kmpc 
rp4wtTai fta\XWy (ot in Argnmeato 
pari Thncydides,) ant, nt potior para, 
percolta timore netcio atqne inanl, 
Parentom relligioDet loscipit, ac c«- 
cot ritnt. Minoc. Octar. ' Hat fabo- 
lat et erroret, et ab imperitit paren- 
tibnt ditcimuty et (qnod ett grarlnt) 
ipsit ttudiity &c. elaboramnt/ Pra- 
dent. lib. i. contra Symmacb. 'Sle 
observatio crevit, Ex atavit qnondam 
male cspta, drinde tecntit Tradlta 
tempoributy teritqne nepotibot aac- 
ta, Traaemnt longam corda Inooiianl- 
ta catenam :' confer qoti In Sat. ZIT. 
JoTcnalit. Idem, 

Q, Ean. ^tdes pkagiiiea^ pui v e n A m 
eeriptit] In mendo cnbat titalot opo- 
rit Ennianiy e qno enm leTarim legc- 
rimqne, Q. £iimm Ic k tk ift f kt getie m, 
qmee vereiinu Mcripmif ten Oneco mn« 
lit, IxBvopaywrmd. Fnit mibi etiam 
▼eritimile, legendnm Yideri, Hedfpm» 
tkia, teo 'HSinra^lf. qno nomine Tcr- 
sibnt opntculnm intcriptit poritittl- 
mnt rei cnlinaric Arcbettratns» all- 
qnotiet tb Athenaeo landatnm; in 
qoo qnsdaro, qn» ab Ennio trantlata 
Yidentur; iromo tunt: qnemadmo- 
dnm pott docebimns. Quod argu- 
mentnm certittimom exittimandnm 
ett, enmdem eum iodicem hujnt tcrip- 
ti Enniani foiAte. Simile Yolnmcn 
Varronit vt^ Attfyiirwr, de qno Oel- 
liot I. VII. c. 16. Coiv, Non tam fa- 
cile ett veram lectionero isiiut loci 
praettare, qnaro argnere faliam pro- 
clivf. E(l. Romana habet» ctfet pAo- 
giiiem, Video placere doctlttimit vi- 
rit indicem carminis Enaiani fuitie Ixfcfgymd. Itaqnn Ue 
dandNm. Efo dnm diUgCBllaa vcti». 
rem leetioaca ratpaaa rhaor, adda- 
eor la aaapleloaea, tractaise Eaaiam 
eo eanBine aoa lolaai dc Pitcibot, 
sed ot de alila eacaleatia : ae qoid 
aUqae terTaraai paUaam ohtiactct 
pereeasalsae. Itaqae poiimatl illi fe- 
dsse tltalam Ededm erl Pher*oB,hoc 
est, 'BAEXrA^ «ATIKA. Sle Onrai 
qaidam, at ez Atlmama < 
jat argameati Uliraa ca 
Ili^ iUmm iascrlpaai— t : at Mae- 
sltheos Athcateasla. Varra aaam c 
Menippeis sais wapi U wpd it mt . lia 
ergo, fors fiiat, ia Appaleia scrihc» 
dam, Q. Emrias Fdssiie a^ Pk^kie, 

Q. H«e scriptara aatlqaa, 
falsam alii jam allai ariecraat. Cla- 
riss. Casaoboaaa scribaataa arWiia* 
tar, fidcslis anl Plmigkm, M aoa 
valdc asitatam lait Aati^aia 
tltala moaamaala saa lMl«aira, 
Ulad argameali rariataa, aat 
qacMlaai ratlo peotalarat» Nalla 
dlverallas later itcwA ad 
BBdc ct UU simUlam vocwB 
mlaas elegaas. EtOrvcaa 
gamaati opera «^ Haonfic ii 
slsse compcrlaMa: at apad 
eoram ImitatioBe Varra Meali 
wepi Hcr / id f W y leale GeUa Uk vii. 
eap. 10. Vcrsas aBteai lati, ^«aa r» 
cllat Appaleiaa» ealCBdaat 
hee poeemtio racearalcaa 
aeris saaria qomqaa, et 
tioBc gaUe Bobiliera: ideeqae 
absarde vetcrb seriplorm vcatigia 
aecatasy titalam apeiio laiaw diic^ 
ris. Hedfpkagim, Metaai vcf% La- 
Uab famiUare, a Orvcia aamera epe- 
ram argnmeala* Ipaaaqaa adaa la- 
scriptioiics i malu ab llidem ■alBaia 
traasfcrre, malu de saia adtcBera. 
lu com ez Alheami Ub. tii. aoUigi- 
mosy Archestratam eeafi 
plaac geaUiii argaaMBti, 
iaar iBacripcerat: ptoiiBifBa as Uto 
APULBII APOLOOIAM. 3169 vertas reliqai, qoot Ennlo» trtnt- Q. EimU Hedepatkttiea* Ita corri- 

•criptit et ? ertit« omnino verisimile, gendom ez corrupto Hedetphageiiea» 

enndem moctorem, a qno mrgomen- Sciliger. Snb tltolo Q» Enmi Pha' 

tom, Ipinmqae tdeo opos motantas, gedonm Fragwieidumf edidiC Pitiiceai 

in titnlo qooqae tecatom. Qntre in pott finem lib. vi. Epigr. vet. In 

Appnleio reponendnm, jEMypofAfti- Sctligeri Ctttlectlt lib. i. p. 915. vi- 

ctf, fiur r«rtt6«f tcr^l. Woweriot. tiote excotom ett Q. EnrnU Hedypa- Folviot ex V. C. EdetpkagUica : qoae 
indobittte vert lectio ett, llcet te- 
condt litert extritt in eo foerit. Non 
enim omnit pitciom genert videtor 
Enniut detcriptitte, ted et ttntom, 
qotB ttpore in prlmit nobilitttt et- 
tenr, quae tliobi, ttqoe tliobi meliort 
nttcontor, ot loqoitor Plinint. £o- 
dem in trgomento et tlii veteret 
opertm otiomqne toom occoptve- 
ront, ot Arcbettrttot, Antipbtnet, 
Hermlppnt, Mnetitbeut Atbenientit, 
ex qoibot molta refert Atbenaeot. 
Nec dnbittndum ett qoin et Vtrro, 
Sttjrt mpl lUrpJfrmff et Ennint pln- 
rinit de Omcit trtnttolerint, ut bl 
venot Enoii indictnt, qnot ex Ar- 
cbettrtto td verbom pene convertit : 
to^ pXh AJpos Ixfi fuydXmfs» iarpma 
V^Kfivdos, Ths ipKTWs ndpioVf rohs M 
jrrlras ii MrrvX^yif, nktUrrovs 8* *Afi^pa- 
nia vap4x*^9 ttdirpovs rt /mt^ oJbri^ 
MfftfvVp ^ vtXaipuiScf «Tffiwroptfpilft 
ic^TX^ ^^ borom vertoom tpod A- 
tbenaeom legitor ttaX dvXara /mt^ a&- 
rm¥» ted ingenioae, nt omnit, Ctttu- 
bonnt itt legendom centet, ut tcrip- 
ti. Sdp. Geni. Locnt corrnptot. 
Florent. HeitpkagUiea, Rom. «det- 
phageiiea, Aldot, phagetiea. Colv. ihHieeram FragmetUaim, Phagelico» 
rum intcriptit Hier. Colnmnt in Frtg- 
mentit Ennii ptg. 155. cnjut nottt 
evolvitte oper» pretlnm erit. Sed 
titolom bojatce Ennltni poemttit fn- 
itte Edeeia vel Phagica puttt It. Ct- 
lanb. td ApoleL Apolog. ptg. 160, 
tpod quein extttnt bi Ennii vertnt, 
qnot de Orttco fonte derivttot ttqoe 
ex Archettrtti Oattronomit detom- 
tot notat D. Helnt. de Satyr. Horat. 
lib. II. ptg. 101. qoot vide tpod Athe- 
naeom lib. iil ctp. 11. ex qoibnt non- 
nnllt in bit Ennltnit illlc corrigit Ca« 
taubonut, cojut notae ad Appnl. Apo- 
log. merentnr legi, et Scipionit Gen- 
tillt ac Pricaei, qui praefert tltulum 
'Uio^ayuth vel ^lxfiv^aryucd, ted Ifiv' 
waBffruth placet Stlmatio in Praef. ad 
Tab. Cebet. Arab. pag. 17. AddephM' 
gia vel Addephagiea Trillero lib. i. 
Obterv. Crit. ctp. 14. licet in fina 
ctpitit rotgit inclinet in HedypaiUea 
vel Hedypathia, qnod omninm proba* 
biliot videtor, qoia bic titolot fait 
poematit Arcbettrtti, de quo tgit lib. 
III. cap. 1. ptg. 160. et vide Ctttub. 
ad Atben. lib. vii. c. 8. circa finem. 
Simlle opot Varronlt fuit vepl Kwyii- 
vifr, de quo vide D. Heint. lib. i. de Hedmpaihia. Cataub. tedeeOe, ami pfta- 8at« Horat. p. 81. ntm nterqne Inxnm 
gieie, Folviot, EdetphagiUea. Vide ct dellcltt cibomm nimit exquititta 
Wower. EUmenh. Qutntt beic In- in ittlt operibut perttrinxemnt. In- terpretet. Eqoidem btnc ig> > pa ftr , 
etti tnte etm corropttm ftteor, ex 
eorum interpolttionibnt evatltte cor- 
mptiorero poto. Qoid opot ett JEdef- 
<tf aot PAagycif,aat UedfpaiheUeiet 
innitamnr vettigiit Bitt. et Edd. prin- 
cipum : babent ea Hedffphagiiieaf et 
(quod potoimot) JEdee PhagUiea, £x 
bit totpicari iicet tcriptitte Enninro 
'Hhffayuthf ant certe ^lxjhfarpiti. Prie. tignem etitm opertm td emtcnlan- 
dot boa vertnt contnlemnt Toroeb* 
lib. zxi. Advert. cap. Sl. et Salmat. 
ad Solin. tom. ii« pag. 11S8. et teqq. 
ed. Parit. Barwmm. ad AnihaL Ud. 
Ep. ItS. Edd. Vic Jont. pr. Baa. 
Colv. Cai. 1 , pr. Oent. Pric. mdee 
PkagUka. ] nd. ictim mdeepkagi' 
Ike» qnad l i el le. bI 

pffoiiwt J Dtlph. et Var. CUu. ^B^^w^n AFULBll AP0L06IAV. SI71 
^en Wow. et Flor. cam Bi 
es enendmt. Tnraebi et 
coBtrm Mm. Qoaref qoio icaontBr, 
qiiid prsceaserit apad EninB, Mm^ 
•eqnor. Deio, qinuB hitce verntat 
Eidiias raoliot {riscet decoroTit, ' et 
obi genttnm qoisqoe eonni ioTeaio- 
tnr ostendit/ qoivis Tidet, coiqoo 
pisci oddidiste poetaoi ooaseo lod, 
atqoe adeo C/fpeeai kic iatelfigcs- 
dam esse nrbem, ooo piscea. Male 
aoten Bom. et Florid. ez TorBclH 
eonjectnra edidere Qypeir. ' Motte- 
la Clrpea ' dictnn este ot ' vinnn 
Chio ' nooent Casaob. et Sthm. o4 
8oUn. p. 227. b. Sic ' botpet Zocyii. 
tho' Piaot. Merc ▼. 2. 99. « ficat Zo- 
cyntbo/ ibtd. ti. 102. et alU tin. 
Vide Darit. ad Cctar. de B. Gt. i. 
24. OroBOv. Lect. Plaot. o4 Bocdiid. 
II. 2. 61. Rotfert. Lect. Vent. cap. 
20. p. 258. Bom. ad AolM. Lot. 
t. II. cam. 122. Tt. 20. cf. MnmAtr. 
ad Hygin. fab. 07. OroMT.odGeO. 
N. A. III. U. Variovit Virf. JEm. ■▼• 
S6.* nariti non Ubjc aoa . . .Tyro.' 
add. Septin. de B. Tris|. ii. cap. U. 
* Asiot Hyrtaci Setto:' nbi 
Ms. Perii. addit de, qi 
nbiqne eo loco tdditor pmpositioy dit 
OfBrimt ex Mmria^ tx Pknfgm, Kottro 
antem Appaleii loco noo obttat, qood 
in seqq. est JEui, Aiffdif tf€. aon ibi 
▼erbom eti necetsario id postalat : at 
hic optime legitnr, flwatofo oMriao C3p> 
pio, i. e. a vel e Clypea, frgutmi onm- 
kmM aliis mostelis. Cetemn Tario 
scribitor Clfpem^ Cimpem^ CUpemf Mt. 
Pith. CUfpem, Or. mXwwU, Perperan 
Edd. Valc« sec tert. Lmfemm J. B. 
Ckipem] Qns et AMpi». Strabo Kb. ti. 
Solin. cap. 17. Meninemt Stepha« 
nns etiam, Plinins, et Lncannt. Prie. 
Pao. 468 Jfarcf amU JBmi mtperm ei 
•ilr. pl, Ab.'] Iden Torcebnt Adrert. 
lib. XXI. cap. 20. legit : Jfarct toal 
JEnif mti meprm tirea pimrimm Abfdi^ 
Lipsias : Mmre» $mmi JEmi, me pUrm ot- 
frra, pkaim Abpdi. Arcbettratot : rebt 
pit Alntff JFxe* ptyiktmtf % 9fptm t 
ni. p. iS. Beote mtf mtt hioalo v< ett Bom. Ed. Vir. et onrf. Bao. pr. 
TemL JoM. otraqoe ct Aldi <En ; ol 
ia Antomi IiiMr. p. S7. ted et ibi 
leg. iEoi: nt irideo eate ia Mt. coint 
coUotio ob It. Vootio fiscU mmmc p*- 
■et ne etL Or, Alpof, de qoa wthm, 
ia Melaae tiao tita, mm loofe ah ot» 
tiit Hebri, ▼. Sahn. ad Soln. p. 114. 
Dein Edd. Vic JnU. pr. Ald. Bm, 
Mmret muU JEmi (Vie. Temi) mepttm 
ttirem pimrimm Jikfdi, coweslicmiboo 
Mtt. Floreot. Plth. lyOrr. loJnrt. 
pott. et Volc pr. n. t. J. otprro ei 
ttirem pL Ab. CoIt. VoIc soc lert. 
Wow. EhB. Scriv. wu t. eu mtperm t$ 3172 NOTiE VARIORUM IN osirea et pUAb. itcal. tandein CtBaiib. 
Oent. Pric. Flor. cum Bann. in Anth. 
Lat. M. $. A. oMi aspra 9str€mpl, Ab, 
Ad fiilciendiim vertom, qaem in pri- 
oribni Edd. claiidicare primos ? iderat 
Editor Jnnt. post. a divertii editori- 
bos ex ingf nio Inierta snnt d, d, «sf » 
qnae in nuUo comparent Ms. Imo 
fulcris illis nihil opns esse bene, ni 
fallor, vidit Salm. td Solin. p. 794. 
JSiinpliciter enim lf|:endnm msprm et 
addendnm D, sic, JEnid: nt Prmdad. 
AUod, Marid. in colurona Dniliana, et 
s»pe in fragmentis Ennii, Nsevii» et 
apud Plantnm. V.Vo8S.de Ar.Oramm. 
II. 14. qiii Veternm loqnendi modns 
solebat corruropi in Mss. quare Id 
recepiy refragante licet Bnrm. Pro 
Qttrea D'Orv. autirea. J. B. Abffdi] 
D'Orv. ridi. Nostra vtate qnoqne 
ostreis frequentero esse Abjdon, do- 
cet Onys Voyage litter. de la Orece 
t. II. p. 238. Idem. 

MuM Mitylena ett pecten, ^f .] Tnr- 
nebni : Mum Mityleate ett, pecte» aper' 
que apud Ambracia ammet. Cui scrip- 
tnrs ad^tipnUtur parte aliqaa Ar- 
chestratns : r&r tLptmws Udptarj rtbt 
M Kriras ^ MtrvX^ni, liXtiarovs 8* *A^- 
fipoKia wap*x*i- Pro carodnnii sobsti- 
tuendtim censuerim, qnod propios ac- 
cedit ad vulgatam lectionem, carmbmm, 
Nameononiine piscem commemorat 
Ari«tophanes : noXi/r^Sioy, <niwi9dpiov, 
Kopd$oVf iLffTOKhPf 6arpta. Etsi non 
videam adliiic, quoniodo versus hic eo 
pacfo numcris suis reddi posiit. De 
quo adliiic deliberandnm. Co/r. Hic 
ver«iis in cod. Kom. portentose erat 
ifc-fonnaiiii : Mus Milyteua ett pecten 
caradrumtjue apud l 'mbracitrfiuit. Her- 
cnles hx^lUain qiiod genus metrl istad 
cst ? Dociisiimus Turnebos emeoda- 
vit MuM Mitylena ett pecten mpenpu 
apud Ambracia amnet : noi, hoc modo: 
Mitylenot ett ptcten, caprotque apud 
Ambracientet : ciijui emendatiouis 
priusqoaoi rationem reddo, apponam 
Archestrati veriu^ Gr»cos, oiide hi 
facti lont, ut eui legendos ceuseo : Tohs pSs Alwf fx« tuyd\9*Sf barptm t 
"AfiuioSf Tks 6pKrous nipMr, rotbs Si cr<- 
rar ii Mtrvkipnr UXMtmrovs V 'ApBpama 
wmp4xtif mdwpovs ra /icr^ mirmar Mtvr^ 

9kw§Kmptdi€S4fttw9»op$pt9tadyxP^ ter- 
tii vemns pam posterior apnd Atbc» 
naom hodie aic comiptlaaiiiie legitir 
nd CvAcra pot^ oJbrmm, noa cxm vtdere- 
moa manifesto deaiderari piscis ao- 
men, et didicisaeiBM cs Aristotele 
ac Plinlo m dwp otf piscea in ea ora ia- 
veniri, enendaviBBt es facili ■dg^nt 
rv /ifT^ mbrmtf. aeqoentea ▼eriam e\ 
Mas. correainiifl. Nnne ▼ideaaas de 
veran Ennii: in cojna principio v#- 
cem ilfiit nale poaitaaa bene sastali- 
mus : nonne enin jam dictnmy ^ Ma- 
rea sunt JEui f deiode aiiter pocia 
GrKcns: nt valde Birer boe levica- 
lom potnisse Tnmebi acmiien foferc. 
Adjecere lianc vocnlam cen tibiciaeni 
aot deatinatam fulcieDdo verani, qoi 
aliter eom potabant rvitBnoa: icd 
non mirabnntnr veraicnlnm esse ia«- 
pmKtOf nt appellaat veterea criiici, 
qni gri xy W hoc mdBos neaiiBeriDl aa- 
liqois poetis per fuisae familiare. la 
hoc ipao fragmento aeqnitor : ' Me- 
lannnim, tnrdnm, &c. Po^ypus Cor- 
cjrv.' Item emprmM legiaBna cs vci- 
tlgiis veteris lectionis «nrfraai. Grv- 
cisiat scilicet more sno et jore cai- 
cos poeta: qnod noruni, qni illiai 
reliqnias in deliclis habent. Leio 
etiam apird JwWcicnara, ez ilhit 
' apod Ambracic finis : ' ntmniqae 
dicont Orsci *ApiBpmKio^ et 'A^ilpaud 
nyt, et Latini similiter, * ais* et ' Ambraciota.' Coani. FW- rent. Mitylene eti jwirtcn, 
mfud Vmhrmeim fimiM. Roai. aus Mf 
tflenm pecfm, 9f€. Elnenlu MHfkt 
et pectm. Meliaa ita bmo jadida. 
qnaro Mittflenm ett pedMm: taaaelai naa 
iKnoranio*, ArcbeairatBm disiaacvaii 
M icrtrat ^ MrruX^ni. Se miig tr. lapto- 
bat hanc Scaligeri emeBdatioBam C^ 
Inmna, noo sine qnadam acrimoaia, 
dnm Scaligemn DiBua inierdBm ia 
Veierum scriptis emcBdaiidis aiM i- 
APULEIt APOLOGIAIf. 

dentra addit, «t ■ 
Irmli *erbi( nit t) 
edidil, £■< WitytaM 
ftd Amtnda 
■d Atfaenvan 

^afudAattTmeitatii: rqedtn— Tm- V^, IIV(t. <wi^^Bf.^a^ 

DBbi coDjectnran, Jfa* Miljlam tM mali&m tmrmdt6», 4*m apMi 

pcefni aptr^ ap^ AM^rmim Mwt: O^. Prir. Pk>^ AlMk ■•• 

Md CuinboiM obdat mtth ralia ia TcriMiBnfcia aeripat « Pfai 

■ Hilylme ' nt ct S*l«Mio C Tii t w ». u. cif. Sl. (fiK>) * b, ^ e 

dilmjnbcnli.irilfbMctfyMla,^- ncaur » Aifc ri ii — g— i 

radrnifw tpmd Jatraoa': m) .!»• Mcl :' < 
(racinni int ^■trarinw, 

IranM lenlCBliu pcctiMB Ue Mi- *MaMMMrra 
tjlen«,«t (f 
pro vrl apto piue ride Bi»driw. KbL ^ ( . iMp. >,«CrictM r.de PiM.cap,lT.delfit;iaaBlaa, Pii|i i ad Mmm «rrcgt OMi 

qnein Scaligtr Mc rcpMi Tiittal, iMFiliri a^ riwp w ^^ ^s. C^ 

•idi id b. L Ep. O. C. Bmm. Metri nM mta ammm t iiit Pl^ B. 

conitilaendi coaatai ilnaH lacaai K. ix. •!. Bmfik.»df0m,ri^iam 

eoTrnpii. Naa ci Mw. et Anbo- {iu. n,(lUm, ^ {S» teOw».. 

trati Tcna hand dnbie l n cadn» Mi- Om* ScaL ia CauL « la^ •««, 

IflM nl pcdn : at in prisa pedr «it ia Aatfc. Lal. Mk tt»a«l»^W, 

■nipulns, qnnlci *cTMi ap^ H*. 9c ■•■ ■liM|^, mti facrit mmtm 

mernm aliiMqne aliqnoiiei acevrmt. piici* tBmdt iai nrili Bcia Ms. 

Infra ' HelanamB, tardnB. ftc P» ct EM. aMC Cmii*, ^t ^fi Vm. 

Ijpni Corcjrra,- Jk. Idea P ai l ti himtm (KOt. — IfOn. OmtimM ml 

p. 1S3. £d. Heuel. ' Capilibn M. ...m)fitmt. Cinn*»w riajinlHM 

tanlii pinns rccloM|n« capr ei cat.' Jwlrailinif plf iiitO«t.Prit, 

De lalibni *m. lide HcnnaBi Ele«. Flar. Altcah. Jiiilirai'^ ^m» kdte 

Doctr. Hrlr. lib. i. c 1». f 11. et Ibt mt fcriic. ■■ CMril. ct > EdL V«k^ 

II.G.M. t«.etll. B«MitaipK>ie Kcir*>.EIaLScri«.Bwn.wAaA. 

edldrrantCM.<iHuaqnodiaqB*Ed. Ut. Mibiai 

lcfiior MitjUmi, «tdctar c*m b tjp*- Uiilmi B 

tbeU, liect eutel ctian in M*, Pitb.) p. 7M. ti 

OmtU Vo«. l>rle. Flar. Malc Ela. ti> MMfltam a 

Scrii. £it JWtffba*. PiJDiEdd.BM« ^ii iMhiwJal 

CaiBBb. Mai Jfi^rim*, *ri JVilfte. lpM>rixvd%ai,fMrri«*MfaM,ftf 

D'Or*. SMligsd uujitiux J/iff^H ^a* »Mm EaaM hr ■»*if-i>.i .;< 

Ml |wcln n|>m» «t ia Edd. Valc pw(a/MMB(4« fM ptaa di ».l> . 3174 NOTJS VAiriORUM IN vel omnino de sidii Ambreci». Qao- 
niam vero Glossae vett. xa^iJi^ in- 
terpretantnr coJicef/tiiii, qnam vocem 
de finibus et limitibns paasim Latinl 
ninrparunt, hinc ex Oloasa roanaTit 
illud finet^ qnod ▼ertnm prortns pet« 
lomdat: nam ^liRfrraer/iMt, qnod noa 
nemo volnit, ferendnm y\x pnto. Ar- 
chestratus canit etiam, apnd Ambm* 
ciam pectines freqnentes esse. Poa* 
sis etiam snspicari latere nomen Ch^ 
radi^ nrbis Syriae, qnam memorat 
Piin. V. 20. J. B. 

Br, 9argu8,8fe,'] Tnmebns hos dnos 
versus sic scribendos etiam ponit: 
BrundunUiargv$bonM$e»i: hM»c,wmg' 
ntu erit n, Sume. Apricbm fiicem 
scito primum esst Tarenti, Lipsios ve- 
ro: Brundunitargusb&nuMedurywmg' 
nua erit ri, Sume: apriclum p. »c, pr, e. 
T. Ut sit magnnsy etiam praecipit 
Arcbestratus : Triftos fx^tp imrhr oap' 
yhw, rvp^ icardmorotf, EbfuyiBjii, (hppAif, 
Zpifiti httaXyiUvop t^u. Colv, Secutl 
sumns jndicinm Turnebi in restitnen- 
dis qns hic erant cormpta. Adfers. 
XXI. Casaub, Magnus erit ri versna 
requirit, non magnMS ri erit, qnod ta« 
men est in Mss. et Edd. ante Casaub. 
J.B. 

Sume apriculum, tfc.] Hieron. Co- 
lunma, Sume, ast apriculum scito, tfc. 
quasi scil. t^ piscem rx margine irrep- 
sisset. Ego non probo, nam cur glos- 
sam cjusmodi, ubi loci toiios series 
de piscibns est? imo supra eodem 
niodo loquutus Noster : * Aut venan- 
dis apris piicem apriculum.' Etsi 
non negem signantius et ad discri- 
nien dictum. Pric, Brund, Sargus 6e- 
nus est, hunc, magnus erit ri, SunsCf 
apridum pitcem scito primum esse Ta- 
renli. Ita Pithofus, Scaliger, Casau- 
bonus, Oeutilis, et Pricapus ediderunt. 
malc vcro Colvins : Brundurii sargus 
bonus est : hunc, magnus ri erit, sume. 
Apriculum piscem scHo,tfc, qui in notis 
testatur Lipflfum legisse: Brumdusii 
sargus bonus estur: magnus erit ri, 
Sume: npriculum piscem, ifc, H. Co- InnlBaptaffn ntloasB pvtnty ccfiigit* 
qne, Sume: mat Afrkmksm mkm, 9ft. 
iaprobante Prie»o. J^rscln antem, 
Tel «prJcnlBM, vctcribM 
qne qoia fnerit, 
emditiaalmno H 
ad Avieni Fab. xzxtiii. pef. m. 
qni pstM» Idc etieai penitna iaetila 
verbnm recte dcninat» et pre ce pm- 
elara enendetioae anWtitnit, 
«■sit aafjgnf 
eris d. 

primstm eete xemiisr hoe 

nna qnidem aergna Bnmdnaii est, aed 

ai mu gnm s , vel nectety id eet, ^vrs, 

vel in re laute eria, swr, aive eme, 

Apolnn, qnie, ticet CMioTy ndier 

est in Apelia. PAfms voro, vel pif* 

emm, ant pkuemm^ diviiibm iatcr M- 

eiaa in honore fblaao ^orlboa erodile 

Ulie oatendit ; nt de egrcfia kac ean- 

jeetnra non dnliitaadnaa 

PkfcU vero piada 

fSkof alga, aeeyhM» de qoa 

rentnr legi obaervata 

Callim. Hynui. ia Del. iMw et Uar 

inter plseea, qni circa 

gam inveniuntnr» fndli 

merantur, et cnn tardia ji 

ab Oppiano lib. i. Haiiont. IMw nhi 

icv^Scr in prino cod. Palatiao lcgi 

ad marginen ed. Rittorali. aotatar : 

vide plnra de phycide apod Baaii 

let. lib. VI. de Piac. cap. !•. Apri- 

culum tamen piacem iater aBoe an» 

morat Appnleioa ■ Apoloc. P^f* ^ 

ed. Casanb. * Si dicaa aaarinui pce- 

tinem comendo capillo qaiaattan, vd 

ancnpandis volocribna piacon acci- 

pitrem, aot venandla apria piacan 

apricninm, aut eliciendie nortnia na- 

rina caWaria:' qnem ad kea Eaaii 

versos illic respicere,et 

dicare posse opinor, nanB et 

et calvmria hic qooqne 

jongit. Relineanaa ifitnr 

et pkffcin com Cl. Canoc g ietefo la- 

gamns hoc' nodo : 

erit rij 

tf€. neqoe enin opna eeio 
APULBll ArOLOCUH. 

enendtUoMWilbaiito bcGiMta. fM ««Ifa ^ 

pag,SSC taMtmagmithtm,ll^» Arfiia^mtm 

tfmlit. PAycte tda fhmmm, ^ ■N ![■■ Mfn^a 

«UBen reTocavit : led t^tBt UCB^ee 
olioiam opioor »c pMcoa: p 
■ VetnifaMBi oiDO ignolOB ex Ap 
ilerM. 1d talgaU 
acqniefccDdiun pato: bmi' 
trit n pcnioers ad mrgwm, Ai 
trati Tenoi ufnui, a Ctiwm < 

<m nibi ridetor. Aproreaa i ■!■! 

Vcieribai eti 

de laibni Plja. lib. *iu. cll.) '■•' 
prinii ean id DMlraH ■udefel, ^a- 
tin^Ddigntiaaddidit peeta /iiiy 
Supra p. 461. Ed. Fl«e. 
TolaBUbna piacrn aec); 
Tenandi) aprii pi 
p. 471. <aiel 

kct. Mi. FuT !■ D'Orv. ,itam. Ed. 

Vie. iU: H*. Filk 

J.B. 

■ai]Tnwb«: Vid. A^M. AL ~i* d^ JbC J 
rSMrmUt /ac ti 

tpmd.iUfiadSmmfr.)ft. Dcelop« mief li ^md c 
tararn cliaai leribi» Arehcauanat Ut/ma 
ted ila at ad enn EnBiu rii ntftx- 
Iwe Tidcri pouit. Lvdliw: ' ttmm 
prBcUnit clope, qBcai jEgjpto ma- 
gnt BOTcbit.' Vorro : ' Nee ■•Iti' 
nummni piicii » Mi« captu glapa.' xxsl. ad >cip. C 
Un«ramnt igilBr lieet bBle vena Jmbi. le^at, Mtnw^ fm ^mm 
Biedieiaam elian. fMe. Flor. fc^ i i\ i ■. Cmm»mfm^^*\tS.»ti^ 
Toai Ttltmk fmtmm Clmi » ^mi OeiM. Ctmm. itCJ Mbmb «Mm 
Cenatfiod. Ua £lope et Scaia *id. t^Si, amrt^ /m tmm Omimm, M 
ttDintilian. iib. t. c. 10. et Pi>.p. CMt ^arf. «k, et p 
»00. Eimtnk. Hirar ■ 
«Bid Jbn^«t. «Mt bom, Swrmli, piidt BoneB ■c^aa dc< Bia, aal ■£• 

bere, qoon BBicali|BB lae* laan |e- 

nu,qnod ptwtlaBtittinan m iUo re- 

pcrilnr, reddat •oaiet Oraur. Sed 

forie aoa ipii etiaa, qaid caweeai- eecBeril M mtgrik pmm,tki/mtm. 3C8 mn^ 'ruBomam m 

APDLUI ArOLOCUM. 

rt Edd. *ctl. lcgitBT Ch m t mm ^ DcipH 

C— m; ^nd: id tpgfte r t pw| WI t- ■^«w 

Ir». Qoar* Sata. lcsit •< OaM.- fn na 

fB^, at Tcriu *it (poadueai. fiih» iMw A 

io Eonii (TmsBeBli* JBTeauntar p«T- Jvr» i 

■tialti : cl lw« certe aMlta iB ». 

qnam cDin pteriM|M Cwu ap^ : ^ 

^■hI. ild pro apod ol>naB ot, ct 

corrigcDdoM (brKu lo Vcgci. it. fl- 

iWe Miiu. Ed. Schvcb- *. 1. fwd ucwm 

Jtfwm: abi H*. Voa. ad M. Kt ttm tmt 

(t»li» Mqaltnr ' Neiiarii >d pairi- ifHfeN,! 

■m.' Niii lotBB illBd ^ad c ^aoM m f£>«. 

inirgiiiali iw Nnt. ad ptfr» Imc PKaian 

intmiaB ^t, icripMritqac E—i— (Mo, pr 

CoHi. NaB/acnHrad>cl^Ca- ceaOra 

ami, Doa ploccl. Ulai eot, propiaa IjImm, 

Mitii iDDlieBdaB etl, qMoi ftecmt babinL 

pleriqM TT. DD. ct BdttorcL J. S. l^ i^M Tr T. A*ig. *J> i i" < »«» » . 

Pag. 400 Snnua pmfm orftrMi Am^ 

Jmu] Hok Enii verMa ia ammm Nt^^miralrimmkit i ^itm J JUt- 

balMbet OlooMtar Pciroui wl cop. tcr ArcteMnm : U •■^v dr m^ 

«t. 8«ljr. obi acMrril Epifnwu 4Ar *mx^l^ «^ fh^- «* FM)*- 

■npra cditDm Ep. \t*. ' nltiaii ob hm: •niial Wlilll ■llia ' 

«rii Adtnctai Seoru, itqae oma oa ct liac OiMm cafripodM ik 

StiIU :' In caim iUk OkM «eie- *ii.e.^M.aU .^ tef CifaMT 

rei : ' Scin» piidi aobiliHian Beaoi, Idca. 

■Mri Carpatbio frcqsCM, ccie b raM Pd^pM CMpw] I4ea> AiiihiaHa 

Jd*U dictu ab Bnaio :' abi dc hoe im; ■d»— ifcTilfcy^»^ A» 

piicB LiDdcobrofii doIu C M i ale ct j^im, U K^^f" rpfpa g^Uajk 

Torreot. id Horat. Epad. II. «l Cik 

Semm hic prime prodoeu ab Emj* C^amim rm^mm Cmrum\ T— tfc. 

pool, qaa ab Ovidio, Peiro«ia,«liii- CWmia f««pM AJvda ICaiaiCMi 

qne corripitnr, obiervat RittcTU. >d lipei* e*Mia yi»faia, <»m.- «el, 

Oppian. lib. i. UaliCBt. v. IM. Car ttmnm. Aunm, m CeW, fiMb ^ 

■ntcm Sc«m> Veteribw a proTtrbta bm, ^Md fiitiiiii ote efiaM nodM- 

((rrbmi J*c>( Toearelnr, pr«lcr m- (adaDi lai W« cfad GeSa* ; ' o^ 

Uta ColnmDv, OHliH, el ColTie: dcMJM A;B«i AdmiMtiiM ftiw 

Tide VKlCi. lib. I. EBMDd. cap. SI. d djib», ci|lial»c^Br, Mcrac / ct bb 

qoK illie olim mIrtI. Barm. Ctn- pfaia Mp. II- A. mii.aU Aw- 

iriM J»rit pa»t mfrtmi] ElcpM tm- ut mltt pioen aariaM, ^ .Mdwi^ 

cntio: ad q<um cxplieaBdam aaM tcI JiwM. OI*a«KM«cm: *Attr- 

uninuqiie locni iile BBid«: Aiim ty- mm, Ijfitt d 

l/faAu. •Vm Uymtir ' ~' 

rit ilmatjvrar, 4 fi, 

Xot. njni Bobii iBdcs 

-Ipiintfail. WerercArcknlrBlM: ^ ■- ■ , ~- . - . ■ ~ ,,„,, 
3168 NOT^ VARIORUM IN etuf 06ffas» Hinc apiid Plantom Bac- 
chid. 'lodocti mores:' tx qno cor- 
rigendus apnd NoDoiom CaBCtlioi : 
' Qnid narras barbare cnm indoctis 
moribns P' nam vulgo male editory in» 
domiHs, Pric. 

De Dii$ immmialibut PtUriH Maivi 
cridert] Deridet Philosopbico more 
imperitam mnltitndioem, qoa ant in- 
^estigaodae veritatis tsedio soccaro- 
bit cnilibet opioioni, «ai M rk K«pc 
rpiwrrai fiaAXor, (ot in Argnmento 
pari Thncydides,) aot, ot potior pars, 
percolta timore nescio atqne ioani, 
Parentom relligioncs soscipit, ac cse- 
cos ritns. Minoc. Octav. * Has fabo- 
las et errores, et ab imperitis paren- 
tibnt discimos, et (qnod est graYins) 
ipsis stndiis, &c. elaboramos.' Prn- 
dent. lib. i. contra Symmach. 'Sic 
observatio crevit, Ex atavis qoondam 
male cappta, deinde secotis Tradita 
temporibns, serisqoe nepotibos anc- 
ta, Traxeront longam eorda inconsnl- 
ta catenam :' confer qoK in Sat ZIT. 
Jovenalis. Idem. 

Q. £im. tpdes phagiiicaf qum vermkm§ 
Mcriptit] In mendo cubat titoloa op«- 
ris Eoniani, e quo enm levarim lcgc- 
rimqoe, Q, Entmu Ickikifopiuigetiem^ 
qua versUrtiM scriptitf sen Orsce ma* 
lis, Ix^vo^oTifTuicL Foit mibi etiam 
verisimiie, legendnm vidcri, Hedypm» 
ikia, seu 'MvwaB^tq,. qno nomine ver- 
sibus opnsculum inscripsit peritissi- 
mos rei colinaric Arcbestratns, ali- 
qooties ab Atbenaeo landatum ; in 
quo qnedam, qnie ab Ennio translala 
vidfntur; immo sunt: quemadmo- 
dum post docebimus. Qnod argu- 
mentnm certissimnm existimandom 
est,eamdem enmindicemhnjosscrip- 
ti Eoniaoi fuiiite. Simile volumen 
Varronis vtpi AccrM^rwr, de quo Oel. 
lius I. VII. c. 16. Colc. Non tam fa- 
cile est verani lectionem istius loci 
prsestare, qnam argnere falsam pro- 
clive. Ed. Romana habet» edes pka- 
giiic; Video placere doctissimis vi- 
ris indicem carmiuis Enoiani faiste 
IxtvfoFyuB^ Ilmqse Ue etae 
dandna. Ego dmm dilifeBtim 
rem leetioneai raapena lin so ff , aMo- 
cor in snaplcimMfli, trsctaasc 
eo eanBine neii ioIub dc 
ied et de alila eacaleatia: ac qnid 
nbiqne temnBB palmam oMecfet 
pereenaaiaae. Itai|Be poemati illi fe- 
dsae dtalnn Edcsfa ecl P*^giaa,koc 
esl, 'BAEXrA^ «ATIKA. Sic Oraci 
qnidam, at es Atlieiee diicimai,ha- 
jns argumenti libroa tmm a ciibcreat, 
Vkspi iUmm inaeripeeraat : ai Mac- 
siiheos AthcnicBsia. Varro wmmm e 
Menippeis saia ws^k lt a g |i dv p . lia 
ergo, fora fiiaty ia Appoleie acribca* 
dnm, Q. Emmm fidaalse oal PAegscis, 
fo^ tergjkm s ir i p is l , C a a ao b . Q. 
Edespkagiiicm, §mm etraiias 
Hsrc scriptura aatiqaa, ^i 
falaaoi alii jaoi ollm eTiecraot. Cla- 
risa. Caaaobooaa acribeodaaB arMita- 
tar, Edciiii eal Pks^sesM. Sed aea 
valde oaiUtaas folt Aoti^aia doplici 
titnlo nMNioaieota aoa laaigaira, oaa 
Ulod argoaieotl varioiaey aot certa 
qnadaa ratio peatoloral* NoUovera 
diveraitas ioter Itafvi^ sad farym^ 
oodc ci Ula siadliaoi veeoa repeiiiit 
Miooi elegaoa* Et Gracoe hi^oa ar- 
gooieoti opera «q^ tt s rrw ioaciip- 
sisae compcrioioa: oi opod Latiaia 
eoram imitatione Varra Meoippram 
«•pl asffiukrsm^ leale Gellio lik vii. 
cap. 10. Vcrsoi aaleoi lali, qoaa r» 
citat Appnleioa, ealeodoal fiaoioa 
boc poematio receoaoiaae noioii ge- 
nerii soavia qnseqaey et ceoMwodo- 
tionc gnlc nobiliora: ideeqoe haod 
abanrde veteria scripion» veatigia 
accntoi, titnlom opesia laiaae dixe- 
ris, Hedffpkagim. MoUmi vero, La- 
tiais familiarc, a Orvcis iaoMra epe- 
ram argomente, ipaaaqae adeo io- 
scriptioDCi ; molu eb ilsdem autaaia 
traaaferrf, mnlu de aais edleufe. 
lU com cx Atheomi Ub. vii. oelligi- 
moa, Archestralon eoofccisao opos 
plenc gemioi argaaMOIi, qoed ilaed- 
iiior ioMripterat : ploriioiqoo «s iUe APULBII APOLOOIAM* 3169 vertat reliqai, qoos Enniat trtnt- 

•criptit et vertit. omnino Yerisimile, 

eondem muctorero, a qoo mrgomen- 

tumy ipsnmqne tdeo opas mutoatas, 

in titnlo qooqoe secotom. Qoare in 

Appoleio reponendnm, Hedffpatketu 

cu, fiur venibuM §eripriL Wowerios. 

Folvios tx V. C. EdeipkagUica : qoae 

indobitate vera lectio est, licet se- 

conda litera extrita in eo foerit. Non 

enim omnia pisciam genera videtnr 

Ennins descripsisse, sed ea tantom, 

qnc sapore in primis nobilitata es- 

sent, quae aliobi, atqoe aliobi meliora 

nascontor, ot loqoitor Plinios. £o- 

dem in argomento et alii veteres 

operam otiomqoe saom occopave- 

ront, ot Arcbestratos, Antipbanes, 

Hermlppns, Mnesitbens Atheniensis, 

ea qoibos molta refert Athenaens. 

Nec dnbitandum est qnin et VarrOy 

Satjra mpi iUirftdrmff et Ennlns plu- 

rinia de Oracis transtolerint, nt hi 

versos Enoii indicant, qnos ez Ar- 

cbestrato ad verbnm pene convertit : 

Toht fuft Aliwf Ixci tuydXmts, torpma 

V^Kfivdos, Tia Hfrrovf HdpiWf rohs 9k 

Krhma ii Mitu\4>^, nXsiorovf 8* *A/i^^a- 

Kia vop^ci, icivpovf rc /mt^ oKnBir 

MctfvVp ^ «vXcipt48cf or^wvwofBpS^ 

K^YXfl^ ^^ borom versaom apod A- 

tbensom legitur koX ftvXora /mt^ a&- 

rm¥, scd ingeniose, nt omnia, Casau- 

bonos ita legendoro censet, ut scrip- 

si. Sap, GttU, Locos conroptus. Q. Emm Hedepathitiea. Ita conii 

gendom ez corruplo Hedaphagetiea. 

Scaliger. Sub titolo Q. EtmU Pha' 

gedoruM Fragwietitumy edidiC Pithceas 

post finem lib. vi. Epigr. vet In 

Scaligeri Catalectls lib. i. p. 915. vl- 

tiose excusom est Q. Eimii Hedypa- 

tkdieoruM Fragmadwm, Phagetieo' 

naninscripsit Hier. Colnmna In Frag- 

mentis Ennii pag. 166. cnjus notas 

evolvisse opersB pretlnm erit. Sed 

titulum hojnsce Enniani poemalis fn- 

isse Edeita vel Phagiea putat Is. Ca- 

stnb. ad Apulei. Apolog. pag. 160» 

apud qnem ezstant hi Ennii versns, 

qnos de Orseco fonle derivatos ttque 

ez Archestrttl Otstronomit desum- 

tos notat D. Heins. de Salyr. Hortt. 

lib. II. ptg. 101. quos vide tpnd Athe- 

naeum lib. iil ctp. IB. ex qoibas non- 

nnllt in his Ennitnis ilUc corrigit Ct- 

stnbonnsy cnjos notae td Appnl. Apo- 

log. merentnr legi, et Scipionis Gen- 

tilis tc Pricaei, qni praefert tltnlnm 

'Uio^aytKh vel ^lxfiv^aryiKd. sed ifiv' 

sraBfrriKh pltcet Salmtsio in Praef. td 

Tab. Cebet. Arab. pag. 17. Addepha" 

gia vel Addephagiea Trillero lib. i. 

Observ. Crit. cap. 14. licet in fint 

capitis magis inclinet in HedypatUea 

vel Hedypathia^ qnod omninm probt* 

bilios videtor, qoit hic titolos foit 

poemttis Archestrtti, de qoo agit lib. 

III. cap. 1. pag. 160. et vide Casaab. 

ad Atben. lib. vii. c. 8. circt finem. Florent. Heiiphagitiea. Rom. «rfes- Slmile opos Vtrronis fuit wopi JUap d 

phageiiea. Aldas, phagetiea. Colv. vffr, de qoo vide D. Heins. lib. i. de 

Hedapalhia. Ctstob. tedeatii, aat pha^ Stt« Hortt. p. 81. ntm nterqne Inxam 

gieii, Folviasy Edaphagitiea. Vide ct delicits cibornm nimis exqaisitti Wower. EUmenh, Qnanta helc In- 
terpretes. Eqoidem hanc ig> > p a f tr, 
etsi ante eam corrnptam fateor» ex 
eorom interpolationlbns evaslsse cor- 
mptiorero puto. Qaid opos est JEdef- 
tii aot Pkagfeiif tot Hedfpathetieiit 
innittmnr vestlgiis Biss. et Edd. prin- 
cipnm : htbent et Hedfpha gitie a f et 
(qood posoimos) JEdee PhagiHea, £x 
his snspictri licet scripsisse Enninra 
'HSvfoyuc^ tnt certe *lxJhffaytKL Pfie. in istls operibns perstrinxemnt. In- 
slgnem etiam operam td emtcnltii- 
dos hos versus contulemnt Tnrneb* 
llb. zzi. Advers. ctp. 91. et Stlmts. 
td Solin. tom. ii. ptg. 11S8. et teqq. 
ed. Paris. Bmwmau ad AtUhaL IM, 
Ep. ItS. Edd. Vie. Jont. pr. Bts. 
Colv. Cts. Vnlc pr. Oent. Pric. mda 
PhagiHea, Florid. jonctim esdeiphagi' 
liea, qnod nihiU est : llcet ei leetloni 
proxime tccedtt Ms. Fnlv. Edeipha* DHph. et Var. Claa. Apui. 9 P 8170 WOTiB VARIOKVIi IN gU» qiMMKKlo CRdl Ed« Rom* edidil 
Wow. et citat Frcher. ad Aetoii* 
Mot. ▼•• 161. lefl et liOG esplicorl 
neqiiit. Edd. Ald. Jnnt. poit. •!«• 
pliciter ^ayirmiL cootre Mm. et Edd. 
Scalifer in Ed. Volc* tec. ^gui ef ^n * 
jBtir. Hedyfkagtiiet^ cdideront Elia. 
ot ScriT. adstipnlootibnt Mu. Flo* 
roBt Fnx. et Pitli« ntei qnod per I 
•eribuatfkagUkm! nt prins tcriptnm 
fniite videtnr, * Dioditinnns/ * Apo- 
logiticnii,' et tini. vide Salnint. nd 
Lnniprid. Heliofab. Sl. Mt. D'OrT. 
waciiwrfagiHem. Pntaren cna Oto- 
BOT. ad Oell. vii. 10. Mttomni dnc- 
tn HtihfpktgeHea fbiste Temfli En- 
alaoi carminia titnlnm, I. e. de edo* 
liii, qna optinM lapinnt; nt lofrn 
Noater : * Qnaliter aMns ant jnMn« 
lenU» optime Mpiat:' nnnc vero» 
cnm fnerit liivwdStta Ormel poetm 
Arcbettrati carmen epicnm (fid. A* 
Hmo. I. p. 4. eJ) qnod imitatnt Tidea- 
tnr Ennint, credo legendnm eue, 
Ueiypaiktiicm^ cnm SalmM. ad Solin. 
p. 7fM. b. et in pnef. ad Tab. Ceb. 
Vemm eoimvero fermioalio eHea tit 
■entmm plor. neceMe ett : qnare rk 
jrnn i M Hidfpathetiea^ qwm v e ni t m 
eerifeii . • . emumerai^ egent ampliore 
emendatiooe. Seoterant id Vnlc. 
qni nmrgini Ed. Colv. adscriptit Ix' 
iwemoBtfrunis, et Scalig. in Ed. Vnlc. 
acc. edeni k d v mwB i iiuceiSf cnm Scriv. 
Heifpkegeiieii ; nec non Lipt. qni In 
nnrg. Ed. Bm. conjffcit eieua PAn- 
getiea* Mss. O. servant temiinBtio- 
Bcm ea: nec placel emendatio Lipsii. 
At in Mss. Pitb. D'Orf . pro seq. qaee 
enstat c, ortam ex compendiosa scrip- 
tnra : bine scribo pd. J. B« 

Ommibae wi C^pM] Corrigcndnm pn- 
tat Taro. Oamikae ai Clfpem. Cl^n 
AfricsB promontorinm, apnd PUninm 
lib. V. cap. 4. et cap. 7. Sed etiam 
piscem hoc nomine ponit Plinins et 
Cnllisthenes ty, yaXarruum, Teprtnai 
M iw abrif tih^ ^X^ aXetavaia aaXe^ 
ftewt M rmf ^yxaplmw, cnjns loci CO- 

|Nam nobis fadt doctisaimni Jei. 8cn- llgor Amob. Laetioa. lib. u cnp. t. 
C^ Tmmebna leglt» O nmttni ot C%- 
peee: poMnmnt et ol Cl|pea fcl a Cl^ 
Nomm loqnnwli genna * mnateln Cly- 
pea,' nt * fimmi Cbio' npml Varro- 
Bem ImitatloBo Ormconmi. Clnpen 
eit nrba vetcram CnrtbaginieBsiom» 
qBom OriBel Ooogrnpbi 'A#vfta f o- 
cnBt. CiSMil. Hi f ortBt nb obmb- 
datoribnt farie loterpolati toBt. Flor. 
pro ii^paa leglt «lipfn. Rons. d^poo. 
Vide Cohr. et Catnnb. JEIiscbA. Ai 
C jgfee r Tnraeb. Hlcr. ColnBumyPltb. 
et Bcnlig. ne Ci|pea edidit Catnnb. 
OoBtilityetPrlcmBi^nl Cbifm Hnrw 
dBiB. fai EBmBd. Bd PIIb. Ilb. n« 14. 
dc clBpen pltee, bob ¥oro Brbo» fai- 
teillgnnt BOBBnllly Bt BoBdelotlBi lib. 
▼n. de Piteib. enp^ !•• do qno iBter 
nlioa pitcot, tilBrBaBy il B il oB Ci , timi- 
letqBe, ngit ScnUgor. Hbi i. AntoB. 
Loct. 0. S. ot Mintwp, nd Pbitarcfa. 
de FlBm. p. S44. tod rectfam 
et CoKuMm Cljponm nrbeB 
gBBty qBom fai tiq B e B tibBt firiibBi^ 
mqBO ac hi VarroBlt Ira gm iBto» etioBi 
rceeBMnt locOy fai qBilNM iBsigBitiia 
Batcnntnr pitcet, nt boc vertB didt 
BMMtelMy qnm ClBpom 
omBibBt mariBit mnatollt 
Ett fera Clnpen nrbo» ci^ 
etlam LncaBne Hb. ir. iSS. * iBter 
temiratM magBm CiHhnginit nrcet 
£t Clnpenm tCBniC ttetioBis Htora 
Botm :' nbi Cfaftmn ei m eli o ri bnt li- 
brit prmtnlit Cl« OBdoadorpiBt, bob 
Gbpioaiy CUfeeta^ vcl Cfypiom, Bt Ib 
aliit; ibidemqne Pntrant nmBi fai 
Botit snis banc Iptam EbbH f ertBm 
etiam de Clnpon Brbe, drcn qnam 
trnctnt Init pltcatnra iBcrotnt» ncci- 
pit : enm f era in dodltioneBi 
pemBt RomoBl, aBtoqoam fai 
CartbagiBicBtcm facoreBt ImpotBm : 
fldo de boc orbe Soritam ad AbIo- 
niB. Itiner. p. Stt. et Meralam ad 
Ebb. p.4S4. qoem taaMB illlc 
dnm Clnpeam et A s p id tm difi 
nrbet fadt, f ideblt ex notb DmkiBb. 
ndSiMBmlib.iU.S44.Avm. ^llodi. APULBII AP0L061AM. 8in dere Wow. et Flor. cann Boniuiaiio, 
es emeiidat. Tnmebi et Scaligeri, 
contra Mm. Qaare, qnia ignonitur, 
qald pr«ce«terit apod Eoniani» Mss. 
seqnor. Dein, qiian hltce fertibas 
Eonina mulio» pitcei decoravit, ' et 
abi gentinm qnitqne eomm ioTenia- 
tnr ottendit/ quivit videf, coiqne 
pitci addiditte poetam nomen locl, 
atqne adeo Cljfpemm hic intclUgen- 
dam ette nrbem, non pitcem. Mtle 
autem Bnrm. et Florid. ex Toraebi 
conjectnra edidere Ckfpem. ' Mntle* 
la Clypea ' dictnm ette nt ' vinnro 
Cbio' monent Catanb. et Salm. ad 
Solin. p. 227. b. Sic * botpet Zacyn- 
tho ' Plant. Mcrc ▼. 2. 99. * ficna Za- 
cyntbo/ ibid. vt. 102. et alia tim. 
Vide Davit. ad Ccaar. de B. Civ. i^ 
24. OronoY. Lect. Piaut. ad Bacchid. 
II. 2. 68. Rntgert. Lect. Vennt. cap. 
20. p. 258. Bnrm. ad Anthol. Lat« 
t. II. carm. 122. Tt. 20. cf. Mnncker. 
ad Hygin. fab. 97. Oronov. ad Oell. 
N. A. III. 16. Variaf it Virg. JEn. !▼• 
80. * mariti non Ubjte noo . . • Tyro.' 
add. Septim. de B. Trej. ii. cap. 85. 
* Atina Hyrtaci Setto:' obi tamen 
Mt.Perli. addit de, qnemadoMMinm 
nbiqne eo loco additnr prtepotitio» di« 
Cmrim, ex Mmna^ ex PknfgM. Nottro 
antem Appuleii loco non obttat, qaod 
in teqq. ett JEni, Abydi^ tfe. nam ibi 
verboin eti necettario id pottnlat : at 
hic optlme legitnr, tnuiela «eriaa Clf* 
pmif i. e. a vel e Clypea, prcrtfel Mwi- 
kn» aliit mnttelit. Ceteram Tarie 
tcribitnr Clfpem^ Ciapem^ CUpen^ Mt. 
Pith. Ciippea. Or. aXvWiB. Perperaa 
Edd. Vnlc« tec tert. iMpem. J. B. 
Ckpeir] Qnte et AMpie, Strabo lib. vi. 
Solin. cap. 17. Meminerant Stepbao 
nnt etiam, Piinint, et Lncannt. Prie, 
Pao. 408 Jfarct tmU JEmi mtperm ei 
•eir, pL AbJ] Idem Toraebnt AdTert. 
lib. XXI. cap. 20. legit : Muree mmi 
JEnif oii nMprm •iirem piurimm Ahpdi^ 
Lipiint : Mwte» iuni JEm^ me plerm of- 
frra, pimrim Abffdi, Archettratnt: rokf "Afitiiot. Cdv. In Rom. Teni: et ett 
Tennt nna de Cycladibnt. Sed ex 
Archettrati verbit robs fUtu Alvof Ixci 
ita pridem emendafit magnut ille 
Hadr. Tnrnebat 6 voKvfuiBiarafrot* 
qnamqnam netcio an per omnia in 
illo argnmento Oraecnm poetam te- 
cntnt ettet Enniut: nnm potiot in 
quibntdam tnum et tnoram Italornm 
palatnm contnlnittet. Prtpterea tci- 
miu qna licentia vertati tint veteret 
poettB Latini in Ortecit tcriptoribot : 
etiam tum» qnando eoi ex profetto 
▼ertendot tntcipiebant. Catea&. Flo* 
rent. a. oeirem plurima Abifdi. Abydnt 
In Helietponti angnttiit, nbi baben* 
tnr ottrea delicatittiroa. Unde in Ca« 
talectit vett. poet. * Nam te prtecipoa 
in tnit nrbibnt colit ora Helletpoii* 
tiaca ceterit ottriotior orit.' Elmunh, 
Mwret «aal Mm^ ati atprm otirem^ tfc» 
Ita Tnrnebut, aliiqne ex illit Archet* 
trati, To^f ii(fat Khos lx<«* ut intelljt 
gatur i£nnt Thracitt urbt, de qna 
Harpocration in voce A&of. ejotqoe 
meotio apod AthentBum lib. yiii. cap. 
10. nbi in /Eno per octo mentet coe* 
Inm frigidum ette memorat : vide et 
deiEno Begeri Tbetaur. Brandenb. 
tom. iii. p. 85. Reete vero ati atpra 
otHrem^ non, Mmret^ mmi JEni^ mtpra 
oefrM, hiante vertn, nnde non opns 
ett Salmatii fnlcimento, tam hoc in 
loco, itfiiret mai JEnidy mtprm ottrea^ 
9fe, qnam inlra Swrretdid elopem^ife* 
Burm. Ed. Vic. et marg. Btt. pr. 
TemL Jnnt. utraque et Aidi (Em : ut 
in Antonini Itiner. p. 67. ted et ibi 
leg. iEnt : nt video ette in Mt. ciijut 
coUatio ab It. Vottio facta nunc pe- 
net me ett Or. AZKOf, de qua nrbct 
in Melane tinn tita, non longe ab ot« 
tiit Hebri, v. Salm. ad Solin. p. 114. 
Dein Edd. Vic Jnnt. pr. Ald. Bat^ 
Muret tuni JEni (Vic. Teni) atpera 
otirea piurima Abydi^ contentientibna 
Mtt. Florent. Pith. D'Orv. InJunt. 
pott. et Viilc. pr. m. t. A, atpera ei 
otirea pL Ab, Colv. Vulc. tec. tert. 
Wow. Ehn. Scriv. m. t. a. mtpera et 8172 NOTJt VAKfOKUM IN et pLAk, Meai. tamdemCaMamh. 
OtUL Pri€. Flor. tum Barai. ia Aatk. 
Lat. ir. «. A. mMmafrmmtrmfLAk. 
Ad faleieadaai venwa, qmtm ia pri- 
oribM Edd. cl&adicmre priaias viderat 
Editor JoBt. pott. a diverut e^teri- 
hm 9% iof^eoio inierta wat <ly cf, «i<» 
^m in nallo eooiporeot Bft. lao 
Iklerif iUif nihil opM CMe beno, ni 
faUor, vidit Salni. od SoUn. p. TM. 
Sioipliciler enin lesendom oipra et 
nddendam 1>, tic, iEaid: nt l*rwdid. 
JIM. Mmrid. in colamno DniUam, et 
t»po io Irogneatit Eonii, NsvU» eC 
npndPUataai.V.Vott.deAr.OramB. 
II. 14. qui Veteram loqaendi modot 
aolebot corrampi io Mtt. qoore Id 
recepiy refragante licet Borm. Pra 
tifroi D'Orv. ooifrra. J. B. Akffdi] 
D'OrT. rirft. Nottre »tate qooqao 
Oitrait freqoeotem ette Abjdoo, do- 
cet Ooyt Vojafo Utter. de la Orcce 
t. II. p. SS8. Idtm. 

Mmt MUffUnm €$t pedem^ ^.1 Tor- 
nebnt: J(f at ilf tf yiratf ctl, jKdra 4^pir- 
qmt tftd Amhrmeim mwmtt. Coi tcrip- 
torm aditipolatar parte aUqna Ar- 
cbeitretat : ria ipmmt Uifttt^ tp^ 
M mthma ^ MmiAVil» IlAf (^rivf 9 *A§il-' 
fifmtim wmp4x^» Pro carotfnon tobtti- 
tneodam centoerimy qaod prapiot ac- 
cedit ad Tolgatam lectiooem, coraMan. 
Nameonomine pitcem commemoret 
Ariitophonet : TUKvt^iitt, t^wMpmt, 
mmpdfittf Amue^, itrpm. Etti non 
Yideom odbnc, qiioroodo Yertot hic eo 
pacto namerii toit reddi pottlt. De 
qno odbnc delibereodnm. Ctlt. Hic 
Tertat in cod. Rom. portentoie erat 
cleformatut : Mvf Mitflemtt e$t peeteu 
emrmdnum^e tpmd UmbrmeiaJtmU. Her- 
enlet A^c^Ucom qood genot metri ittod 
oit ? Doctittimut Taroebot emenda- 
Tlt Jtfoi MUfltmm e$i peeten mperpm 
mpmd Am^krmtim mmtmee : not, boc modo : 
Miipitmm e$i peetem, empratqmi mpmd 
At$krmtiemm§ : cujot emendatiooit 
prinaqoam rationem reddo, opponam 
Arcbottrati fertoi Gr»coi, oode bi 
Ibctl tnnt, nt eot legeodot centeo : ttktpm 
~4 Anvff txti pu^ft^tte^ ttrptm • 
IBU l r r ioi 9*hp$ptmim tii Torint pnn potterior opnd Atbc» 
bodie iic corraptliiiBM lofitnr monifetto 
men, et didieliiemni 
ne PUnio ad«p«r 

venirLemendaTl piidi 

Ariitotelo 
inen 
IneiH e& 

Mii. correaimnt, Nnae vldemnnt de 
TOfin Eanii: in cq|ni prlncipio to- 
cea Jfnt malo poiitam bona anttnU- 
mnt : nonno enim jnm dirtnmy * Mn- 
rai mmt iEnl ?* deindo oUtor poeta 
Ormcnt: nt Taldo nUrar boe loTicn- 
Inm potnitio Tnrnebi ocnman fngera. 
Adjecera bnne vocnbmi ctn tibkinem 
oot doilinatam fal de ndo TOfiniy qni 
aUter enm pntabnnt raitnrnm: ted 
non mirabnntnr Torrienlnm otio kti' 
fmXtt^ nt appellnnt foterei eritidy 
qoi r nx y l p boc md$m momlno ri n t an- 
tlqnii poetli per fnltto taOUara. In 
boc Ipio frafmento toqnltnr: * Mt^ 
lannrnmy tnrdnm, dre. PotjpntCor- 
cjr».' Item tmptmt lofh n ni es oei- 
tigiit raterit lectionb aaradrnai. Orv- 
cittat tdUcet mora tno et jora cat- 
cot poeta: qood norant, qnl iUiot 
raliqnlat in delicUt babent. Lego 
etiam ^pod ulMlrofifnimy os lUit* 
' apnd Ambradm finlt:* ntrnmqnu 
dicnnt Or»d 'A^i/Vaon»fet'i 
nvf , et Latini timUitery * 
tit' et • Ambradota.' Ciiinlb Plo- 
rent. Miif^tmt eti pttitmt paradinB 
^pod Umikrmeim Jbm. Bom. ami Jfi- 
ipiemm pttitmf qv. Enncnn* Miifftm 
ti pttiem. MeUnt Itn nieo jndido» 
qoam Miifitmm eti pteim: timatii non 
igooramot, Arcbeatratnm diiliii rmkt 
Mor^4lfiT«Mpn.SM%ffr. Inpro- 
bal banc Scaligeri imin da t ianam Cn- 
lamnot tmm tino qnndnm ncriaoniot 
dnm ScaUgornm nimii Iniordnm ia 
Vetcram tcriptb f indindit dbl i* APULBIl APOLOGIAM. 3173 deateoi addit, et adbsrcw Afches^ scc tcrt. et a Bans. ia Aalhal. Lat. 

trativerbif rwh M arAw ^ MfraM^ Pra ^eeCai D^Orr. fj^lere. J. R. 

edidit, Eti Mlhfitmm Pedca, AfVfmt radiMfai ^pad A, 9f€J] Yarie et 

ilNid AmArmdm ■■■>■. Caiiabeww vcraai iaterpalatat fiut. Edd. 

ad AtlieBvaai et Appoleiaai eawa- Ciiaab. ct Bft. FaH. fraif fmm 

dftTcrat : MUffUmm ai fetUm, «^praa- mfmd. Mii. Flarcat. Pftb. c ar a d r a» 

^^padJ«iract€atci:r^|ecttqaeTar- ^pmi^ D'Orf. carafiaB f. apai. Ca- 

bcIn coBJectaraai, Mar MUtfkmm ni waboai cfdatia, ^aan capretn. 

feeUm mperfme mpmd AaArmrim mamm: Oeat. Prir. Fler. Altcab. aaaaail 

•ed CaiaabaBo obsUt ■etri ratla ia veriMu&tadwis accipit e Pfiaii fib. 

' Mit jlea» ' at et SalBMiio corri(ca- xi.cap.SL (pimt) «is, qme 

dom jabeati, MUfUnm eti feeUm^ dka- Tacatar ia Acbclaa 

r a dnu B^ar mfmd Aiiracisi: tcI Am^ babct :' ^i 

6raarBiii aat JnAraciiBSflB» HciaMas ab 

^«AraCTilai. Aaiplector vero Co- saac aieiias fccit 

laaia» seatcatiaai pcctiaeai Irie Mi- 

tylea», et e|pnnB tcI tepra^, Aabra- 

ci« tribaeadaai ceaseatisy qaia bcc 

pretso pede iasistaat btis Arcbea- pcr; qi 

trati : Tv^ M «^rar 4 MiriA^ini, IU«r- 

TMff V 'Affifmmim wmfixe^ mdmfmms re 

fter^ «Mr. at ad Appaleiaai lanada- 

bat CasaaboaaSy qai iadc bic legebaf» 

pro rel apro pltce ride Road cl e t . Gb. 

T.de Pisccap.S7.de Mitjiaaatcsi^ Prapias ad Mstos acccdit Caiaii 

qaeia Scalifer bie repaai Tolebaty earwidatia caralaafaf s^ e d , 4«. Ga- 

rideadb.LEp.6S. S. BBna. Metri rak* iBlcr caacraa amiait Pfia. H. 

coBstiiBcadi coaatas iteraai locaai N. ix. Sl. Hcsjcb. b^^h, tA 4r Twr 

corrapiL Naai ez Mss. et Archea- ^jbme rwrtVria, md, {Str 

trati TcriB baad dabie legeadaai JK- Qaod ScaL ia CataL et iade 

ifkmm eei feeiem: at ia p ria ie pede sit ia Aatb. LaL dcAt 

aaapcslBS, qaales TcrMS apad Ha- 4«. aea iatelfiga, aisi laerit 
BieraBi aliosqae aliqaoties 
lafra * Mdaaaraai, tardaa^ dcc Pa> et Edd. aatc Casaab. daat apad C7m- 
lypas Corcyrv,* Jcc Ideai Ebms lracM(Pitb. et l>*OrT. CMracif Td p. 1S5. Ed. HesseL «Capitibas » ...tic»». Casaaba« 

taatis piaas rcctaaqaa capreseas.' il«iiBiiiawii 

De taUbas TSi. ride HanBaaBi Elcflk Flar. Altcab. 

Dactr. Metr. fib. i. c IS. ^ Sl. et fib. cst Scafif. ia CataL rt ia Ed. Valc ii.cSfi.^SS.etSl. Bcae itaqae iie secWow.Elai.8criT.BarB.iaABfb. 
Cas. (aaai qaod Ib ^ Ed. Lat. Mlbi adhacdaai praplacct lcgitar Jfiffieaa, ridctar etse a tjpa- tJMiMi SalaMsii scatcBlia ad Safia. 
tbcta, licet czstet etiaai n Ms. Piib.) p. 7M. lacaB cz Mss. ita coaMii OeaL Woar. Pric Fler. Male Elia. tis MUfiemm eei feeUm, 

ScriT. EitMilipiiaa Pr jot Edd. aata apad Jaiiracaai. Okaradrai, Gr. 

Casaab. Mai J fi iptoBi, tcI Mktfleme, Mf&t tcI ya^dlpB, praprie ett fi 

at ett la plirisqae ct Mst. Florrat. tiaat ia fanaan alTci rxcaTatBt,eaai- 

D'OrT. Scafigcri caajectara Mil jiai qac tbccbi Eaaiai bic atarpaTlt da 

cif pcrlca cipvesta cst ta Edd. Vak. fmnm/memiw (da qaa ptara ibi Saba.) S174 NOTJE VAiriORUM IN irel onnliio de liDB Anibnei». Qao- 
Biain vero Glo«« rett. xafttpaw in- 
tcrpretantar toMdlMm^ qeaoi ▼ocem 
de fioibut et liinitibai pattim Letini 
nrarparant, hinc ex Oloisa roeneTit 
lUnd finn^ qnod Tertnm prortni pet- 
■nmdat : nam Awikneff Jtmn^ qnod noa 
nemo volnity ferendnm vix pnto. Ar* 
cbettratnt canit etitm, apnd Ambra* 
ciam pectinet freqnentet ette. Poe* 
tit etiam tntpicari latere nomen CAo* 
rmii^ nrbit Sjris, qnam memorat 
Plin. V. SO. J. B. 

Br. 99rgu$^9fc^ Tnrnebnt bot dnoa 
vertnt tic tcril>endot etiam ponit: 
fi^ditfit«iary«05eiia«cil: tarc,«iv- 
iwt erii n, Smne. Jpridam pi a gfm 
§eiU prtanun eta TareniL Liptint Te- 
ro: BinmilBtii aar;fnt 5eiia« «ifnr, miv* 
mw erit «i, Anne: epridam p. «e. pr. «. 
3*. Ut tit magnni, etiam pnecipit 
Arcbettratnt : Tibiot lx«<*' irr^ trup" 
yhff rvp^ Jccwdhr atf T o» , E^yiry^, ^pf^^ 
Vmm? SffMyiA^ ^«A* Ceh. Secnti 
anmnt jodicinm Tnmebi in rettitnen- 
dit qn« bic erant cormpta. Advert. 
Zii. Ca«aii6. Ifi^fni» erit «i vertnt 
reqnirtt, non lyiat «i erit^ qnod ta- 
MMn ett in Mtt. et Edd. ante Catanb. 
J.B. 

/hune apricn/Hmy ^.] Hieron. Co- 
Inmna, Siume, aai mprieMhm «ctl«, t^e. 
qnati tcil. rh pieeem rx margine irrep- 
tittet. Ego noo probo, nam cnr f I<m* 
tam ejatmodi, nbi lod tolint teriet 
de pifcibnt etiP imo tnpra eodem 
modo loqnatnt Notter : * Ant venan- 
dit aprit pitcem apricnlam.* Ettl 
non negem itignantint et ad ditcri- 
men dictum. Pric. Brmnd. Smrgua 6e- 
nat eat, hunCf wtmfnma erit ai, Anne, 
mpriehm piacem acitm prinmm eme 7a- 
rcnli. Ita Pitb«eni,8caliger, Catan- 
bonat, Gentilii, et Pricvnt edidernnt. 
male vero Colvint : Bnmda«ii «ar;pi« 
Ainn« eet : kmne, mamgnma ai erii, aame. 
Jtpricmlmm piacem acitm, tfc. qni in notit 
tettatnr Liprfnm legitte: Bmntfniij 
•nrfBi bmnma eatmr: mmgmma erit «i, 
Smme: mpricmhm piacem, tfe, H. Co- InMHa pi a w m otlOMm pntat, 
qne, Aanc: ««< Jipricniam meUm^ tfe, 
inprobante PrictNi. jlprieim antem, 
▼nl ignricnlnm, veteribnt ignotnm, ne- 
qno qnlt fnerit, conatain nocat vir 
enidititaimnt Henr. Cannegletemt 
ad Aviodi Fab* xxxviii. png. m. 
qnl piamm bic etiam penitnt inntile 
▼nrlmm recte damnat» et pro co pne- 
dam emendationn anbatitnit, Bma- 
nnHi «Brgn« ofnnt emf nnncf aiqgmtf 
«rtt aif Smme Apaumm. rhpem aeUm 
primmm eme TmremH: hoe tentn, bo- 
nnt qnidem targnt Brandntii eaty ted 
tl atqgnnt, Tel mnctnt, id ett^ divet, 
vel in m lanta erity tnme, tive eme, 
Apnlnm, qniay licet cnrior, nmlior 
eti in Apnlia. Pkptim vero, vd pfty- 
«mn, ant pfcnftm, divitibnt inter deU- 
ciaa in bonom fblttn plnribnt emdite 
imc eatendit ; nt de egregia bac nen* 
jednm non dnbitandnm videntnr. 
PAfcit rem pitda n ome n babet a 
f&mr alga» aeaybcai de qna voce me- 
rentnr legi olMerpata Spanbemlo ad 
CalHm. Hymn. in Del. IW. et binc 
inter pitcea, qnl drca copioaam al- 
gam inveninntnrt feailii etiam enn- 
merantnr, et cnm tnrdit jnagnntnr 
ab Oppiano lib. i. Hdient. IM. nbi 
a tf ftij in prinm ood. Palatlno legi 
ad marginem ed. Rlttertb. notatnr : 
vide plnm de pbjdde apnd Bonde- 
let. lib. Ti. de Pitc. cap. 1«. ApH- 
cnhnn tamen pitenm intar alioe ato- 
morat Appnleint in Apolog. png. 44. 
ed« Catanb. ' 81 dicaa atarinnm pec- 
tinem conMndo caplllo qnadtnm, vel 
ancnpandlt volncribnt pltcnm ncci- 
pitmm, ant venandlt aprtt piteem 
apricnlnm, ant elideadit mortnit ma- 
rina calfaria:* qnem nd bee Eanii 
▼ertnt illic retpicem, et ^iiriclnm Tin- 
dlcam potte opinor, nam et 
et eeivmfim bic qnoqne mcawifnta 
Jnngit. Retinenmnt Igitnr 
et pJbfcin cnm CL Cnmmgietem le- 
gnmnt boc*modo! ... Mne tiqgnai 
mrm mf swmmim v^wivpii M^mpewm «mOy 

^. neqnn APULEII APOLOGIAV. 8175 enendttione Withofii in Enc. Critlo. 
peg . 885. . • • hMme wyw grH «i, Stmu 
efnUtM, Phjfei» 9eiU frimmm^ Ifc, nbi 
Caonegieteri coojectoram late ad 
exanien revocat it : sed epmUM bic «qne 
otiotnm opinor ac pUcem: praeier- 
tim cum aprieulum Veteribni non om- 
nino ignotnm ex Appnleii loco pateat* 
Bwrm, In vulgata lectione eqnidem 
acqnietcendnro puto : nam rk magwMM 
erit «t pertinere ad asrgiMi, Arches- 
trati Tertua argunnt, a Colvio allati. 
Neque etiam tum otiotom illod pii» 
cem mihi videtur. Apromm catnli 
Veteribus etiam in deliciif fnere, 
' neque ' enim ' alio ex animali ' (ait 
de •uibof Plin. lib. Tiii. c. 51.) * nu- 
merofior materia gane»:' hinc, in 
primii enm id metrnm •naderet» dis- 
tingnendi gratiaaddidit poeta pueem, 
Supra p. 461. £d. Flor. ' ancnpandif 
volantibnt pisccm accipitrem: ant 
venandif aprif piscem apricnlum.' 
p. 471. ' afelli pitcii.' Fro eume 
Salm. in marg. «nmo: credo, pro var. 
lect. Mi. Fnx. In D^Orv. pieeee. £d. 
Vic. eiio, Ms. Plth. seeU vel eeco. 
J.B. 

Swrrenti eliepa/oe emoB] Tumebuf: 
SMrrenH fae emoM gJoifciMi, et Cmm^M 
mpmi» mi qmid Semrmm pr, tfc. De elope 
tamen etiam tcribi^ Arcfaettrataf ; 
ted ita ut ad enm Ennins vix respex- 
isse videri possit. Lncillns : ' Qnem 
pr«clams elops, qnem ^gypto sar- 
gns movebil.' Varro : * Nec mnlti- 
nummui piscis ex salo captns Elops.' 
Qnsramni igitnr licet hnic verftui 
medicinam aliam. CWr. Flor. Ao*- 
renti TeUren fmetmmM Gimmemm mpmd 
CummM qmid. De £lope et Scaro vid. 
Qnintilian. lib. ▼. c. 10. et PUn. p. 
1S90. Elmumk. Mlror oon aoimad- 
vertiise acntissimos viros, post ver- 
bnm, Smrremtif piscis nomeo sequi de- 
bere, qunm nnicnique loco sonm ge- 
nns,quod prsstantissimnro in illo re- 
peritnr, reddat noster Orator. Sed 
forte non ipti etiam, quid conveni- 
ret, reperernnt. £&islimet aliqnis. pfo verbb illb, Fme emaff, scripsissa 

Apptileinm Beeem^ qnl piscis nna cnm 

Scaro conjongitnr hoe looo, nt etiaai 

in lib. I. Anthol. a Panlo Silentiario: 

l^ vndpw, ^ fiSmms ^Ai^or ipeuOofaAmws» 

Nec displicet, si qnis legeret, Phm'^ 

irm, et sooo et literis simillimam vo- 

cem, qnsB res depravando loco fnerit, 

prvsertim apnd indoctos Hbrarios, 

ant sciolos. Hujns emendationia 

anctor Constantinns Caesar (si ejns 

opns est) lib. xz. de Re Ri^t. cap. 7. 

nbi pisdnm genera eoomerans acii- 

bit, Pkmgef^ SemrmM, Glancna: qnm 

tria genera etiam ita plane, et eodem 

ordine Appuleius hie ennmeravit. 

Glmmemm litera prima majnscnlis cndl 

debet: est enim piscis nomen, non 

coloris. Oalens Glancns alias dictna, 

cujns admirabilem ^tXmmropylmw et in- 

genium conunemorant acriptorea, A* 

ristoteles in primis, et Oppianas iib. 

I. Alient. Olbr M^ iml yXmSmos^ ts !£»• 

Xa rM iymMdj^etf See. 8eip, Geml. In 

notis dixi mihi videri legendnm Ao*- 

remti Bocem^ Gkmemm Cnmaa mpmd: 

vel proDioa ad acriptnram Tulgatam : 

Surrenii Boeam: qni idem piacia. 

Vid. Athensna. /d. ta App, Not, Smr* 

remti CkemmM. Ita eroendamua ex 

cormpto quod circumferlur, jSbrea- 

teMfseemmM. xhp"! genns ostrei. Sea- 

Uger. Smrrenii lopmdmM, glmmemm Ca- 

moa mpmd: mi qmid Semrmm^i^c, edidit 

Scaliger et Pithcens, quod probat 

Colomna. Jnngermannna in Epist. 

xxzi. ad Scip. Gentilem, inter Gn- 

dianas, legebat, Smrrenii fme emoM 

gimmemms. CmwuM opmaM. qmid ? [cf. Scip. 

Oent. Comm. inf.] Colurona autem 

edidit, Smrrenii fme emme Glaucum, et 

CmmmM apud, t^e, et pngnat valde pro 

fme emoMt ut Turaebua, quod Iropro- 

bandum videtur, quia neqne ex £n- 

nio, aot alio e vetustioribus, vix puto 

eiemplom produci posse, ubi fac cor- 

ripiatur: nnde recte viri eruditi, 

ubicumque apud poetai antiquos fac 

occurrit in vulgatis editionibus, /ace 

emendandummonnerunt. VideHein- 8176 NOTiS VARIORUM IN •li «t Patna Dotai ad Ovid. EpUt. 
if. 96. Remed. An. flS% et i. Patt. 
187. et VoM. lib. ii. Art. Oram. cap. 
M. HIbc apod AotoBioiii Epifr. 
Livi. recte oorrigit MarlaBf . Aceer- 
■Iwy vH fme§ wi r im^wi ^ercM: qood 
latvr Italoa poetaa teo etiaai cakalo 
•dpfiobanuilJob«Jov. Pontaiiet toau 
11. Poeoi. pag. 98. ' Oflkieai lace 
aa^ce pivn»* Sce, Job. Bapt. AbmI* 
tbtaa ptf . 00. CaminiiM : * Ta face, 
at ex bttniili/ Sce, plnrctqne alli. 
Male igitnr fu corrlpi poite nrgnet 
Moneta in tom. iii. Menagian. pag. 
S48. et Ml. Mibi porro bic ioge- 
■loaa iatlt ridetnr 8clp. Oentilit coo- 
Jectnra» SkrrenH Pkagim^ qnod, prop- 
ter literarnm vettigia, cnm /ae emu^ 
finiferendnm alterl emendationl Be- 
«am, prmtertlm cnm bic piadf mqne 
ae lUe cnm tcaro et glanco a Con- 
ataatino in Oeopooicit jnngatnr: 11- 
cot EUf alii» bic placoerit, qni edi- 
demal, Smrenii EUpemfu ewuu : ted 
vltioiOy vel EUoftif nt CoUins. Elo- 
pea cnm iargo jongit Lncilin« In 
Pragm.p.7. * Qnem prmclan|fl elopiy 
qnem JEgjpto aergn' movebit:* de 
boe piice elope^qnem Rbodiii adiig- 
aet Varro in fragmento iopra pro- 
lato, vide Rondelet. lib. ziv. c. 0. p. 
411. et lib. zv. cap. 18. Benn. £d. 
Vlc Surremti ekpem fmeemtu gL mpmd 
Ctaaai fvtd : item Jnnt. pr. Bat. pr. 
iod fmeermme Ald. Jttnt. poit. Bat. 
ioc. CoIt. Vnlc. pr. Smrremti eOmpm 
fme ewmM gl, mp, C. f . Vnlc. In marg. 
AoTvnli elkfm emmM: gtmmemm Cmmme 
mpmd^ mi qmid cjoi Edd. tec. tert. 
Elm. Scriv. Smrremii ehemmtf glmmcmm 
Cmmmm epad. el qmid, ift, ex cooject. 
Scallgeri. Ipio Scal. in Catal. et 
Bnrm. Antb. Lat. Smrremii hpmdme: 
et citat ita Ciofan. ad Ovid. Halient. 
TS. 18. Caaanb. Oeat. Smrremiifme 
emmm glmmemm Cemoi ^pod. Ai pdd, 
Wow. Smrremii f m ekem m i , ke, cormp- 
te. Taodem Florid. Smrremii pAe* 
fvm fl. C. epad. Ai pdd: ez Oeat. 
cm^ectnra. Jam coainlamai Mitoi. Flofaat. AoTfali lUapm (ilc CoU. 
Uadeabrog.) /a e w BO i fi. ^pod 
fmid, Pitb. Smrniim elmfi • . 
CeaMH fmid, D'Onr. SmrfiHm eiepi 
MmnmeelmmemmmfmdCmmmfmid. Vi. 
demai» mlmm ia modam Editorei 
bapc iaterpolaaie, et loafiai, qaam 
par ofBt, a Mii. aberraiie. Nam 
prbao qnidemy ex Mitomm voitifiliy 
nl fallory dam pnlety mrtai legea- 
dam Oiie ArrfBlid» qnome d ojam le- 
feadam aMaait 8alm. ad Solla. p. 
784. Bt lapra JSatf. Dela <iip m , 
qnam ▼ocem, iaadeate Taraebo, eie- 
cemnt Coiaab. et aeqq. firmatnm el- 
demai a Bfii. et Edd. vett. Veram 
elopem aoa Snrreatly qaod oppidom 
oit la Bfro Plcentiaoyaed Rbodi, capi 
aiBBt PIIb. II. c 84. et Varro apad 
OelL vii. 18. et de Re Roat. ii. 8. 
Itmo Ovid. Halieat. ▼a. 88. caaH: 
' At protioiBi Elopa aoatrli iaeofai- 
toi aadii:* qaod eoaSrmat Colam. 
viii. 18. icribeai, In PampbyBo bm- 
ri, aoa alibly naari elapem. Reapoa- 
deo tameBy proptorea poetam aea 
dizliie SbnriBli eme ilepimy at Jii- 
rciMBl iBmif^e, iod Smmmiifme emmm 
dmpem^ qnaii iadleam volaerity Ibi 
elopemy aliaade adeactBB^ optiam 
coadlri, vel iU potliiimnm lo ▼hrBriii 
adiorvari ; et • propterea SBrmati 
emeadam oiie: vel dic oa dom, £a- 
ninm et bio a mliqnli dliioatimy lic- 
ttt IbIVb icamm ad P al epaaae il oraa 
capl aity qaem altt Siealo auri attri- 
bnnnt Obaervaadam adbac ad lo- 
com Ovidiit qood elopem, qaem pre- 
liemm vocat poSta, Plla. L i v. c 17. 
Bttllo ia boaom Oiio ait, qaod qai- 
dem mirari le diclt, cam iil mrai ia- 
ecBla: atqaa ob oo loco PttaU olope 
idem videlor piicii» qol adpeaior : 
iod bac de re vldoaat baram mram 
ilBdloti. Qaod aatem ad Eaali vet- 
lomyii, abicBmqae ia aatlqaii poetli 
fme correptam occurrit, illed In/mi 
neUBdiim oaty qaidBi et bie la /mo 
BMtemai ? 8od qaid jam f a cl amai 
de rettqno veraB f qaod ealm la Mae* 3178 NOTiB VARIORUM IN 

OellilMt. C€|iMM9«eJf<rMtle8iMe ficedato Imbo:' ebl lito Mle In 

M Teniebu ait Advers. sxi. 21. qoiiito ood. VomIuo. fiono. Edd. 

Abcftt ColnoiiNe eoDJectoray qui eter- aote Colv. fmgmim e&mt* Baa. aoc. 

MHi pitcem iotelligit. An non m» Colv. et Vnle« pr. jrfi^fmi Carw. Ab 

qoint ett, ot et in ceterit, ita heic lo- ot oppidnm Comen intelUfaa, qoani 

cnm deaignari? AttnM, inqnamyop- SyrlaB adicribit Plln. lib* v. c 90.f 

pidnm ent, de qno Stephanns. Prk. Sane Carw eat ettam In Ma. D'OrT. 

Mlnmf C«rcyiw»colMriapiiif«M illai^ 8ed Coa. Vnlc* aoc. tert. Wow. Elm. 

Mi, Fifpan, «iiirkMli, morca, 9fc, Ila Prlc Scriv. Scal. In CataL Borm. in 

Tnmebuf , qui tettatnr le in cod. Mt« Anth. Lat. pi^rnia AimrmM, qnod ooa- 

OelUI iof eniaie, cqiAafaMfae Atmm: firmaot Mat. Pltk et Flofent. Per^ 

et per etHvmrim Intelligit taltamenu e peram Edd. Altenb. Florld. Bip, 

capite tbjnni : nec aliter edidernnt ColnmiiaetPrlc. p io fn i t Jlomr 

ScaUger, Pithttus, et Colomna. CoU c oiaa rio oiae nootr. plnr. vldero eat o 

▼tns vero, ctihmitL piarnia Carwr. pag. 461. Ed. Flor. nM 4lo caan eaC 

PwTfmrmt wMtrie¥U^ mnrca. 8ed pro *marlnacalvarla,'qnodmlrorMiob« 

mnret,qttoatnprajamiiiemoraTit,rec- aerpai|e Pricvnm. Piagmka neama 

lo Casaobonof ararcx, qood arripnit legi volnil Lat. IaHs* Adbnednm 

Colnmna, et in editione ana etlam ro- aenro piaignia Atmmm^ lleet oea dia* 

cepit Scip. OeDtiiif : tie ' morex ma- pUccal oeama» cnm Solaua. qnod pit- 

rinna ' in Fragm. LocUii p. 14. Sai- cia nomca cl apnd PUn. zuii. 11. 

moiio M«cf reponendnm videl>atttry el npnd Ckll. z. St. babdnr. cC 

qni cetera tic cont titnebal : Poly6fnf Salnu ad Solin. p« T94. J* B» 

Cifvyr», calearta,piafnif ilcanic:nbi Jinvf] Vnlgatl ttbri mnmi.- nee 

forte operaram Titio Poly6fni pro Pa- mnuvit Tnmeboa : aedcnranUre- 

4ipni« Aemmem vero pifda gennt e eenfltoa mnrea doMW commimorit? 

PUnlo notat : aed coiearia piagnif le- omre» ergo acribimna» ol aaipo nttbl 

gll cnm Columna Pricmnf , et AUr- pnrpttm et mttres jnacU legnolor. 

om oppidi nomen facit Stepbano me- Cmmmk, Si marifalm com flalmoiia 

OMNralit obi tamen 'An^prf^ noo 'Ardp- inteUigaa pervoa mnrkca»mqoe mioai 

m, legoDt viri docti, quod firmatur fereiidam hie arareaE; ProbobUior Inm 

cx Uarpocratiooe, qui oppidnm pro- SahoafU conjectom aqpm, iivc mpa- 

pc LMbnm faeit. Sic illanica in lo- cca, qnod Mt Mtreamm geonay diver- 

oln apod Xeooph. lib. vu. Aoab. anm n mnrlbu marinii. AforM tmoco 

pog. 4S6. et iii. Heilen. pag. 488. mI in Edd. anU Cnaaob. cl Maa. 

EcMni denique inter menfarnm deii- Flofcol. Pitb. QnoobMO vcni fieri 

dM a poteotioribuf apud Romanot potnity nt nwricnlM dlBcrll Booiotv 

conmerantur quoqne a MacrolMO iib. qaM aiU maimlfi, vclt nl pccolinm 

11. Satora. cap. 9. * ante cmnam echi- concbvlioram gennt cooalltncriol mn* 

nMyOftreM cradM, peloridM, tpbon- ricnli« divertl a Bmrifiioi, pMlre ou , 

dikia, turdom, Sce. iteram ipoodjlM, qain awres coolUmarl vldelor a Mt. 

glycomaridMy orlicMy ficednlM, lum- D^Orv. binc CMa n b col nmto d atio- 

bMy capraginet , apragnM/ et teqq. nem cnm Mqq. admiti. J. B. 

qnm nitima in mendo cnbant, ct, pro Palcw fntf oa cdUni] Vldc Dc l poo 

jMaloc, l«ai6M, SaimMiut ad Solin. aopbltt. libnim modo laodalook Calr. 

pag. 455. legit Jlcfdakf, loai^M capm- Pnlcei fntfnf Eekmi] Etlam ykmmia 

gimem, efrmgmm : f ed prcfero BronlL- cm AlheosM Beipooa. lii. vocal, al 

botll coDJectnram, JUedmim l«ai5M, hpekeffiemfAm» fm^ i^eftdkme^ anl 

qnam fimubat loco Martialit lib. eeXbmVf mei, tfleieime . MamlUaoiat 

xiii. Rp. 5. * Ccrea qnm patnlo lucet vcm ob ontlvom aapcmi, qniboi vol» APULBn AP0L06IAM. 8170 

g« Dmutm*. Bcnon. de plidbw lih. qoe * Ne tn/ pro, * tnoe ' Andr. £t 

II. Prie. Ei M geMm quuqwi <•- ia Plaato < ne f lli/ pro * illine.' PieMl. 

nm imenmhir, qmaliier mtw» mI jub» ' Sed nimis inni i tultos, niminni fnl 

snlfnlKf •ptnne Mjrini} D. Hleronj- indoctn*, ne illi andeant id faeere.' 

mot (jufarriKm) Epbt. nd NepotU- Ne eodem modo poiitnm, rel pro 

nnm : * Novl Dominn ct geBem pii« «an nbique poUnf poiitnm. Aniob. 

cinro, in qno littore condw lecta fit» nb. i. * Unde tibi ett seire, ne qnod 

calleo : taporet avlum dlfcemo, et eiaberat, tic tollatnr/ Sce. aic etiam 

provlnciat.' Jnvenalli8at.xiT.*Nnl- Hb. i. p. 4. va. 6. in Ald. eiemplarl 

li major fnit ntuf edendi Tempettnte tcribitnr Nt tu firtfmarumy ifc» et 

mea : CtrctBia natn forent, an Lneri* cnm Interrogatione ad 6nem. Ln- 

nnm ad Saznm, Rntnplnore edlta cretint potnit «i et pro eim. ' Nam tl 

fnndo Ottrea, callebat primo depren- et abett quod amat ,' Aec nbi tamen 

dere mortn : Et timnl adtpectl dice- forte leg . n id ubeei, Acidal. De rf 

bat littnt Ecbini :' qnln et aptlnt in ne pro iiMfian rel nedwn «#, plnm tiir 

bane mentem Boetint qnam nt omitti pra dicta lant Y. Ind. Not. Edd. 

debeat,decontol.lib. it. * Iptotqnln- Altenb. Flor. Bip. perperaro nec egp 

etiam fluctibni abditot» Nomnt m- repr. Abtunt b«c verbaaM8.D'Orv. 

cetint «qnorii: Qum femmitnlveit In Pitb. rcpreAmdam. J. B. 

nnda feracior, Vel qn» rabentit pnr- Medicinm netpu tntiiidtotnf, n€fnc 

pnrte: Nec non qum tenero pitce, tmperiliif] Priiciannt qnidem librot 

vel aiperii Pr«itent ecbinii littora :' Appnleii Medieinalinm laudat : de 

cujat loci me admonnit doctiti. Bour- berbii aatem liber non bajni nottrl 

delotint. /de». Appuleil ett, ted Appnleli, Celti me- 

Pag. 470 Jntndmlict] Milet. x« dici, nt docti jndicarant, pato, et illot 

'Piscei exoticojure perfntot.' /dmi. raedicinalinm. Scip,Geni, 

Ne eg9 reprekendnr] Leviter primo Ad enppeiiai] Vocem militi» pro- 

tntpicabar de anattrophe Ne cye, po« priam, ad medicinam tmnttultt. Pric, 

titura pro Egvnif nt apnd Plantnm Canninarmi<dia]MarcelluideMe- 

* Ne turbaverint ' pro ' tnrbaTerint- dieament. ' Gramine ten mtlis »gro 
ne.' Sed aliter jnvandnt locnt, ran- pr«ttare medelam, Carmine teu po« 
tatit taltem interpunctit aliqnot. L. tini ; namqne ett mi certa talntl 
qnnUier mum» em Jnunientne optime tn- Carmen ab occaltit tribnen^ roira- 
jdni: nee tmnen nb Emd, ne ego reprc' cnla verbii.' Yide Alex. TmUianum 
kendnr^ foi, i^, * Ne ego reprehen- et Nicol. Myrepinm de mcdtmenlit, 
dar ' valet * neednm eg o/ vel, ' ne- qni totat pngelUt nngii iitii implent. 
dnm ut ego reprehendar.' Locntl £t Martinum del-Rio disqnitit. magi- 
tie optimi quiqne. Sallutt. Catil. caram lib. i. cap. 4. qn. 8. Elmenk, 

* Quippe tecundiB ret tapientinm Veterm qnidem earmina remedia vvlae- 
animot fatigant, ne illi corruptit nio- mjn noroiil] Pindar. Pytb. Od. iii. 
ribnt Tictoria temperamnt.' Cicero : et ibi Stboliast. Virgil. ' Nequeenm 

* Me rero ntbil Ittoram ne jnvenem jnvere in vulnere ctntni.' Marclan. 
qnidem movit nnqnam, ne nnnc te- Capel. ' Febrem curabant vnlnem* 
nero.' Llviut : * Novam Ineipertam- que veteret canttone.' Medendi mo- 
que eam potettatem eripnem patri- dui tractni a Pjtbagora. Porpbyr. 
bui noitrii : ne nane dulcedine rapti in rita ejni. Jamblich. ctp. 20. et 14. 
femnt deiideria.' Sed de hoc Prii- Prtc. 

dan. lib. xvi. qni taroen ipte tibi Homem» docef] Odytt. T. 'XlrviXj^ 

non conttat. Forte et prior conjec* 9 'O^vo^os V^*^' lm04ow Aijm 

tnra verior. Nam apud Terent. qao- httfftaiUmnr HraiM^p V otua fftXoirVa 8180 NOTJI VARIORUM IN 

"ll^ctfar. C«Mii6. coottitvo.' Loeretint lib. i¥. ' Jam 

Pag. 471 'Amto^] Do qnibat la* primm io froote parata.' Pric. 

pra ex Diog . Laertio. Co/v. Selmittt, aiai tU eHerm csMiit] Fal- 

ArUMeii H expL] Perperam io qui- litor Bellooiat, qai iuee de Lepore 

botdam libb. AritUUUM» Infra 'ez Mariooeapit. Refer to ad pitcico- 

lectlooe et mmalatiooe Arittoteii.' lom lUom, qoem qolilem accosatoret 

#iP^V*f petrii casoi a recto veteri ejoi ieptrem vocaroot» Appoleioa ao* 

ilriifaliirHff. Bf ilea. i. ' Ulytii aato tem BeidTlt qoo oomioe iodgoitom 

deaerU.' lofra heic: «UltraUlyiil iret: oeqoe deboil OeotilU bmit- 

TOtOi drc. ocnlatoi.' Utraoiqae io- tare io re adeo oMoifeita. Prie. Ilexlooii modnm obtinniiie e Var- Doidcrlm noawri eiM] Th 

rooe de L. lib. vii. ditcai. Adi Gram- wtipiKKUf et Id adeo freqoeoter io OMtlcoi etiam Diomedem, Senriam, Aothore ooitroy ot ii exempla 

Priicianam. Prie. Bfi. D*Orv. et ferere liberet, oceopaiid» poftom 

Edd. Joot. pott. Bat. tec. Bip. Ari»» foreot Syouoackat : (q«em potem 

iUeUe. cf. Pric. et tnpra tvpiot, de emeodeodamy etti ooo io voce eo :) 

itliotoKMii itenttivit io i. D*Onr.caret ' Pifet dicere in qnioqoe oooMro to- 

copola. J. B. lidot polittimam tobtcriptorii Initio 

£§• mihU eUmemU, eed emmm im jprt- Irgotom :' leg erim jMlMari, I. e. *•• paloii IV*] Plintnt Trinnmmo : * Nil a ii ll ii lmi , oam tigoaboot ploret. Prie. 

ego io occalto agere toleo.' Soeto- Q«i otriii pitd»] Legere boc me- 

■lot de Aagntto : • Filiam et oeptet roioiooo apod Arittotelem, ted apod 

iu lottituit, ot vetaret loqai aot Atbeomom et iEHaoom impioty oe- 

ogoro qoidqoam, oiti propalam.' Vel- qoe id vepi M mtm ted mepi Irfo, ve- 

Moi Patercalnt de Drato lib. ii. rom RooMml tam imr qoam hf im m 

* Qoom mdificarei domom io Palatio, atellom vocaot. Citeol. 

io 00 loco obi ett, qo» qnoodam Cl- Pa«. 472 Hoyartr] Bat. S. Vcte- 

eorooit, BM>x Ceotorioi faity oooc reiaHm,royarrt. Rotporey teo Rnt- 

Stotilii Siteon» ett : promitteretqoe periy id etty troocoro» tdodere. Ter- 

el Arcbitectat ita te eam «dificata- tolLde Pallio : * Itaqoe cogitaoi om- 

rom, ot libera a contpecln, immnolt oio tibi domom. lotelHgeot allbi tti- 

ab omnibnt hominibnt ' (legebam •>•• paotem eopiam, allM deaereolemy 

oiomiamtailiit) ' ettet, oec qnitqnam mocare atqoe riMparo cootoiait; ot 

io eam detpicere pottet ; To t ero, iode» Telat eo aorcoHi et propagioi- 

ioqoit» ti quid io te ariit ett, ilacooi- boty popoll de popolliy orbea de or- 

peoe domam meaoi, at qoidqnid agam biboa per obiqoo orbit paogereotor.' 

ab omnibnt pertpici pottit.' Prie. Alia biOnt verbi ootle apod Nooiom 

£xlnrtoterM<r] Tertalliao. Apo- et Fettam. Ctle. Add. Pric. £!• 

log. * Eo magity qaia oec verebatnr meob. in Ind. Oitel. od Oell. ivii. 

eotraoeot arbitrot.' /dm. 19. Edd. Vic. Joot. pr. AkL Bat. pr. 

/o primtri/rMlf] Eoaint : < Amid- rmtperH. M t. D'Ore. rwpiral. J. B. tiat alqne inimidtiat in fronte prooi* Rmtptrtr] Olott. Itidori t * Rotpao- 

tatgaro.' Planlnt Ptendolo: *iram tori perqniroot aoxie.' Oloitm Phi* 

io promptn gerere.' M. Tnllint pro loaeoi : * Rotpioot, Xt ye rf i/ fc i.' [t. od 

Co. Plaorio: * Hic, quod cum cete- OelU xvii. 10.] Prie. 
t\t aoimo tentiebat, id magit qnam Utpeiim tmftd.] Malim tcribere, 

ceteri, ei vnlln promtnm babnit et HeptHmt^ftd. LoeilliotSatyr. L viii. 

liogoa.' Cateoi». /u jprtmtrt frtmU • Oigotio tnot, tive adeo bopotio.' 

ooimom grtlerf ] Syatmacboi : « Te io Ceie. Malo Edd. aote Vnlc. tec. Ae- 

primori allectiooom mearom Ihmte peiim^ licet totfragari vldeootor Mm. APULBII AP0L06IAM. 3181 

prster FloreDt Heptiia inter ven^ Ald. Bu. pr. cpiono dixii. Mt. Pitb. 

tris deliclat recentet Petron. c. 66. mpaom dixii. Casanboni eonjectnram 

nbi cf. YV. DD. Qnere coctomm vtot#, non frixiif eabibent Edd. Ynlc. 

pitdnm bepetia inffodere appoiite fec. tert. Lipsins adlevit tixii» Sed 

gnloni tribnk Anctor, qnnm talia mnlto inridiotint ett diinl: qnati 

ranlto magit tamen Magi» spipicio- ^SmilianniSiciniamPndentem,qnam« 

nem babere dlcat, qnam crndaro pis- Tiii pnemm, jam doceat omocs gnlm 

cem proscindere : nam nt est apnd delicias ; nt bona iitinsmodi cmnm 

Phllottrat. in Yit. Apoll.l. viii. c.7. pars in ipsins pr«ceptoris ventrem 

s. 16. Ar T^ iiwmrl ffl^i T^ T^f oMr descendat, et omnem in eam snmtnm 

finrrudif «&m rpbnBa oi ZwtH mm. diicipalns ferat. cf. Pric. J. B. 

J.B. H<palw sn^Uere»] Onomast. An kmioiis U cti Jocuurm ritmtri] Pro> 

vet. * Jecnscnla, 'Hwih-ia.' Lncillins piie JocUura. oOyiipnaiTotsovXiiyX' 

(Coivio netatns) ' Oigeri» snnt, sive pots ol pirrmt 4xp^^ *P^' Hkmviw 

adeo bepatia.' Fric, rm» iffoiUim»^ iXKk rf ^wri fiimp» 

AMHMt eteMim dixU'] Emendandnm rerba saot Nicepborse ad Sjnet. «ipl 

censeo mUf et sensnm bnnc esse ar* liwr. Petronius : ' Reclnso pectore 

bitror. Perstringit iEmiliannm, qnod eztraxit fortissiroam jecnr, atqne inde 

Sidninm Pndentem paemlnm indnl- raibi fntnra praedizit.' Apollon. ap. 

gentia cormmperet, ac molliter apnd Pbilottrat. rh fn^, Ir f fmn r^ r^f 

tebaberet: addit antem n»9Ui ob- tdrrm^ parruais c&oi rpisn^, ol 9woX 

ttnity qnod HUtf tnit iptiottnmti- ravra. Fettat generalint paalo : 'Cu- 

bns: inqno magnnm froillani sce- jnsadezta inspicianda condacnntnr 

Insy qni eo tempore illnm pnernm re- barioli :' binc brapKTuems tuspieia apnd 

gebat : qnl igitnr ansteras et vere pa- Tertnllianam i. eontra Msrcion. qnm 

trans este deboit, contra, miteram ' Fittieolationet eatornm ' Notter de 

Jnrenem gnlm et nepotatai te pattnt Deo Socratit et Capella de nnpt. dcc. 

ett dederCy et bona tna in ventrem I. ii« Tocant. Abrogata baee deliria 

condere. Agnotcent loqaendi genat, nb Impp. Yalerian. Gratian. et Tbeo- 

qni Plantnm non ignorant. De ten- dot. I. ii. Cod. de Pagan. et Sacrif. 

tentia, qnam dixi, non dobitabit qni Prtc. 

pottrema bojnt orationit legerit. Ca» Quod ego ei Maxtmui ta Ariaioide 

§aak, Catanbonnt vixii legit, et in- mtraimir] Non ett arrogantise tribn- 

terpretatnr, tnit iptiut tnmptibut endnm, qnod te anle Claudium Ma&- 

enm apnd Pacranm riTere et gulm ac ironm Procontulem nominet : ita enim 

■epotatni tenrire. Notnm ett pro- et ratio et contnetudo Latini termo- 

verbinm, tno tncco Titeray in Para- nis pottalabal; et alia de cautsa Im- 

titot factnm. Sed alind boc loco Ap- perator Tiberiot in Critpo mnnicipe 

pnleii tignificatnr. Seip, Gemi. Ca- Yicellenti, qui In Senatn ita ezortnt 

tanb. mxiif tentn minnt vivido. Bene erat, pc. rr tu cjbbab. oflfentionem 

Florenl. Cod. dttctl, ttraciuramy vel dittimulavit ; ut ett apad Yeterem 

tdttnram nempe. Art baec doctoret Jnvenaltttcboliattero,Satyraiv.Sd|p. 

et dltcipnlot babnit, nti bodie etiam Geni. 

apnd Oermanot. Y. DontB ad Ar* £ BUdioikiciM] Pubiicis nempe, de 

bitrnm Prmcidan.i.l6. Lipt.Satnra. qnibut infra etiam mentio occnrrit. 

II. S. Pric. Bene dttctl retcriptere Pric» 

Wow. Elm. Scriv. Flor. contentien- Mogicio ar<t6iif] Otiota baec, neqne 

libns Mss. Florent. D'Onr. Anlea, per me stat qno rainns eatnrlientnr. 

et a Pricmo, editnm dtxil, sine sen- Prtc. 

sn; fel» nt legitnr in Yic. Jnnt. pr. Ubipiiees, 4«.] Tertnll. de Pallio : aaS MOT^ VABIOKUM llf «Matavit tt t#tM mbm tTtqMwm^ BdMtlM Obttrnt. L ▼. cafk 11. £1. 
mMm «Wtw, MlineMvii wmJL ▼«tctwEJd. 
ct b«ceiM pervgriaMtar Ui |*r«ft MfBc ««^ * cf A'a 
Fm. 4fS Qmd eg9 g niw U r ] Bme •aab. lclitf OW. Hhmb» ▼. 13. 

iU la fMJithiiwii liMs acrifU «trM^ ia iMMe ■■<» Mreivit : 

Qmd eg9 grmimkr wtmin kim^ nmfktmH ^mifm w^ tdmm ^ ^ 

hifHidk...C«lcnniM€ifan VU<ifd^— Fric Qhb ia M». 

mw^Kim pmAwitrmi^ wi fsi Acc Mncn» ct B4e* cctt. tiislBC epcric 

— I car weiUm wi w mw l w li tm i A rkiwMi phncti mb lcgMr, rw «Iti* 

mwitm twm, ■wcttiy « Plwiwm wm crf- twMMS 

mriwwi€f fwi wU twm fwi iwiw wuHgtit .m m ccfl^cet 

Nwm, ife. CMfcrMt mmc ■ fiM cri tcr, cMtc tAwm. Ul 

lccticMM qMM cdiiliMM cui ictc f^cr oil $kgnmam prvtcr INcf. 

iMcro ct \m Modm cribri perlbraio ert. ▼. 4S. dtat cHaM Mmm, m. p. 

tcxta : oaMia ccrciviMaCy oaMia s^ tU. J. A 

mHmm. ladicoM MMO IIM Tkco- Fia^ pMfafapcal] iie Ftfciac 

phTMU aoB foit diftcilc cx Lcirtlo Mipp.ii%Bk FacUa advcrtit Ca» 

Mctro prcMptoM appoacrc* lllad ■aabaaM lofcadoM mwm^ftm pcHal^ 

anrory aeMiaeM viaMM aaaaei wemi^i>» rewi» liOM Hipiaccaic aac ia ra po^ 

wU ptifcfcrrcf ■eribeadaM cascy om cataM ab iaeptlc ■criMc Mc ia !»• 

kew^fkUe. Qm aiM] aeqM ad latel^ ■cript. Oratcri M OT. LHcripct. 

HfaadaM iMptiaiy aeqM ad CM ca- lini^^MaM pro cca^^kic ; ct ia Hct^ 

daadoM fcclUac C«lcrBM ▼alet il baria Celri Appcliil, iimmb Jdci m 

II ^ ol loeb ■exeeatis la AppaMo. ro f ci c a dM ii t aclc tk ibpo, cicc n pic 

Poct iPoeoM #yiM> seqaeatia cMti* Mcrv, ot lcacadir/dKr pro aMeaalir 

MariMOs : qaia la EditioM Roak /• ccaipor logltar. Aan4. Mn. ot 

MB CMpliM ■patli relictaa^qaaM ad Edd. aata C an a b, kem^fkSw: qaad 

r oc l pi aa dcM ean mccm qon Ibi do- bcM c arra ao r a rilqai. Mc» Pltb. 

orat. PUtoais verba cz TlaMco re* iia f^ . Falfa Ha qai 

ct ltal n ai : la qM ao ekwrwxif lltavo» tan w iw^f k ii 

HmmWp dcctoran erit ■ntlantio: aoa rero ia Mcc Flovcat. 

tain fadle erat cs tan paaeic ▼erUr, Umpeei. ot iaD*OrT. Icaqf. 

can fBi iite coH^fcly qaid enct •ab- aiqM ia Edd. Bcc pt; at Jaal. 

ctltaeadon dhrlacr». Lccm Pbileco- lcatf. pnfaftnni canr hi ^m 

pU iu babet : rp M «i^ fi\ipdkior V. D. rcete ■nMdaii t pnC rcnaf 

od «i^ Tlf T4|f l^qfilaf f^M^is Ir- airi qaod e Mstoran MctffHc 

vcdcc^i, Kcl Tovrc ^d\awra rmr wkrm rewm pwf . litara r 

yr f ei u mri^^ ffwreSr pJkr iSi r w xw niL dMti rod. aada fiwtan 

Mh <r vff iXrliUwa Ifivrfras Tfica PccfBlcrc c H f cm w em^f U U et 

Mtpte vcv. Priaui rcrbc ritas es- fani rcaci cc8<f. atraciqM rocta 

prcniite Appnleiat illis pcocls, can tan, et No^tro Mitataai. Met. iii. p. 

fBi iifc mtiiget, breriter et dextrc ae- 18S. ' M taatillo qaidcn aaqana eri- 

cooniodaoi ioo ioititnto pirain aliic niM po^talctai.' ▼if. p. 4M. * crl* 

■inilcm loccm. Idco dizit, ctciiltf miM Utroeiiill poitalibar.' Sapra p. 

cf Plwieme wu wdkortwwie : acmpo bae 40S. *booyiien eatfaaaan tot tMto 

UaditloM Ti^ ftXoftywMmr : ccjot cm- raaiqM crlnlBan pcctaUccat.' laAm 

bita etiam illi iotellignntor de qeibM p. iSS. ' csa wmm nacblMta rtan poct- 

bic dUpaUtar. C^ccal. Aadrcai aUlaa:' aU ■ifllflflsr iwridH rr* 
APULBII APOLOGIAH. 8188 «M in Ed. Flor. p.ffS8. * anilUfci c«- la reliqois Appvkii repoao 'eidott- 

joavii mmlolicti pottololHnitor/ 8ie aaari piseet;' iniutio Plaotioa otC 

ot alii leriptortt. Amm. Motc. xiv. ox Aol. * Ctmgnm, marmaam ezdor- 

7. * paltotm mi^iettatii imperii reat taa qatntam potetu' SUwteh. Si^ 

pottoUtot :' id. xix. li. * reat boe pra p. 400. ' Inttmalare magieoram 

gratia pottaUtaty qnod/ Ae« Adiot malefieiomm.' p. 41S. 'tcd qoid ad 

BrUton. de Y. 8. In v. * pottolnre.' magica maleiicia, qnod ego,' dtc. infira 

J. B. p. 603. * qaod me aiont ad amgica 

PkUme me§] Ita dodi es Mt. malefieia, occnlu fabrica,' Scc p. D'Orv* cnm Edd. Jnat atraqoOy Aid. sis. * priotqnam foret magieU malo- 
Bat. pr. Valgo PL mr. 11 1. Pith. wSi ficiU a me coacta.' p. 480. * ant 9 £d. Vlc «Nb ? tU Flor. N. zt. * aot- ttitnant magi et nialefici 

trr PUto : ' de Doo 8oer. p. 000. Ed. Met. 1. vi. p. 411. ' tn qnidem viderU Fior. * ted ne PUtoni qnldom moo maga qntBdtm miht et alte prortot 

qnivemnt/ Sce, et abiqao EUtoaU maUfica.' £x quibnt locii, cnm non 

tecUtorem to Jaetat AppnUiot. In- nnlto Mt. et Ed. Jant. poit. ordioem 

fra p. ftlO. ' compotentittime Tideor mntavi, qnnm vnlgo legeretnr od mo« 

ntnt PUtone, nt vitm magUtro, ita l^Ummagica* J.B. 

cani» patronoy cnjnt legibnt obedi- IVtfmnnan'] Onomttt. vetnty' De- 

entem me videtit.' Hlnc non pror- iqnaroo,'E«Acirii>».' Prtc. 

tot adtentiri pottnm Virit CoUbb. JSxdomon] Fettnt: ' Exdortna» 

ad init« Motam. qai librariU adtcri- dortnro confrioge : alii ezime/ Noo- 

bnnt additamentnm illnd nominU Ap- nint: ' Ezdortnarey dorto nndaro.' 

pnleii/ PUtoniei Philotopbi.' Png* Vet. Onomatt ^Esdortno, 

nat nUqnoBodo contra eot locnt de r^».' /dcm. 

Dogm. Ptat. I. iif . p. 894. nbi propo- Ad prmmnptmm tptntimtt ei fmm'] titUnem bane * Appnlelnt dbterity' Id ett, nt fiunam et opinionem bomi- 

ait anctory *eadem tI manente In nnm retinerent. Seip.GtHi, 

plnra veita potte protendi, nt li pro iZemolU or^ilrtffy mereto heel Seqni- 

AppoUU dlcat, PhiUtophiim PUto- tor continno» ■ pancU contciit totti- 

nlciim Madattrentenu' idem* bnt : ' non beic me eztrico : pnto lo- 

Ad moltf^tfU wmgieei] Magnnm peri- cnm in mendo ette. 81 fimiiU orM- 

enfom ett lllndy wmgiee, olim Inter- irii^ qnomodo UtitUrt eomeeHe? Prl- 

pretandl canta ad Tocem pneceden- ctrat. Remeiii orMrU iocantatnt fh- 

Um ndhibttom. Snpra dizit ' male- It, ted poncU ctntetU ieeiibue eorralL 

fieU et artet ncftindat.* Itidem iii. Malo ettam Interpnnctio te habet io 

de Atlno dlcebat Fotit ancilU : * et Edd. qnibntdam, et Florid. in Uter- 

qnodaHoqninpttblicitntmaleficmdU- pret. r& poMele eemee. ieei. prioribnt 

dplinm perinfamet inmat.' Itemm jonxit. Vemm t iditte tamen videtnr 

bae oadem ApoL * nt me in aliqno ma- ipte Prie. cittnt Senec. de Ira iii. 

leficio ezperirentnr.' 8iroiliter princ. 10. loqoentem de Epilepticii : * ViU- 

ApoUgim teq.voxillaaccipiendaetti veront tnrbam, et tine teite cecide- 

hit verbU : * et IptU mtleficlit lo- rnot.' J. B. 

feotnt accntationem iitam intcepit.' Arula ei iKcrma] Scio, qnid jam 

Qninimo tolent araipicesy mtthemt- tlib notttom de arii Mtgicii, ex Vlr- 

tidy arioliy angnret, vttet, Chald«i, gilio, Flacco, Locaiio, aliitqne. Ve* 

et qnicnnqne roagicit carminibnt td- lini h. I. ttmen legi mreMla, Recu 

tneti tunt, non alio, qnam mtlefici lueema jnnxll antem, et ex Magi» 

nomine, contnetndine t nlgi, appella- rlto. Mllet. iii. de Ptmphile te in 

ri, L. nemo et L. etti c de maleficiit. avem plnmatnra. * Jampridem' (Uge 3184 NOTiB VARIORUM IN 

J m^f r lM U M ) * onnibiit lacinilt m de- tingoeret : q«od «t fadMe eM cob- 

testity et •rcola qoaduB recluie, cedaaiBfly loent ■oBMBoeerit: ■cri- 

plsidet plotcalat inda depromit, drc bendnni aapra enlm kme twuiwmiwim : 

mnltnmqne com Incema tecreto col- eontra» •! diacrlmlnla nil poanit, af - 

locnta,membratremnloanccntMiqna> noacenda ett inntiilt qnaedam femi- 

titv' De amila etiam ApoUonina natlo» qnam profecto non poaanmnt 

Argonaot. S. li M r4m y k afwf n l t l|- afingere el citra noxam. Vlde qnaa 

ilXm ^ffiMnTo ^dfftmKtm, ••• Vlde trieaa ineldla qnl hme perpcndis: 

qnoddiscrimenitatuatadditamentnm egOy qnantnm poteat. estrlcabo te, 

nnina liteml» : qnid momentl afferat qno te demerear^ Diicemt AppnL nt 

Tol apcx nniu repoaitna tempettive. Impleretnr accnaatomm labnlay ad- 

£n et Varronit locnm in eadem roce deadnm etiam Ulnd foiiiaty pnemm 

conmptnm : fadlem emendatn fateor, non tantnm cormlaae, aed etlam nml- 

at non ideo praetcrenndnm. ' Ubl vl- ta f t w m gU prmdhrime ; qnlppe boc 

dent te cantando ex nm eacantnra (Inqn^) emnlnmenfaM cantkia nc- 

■on potse, diripere inclpinnt :' legen- eeptnm lerimna. Emdmmimm nc- 

dnm «roa. Pric Adttipnlator non- ceptnm Prmt a gmm oaae, Tel cmco 

nlbil Mi. D*Orv. ocnfa : et dtat «mda appamt, qnod tamen Infidona oadtn- 

b. I. Bnrm. ad Prop. iv. 6. IS. Non tor qnlapimn,qnnm Inac porcnrreret, 

aeqnor tamen. 8i locna tecretna foit, ndacripait Gloaam Tlce in mnrg* Prm^ 

magidtqne Mcrificila deatinatni, ut ang Mi m, D iaiH art tn w i ; ayno^ymla bia, 

perbibebantaccn»atoref,onikdeeate nt fieri anwt, exponaaa ram nnam. 

■on poterat: lim capiaa de parva Ea Imperltlorea libmili meepemnt 

nrayaive»qnodmalim»deatmeligno- poat in conteatnm, et nt Sjntaaia 

mm» qnm in aacrit magicii fieri lole- qnadantenna eona t a ffe l y adUmianmnt bnt» et qn» pro ora, ^orfff «ni^ cf* oMmyiar. Noa, nt tnrbantia lamm, 
Heynins ad Virg. JEa. iv. va. 504. expellendaeenaemna» velenlmqi Jniia, pro acervo ternr, et alibi oc- longlaaime poteat, al>leganda. Fric. 

cnrrlt. J. B. De Dco Socr. p. ML Ed. Flor. *non 

CmmUu emUahm camdmr] 2Sona- eoniiliOy aed pr iagi e Indlgebnt; nt 

ma in Constant. M. Zmttfif^s vofk nbi dnbiutlono clandicarat, ibi divi. 

*ltate(ttf Mip yhfi /Btfir <ifxf»^i{fav natlone contbterat.' Et diajnnlitnmi 

Mr»vr«x^Y«ir,#UXAiirMt(Ca9«MTV a prmtivMtnt nibil diierra nrgnit 

Ikm^nv rrv •kf(t« Htm. v^anir^x^ I Cic. do Dlvin« I. tl. Qnara et mibi 

/Mt, «vrAifriaKO' «^. htwiftHp^i n verba lUa IVaa^ i nm tl 

•If v^ mh, KkKMams lUrfm rc ic«2 yt t^ taapecta timt* J. B, 

fumimdiimfSf aal rf^ r wto f^ tU , mi- Nee atNb en%i tfWtney* 

rmr^frrwKff. D«mooat rara^aXutoirf be. dtrftrnm oirtram owitrilalt] Snpra 

bea apud Tertnlliao. ilb. de Anima eadem Antltbetl : ' Tam rade a 

cap. S8. Prk, ette omntnm litefnmah PmMeU emnaeUi ietHbme ctrmtttt] Se- niqne vnlgi fabnlamm.' Oellina lib. 
neca de Epileptidty de Ira iii. 10. ii.cnp. IS. *Nonmodobb * Vltaveront tnrbam, et tine teate bntboarinnmtentibnaopinlenibnafne 

cndderant.' Prie, compertnmnonett,tndnointnrPfaj- 

JVifrtdi wtemdmeU] Lactant. Divin. aicaa qnldem PbUatapblm/ drc Prie. 

Inttit. 1. III. ctp. II. * Qoontque pro- Pao. 474 Vi gredi fiogendo liceat.' idewL imm mifme enikmm] D at fnt ralcrtnr 

Prmvtam « dieaMliMMm] Non nd dlMlpllnaa gnvioraa» et aolidam. oredo Appoleinm iu argnuiom fo. nt lU dicnm, pnrlbcUmqno doctri< 
iaao» nt a frenmgk IHvimikmm dJa» nam. £hidiUt,nd hmiinNrim Mla» APULBII AP0L06IAM. S185 

ntinuB et elefantian. Slc Salliifl- tU tertisqoe corporibot reddantori 

tiatL.8olloin 'Orvceet Lotioejoz- qoalia eniet Incidi, pelvei, Cyatliiy 

ta atqoe eroditisaime doctom didt.' ▼ariaqoe geoero tpecoloroflii ; etiaoi- 

Cicero io Broto» ' Literate doctofl.' qne orbit Looae ad banc inianiani ad- 

Seip, GemL TOGatoi a Tiietsalifl tagit, io qoo litc- 

Poinoo, i|rff.] Orteci Mjpayavrf(ar ratspecolointcriptatlegerent. Spar- 

voeant. Pliniot I. zxyiii. * aqoa ten- tiannt : ' Et ea, qn« ad tpecnlom di- 

taro Deofl.' Aogofltin. de Cirit. Dei cnntor fieri, in qoo poeri pr»ligatifl 

1. VII. c. 85. ' Nam et ipae NomOy ad oeolit iocaotato vertice retpicere di- 

qoem nnilnt Dei propbeta, nollot cootor/ Ubi idem Tir doctittimofl 

flaoctofl angelufl mittebator, hjdro- malit legere» Rct prMpMerv: oodeel 

pantiam facere compoUofl ett, ot in ' providot poer' iofra adpellatur. Sed 

aqoa Tideret inmginet Deonun, vel nibil forte mataodom. Ita enim et 

potiot lodificatioiiet dmmoDiiro, a Locannt in bae re locotot ett lib. vi. 

qoibot aodiret qoid In tocrit cootti- ' MKitam fleto manante cadarer 

toere atqoe obflcnrare deberet : qood Trittia non eqoidem Parcarom tta- 

geniifl dlTlnationit idem Varro a Per- mioa, dixit, Retpexi.' De bit ego 

tit dicitfbitteaUatom.' Pliniotl. nlt. poerit Tertollianom loqni arbitror 

* Anaacbitide in Hjdromantia dicont Apologetici zxiii. obi icribit: ' Ma- 

erocari imaginet Deornm.' Ctmmb, gi pbantatmata edont, etiam defooc- 

Add. de diTioatiooe io tpecolo, idem tomm incUmant animat, poerot In 

Catanb. ad Spartian. JolUn. c. 7. oracolom eloqoii elicionty multa mi- 

J, B, racttla circalatoriiipneitigiit ludont.' 

SimMiacknm Mercmii] Nam Deo- Vide et memorabile Hjdromantim 

mm imaginet in aqoa videri diceban- exemplom apud Nic. ChonUtem in 

tor tI Mogica evocatm, ot idem tcri- imperio Aodronici Comneni circa 

bit lib. nltlmoy cap. xi. [vid. tnp.] finem. Scip, Geni, Ptunm ta o^no, 

' Anancbitlde in bjdromantia dlcant ^c.} Specimen HjdromantiB, de qna 

ovocori imaginet Deoram : S jnocht- pataim in Librii. PropertioB : ' Um- 

tido oflBbrafl inferorom evocatat te* braqae quK Magicit mortoa prodit 

Bori.' Idem tradit D. Aagastinut aquu.' Damascint apod Pbotium 

Ub. viii. do arit. Dei, cap. 86. de Cod. 242. Nieet. Cboniat. lib. ii. 

rege Nonm: * Hjdroroaotiam facere Prtc. 

eompoUot ett : ot io aqna videret Qumm quingemlcg dimaio$ perdidis- 

Imaginefl Deorom, vel potiot lodi- iet, ad Nigidium contuUum veniue^ 

ficationet Diemonam, o qaiboi audi- Ita loqoitory qoasi non illicitom fue- 

ret» qoid in sacris coostitnere, atque rit hoc tum divinatioois genus, qnom 

obflorTare deberet, qnod grnus divi- ad talem virum coosultum veoerint. 

nationifl Varro a PersU dicit fuisse Imperator Tiberins vetuit arnspiees 

allatom.' A PertiM, id est, ab Ot- secreto,et sine teatibusconinli. Sue- 

tbane, ot Plioius diclo lib. xxx. rap. tonios in eo, cap. S6. Scip, Geni, 
1. docet, obi et Pjtbagoram io eas indicas$e nbi locorum defoma emi 

regiooes bojos Magi» discendsB cani- crumena] Varro in Fragmentis : ' De- 

sa profectom dicit, ex quo forte Nu* monstratum preterea quo in loco de- 

ma rox hansit, cnjns dicitur Pjthago- fodisset aurnra.' Pric, 
ras familiarifletmagister fuisse. PIu- Pag. 475 A pedieteqno] Ex more 

ra de his emditissimns Casaubonns honestiornm, de quo fuse et elegan- 

io Spartiannm in vita Juliani, ubi ter heic Casaubonns. Plautns Asi- 

imrevT^flyMiTfCat plnres species eou- nar. ' £go bajulabo, to ut Domlnam 

merat, qnibns omoibns species e 1«- de cet, ante me ito inanis.' Idem, 
Delpk. ei Var, CUu, ApuL 9 Q 3186 NOTi£ VARIORUM IN 

Im ttipe ApoOmiil Lego tii $iipem: tnlimi. Cnmuh, Flor. im mipe. V. 

hoe etty cnin T«Het ttipeiii Apollini CaMnboni notau. Elmenk, Cataabo- 

conferre : qnod tamen apparet eam nl aactoritatem reliqai aant tecoti ; 

Don feciMe, ncfotiity credo, prvter ted adTertantilNM Mss. canctis qoi 

ezipecutionem impedllnm. De sti- cnm Edd. Tett tenent ta iHpe: recte ; 

pe diit inferri solila qnla notatam nonente OronoTlo de Pec. Vet. iv. 

aliisy nibil dicam. Sed cnr a pedli- 11. qneai ▼ide. Cato fail sacerdos 

oeqno pecnniam accipit Cato ? Qnia Apolllnlsy et stipeoi a pedisseqoo 

olim moris non fait nt virl hoaesti qnodaaiy religionls canssa, oblatam, 

per nrbem iocedentes pecaniaa se* dei sni nomine, aeeepit. Vel sic ta- 

cam geitarent : qnod si qai ad ma- men rectnm fbret tn tHpem, 8ed 

iram habere rolebant, nt fere homU aeqnendl snnt Libri» et cf. Ind. v. 

nes liberales et Tolaptaosi et osten- <»• Ms. D'Onr. Af$lkmi$. J. B. /■ 

tatores, pedisseqnoram ipsos comi- Uipem ApMme] Inscriptio Tctns, 

tantinm id eratmanns etonns. Inde apoluiii siaiiiio wnn avii. Vnrro 

illad est Theophrasti nostri «t^ AXa- de L. L. vi. * Dilt qnnm Tbesanris 

{laimlas, m1 rf votSl pAxMBm ehn fx"^ ***^ ^^^t, stipem dicnnL* Senoca 

Xpw^ ^r^ AicoXov6ffZr. Platarchos in de Benef. lib. vii. cap. 4. * Onmia 

Cimone, air^ rwfiffKM vapehmfro 96- Deomm sant» tamen Diis posnlmtts 

furpa kopSforrts tn^Bomtv, ot woptardfia- donom, et stipemjec im na.' De om- 

rot roa ico^^ir rAw wt^krm^ ip iyopf, do alicnbl apod Onecoa nsitato, h»e 

ammf rmw §npparimw MfiaXXop tb riu Pansanias Achaic *Afi«^spoi I r^ 

X^fpat, Mos e«t aotiqaisslmas ; nam Btf yffkpimois riihifnf Arl /lnpifcr rtm 

apad Enttalhium iegere meminl snb AydVtorot iv lt|if Wpufyui faixdy^so» 

llnem Iliadis, ez aliqno veteri scrip- iwl ip m Y^ vfh rh o>f T i r eo>p , die. iVte. 

tore, 4 M laropiaf ait, Itom? t^ 11«« De wugkie pmris] Aldoa, dlr «^rt- 

aiarparow^ iwoiiii voptirfrro Itl poa^ia» ek ei pwaritf male. TefftnlUaans A* 

jMVf 8^ it rpoh fx^irrat aippatra^ i^ poL cap. SS. * Porro al» ot Magl 

Sr SiMf driftpi n imt tls ra^. phantasmata edmt et Ja» defnncto- 

Laertins in Zenone wot^iaas 94 vort nun ioelamant anhnns, sl p— r a s fai 

MiXor iwt0nfta rf Xipf^, wwpiiftpt r^ eloqaiam oracnll eliciant.' Saraaber. 

furpm^ Xioof irolpw rmw iporfoaimp V PoUcr. lib. ii. eap. S7« * Dnm enini 

1^01 K^^f 6 MiaicaXos, Suave est paerat psalmos addiscerem sacerdo* 

qnod ez eodero scriptore discirons, a li tradiias essem, qai forte specnla- 

delicatis qnibnsdaro et volaptanis ali- riom magicam exercobat, contlgit nt 

qnando factitatam : ol si scrvi copia me et panlo grandinscnlnm pneraai 

non esset, non solum ipti namnos pr«missis qnibosdam maMcila pro 

drcumferrent, sed etiam in vicis et pedibus soU sedentes ad speealarim 

angiportis, aliisve locis publicia, oc- sacrilegiam appliearaty nt In — gni- 

cnltatam pecnoiaro baberent, ibiqne bas sacro nesclo oleo nnt ChrisBmto 

sf rTarrat. Verba ejos de Polemone, delibnlls vel in extorso ot Itvigato 

p4os V hv, hic4Xoar6s r§ atut SMurtxiW- corpore pnlvis qnod qmtrafcnt Boetro 

rof ^ oBrms, itaro KtSt vf^^ptir kp^ manifestaretttr indieio. Con Itaqno 

pmt wp^ rkt irolpovs X^ts rmw /ri- pnedictis nominlboa q«m Ipso hior- 

$oiumt' itXXiL md ^r rort oTtmotf 81^ rore, liect pnemlna easemydsmoooni 

«jpvrrtr- itxxk toi iw *Aico8iyJf wphs aiott videbanlnr, et prsmisiii a4}«ratio- 

rtti «ov rpiAfioXm tlpi»^ wpoawwaXaopd' nlbns qnas Dto aoctoro sodni mtoa 

rir 0^08, Mtk rkt ip/^atrf wpotipftiUwp — Micio qnai imaginniy tooniter tn- 

wpifmnif, Meminit el alibi idem anc- moo et ooblloiai, vldero lodicoaaet, 

tor, aliiqne. Sed hiec praiter inati- ego qnidMi ad llhMl lla tmCM ostRi* APULBII APOLOGIAHf. 3187 

Qt nihil mihi appareret, nisi ongaei Idem. 

aatpelviietcapteraqnsanteanove- Fides impertienda t$(\ In de Syllo- 

ram. Exinde ergo ad bujusmodi inu- gis. Categ. ' Fidemqne illis ex se 

tilis jadicatns snm, et qoasi qai sa- inipertiant.' £t in de Deo Socrat. 

crilegia baec impedirem, ne ad talia < Relligionam observatlonibas, et sa- 

aecederem coodemnatas et quoties crornm sappliciis, 6des impertieu» 

rem banc exercere decreverant, ego daest:' abi Scaligeram impetrienda 

qnaai totias divinationis impedimen- legisse aiant, quod nollem factom. 

tnm arcebar.' vide Notat ad Oenna- Idem. 

diam p. 196. Ehmenh. Puer promdu»] Lego paer proh«$ : 

IfUer Dtoe tiqme homine$t maiwra et providum enim et quod mox subjici-' 

loco «edios ^iMtdaM Dtvonua pote$Uite$ tar, solertem esse, non videntnr tam 

imtereUtui] In de Deo ^ocrat. * Snnt convenire, nt Tidelicet dicatnr divina 

quaedam medise divinsB potestatea providentia in eo paero, tamquam in 

inter samnmm stbera et infimat ter- bonis SBdibus diversari. Dicta bapc 

ras, in isto aeris spatio intersitas.' de pnero, cojas opera asi in vaticina- 

Ibid. de iisdem ; * Inter nos ac Deoa tione magici» de cujus habito scribit 

nt loco regionis, ita ingenio mentb Appnleius secundo de Asino : et me- 

intersitc' ' Secnndc Beatitatis No- minit illins Lactantins Firmianns, lib. 

mina ' Marcitno CapellsB lib. ii. Dla- tii. cap. 15. In verbis reliqnis, ln 

sert. S7. 'AMrarot Mrepoi Maz. Tjr- eo oaf iftetiia pote$ta$f visum mihi, rh 

rio. Prie» aat minns sincerum : fortasse an ron- 

Eaoque dimmtUm€$ etmela$j et Ma' tandum in autem: quo modo supra 

gonm wuraetda gMbemare] Ibid. Nos- hac oratione particnla v«ro conloca- 

ter : ' Per bos eosdem, nt Plato in batnr, bis verbis : ' qni providentiam 

Symposio automat, cnncta denuncia- mundi curiosios vestigant, et impen- 

ta, et varia Magomm miraenla, om- sios deoa celebrant, eos vero valgo 

ncaqoe praBsagiornm speciea regun- magos nominant.' Pari phrasi apnd 

tnr.' Nicephor. ad Synea. Maryota Pllninm non uno loco, nominatim iib. 

fay 4 Ztii rSv pAawf LeuiUvmf hopyov' tertio, epist. octava. ' qnare ego vero 

^a. Minnc.Octav.^Maginontantora honeatlssimse volnntati tnse pareo.' 

sciont Daemonaa, led etiam qnidqnid Steweeh. Levissimom mendom, vir- 

miraculi lodont, per Dsmonaa faci- gaU inter paer et provtdKs interjecta 

uot.' Idem, qnosdam impuiit, ut locum sinistre 

DeUmimeuto'] Ita Edd. Vic. Jnnt acciperent, et emendarent scilicet. 

post. quod invitis etiam Mts, reseri- Ptier providiia dicitur ab Appuleio is, 

bendom esse pro deUmimemto^ monnit qni ad praevidenda et pradicenda 

Oodend. ad Met. 1. iii. p. 19S. t». nbi fotnraadbibetur. Ca$aMb, Male Stew- 

V. Perri tamen posae h. 1. puto ddi- ech. p. pro6M«. Providmo est irpoYiM^- 

nlflifiilo, propter ad|onctum adorMR, U mm^ praescios. Miles. ii. * Diem coin- 

e. ongiientornm* In sois tanen Mss. modnm peregrinationl coplens prsevi- 

deUm. invenisse fidetur Pbilom. Pi- dere:' b. e. ' prKscire.' Prie. Gru- 

sanus. J. B. ter. Suspic. Ined. 1. xxii. c. 6. proi^- 

Pao. 476 Sopore igaodieM faimrm re- die, pro, a promdi$, J. B. 

riMi pne$agire] Cicero Cat M. Xeno- Corpore decorme atque imteger deligi] phon. v«uS. viii. Damascina apnd Plinius de Nerone lib. xxx. cap. 2. 
Photiom. IVic. , *Sant quaedamMagis perfngia, veluti Fcmai emianero mtmt i$ta mmt] Sie lentiginem habentibus non obseqnl 
in de Deo Socratis lege, pro eo quod Nomina: forte hoc in illo, nihil mem- 
volgo, Venrn emimioero mi Utm mmt. bria defuit.' Imo et legitimis eorum 31^ MOTX VAftlOfttU IH MUUtt* csHaa. ScMca w «vin pMitM, md auM ipM (abi 

■tegri i^«xi» MMM ilto Maffie««M^«^ 

vlrfEvkm nl«di> *hm€ m tan pffvttfiwril) ai prsvifonoB 

pw p to cffiferc •• pMit : 
V lAcB ia P c tifci c pmcm • m &cnite,* «t pneviM 
Jccc ■fcimcica cti- kcM pccHt i— liiit J. B* 
Mw IWcimL P. S. INcL tt. «Dc iU IfflKriiiB JMB] Pctcbcm 

«BciC ct P. r i ff ciii pccDc cMc, * rc«fi cc rcdirc ci ac- 

^n cft laaortdic td- 
^iviM:' ccd Bee ▼dfCtCM 

tCMCC 

HicBv ctccttAcM ecBMit; ■■li^ w ct actiptK lcetioai prstclc* 

0'prcpttr fcM8rcLteE4.Tcle.iee.Wcv. 

itc. UVi 
I, dt Aaetcr, p«er fcti 

/ Dccm. Grcf. L lu. 
m C 4c Clrr. «fM. Priir. «m pcr ccmcci ci 


Kctic cctcc mib i i CM iMc> fciritcr, «t eilcflri 
•4«« ic cpcrtc CM. Elcccl, Lccicc^Mpcr 

4iriM iMipitc^ Pckhrc 

dicci ic mHMiticai Imck Ai 
Pww f ynmcc : * Kctt ftcctic 
liCM «tn 4ie«ct Mtcrcci i| 
M» CMTctiMi «lccMciuc 

«C <MCtClt« Ct CA vdic 

4t<^ Wi Wib i c icci <^4I^ pcnc. tCB IL «L rc St. iM' M MN AVifrM, 

^MCI«» ilic ««kctii ipirilcc ictrarit «fc* ir •■ «MX^Cpv fcvci Mp* J» B, 

bcbiictM' KtPccctcccd T l iiii n . £c ccM %w] EMcb. 4c Prspcr. 

* \cfc>l>»MCM ^wrscc •pectcc plc* ScaafcL lib. ▼. *On M «d r^ l^rfx- 

niCCiccnpailceir»brfvarc«U:iirc imtc mkni I fi ^MTC c^ xA wmA cd 
4i«icc» tik CM«CMM «ccinMMi ic ccr> ^ «dci lAct Mi icci rk rii 

pcik ^i^ccK i^i^c» «ctclcr bctfiliMC. fA * "« rcStcr vlr r p lcfi . Cdc Acc M«« ^cccK «ciwtii. Acfct bcbiicc»- €M c—i Ugm itkti Mmmi m caaai^c] 
liMC pi« bibiic mm: m«c cU»i cx PtiMMi lib. xii. * Qdlii laperiti' 
cbc ciT>c«i. ri cccw M Mcricjca&c- ticciai csadrcBt ■■tpricm mmim Nc< cbc ciT»c«i. ri ^ccw M pcric jca&i 

taai. «irM|c« CM^«i>tc MUii.* lim. cm« caacctpact, et 

ilclvwMMM*) M**. FWfcct. Piib. p«i ilcDcm teiliict 

D*t>i«. cc ifcr c«. Kc«pc««lct pr»- frcrctcr Jcclaai ccic, 

ccilriiii «d, «bi ciaIv Si««. «cfnc i4ca liecat ia Mcfcarla» Daa 

Hcc cil Acct«>r . P«er ilk prc«iJ«ft ianaiiii, Id^ prcr^Ua artibai 
4cbrl c*Mr ccrpcrc «lrc«ra» ct cauac J— blicb. ViL P|tbcf . cap. M. T 
icllcn, at« cd ia ccrpcrc 4c«ctcari fM^y^4iJhiKifmrw^*tftt^^r9^ APULBII APOLOGIAM. 3189 

T^pZiiBwuf i6Ko9 iwvHfittop, Hoe (^ Mss. PrudentiiApoth.w8.iilt. Ic*. 

Xor hrrHfitu» Paosanias Arcadic. ait contra Sjmm. vs. 580. ' Jovls infec- 

06o9 esse, de qno Theopkrast. Vid. tam sanie non despoat aram.' Be 

lib. ▼. eap. 6. Pric* despnendi ritn in morbo comitiali 

Thaibui] Nomen servile censeo 711«- Tide dicta ad Plauti Capt. iii. 4. 18. 

lu$ scribendnm. Lapis vet. D. M. ibique cit. Casaub. ad Tbeophrastl 

Ti Claudii Aco. Lib. Thalbtis Vim- Charact. c. 16. extr. add. Broukhns. 

ciAm MOMBif CLATORis A CBNSIBC8 ad Tibol. 1. 2. 64. Pric. ad h. 1. Plin. 

THALUS BT JAMUARIA LiB. D. 8. p. ct X. 2S. extr. ' Comitialem propier 

in alio thalusa ubbrta. Vetns Epi- morbum despni suetum.* Qatd tn 

gramma : ' Liberta et conjnnx Petro- Thatto despuanif i. e. qnid sit illud 

nia cara Patrono, Thalusa boe tnmnlo mali in Thallo, qiiod despuendo aver- 

condita luce caret.' Idem, Est a Or. tere cupiunt. •/. B, Quid in Tkalh 

9aKhs, quod et 9aXX^f scribitur. TAii- de»puant] Morbum comitialem nempe. 

lum a Bdkovffa sive 9d\\mHnu ThaUi Plinius lib. xxviii. cap. 4. ' Despui- 

nomen frequens est in inscriptionibns mus comitiales morbos, hoe est» eon- 

et monnmentis antiqnis, per IL adi tagia regerimns.' Plaut. Capteiv. 

Burmano. ad Antkol. Lat. lib. iv. * Illic isti qni insputator morbns in- 

£p. 79. vs. 2. J. B, terdnm venit.' Prtc. 

Pag. 477 Uiier aut ^ter dieeorr,'] Eodem poclo bibere] Lncillius apud 

Loqnitnr de morbo comitiali, qnem Nonninm : * Eodem poclo bibo, eo- 

potabant a Lnna immitti flagitiosis dem amplector.' Idem, 

hominibns, nnde et eacrum eum ap- Vo» ip$i videii»] Quid videbant ? 

pellarnnt. Aretsens Cappadox de Thallum certe non: nam ille non 

diuturn. morb. caosis pag. 40. Theo- aderat. Nnm igitur, ilium, mnlto 

philactns in Matthteum c. 4. Theo- prius qoam App. (Eam veniret, cor- 

dorns Priscianos lib. xi. cap. 11. rnere solitnm ? Sed tum leg. eiditlif. 

Cvlius AureUiinus lib. i. c. 4. Celsus Qoare rescribo, qood margini adlevit 

lib. III. c. 23. Elmenk, Aui non est Salm. ro« t>«t, si audeii»f negaU^ lf€. 

in Pith. et calamo expnnxit Salm. Primo omissnmfneriitM,ob proxime 

Infra p. 650. * Ter et quater.' Horat. prapcedens t|»t: dein, ad aliqnem eli- 

I. Od. 12. vs. 2. ' ter et quater.' Virg. cicndnin sensnm, audeii» motatnm in 

Oeorg. I. V8.4t0. 'Ter gnttnre voces tideii», Alloqoitor orator accnsato- 

Ant quater ingeminant.' J. B. res snos, non anditores. J. B, 

Q. in Tk, detpuoMi] Sic lego rom Pag.478 RM»ablegatu»inlonginquo» 

Florent. membr. Vnlg ati dewpiciami agro»^ nefamHiam eamtaw^rei] Titin- 

habent. Vide Ind. Ehngnh, Jam nius apnd Festnm : * Rns detmdetnr 

ante Elmenh. qnem seqnnntnr Pric. p^icosns sqnallidns.' D. Ambros. 

et Scriv. in Ed. Jnnt. post. editnm Apolog. David. c. 14. * Plerique divi- 

dnpumni : prssclare. Membranis Flo- tnm amandare consueverunt mancipia 

rent. accednnt diserte Mss. Bemb. et sna, et per agellnlos relegare.' Pric, 

D*Onr. qoart depravatam veterem Corpore morbido] No^cp^, Onomast. 

lectionem revocare noo debnerant v et. Idem, 

Flor. Edd. Altenb. et Bip. Deepieiani Ct^ caput conihiigai] Profecto hic 

(nam sic est in Ms. Pith. et Edd. locnt, si quis alins, observatione dig- 

vetf. plerisqne, non di»p,) ortnm vel nus : habet enim ritom quempiam in 

ex scriptnrsB similitudine, vel ab in- snsurris Magieis instingnendis osi- 

tcqiolatore, qni nesciebat freqnen- tatum, ut a nnllo Comroentatornm 

tem illnm despnendi ritnm. Sic de- expositom, ita reapse minus protri- 

$puin io diMpura et diapieert abiit in tam. Fateor non iDcoumode referd 8190 NOTiE VARIOBUM IN 

poiie ad wpo9rfy^€is iUtt, qniboi voeMi4idt«'BOBolMitA,iiMfalgiiri- 

Magi ot plorioiom canoiDa iofondo* ta» bob Aiaotta,BOB Bwcolata :' qoalia 

bant tua : ot ez Zonara toperioi ad- SacerdotBOi oraBt. atqoo ita Lociot 

docto, Heiiodoro lib. ▼!. aliitqoe con- notter hic, * qoem qoit tacrificio adld- 

tpecti nominii Scriptoribot baod in* bcBt' De Pallio Sophittico, qoo No- 

compertom ett : imo (ot qood tentio vilii Atbeoit amiciebaotttr, TideBdot 

dicam,) ita capiendom cenieo : obiter Olympiodomt io excerptit PbotiL Si- 

admonebo tamen, tententiam banc milit ritot in Oermania, qoa Depoti- 

noo eam etse, qon etitmaiiot aditom tio Scbolattica dicitor. &. G«al. Ed. 

prBclodat prortos. Oro» qoi tcimot Joot. poit. jam dederat fm^^ qood 

an protensio manot detigoetur, noc- addicit Mt. Pitb. et anctore Cbmb- 

ne? male non convenit certe t& cen- bono ampleai tnot Wov. Elau cnm 

iingtU: quio et netcio qoid legitie teqq. Pro eMicMl £d. Ven. «midalor. 

▼ideor mihi apod D. Cbrygott. io Mox r^ speni essolat a D'Orv. pro 

Act. Apost. obi de poeri cootacto qoo. Bemb. apeelH. J. B. 

capite disertim meotio ; qood tamen OcBlst fnwcf ta U inwrNascl] Sal- 

loci hujot tM% non affirmare aosim. ▼ian. MaMil. * VibraBt in ot menm 

Liber ad manom non est« eoqoe mi- trocet ocolos.' Piie. OraJtt 1. 1. 1. i. 

not eom locnm addnco : cteterom de- /acitm fvam ipoaMteBdnt f tni pttitMi ] 

fectnm ejus (idqne ni fallor, prolixe) Lncitn. boc ipso arRBBMBto ib 4i- 

aarciam, adscripto aiio necdum typit AaiH*'* T^ i^i a^ ii » iMrrp^^mrv, 

edito, in quo ejnsmodi eztensioBis, aal ^^eS 9titMKu piw em % r^ rrdi|M. Oel- 

charta inter digitos conelosa, ad lios de irascente I. i. cap. alt. * Ocn- 

qnodconqne libido ferret inttingnen* U tmcet, ot torbidoM, et Ib tpomaM 

dBH poteotiam, plaoeqoe Diabolicam efferresceBs.* NicaBder de iBtoxica- 

▼im locolentiMime eipressam ▼ideat. to *AXt|ifi^ KefySe M a^jfaa vwepiMtm Eatat aotem in Chronico Richerii Xt ^miry e^yft XmmW IMrra, 

SoBoniensis Monachi, ttilo rndiore f « M xeA<**i«'« litfoi* 

acriptns, neqne tantnm temporibns Pao. 479 Ctpof tBtcoMltoif ] Ibbb- lit, ted et nonnibil ntrrationit tidei dem re SoBeca» do Iib iii. !•. * Me- 

contentaneo fortan. /dcai. Seqnitnr niorhi tnblabitnri capBtqBO venatnr.' 

Barratio de Magistro Roberto, qoi Idewu 

cbartolam taota arte composoerat, ot BieiM mina] Hac voeO| hoc BodcM 

•leamcapitialicnjnsimponeret,qo»« argomento SamBMBicBt BtitBr CBp. 

coBqoe ilie veiiety fateretor : qoa 68. ' Ipte Deot BMBMrat dBbim per Magister ille otot dicitor ad matro- temporaLonmCoBceptBB^tallt^i 

Btm, qose ejos libidioi obteqoi oole- ttepe roina proiodlt.' /(icM. 

bat, Biorti addicendoM, nt qnas con- Geigeieel AntheUBBtBootiot Ib hit* 

fcMa fnerat, se e Mcta Htereticomm toria geauBamm et lapMBm llb. it. 

ctte. Detecta tamen fnit fmnt ab cap. 106. JEtiot Tttrablbli prfaBM 

Iptiot matroosB 6iio, qoi neiario Pne- torm. ii. cap. 14. ^SBAtBt gagatia 

dicatori chartoiam de maoibos excos- Bontet ac tocBBdat dotrahit, dopre- tit: qoo facto meritat sceieris pcenas hoBdit itcM et argolt BMrboteoMl- 

dediMc dicitur Magister Robertos. tlalet. Oagatet tolBtB aorpcBtetfa. 

J* B. gat» d»moiiicot prodit, ac dtMBoalbBt 

Paidbrt paiiio] Noo displiceat pors adf orsari croditor. EpUepticl OBtOM 

paifit. Vide Festom io * pnra vesti- et Morbo CoBdliali laboraBlea» tl 

Moot.' Cmmnh. Adseotior doctittiMO tofitBM Ipttet oUhcoriBt« eztosplo 

viro, qoi pm^ptme legit, ot intelliga- oMrbo corriplaBtBr, ob M bbm Ubo- 

tBr, qaod Feitot * pora YottfaBeaU* rall thH, lec B0| kM ■•tB lacllo per* APULBII AP0L06IAU. 3191 cipitar. Contra noctorna terricula- 
menta, Ephialten, daemonomqae f ex- 
ationes ac praestigia geitatot plori- 
mom condocit.' Elmenk. Vide de 
Oagate et aliqooties com eo confoso 
gangite lapide Salmas. ad Solin. pag. 
178. leqq. Torneb. Ad? ers. xvii. 15. 
Bertm. ad Locan. ti. ts. 676. Oentil. 
ad h. I. J. B. QmiJii ineenttu Ga- 
gate» lapit^ al ajmd Phyeian lego] Li- 
bet de hoc lapide verba Henrici Hnn- 
tingdonli AngUcanarom Histor. lib. 
I. in principio, in descriptione Bri- 
tanniK, adscribere : * Oignit etiam 
lapidem Oagatem plurimom opti- 
momqae. Est aotem nigrogemmeos, 
et ardens: igne adcensns serpentes 
fugaty attritn calefactus adplicita de- 
tinet eqne, ot soccinum.' Alina est 
lapis Achates, sive Agathes, in Sici* 
lia, de qao Faccllos lib. i. de Rebns 
Sicul. cap. 4. et Priscianos de situ 
orbis. Seip, Genim 

CyjuM edoreetiamy ^c.] Optime lieic 
locnm habere possunt, qnae de pisci- 
colo qnodam supra Noster : ' Apnd 
veteres Philosophos proprietatem 
hanc non reperio, qnanqnam omnium 
rarissima sit, et hercle menioranda.' 
PrU. 

Venaiiiii»] AovAMwpanipiois. Vide 
Pric ad h. 1. et VV. DD. ad Petron. 
cap. 99. nbi taroen dubitat Burm. an 
venaHiimM dici possit locus in quo ven- 
debantur servi, et exponendum p«i- 
tatf tnrbaro, gregem servorum vena- 
linm. J. B, In venoUtiie] Scribend. 
per «. ' Venalicium ' est * forum ve- 
nallnm,' AovXowpaTfipicp, Venuleius. 
I. olt § 2. de edilit. Edict. ' E vena- 
lido novitiorom emptos.' Ulpianus 
autem I. v. \ 1. de Jure delib. videtur 
poaoifse id verbi pro venalilmi: quam 
coi^ectnram nostram non respnet qui 
intpexerit locnm, et in eraendis spe- 
dosis mancipiis Romanorum Inxns 
namiaerit. Ab hiynsmodi venalilme 
dicti ' Mercatores venaliciL' Cicero 
Oratore: 'Neque me divitias mo- 
veat| qnibns omnes Africanos et Lk- lios mnlti venalicii mercatores soper* 
aront.' Intcriptio vetns : 

L. VALBRIV8. 

ZABDAB. MBRCAT. 

VBNALICl. L. 

Onomast. vet. ' Venalicins, 'Ayopo^ 
T^f.' lidem et < VenaUciarii.' Glos- 
ise : ' Mrrafi6kos, perraMpifnfl Mpaia6' 
8wy, Mango, venaliciarius/ Alim : 
' Venaliciarlns, :Uttuer4fjacopos,* Prie. 

Pao. 480 Ptacaiart «ocro] 'AvoSie* 
wo/ir^H. In de Deo Socrat. ' Pin* 
cnlaribns sceleribns.' Isidor. 'Pro* 
cnlum, aboroinatio:' fort Ptocn/aM. 
Idem. 

Etei nihil ad religumem eujfragaretur] 
In verbis hwreo: uec scio an satis 
bene emendem etei nikU ad Wndinem 
euffragaretwr, Sententiam facile vi- 
deo : quam itemm infra expresiam 
video. 'Ceterom/ ait, 'neqneo in 
animnm indncere tam stnltom £mi- 
liannm esse, nt arbitretur mihi Ute* 
ras pneri, et ejnsdem accnsatoris mel, 
obfotnras.' Catanb, Cormpte. For- 
tasse rescribendnm, nikU ad dekMa» 
nem eaffragareiur, Wower. lAbidinm* 
Alii delationem, Flor. et Rom. rdi- 
gionem : quod retinet et explicat Sd- 
pio Gentilis. [vid. inf.] Elmenk. Nni- 
Ins heic libidini locns, qnod repone- 
re Casanb. gestiebat : mnlto minns 
Wowerii conjectnne, scribentis dda- 
tionem, ReUigianem signate dixit Nos- 
ter, ot et alU sexcenti. Cicero : * Ha- 
beo Jndices, quem vos socinm ves- 
trsB relligionis jurisqnejnrandi faclle 
esse patiemini.' Tacitus : < Secnmm 
adversns aemulos et relligione jodi- 
cnm meritam laudem assequntnrnm.' 
I. v. Cod. de Testib. * RelUgio jndi- 
ciaria.' Aucdforros ir/xipow koI $§o» 
^iXtar Harmenopnlus vocat. Lib. i. 
Tit. 7. ' Fidem jnrisjnrandi ' Phm- 
dnis 111. 10. Prie, Escepta Vnlc. 
sec quae Casauboni conjectnram, liU-' 
dinem, expressit, Edd. babent nikU ad 
religionem euffragaretnr : et in re%te- 
nem consentinnt Mss. O. quod expli- 
cant de reUgione jodids* (ut svpissi- w :m m 
irort, 

j.E. n» 

rl Vti 

(SM, «t «ffb«n«t«r Mkt lit«rM «M faaB «■■tiA : ^l— t n cri 

i, et «4lt«ut««ift wi •MttBvm.* «M kikaC, «M f mn m pMCtttar/ V. 

Vbi et tertiMi tii^ mim« ^m^d liib. ir. Diil« im jm W9€. JaL PmI. 

lilvU. BM v«c« testiMMw 4kmu Kicty C ScM. lik ▼. Tk. ^ Ii|i«r. 

At DiTmt AtlTiaMt (wmKter rt» Etkacrtfcr^M^cOciwrtefMiM 

acriptit* teitibM te, wMi icstiMMt Mrtmt im Jirii»8«tMlBi,«t 4% Drv- 

rrtdcre. L. iii.Terft.divi.Cd«lt»tik !• TlKitat AbmL XTl. Mc 

Et Ortlor idca mter» iafrt ftli« 1*. Ivc] V. CdeiM, «rt (^ < 

c»: 'Car Mteti trrTiTiMt cs U- tcripiit fiicfr) 
btUo Itfittii ? CrttiwiptcsM APULBII APOLOGIAM. 8199 alienu reeoqnere ? idim. 

Mendadmm/rigere] Km o fow p tw m r tic 
Oneci lunm V^vx^- V. Cat anb. Not. 
ad Suetonii Claod. Idem, 

At^ue iia ad aUmm epecUm argwmetUi 
trawigreuuM etf] Cur antem specieni ? 
immo eadero plane ▼ideatnr, id eit, 
de pneromn testimooiii : sed aliani 
dicit dnabns de canstis: nnaettqnod 
pneri isti, de qnibns nnnc loqnitnr» 
servi erant : altera, quod tpe liberta- 
tit ad mentiendom erant confirmati. 
Species qnKdiro Translationis Rbe« 
torica hic notanda eit ; de qnibni 
Qnintiliion» lib. iii. et AlciatnSy et 
Antonios Angnstinos in librtt Emen- 
dationum. Seip, Gent. 

UUro proMc*] Pleriqne Ubri vnl- 
fatl, rtlra pfMWce. Refer ad clepsy- 
dram jndiciariam. Snidas «fr* If* 
t9mp, Wmoer. Alii vtlre prov. El- 
menb. Lefi non neroo ▼olnit, vtlro 
frovoeo: Damqne qnia res baec acta 
est ad aqnaro. En eor Zenodoti, en 
jecnr Cratetis! Prie. Memro est 
Typothetc ▼itinm in Edd. Ald. Bas. 
pr. J,B. 

Pmerm ^wm tpe lHerUdie awdio «•«• 
finmatot ad mea/ieiMltMi] Sisenna apnd 
Nonninm iii. Hi»toriarnro : ' Senrn- 
Itim ejns prvmio libertatis indno> 
tnm, cnro turonltn conventum popn- 
Inro perdnsit amaturo ;' scribebam, 
coateatMm popaU perduxe arwmimm. 
Pric. 

Pag.481 PctttdafeiflagiU] Cicero 
pro Fonteio : ' Insector nltro atqne 
inf to arcnsatori : insector, inqnamf ac 
flagito testeis.' Et pro Plaodo : * Eti- 
am atqne etiam insto, atqne nrgeo : 
intecior, posco, atqne adeo flagito 
crimen.' Idem. 

Mea flfiM ad Aac] Sic apnd oratores 
Orccoa : h r^ ip/^ 0Bari Xrfirm, Ca- 
taab, D'Onr. non habet od. J. B. 
Meaapmticeiadkocmtare] Demostb. 
Kmt^WoXSB. tX fmri pM roSro f^o^- 
Boi^ M Tov ipov 99arotf Zorit fio^rrait 
y hmrrla pmprvfnioirm. Pric. 

Qmid taeet t fiud coRlarti f pad r<- tpectat] Aotea, ' Postnlo, PlagitOy nl- 
tro provoco/ dixit. Plane, nt Cicero 
in ea pro Plancio : ' Qnid tacet ' 
qiiid dissimnlaa ? qnid tergivernarii ? 
Etiam, atqne etiaro inato, atqiie nr- 
geo, insector, potco, atqne adeo fla- 
gito crimen.' Seip. Geat. 

Legihmt dHegatal Llb. iz. Cod. de 
Assess. ' Jndicio, legibnsqne tridan* 
tnr.' Sidon. lib. tii. Epist.7. 'Se- 
ronatnm Barbaris Provinciaa propi- 
nantem, non timnerunt legibna tra- 
dere.' iVtc. 

DModcctm TeJndit imterdicta] Am- 
mian. Marcellin. lib. xxyi. *Filinm 
snum Ycneflco tradidisse, docendnm 
artinm nefariararo secreta, legibns in- 
terdicta.' /dm. 

Ob imeredmMdat frmgmm iUecekrat'] 
^lllecebrae ' snnt ' Excimtationea,' nt 
in verbis legis, ' Si qnis alienas frn- 
geis excantassit' h. e. de loco sno 
caminibns pellazerit. D. Aognst de 
Civit. Tiii. 19. ' Hac pestifera •€•- 
lerataqno doctrinn froctus alieni in 
aliaa terrai translerri perhibentnr.' 
Anthor Qneroli : * Mesaea hac atqne 
illac transferant dirii tempestatiboa :' 
obiter adYcrte etiaro, qnid sit Imaam* 
tare: frages necare nempe, facere nt 
arescant. De hoc maleflcii genere 
capiendns Petronins : ' Florida Tellna 
Qnnro volo, spissatis aretcit langnidn 
snccis.' Et Ovid. ' Carmine l»tm 
Ceres steriles Yanesdt in berbat.' 
Idemu 

Cmi mon mtodo «roo nu n, tfc."] Catanb. 
ad Athen. xiy. 10. Elmenbortt. ad 
Minucium. Idem^ 

XVviri tacritfac.] Ironia : nt mox : 
' nt video vos palapstritam,non magnm 
accnsatum venistis.' Bmil. 

iM consctcaluv ntaiii 0111111 •.] Nihili 
lectio: pnto scribeodnm, ti contci- 
cjilta toiiaf «tillt faal. Vocem nMf 
mutatum in mmimt^ qnt» dictio totidem 
apicibus constat : qnamqnam ti qois 
utramqne vocem censeat retinendam, 
non refrager. Ita legimnt, coaidea- 
Ita witiit ntant mmUi mtmt* catnm die- 8194 NOTiE VARIORUM IN tam ett nijnif ▼eram. Ctumib, Leg. 
d ۥ toiittf M. f. ArgiitA sententia, 
qn» nnlla ett, nt nanc Terba legnn- 
tor. Neqae mibi conitroctionit re- 
ram faciem qoii dicat. Ad Oramma* 
ticoa abeat, qni hic offenditnr. £a- 
dem locntionit forroa esti qac teqai- 
tar : XV. Hberi Aomwei» pfpntef ni ; 
UHdem fem,/«milM. Recte ita lego. 
8ed amico meo ▼idebatar, Si ctmtci- 
mUm nimtf wuUti nuU^ i. e. li ipta con- 
•dentia maltoram insiar tettiam ent. 
Non boc volnit Anctor. Sed, quor- 
tam, laqait, tot tervot contciot ad- 
hibnittem ; cnm ti nniit conscint tlt, 
tantnndem este pericnli videator, ac 
al contcii mnlti tint? AadaL Cmtd- 
WtimwmiiwuiUimnL Veterem banc 
lactlonem nihili ette pronnnciaverat 
Catanb. quare deincept editoret} eo 
toadente, dedere ceMcifnlui mu«f 
■wM maUf qnomodo legendnm ette 
aotplcatnt qnoqne ett Omter. Snt- 
pie* Ined. xxii. 6. Eqnidem Ulnd 
vlrit doctit non adtentio, et ne feren- 
dam qnidem eo tentn locntionem ar- 
bitror. Itaqne rettitni Teterem lec- 
tioiiem, cnjnt tentot ett: ti nlmit 
qnam ftcile per tot terrot ret magi- 
ca» qnte in occnlto 6eri tolet, ad con- 
icieBtiam, i. e. ad notitiam vnlgi per- 
venire potett. Supra : ' Sciont ergo 
aliqnid qoindecim tervi, at occnltnm 
oot ? . . . Altemm boruro fatearit ne- 
eetaa ett, ant illiciinm non foisse in 
qno tot contcios timnerim; ant ti 
ilHcitnm foit, tcire tot contciot non 
debnisse.' C/atnf tamen 6rmatar aoc- 
toriiate Mss.Florent.etD'Orv. Sed 
cmmeitniim tervtnt Mts. qnantnm 
•cio, O. Unde, ni fallor, clare patet, 
ilind imiaif ex tolita confosione r^ 
miiat et nuiif ortnm este. Orotlot. 
adlevit, fi emutientim wmmi miiIH iioil. 
i. o. ti ad rem divulgandam vel nnut 
inttar moltorum ett. J. B. 

Q:ittmde€im liheri kemuuc^ poptJui fs<] 
Mimm boc alicai videator. Sed po- 
pnlnm Intellige, vicnm, vel aliam ex^ 
ignam mnltitndiaem in nnnm locnm jnrecoogregatam. SicOnecnmAij^t 
aecipitnr. Tradit enim Arittotelet in 
libello de PoeUca a^Mvt ab Atticit 
vocatot ette» qnot alii Kdtua, ten vi- 
eoi appellarent* et Fettnt, *HMh 
apnd Atticoty tnnt apnd aoi pagi.' 
NoB Cit nntem nbtnrdnm, vicam 
qniadeeia tantnm Uberit homiaibnt 
eonttarey prmtertim ti toloi patret 
familiamm eo nomiaa intelllgaBMu ; 
qnibnt alii mnlti tnbtant. At Jntti- 
nni lib. x. 'In tanto popnlo/ inqnit ; 
loqnena de qninqnaginta fiUii. 8eip. 
Geai. 

TMIem.wimeH, ergutwbam] Veteret 
gloitm: *£rgattnlnm, riwt ^ f ni 
heffndrm ifj/illtwrm^* Locnt in qoo 
vinctl operantnr: de ergattnlli ter- 
vomm npad Romaaot emditOy nt 
omnia, doctor aoitar J. Liptiai ax- 
potnlt lib. II. Electommycnp. li. nbi 
loenm bnne Appnleiicitani,ait : Non 
tic tamea, nt dieo, tret tenri Tincti 
Ergattnlnm confeeerint: aad certo 
nnmero, qnem aeceptam rcfmi toli 
Appnleio,qniadecin^dcc« Qnod u- 
men de pleno legitlaMiqne ergattnlo 
dictnm caplo: qaia allai tcio, pMa- 
lem illnm earearem atetitio nnmtm 
minora. Ibidem tervei ergaHnlarioi, 
kwkSh vinctoi nominatoi doeat: at 
bic Appnleii locnt etiam d e mo n ttmt ; 
qoi Miletia ix. pedoi Ut aannlatot 
tribnit, qaod cateam, qalbni ii ad- 
ttricti, orbet o ferm atte t , iMlar 
annnloram. Fiomi, *cataaatii c«l- 
toret,' dicit. /dtm. 

Pao. 48t Aw w^wUHei] AIU ttbn 
aadilerW,credo pamm vitam Iiatinam 
vocem Taciti, Sactonil, ct Scaccm, 
mOuiwne. Aat iUi certc lcUc fietita- 
baat qai btic ccrmpcnuit : * tcMm 
bottiat' dictvm at ab Epietcto apod 
Arriaaam vtpl r^ fmwrmmifdwmw qnc- 
dam locO| wfmrA rk wwXirrxfm. aam 
idem ritut ab atroqnc inteUigitor. 
Hoitiamm Inttralinm In augieit ta- 
crii mcminit TibnUoiy * £t mc lattra- 
vit tsdU, et nceU ccffCM Ccncidit 
ad Magieci bcctU prila dcca.' C^ APULBII APOLOGIAM. 8195 

MKfr. FaW. Rom. et Flor. o^KlMrit. et Wow. fidenter dedere ThaUo. Fros- 

Elmenh. Ezcerpf. e vett. OIom. tra. < Eadem Thallt valetodo/ i. e. 

' Adjatorium, Mfi^ia,* Prie. Awii- eadem valetodo, qnas eit Taletndo 

iirrio male editnm in Edd. Ald. Jnnt. Thalli. Oenit. TktiUi non regitur a r^ 

po8t. Colv. Vnlc. pr. et paocit aliia cyimlcin, aed a nomine voktitdo, Pro 

vett Qood, licet Jam roonitnm a Ca- polKe. nai Pitb. pof/. «iom. J. B. 

saub. mireris itemra intrusom ab TkewdMm «eifeiiff, « 9110 miifr md 

Elmenh. et Scriv. contra Mns. O. itupieUndMM perdMo ei] Id eit, nt 

Auditorum non est hoitias lostralea Inspiceretnr, Mtlqve. Sallnstins : 

tenere, sed adjntornm. De rov od- * Qno com Tisidioi ad imperandnm 

juiorium freqoentiori apnd LaUnoa vocaretor/ id est, ot Imperinm acci- 

auctores nsn, quam vnlgo potatnr, peret, pareret. Cieero: *Ades ad 

vide Tennnl. ad Front. Stratag. it. imperandum : sic enim Veteres lo- 

7. § Sl. et Oudend. ad ejusd. 1. 11. 5. qoebantur.' Idem in Jure nostro 

§ 11. J. B. Dnarenus annotavir, licet qnidam 

Groiui th, ntmurareiU] Invitis libris dissentiant Seip, Gent, Ad ins^ckm- 

et Interpretiboi omnibns lego mim- dam] Sic etiam Plantns Pers. ' Mor- 

darent, Ennaplns pari argomento bom intpicere :' Valerins * canssam 

AiiSaMrroi/ x^*^^ KaBapftreu, Marcian. inspicere,' et Petronins ' qnerelam.' 

CapeUa vocat *Aroma prseparare.' CiceroproFlacco:'Vosoro, Jodices, 

Com hsec satis dixi, cape et Petronli et obtestor, nt totam canssam qnam 

illa: 'Ut solvit ergo licio pannnm, maiime intentis ocolis, ot aiant,acer* 

partem legnminis snper mensam effn- rime cootemplemini.' Prtc. 

dit, jossitqne me diligenter pnrgare.' iVtmit inqniitam] Lat. Latin. mtmif 

Loquitor de maleficio : nil certius qniiiam, Frnstra. Nimi*, i. e. valde : 

lectione nostra. Prtc. ut ssBpe. V. Ind. Capitol. In Oord. 

Perdaetam] D'Orv. priNiitftem. cf. Jon.c. 18. ^Sereno Sammonico nimis 

Met. lib. II. pag. 146. b. coll. Ilb. acceptns et cams nsqne adeo, nt,' &e. 

VIII. pag. 676. a. et lib. xi. pag. 782. id. in Maxim. et Balb. c. 6. * ad ram 

b. J, B, Veneream nimis rams.' Treb. Poll. 

Ejaadtm ThM fxiklnd,] Latioitatis SO. Tyr. c. 9. • Nimietas crodelitatis.' 

ratio postolat, ThaUo : genns loqoendi J. B, 

est translatitinm et Jam pneris oo- IHscfsnsse] Sic Mss. Ptth. D'Orv. 

tnm: in libello tameo de Deo Socra- cnm Edd. ante Colv. qoi com seqq. 

tii ita emendandos venit locns qoem dedit deceonMie, Utramqoe notat oK 

corraperant, qni similem huic fpdnp ire, Sed absolnte, non addito caio, 

000 intelligebant. * Socrates, sicobi aot loco e qoo sive ad qnem abitar, 

locoram aliena sapientiae ofllcils con- Appnl. ntique semper ntltnr verbo 

ioltatio ingraebat, ibi sni dmmonis dieeedere, V. Met. 1. p. 4S. et 79. 11. 

prsBsagio regebatnr:' hodie legitor, p. 101. 105. 106. et 116. iii. p. 195. 

alienee : nnllo plaoe sensn : separat et 20S. iv. p. 277. v. p. S20. vi. p. 

ofllcia sapieotiK, a divinatione. Slc 407. vii. p. 458. et 462. ik. p. 604. 

panllo ante, < sicnbi tamen Interfectis x, p. 704. et 747. xi. p. 700. de D. 

sapientim ofllciis, noo consilio, sed Plat. lib. i. p. 582. Ed. Flor. Sed 

prssagio iiidigebat.' Qoo loco an- deeedere^ vel est, locom alii cedere, ot 

ceps aoimi inm, dixeritne Anctor, Met. lib. 1. p. 70. lib. zi. p. 766. vel 

imierfeeia aapieniiee oficia, nt PlantnSy cnm casu aliquo jnngitnr, ot < dece* 

' occisa h«c res Est :' an potins le- dere mensa/ Met. I. it. p. 287. cf« 

gtndnm ialei/edts, vel iniereepiie, ii. p. 05. vel additnr locos, e qno 

Caaanboniis. Scal* io Ed. Vnic. sec. iive ad qnem abltac 1 nt * decedera 3196 NOTiE VARIORUM IN 

ad somnnm ' Met. I. v. p. sao. ' de« opnt ett, dicere et qnvrere, etiamti 

eedere e triclioio * Met. 1. x. p. 716. cojnt ea dici qn«rtque Interett, ne* 

/dm. qne dicat, neqne pottnlet ; patroci- 

Sedulo impresentUrum, a kudibmt Hd$ nari enim prortut boc ette ainnt, ooo 

ietHfinl] Eodem artificio iii. Florido- jodicare.' Locnt est perqnaa Incn- 

rnm : * Metno qnidem, Scipio, qnonU leotot» et ooiniiio dignot qni iotpicia» 

am laodet tuat attigi,ne me impreten- tnr, plnra eoioi qoaetita Iftabet tnper 

tianMO fnrnet vel tna generoaa bo- JndicU officlo. Idtm, 

dettia» vel mea ingenua verecnodla.' Pao. 484 fiTprdiCTf] Met. lib. iii. 

Simillime libro iv. etiam, ad Pop. pag. 100. ' imagioit ralioneni Idooeia 

Carlbag. * Facilins laudet vettrat alU verbia expedirc.' Exftiirt ett rea 

bi gentinm qnam apnd vot prvdica* ifflpeditara et lotricataoi, ot toot 

rim ; Ita apod vot cuiqne modettia caoat*» cnr qiHeqoe facla lioty ex- 

obooxia ett, apod extrariot antera plicare. cf. OrKV. ad Jnatlo. xuii. 1. 

veritat libera :' male te habet locnt, Ondeod. tupra ad Met. vi. p. SOO. a. 

Braotlnt tentabat, lia ofud to$ vtiftu J* B, 

mt dtrt ta a. e, meliut (aut fallor) ego, N«f«<c«i|ptf,4^. cei|^hirm'l Savar. ad 

lim afud eme emique, Ifc, Pric. Sidoo. lib. i. Epltt. 6. Prie, 

QMmtitii iu, ^c.fvad wriki emoiMmem' Adwttmmkkt et wnldt nto dtofodna] 

<«« fiurii imeanUaidi] Infra : * Re- Fabint lib. iv. cap. 1. * Helc ett ad- 

tpondeat ^railianus aut Ruffinosy ob raooeodnt Jndex» llUe doceodot.' 

qnod emoluroentnm, eui maxime Ma- Oelliat lib. xvi. cap. 8. ' Sni magit 

gns forem, Pndentillam carminibnt et admoneodi, qntm allorott doceodi 

veoeoit pellexissem.' Cicero pro gratla.' Idem lib. nlt. cap. olt. * Ut 

Rotcio : ' L. Cassins ille, qoem Pop. ea ooo docendi magia qnara adoM- 

Ronianns verissimon et sapientissl- nendl gratia scripta exlttlmeot.' Hj- 

moM Jndicem pntabat, identldem iu ginna Poet. Attroo. ' Scrlpsi ad le, 

caottit qnterere tolebat, cui booo fu- ooo ot iraperito oMMMtraot« tod nt 

Ittet; tic viu bominnm ett, nt ad tcieotitsimnm coraoMNMOt.' JSIoo. 

naleficinm nemo conetur sine spe at- Timeni] Noo loogo a fioe operlt. qoe emolnmento accedere.' Fnlgent. C^. Pielio^ Ife. tmi et ii fm w iam fmemm* 

1. Mjibol. * Ubi emolumentnm deest dut] In de Deo Socratit : * Plaio cn- 

oegoiii, cansa cettat ioqniri.' Lysiat lettl facnodia prvditot, ipqnipanbi- 

A^ 'Aftwvoy. nilrrfft yhp lUtf/Mmc lia Dilt laumortalibot ditaereot.' Mi- 

vA vwam ebm tPpms itXMi Kdpiovs nnc. Octav. • Platooi apertior de 

Ipfoa «MOMT «ol O/Aat «k^f 991« nw- Deo, ac rebot iptit, et oooUoibot 

«fir, mI roifs iuntiUoos im roirmf ria oratio ett, et qnss tota etaet cnlettit, 

momrfopima voMt^^cu, kwo^mrras frtf oisl pertnasiooit clvilit ad ra l sti ooe 

in^ikium roU iAue^nioauf iyirtro. Miles. oonnnnqnara sordeteerot.' i^rie» 

111. Notter: ' Vel certe ulla prsda Coottaai ntrttmn anoiam fryorkn rooottretnry cnjnt enpidine tantun pereemtei] Videtnr Plato hac io re 

fiagitinm credator admissnm.' Idem. dissentire ab Hippocffoto et Oaleoo, 

Pmidire we perteveramter teriit fMrti- et Ita ego accepL Sed cootra rovo- 

%itiQ Hcc est Soiertim illa jierc»al«adi cat rae Idera vlr doctlniraot Fldoot, 

qnara tupra landat : qon tamen Jn- Ita tcrlbena eodera loco t • Dlttio- 

dld an permitsa, ditceptant quidam. gnit qnoqne nMrbonaOy tora aUarora, 

Pbavorinns apndOellium I. xi v. c 2. tnm febrinm speciet, tiogolovooiqoo 

* Atqne illnd ampliut ambigi ac do- ratlooet adsigoaL Qoalet eato potli bitari tclo, debeatoe Jodex ioter cog* tiranra rotlooesy qooa apod Oaleoora 
ooaeeodttra ea qon dicto qonaitoqoo PUtooicora legl, Jaraibi alitiMvi, APULKII APOLOGIAM. 3197 8C oaper a Oeorgio Cyprio, iniiipii 
medieo, som in lententia confirmAtui. 
Hii enim diebot qnom ad me curtn- 
d« mttris mtm fratia freqnenter ad- 
cederet, meqne reperiret h»c ipea 
lef entem, miro qnodam ordine Oale* 
ni mentem com Platonica mente con- 
jnnsit.' Seip. Gtni. Trifariam per- 
eeniet, Postremo. tertiam spedem 
Item tripartito dividit; aliot enim 
morbot a ipiritn, aliot a pitnita, alios 
a bile 6eri : qnaa lingnlas canssas or« 
dine deinceps ezplicat. Appoleios 
ita interpretatnr, ' Concrementa va- 
rii fellis ' (xoXJit) * et tnrbidi spiritns ' 
(irrf^/Aarof) < et plnfnis hnmoris' 
(^K^jiueros). Ubi notandnm est, qnsB 
vocabula simpliciter et sine nllo ad- 
jecto Plato posnit, ea Appnleinm 
epitbetis vestivisse ; nt qoae ille pro- 
lixios exponity ipse qnodammodo ez- 
plicaret. Idem. 

Pao. 485 ilfodo exeeaU] Vera et 
antiqna scriptnra modvai exeeeaU. Wo- 
wer. Lefe modiuii. In de Dofm. 
Plat. ' Cnm valetndinis portio procn- 
rata salobriter» modom necestarii 
victns nescit excedere.* Prie. ' Ex- 
cedere numerom' dixit App. Met 
lib. III. Imo vix Latinnm videtnr 
excedere mode, Consensus tamen 
Mstornm O. et Edd. ante Wower. non- 
nihil sttspicionis movet: nisi frandi 
fnerit librariis seqnens loco, An 
exeedgre modo dictnm, nt 'exeedere 
■rbe ?* licel simile ezemplora noo no* 
verim. J. B. 

Comereta ex eimpUdhMM eUwiMfnii$t aaa 
tmmem epeeie eoduerunt'] * Partes con- 
aimiles ' vocat cit. libro. Frie. 

Oeei] Sic Mss. Florent. et D'Onr. 
qnaai daomm sommsB anctoritatis 
Codicnm consensom adeo non pro 
nlliiio habendnm pntavi, nt sic resti- 
tnerim pro vnlgato oestf. Amat Nos- 
ter A^idJWy, et •stnm Antiqoi dixere 
pro 0«. V. Voti. de Anal. ii. IS. Alii 
posterioris sevi tcriptoret tippe ntnr- 
parunt 0M$umm, Vid. Prndent. peri- 
tteph. vt. 6SS. et Bnrm. ad Anthol. Lat. J. B. Ftfcms ei oui»] Eod. 
lib. 'Visceribut otsa sunt tecta.' 
Miles. VIII. ' Soisque visceribnt no- 
datis otsibus.' Vieeue pro conie acci- 
pit. Miles. II. ' Viscos fartim conci- 
snm:' inde 'Visceratio, Kpoa^opiay 
▼et Onomast. Prie. 

Pimgau AiMiom] Sic ^\4ypa Tertit. 
Magna aotem elegantia et perspicni- 
tate Appnleint, qus plnrib. verbit 
et obscorius a Platone dicta tnnt, 
pandt exprimit. Stndioti locot com- 
parent. Caoamb, 

Qmormm e mmmero preteipma nt muderia 
murHeomuiialU] Th, Qmormm, referen- 
dum ett ad verbiimCoiicreflieiila, vel ad . 
omnet illat tret caostat, quat dixi : om* 
net enim in morbnm comitialem con- 
cnrrnnt, tpiritnt, pituita, biiis ; nt in- 
telligi potett ex loco Platonit, qnam 
hic Appnleiut ad verbum ptene vertit: 
rh M Xcwc^ ^X^yma '<^ ^ ^^ V0^*0e- 
\&ymo wpwiaa xa^*'^ kwokfii^v, ^m 
M Tov a^iftaros ktampoiLs trxoy, Ifwtdro' 
poo pJkWf JMrovoucUXcc M rh ompa^ KtC» 
KOff, lU^^ouf rt Kol tA roirmw ^vyyow^ 
woo^itmra kworUerow, lurrk x*^9r ^ M*- 
Xolnit mopaffB\w, htX rki wepMous r^ 
rka iw rf mo^akp Bturdrat offovs, iwt- 
omoiaww^iuwow, ical ^vwrapArrow oMf , 
aeoff' (hrwow pJkw Ibr, «po^rvpoy, iyptfyopi' 
oi Hk hrniBipawow^ StwaraAXarr^fpor, 
w6oJipa M U(mt hw f6oomSf Mue&roera 
hphw Kiyorai, Seip, Gemi, 

loimioo igmi eoUiqueoeii] Eadcm sen- 
tentia et loqontione Laberius apnd 
Noninm corrigendns: ' Figura hn- 
mana inimico ardore ignescitur:' 
vnlg. tnimtd. Forsan et Nosteremen- 
dandus iv. Miles. legitur coocinne 
minns,' Flagrantia Solis inimici/ 
scripserim ut supra ntrobiqne, iiiimi- 
eo, Pric. Nesclo nbi. J. B, 

Spinimmimdid.] Seribo, epirUm imd, 
Qnod ita esse debere, argnit locns 
Platonis, quem modo citavi. [Vid. 
Not Scip. Oent sop.] Coh, Plato 
wwtvpa iyyewdpowow, CamnA, Colvio 
adsensnm pritbuere Cat. Wow. Oent. 
Pric. Flor. et probat eam emendatio- 8190 NOTiE VARIOBUM IN 

poiie ad wpoffryy^M iUaf, qnibos ▼oearidieit«'iHMi •btiUyiKMifolfiiri- 
Magi nt plQrioiam carmina infuiide- ta» bob Aniotta, dob naculata :* qnalia liant soa : ot ez Zonara tnperioi ad* Saeerdoton eraDt. atqoe Ita 

doctOi Heliodoro lib. ▼!. aliifqoe eon* noiter liic, ' qoem qoii 8acri6do adhi- 

apecti nominii Scriptoribna band in- bent' De Pallie Sophittico, qno No- 

compertum est : imo (ut qood sentio vitii Atbeoit amiciebantur, videndut 

dieam,) ita capiendom centeo : obiter Oiympiodorot in excerptis Pbotii. Si- 

admonebo tamen, tententiam hanc miUt ritos in Oermania, qn« Depoti« 

Bon eam etse, qoK etiam aliot aditom tio Scholattica dicitor. Sc. Geal. Ed. 

prvclodat prortns. Oro, qoi scimot Jont. poit. jim dederat par», qood 

ao protensio maoui detignetur, nec- addicit Ms. Pith. et aoctore CaMB- 

ne? male non convenit certe rb cen- bono amplexi tont Wow. Elm. cnm 

fti^ra<: qtiin et netcio qoid legitie teqq. Pro emtdet £d. Vcn. «laidefor. 

▼ideor mibi apnd D. Cbrytott. in Mox r^ tperei extolat a D'Orv. pro 

Act. Apost. obi de poeri contacto qoo. Bemb. BpeeiH. J. B. 

capite ditertim mentio ; qood tamen Ocnltf trmee ta U moerHme^ Sal- 

loci bojot ette noo affirmare aotinu vi^. Mastil. * Vibraaa in ot menm 

Liber ad mannm non est, eoqoe mi- tmcet oeolos.' Prie. OraJtt I. i I. i. 

Bot eom locum addnco : eteterom de- fmcum fvem ipMweftfdai ee m wfmimei ] 

fectum ejus (idqoe ni fallor, prolixe) I^ieian. boc Ipso argnmento in 4i- 

aarciam» adscripto alio necdum tjpit AaiH*'* T^ i^t a^ ii » Imrrp^^vrv, 

edito, in quo ejnsmodi extentioBit, ael ^^e» 9titMKu piw m % r^ rrdi|f. Oel- 

charta inter digitot eoncluta, ad Uot de irascente I. i. cap. olt. * Ocn- 

qoedconqne libldo ferret inttinguen* U tmcet, ot torbldmB, et In spBmaai 

dompotentiam, planeqoeDiabolicam effenresceBt.' NictBder de iBtoxica- 

▼im locoleotitsime exprestam ▼ideat. to *AXMfyfef, KefySe M W pe *f Tmiptflta 

Extat aotem in Chronico Richeril At^eew», e#ytt XswW Uimm^ wefm^i^ 

SeBoniensis Monachi, stilo rndiore fsiM xoAiMSt. ld€». aeriptos, neqoo tantnm temporibnt Pao. 479 Ctpaf tBtcamltaif ] In ea- 

lit, ted et nonnibil narmtionis tidei dem re SoBeca» de Ira iii. !•. * Me- 

contentaneo fortan. Idewu Seqnitnr moria tnblabitnri capotqoe veftatBr.' 

Barratio de Magistro Roberto, qnl Idem. 

chartolam tanta arte composnerat, nt Bim mfne] Hac eooa, hoe BodcBi 

•leamcapitialicojosimponrret,qn«« argBmenlo SammoBlcBt BtltBr CBp. 

CBBqoe ille vellety fateretnr : qoa 68. ' Ipte Dent moBMNVt dBhte per 

Magister ille ntnt dicitnr ad matro- temporaLBnmConceptaa^talltqBeaa 

Bam, qnie ejut libidini obteqni nole- tspe raina profodlt.' Idemu 

hat, morii addicendam, ot qose eoo- Geigeiml AnthebBBtBoStlBt Ib hit* 

fetta foerat, te e secta Hsereticorara torla gemiBaram et lapldBm lib. it. 

ctte. Detecta tameB foit fraot ab cap. 106. JEtiot Tttrablbli prfaBm 

Iptiot matronsB 6lio, qni nefarto Pne- tenB. ii. cap. 14. *8BAtBt gagatia 

dicalori cbartolam de maoibot excot- meiitet ac tocBBdat detrahlt, depre- 

ait: qoo facto meritat sceleris pcenat heBdlt Itcm et argolt BMrboe eoml- 

dedlite dicitur Magitter Robertnt. tlalet. OagalottnffitB aerpeBtetfB- 

J. B. gat, d»moBlcot prodit» ac daNBoalbBt 

FtAekf jM/iio] Non displiceat pore advertari credltar. Epllepticl aataBi 

feUk. Vide Fettum in * pnra vesti- et BMrbo CoailtlaU laboraatea, ti 

aseat.' CmmiA, Adteatior doctistbao taffitaia Iptlat ollbcerlBt* exteaiplo 

vlra, qnl fm^ptlUe legit, ot iateDiga- aiorbo eorrlplaBtar, ob M bbbi Uba- 

tar» qaod Feitat * para YetlbBeata* rail alat, aec BOi kaB ■ata ffieOa per* APULBIl APOLOGIAH. 3191 

cipitar. Contra noctorna terricula- lios multt ▼enalicti mercatores soper* 

menta, Epbialten, daemonooiqoe tex* aroot.' Inicriptio vetos : 

ationei ac praestigia gestatos plori- l. talbrivi. 

nom condocit.' Elmenh, Vide de zabdab. mbrcat. 

Oagate et aliqootiei com eo confoto venalicI. l. 

gangite lapide Salroai. ad Solin. pag. Onomast. vet. ' VeoaUcioSy 'Ayopa^- 

178. teqq. Torneb. Advers. xvii. 15. rfis* lidem et < Venaliciarii.' Glof- 

Bertm. ad Locan. vi. vt. 670. Oentil. $m : ' Mrrafi^Kos, furearfdnit hAptat^* 

ad b. l. J. B. Q^um ineengUM Ga- 8wy» Mango, venaliciaritis.' Ali» : 

gatet lapUf nl optid Phfncoe lego] Li« * Venaliciarins, ImiuKripxopot' Prie* 

bet de boc lapide verba Henrici Hnn- Pao. 480 Piacvkri eaero'] 'AvoSie* 

tingdonii Anglicanantm Histor. lib. trofirfteti, In de Deo Socrat. 'Pia* 

I. in principio» in descriptione Bri- cnlaribos sceleribns.' Isidor. * Pro* 

taoniae, adscribere: 'Glgoit etiam colum, abominatio:' fort Ptacu/aM. 

lapidem Oagatem plnrimom opti- Idem. 

momqoe. £st autem nigrogemmeos, Eisi nihil ad religionem enffragarehur] 

et ardens : igne adcensos serpentes In verbis bsreo : uec scio an satis 

fugaty attrito calefactus adplicita de- bene eroendem et$i nikU ad Wndinem 

tinet aeqne» nt succinum.' Alins est tuffragaretwr, Sententiam facile vi- 

lapis Achates, sive Agatbes, in Sici- deo : quam iterum infra expressam 

lia, de quo Facellos lib. i. de Rebus video. * Ceterum/ ait, ' neqoeo in 

SicuL cap. 4. et Priscianus de sitn animum indncere tam stnltum £mi- 

orbis. Scip, Gent* liannm esse, ut arbitretur mibi lite* 

CyJuM odore «ftoaiy ^c.] Optime lieic ras pueri, et ejusdem accusatoris mei» 

locom habere possoot, qoae de pisci- obfoturas.' CaeaMb, Corropte. For- 

cnlo qoodam supra Noster : * Apnd tasse rescribeodom, nihil ad deioKo- 

veteres Pbilosopbos proprietatem nem tuffragaretwr. Wower. LibidiMeM, 

banc non reperio, qnanqnam omoiom Alii delationem, Flor. et Rom. rdi- 

rartssima sit, et hercle meoioranda.' gYeaem : qnod retinet et explicat Sci- 

J>rie. pio Oeotiiis. [vid. inf.] Elmenk, Nnl- 

r«iM2ilttt] AovKorpanipioit, Vide lus beic Ubidini locos, quod repone- 

Pric ad b. I. et V V. DD. ad Petroo. re Casanb. gestiebat : mnlto minus 

cap. 90. nbi tamen dubitat Bnrm. an Wowerii conjectone, scribeotis dda^ 

venaHtitm dici possit locus io qno ven- iionem, ReUigionem signate dixit Nos- 

debantnr servi, et exponendum pti- ter,ut et alii sexcenti. Cicero: 'Ha- 

tat» tnrbaro, gregem servorum vena- beo Jodices, qoem vos sociom ves- 

liom. J. B, In venaHtiit] Scribend. tras relligionis jurisqnejurandi faclle 

per e, ' Venalicinm ' est * forum ve- esse patiemini.' Tacitus : < Secnmm 

nalhu»,' AoyXovpartipiov, Vennleins. adversns aemulos et relligione jodi- 

I. olt. \ 2« de edilit. Edict. ' E vena- cnm meritam landem assequntnrum.' 

lido Dovitiorom emptus.' Ulpianiis I. v. Cod. de Testib. * Relligio jndi- 

aotem I. v. § 1. de Jure delib. videtur ciaria.' Aucdforrot ipfx^oiatf koI •eo- 

potaitteidverbiprooraa/t6i(«: qnam ^tx/or Harmenopulus vocat. Lib. i. 

cofi|octoram nostram non reipuet qnt Tit. 7. * Fidem jurisjnrandi ' Pbm- 

intpexerit locum, et in emendis spc- driis iii. 10. Prie, Excepta Vnlc. 

dosit mancipiis Romanornm lnxns sec. quae Casaubooi conjecturam, /iM- 

nomiaerit. Ab hnjnsmodi venaUlmt dinem, expressit, Edd. habent aiAt/ od 

dieti ' Mercaiores veoaliciL' Cicero religionem tmffragareiw : et in reUgio- 

Oratore: 'Neqoe me divitias mo- oeMConsentinnt Jtfss. O. quod expli- 

veat, qoibnt omnet Africanos et L»- cant de religtone jodicis. (ut sippitsi- SIS2 KOT^ VAEIOftVM III 

v.ErinaD.deT.S.) LeemB Iwc taai «tf wnRMi «tlHi viU 

imennvtatiir Florid. ' C19W lnlni MiiwMii ■■fipnui^ 4__J 

i* pueritia «ihil pmiferret ad «■■ pMri,qmBBe4MraHi^«idc« 

«oveiidai jndici. aeciiHi- aotpliirini ideaenaL Jk9t.Gm. 

imam. qoam nrtioet, r m rm mJmQ Fenlw hac laca aaa 

"* ^doBt ' Jnferm. E^ rijeyfeiijF" ^*, led nfi$^i ^n. Q. 

Oadin.p.l84.|ira«iU/ra. GiBeraadlI.Ptafr.dapetit.Caa. 

XNideBtit fiaeir Mme anpi. nmaiii^id iiiidie»! le itadiaie 

aaera illa opai eit paerii. Kea- E. E. lik. 11. 'F^dte crt foad ka- 

nahamipartraiilri piaeet : ied keaBt canemai !■ Tilla.* Salvin. 

dacantD^Orv.Pitlu «t Sataa. «nipait ia maif . La. 
iiaqar aiW mi t^ 
•c «CMB : CtiaaMJ ad 
1 relipioam ■uaaaBdaai Bilul 
«•ia» pBeritia.Tamn «al piap. 
aoiai» ei fide* deiaf n da. qaia 
1 parsoaaBi acraiataria. cai 
irm temaNnaai dmeic 
datm. J. fi. C^iai paiiifie. mm » 

r] Hnvc ww pcAa L rm. * Deripaa tal 

at- «pW.' CalK. Add. HanR. ad Ter- 

iadint. nt lefat. mi iiUmmmu toB. Apal. c. tt. BmmaHn videtar 

XAmI Mtaadnai M : etem ndifio- luafcaiiiiMm. riaem. tcdPlllLet 

MB Jadicwa iaidlifii, qaam intra. D^Orr. cam Edd. Me Galv. 

avv TotiaKnuaBi pacri na pate»t. tvri. J. B. Ttie aff ifmm dmwi 

qaaai Parh a trMiBonii» dicradi ar^ lcc^aMv. << cr f« ma ea 

<«ntar la caaMiK f rwrniai rapita- tw] Vtanftaai Itaaiaai ! ii JaiiMCi 

liln; iBiaMk rt aiiaom 1.^1. anii. (iaqait^t mntii iavaletadiacm, pra- 

Knfar parr ikiilaai FadMi&. »cd rt «fcane» a w liai tiW, aprraiMei re- 

«•haicai rt admurikr Appnlrii ; qa» «laB caiaman. JaiMil. Sat. 11. 

■Hm raniiM rrprllradi trrti*. Ap- ' Farar ipae Dat ini i ai * Scaec. 

f«lfta> ipM" mfri atiaaiqnr mjni- Herc Far. *Sete le Jni pmure 

it, qnnm aii • Cjrirmm arqara la patait Farar inenam.' Saltias. Ma»- 

aanntn indarrrr, tam italtam £mi- lilitn. • Nalla faa aMmm calpnda 

lumam rMC. nt arhitrrtar aulu litrrai «it q«am amntia : «alnlM crimra 

paan. m admMitMii met ah ft i ta rafc.' n« hakit, ahi farMa paecatar.' V. 

l^W rt trrtiam caanam niei, qaad Kk. ir. IX da !■ jw ne. Jal. PnL 

liiam. an vncr tritimemiam dicat. Bac«pt.8aM. lik ▼. Tk. da l^)ar. 

At nit-n» Adnant canrakter re- Et fcn rafcr qam deOctarla q atiem 

•ctipwt. ir»tibat «r. Mm tcitimoaBi aarrat ia Jiriia8aataain,et de Dra- 

ctaderr. U iii.Trrft.diTi.Cdeie»tib. wTadtnAMml.xvi.Mc 

St Otatar idm aoiier, iaA-a alia la- tinr] V. CalviaM, mU (qii i 

ca: *Car ntrm tet ti wiaiaM ea li* lU ifriMi i l da fff ^ O naiM 

MW lift*ti« ' ^ miw ipia «M gMH fcn ntnit l i M ii liant. APULBII APOLOGIAM. 8l9d alieou reeoqnere ? idim. 

Mendaemmfrigere] Kmuwrptw&r tic 
Or»ci tunm V^vx^. V. Catanb. Not. 
ad Soetonii Claad. Idem» 

Atque iia md «itm «pedm mrgwm e ni i 
irwkMgreMaMM eH] Cur autem ipeciem ? 
immo eadem plane videatory id est, 
de puerorom testimoniis : led aliam 
dicit daabni de caouis: uoaettqood 
poeri isti, de qnibos oonc loqaitor, 
•erri eraot : altera, qood spe liberta- 
tifl ad mentiendom erant confirmati. 
Species qnsedam Translationis Rlie« 
toricK hic notanda est ; de qoibos 
Qointilianos lib. iii. et Alclatos, et 
Antonios Angustinoi in libris Emen- 
dationam. Seip, Geni, 

UUr9 proMco] Pleriqne libri vnl* 
f ati, viir0 pree«ce. Refer ad clepsy- 
dram jndiciariam. Snidas «fr* If* 
t9mp, Wewer, Alii vitre pro9. El- 
menb. Legi non nemo volnit, vtlro 
ffrmDoeo: namqne qnia res btsc acta 
est ad aqnam. En cor Zenodoti, en 
jecnr Cratetls! Prie. Memm est 
Tjrpothetc vitiom in Edd. Ald. Bas. 
pr. J. B. 

Fwrst qwee $pe UberUaie mtuUe eem» 
ffwmUt 9d memtiendum] Sisenna apad 
Nonniom iii. Hi»toriaram : ' Senro- 
lum ejos prvmio libertatis indno> 
tom, cnm tumolto conventum popn- 
Inm perdoxit armatiim :' scribebam, 
eemtentmm popmU perdmxe armaimm. 
PHc. 

Pag.481 Poeimio,eiflagiio'] Cicero 
pro Footeio : ' losector oltro atqne 
imto arcotatori : iosector, ioqaam, ac 
flagito testeit.' Et pro Plaocio : <Eti- 
am atqoe etiam iotto, atqoe orge o : 
Insector, posco, atqoe adeo flagito 
crimen.' ideai. 

Mem mqma ad koe] Sic apod oratores 
Orccos : h r^ i/a^ 0Bari Kr^^rm, Ca- 
tm6. D'Or¥. ooo habet od. J. B. 
Mem mpm Ueei ad koe miare] Demotth. 
Mvr^ Wk0o\SB, tXfetripM rovro 4«^«<r- 
tai, M Tov iftov fSBmroSf tmris fioiKermk, 
y knarrim paprvpneiirm, Prie, 

QmM imeee t fotd conlarts f ^ittd re- Bpeeims] Antea, ' Postnlo, Flagito, ol- 
tro provoco/ dixit. Plaoe, nt Cicero 
in ea pro Plancio : ' Qnid taces ' 
quid dissimolat ? quid tergiveniaris ? 
Etiam, atqne etiam insto, atque or- 
geo, intector, posco, atqoe adeo fla- 
gito crimeo.' 8eip, Geai, 

Legibma deUgaia'] Lib. iz. Cod. de 
Assets. ' Jndiclo, legibusqne tradan« 
tnr.' Sidon. lib. vii. Epist. 7. 'Se- 
ronatnm Barbaris Provinciat propi- 
nantem, non timnerunt legtbns tra- 
dere.' Prtc. 

Dnodectm TabuUe inierdiefa] Am* 
mian. Marcellln. lib. xxvi. 'Filiom 
ioum veoefico tradidisse, doceodom 
artinm nefariamm secreta, legibus io- 
terdicta.' Idem, 

Ob imeredmndae /mgum iUeeebroi'] 
'Illecebrae ' snnt ' Excantationes,' ut 
in verbit legis, ' Si quis alienas frn- 
geis excantassit' h. e. de loco sno 
carminibus pelltoerit. D. Augost de 
Civit. VIII. 19. ' Hac pettifera sce- 
lerataqoe doctrino froctos alieoi in 
alias terrai transferri perhibentnr.' 
Anthor Qneroli : ' Messes hac atqoe 
illac transferont diris tempestatibns :' 
obiter adverte etiam, qnid sit Ineam» 
iare: frnges necare nempe, facere nt 
arescant. De hoc maleficii genere 
capiendos Petronios : * Florida Tellos 
Qoom volo, spissatis arescit laogoida 
soccis.' Et Ovid. ' Carmioe laesa 
Ceres steriles vaoescit in herbas.' 
Idemu 

Cui non mtodo «croona», Ife,] Casaob. 
ad Athen. xiv. 10. Elmenhorst. ad 
Minucium. Idem, 

XVviri iaeriefae.] Ironia: ut mox : 
'ut videovotpalaettritam,nonmagnm 
accutatum venittis.' Brant, 

Si eonecieniia ntaiti mmUi s.] Nihili 
lectio : pnto tcribendom, si consct- 
enOm mmime mmUi ammt, Vocem ntMts 
mutatum in vniiu, quae dictio totidera 
apicibus constat : quamquam si qnis 
ntramque vocem censeat retinendam, 
non refrager. Ita legimus, coasctea- 
tia tmtni otmts wmdii §mmi, catom dic- SIM KOT^ TAKIOSUM IM 
potnt. S«prm : ' Sciut Cff* 
qaMccHi wrvi, ct utirit— 
;K..AItcmi tem fatearis M- 
cst« Mt illlcim BM faiue ia 
^_. i«t ocMCtM tiaMffia; aat ai 
ilicitMi fnt. •circ tot eoMciM m 
4cbw««c.* CmmBXMmtmfirmmtmtmmc 
fcrit»te >U», Florfrt-et D"Or». M 

rviMr «erTaat Mit- ^UBtM 

O. t'B4e. ai Mlcr, cteffe patet, 

%Um4 mmim$ em »oUtc eo«f»»ioM rfir 

a^lerit, n p w twf lx' «■• ■« 
i. •. n ad re« dualfaadaai Tel 
iBSUr ni«ltor«« e»t. J, H. 

QwlArti hfcm ltii Tr ,ftfirf»«t] 
MlTM IMC aliou videatar. Scd po> 
f«hMi latclliiie, eietMi, wd cliaa ck- 
l|{«ta aMltitaduie» ia iMcAffolcii 
^ Milcm iz 
] AIU libri ndti, flMicail. ct m ,,, , . ». , 
A«t UK ecftt Wio rictilc- •tab BfkU tcafd 

tA evAdvx^ BMi 
idcfli ritot cb ■trc^ iaicUifilM. 
HocticffMi iMtrcUMi ia Mglcii m* 
Cfic MMlt TIMlM, ' Et Mc iMtrm. 
«it tmii^ ct MCU ccfM CoMi^t 
ftd McficM iMlia pdU dMt/ Cc APUL£II APOLOGIAM. 3195 

#cii6. FoW. Rom. et Flor. a^ltaori»» tfWow.Bdenter dtdereThaUo, Fnis* 

Elmenh. Ezeerpt. e vett. GIom. tra. * Eadem Thalli valetndo/ i. e. 

* Adjotorium, /So^io.' Prie, Audu eadera valetado, qnae eit yaletndo 

torlo male editnm in Edd. Ald. Jont. Thalli. Oenit. TbmUi non regitur a r^ 

potL CoW. Vnlc. pr. et pancis aliis ^uademt sed a nomine vdUtmlo, Pro 

vett Qood, licet jam monitnm a Ca- poUie, am Pitb. pof/. ntm, J. B. 

sanb. mireris itemm intrusnm ab Thewnoom wu^cuOf a qw mniitr ad Elmenh. et Scriv. contra Mss. O. inspieiendam ferdmda eef] Id est» nt 

Aaditomm non est hostias Instrales inspiceretnr» antiqve. Sallostins : 

tenere, sed adjntomm. De rov «d- ' Qno com Tisidtnt ad impcrandum 

JmiofiMm freqnentiori npnd Latinot vocaretor/ id est, nt imperinm acci- 

anctores nsn, qoam mlgo initatar, peret, pareret. Cicero: 'Ades ad 

▼ide Tennnl. ad Front. Stratag . it. imperandom : sic enim Veteres lo- 

7. § 11. et Oudend. ad ejosd. I. ii. 5. qoebantur.' Idem in Jure nostro 

§ 11. J. B. Doarenos annotavir, licet qnidam 

Graaa th, mmerantU] Invitis libris diisentiant. Scip. Gent, Ad tiuptcMii- 

et Interpretibnt omnibnt lego mim- ditin] Sic etiam Plantns Pers. ' Mor- 

dareat. Eunapins pari argomento buro inipicere :' Valerins *■ caossam 

AifiapofroO xMpw KoBapiaas, Marcian. inspicere/ et Petronini < qnerelam.' 

Capelia focat 'Aroma praeparare.' Cicero proFlacco:*Vo8oro, Jodices, 

Cnm hiBC tatis din, cape et Petronii et obtestor, nt totam canssam qnam 

illa: 'Ut tolvit ergo licio pannam, maxime intentisocolis, utaiont,acer« 

partem legnminis snper mensam effo- riroe contemplemini.' Pric, 

dit, Jossitqoe me diligenter pargare.' Nimie iiifiue^ainj Lat. Latin. minas 

Loqnitor de maleficio : nii certiut ^tf^ani. Frustra. MmM, i. e. vaide : 

leetione nostra. Prtc. ut saspe. V. Ind. Capitoi. in Oord. 

Perdaetam'] D'Orv. prodaetam, cf. Jon. c. 18. *Sereno Sammonico nimis 

Met. lib. II. pag. 146. b. coll. lib. acceptos et caras nsqne adeo, nt,' &c. 

▼111. pag. 576« a. et lib. xi. pag. 782. id. in Maxim. et Balb. c. 6. * ad rem 

b. J. B, Veneream nimis rarns.' Treb. Poll. 

IQndem TkaOi valeiud.] Latinitatis 80. Tyr. c. 0. * Nlmietas crndeiitatis.' 

mtio postnlat, TkaUo : genns loqoendi J* B, 

ett translatitinm et Jam pueris no- Disceasioie] Sic Mss. P(th. D'Orv. 

tirai: in libelio tamen de Deo Socra* cnm Edd. ante Coiv. qni cum seqq. 

tit ita emendandns venit locat quem dedit deceeeiste, Utruroqne notat ak» 

cormpemnt, qni timiiem hnic fpdffuf ire, Sed absolnte, non addito caso, 

Doii intelligebant. * Socrates, sicobi ant loco e quo sive ad quem abitnr, 

loconnB aliena sapientiae officiis con- Appnl. utlque semper ntltnr verbo 

•nltatio ingmebat, ibi sni daemonis discedere, V. Met. i. p. 48. et 79. ii. 

prssagio regelmtnr:' hodie legitur, p. 101. 105. 106. et 115. iii. p. 195. 

aUeua : nnilo phme sensn : separat et 20S. iv. p. 277. v. p. 826. vi. p. 

offieia sapientiae, a divinatione. Sic 407. vii. p. 458. et 462. iz. p.604. 

panlio ante, * sicubi tamen interfectis x. p. 704. et 747. xi. p. 700. de D. 

aapientlsB officiis, non consilio, sed Plat. lib. i. p. 582. £d. Flor. Sed 

pnetagio indigebat.' Qoo loco an- decedere^ vel est, locnm alii cedere, nt 

ceps animi tnro, dixeritne Anctor, Met. lib. i. p. 70. lib. xi. p. 766. vel 

iaterfecta sapientite officia^ ut Plantus, cnm casu altquo Jongitnr, at 'dece- 

* oecisa hsc res Est :' an potios le- dere mensa/ Met. 1. iv. p. 987. cf. 

gtndnm interfeeiis, vel interceptis, ii. p. 05. vel additur locos, e qoo 

Ciianbonns. Scal. in Ed. Vnlc. sec. sive ad qnem abitnr : nt * decedere 3196 MOTJK VABIOSUM IM iWB' MtU Lt. p.Stt. 
• triciiaio * Met. L z. p. TIS. 

•] Ej9dem mmaoo iii. 
' Metao qaidcay SdpM, fnract vd tM 
destlB, «el Bca 
8i»imme libro iv. etisBiy 94 Pep. 
CartlM^ ' FacUias lamdeg Yettras aU- 
bi geatim qauB apad vw prvdica- 
rfaa; ita apad yot cai^ae aodestia 
•haaaii est, apad eatrarios aatca 
varilas libera :' omIc se babet locas, 
Braatlas tentabat, /fa apad vm a rt f c 
nsdfslia •• e. laelias (aat fallor) cfOy 
iila «pad jms catfoe, ife» Pric. 

fa^ MpCm fOid sRJn flBSMBia* 
nKateadi] Infra : • Ke- 
spoodeat JEailiaBns sat Raffioat, ob 
^■od eaM^kimentBai, etsi aiaxiaie Ma- 
gasforeai, PadeatUlaai canaiaibas et 
▼eacBis pellexissea.' Cicero pro 
Bso ci o : * L. Cassias ille, qoeai Pop, 
Boauaas verisslniBai et sapientlssi- 
■MnnJndiceaipntabat» identidea in 
ennssis qasrere solebat» coi booo fn- 
isset; sic vits boaianni est, nt ad 
■MlefieiaM aeino cooetnr sine spe at- 
qae caiolaMento accedere.' Pnlgeat. 
t. Mjtbol. ' Ubi einolBnientaai deest 
■efotiiy cansa cessat ioqniri/ Lytias 
Aiy^ 'AfMeray. nirrcf yap Mpmm 
rk rmeurm «fm Bfiptm iXKk Kdptmn 
Imob «M#Sri' kbI Ofiat toAt e&rm wm- 
9UP, jral rtin imMUmn itc reirm^ rAs 
MOiyypfnsi woi9lf$aij ian^mlworrat fris 
itf^iiua rolr iliuc4iftmfft9 tyhtrre, MUes. 
III. Notter: ' Vel certe oUa pnrda 
iBoastretnr, cajas copidine taatain 
flaitiUBm credatar sdmissnm.' tiem» 
Pmlekre me pereevermnter tertim ^bm- 
tisf i] Hkc esl SoUrtim iils prrcMleadi 
qaaia snpra laadst : qase tamen Jb- 
did aa permissa, disceptant qaidam. 
PbavorUias apodOflliam I. xi v. c 2. 
* Atqao iUad amplius ambigi ac da- 
bitari scloy debeatne Jndax inter cof • 
■otetBdnm ea qam dlcto quHltoqne et qurrere, etiamsi 
iatareaty ee- 
postalet ; patroci- 
boc esse aiaat, aoa 
est perqaam Incn- 
lifnns qni iaspici^ 

qnmsitababet saper 

] Met. lib. iit. 
paf . IM. * i 

irc.' riprflrr est rem 
et Istricatmi^ nt swit 
qomqna &cta sinty ez- 
pGcnrc. cf. Ormv. ad Jnstin. xuii. 1. 
Ondcad. snpra nd Mat. ti. p. S99. a. 
J.B. 

N§fm iBJpB', ^ €tm0mtm'\ 8avar. ad 
Sidmi. Ub. I. Eput.ft. Prie. 

jMwwnte «f mas, asa dsMdw] 
Fabtas tib. it. cap. 1. * Hcic est ad- 
moaeadns Jndex» illic docemlm.' 
Oelfins Hb. zvi. eap. 8. * 8ai msfis 
ad a i oaend i, qaam aliomm doceadi 
fratia.' Idem Ub. alt. cap. nlt. ' Ut 
ea ■OB docendi mafis qnam admo- 
nendi fratia scripta exbtimeat.' Hy- 
fiana Poct. Astroa. ' Scripsi ad le, 
■■■ nt imperito m oo s traas^ sod nc 

• _ • • ^ ^ ^ _^ ^ ,» -. f 9^ ■ 

Hsttf*] Non loofo a ttae operis. 
CWb. PlBte, 9fe. cgjmtf fBBdesi/scBn- 
dt«] In de Deo Socratls : ^ Plaio cs- 
lesti fiKBBdia pnrditas. »qBiparabt- 
lia DiU ImmortaUbM disoercas.' Mi- 
■ac. Octav. ' Plaioai Bpertior de 
Deo, ac rebns ipsis, et ■o mioi b n s 
oratio est, et qam tota eseet emlesiis, 
■isl persaasJonis civiUs admistioso 
Bonnnnqnam sordescerat.' Prie. 

CmmmmmmmrUnm mmmbmtrif mrimm 
pereemmi] Videtar Plato bac la ro 
disseatire ab Hippocrate et Oaleao, 
et iu cfo accepL Sed coatra ravo- 
cat ma Idem vlr doctissim«s Ficiovs, 
ita seribeas eodem loeo t * Dlslbi- 
fnit qaoqae morbonm, tMB aUemm, 
tam febriam species, siafnlemmqna 
ratioaes adsifoat. Q«ales esso potls- 
simam raUoBOs, qaas ap«d Oalea^m 
PUtOiUcMi Iffl. iaadbi tslMiMti, APULKII APOLOGIAM. 3197 

ac onper a Oeorglo Cyprio, iotiipii Lat. J. B. Vi$cerU et ouU] Eod. 

medicOy sam io seoteDtia coniirmatas. lib. ' Viiceribus osia sunt tecta.' 

His enim diebas qaom ad me euran- Miies. viii. * Suitque ▼isceribas nu- 

d« matris me« gratia freqaenter ad- datis ossibus.' Viscue pro eame acci- 

cederet, meqoe reperiret h»c ipsa pit. Miles. ii. * Viscos fartim conci- 

legentem, miro qoodam ordine Oale- sum :' inde * Visceratio, Kpwoida,* 

ni mentem cum Platonica mente con- vet. Ooomast. Prie, junxit.' Scip, Geni, Trifariam per- PiMgmM AioNorts] Sic 4>\4yita yertit. 

eeneet, Postremo. tertiam spedem Mag oa aotem elegantia et perspicai- 

Item tripartito dividit; alios enim tate Appuleius, qaas plurib. verbis 

morbos a spirita, alios a pituita, alios ot obscurius a Platone dicta sunt» 

a bile fieri : qnas singulas caussas or- paocis exprimit. Stodiosi locos com- 

dine deinceps explicat Appaleios pareot. Casaii6. 

ita ioterpretator, * Coocrementa va- QmormnenMMeropracipuatitmaieria 

rii felUs ' (xoAqt) ' et turbidi spiritus ' morld eomUiati$2 Th, Quorum, referen- 

(vyf^Aorot) *et pinguis homoris' damestadver^mCoMcreiReiila,veIad. 

(f\4yfunos), Ubi notanduro est, qoss omoes illas tres caassas, quas dixi : om- 

▼ocabala simpliciter et sioe ollo ad* oes eoim io morbom comitialem coo- 

jecto Plato posoit, ea Appoleiom curroot, spiritos, pituita, bilis ; ut io- 

epitbetis vestivisse ; ot qosB ille pro- tdligi potest ex loco Platoois, quem 

lixius expooity ipse qoodammodo ex- hic Appuleias ad verbum psBne vertit : 

plicaret. Idem, rh 9k XMOKhv ^4yfM Si^ rh rwy woft^ 

Pao. 485 ilfode eaeccsstl] Verm et K^ymv imSfM xaAcvby iarokri^y, I{m 

aotiqaa scriptara modtm excetaU, Wo- M rov trAfutros iawrpoiis ttrxoy, ^u^- 

wer. Lege modiUR. lo de Dogm. pe» /a^v, KaTamudXXu 9h rh aAfta, XmO* 

Plat. * Com valetadinis portio proco- Jcat, iXipovs ro uai rk roirrwy |vy7fni 

rata salabriter, modom oecessarii yoo^^iora jkvordrror. firr& x^9' ^ A«*- 

victos oescit excedere.' Prie, ' £x- Kalpiis uopaaBkyt M rks veptdious ro 

cedere nomerom ' dixit App. Met. ria iyrf uopakff 0iurrc(raf otfo-at, iwi- 

lib. III. Imo vix Latinam videtur aia9awy^faMPoy, ical ^wrapdrroy abriiSf 

excadere mado, Consensns tanieo aca9* fhryoy /Uv Xbv, vpaldrwpoy, iypnyop6' 

MstornmO.etEdd.anteWower.non- at 8i iwtrtBifMyoy, ZvaaiwaWaKrirepoy, 

nihil sospicionis movet: nisl fraudi y6ciifM ik Upas ly p^cws, i^utirrara 

foerit librariit seqoeos (oco. An Upbiy \iyvrai, Scip, Gent, 

excedere wudo dictum, ut ' excedere Immieo igni coUiqueecii] Eadem sen- 

«rbe ?* licet simile exemplom non no« tentia et loquutione Laberius apnd 

verim. J. B. Nonium corrigendos : ' Figura hu- 

Coiicrf<aesstiaplici6ifse2Mi«iifts,«Na mana inimico ardore ignescitur:' 

loaisn epecie eoaluenmfi ' Partes con- vulg. inimici, Forsan et Noster emen- 

siailes ' vocat cit. libro. Pric, dandns iv. Miles. legitur concinne 

Oast] Sic Mss. Florent. et D'Orv. minus, * Flagrantia Solis inimici,* 

qoeoi doorom sommss anctoritatis scripserim ut supra utrobique, tmmt- 

Codicom cooseosum adeo ooo pro co, Pric. Nescio obi. J. B, 

nlhilo habeodom potavi, at sic resti- SpirUum todtd.] Scribo, epiritu ind, 

toerim pro volgato oesis. Amat Nos- Quod ita eise debere, arguit locus 

ter iifx«^ouf, et ossKm Antiqui dixere Platonis, qoem modo citavi. [Vid. 

pro of. V. Voss. de Anal. ii. 13. Alii Not. Scip. Oent. snp.] Colv, Piato 

posterioris sevi scriptores ssppe osur- vptvfjLa iyy§y6ftMyoy, Caeaub, Colvio 

paruot ossvam. Vid. Pradeot. peri- adseosom prseboere Cas. Wow. Oeot. 

steph. vs. 6SS. et Borm. ad Aothol. Pric. Flor. et probat eam emeodatio- 3196 NOTJE VARIORUM IN 

nem Ms. D'Orv. et sensns e Platone ricalam afferat, taaei fmim ctt.' 

ezpressns. Caro liquefacia compri- Prie. 

mit aerero : hinc oritnr * turbidns Peetorii faim] Lego Cmftrig, Pto- 

spiritns, vpwvfia,* Antea edebator toenimficmwmMiXKurhwmptm^mQmT^ 

gjnritumj quomodo ezstat in Msi. orii^f. neqiit •■taa liicat aliqaia ifa 

Florent. Pith. Hinc Vnlc. id marg. fortasse legUaa AppvleiHi : seqaiiur 

sptrthHun, receptnm ab Elmenh. et namqoey *levl tmpllafiM corporis 

Scriv. qno sensn nescio. In Ms. cowpMMt/ Deiadc qno aactore 

Pitb. (aut D*Orv. nam non liqaet) taeri aliqais poaalt propriam sedem 

pro parlo est parto. Lat. Latin.emen* vltillginlt et aimileni l|«y#wiinir esse 

davit wjAritum ind. partt, et ex^ ifc. pectna? Cotan^. Lege cnni Ca«s- 

quod non displicet. J. B. booo c$rpeeu» ElmealKirstiaa. Ca- 

Ex eandore, ^fc.] Locos bifariam sanb. eetfmrtM legil, qnla Plato rfpo, 

corrnptns. scribe coferr, inde enbn MW i f f ^ is i. etiam infra Notter: * Le* 

spoma. Ennins apod llaerob. * Spi« ▼! tarpitndine corporia eompeMat.* 

ritos ex anima calidft spumas ayit Oraviter et iogenlose ksc : non ta- 

albas.' Sic apnd Noatrom lefe : dieo aeo a vnlgatis recedo. Pscte pr* 

efmmidm tabet, noo tumidm, Sopra «ffp^re poaitom no« aemel repperi. 

proxime» ' Hamorem craasom et apn* Nsrint apad GelUnB lib. xx. eap. 7. 

midnm.' Prie. Non persoadat milii * Corporey pectore q ne midlqae obeao.' 

Pric qnera transcripsit Florid. edens Vetns Epigramma : ' Cnr tna fml- 

«altrv. CmmdoTt pro calore et mstn, neo cs^dnatar pectora aoeco?* Et 

exaaiplo non caret : eamqne vocem In alio» de PaatomUao : ' Mascala 

hle praroptavit Aaetor,qoiacooJuoc« fJMalBra dcrivaas peetora flexa:' 

Uai habet albedinis notionem. *Aer (at legead. e Ma. Salanail eod. sapra 

Ibrf oriboa aatas Candoit/ dixit Orid. moBitam.) Cl aadl a a as, * Oauda qasB 

Met. 1. va. IM. Vnlc. in marg. una seasa valvaatar vatodiarao, Pcctara 

vaca leflt mmMimre pro * inaamiaa. sopito reddit amiea ^aiaa :* adde et 

tiaaa.' J. fi. Alkidm. Vet. Onomast. emeada Lacretiam : • Nam maHer 

• Albidaii, "YWXfMM.' Glosa. vett. prohibet ae coocipete, atqao rapaf • 

« TedJUmt, sobalbas.' Prie. Ex emm- aat. Claaibaa ipsa viri Veacram ai 

^ cM^rrsai «rrJs ottsdo. Albidam et Isesa ' (valg. Ma) ' retractet, Atqaa 

tamidsm labem floere in hoc asorbo exoaaaU ciet osaai pactara iactaa.' 

fS caadora compreasi aeris, rel po- Eadem Orad '— ^^'^*^ 9r^mm 

tiasex spirita, qai ex iUa spamida p saai ^ Earipid. Pkaiiii 'Apqr t 

canas caUiaaatiaae existit. Nec id Bhm9im y a x ^m mi h^ S cfca Ma itaa i 

^tmK. |aam cara aatare saa sit al- ▼# mrefmm am rmt •Amt mmimirm mwwm* 

kft. Q*inI apparat ex ea» si saafai- Prie. Peclaset cafpas la Ms^caa- 

MaaeiM^«mis.aateamaUaaa. Et laadi aoleat. cH ex. gr- Vi^- ^ "• 

•ftMate Arr«W«aft« •spamidam ba- vs. 474. Hie tamco caotra amaca 

•TlL lIZ^^^i- emats cmm Msa. et Edd. aHatam pra altero 

^ ' — ^- 4i^^tf>i A«^ aaa mataaaam : aeaae euam mtif 

STk *» «•!. r~-«- • ^J»-»* *• ■^'•r «"T* ^i-tr f^ ' 

.Vl<M «^«ttMini. P»etie.aii».aiilf.lfcmti.l.bi!|« 

'mem vix cadit» 

^aid aoaet s»pa App. 

iicarit Notter, 

»«»^ -^-- — *- ««e naiM-n. tt ad saam mtdMm artia cefaitioatm, 

M \>4-« liiK X. «f^ iJfc^ i > ■■ -etfaram reddidiL Ucet 


APULEII APOLOGIAM. 3189 

primo loco et pnpcipne pectorit cn- certe PUtonit mentem »ic est inter- 

tem vitiligine insigDiri ait : qood an prelatns, ut aliornm morborum tuc* 

recte dixerit, videant medici. Enim cessu comitialem morbnm peoitiit 

non eit in D'Orv. J. B. Pectorit extingni putaverit. Sed repugnat, 

entM prtfnorfni cutim. Plato, l^ tk qnodmox ait, 'itasgritudinemaniroi 

T«9 iniftteros iamwwoia Iffx^» Ficlnns, gravlssimam levi tnrpitndine corporis 

ad *exteriorem cotirodelapsa.' Vocat compensat.' Ut adpareat ex illis can* 

ex<€rtorfm,qnamAppuleius,prtm0reM. sis nollnm existimavisse alium mor» 

Sed cnr adjecitpecforts? qnasinonet bum oriri. Qnod notandom eatyM 

facies ipsa comroacoletnr vitiligine in eo, qni aliena interpretatnry tem- 

ista, vel, ut ipse loqnltnr, insigniatnr. per eadem, qu» anctor cjns dicit, 

An pectns pro toto corpore posnit, reqniramus. Idque ipte etiam Appn* 

nt Latini faciem pro totins corporis leins de se profitetnr snpra, qnnm ait 

forma dicont, non pro vnltn atqne de libris qnibnsdam Aristotelis ; ' £t 

ore; ut Oellios alicubi docet ? nisi, Ib omnibns ant omissa anquirere, ant 

cor^ari» bic legendnm sit. Prvmorem^ defecta supplere.' Quod in lioc lo- 

autem, sive extniorem^ emdlte dize- co Platonis interpretando insigniter 

mnt, qnia vitinm cntis vitiligo ett, prasstat : adeo omnia mntat pro ar* 

raro et leviter tangit tabjectim ear* bitrlo. Idem. 

oem ; eaqne dnpfex, alba a pitnita, PcmtooM tUa diikedo] Immo po- nigra a melancholia. Utraqne cntim tins albedo: qnod postulat Plato. 

tqnamosam reddit,et, si altius serpat, Co/o. Vere emendatnm Colvio, cum 

ea alba vitiligine fit lepra, Winv, ex io omnibns libris legeretnr dulcedo, 

nigra, elephantiasis : nt docet Oale- Platonis illaexprimit: rhKtwAp^iy» 

nnt lib. iii. de Symptom. caottit cap. f» hroki^^v fAtrk X"*^' itMKahnis m- 

2. In veteri Olotsario scriptnm est, poa^ip» Caaoa^. Rom. et Flor. i/aZ- 

A^«]pa, huxk'^. Item, impetigo, Atx^, ««do. Colvint AVbedo^ qnod probat 

Xiewp6s, Appuleint eam tantum viti- Cataubonns. Elmenk^ Si locnt indi- 

liginem hic intelligit, qnss primorem, get coiyectura, mihi pne Colviana 

nt ait, cutim attingit, proprieqne Vi- placeretemendatio Vnlcanii, inmarg. 

tiligo adpellatnr, non etiam qn« al- qnam expressere Scal. ac Wow. miic- 

tius in carae insidet, id est, Leocen, cedo: nt qntB propios insistit antiqutB 

qn« et ipta Vitiligo dicitnr. Tria lectioni. Interim tamen ^v^, et 

enim Vitiliginis genera, Coro. Celsnt cum Elmenh. etScriver. retineocnm 

lib. ▼. extremo^^^AX^f, in qno color Mst. O. et Edd. vett. dulcedo: licet 

albot est, fere snbaiper, et non con- non clare perspiciam, quid hac voce 

tinnns, nt qn»dam qnasi gnttte dis- volnerit Anctor. cf. tamen comm. 

pertte videtDtar. MAof, qnod tolo Oentil. Albedo dedere Casaub. Gent. 

colore ab alpbo distat, ntpote nlgram Pric. Flor. AlbidMM et eubaUridue fre- 

et umbrte simile. A«^Kiyr magit qnam qnenter de sanle et pure nsurpat 

Alpbon, albescens et in caraem altiut Celt. v. 26. nbi obtervandum taroen, 

detcendent, eoqne et pilos albos red- qood et puris et saniei tpecies eo mi- 

dit, et lanngini timilet. Scip. Geni. nut ette perniclosas docet, quo albi- 

Pao. 480. 8ed eui koc msn venerii^ diores. cf. totom cap. J. B, Ptfmi- 

nttm^mn foeten comiHaU wwrbo ettm- dota iUa albedo] Ita Colvins emenda- 

tatmr] Id Plato retlcet. At contra vit, adsentiturqne Casaubonns : qnod 

Plato non soliim vitlligine corpot ita exprimantor illaPlatonis: TbXcv- 

commaenlari dicit, ted illnd pnetema ic6r ^4yfta JkvoAsf^tfir iierk x^' M** 

addit, aliot cogoatot morbot inde ge- Xo/nis KtpoMif» ego, Dnleedo (qo« vox 

nerari» qaod Appnleio omistom : aot io omnibat librit iegitur) retincadam 3200 MOTiB VARIORUAI IN ceaieo: nee videoy qoosodo recte 
dieere potnerit Oretor aotter, AM; 
pro mllMi pltnita, AcmkW fA^TMo» prv- 
•ertiai qeom sit eolor Ballias rei .ef- 
fieieM caassa. At coatrm, DmietiU 
▼ocaty qaod sapra disermt, pin- 
lHiaK>rem : piafole eoiB dalcie 
pieraiqae esse» oeioo oescit. Se* 
pvgsat taioeoy qood ■mul Plato qaoai 
caacladeas bonc locaai dicit, fAiypo 
Mi^ ical &Afwp^«4ri «^bw fMnr- 
fdnm. Nisi dicas, Appaleiani ad col- 
liqaatloBcm lllaai caralSy qoan sapra 
describit» respexisse: eaaM|ae dal- 
ceoi existimavisse. Mira certe est 
in bac ioterpreiatione Appaleil so- 
lertla, oam et qaiB Pfaito de secooda 
apecie morborom dicii» ea Appolcias 
in teniam transtolit. Ita cnim Piato 
in aecunda tpede priocipali loqoitary 
To^nir «arar TiymMMi ivaXis nyo^ 
ptrk wv^^iutrt (ifiTXamSirar, ktmhf 
tbm fKiypm fa^. Colliqoationem 
camb bic aperte vides : et qood alt 
Appoleius, ' Inlmico ignl cooliqoet- 
clt/ id Plato paalo saperius dixerat, 
fror 94a^mmucf w^ Mmwt^rV 
fkln/u «vftff. Qood item Appaleius 
bamoris crassi mentionem facit, id 
Hlppocratls vel Oalenl senteniise ea 
parte convenlre videtur. Ita enim 
Oalenos lib. iii. de locis affectis 7. 
et II. de Symptom. Caostis, et ii. 
Apborlsm. 45. caossam morbi co- 
■sltlalis facit cras»am bomorem et 
lentnm, ▼entriculos cerebrl obstroen- 
tem, camqoe humorem vel pitoitam 
esse dicit, vel melancboliam. Qno* 
ram ntrumqne Appuleios bic con- 
Jaofit, et epilepslam coociliari dicit, 
aUnol ac in spiritom convcrsa foerit: 
oamqae Appoleil sentenfiam defen- 
dnnt contra Oalenum clarissiml nos- 
Im tem|>esiate Medicl, Rondeletius 
cnp. de Epilepsia, Femelius ii. de 
nbdltls rernm caussis. ii.ex Averrois 
in. collectaoeorum cap. ult. Aiunt 
eaim, tenuem, famosum, acrrm et 
mordicantfm spiritnm ex tall mate- 
ria» qnalem bic Appolcias noster de- •ctibil« ezcitoUni alimnlnre 
bram» cen prindpinm nenromm el 
motna, nndo llla membromm existil 
laborioan commissio. Sc^. Gml. 

/ntaf ceUMta, c< dtrm kiik aacsate] 
Akinona: ^Stm M n y of i ^r xa^M«- 
Aolrir, vV aaiHsifi A y l^pAr w ivm <vd- 
^FSb JnriCa 

Recte. et pm Philoiopho, vel oaim 
el Medico diapnlatnai. PUIoatmt. 
^npmOi. pmt99fu Icon.Ub.li. KolAMi- 
liSeir ol «f^ oMr fX^, li* <r #t 
rk nifm r%f a sf aX|r i a mth i 
XSfvyfa T^f a4ea«. qnm ainl eiif 
Aif od^my ego kenlo mm plaa in- 
telllfo, qaaoi qnod Ibidom Inlerprea 
roddilt < cnpitU iMhBUa :* oUm for. 
tasso discam» iBlmta x^iu kfnm. 
Idcm. 

fMm] In de Dogok PlnlMda : «Ra- 
lionnbUem, id eal, ■walia 
portlonem, bane nil cnpilia 
tenere.' Ibid. «MnebinamenU qni- 
bns nd aen t jen dai dBndicnndiiqno 
qnanliutea el qnaUlalni ieaini in- 
•tmcti snnl, erga mgtom cnpilia cna- 
stltnlm eaae.' Oppldo vennaU nal 
assinUlntio isU, noa Idon enm inBn- 
bimna ex aliomm scriptli. PriidBn. 

* Erit nobls de copiU tanqnnm cs 
aree, ad reltqnam enrporia cnmm 
descondendnm.' Seren. flimmeni- 
cns: 'Principio eelu do cn r pnr ii 
arco loqoamnr.' Idefli de ncnlii : 

* Qoos qoasl coslodea de f e n sn m iqn n 
periclis, Prospicioni mhmw Nalnm 
locBvit in arcc' Cicem Nainm Den. 
II. ' Sonsns interprelea ac nnalU m- 
mm, In mplto Unqnam in nrct/ dEC 
Mlnnc. Ocuv. * El omnoa cmUfi 
sena n s mlnl In arce eam p eaili.' Mn- 
nlUna: * In nrcnm Ereclna cnpiHs.' 
ClandlBBBs: «Capilia fnndavil in 
arce.' LBCUBtini: «In inmun cn- 
piteeollocnU unqnBBiIn Bfcn.' Pon- 
ca etiam e Ormela CBpn. Pbiloatmt. 
Horc. el Pigm. d H rfnftOif APULBtl APOLOGfAtf. S20I 

/bMx4>«i^9 ^o* Mjpr^P^^^^v a&nf f rof^ TfiNfMra pnteila] Bro^nda ex V. 

TovSoKourrofy Myovo^iKcdobr^btpav^ ffmpons |»«liaii<ta« Wower. In vet* 

Acc taixwd», Gregor. Nyssen. wc^ cod. lef^ aiunt IWRpora pUmnikt: 

KtBrtunew, Mfmw. Ol9krhw ^yic^^aXor Ibrtc oon male. Seipi Oemt% Tmnfoni 

Afccpoftn-cf T^ Aoyio)M^, fiov^p Aacptfffo* pviMfiiia, anrerooiiortf. Sic fego cttiw 

A/v riniTov ««rr^f oAfMtrot ripf Ktpeh Flor. Vulgo: I. pnlialay anrtt* «oiiofa. 

A^r SfSofciia^ «tv)& rqt ^^0««w X^yBo- Elmeoll. TVmjMMra' jNcbaia. Ita op- 

(ftr. Tlieodoret. wtp^ Tporolar. Seml. time Rom. et C«8aoboaianii Eddv 

Hi. *Evci9)^ clf o^rV ^ifotVctfa tV m- principeo, illa ob ordfne, h»e ar pa« 

^oXVf /3A^ afrrV fttfircp AoptfvoXlr ritate. In Florid. ead; figiti^. * Leo- 

rira ri}f roO aAitarof w6\€m itf f^ nnm indignati fremoret.' In Milei. 

MiBflltdrfiy, Alcinoos cap. 2S. *CUrim * mnller fleta.' Nuperi interpola- 

ii/jl rrif ^vapias rqf tfrifriif &rairi^- tores o^eroDt pn/saiilia. Pric. Be' 

vA^cror f rl Btimf aJir^s (i^X^r) «nd rf patemlta, an sit iil Msa* Florent. 

^e6afofro¥y imr^Kmm (ol $iok) M toO' nibil mooitnm Tideo in Eacerpt. Lin- 

«MtyMrof M r^ff olbr iKpom6\tmf ^eor denbrog. quare mlde fnspecta ralhi' 

Ko) iSao^iXcSor intof^twrts, dietiaiv rr est Eltaienhorttii fides. Edidlt tameil 

Affvrc/jaarrct a^f rV M^^. Paria> Seriv. me non seqoente. Metlib. n. 

Chaloidiot in Timieom Platonit. p. l^. dicitor ' talubrit vena pnl» 

id€wu sari :' et sane TeBa non ptiltat, ted' 

&ptfiilaf mealict] Artificiotot. Hel^ pnltatnr, crebrit tnccnttionibot taii- 

lenitmnt. Idem, goinis; ita et tempora. «f.B. 

Rffpfnlino fltfnlit av6ilo] Idem mo- ilfor6i pfniliit odofli] Lege,pfRtfMf 

dot loqoendi x. Metam. p. 100. Ed. ffltocli, et cantam hojot rei ab Appo- 

Col?. £r. PwUrn, leio ditce : nam dextra, in(}nit, oorpo- 

PaGv 487 CemtMe awimo] * Cet- rit validiora tont, eoqoe minnt q^ 

tare'ett Araitf^ifrcir, Ciceronl *sine ad sanitatem. Emendo et Amobiom 

senso etse.' Prie, etti leviotcole lib. ii. * qood ti homl- 

Jfqforfoi] Hesychiot: Mry<dXi| r^ net penltint se notcent, ant intel- 

aof, ^ ^nXifiKa. Idem, lectum Del tutpicionlt exciperent 

IZblioiialfai] Videqnomodoillanon aora:' Ubri impretsi retinent pfni- 

verutyted interpretetnr, wAoiHM tk tm, Eodem pertlnetqnod et sopra 

lcpof W fdoHn Mue^httra lep6w \4yo» in hac Apologih legendnm monui, 

roi. Porro caottat hojot appellatt- * penitft pitclom ventribnt intuatft.' 

ooit aliat reperiet apnd Hippocra- pro volgari pfniliit pie. om. iafliialif. 

tem, Arittotelem, Galenmli. Caetmlk do qno not alibi plnribus. Sieweek. 

QiMWhwi jMlni] Locotionem elo- Vlrg. ^. x. *Alte vnlnot adactnm.' 

gantem ab aliit mirof haotemst bod Prif. Stewechtom ne andlat : mnlto 

TOVoeatam, faoNlnMi polnil. Utoe ea eflieaelQt est pMtlat. Ms. D'Orv. 

fbmiila CaMarem, Terentintti, Plan- pfntllit' m. od. Pro odofli Oroslot. 

to» WNi vacat, oequo Inbot otten- malebat adauc li. Frottra. J, B. 

dere« Appoloinm potiot tecolido Dextera eorporie ealidiora] Ita Pli- 

emmdem bac eadem Apologia : ' ap* nint lib. vii. cap. 17. et Arfstot. de 

dl igltor, cni enra cognofoere oit, animal. lib. i. c. 128. ratlonem ibld. 

ted anlmo qnaBtnm potett erecto :' reddit. Lib. m. c. 0. 8t6 r6 rV i^ 

haeteiMit llbrot occnpnr, ^naal imi pt- moir tUai U rio l^fS^. aliter Macro- 

Ifo. Stewoch. Porte, fmmlnm ptlttil r biut Satnmal. vii. 4. * Ideo ' (inqnit) 

de quo tnpra. Colo. Non necette *omnet dextnt partet validloret 

ett. Pacileintelliglturf«nfa|ilifarf. snnt, et debilioret tinittrae, quia hat 

Mt. D'Orv. giwnlam. J.B. regit ealor viicerit toi ; illtB 

Df^i*. fl Var. Clat, Aput, R SiftS ncrrm tabiobuu in inn coajartarm, «t pottea 

cxlAt hodieqM lo- 

q«ea vertJt aotter 

lu cauB Eiceipta ilU poo« 

f) c«la« ^n hodie rdiqn MBt de libro 

n^ m A«|ipMr f i«r fHmr, Inci- 

: *On i yaAMkit. forl. 
f«itat»^ * 

ct cM« id «cfM 
tcfciic Mlt «\«m(w» Mt 

rm poMt«ci. YMldor at 
Mtcfli «tWrc« 
•tftici* MiW. \i. *0 
fc f t i ti» ictiUiJk* \iii. ^C^fob 
^oc «CMticm».* KWtid. ii. * !■ fhm* 

«maw^mch* VIm Mkm Y«Icm lcfit olio f titio cfc cidcfr, aec le^aifr 

fliHri«««^. Tnc. £:iy«c*»Mi mc» pcoflcrray likrsB dc •pb vMMibw 

totit4l««i Mmi IVOmUU iMbct M> uiMlibw coa •cri|MitM. At 

jccttMT* i^cotOi» ct Yaktoii io Wf . tctiftitto cob wnfk 

%mm t coiiii rcvMit flt—i. JoofCfm. {'«^"^* ^ Diec«e —ifttiM ott. 

Kf, $1. Milvf t«tt4iAO trMMfOMtiMC Scd fcriiiji ctt fici Mtlri cseo- 

Vkimm iAOtoikiai f «ttbol* boc loAc: dotio : tcriptit cata Tbtopbroilot 

w»|ftiMo «r^ r^ktfofl, fo4ot otrf. 4v. librwB wwfHrmmXMytfJmmidtm^imw, 

Nil tMoco iwM«Mid«M pott«i« Moc id cot, dc ioc i d eot iboo ■■itliboi : 

fl«niiM lihcoctun rtoicMo. Sco- cft ^oo toperetl btc fieffluM. 

UM ctt : Uotodo cptlcptio dbvcrtot ^ood lcfi cliMi ia BibM it b t c t Pbo- 

booiioct codcM %i rorrif^t, tooc co- tii pof . 80. *On i yaAMkit, f^^ 

rooi auficilMc McdcUk qoibM OMrbM f$tmm cft of il o t t co& ^<Mc» »H m- 

O dc%ttro occif it. J. fi. rwm^ r^ <^PM>i ^ror M^frou lcn y^ 

l>r oM ridroli*M] UfodcMctdro. itili^ii JMA^ct^ Ab bM Mt. ^Md 

ikU$ ooiMobAM. qott Hmd^ todivit AppolciM Uc appdUt» * MUfBam 

aot Iffcado didicit Tbcopbrtttoai prwtMiaai?' eawiao. SoatM caiM 

•0ripti»te libroM dc aoo «idcoiibot ctt« prm^rc ttcllioneM ct prvtcirc, 

oaiaMlibat i Rclctcbua iwca od cm cftoviM atai beiiaibM falMM APUL£11 APOLOGIAM. 3203 

ad epilepiis morbom propnlBBodnm : Tetnptribiu stahitu] Lociis i«te ez 

eoqoe maligne eas devorare, ne pro- iii est, in qnibos restituenduni pntavi, 

siot. A qua malitia Jnriscoosnlti iiath temporibiu. Stewecb. Tempori' 

Dostri stelltonatnserimen dixere. Ul- ^ns sla<ur . . . converrMntvr, Ita Fnlvi- 

pianus : ' Stellionatnm objici posse os, qoi et mox legit, ae mea roltod- 

his, qoi dolo aliquid feceront, scien- naivmi tecie faetum ene, Sciopp. in 

dom est, scilicet, si alind crimen non Symb. Idem vet. ttatii, Wowerlus. 

sit, quod enim in privatis judiciis est Fnlvii Ms. sfa^, sed non seqnendus : 

de dolo actio, boc in criminibns stel* non quod non proba locotio baec, sed 

lionatus persecutio. Ubicunqne igi- qnod illa non improba. TertuU. adv. 

tur titulus criminis defirit, illic stel- Jndsos cap. 2. * Certis et statotia 

lionatasobjiciemus.' Serpensestsive temporibus.' MUes. vii. Noster : 

lacertns in morem stellarom distinc- ' Statota cibaria.' Pric. Stewecbio 

tns, nude nomen. Scip, Geni. Recte et Fulvio adsensom praebnit Scriv. 

Casaub. De invidentilmM am, T«pl rwr Recte. V. Ind. J, B. 

\tyoti4pmif{i6tnf^oP9t¥, Prie. Oenoi- MaMgnone pneeagio an nainraU ed- 

nam lectionem invidentibu» servavlt peteniiat UUeo convertuniur et devo- 

Ms. D'Orvill. Non videniilnu videtnr rant'] Antig. Caryslb. Urrop, wapoM, 

esse gloua lectoris, qni qnid esset O^^^ovrJi^tfa^ucJirdv^v^Xo^ifseyi 

' invidia animalium/nonintelligerety oTor & TaXMSnyt, troM M^^rhyiipatf 

adeoque qnornmdam csecitatem in- hrurrpoi^ls merhntiK Pric. MaUgnona 

telligi pnlaret. J. B. p. a. ii o. Idem, E9^f luprii npoolpoerm, 

Exuvia» titeUionum'] V. Vulcan. ad cfrt iwrh, rixyp^, Jdem, 

Oloss. qpl. 84. Pric. Exuviat etellio» Pao. 489 Tu potiut eaducut, pii tot 

num. Hunc locum Tbeophrasti etiam jam catumniit ceciditti] Alludit solen- 

Plinius intelligil, qunm ait : * Theo- nia llla, ' Caossa, formula cadere :' 

phrastos auctor est, anguis modo et scil. qunm actio rite non intenditor : 

stelliones senectntem exuere.' £t nfqne inficetnm est, qnidquid Scipio 

mellns sane alii (inquit Casaubonus) obganniat de fHgiditate. Idem. Tu 

Inter lacertos ponnnt : etsi Aristote- poltas caducutf pU jam tot calumniit 

les ab ulroque genere disllnguit, ut eeciditti. Frigidior hic jocus alicni 

in Octavo Hiitoriarnm : ^«iXfi rh, vldeatnr, ab Rtjrmologia petitus. At 

woWii rSo iwalpmif. olor rd re ^Ajdarr^ noster Ulpianns non inepte de legi- 

^tf T« «al oavpoij aat iouaXafimrau bns eadncariis agens, ' Cadncnm,' in- 

Donalns in Terentium, ' stellionem qnit, ' legatnm dicitur, quod a lega- 

esse, qnem Or»ci yaXe^inpf adpel* tario cadit in fiscura/ id est, quod 

lanl.' Plinios non yaXoi^nfv solnm, legatarius captre non potest. Qna 

sed et KmXdrrpf et Ao^icaXaiSc^K dici de re exposni pluribus ad nobillssi- 

scribit lib. xxix. cap. 4. Scip, Geni, mam orationem Jnstinisui ' de cadu- 

More eeterorum nrp,] Stellionem cis tolleodis.' Seip, GenJt. 

inter serpentes Hliroerat. Plinins se- Tanta vit morfrt] Sic loqui amant 

parat: *Tbeophrasius'(ait) *aoctor Scriptores. Lucretios: 'Atqoe ea 

est, angnis modo, et stelllones senec- vis omnis morborum, pestilitasqne.' 

tntem exuere.' £t melius sane alii Idem : * Unde queat vis immensi pro- 

Inter lacertos ponnnt: ctsi Aristo- erescere morbl.' Cicero in de Fato : 

telfs ab ntroqoe genere distingnit, ' In qno vis morbi tanta non appa- 

nt in octavo Historiarnm: ^XA rk reat' Neposin Attico: 'Snbilo taa- 

wohXJk rdif ipolfunr tXoprd rc ^oAiSwr^ ta vis morbi in unnm intestinom pto- 

<^cf rc «a2 oavpat^ itmi iLouaXafiirai. ropit.' Et Sallust. Catilln. ' Tanta 

CaMw6. vis morbi, dtc. civiom animos invase- Wr^ 7 kKIUCffV 12» 
Uftvta» P.M. m 
cc M. «n CiMit, ifi AanL Tict. 

^i. Or. G. 1. 4. C cil. U Aflw. aA 

GiBi. .4ct. c.C Qm facilin 

k. L i4 6cfli pMMffil, fecit r^ rv^ PtMt. 

^M Ibtttti MBt poMkac« Stalrv tt«li* 
^ f«lw. l'Mifi, b*nl^ bkvai* Waco 
mm : Mw ef*» o »» ct «itcdc* ttal- 
tilia, ct oioribi» tBa«ciifc* Tcmt. 
t. vct. * CMtBbcrma, APULRll APOLOGIAM. 3305 4>la,* Prie. 

Reminiaeere] CMMMttMm legen- 
dnni fuerit. Colr* Jovo Plmili loco 
Atia. A. I. 8c. l. * Fabricare qoidTis, 
quidvb conmioiscere, per^ilo/ Sce, 
Ipse LociaB nostcr I. iv. * Tale co«ftl» 
linro comminiscinnr.' BnnL Col- 
yiiiSY cmmmuiiieere : jnvet ez Plooto 
Brantios, ' Fabricare qnidvit, quid- 
vis comminiacere :' at ista nimla tio- 
lenta emendatio est; dalcins et le- 
nitts, ai qnid moves, emtmaMrf acrl- 
bes. Oloss. Isid. * Ementnm, excog i- 
tatio.' Cave qnid mntes tamen : enn- 
dem infra loqnntionem liabea : ' Fln* 
gite aliqnid, reminitcimini quid re- 
sponderetts.' [pag. 56S. Ed. Flor.] 
Prie. Lat. Latin. qaoqne malebat 
eemmlatsct. Sed et Nep. in Alcib. 
c. 8. * Ut si ipsese' (slc leg.) ' lingere 
▼dlet, neqne plnra bona reminiaci, 
neqne majora posaet conseqni.' J,B. 
Fkige quidvia, remnmiaeere, exeegita, 
Afranius Fratriis : ' Flnge, fiibricare 
nti Inbet.' Plant. Baccbid. < Com- 
para, fabricare, finge qnod Inbet, con- 
glntina/ Prie, 

Snero frodtlmn] Familias nempe, 
sen privato. idem, 

SamMio tmpfraliMi] Petronlns : * Me- 
dicinaro somnio petii, jnssaqne anm 
vos perquirere.' Sneton. Veipas. ' £ 
plebe qnidam luroinibna orbatna, item 
alios debili crnre, aedentem pro Trl- 
bonali adiemnt, orantea opem vale- 
tadinis,demon8tratam aSerapide per 
qnietem.' *■ Somnia monitura ' habet 
apnd Statinro Ub. ▼iii. cap. T. 'OPfi- 
pitrmif filttMs apnd Philoatr. de Apol- 
lon. 'OnifdTVPv fimtHfutrti apnd Anto- 
Bln. in de Tlta ana : hnjoa locl snnt 
Kx ▼»▼, iTStv, et similia, qnsa oc- 
cnrmnt passim in antiqnia Inacrip- 
tionibna. Idewu 

Pao. 49S ilfarf commMit, et vv/g«- 
f issMM eteerMfiMimn eomeuetMdine'] In 
de Mrnido : ' Hanc opinionem com- 
mnnis moa, et homlnnm observationes 
aecntm affirmant.' Oellius (eadem 
copnla) lib. v. cap. IS. ' Hnjns moris obserfationisqne mnlta snnt teatiino- 
nia.' Idem lib. i. cap. 6. * Qnotidin- 
na inteiUgentia, et commnni pervnl- 
gatoqne vits nsu.' Lactant. Divln. 
Instlt. lib. iii. cap. 7. * Qnod ipse 
naus remm, et quotidiana ezperi- 
raenta possnnt docere.' Joann. 8a- 
riabnriena. Proem. lib. vii. * Usu 
qnotidiano, et rerum etperientla.' 
/dcm. 

QueddeprekeiuimeideteeimM] Fnl- 
vina» Idero proxime : ' qnid in andn- 
rio haboiati ? nnm tn me accnaatnmy 
ac interrogatnm venlsti ?' Sdepp, tn 
SpiUt. Manifeste veram ei dctorlam. 
Wowerius. FnUina legit deteetum» 
Elmenh. Snnt qni detectum legnnt, 
nec inepte: nam eaadem haa vocea 
conjnnzit D. Cyprianns, ' Deprehen- 
deris,' (inqnit) * virgo, detegeris.' 
Docti vulgatnm retinent, aed noo 
explicant. £go Africanam qnamplam 
anbinnul notionem puto. Idem Cy- 
prianna in de h|ib. Virg. * Pejor adnU 
tera detineris.' Tertullian. Apolog. 
' Nomen detinetnr.' Marcian. Ca- 
pella de nnptiia, &c. lib. iv. * Nihil 
deesse cemerea nibil anperflnnm de- 
tineres.' Prie, 

Ap, hctree peftssomtm] Osritantiam 
Interpretnm I £l qnid facilina qnam 
vel ex iia qnae anpra praxime, ' Ha- 
bnit Apnleiua qnaepiam linteolo in- 
volnta apnd Laraa Pontiani,' etiam 
hie loco repoauiase germanam lectio- 
nem ? At Ita fieri amat : plane qiil 
(nt Critieiaaantium nonnnlli) io seir- 
po nodnm qnaemnl, ii nbi nsns acn- 
minis venlt, minns «qno vident. Idewu 
Bene ex anperioribos restitnas opad 
Lafee PouHuad, Fiorid. Mihi id non 
placet : licet pag. aeq. mrsna, ' in 
Bibliotheca Pontiani ;' et paulo poat» 
^ Laribua Pontiani.' Sed in rf pofts- 
timum via auspicionis est : qnod non 
alibi, sed in aacratissima aedium par- 
te deposuit; qnod enm locuro pra 
ceteris (i. e. peltssummi) elegit, in qno 
deponerat. J, B. 

TWe «rgite 91N» d.] L. fvtnecaMre HOTM VABIOSCM tH 
. H. CLAfMTl ATO. 
Sfta. 8t. D» mk kMC vir- 
.* Grik. VU% Scrv. ct U 

•4 l^nM. AWr. !▼. S. 11. J. A. 

■IOIc«.« tc cxpliciti tetc, Bcc- cv 
■c Hii 
Lt.cS. 

Cf. Arctrca. ad M— trt. Gc- ct ycflc» ciiaicai citof, ^ccd Ott 

■cty. c.C Mt. D'OrT. Hdc/. %— ^ca« capitalc iatcsimat, idbia- 

ILJ.E. r«tfaai ia ^M^ jtatetf A- tcci ccL* Et iafta : * Qac4 «i tiH 
wrc mimgnmii. Fatc Bctcanicc Var. 
▼. S. IVtf . 

TMci pften] Vidc, qact citaat cicaama!aMllitalBMMtaai! 

Prie. ad k. I. et Bcracffcnn a4 Plia. car ct —naa ! i^atiPt fcrtirai lra> 

Paacf • c. €7. ^ 6. J. B. TWvici prv- aias laaft« iafcaiaa ctcalcr. ii 

MC»4v. Scalif. ad TibalL Lip». a4 Pao. 4M BiycrtHMBBB] 

ScMC.SclMilt.Obtcrv. baBaa.ti. II. jcai focrat Aactcr, m 
Paq. 49S Dmwm p tmtr u ] Flcrid. titaci» IWq*« 

I. * Dcaaai appoacre.* Scacca Epitr. Noac dtecrc 

lli. *OauiU Deoraai iaat, taaea ctiaa ccUc. qavdaa ia ca lacdota 

Diii pcMiBiat dooBM.* latcnptic faittc EviBcaot id tc^ ' ol dioi 

Ttiat: Lliii todi/dtc. Hioc prsdcro Wy t- 

tAWCTo tiLTAiio mviTt tcobccb. V. Cd. taa iacoiplcri ad- 

PMiLBM^t iM pa.oDio tcriptit, ncTr 

DuxTM PotTrr. ▼iricm 

Aliat EicclleaitttiBii Anaadclic Co- cridcoiiaBk J.B. Pwwm MttiJktrU 

■litit, a Cl. Scldcao cditat : rfperdniMBB. Hae ctt» qaod Mpra 

tlLVAMO tACBYM tODAL. dt, difrckfOtBB Ct 
BlVt rr LARTM DOXVM 
APULBII APOLOGIAM. 3207 

qiiam deprehensiUD. At deteatnm occnltaret.' J. B. 

est, qaod manibnt teoetnr. Potest iVtiUI inaoljhany wikU hifiogmUmm ^ 

qnis deprehendiy non tamen tencri, eti] SymmachuB : ' Non novnniy vel 

ant capi : nt deprehensas in fnrto, incognitnmy sed compertnm jam fide 

fnr manifestns dicitnr, licet procol huinno.' Pric. 

visns, nec teneatnr. Sctj^ GetU, Ttuite onierciiimi] Ritn mystamm. 

i(faii<iCTi2arfal«r] Festus: 'Manti- Hesjch. M^tfnft, TcXav|Mi«f, ^itfvih 

cnlanim nsus panperibos in nnmmis A^f. Tertnllian. (sive alius qnis) 

recoodendifl etiam nostro secnlo fnit. Carm. de Jndic. Dom. ' Et pictnra- 

Unde Manticnlari dicebantur, qai fu- tas timuit sine voce fignras :' apad 

randi gratia manticnlas attrectabant.' JEgyptios nblcnnque locomm cole- 

Subjecit deinde exempla ex Pacn* bantnr Isis et Serapis, coUocabatnr 

vio, quibns docet, Manticnlari pro do- Jozta Harpocratet statn ot digito ob- 

lose, captiose agere, furari, potitom signantis. Angnstin. de Civit. &c. 

fnisse« Adtentior iis, qnidqnid con- lib. xviii. at qnid de silentio ioqnor 

tra sentiat Lambinns, qni legnnt isto ? sonant omnia. /dm. 

Planti Captivifl : * Nam Hercle nisi Nec «d koe tempui campMe] Hege- 

roanticnlatnfl probe ero, fnsti plecti- sippns de ezcid. Ste» i. 41. * Id pleri- 

to.' Hinc ManticnlariuSy procnldu- qne ad tempns eompositnm rati.' Ta« 

bio etiam is, qni aliena libentins con- cit. AnnaLi. * Sensitmilet in tempnt 

trectat, quam sna, apnd Tertnllia- conficta.' Idem, 

num Apologetico : * Qnis illic Sica- rriaiti diebmB qmbue <Eem tcncram» 

rius, qnis nianticularins, quis sacrile- publiee dtsirrnit] Infra : * Interibl ' 

gns, aiit corruptor, aut lavantinm (G£«)'revalescOydisseroaUqnidpott* 

prsedo.' Colv. MoMlieulareittmr* V. ulantibus amicis pnblice.' /dim. 

hcic Colvinm. Scalig. ad Fest H. PAa.495 ReligimitCEauUmMComwul Stephan. Aniroad. in Adag. Pric. Fuit (Ese iEsculapii nobile templnm : 

Sucrorumfleruiiue] Docte Casanbo- isqne dent qnasi patronnt ejns oppidi 

nnt ad AthentBnm iib. vi. e. 16. EU et tntela habitns : propterea oraUo qnst magna ex parte esset de reli- 

Siguu et uMuwmeutm'] S^v^ta vocat gione et coltn iUint nnminit, noo po- 

Clement Aiexandrions. SigmuM Ar- tnit non etse (Eensibns gratissima. 

nob. V. ad gen. qno tacrati et tym- Lego autem, meutiaue JEeeulafii reli- 

misttB inter te noscebant. Facit hnc gtoaif (Eeuiibmi cmmmumdata, Casaub. 

iasignb locnt Minucii Felicit, eni MemHome JEtculapii religioiii (Eeuiibui 

cum a gentibut estet objectom, ' oc- coummeudata* Qnomodo accipiemns 

cnltis te notis et insignibns notcont,' htBC ? an qnati CEentinm woKtoSxot 

retpondet, ' Sic not deniqne non no- fuerit? minime, nam et Carthagine 

lacnlo corporiSy nt pntatis, ted inno« ditterent ab ejntdem nomine exorsot 

cenUtB ac modettitB tigno facile dig- ett. Florid. iv. * Principium mihi 

notcimiit.' Bramt, Add, fiimard. apud vettrat anret auspicatissimam, 

ante Mnrator. p. 68. nbi inter alia : ab iEscnlapio Deo capiam.' Ego 

' Mota symbola foere qosBdam tigna diffnsnm ejut cnltum innni putarim, 

tive crepandia» qnst a tacerdotibnt qno DtBmonat et Heroat omnet an- 

accepta mysta tedulo adservabant, testabat. In de Deo Socratis : ' Eot 

cavobantqne ne qnit ea profannt vi- tantnm Deot appellant, qni Jntte ac 

deret, qnale fnisse laminam PineUia- prndenter vit» cnrricnlo gobernato, 

nam' (de qna ibl agit) 'existimo. proNnminepotteaabhomioibntprte- 

De hit Appnleint magitB insimnlatns, dicati, fanis et cerimoniis vnigo ad- 

qnod recoDditnm qnid inter rct tnat mittnntur: ntin BtBotia Amphiarans: 3200 MOTM VARIORUAI IN c«Meo: nec video, qaomodo recte 
dieere potnerit Orator aotter, Albtd*^ 
pfO mllMi pltaita, XwtAw fK4ytuh prv- 
tcrtlni qooin sit color Dallioi rei .ef« 
caosM. At coBtra, Duludi' 
▼ocaty qood lapra dizerat, pin- 
iHiniorem : plBgaia eoim dolcia 
pioffamqoe ette, aemo netdt. Re* 
pvgsat tamen, qaod mox Plato qoaal 
coaclndeni bunc locnm dicit, f^ihf'* 
Ui^ Koi &Afwp^«4ri «drmr fMnr- 
ladtmi^. Nisi dicai, Appolelnm ad col* 
liqnationero illam camli, qoam inpra 
detcribit» retpexiiie: eamqne dal- 
cem exiitimaviite. Mira certe ett 
Ib hac inierpreiatione Appnleii to- 
lertiay nam et quiB Plato de tecnnda 
•pecie morborom dicii, ea Appnlelnt 
ia teriiam tranttulit. Ila enlm Plato 
hi aecnnda tpecie principali loquitnr, 
Toi^nir varar tihccMmi &r«Xi|f 0mp^ 
^ark wff^yunvt ^vftMkmmTtmw, ktmhf 
9bm fkJypm fa^, Colliqaationem 
carab hic aperie videt : et qnod ait 
Appnleiot, ' Inlmico ignl conliqnet- 
dt/ id Plato paolo taperint dixerat, 
frar w^a^fmwcf wi^ Mmwi^rV 
fkiyu 9yf6s. Qood item Appnleiot 
linmorit cratii mentionem facit, id 
Hippocratit vel Galeni tenteniiai ea 
parte convenlre videtur. Ita enim 
Oaleont lib. iii. de locii affectit 7. 
et II. de Symptom. Canitii, et ii. 
Apboritm. 45. eaniMm roorbi co- 
mltialit facit crai»um bomorem et 
lentam, veotricnlotcerebri olMtrneii- 
lem, enmqoe humorem vel pitnitam 
etie dicit, vel melancholiam. Quo- 
mm ntramqne Appnleint hic con- 
Janfit, et epilepiiam conciliari dicit, 
•imnl ac in ipiritam convena foerit: 
emoqae Appnleii lenientiam defen- 
dnat contra Oalennro clariiiimi not- 
tra teropeiiate Medici, Rondeletint 
cnp. de Epileptia, Feroeliut ii. de 
nbdltb rernm canitii. ii. ex Averroii 
in. collectaneorum cap. nlt. Aiunt 
OBlm» tenuemy famoturo, acrrm et 
mofdicantfm ipiritnm ex tnli mate- 
ria» qnalem hic Appnlcint noitef de- 
tcriblt, czdtatnm •timnlarc cera« 
bmm» ceu prindpinm nervoram et 
motni, nnde illa membroram eiittit 
laboriotacommitiio. Sc^. Graf. 

ItUm cdbiMo, H dtrm kUk atdola] 
AIcUmm: ^Stm M n y f j ^r xtAp #m- 
Xalt|r, vV aaiHnfi A y l^pAr v^^m <vd- 
yau Jnric 

FenJt eomjlat Jkmtn wirturii* diiarft 

Recte» et pro Philotopho, vd enim 
et Medlco ditpatatom. Phllottrat. 
'H^okX. pmt99fL. Icoo. lib. ii. Kmi AMi- 

rk amifm r%s a tf aX|f hmffu 
XtfVyfo ri|f »4mm. qom alot vft 
A^f ad^My ogo heiclo oo» plat lo- 
telligo, qoam qood Ibidom loterpret 
reddlt, • copltU lothalia :' olim for- 
tatto ditcao^ iotorim X f ^» fegM* 
/dcm. 

fMm] In de Dogm. Ploloola : «Ro- 
tiooobllem, Id eaty OMOtlt optlmom 
portioiiem, hooc oit copltU ofcom 
tenere.' Iliid. * MocUoaoMOto qol- 
bot od teotleodaa dyodicoodot^oo 
qoaotltatet et qoalilaloe aooaoa lo- 
ttrocti toot, erfo ragtoai copltla coo« 
ttitoto etae.' OppMo vcootto eat 
attioUlotio itto, ooa Idoo eom itMo- 
bimoa ez alionim tcriptit. Pfiadoo. 
< Erit oobit de coplte taoqoom es 
arco» od reliqaam corporia corom 
deteeodeodam.' Serco. Bamomoi- 
cot: ^Priociplo colto do co r por it 
arce loqaamur.' Idooi do ocoUa : 
* Qoot qaatl cottodoa do f e o toraaqo o 
perldit, Proipicioot tomom Katora 
locovit io arcc' Cicora Natora Deo. 
II. * Sootot iotorpratea ac oootU ra- 
ram, io copite t ao qoam io orco/ dEC 
Mioae. Octav. * Et omooa cmlori 
teotot vdat io orco compoalti.' Mo- 
nilint : * In orcom Breetot eopitlt.' 
aaodlaoot: «Capitla foodavit lo 
arco.' Loctaotiot: 'lo tomaM ca- 
pitoeollocotalaoqoomloofco.' Poo- 
ca etiam e Ofmda copo. Philottfot. 
Hofc. ot Plfiik 01 H Tf oefoAl APULBti APOLonrAAr. 3201 

^«ax4*0^ ^^ Mli^ripw^^^tt^ A^' ^- Temp9ra pmltaia] EnMinda es V» 

TwtMioSrrof , Mymm icai obr Acpoiri^- ItfHtpdra fulmmiia* Wower. In vet. 

Aflt» pKtx"'^» Gregor. NyMen. ««pt cod. legl aiunt iempora pdmaiim: 

M W iiriKiw . Mjptnr. O/ M t^ fyw^i^aAor fortc non male. Scip, Oemt^ Tempor^ 

AfMfo0rrfrT^ Xayurfi^, iaiHp iucpAriH pMlsaniia, ames tonora, Sic lego cunr 

khrim.roB «orr^ adfutrot tV «ro^- Flor. Vulgo: t. pubaiay awriM aanorm. 

Air MiynMAt^ ««^ TJ)f f^ffcwr A^v- Elmenb. Tempora puhaia, It« op« 

mr. Tbeodoret. w^fl^ wpopolat, Serm. time Rom. et Casanboniana Eddk 

Miw IvtcM^ tlf oMiP i^tucSpitOa ripf «f- principes, illa ab ordine, b»c v pu- 

fn^Vfl' /BA^ odrV A^««p &icp^vo^6^ ritate. In Florid. ead. figittia. * Leo- riif rod o^parof w6kems iw &f«c num indignati fremores.' In Milci* 

Ateinons cap. 23. 'Ao^ * raulier fleta.' Nuperl interpola- 

S>l4 rj|f fkoapUts r^s tfnrrijf &rari^- tores oggeront pulaaittia, Pric. I>e' 

w9i4pLmfow f rh 9su0 oimis (^vx?') «d rf puiaantiay an sit in Mss. Plorent. 

Mrvrory imr^icioar (ol 0<ol) #«t t<o& nihil monitnm Yideo in Excerpt. Lin- 

iw i yi i sj M r^ olor &irpo«^Acsrf ttpxp^ denbrog. quare valde suspecta mihi' 

m^itaorcAoMir iaro ^nu frts, oZnioir r« est Eltaienborstii 6des. Edidittamen 

dhrai^pMrrst airf rV m^^''. Paria Scriv. me non seqnente. Met. lib. n. 

CltaleidlM in Timieom Ptatonls. p. 162. dicitur « salnbris vena pnl- 

iilffai» sari :' et sane ? ena non pnlsat, sed 

AilpifRlaf «eofvf] Artificiosos. He|i- pulsatnr, crebris snccnssionibnt san* 

leaitaittt. Idem* guinis ; ita et tempora. J. B. 

JRqpealino «fRlit n«6ilo] Idem mo- Morbi ptniius adoicH} Legeiptnihi» 

doa loqaendi x. Metam. p. 100. Ed. eoMcli, et causam bujns rei ab Appn- 

Colv. Er, PuUam, leio disce : nam dextra, inqnit, oorpo- 

PaOw 487 CetsaMe cmijao] ' Ces- ris validtora snnt, eoiioe minns spei 

aare ' esl AMuo^iirfir, Ciceroni * sine ad sanitatem. Emendo et Amobinm 

tettsn eete.' Prie, etsi leviuscule lib. ii. ' quod si hooiU 

Jiqfortai] HesychioB : MtydXii r^ nes penitins se noscent, aut intel- 

oof » 4 AnXqiK*. Idem, lectinn Dei suspicionis exciperenl 

AilioRalfM] Vide quomodo illa non aura :' libti impressi retinent pfni- 

vettatyaed interpretetur, wioiipa tk tue, Eodem pertinetquod et supra 

tofSiB # f4 atms hf^utdrara Itpkr x^yo- in bac Apologia legendnm monui. PoiTo eaotsas hojns appellati- ' penitls piscinm ventribus intnatts.* 

onii aliaa reperiea apnd Hf ppocra- pro vulgari penitus pis. ten. inauatf», 

Hm, Arietolelen, Oalennito. CasmUf, de qno not alibi plnribus. Steweek» 

pohsQ Locntionem ele- Virg. ^n. x. ' Alte vnlnus adactnm.' ganteni ab allit mlrof haotennt noa Prie, Stewechinm ne audias : mnlto 

re^weala», fMBrtwii polnit. Usot ea efilcacius est pmtlaf. Ms. D'Orv. 

Ibnnnla Cmtarm, Terentinm, Plan- pmHif m. ad. Pro adaeii Oroslot* 

10« MW vmeaty oeque Inbel otten- malebat odaMcli. Frnstra. J, B. 

dere* Appnleinm poliot tecnndo Dextera eorporis ealtdioro] Ita Pli- 

eaeidwi bac eadem Apologia : 'afi- nius lib. vii. cap. 17. el Arfstot. de 

di tgltiHr« ctti eora cogtiotcere ett, animal. lib. i. c. 128. ratlonem ibld. 

ted adimo qnaBtnm poletl erecto :' reddit Lib. n i. c. 0. &A r^ ri^ lA» 

baetoiint librot occnpaTy ^w aal iaw po- m^ dimi itc rSo St|iAr. aliter Macro- 

teo» SlewodL Porte, fiMitlttm polail ; bius Satnmal. yii. 4. ' Ideo ' (inqnlt) 

de quo tttpra. Colo. Non neceue ^omnes dextrm pertet valldlores 

ett. Facileintelligitur eaMes|»litore. snnt, et debilioret sKilBttc, qnia hai 

Mf. D*Orv. ^a mtf m n . J. B. regit calor viKeris sui ; lllm cottta^ 

Dff^t*. et Var. Oas, Apul, R 3202 nOTM TABIOBUII IN 
firifonf kimMtfm obfiaoitit. kr- KW» ^im P^ rSm fm ^M wk rm fmm^. 

iwMHMB ^•nMi im eo«|«rtarmy at pottea 

dcstraii : UHawdvcrti : ■>■ cxUt iMdieqme lo- 

ipc dextcrat por- cot Tkcophrastty qoca vcrtit ootlcr 

tci) tegk (ooo ngk) emUr tmtnt Orotor. lu eoia Exccrpta ilU poo* 

floi (h. e. jccorif ;) W («ciL lioittr») colo, ^a iMdic rdiqoo MOt dc libro 

Vm, 4«. hehtimwim: n^ w XryipMr fdor f«»i2r, iaci- 

■iror o coslifatofikoo pioBt : *On I ym^t^rr^t, forl, 

lapooc dioMsoai. Prie. rw» PAfi.488 goitai «foe Mdodi, 4«.] t^Hpo» «ror M^wroi. Wn>^M#t- Lof. foilotfoi «id. I. c. qoiboaan- |m M^^r^lp- Como4. Jlir iiir». dr 
qme. Eodeai Bcada ad lib. ii- Flor. oro * ia plorioHt cqoc,' pro io yfoiiMi ■■•: • Lego/ ioqoit, ' l>c iorideoti- 
for. AddaL T^ «foe qoo rclcfolor boi aaiowliboi. <Mi faado aoditit Boo babct. 8cstcotia poitoUt, ot oot hgtodo dididt 

lcf ator, fwloaroof or, rcl, ot TalcM icripiinc libroa Do ooo ridoatiboi AcidoUos pout, f oa oit«>» ^Md idca ooianliboi?' AKqoiiy iaMM id potot, 
bic iifoificaty et alibi io rctcroB ocqoo id ioloai ca boc loco Appahli* icriptii, eliaoi JCtorooi. Scif, Gcol. iod cs ScMcn tcstloiooio qoli eoiil- 

1% «foe Boo baberc qoo refcrator fat. 8ic coia illo lib. tti. Nator. 

Ocotilii loqoil : iodc pro foiioi ir- Qosit cap. 1«. ' NMI oatai.' ioqoit» 

fOTy lcfeod. foil oiCi Mf or pout, rel ' oiqoaai ioaoo csty ot iCofBa obiiiii 

cm Aeidalio fi ioi fe . Efo oil tc- tcocbrii ct lodi oapBi. AoiiBi 

■MTC Mtaoy oaai ct alibi id rcrbi qooqoe aiii io^iiC^Bfipicdtardact 

loporio aot vAMP^ir, ant qoodaai iofonoU ; ot i^ oirt cmo piofoigoo 

■ iOio qocoi iotellezerii qoaai ex- c o«repta> ot o qoii t or pao t iboi focU : 

proiieris poiilnoi. Videtor ot pio- picroqoc ex bii csco, ot lolp», ct 

rioraoi aotcoi ralere, HMxioMy prs- tobtcrraoci ■nnci. qoiboi doest lo- 

icrtia. Milet. ti. ' Crebrit cqoo om, q^U toporracoaoi cil. lodc, 

iBfcslit ictibos.* viii. 'Caait ad«- at Tbc o p b rattot adinaat, piiccs qoi» 

qoc reoiiieot.' Florid. ii. ' lopiori- Iwiidooi locU erooator.' 8cd Inrc 

■lU »qne.' Ubi idcoi Valeot lcf it sUo pcrtioerc rideotor, occ itqoilar 

pterunttfar. Pric. Exprettaoi aoc- proptcrca, libroa dc ooo rldifcliboi 

torilalem Miti D*Orvili. babct coo- aniowliboi eooi icripiiise. At Hbroa 

jcctora Geotilit et Vnlcaoii io oMrf . tcriptittc eoM vipi r«r ^■JUnlrroi 

qnctcotnMrcdditpUnnm. Jnnfcno. f^or. ex Diofcoc MO^ifcitaM ott. 

Ep. tl. inter Gudito. traatpotitiooc Scd rerittinM ctt aMld ■ostri locoM tanandompntabat, boc modo: datU : teriptit eoiM Tbeopbrattot 
trr^mn 4tqw£ rttiqmit, fmikm mi. tfc. librmn yfflyirAi j i p tM fAir ^jtp i ar. Nil taroeo innovandnm pntavi, tino id Cil» dc 

plnriom librorom cootcnin. Seo- ex qoo tnporoit boc frafMcatom. 

tas ctt : Uoaodo cpileptia divcnoi qood Ufi ctlam io BibUotboca Pho- 

bominei eadem vi corripit, tunc eo- tU pof . 808. *Ori I yoXa^nify forl. rom difficilior medeU, qolbni BMrbnt fdwfir r%t A^tfot to& MjpdwMs» ao' 
o dcxtcro ocdpit. J. B. ronAoA r^ M^^ fcv i rfl qrm. Im yj^ IknMPidralilnt] Lefodrmridm. MhfmimtK^wr^ An boc ctt. qood 

oni m oli loi; qoit fando andivit Appnlcint bic appelUt« * MoUfWim 

ant lcfendo dididt Tbcopbrattum prvtidinm?' omBino. Somot cmm 

ieripiiMC libroM dc boo %identib«t est, pr miafire stellUnoM et prvscirr, 

admaUbni ? Bcrcrebam tamca ad eas cxof ias nsai iMMiBiboi fntnras APULBIl APOLOGIAM. 3203 

ad epilepsiv morbnm propiilMndam : Temjtaribus stahiti»] Lociis i«te ez 

eoqae maligoe eas devorare, ne pro- iisest, in qnibuii restituenduni putavi, 

liat. A qiia malitia Jnriscooiinlii aiatis temporibHS. Stewecb. Tempori' 

BOfltri stelliooatttseriiDen dixere. Ul- bu» statis . . . ccnverrtmtur, Ita Fnlfi- 

pianiis : ' Stellionatnm objici posse us, qni et mox legit, ac mea raiioci' 

lusy qni dolo aliqnid fecerunt, scien- Mltcmc recte factum eaae» Sciopp. in 

dnm est, scilicet, si alind crimen non Symb. Idem vet. ttatu, Wowerius. 

sity qnod enim in privatis judiciis est Fnlvii Ms. statU^ sed non sequendus : 

do dolo actio, boc in criminibns steU non quod non proba locotie bsec, sed 

Itonatns persecutio. Ubiconqne igi- qnod illa non improba. Tertull. adv. 

tnr tilnlos criminis deficit, illic stel- Jiidaeos cap. 2. < Certis et statutis 

liooatasobjiciemus.' Serpensestsive temporibus.' MUes. vii. Noster : 

lacertns in morem stellarum distinc- * Statota cibaria.' Pric. Stewecbio 

tns, nnde nomen. Sdp. Getd. Recte et Fulvio adsensum prsebuit Scriv. 

Casanb. De invidentUma an, wtpH t&p Recte. V. Ind. J. B. 

Xeyonhw SiAtnf^wttv, Prie. Oenni- MaMgnone pr^eaagio an naiuraU ad- 

nam lectionem nwidentiht» servavit petentia? iUico convertuntur et devo- 

Ms. D'Orvill. Non videntibu» videtor rant'] Antig. Carysth. larop, sropaS. 

ease glossa leetoris, qni qnid esset O^ ^oy t& ^apriir& r»y ^<Ao^«r, 

* invidia antmalinm/ non intelligeret, ofoK 6 ya\9^$f tray M^ rh 7^^, 

adeoqne qnoromdsm csecitatem in- httorpa/^\s KorhnttK Pric, Malignona 

telligi pntaret. J. B» p, a, n a. Idem, EShe KoriL npoaipwip^ 

Exuvuu etellumum] V. Vulcan. ad drff Korh rixn^. Idem, 

Oloss. qpl. 84. Pric, Exuvias steUio» Pag. 489 Tu potius caducus, qui tot 

num, Hunc locnm Theophrasti etism Jam catumniis ceddisli] AUudit solen- 

PUnins intelligit, quum ait : * Theo- nia ills, ' Caussa, formula cadere :' 

phrasttts aoctor est, angnis modo et scil. qunm actio rite non iotenditnr : 

steUionet senectntem eznere.' £t neqne inficetum est, qnidquid Scipio 

flselins sane alii (ioqnit Casauboous) obganniat de frigiditate. Idem. Tu 

ioter lacertos ponnnt : etsi Aristote- poltas caducus, qui jam tot calumnm 

les ab utroque genere distinguit, nt cecidisti. Frigidior hic jocns alicui 

io Octavo Historiarum : ^«Xii t& videatnr, ab Rtymologia petitus. At 

«•AXi^ Tifir 4walitm¥, olbr rd re ^Ajiurii, noster Ulpianus non inepte de legi- 

ifta Tff jrol aavpasy iral iurKaXafiSroi, bns caducariis agens, ' Cadncum,' in- 

Donatns in Tereotium, ' stellionem qnit, ' legatum dicitur, quod a lega- 

esse* qoem Orssci yaXt^hjp^ adpel* tario cadit in fiscum,' id est, quod 

lant.* Plinius non yaXe^injp solum, legatarius capere non potest. Qoa 

•cd et KttXAr^p et iurKoXafi^iniy dici de re exposoi pluribus ad nobilissi« 

scribit lib. xxix. cap. 4. Scip, Gent, mam orationem Justioisui * de cado* 

Afer» ceterorum serpJ] Stellionem cis tolleodis.' Scip. Gent, 

inter serpentes ifliroerat. Plinius se- Tanta vis morfrt] Sic loqni tunant 

paral: 'Tbeophrastns'(ait) *auctor Scriptores. Lncretius: * Atque ea 

eat, angois modo, et stelliones senec- vis omnis morborum, pestilitasqne/ 

totem exuere.' £t melins sane alii Idem : * Unde queat vis immensi pro- 

inter lacertos ponunt: etsi Aristo- crescere morbi.' Cicero in de Fato : 

teles ab ntroqne genere distingnit, ' In qno vis morbi tanta non appa- 

nt in oclavo Historiarum: ^Afi t& reat.' Neposio Attico: *Subito tan« 

woAXlk Tdr ipolfunr tXoprd rc ^oXiSflvr^ ta vis morbi in unnm intestinum pto- 

l^if Tff mI cavpat, iral a^Ka\a/3vrai. rupit.' £t Sallnst. Catilin. *- Tanta 

Cosaaft. vis morbi, dic. civiom animos invase- 3204 f^UTJR VAIIOEUM IN 

rRt.' OeUius Ub. xii. cap. 5. ' Vis Heaaiont. ' lo me qeidvit liarain re» 

UUy et natura morbi.' Seren. Sam- rnro eonvenity Qo« sant dictmin ttnl- 

monicnt : ' Ett et vls morbi qood te- turo : caudex, ttipea, atinaa, plnm- 

lam commemoraiur.' Prie» beot, In illom nil potett, nam etnpe- 

Qwem i$mocentem liqmido fot, tmmn rat ejnt ttnftiitia omnla btec.' iVk. 

aeciiMf Mt nocentem] Lactant. Divin. Pag.49I Ei mtobieetid] < Pro Ulo 

InttiL lib. V. cap. I. 'Stndent dam- ttare' TereoL Pbor. firaal. 

nare lanquam nocentet, qnoa utlqaa Qnawfnawi lpttapfnrc<] Pertnrbatm 

aeittnt Innocentet.' Uem, prlnt ei penrertte tententla attnllBat 

Pao. 400 /Mpotftnlta] Qnid tibl Intarpnnctionit rectm Incem. Cotani. 

velit htec imimdeniia, qni intelligunt, ItaCnan] Obtenra /iolaam la Blb- 

exponant. Scripterim taifM^MlM: liotbeca, et vide de librit lintelt 

nt et Milet. ii. ubl legitnr folgo : Catanb. ad yopltci Anreliaa. c I. et 

* Impndentite tote labem.' Uem, Sabn. Ibid. c. 8. J. B. 

Crudee eenectutii] Etiam belc htB« £• Mfl^ffnliat adttmiAaai. 8e4 

rao: nam cur 'cmdnm tenem' hoc eniml Ironla nmt ridct oralor alnl* 

locl appellel, qnem inlra ' Capnla- tlliam tntplcandit magicnm qnld re« 

rem ' ? ocat? ' bominem tevi emeritl ^ condllnm Initae ia llateolo, qnod neg- 

Item alibi, * pnrclpitit c?i, ot occi- ligenter adtervaUalar. Ett anlem via 

dtttt tenectutit ?' Idewu Ut Qr. it^^ in accalla&ater : abtardnm eoim foret 

alc Lat. mufat, noa temel de homina uegUgentine miMervmre^ qnod oeadimet 

cnideli et inbumaoo ntnrpatar. Hic qoit vellet. Qnare ooa fado cnai 

tamen 'cmdam tenectntem' iatelU* Ondio ad Phsdr. i. Sft. emeadaate 

go, tenectntem, qute anle tempnt atiie di%tnlta# orf Mr t a iam 7 l^t pro- 

iEmiliano obvenerat : qaemadmodnm bet id Drakeab. In marg. Sed vidiase 

Immatoritat, I. e. crnditat, omnibna vldeotnr VV. DD. ditjniictlvam par* 

robat tribuitnr, qute anto tempna ticalnm rnd enim, qnm Idam valet ac 

finnt. J. B. £1 mitrra ta«mla froite timplex §ed (vid. Ind.) mlnima h. I. 

eeneciuii», Notnm ett illod Virgilii: convenire,ti legatnr et aifHyfalint. 

' Et cmda Deo viridltqoe tenectnt.' Propterea aatem locam coi|}octara 

Medicit croda et viridit tenectnt di* tanaiidnm pntavi hoc nMMlo : et negO» 

ctlnr ab aono 60. ad 00. tetatit : nt ffoliat adtcnia&a« trtljcel. £aia^ ift. 

qnl tamdin negotiit paret aptique SeMenliet confn^ etae In Bfia. tcii»» 

lint. Galeno ulet dicontor ifttayd* cd ot ard ten eei, Mrpint moaitam. 

ptrrtf , cradi tenet et temicani lib. v. V. Ondend. ad Met. I. iii. p. StT. a. 

de tanit. tnenda. At Pytbagorat ul* et Ind. item Graner. ad AnreL Vict. 

tra progrettut est, qnl pneram xx. Or. G. R. 4. 0. cit. ab Arataea. ad 

annot implere, javeuem itidem xx. Enmen. Grat. Act. c. 6. Qao fadllaa 

viram etiam xx. tenem xx. atqne anlem b. I. id fieri potneriiy fedtv^ 

Ita tetatet dittiugnebat, tette Laer* catai Initio periodi, qnod t»piat la 

tio. &i>. Geni. Notlro offendit librarioa. V. lad. 

Thnlaai euper omnes eiuUUia eteeiu» Elegantem vim va» mUieei la Iroala, 

e$} Damottb. «t^ oref, To^ovror ^vcp- nbivia notatam videas. Forri 

fi40kw u eu imurrt i j 4pAwo us iipJnfrt^ potaat tfll ama. Idam. 

ool m wf ar rff . Plant. Baochid. « Qni. Qai ia intfiaidaa cealnkraia 

caaqae ubiqne tont, qoi foere» qni- vimii] Milet. iv. * Mecaai primia ab 

qaa fatnri tant pottbac, Stnliif ttoli* aania antritat et adaltaa ladlvidaa 

di» fatni, fnngi, bardi, blconi, bncco- coataberaio.' lafrahaio : * Arto coa* 

aat : Solua ego omoet antodeo ttnl- tttbaralo lallBM ailhijaactat.' Oao- 

tilia, et rooribtu indoctit.' Tereat* matt. vet. ' Coalaberalam, APULRtl APOLOGIAM. 3205 Re mimiace rt] Cmmimuetn legen» 
4mlaerit. Cdt^ J«vo Ptesti loco 
AilB. A. I. Se. l. ' Fd>ricmre qoidviB, 
qvidf it roflnnlDiacere, pcHicitOi' ^e. 
Iftc Locitit iKMter I. nr. * Tele oomi- 
iioni comaiiiiiiciaier.' Bnmi, Col- 
▼iot, cmmmmmcere: Jinrmt ez Pleiito 
Brantlvs» ' Fabricare qnidfit, qnid- 
vit conNDinltcere :' at itte nioila tIo* 
lcntm emendatio ett; dnlcint et le* 
■inty ti qnid mofct, tmtmtctrt tcri- 
bet. Olett. Itid. * Emcotnn, ezcogi- 
Intio.' Cave qnid mntet tamen : ean- 
dem inlira loqnntionem Iwiiet : 'Fln- 
gite aliqnid, reminitciminl qnid re- 
tponderetit.' [pag . 56S. Ed. Flor.] 
Prit. Lat. Latin. qooqae malebat 
wmwlaiift. Sed et Nep. in Alcib. 
c t. * Ut ti ipte te' (tic leg.) ' fingere 
▼ellet, ncqne plnra bona remioitci, 
■eqne miyora pottet conteqni.' J.B. 
Flnge fviMt, rvmtntteerf» exctgtfa. 
Alranint Fratrilt : ' Finge, fiibricare 
mi Inbet.' Plant. Baccbid. * Com- 
pnra, fabricare, finge qnod lobet, con- 
glnUna.' Prie. 

Secr» timfttem] FamilitB nempe, 
icn prifato. Idem, 

simMio im|>enrtiun] Petronint : * Me- 
dicinam tomnio petii, jnttaqne tnm 
▼ot perqnirere.' Sneton. Vetpat. * £ 
plebe qnidam lominibns orbatot, item 
alioB debili crore, tedentero pro Trl- 
bnnall adiemnty orantet opem vale- 
tndinitydentonttratam aSerapide per 
qnletem.' * Somnia monitnra ' habea 
apod Statinm lib. yiii. cap. 7. 'Onc- 
fiirtm f^ftar apnd Pbilottr. de Apol- 
lon. *Oweip4/rmr /Se^94^umi apnd Anto- 
ttln. In do vita tna : bojos loci snnt 
BZ TitT, iTBiY, et timilia, qoae oc- 
cnrmnt paBsim in antiqoit intcrip- 
tionibnt. /dem. 

Pao. 499 Afif» cominimt, ei vufgm- 
Heeimm ebeermiHemwm ameueiMdime'] In 
de Mnndo : ' Hanc opinionem com- 
mnnlt moi, et homlnom obtervatiooet 
aecntm aArmant.' Oeirius (eadem 
copnla) lib. ▼• cap. It. * Hnjot morit obterYationitqoe mnlta tnnt tettimo- 
nia.' Idem lib. i. cap. 6. ' Qnotidin- 
na intelligentia, et coiiimnni penrnl- 
gatoqne vit» nto.' Lactant. Divin. 
Instit. lib. III. cap. 7. * Qood ipte 
atut rerom, et qootidiana experi- 
menta potBOot docere.' Joann. 8a- 
ritborient. Proem. lib. yii. * Utn 
qnotidiano, et rerom experientia.' 
Jdem, 

Quod deprekeneumei deiectum'] Fnl- 
Yint. Idem proxime : *■ qnld in tnda- 
rio haboiBti ? nnm tn me accntatnm, 
ac interrogatnm YenlBti ?' Sictajip. tn 
Sffmb, ManifcBte verom ei deieeimM, 
WowerioB. FoIvIob legit deiectum, 
Elmenh. Soot qoi detecium lcgont, 
nec inepte : nam eaBdem haa vocet 
conjnnxit D. CyprianoB, ' Deprehen- 
deriB,' (inqoit) ' virgo, detegeriB.' 
Docti volgatom retinent, aed non 
explicant. Ego Africanam qnampiam 
anbinnni notionem puto. Idem Cy- 
prianoB in de hab. Virg. ' Pejor adnU 
tera detineris.' Tertullian. Apolog. 
' Nomen detinetnr.' Marcian. Ca« 
pella de nnptiia, &c. lib. iy. * Nihii 
deeBBC cemeres nihil toperflaom de- 
tinercB.' Prtc. 

Ap. Laree peHmimmm'] OBritantiam 
Interpretnm f Et qoid faciliaa qnam 
vel ex iia qnae Bopra proxime, ' Ha- 
boit ApoleioB qoaepiam linteolo in- 
volnta apod Larea Pontiani/ etiam 
hie looo repoBolBBe germanam lectio- 
nem f At ita fieri amat : plane qiii 
(at CriticiBaantiom nonnolli) in acir- 
po nodom qaaerunl, ii nbi lunB acn- 
minia venit, minoB teqoo vident. Idem» 
Bene ex BoperiorlboB reBtitoaa apad 
Lwee Pouiiami, Florid. Mihi id non 
placet : licet pag. acq. mrBna, * in 
Bibliotheca Pontiani ;' et panlo pott« 
« Laribot Pontiani.' Sed in r^ ptfit- 
«tifiKm vit BtttpicioniB ett : qood non 
alibi, Bcd in Bacratiaaima flediom par- 
te depoanit; quod enm locum prm 
reteriB (i. e. jM< inim«m ) elegity in qno 
deponeret. J,B, 

Tuie mrgne qum d,"] L. quimecueare 3906 NOTiS VARIORUM IN 

C de eiendo, sacrornni pleriqoe iniUa POf tit. Tf. CLATDivf ato. 

in Orscia particlpant. Bnmi, ub. FOKTViiATvf, drc. idem, 

1% alkujui ttatua femmr§\ ' Votuiii Verhemm Mifmf] Ad oraaadaa 

in alicujns statns femore adsifniastL' aram et perspergendaa. RiCm iden 

Vota sna Veteres et preces tabeila Apod Plaatni, Mereatore : ' Aliqnid 

conceptas conscriptasque et cera ob- cedo Qni banc vicini noilri aram an- 

•if natas Deomm g eoibns adfigebant : geam, Sjra. 8t. Do saiie Imiic vir- 

qnod voeabanty Votnm, sen preces, gam lanri.' C«ln. Vlde Serv. et la 

sen orationem signare, adsignare. Cerd. ad Virg . Ecl. viii. vs. 66. Do- 

Plinius ad Trajannm : ' Soiemnia vo* oat. ad Tereat. Andr. iv. 6. 11. J. B. 

ta pro incolumilate tua, qua pnblica CeUek p rem ^nar ia] Olots. ' Peaaria 

•alus continetnr, et suscepimnsy) do- eella, promptnarinmy rminmem, Cel* 

mine^ pariier, et solvimus : precati larimn» el cellar, promarinm : (ita 

Deof , nt velint ea semper solvi, sem- doetl legnnt) viMiHiiir.' Stepban. By- 

perqnesignari.' TertnlliannsdeOra- lant. Ti^Ssr, tlMf Ir ^ t^ ApaynSi 

tione : *Qnod, adsignata oratione, Aw rifti m r. Firmic de mt. dcc. ' Om* 

adfigendi raos est qnibnsdam.' Ez ne qno veacnntar hominee PenM vo- 

hoc ritu intelligendus Jovenalis : catnr : hinc et cella peaaria*' Sldeo. 

Propter qnse fas est genna incerare lib. ii. Epist 1. ' Cnl coBtlnnatnr vi- 

Deomm.' £t Prodentius lib. i. con- cinante teitrino cella pemiaria.' Am- 

tra Symmach. * Saza illiU ceris mianna tralate, ' Promptnaria cella 

Viderat, ungoentoqne Lares bnmes- cmlnmniamm:' nee male. O f <i ixw 

cere nigros.' Ceiv, Totam votomm iwnfwruef wwptmevf cnl M v6r m- 

historiam tn explicasti docte, Rnt- awrfvriv^Ti^Ibr. Ib.Stephaa. Mr. 

gersi virornro optime, in poUtissimis QMalifat eMderee hmeeewiikem kee 

tnis variis lectionibns I. v. c. S. qni- nae tndarisls tffenmimr} Elegans enm 

bnf vcrbom non amplins addo. EU irrisione viy^gOK»» •^ sapra. * Saiis, 

metUu Cf. Aratsen. ad Mamert. Oe* nt pnto, ciiaiam crimeay qaod Uii 

aelhl. c.O. Ms.D'Orv. sln<a/. i^igmw. qnasi capitale intenileraat« rdhta- 

d. J. B. Veimm in eHetiue etthmfe* tnm est.' £t infra : * Qnod ad sa- 

msfe mieignaMti, Fnse Rntgersins Var. darinm pertinet, omaem eriaUais 

T. 9. Prie, macnlam detersisoe.' Lopidnlnm La- 

TmeiiMM precee'] Vide, qnos citant cinmmenml mellitnlnmawamf mcam 

Pric ad h. I. et Beraeggerus ad Plin. cor et snavinm ! agaoeeo festivas Iro- 

Paaeg. c. 07. ^ 0. J. B. Teeitee pre- nias tnas, ingeainm otcalor. /dfm. 

ccfy 4v. Scaiig. ad Tibnll. Lips. ad Pao. 4M RspcrfifiimBm] Sapra 

Senec. Scbott.Observ. bnman.ii. II. jam dixerat Anctor, ao eoacodora 

Frie, velle, sadariolam ia bilMiotlMca po* 

Pag. 493 Denmm feeeerie'] Florid. sitam, ibiqne adeo r e p o it nm lUsae. 

I. * Donom apponere/ Seneca £pist. Nnnc dieere debebaC, ao c oa ce dem 

116. 'Omnia Deornm snnt, tamen etiam vello, qnsrdam ia oo iavolala 

Diis posuimus donnm.' Inscriptio fnisso. Eviacaat id seqq. * al olim 

vetos: Uliai iocii,'drc. Hiac pmelam Wyt- 

fANCTo siLVAMO NiMivs teobach. V. Cel. sao oiamplari ad- 

PHiLBNvs iN pa.ffDio scripslt, rrftfHedmweem QaamiamaU 

DONVM PosviT. viri eaMadatloiiem adoptavi» proplor 

Alins Excellcntissimi Amndeiic Co- evidcaliam. J. B. Per wm Ueeijkerii 

mitls, a Cl. Seldeno editns : rfpfrKiiiaima. Hoe esly qaod aapm 

siLVANo sAcavM soDAL. alt, dfpiiiAinmm el Bivi rr LAavM ooNVM qaidam deteetwm; qaod miMi «01, APULBII AP0L06IAM. 3207 

qnun depreheniiuD. At detentnm occnltaret/ J* B. 

esty qnod manibnt teoetnr. Potest NikU imdUitai^ uikU incognitMM di» 

qnit deprehendiy non tamen teneri, co] Symmachut : ' Kon noTnm, vel 

ant eapi : ut deprehentot in fnrto, incognitnm, ted compertum jam fide 

fnr manifettot dicitnr, licet procol intinno.' Prie, 

vitnt, nec teneatnr. Scip. Geni, Tacite veneremim] Ritn myttamm. 

ManHcnUarentmr] Fettnt: ' Maoti- Hetycb. Mitmis, rtXovfMvos, amvfi- 

cnlanim ntnt panpcribot in nommit Aiff. Tertnllian. (tive aliut qnit) 

reeendendit etiam nottro taecnlo fnit. Carm. de Judic. Dom. * £t ptctora- 

Unde Manticnlari dicebantnr,qni fu- tat timnit tine voce figurat:' apod 

randi gratia manticnlat attrectabant.' JEgjptiot nbicnnqne locornm cole- 

Snbjecit deinde exempla ex Pacu- bantur Itit et Serapit, collocabatur 

▼io, qoibnt docet, Manticnlari pro do- jnzta Harpocratet ttatn ot digito ob- 

lote, captiote agere, forari, potitum tignantit. Auguttin. de Civit. &c. 

fnitte. Adtentior iit, qnidqnid con* lib. xviii. «t quid de tilentio loqnor 

tra tentiat Lambinut, qui legnnt itto? tooant omnia. /dm. 

Planti Captivii : ' Nam Hercle niti Nec ad hoc temjnu compono] Hege- 

nanticnlatnt probe ero, fntti plecti- tipput de ezcid.&c i. 41. * Id pleri- 

to.' Hinc Manticnlariut, proculdu- que ad tempnt compotitnm rati.' Ta* 

bio etiam it, qni aliena libentlui con- cit. Annal. i. ' Sentitmilet in tempnt 

trectat, qnam tna, apud Tertuliia- conficta.' idem, 

nnm Apologetico : ' Qnit ililc Sica- Primii dielms <pdbu$ (Eam veneram, 

rint, qnit nianticulariut, quit tacrile- pmblice diicerena} Infra : ' Interibi ' 

gnt, aut corruptor, aut lavantium ((£ie)'revaletco,ditteroaliqoidpoit* 

pr«do.' Colv. Manlicnlarentw. V. ulantibut amic it pnblice.' Idem. 

hcic Colvinm. Scalig. ad Fett H. Pao,A95 Religio»i$(Eensibuscomm.] 

Stephan. Animad. in Adag. Pric, Fuit CEe ^culapii nobile templum : 

SacromMplenuiue] Docte Cataubo- itqoe dent qoati patronnt ejnt oppidi 

nna ad AthentBnm lib. vi. c. 16* EU et tntela habitut : propterea oratio qufle magna ex parte ettet de reli- 

Signa et fRPiiirtReato] ^Mrina vocat gione et cultu illiut numinit, noo po- 

Clement Aiexandriniu. Signum Ar- tnit non ette CEentibut gratittima. 

nob. V. ad gen. quo tacrati et tym- Lego autem, mentione Msadapii reli- 

Bittie inter te notcebant. Facit hoc gumie (Eeneibns commendata. Caiaub. 

intignit locut Minucii Felicit, cui Mentione JEscuiapii religiosis (Eensibus 

cnm a gentibnt ettet objectum, ' oc- commendata. Qnomodo accipiemut 

cnltit te notii et intignibot notcont,' haec P an qoati (Eeotium iroKiovxof 

retpondet, ' Sic oot denique non no- fnerit? miuinie, nam et Cartbagine 

tacnlo corporit, ot pntatit, ted inno- ditterent ab ejutdem nomioe exortut 

eentiii ac modettitB tigoo facile dig- ett. Florid. iv. * Principium mihi 

notcimnt.' Bnoii^ Add. Bimard. apud vettrat anret autpicatittimnm, 

ante Morator. p. 68. nbi inter alia .* ab JEiculapio Deo capiam.' Ego 

' Mnta tymbola foere qniedam tigoa diffutum ejut cnltum innui putarim, 

tive crepnndia, qn« a tacerdotibut quo Diemooat et Heroat omnet an- 

accepta mytts tedulo adtervabant, tettabat. In de Deo Socratii : ' Eot 

cavabantqne ne quit ea profanut vi- tantum Deot appellant, qni jntte ac 

deret, qnale fuitte laminam Pinellia- prudenter vite curricnlo gnbernato, 

nam' (de qua ibi agit) 'exittimo. proNumioepotteaabbominibntprK- 

Dc hit Appnleiut magis intimnlatut, dicati, fanit et cerlmoniit vulgo ad- 

qnod reconditnm quid inter ret tuat mittuntor : ut in Bvotia Amphiaraot : 9998 UOTM VAJUOKUIi IN 

in Alrica Moptof ; in Mgf pto Oa&* d^t^ IMt^. iMMilnr nb nCria^ 
fli i nlittt nlibi ttnUan : Atcnlnpint aon toni rnmfm ^nnni fitm, IdtaL .nWqnt.' Frk. Pag. 496 Ffiki^^ mjCm] Ant vnl- 

JNcilf niifm, ti pdt fmU winrinif dt Nomr errnt. «nt Diof. LnSrtlw» Jbat^ Itd prnidpiwn] Mirara boe H* qni do boe Pbaoto p bo principe h tmi. 
jdnntnr, oralomni in ipsn nctioae ro- anA^ tt n^ Acwri^ Mii^ «nl fnv ■■liqnoni ex popnlo, qni initinm ^mm Ktmk ^ ^W. ^ >V 

■inini omtionnai recitet : magiinii- «It ktJmm l^wri nW r^ooof. Giit. 

Amb» fniaie qni rocitnrent. 8ed oooi- DiogMiini Lnertinni ennrii nrfnit poiito et compncto b»c ofi loliu Olenr. nd PbHootmtl ApoBon. Wt. 
pneto» ticnt et id, qnod do labro nl- nU v. J. B. FftUgwm «Mi. Con- into ieqnitnr. lUnd vermn ett, om- tmrinm plnne ictiUt in Pjlbnfem 
torem interdnm omtionem nd ndver- Lnertini, Innen voite enm % inrlnm toI pntronot ct ndvocntot Uoen: rmX^ tt nKip^ dcc. 8ed ex 

ejni convertiMO, dnm niiqna in m nlln Ibrte lnBn,qnnm pecoriiy voiti- 

batitant Ut iUod Ciceronii : 'RecU tnt Pjtbnform fnit: nnt 

mnnoi.' Sa^. GmU. eet, niUI Appnleinm bfe 

IW myitartti Mnfctnjn] Nove dle- qnnii ffcte ii Inerlt nmi; iod boc 

tnm pm, M «yiterifnan, niii icribeB- tnntnm, qnid de Innnet Kno iinit rl t ; 

tei» iti mftitrimm, Cnianb. Avie- qnod nttiU advetiatnr teatlmonii Ln- 

nnt tnmen Perieg . ' Qna inrfenti ertii. Sd^ Gtmi. 

tnrrm part cooicia Pbcebo ett:' et /■rfniei] Flor. Indmlni. Elmnnb. ib- 

TlbnUni : * Levii occnlcit contcin dnctni dedi pm vnlfatn in iai id , nne- 

«btn iaerit.' Antbor carminii de toriuie Miloram Florent. fndnfnt 

Pbnsnlce : ' £t tola arcanit cooicin et emitint non difemnt : nt vem dif- 

Pbiriie tnlt.' Frie. A Catanbooi lerBal indnclnt et ■tiitlnt. Ueec o- 

conjoetnm locom vlodicat etiam nim Stnt. 8ttv. v. t. iT. ' bidncert 

Helni. ad Ovid. Met. vi. vt. 486. bnmerotnmictn^dUnflt: p mp tl e U- 

qnnm ibi vide, et Bnrman. J. B. men indndnt mafit dn ealrinmintit 

Q m t d eai titfmmin crcjnmdie] Qnm didlnr. Noiler Flor. N. n. * Indn- 

■npm pranime * inilia tacroram ' vo- menta, qnlbni indntni,et cnlmmnea- 

cat. Glottie Itidori, < Crepoodia, U, qnUmi cmt indnctni.' Inteltlflt 

inltia.' Glott. I^Uox. < Crepondia, ifitnr Anctor 'tolenipnbnmvlctrfteii 

i v m p l rf mra, iLffxM' legit Volcaoiat itf MU UtextM,' qnnt Itidli tn e e r dn U 

Xeiiiv. vellem mlioocm addidittet. tribnit NoeUr Met. Ub. u. p. f88. 

Prie. Conferri qnoqne memtnr Ineni Amm. 

Lmm iefniMtimi c. r.] Mulla Pln- Marc ziix. 1. In cerlmenim mofl. 

Urcb. Isid. ei Osir. Idtwu tm detcriptione : • UnteitqnidmB ia- 

Afnttismt empmit] Ul tnpra pee- dumentit nmietnt, cnleeotniqne ll^ 

Int pro etrpme potnil, iu beic etrpmt dem Unleit toccit.' J. B. 

proeaundt ponit: idem ante el pott -dlfnt] Non opnt ett cnm norido 

enm, etiam alii fecere. Virftl. • Pla- mnUm in elfni: ntriniqne vecli en- 

«Mnm carpebaul fetta toporem Cor- dem inUrdnm vit. V. Ondend. ad 

pera.' Juliut Finnic. ' Qni laborem C«i. de B. O. iv. Si. Et tic nlfnt 

terrenoram nocUrait opibnt recreni- expllenndam qnoqne in TSaroBt. And. 

tL' EnnodioiTidnent. *Tabera, per- 1. 1. 88. J. B. 

dicet, frat, lurdtti, lurlur, ecbinot : Fmteiim nHkmhert ] GeUinilib. sv. 

NoB implcnt veolrero corpom mille cap. 8. ' Pro facetUi procedit.' 81- 

tnnm:' bac fade Galli eliam nn pnn- don. ttb. iii. Epitt. iS. * VideBtnr 

orc cvrpi : Anf lo-8nxoBet, 5tmr-W- tlU frnB^ ter Ibcetlnri.* Frir. APUIiElI APOLOGIAM. 9206 Adamitii gnOm jmmmi lakris ttdwuh- tmie Deos: sic in Aothore dt Noee 

wnr] AileuBdi PyUieMi Advers. Snb- etiam contra qiMuii impreMi, icribe: 

«ie. 1. 17. LifM. Elect. ii. 6. Olotafle * Africolas frnctu pri^eifiente Deet/ 

ViiidoelBeiis. Ms. in lib. Regiini: Porro non alii taBt,qQOs 'Aypotam 

* OscoImis maniiai. Solebaot oscu- i^6povs Aaii»otw Atcipbron in Epitto- 

laii BiMuim propriBm« nt per boc qiia^ lis vocat : et Inscriptio vetos Orsiea 

ai oscBJBm idolo porrigereBt.' ri^r 6EOT2 NOMIOTS. Genera eormn 

rtSs 9»k rm x«^ ^iA^^mwc vocat Li- quatuor memorat Mazimos Tyrios 

bBOins Orat. wtfA ftpooroamir qoaro Dissert. ziv. *tmutapmioosj iJJoosp hn» 

CBBi aiiis tiilMis, ante triennium edi- Ai|ya(ouf , «rpo^pMrioi/s* qnos Varro de R. 

dift e Bibiiotheca Aoipiatana, Clariss. R. 1. 1. doodecim nnmero compleanf 

BC JBracoosoltissimos Jacobos Golbo- videtur, titolo ' Consentiiim Deommy 

lircdoSv ivr Ib lus stodiis etiam qna Agricolaram ducom.' Extat lo Arott- 

pBTte voloity emioenlissirons. Nec delianis monumentis lapis selcctiasi- 

BdoiBDtioiB moa istc tantom, sed et mus iste, ' Inseratur beic Marmoria' 

BBiBBtinm. Miles. vi. * Jopiter per- fignra.' Prtc. Neqne tameo ioserta 

proasB .Copldiois buccoia, maonqoe est» io meo ntique exempiari, qoare 

Bd|issoomnelata,coosnaviat.' /d€9R. lotam Pricaei commenftatiooem io 

Ntc 1Hi§ rBralSMitf] Tibollos : ' Et marmor istod> blc ommittendam po- 

^BBdeBwqoe mibi pomom novns edu- tavi. J. B. 

csBt BBHBa, Libatam Agricolse poni- Jm4 gregis fintiwiias'] Vide notas ad 

tor piBle Peo.' Naoi Veternm ea Gennadium p. 197. Eimnk, SegHis 

Boperatitip, nt qoorom|ibet frnc- fiMaSt OMt viiisy mU gregis frimiiias im- 

Umm aoais aiogolis diis suis rusticis pertit, Tibullna i. 5. ' Pro vitibiis 

p^iflMtias sacrareBt. Censorinos de uvam. Pro segete spicas, pro grege 

DJe Natali: ' Itaqne coro percipe- ferre dapes.' Pric, 

fOBl froges, aoteqoam vescerentur, NaUamuivtilaoNsdelKftnimjEzea- 

Diia libare inatitneront.' A. Gannins, dem snperstitione erat, ut fere miiis- 

TetBS poetB : ' Hic adoris dat primi- quisqne in agris, prediis sois sacel- 

tias tibi: sangnine libat.' Leonidas; Inm qnoddam Deo coidam aut Dess 

* A > p s p d »i y vdSi lUaii yitp sUboriipi Auai^ sacrnm baberet. Censorlnos ibidem : 

IipU0m msX V^pnpms ipicas $9iiko Btnm» * £t quom agros atqoe nrbes Daorom 

BorljUryA^rfreesvx^AM^^votoTo^ mooere possidereot; partam qnam- 

pitsfhs^ Kmvmt tt Bps^ «Afiva «oAv- dam templia sacellisqoe» obi eos eo- 

miJa4ss, Jili§fipms d^, ^mspSis ohroUaXm^ lerent, dicavere.' Baccbylides: El- 

isB m iwdpiSSf^KklirsmwrafUpmasJpM' huMS rhi^ vijfbia iiff irrpo» rM^ M9i|M 

r^srro fi^f 'M^ io Mipoa Kifi/pm T^ wdprww M/mtf wtordr^ t^^R¥' ^* 

Wfe I^M« y^m^os Afi^erff, n&r» y^oryo' ^ofjy^ ydp ot i|A0ff fion^dos^ <^ rdxiv- 

f^, Bdcxjif voA«rrd#4rAor. Coie. Dits ra Auctiiiiqf mmimnf mopmha im^ Avrei- 

rsntiomis, Qoof ' Numioa roris' vo- xfi^i^. Propertios lib. ii. ' Atqoe ibi 

CBl Jovenalis Sat. ziv. VirgUios rara feres iocoito tbura sacello Hm- 

Oeorg.ii. ' Deos agrestes.' Proper- dos ibi agrestes corruet aote focos.' 

iiBs: ' Deos quibos est tutela per Pliuins lib. ix. Epistolar. ad Mns- 

agros.' Tibollos * C«lites agricolas/ tium : ' Arns|Mcom moaitn reficieoda 

lib. II. Eleg. 1. et ' Agricolaa Deos' est roibi aedes Cereris in pranliia In 

iib. 1. Eieg. I. qood ooo adverteruot melins et in majus.' Coiv. iVattom im 

ioterpretes : verba ejos : ' Et qnod- vUla tjus deUAmm situm^ nmlku Iosms 

coiiqoe mibi pomoro novos edocat oiit {uots cowafcreliis. Etiam privatia 

oooos, Libatum agricolai pooitur bomioibns brc religio olim fuit, sa- 

ante Deo :' legerim ogricoios psmiur cras Bdicolas io suis agris babere, 8210 NOTiB VARIORUM I!f pro Cfljiitqiie opibos vel oMiniifice»* T«r fwU ru knffmSn^ ni f t fp U r^^ 

Cia. PliDsas C«€tliM lib. ix. Epistol. wrt$ iim u i fx »» r« ral iint ^SpnrtnuaX- 

xxzii. * Anupieom oiooitn reficien- lUmsp W9 ^ ww w rf « t f o Xy t«« Tmm- 

da est mihi vdes Cererit in pnrdiit xAmtw. V. Etyowlog. In Kl^tn^t if . /d. 

Meit et in meliot et io mtjot:* et Ei ftrmm nt •b kmme dia. tmdJ] Seri- 

ttatlm : * molto ibi voto tntcipi, mol- bo» H fm fimi mi «6 kmae Mtud conln- 

Ca reddi.' Nota, * Arotpicnm moni- mnctan ntn tMhmrt m mdmmm vcmm 

In:' Neqoeenim privntnonctorilote, cttr fnMl HxL Similiter oliqoanto 

nt etittimo, id licebat. Dedicatio poat, * Fort fnerit nt ne aic qnidem 

certe, nt hodie, tic olim tota erat credat ^milianna.' In opittofit Sjm- 

Jnrit Pontificii : nt adparet ex ora- macbi fm fimi na, non raro mcmtai 

tioae Ciceroois de Amtpicnm re- lefore, pro fortatse, vel fortasse an. 

spoosit. Neqne aliter nti bac potes- Ut libro primo Epistolm y. et xxxiu. 

tato Imperatores, qnam qood iidem et alibi. ' Diviid eontnatada' vox 

erant Pontifices Maximi : nt Traja- Appnleii nt» qntr prmccttit^ * dlvini 

■ns apod eomdem Plininm lib. x. scieiis/ nbi MaKiam * artom pinm et 

8eip, Gemt. divini scientem' voeavlt: aisi taaten 

Pao. 497 Negmti vidttsr ee, qm ot boc loco ' divnm contnataeiam/ et 

/ncrir, winm mliem tn JIMue <^ oal illo'dlvnmtcientom' vorintestscribi. 

Imfidem wutmm^ mmi rmmmm cs r tm rfam ] FaUnntnr qoi pntant voetm rtnfnma» 

Notandom ett, qood Appnleiot nos- ciam bic non convenire. Ol itsnrinm, ter. la flmihii, ait. Nam licet de tota * contoatacia, mmrmffimtnt^ 

villa vel foodo id iotelligi pottit, ta- Cttaal. UEl/trlataMH 

mea videtor allodcre ad veterem ri- emUmmmcimm. Fmrimm nn, diet 

tnm termioommdefigendorom,qaem primnt in loeom rovoeavit primns describit Flsccnt Sicolnt : * Qanm JCtoram CnJaeloSy qnem soenti deia 

terminos/ inqoit, < dispooereot, iptos alii, mnltis anctonim loeis» aandrm 

qoidem lapides in tolidam ternm coo- rettitnemat, nee tsmf mllb otiam* 

locabantproximeealoca,qaibasfottit nom in BMndo mliqaomt Ctnln- 

factit defixari eot erant, et oofoento OMctam antem dianm sle nedpio nt 

veUminibaftqae et coronit eot oraa- dicimot ' metnt denm' procrfa vol 

bant.' /dcsi. Lmpidem aaclv». Malta advertom Deos : rh /ffsmgtn Ui Se- 

da hoc ritn Colviot sd i. Florid. «t neca etiam Colvint teiiUt Pa|r. Not. 

Casaob. ad Tbeopbratt cap. wtpl 8cc- S40. Sed frnttra, nam Sonoem men- 

m^Bmqmwlas. Qaalis bcic vero Ufie tem non vidit. AeHmL Lagorlat, /brw 

intelligendat ^ lcnntaoiu an tepnldkm- latifna. Brant. In Bom. Ald. et 

IJtr nam et cippi in finibot pooeban- Florent. ett /•rtaa. Flmanh. Prm- 

tor, et nonnaoqaam pro termioit er- toli Mttoram et vnlfatam anto Vtri- 

rorem faciebant. Sicolos Flaccot de can. lectionemyWaan nc •• h. d. c. tttn 

condit. afror. onf i etiam tolitot coo- iadncal aaiflwm,qna Blhil vorint pnto, 

stat ex Anacreonte. Prie. hoe tentn : fortaa motns cst M slbi 

Rmmmm eu ramm imm ] Ovid. Matam. noa pertnadeat,dce. Mondnm tamtn 

viii. ' Pendentia vidi Seru tnper h. I. tnbetta adoo tiU ptrsaasormit 

Ramot.' Arnob. lib. v. * Qaid lana- Editoret, Cataoboni exoanphim ae- 

mm vellera qoibat arboret collifatit, cntl, ut inde a Vnleaalo Mmo voto- 

ot circnmvolvitit ttipitem?* Miles. rem at tcriptam leetioaom mvoeam 

VI. Notter : < Videt dona tpeciota, aotnt tlt, pnster Selp. Oont. Et 

ot laciniit aaro literatat, ramit arbo- Seal. qoldem in Vnle. Ed. tec. Wmm. 

mm, pottibotqne tnfllxas.' PlnUrch. Elm. et Seriv. edidcmt /mn fimi nc, 

Tbnol. *Bc rmf mftt^ttimm Amfyii qood Mme» si locvtloaii vhn spoetoa. APULBII APOLOGIAM. 3211 eodeni redit Pric. vero et Flor. 
coojectorain dedere CMauboni /or« 
/mI mI: qu» locotio habetnr et apnd 
Aoson. Epltt. Yi. sed b. 1. nimis abit 
a MftB. J. B, Dwmi eomtmnaeiam, 
Emendo 06 iumc DitMM amtumeliam : 
?el cmUewmitUuim, Certe locni bic 
Boo earet macuiii, qnas necdom tatis 
es knimi tententia eluere potoi. Coiv, 
Tew #ff(9v, non bene rontat Colv. In 
dinnR. Brant. DtrtnHm, rh 9«tby, nt 
•I aliqnoties Atommtim, rh Mp^ipop, 
anbatantive ponitnr. Flor. N. zv. 
' Omnis divini arcani antistitem.' 
Yide ad Met. viii. p. 682. b. ubi mi- 
ror Oodendorpiom, aientem, se verba 
dtvMt conltoNaaaai, a Pricteo eo loco 
dtata, in Apologia invenire nequi- 
visae. Vnlg ata certe lectio in nolla 
£d« qnod sciam, mntationem passa 
est: et quidem recte. CostHiniicta 
enimy i. e. contemtn». Sic ' omoinro 
contnmax/ de omninm rernm con- 
temtore Noster de Dogm. Plat. lib. 
II. p. 350. nbi vide. Videtur tamen 
Detm csse in Cod. Fnx. IMviiJit con- 
jecit etiaro Lat. Latin. Animi Oros- 
lot Expnngendam vocem censet alins 
V. D. In marg. J. B, 

MUmmmMterterim] Phalaris Episf. 
fit« DtbTtir fty cfifr ^k^^^ocror, tl ical 
rm^amfimffrpai^inrBpaftdrmr, Et 60. 
17^ 9k oMi rjis M n^ptXd^ rifmpias 
iwmafo^iurot hturrpi^iuu. Antholog. 
Tii. T^ AffMciis KoX^^s o(Xkv hnarpi" 
fofuu. Pne, 

Signmm dato'] Ritns observandus, 
ez qoo etiam intelligendus elegans 
Plaoti locns, Milite: * Mi.Tnm pol 
ego id qood celo, baod celo. Pa. 
Immo ita, etiam si non Celas. Mi. 
Qno argomeoto P Pa. In6dos celas : 
ego snm tibi 6rroa 6de. Mi. Cedo 
signnni ; si tn haruro Baccharnro es.' 
Symbolom, et, nt alibi vocat Appn- 
leins, memoracnlnm quo se invicem 
agnovemnt Matris Deum symmyttaB 
fnit hoc, Ik rvycnbwu ffayoPf im KVfifi^ 
Xao hnaWfimpifO^priaaf twh rha vaarhp 
tm^aoa, Quo sjnorgiastae Liberi pa- tris,ii0Tp^a\off, afeupa, trrpdfiiXoSf ^- 
Xa, ^fifioSf faovrpoPf w6kos» Quo parti- 
cipes sacromm Eieotinioram, *Ei^- 
rcwa, fvtow rhv icuiccwKa, ikafiop ia «(r- 
rrir ipyaadfityos iareBifapf ^s aiXaBoVj 
KoX ia KoXiBov %U idarrf¥. Adi, si lubet, 
par scriptornro doctissimum,Clemen- 
tero Alezandrinuro, et Araobioro. 
Cataub, Signum dato^ et aadiai, Ife, 
Tb signnro exponere potes aitwOi^t 
b. e. ' tesseraro vocalero/ qnalero Ca- 
sanbonns affert ex Clemente Alexan- 
drino, et Araobio. Ego intelligi ma- 
lim coticulare quodpiaro iovisom sig- 
nnm, qno participes sacrorom eo- 
rundem invicem agnoscebant se. Mi- 
nncins Faelix vocat ' corporis notacn- 
loro:' snavissimns scriptor Praden- 
tin», ofparfiBa. Neque temere binc 
colligas, tametsi rara eornm roentio 
occorrat, fnisse apnd Orsecos, sacer- 
dotes quosdam afpayurniif nomine 
insignitos. Apnd ^gyptios certe, a 
quibus bonam partero rris rSnf Oc£r 
09paanlas hansere, fnisse ejusroodi 
mnnns disertissiroe Plutarchns de 
Isid. et Osir. docet. Sacri eniro ab 
iis in Typbonis execrationem facti 
ritut, ac cereroooiarom debita descri». 
bens, rhw fUKKoma Hoa$M fiovv (in- 
quit) ol afpaytarai \ey6furoi rw Up4u» 
KarvnuAahowro. iroo sigilluro enarrans 
ipsuro ex antiqnioris se Hittorici 6de 
babnisse inscnlpturo ait, Mpuvow tls 
y6int Ka$tuc6rat roSs x^P^^ ^iau wepitff* 
fUrair prorsus ut in sigillo isto roar* 
rooreo cobitali, [Insertum ett tigil- 
loro,] ex Illnstrissimi Anindeliae 
Comitis reconditioribiis cimeliis de- 
prompto, ipsisque Atbenis ab amicis- 
siroo et eriidititsimo Pettaeo in Bri- 
tanniaro advectOf cujns bomanitati 
edecumatissiniae iroaginis islius non 
tantum copiam acceptam fero, sed et 
fiifynnpa doctrinie debeo de Plutarcbi 
ioco. Prie, 

Pao.498 £aiiadare] VulgoamitM- 
ciare. Elroenh. Legend. manctare. 
Miles. z. ' Neque apud vos qn« ig- 
noravi, possuro enunciare.' Oellins 3212 DOTiE YAftlORUM IN lib. I. cap. SS. * PUevit^ae at mm Seallg. Adrers. zxtu. 8. potiu, Kot. 
rea, Mper qoa tractariatCBt, ae q«ii «d Vmt. G wk a 7^ w, qiiod ett gA^ 
CMaciaret priiiM|uni decreta cmcL' ^mj^ rift pi^ LatiBCt ftiiaric, iadc £aaiiacr« jaai ctt ia £d. Jaal. Plaato * molicrca tabarratK.' 

foat. ct coafeatioDt Mst. Florcal. TcitHaMmaa ex ItMc li|ri aadirti gm- 

et D'Onr. reetc. Locit a PrieaBO OMropaidaa. Qaod Ikct prolubitaai eitt. add. Mctaai. lib. 11. pa^ 118. ooa ait, taaira nalla fcra tU ctt bo- 
* Diviao pr»tagio et iptaai tcire, ct raoi teatiaioaiaraBi, prsaortiai nobit eaanciarc.' Lib. xi. p. 804. caaatb capitalibat : iafra iterat Ap- 

* Qood toiaoi potctt tiae piacalo ad paleiat : * Car aataai tottlaMaiaai ez 

profaaomin inteUigcBtiai cnanciari.' libeUo lcfittit } Crataaa ipao abi 

Dc Dogai. Plat. 1. p. 672. de Diviaa geatiaai ottr Baaicalih. it. Natar. 

aatnra, ' in nMiltot cain CBaaciari Qastt * es bit bm tottibai Baamu 

Boo pottc.' J. B. aaeaada aotae, qai vidiato qaidcai tc 

Jaioic txpUMie] Bon. Veaet. caa- Befcaaty ted aaditte.' Scd liic Ap- 

anaa. Colv. ^laianoB exfl, Et hoe paleiat aoa iapffobat Craaaaai qaati 

ex Edit. Boo. Alii cataia. Catanb. taatcm cs aadita, aed qaod bob ipto 

Jbmmmi €xpL ▼. c. Et Mox, focm- coram tcttiaMaiam dicaty aed cz li- 

facm ia ec iempere vel AUxtmdrim bello recitctBr, eo abteatc. Qecro 

fmerii: at tapra, * qaam fortc tnm in pro L. Flacco: * £r(o it, eai ai aram 

co teinporc contcribcbat.' ScUfp, m tCBcaa jararaty credcret aemo, pcr 

Sffmk, EdJ. Jant. atr. Ald. Bat. epittoiam, qnod colcty i^joratat pro- 

Colv. Valc. pr. caiaic expUme, rontra babit ^ Seip, GeaL 

Mm. et Latinitatem. Tcrcnt Hec. r. Nireiwm aacfo] PaallBt L T. 8ea- 

1. 80. ' Explc aniroom iit, tcqoc boc tcat. ' Qoi tacra \mpiM Boctoraave, 

crimioe cxpedi.' Cf. Borm.adOvid. Bt qocm obcaotaraBty iatcfftcafcat, 

Bem. Am. va. 189. J. B, obliilafCBty fcccriBt» facicBdotc ca- 

Oamcm manau maenlcm ddcraiaar] lareriaL' EadcmMaiatacrlMoMa- 

Claadiannt 11. Eatrop. ' Tonc ire re- dettinat L xm. ad L. CofB. dc Sicor. 

ccotet Detertam macniat.' Greg or. CaJe. iie im efm daom oaajmoa aacra 

Turonent. * Qao facilint deterg eretor /oclttaaw. Prohot fai rilo Alcibio^ : 

o crimine.' Optat. MileviL ' Polta, < Atpergobatoriofamia^qood io domo 

atqne exterta inftroia.' Demotth. toa faecrc myttcrio diccbotor.' Frie. Olyntb. 1. 'ABoCtor &raTp4^^M0«* nbi Qoaaifaam aiM faoqMr»] F. io m 

Uipianas, olwA imtMpmfup col &v*- iew^p, Braot. Slcwoch. ad MoC. Ub. 

vX^mtiitp, &r fMTo^o^ riis m^^Btr, riir n, p. 80. b. malo gCBdaatam llttofom 

TtrofUnif knQBapeiMS vtpi r^r Mwra, m potabat. loM» lcfcodom io ao fna- 

V. Etymolog. io KnAlr , Featum io parr ex Mta. O. ot cdidit jom 8criv. 

* Lahea.' Prie, 8ic aliqootica locBloa oal Aoctor io 

GiORitf] Frttoa: ' Hinc et loglo- boc ApoL Sapro p.di4.*Qoamforlo 

vloant, et Glotto, Gnlo, Gnmia.' Lo- tom io eo tcmporo coBicribchot.' p. 

cillioa apud Cic. 11. de Finib. ' Com* 478. ' a om politam 00 io lomporc, 

pelltnt gumiat cx ordine nottroa.' qao mo ooo aegabBBl la Omtate 

Co^r. GcMitf , goloti. Ita enim apod BMOtiboa foiaac.' lofra pog. 888. 

Noninm legit Joieph. Scaliger, Coo- • qoam abfoittc lo 00 tcmporo tcllity* 

jectan. in Varron. Ei d^micrf apnd obi idcm error commiiaoai p. 888. 

Fett. id est, devorarc, dtgnttare. ' mo ia 00 tomporo aoa aoMihoL' p. 

Brmmt, Oumuie^juedmm, GumieMquui 868. * io extrcBM Umporo vitai.' Ilo 

GmrgUee diciot Torncbut vult, dedo- cl Mt. Scpllm. do B. Trqj. 1. 1. c. 8. 

ritqoe M Tfir cvyidTifr. aodiamua < otqoo io 00 dic :' abl valgo APULBII APOLOGIAM. 3213 

tmik, J. B. caupona, inter compoloret snot, plit« 

Sjfmpmim okirtt] Qnod statim, dt nti domo sna apportatas ancopatns 

di$ m gmum cmr ep ere * Emendandna foerit, I. e. ttndiose ioqnisiverit ; et 

iMe loena Anciorit noitri, Mileiia x. snc domns fomom agnoverit. Iii Edd. 

* HortBlanna detortns in ipsam taber- Elm. et Scri?. minor dittinctio minoa 
nafli claa direptity' &c Dctorm, bene collocatnr pott adveetoBy nt, ere- 
■oClqM. Cato if . Ori|tinnm : * Prop- do, ancMpatai pattivt accipiat» qnem- 
terea Mamertini voeantnr, a Marte admodum ttatim dixit Anctor 'fu- 
detonmn nooien/ Significat enim mnm frnttra captavit/ Ceternmrecto 
Appnlelnfcontortoeteomprettocer- iidem Elm. et Scriv. revocaront ve- 
pof« ia dfUilam correptitte. Eam- terem ante Catanbon. lectionem aucu' 
dmm rM Horatint ita eaprettit Sa- polum, pro qna Catanb. cnm teqq. «n- 
tjT, Tii» ' an turpi dantnt in arca eMpantem. Bene, quod ad tentnm, ted 
Qno tn df tmait peecati contcia heri- contra Mts. J. J3. 
liaCootfactnnifenibntytangatcapnt.' Ulixee fumum] Odyts. a. ••• thnts 
Sdjp. Gtnl. *I6d«nff hnKfyrerai* oi^iLp '09vair€bs 'U- 

Of dif in fineff] Qnod tempetti- /ucyof Kcd lutiwphp iarodpAaKoina ronaai 

Tnm eonvivina dicitory do qno Lip- *Ht yahis BarUof Ifuiptrai» Coir. 

fina «icnran ad Com. Tacit. lib. zir. Terra tiia emergentem'] Scribebatnr 

AnnaL Amnl. De die, H. e. non mergentem:hoceMi9^ave\^v6pittfov. 

* intntdin,' tod * dilncnlo/ * tnmmo Scriptimot emergentem anctore Ho- 
nnnie:' aie ap. Piantnm Atinar. 'de mero qui i,wo9p^i<ncoma dixit. Imo 
diepoCnre.' Sneton. Domit. 'dedie ratione ipta ita fiafitante, et rernra 
lavntn.' Tertnlllan. de Spectac. * de natnra. CaaoMb. VlffMeeMfnmum terra 
4k ad balneat coodicere :' qnod in ena emergentem, Lndannt : 'O t%s wa- 
Apolnf.voeat*dilncololavari.' Prie, rpfios airr^ Kaiuphs Kapirp4r9pos ^^- 

Jia- fmMat cmrepalt, Proprie corrf- owrai rov vap* ixxois wvp6s, Euttathint 

jMty.nom tffrrr plo ni f in occnltaioca, *Epmriic&v Scriptor libro iii. Kawrhp 

enjn«nodi gtmem t nnt, et id f ennt la- warrpiZos ob /i^ror ikm/Befiast kKKk noX 

tibnla. Syllofe rariomm vocnm e 6t«6crf«s o^rqt rifuiSTcpor lapiM. Pbilo- 

Oloff. vett. ' Ganea,' (tic recte Vnl- ttrat. Ariad. 'O Oifrc^ M ^, kKKik 

eanlnt,)'occoltalocaettobterninea.' ro» rmr 'ABrp^ Kowvwi RotiU Nu- 

Udornf Orif . lib. x. * Gaoco, Inxn- mat. Itinerar. 1. 1. ' Sifna levia fnmi 

tiofnf: tanqnam in occnltit locit et coramendatHomema^Dileotoqnotief 

mlittrfnneif .' Donat. in Adelph. tnrf it in attra tolo.' Frie, 

* ▼ottinf fanenm meritoriam taber- Vineit eagaeitate oiarandi eanet ei 
■ani diseraot kwh riis yas, rovr* Ioti oaffiirtoff] Tmt «nfndr mU rfir wtt&^y ol 
^ Tis.' Balb. In Catbol. ' Oaiieom y^s ico2 ol wivts w6f^meer r&r hvpJiw 
dldtor loenf in terra defotsoty ad ArriXafi/SdUorrai. Suidat in KoTx^Aif. 
qncfa ad Indendnm et tcortandnm Idem, popnli confloebaot:' allntit Notter Ofintf/tMitiiealaiperihit] Nonom- 
fifomte in de Platonit dog- nes animadvertent qnare boc dicat. 12 ' Copidinem atqne appetitnm Objidt autem Crasto isti vitam pa- 
mentit portionem, infer- ratiticam : Paratitomm enim b«c to- 
noB abdoinioit tedet tenere, ut popi- lertia fnit, btM palma. Ait quidam et latrinarnm latebrat, de eo frefe apod Dipbilnm Comi- 

iliverforin neqoitiK atque luanrie.' cnm : 'Arcrir 8i rjipA rov petfoipev rhif 

idem, «covr^ K*&r /Ur o^oS^r ^p6pens §ls 

Pag. 499 Anenpatum] Sensus ett : 6p^ rp^xpi T6yfi9a, Koi x^P^ '>'( "^ 

Qnati vero Crastut Alexandrite, in wrfp6cffopai' 'E^ 9k wXdytos mU Ktw* 3214 NOTiC VARIORUM IN 

r^f, cMA»f rM»*Oriir9vr^/iMT^8fnnw feantnr.' Sidon. Apollin. Kb. viii. 

lAX* «0* «4^* tx^i, Pneterea fult ea Epist 7. ' qai taperbUiiaw opinooiar 

ctate frequens in ore hominom pro- tolo se tensn esse centendos.' Oc- 

▼erbiom, quod in bistoria aiiquot An- corrit et apnd Jnriscoasiiltos * jnris 

gnstornm apod Spartianom et Capi- peritia censeri ' Inslit. de jore nat. 

tolinnm sex septem locis notare me« gent. et civili. £t nll. de sois et lc> 

mlidy ' fommB vendere/ vel ' per fn- git. bsred. * imlla jnrls ancloritate 

nnm aliquid vendere:' de eo qni ceoseri:' etalibi. Btwd» 

gratia, qna valebat apod principem, Faclliaf ad €tm viai aam fM« /mmi 

ad qncttum snnm abntebatur. £o j wrnsa e r il ] Plaat. Cnrcal. ' Vinosis- 

etlam allotum esse ab Appnleio de* sima, Eaqno extemplo nbi vino bas 

darat quod iofra non longe ait : nt consperti fores, de odore adesae ma 

■e imponitnni Crasso foret, qnod JE^ acit/ Prie, 

roilUno homini rostico fmnom veiidi- J^faaas mdk. et mbtiem,'] "AMwrm aal 

dit. Caasa6. Apposite ' bellnoMoi, Auamt. Abstemins comica ilcentia 

omnis fomi non imperitom' vocat non est ^ fi^ /m^^x*^ «Irov nt vcrtitnr 

Est enlm fomot lantiliamm indicinm. in Olotsaria : sed I M*«> qvi pr^ ^ 

Seneca Ep. liiv. * Uitervenerant ra Diei nihil dnm vinl Mbii. 8i benc 

qnidam amici propter qnos major fn- meminl, lU acdpil ot Torlnllianiia de 

mns fieret : non hic qoi erompere ea Christianomm sUlionibns ct jejnniis 

lantiomm cnlinis, et terrcre virilea alicnbl loqnena. Coaenft. Jonaas H 

aolet; sed bic modicns, qni bospitea a&sfcmlns. Tertnllianna de Pall. de 

▼ciilsse sif nificaret.' Tertnll. Apolog. Chamsleonte, ' Jefnms et Irrefec- 

99. * Ad famom coense Serapir».' tos : ' qnsi non lando qnasi eodem 

Pnmns etiam popinc pmprins. Cic. dicU modo qno Anthoria verl»a, aed 

In Pison. c. 6. ' stetimns in illo ga- qnia sub mannm cadnnt, nec forias- 

aanram tnarum nldore et fnmo.' cf. sis inftrliciter. Eraditiaafanns later- 

PHc. J. B, Owmu fitam mom imperi" prea iad^Mfns acriblt : h. e. iAamrM, 

fna. Vitam Paratiticam heic objici (NosterQnccissansdiccmt,/mMBM- 

recte Cataubonns notat« £a enim H^,) nam tfrc^<e<ns (inqnlt) Ipani il* 

Datio cnlinaram fnmos captam sde» Ind qnod /<^aaas eat, iU bia Idas 

baty vel (nt verbia Appnlelanis lo- dicemt, quod absnrdnas fomt. Nil 

qnar) nidores naribns harioUbaUr. imminntnm ibimna ab illiaa Oenio 

Amnsian. Marcellin. I. zxviii. * Pie- profectnm, cnjna acomtn, drrox^* 

riqne dittentioribns safinis addicti, eraditionem Inlcrpaacoaaospidmns: 

pneennte nidoris indagine, dcc hn- stari lamen pnUmns poaao a recepia 

mnm snmmis pednm nngnibns con- lectlone, idqne citm nllnm aenana ant 

tlngentet, anlis adsistnnt, digitoa Latlnitatis ditpentfnas. Milea. vii. prarrodentet dum patiose defervcs- Noster, ' Csecam et exoenlatam Por- 

cnnt.' Prtc. tnnam.' Nona, ' 8nb dio, et Intccto 

Qao ssla rmaffar] Freqncns locn- condnsns stabnlo.' Ibid. * Nndia» et 

tioais formuU optimis passim aocto- loiectis pedibns.' iii. * Intecll alqno 

ribns : in bis Agellio, Plinio, Juvc- nndati bacchamnr.' (iu In Mia. legi 

ndi, Juttino. Scd et Miontius Fe- nionent, vnlg. tnlccli k.) z. ' Nndo et 

lix : ' Not igitnr/ inquit, * qui mori- intecto corpom.' Mire freqneatea 

lias ct podom ceosemor.' Tertollian. Afri snnt in his loqnntioaibna* nU 

da Velan. virgin. * proprietatcm rjns Criticam limam ponem, fbmt po- 

vocabnli ' [mulicris] * ad seanm ip- lim in detrimcntnm, adbibem pa- 

snm, non ad gradum texot pertinem, micem, deUrgcm oativam gratiam. 

qno commuoitcr etiam virgiocs ccn- Prie, APULEll AP0L06IAM. 3215 AUUmitui] Recte CaMnb. eltfcMi- 
«f , Don i fiii fur4x'n' ofrvis *^ ^ M**** 
Milet* VII. ' SaoeiU iHitt et crapnla 
vinoleDtiaqiie Bia^idk, ipte abftemiiia 
vinan im» ceMtt ioipiiigere.' Milca. 
X. alibi * iavliiiiia ' vecat. Plantut 
ef Hetitiot ' Siceuk' Idem, J^jmmum 
H dktUmbmf UtiimMium iiUid vendU 
dUm, Qiiarei<;iani«? an nt plut fidei 
^wtferet? an qnod ita leget jobe- 
rent? ejntinodi qnidein itaprvpias rt» 
ligionea in Pontificio jnre tervatam 
videoy nt Decrvtal. lib. ii. de Tett. c 
1. Et Capp. Karoli M. I. iii. Tii. 10. 
et 69. at in Pandectit nec volam il* 
lint reperlo, nec vettigium. Idem. 

PA0.6M Siquid^ui] Videtnrpro 
j pf it di potitom, etti, quod sciam, 
tine exomplo. Idem, Ut qnidem in 
eo tempore videbatnr mitii : longe 
■nne tecint. Plautnt in Catina: 
' Ventm altrovortum, qunm eam me- 
cmnrationem poto,Si qnid ejut ettet, 
eatet meciun pottnlatio : ' at non pn- 
tem hoe tolenter occurrere* ea re ad- 
verteDdnm centeo. Id, in Add. 

Qniwhenam tif asi qui mihi adtiatU] 
Ut amienni decnit, amplint e contne- 
tndine. PKn. in Epittolit, «Ad^it- 
tebam ei, dic. nt amicnt/ Milet. iii. 
Notter : * Non contenint quod mihi 
nec adiittendl tolalinm perhibnity in- 
toper exitinm menm cachinnat.' Ci- 
cero et Seneca vocant * reo adette.' 

Gr»ci Oratoret, rf ^aXaYov/i^'^ *«- 
fiarmHm, Soetoniut (cootra Oeliii 
mentem) ' toperette.' /dm. 

Pao. 601 N^n poieiif nec in let/t- 
oimHo dondo, diaeedere longiuM a euUna] 
Trahat hnc, nec invita, nt puto, Var- 
ronit ea in Modio : ' Oaneonet, qoi- 
bna ett modulut vitte cnlina.' Et in 
Manio: ' Habent aote potitam alimo- 
niam, Sedent altnt alieno tnmptn: 
Neqne pott retpicient, neque ante 
protpicient, Sed limot intra limitet 
cnliMi.' /dm. 

7ttdmoniiim ex UMU, tfc,] Harpo- 
cration in *EtqiapTvpla, Donat. ad 
Andr. Idem, HeUuo aUentaiur] Hdat^ legendnn^ 
aliit anto not aninuulveriiim. Eam 
vocem apnd enndem Tertnlliannm In- 
veniat de corona militit : ' Qnod be- 
dene natora tit capnt ab helnco de- 
fentare/ id ett, gravitatem capitit 
arcere, qn» nimia vini ingnrgitationo 
creatnr. Vide Tumeb. lib. xxi. Ad- 
vert. cap. 12. Brami, Legend. //«- 
luco^ vel elueOf quod eodem cadit. 
Tertullian. de corona roilit. 'Qood 
bedene natnra tit capnt ab heloco 
defentare.' Fettut : * Elocum tigni- 
ficat langnidnm et temitomnem, &e. 
sine halonein : id ett, hetterno vino 
langnentem, quem lo«Aoy Orttci vo- 
cant.' Oellins helucum tarditatem ani- 
roi, et ttnporem interpretatur : Ego 
gravedlnem capitit cum tnccuttione, 
nerope nt Etymon crapuUe retpiciat. 
Kpatwdkfi enim est qnati uapaMdXti, iarh 
rov udpa, icol rov wdXkw rov SifAovrros 
T^ KiwA' inde icpatwdx.% ^ iu iMp va\- 
fihs, 8 lim ZUmiais ira* tdniots rov udpa^ 
Elymolognsin icpaiwaX&,etsniK6s, Eu- 
ttath. ad Iliad. o. et hoc verint quam 
qnod Itidomt, * crapnla^ quati crnda 
epnla.' Pric, Fidenter edidi Wiico tive 
heluco, cum Wower. qiiam correctio* 
nem verbom aKm^aliir 6agitare vide- 
bator. Salm. ad Solin. p. 003. reati- 
tuit eam vocem qnoqne Oellio iv. 19. 
*Pnerot impnbet compertnm ett, ti 
plniimo cibo nimioqne tomno nteren* 
tnry hebetioret fieri, ad veterni ntqnc 
aut eloci tarditatem :' ibi vero Sal- 
matii conjectnram a Mtt. comprobari 
pottea cogoovii Oronov. Sed nottro 
loco Mtti auctoritat adhncdnm deti- 
deratur. Fortaste ea non careremnt 
ti Mf. D'Orv. integram hanc Apolo- 
giam tervaret : tolet enim itte Mt. 
rariorum lectionnm vettigia prts te 
ferrc. cl. tnpra ad illnd ' ttedaceb 
fumo.' Solet etiam TertoUianut, qnl 
eandem vocem, qote vix alibi legHnrt 
nsnrpavit, e nottro Auclore rariora 
vocabula imitari. De rtf EIucum t. 
helucus vid. Oronov. ad Oell. locit a 
nobit et • PricKocitt. et Vott. Etym. 321U NOTi£ VARIURUM IN \m ▼. J. B. Aiieni&tmr, Bartliias, 
«Mmltfiirr, sed nil nnfatioae opnf. 

* CmpnU altentari ' disit «t topra, 

* alleDtan morbo :' el Milet. i. * fati- 
Italiooe perlentari.* Pric BeDe, il 
dixisKet Anclor crmfmtM miiemimtur, ted 
addita prvpositio er, facit, nt detlde* 
retnr aoaen, qnod rf olfarfflfsr jain- 
erit Auetor. Inlerpretatar qaideoi 
Plorid. * nnm gnlofni ille ex tema- 
lenli» derurabit.' Vemm hoc non 
sixnificatatlnN«ri, qnod Terlramniar* 
patnr de moriiiA : sed noo nisi addilo 
vocabnlo, qno morbot designalary 
aui inlelleclo e prscedenlibos. ei. 
fcr* Sf pf. de B. TroJ. ii. SO. * nnllns, 
neque mortons ex boc malo, neqae 
altennilnse»l:'id.ibid«xxxiii.'panl* 
Ulim vis mali leniri, neqae amplias 
attentiri corpora.' J. B. 

Hmefm^iecwm] Lipsins emendat, 
Jkffc /«6rimlm. CoU. Placet admo- 
dum quod docti viri excogilamnt, 
kmc /mbrkmniem : sic lamen nl nostr» 
conjeciur» nondnm nos panileaty 
Wc fmbrmmi ieenmm^ id est, ieekmmm, 
Irao vero sic potins scribet qni «e 
audiel, Smm e^midem htec /mbrm ieemm 
ftbnenniem heeiermm die mmimkmdrenif 
tfc, nam quia inter /mbrm iecmm el /m- 
iniemnitm^ el literarnro el soni est 
siniilituilo aliqua, ea re cormptns hic 
locus, ul alii fivploi M ft»p(is. lupc/tbrm 
valel, tA (to^ roOro. supple fnfxoHl^o- 
ra et commenta. Caeavb, HUmbraie* 
cvm. Ita V. c. FuU. e^idem kme korm 
itcmm, El mox iaie mtmxime prteeene 
ptr libfUmm, Sciopp. in Symb. Mira 
varietas lectionii cl emendationnm. 
In V. C. FuUii Ugi aiunt. kic /mbnu 
Unde viri docti sic lepint, Htec «apra 
ketiermm die, 2«vpAf opiime, inquinnf, 
ad »enteutiam, aptumque obmclandi 
verbo, ita aavpbs Kiycs, Ildem, Hme 
hmrm iecmm hrtiemm die. Alii, hae/k- 
brm iecum /mbricanteut, Alii, hanc /k» 
bram tethmmm. Alii, Atfc/a6ric«ii(efli. 
D.idaliiiii esse oporiel, qui novam 
lcctionf m fabricitur. Conatus tamen 
•um verani lectionem indagare : al* qoe Itm cottjeci lcg6Bd«B. Hme mtfn 
te €VM JiMicma *^f *f^* oanKVBHfB. 
Smfrm te, id est, saprs «irefli tibi ea* 
pite adplicalo, al solet, qa«a qoid 
teereto aKI committiBrai et cam ■■• 
eoatnsnrramat, ot loqaltarTeffeaflias, 
ki HeantoDtimoraaieaaw Ab^ God. 
Hle Ucat est, qvi intifttilar escreait 
iDgenla ▼iroraai io Ut lltterit maxi. 
moraro : et pro ib««/B^l€caas retii- 
Uiit Liptiot» hen fthriemmiem^ p r t bat 
CatODbooot, ita taowa at naqaa daoi* 
oet tnas coojectarat, . 
iMua vel kete /mbrm imemm 
adjecta integra dlciioiie* Falvioi 
Ursiont vellet, kmc kmrm teaas. Ef» 
legendnm eEistlraOy moi ff idw Aaor 
/mmmiiemm keUerm d. arMtrabitar 
seqnas lector. Jtftort. ▼• C Fair. 
kie /mbrm. Yni docti 
kete Jmm^emtuem mmemetmm ^He* 
bonat, kmme /mkrmm imekmm 
dam me expedio. Qald ai 
com Folvio, Nmm itaidim 
l<ca« keeiermm dmt Sed aoi 
in V. C. S^brm. Fortaioe : Hmm «|. 
keee emprm ketiermm mm ( 

frm. Sapra ^mrp^ optioM ad 
llam; aplamqoe obitictaadl TOfbo: 
ita ^ovp^ A^yor. IFMMr. Nos ftC 
locnt mendotior lo toto Appoldo. 
Casaob. lef it, Nmm efeiiem kme/mkm 
ieemm /mkriemmiem k, d* Bfeart. Nmm 
e^jmdem kmme /mmmimmm Js. d. BleaM. 
Florenl. Nmm r^niif i kk aaftratt tom 
exiermm die. Folrii Kber, Nmm mfd^ 
demkic 9abrmieemmk.d, Boiia. AU 
diis et Basil. iVam e^ midi n 
teemm k. d. Wower. o. e. 
keMermm dte mmmmmeeTii tofit attaMMir 
t. m./. li^t JE. ebrmetmmemt. Efo rt- 
linni Scaligeri conjeetoraai taatltpar 
dnm meiiorem ioYeniam io librit attit* 
Eimiemk. Non extat locot aOqait ia 
Aolhore oostro, cnjot intlitatiool lo* 
terpreles plus et lemporlt et opena 
dedere. Legit pott omoot o Floreot. 
erudiiist. Salmatlai, Nmm ffoidim 
keicmbrmiee emm kmiaim dk, ^. li* APVLBU APOLOGIAM. 3217 bens acqnieteereni» ti habitam ibi Pronnnciavit itaque App. orationein 

•rationem pntaren.conttat non alibl banc in urbe, ubi Aotptitam, non do- 

aBteoi qnmm Cartbagine pronnntia* nium,hab€bat; qno profectus fuerat» 

Nom eqtiidiM kanefabram ad caotam snam dicendam. Vicina 

kisUmm dU mUmttdvtfti^ Ifc. oppida sunt CEa et Sabrata : Sabra- 

JMI. •6nfcteltM. Hipc ett lectio tfleantemconventusjnridicnflvidetor 

a Sealigero primom recepta, qnie te- fnitte. Cetemm Sabratte loqnenti 

qneatet Edd. occupavit omnet (prte- satis fiiisset dicere kic in medioftro^ 

terqoam qnod Scriv. locnm corrnp- qoo facile vidcrent omnes, fomm Sa- Cmn reliqnit nt in Mss. legitnr); 
qnm antea vnlgaretnr nom equidem 
hmcfekreL U€um, tfc, Adjectivum faber^ 
krmf bnm aliqnoties usnrpat Noster, 
•t recte/«6ra Udma dici potnit fraus 
ilU^qnam^de fnligine et pinnls men- 
tltvt ett* Crattns,et qoam, qnum ipse 
leauileBtnt in judicium venire non 
poaaet» JEmiliano obrucUtus fuerit. 
Venim Ittinsmodi vocabula Graeco- bratsB inteliigi : at, qnnm supra ro- 
gassct, ' An Alexandriam remeavit i* 
recte h. I. et cum cmpliasiadditurAtc 
Sabraia, i/iVjam editum, ni fallor, 
in nonunlla Rdit. exstat certe in Mss. 
Florcnl. ' Obructare alicui ' diclum 
ut apud Plant. Pseud. v. 2. 6. ' qnid 
tn, malum, ergo in os mihi ebrius ir- 
roctas?' et vs. 9. ' pergin' ructare in 
os mihi^' Reslat ut moneamus Hein- Latliia ia Mtt. cormmpi tolent; ita tio in mentem venisse Amnc ioburra' 

tum vel kac suburrate eum vei tabur» 
ratoore: vide ejns Advers. p. 480. 
J. B, Quid sU diei videst dico Cras» 
sum jamdudum ebrium eiertere'} £x 
Pltutinis illis iu Trinummo : * Diei 
tempus non vides^ qoid illiim putes 
Nalura illa alque ingenio P janidudum 
ebriu'st.' Pric, 
Ad repotia c€tna obeunda, vinolentum 

Mtt, qnlo etin Pith. majutcula litera mdorem in balneo deeudare] Plutarch. 9 Bt allnt alind praebeat : hic 
Mta. O. cpnsenliunt in kac vel 
«mveleaai. Verior igitur, 
imapalaMria,ett emendatio Salmasii 
md Mlii* p. 9S7. mam equidem kie Sa- 
kndmmmknUmmdU,tfc, Quamqni- 
deai correctioiiemy extra omnem dii- 
bitatlooem potitam, 6denter amplex- 
Parnro vel nihil ea abit a •crlptnm videtur Sabrate, De Sa- 
brata Africm nrbe, vide Cellar. Ge. 
Aat* IT. t. IS. Heins. et Drakenb. 
ad 8U. It. 111. vt. S66. Non me fugi t, 
admltaabac lectione, falsnm fieri, quod 
valgo creditnm est» oralionrm banc 
ab Appnlelo babitam fuisse Cartha- 
giae: ted boc iptum emendationem 
caalirmat. Carthagine enim causam 
mmm nom dixitte Appuleinm, colligat 
cx Hty qnflr lofra pag. 653. leguntnr. 
Prealmnm ett nt de (£a cogitemnt : 
•ad aec hoc veram, nti et ex aliit lo- 
cit tatplcari pottit, et claritsime pa- 
tet e proxime teqq. ' an hic Junium 
Crasaiim (Eentem viderint :' et loco, 
qal lafra habetur p. 607. ' Jossi cnr- 
rlciilo Iret aliqnls, et ex hospitio meo 
Mercoriolom afferret, quein mihi Sa- in de cura valelud. Ol fikr bwh Aaifi- 
apylas §tal ^rfiopias 4iifidXKo\ww 
iavTovs 4wl rk fiaXoLniay irai awtifbovatw 
4w\ rkt wpo<rw6afis, Nonnunquam Sole 
apricabant etiam, nt se largius mero 
invitarent. Arnobios i. *Niimquid 
ideo dicenda sunt nubila inimica ob- 
dnctione pendere, quia libidini non 
permitlitur otiose ruiilare se flam- 
mi«, et causas potionibus praepara- 
re^' Quandoqiie ad ignem. Sisenna 
IV. Historiarum: *Dumprislinum vi- 
nnm apud ignem per sndorem corpore 
exhansernnt.' idem, 

Pag.502 liiecum maxime] Mirnm, 
prteleritum hoc a Criticit Ittecum m, 
Statim teqnitur 'ne cum tub tam te- 
verit oc. t. const ne tu bell.' Leg. 
ne cum eum t. t, $, o. t. c. tu beUuam, taralnnt itte Gue fabricatnt ett.' ifc, Acidal. Ingeniose et ve re Aci- 
Dttpk. ei Var, Cla$, Aput, S S2I8 NOTiE VARIORUM IN 

daliot: i$ieciim,Maximi,praieiUfifc, l«ctio wmdniet noti improbuida, de 

lodigniutem Craui onget, et qnod ocolii Yino laogoidif. cf. Pric oot. 

qoam pnBteot estet, tamen cum Pro« ' Ocnloi ndot ac tremnloa et marci- 

cons. per libellam loqoeretnr, et id dos ' conjonKit Nostcr Met. ii. p. 51. 

Qon modestitB vel timoris causa face- Ed. Pric. sed ibi de libidiiioais, ^yptia, 

ret, qoasi vereretar etlam sab ocnlis qnos*ebriosocelloa'YOcatCatnlLiL?. 

Proconsnlis sine nllo robore mentiri : 11. cf. Pric ad loc Met. eit. Jdon. 

led qnia non tanti pntavit iit vel ea Mmiemin «Mltff] RntiL Lnpna doig. 

hora saltem sobrios exspectaret, do- dec. I. ir. < Ocnli BMr^ asadidi.' Ibid. 

nec sibi testimonii dicendi copia da* < Ocoli vinnm lacrjrmantoa.* Plrk. retor. Nednm in Crasso isto, sed /{icfaai,4^nicfKs]No8i«qnoaaimo 

etiaro in snmmis viris snperbnm ha- fero, dno ista sino eplthotia anda Wc 

beretnr, non per se alloqoi prfleseo- posita,ridaai et mcfat. Et aano cre- 

tes, srd per intemnncinm : snperbins diderim, scripaisse A ppnloiom riclnw, 

per libellnm. Tacitos de Pallante ^pc. tettntlmiu * Rtttriagero ' aan 

Claudii Imperatoris liberto lib. xiii. semper est * coastrlngore^' icd ct 

Annal. * Nec tam grata Pallantis in* * diatringere/ nt in Epigr. soperiora 

nocentia, qnam gravis snperbia foit, ad Calpomiattinn : * ReaCrictia fbrte 

qoippe nominatis libertis ejns, qoos si labellia riaerli :* Tf mcfaa antom 

cooscios haberet, respondit, nihil nn- qnid apponamy noadnm coijoctnra qnam se domi.nisi noto aut maon sig- anm asaccntns. Fnlt oanioo aliqaid 
nificasse, ycI si plura demoostranda sooo isti yocI aiarilOt nt nd essent, scripto usam, ne vocem con- AddaL Qnnm amnjhni pnrtihns, 

iociaret.' Soperbissimum aotem et qoas iHNninat, ion Epithata Lndna 

intolerabile, noo Ycoirc quem io jndi- adjniixerit,minuB vldetar doctto eiiii 

ciom et ad Procoosolem testimonii nonet «rictnl'et ^rnelnL' flnspicarj 

dicendi caussa, quanUvis dignitate aliqnls poaaet, pilintiM ntteao loco 

prspditastit.DednmqoalisJooinsistc Yocnlam, Kacfnm: ol acripiliao Ap- 

Crassus erat ; quod ab eodem Cor- poleiom Rscfam minglmni 

nelio acriter reprebensom ioUrgnla- Silins lib. §▼• locnlna oat: * 

nia sorom» apud Tiberinm ct ma- ora redocto Paolatim nntat rictn.' 

trem Livism gratiae, lib. ii. Annal. Nnnc perpensis lis, qnm snqnnntnr 

' Csptemm,' inqnit, * UrgolaniK po- Ita legendnm pnto: CiL lnf]g. ^pirfam 

tentia adeo nimia civitati erat, ot ricfam ; mL Uh. oic. nftc mcfnm dc 

testii in caotta qnadam, qnsB apod ciipa. Ntm p^r. Rocfnmdc 

senatnm tractabatur, venire dedig- terpretor viri de cnpaompti: 

naretur : roittut ett Prsptor, qni domi ram euim panportatom Craaio eapro- 

interrogaret ; qnum virgines vestales brat et sordes, qnomodo L. Pisool 

io foro et judicio audiri, quoties les- Cicero : * Pistor doml nollna, anlla 

timooinm dicereni, vetot mot foerlL' cella : panis et vinnm a propolOy at- 

Seip. Geni. in App, Jnngerman. loco qne de cnpa.' Flrmat hnnc eo^loe- 

SKpiut cit. roallet qnoque h tecwm m. toram, qnod snpm Appnle l ni dimit : 

eamqne rorrectionem, a Puttchio * Caoponibna qnam nonMnclatOiihoi 

profectsm, pBlmsrism vocat. Eqoi- notior.' Et Infra : * Cajni obolnisia 

dem, lectit qnup de formula cam aiox- faicem videbant,' allnqno aimilia. Q- 

tiar accnrate dispntat Emett. in Cl. cero eodem loco : * qnnm lato •co fin- 

Cicer. nil muto : nec cum Folvio eji- tido teterrinmm Bobia popinaai inha- 

ciocam. J. B. lasses.' Seip. Genf. in iipfmd. V. 

ilfodralrf] Heins. Advers. p. 4M. Hncf asspiaom: nam pif rimtaimn , Nan 

marcrafes. Sed Mstornm et fnlgatn cnpio haeo dopraimta. Et tnin qnl* APULEIl APOLOGIAM. 8219 

periodof fMnmi tftna. RectHis tu JktaiM, sed rov o$ nuUam est in Mi •• 

haod dabie scribai: aUa iurgenHaf veKtiginoi. Rotgers. coojecit ruciuM 

kkmUtmf mihom laHa^ vocem spumoM: proxime sane ad Mst. Siie- 

I tremoremf ruetuafeii' tonias Cland. c 80. ' spomantem ric- 

Istiasmodi enim ▼oces, aotiis tom' Claodio iralo tribait. Lenne- 

sfanilet» dcfidcrarit ostendnnt reliqoa pio V. Cl. snspecta est ipsa roctus 

pariodi BMslMra. Wowtr, Deest for- mentio, non soo, ut videtur, loco po- 

la «B^aid* Brmd. Florid. ruetu tpi' sita, quum maairHm tremor haud con- 

Mn« Ftolvii llber, raclas jpraimi. cinne inter rictum et rueium roeroore- 

WowvrioSy rjetaa kUmiemf mUvota ta- tur : alioqni divinaret V. Cl. ruetu» 

klUf «. «. ok I. ruetui faiido». Pro- p«Nam, ot apod Plin. H. N. xxiii. 2. 

alHbrotliaberetaactores. £(• * Acetom scillinnm prodest acescen- 

8m» in spoeiem ooroia: nl* tibas cibis: gastatora enim discutit 

€oa ia raeessn latet. Codex Floren- pcenam eam.' Totius itsque visum, 

tlBwkabatniclaspMam patrJjnMiiMmy ipsam Codicum lectionem exbibere, 

4pe. Fnlvli Ursini liber^ Ruetu» ojn" et verba rueiu tpinam, quia in Ed. 

aom^ lw€ ^aam non caperet Wowe- Jont. post. desunt, nncis inclndere. 

liw^ Bmim/mtidm reposoity et 8ci- J. B, Manuumtremnntm^l Pers. <Tre- 

pio pori Keantia nidimi 4e eupa. At mor inter vina subit.' Seneca Ep. 

• Dii Baai ! qnid ad veterem scrlp- xciv. ' Pailor, et nervorum vino ma* 

tanm hme? cnr non cadem opera dentinm tremor.' Plinius lib. xiv. 

Miggetsere mett» mnaraimlof • de en- cap. 22. eod. argnm. * Oculorum ul- 

•t alarilla? imo qnidquid sub cera, tremul» manns.' GIossk : ' N^« 

eeddity etsi reniotissimum ? 9iy, Trementnra, ebrietas.' Ubi viJe 

Rntgeiaiai sane modestins Hcdif spa- an recte VulcaDins, r<fmatoilta, e. 

MBS iegit. Ego post omnes scribo Pric* 

popiaaai. Cicero in Divin. Patrimofitam oam« jomprtdm aUi^a- 

iato ore fmtido teterrimam rieif] Csnis nempe, cupedii», rt cti- 

pepiiiaai inbalasses.' Claadia« linss sumptibus. Cicero Catilin. ii. 

Ma Mmnercns de statn animm ii. 9. ' Patrimonia sna profuderuDt, fortu- 

'•Ulalare eloacam ventrls et senti- nas snas abligurriernnt.' Terentius: 

wmm eiia.' Jndicent eroditi. Prtc. ' Patria qui abligorrierat bona.' Si- 

Ma» wmelm jpiaam. Aiim, 9fe. Lego : donins lib. ix. Ep. 6. ' Qoantnm de 

iVam» 9fe. Ita optime bonosculis avitis paternisqne sump- 

Ity qnod seqoitor ' Nam pa- toositas domesticse Cbarybdis abligti- 

oane jam pr. abL' /s. Fass. risset.' * In patrimonio belloari ' vo- 

la MMia, Locom affectnm esse cat Gellius ii. 24. ' Familiain et pe- 

ifelvb videt. Vnlgo editam rietum cnoiam suam prandiornm gnrgitibus 

loftia, «ocfm oteoaaai, aia- proloere.' Noster infra : * In ven- 

mclas. Namfotr, tfe. trem condere.' Athen. lib. iv. r^y 

▼Ideo^ qnomodo conjunctione «trrp^oy obtria» ff^al^ woiur, sive ut 

aem aeqq. prmi^entibas jnngi pos- piUulam deglntire. Hiic prrtinet 

rilt, idoaeo sensn. Qnod vidit Is. qnod de Acteone Fulgentins Mytho* 

▼e«* In sdMdnla, quaro edidi. In log. ex Anaximene: * Dnropericulnm 

Sd. JiiBt. post. non apparent racfas venandi fngeret, affectnm tamen ca- 

aan; pfoqaibos in Mss. est mciu spt- nnm uon dimisit, qnos inaniter, (Ir^o 

wmyMtmefas fplaam, quod, addito taimaattfr) pascendo, picne omnem 

pnsterea aaai, ainnt esse in Ms. Fnlv. snbstantiam perdidit : ideo a canib.i» 

Prmtereoi^ectoras a VV. DD. supra siiis dictns devoratns esse.' tdem» 

fieperit» Sabn. marg. adlevit o» rac- Ad eaiumnium teuditaudam'] In qna 
3220 NOTiB VARIORUM IN 

rae Doclnrna et magica sacra feciiM exlre nolebaot» tettimoall deMBtia- 

per calamoiam affirmet. Fkrii, Noo tloDe terreret :* (td est, bnpediret, ae 

audiendot itaque Volc. io BMrg. con- cootra ae qoidqaam afereot, adaaa- 

jicieotreadilaada: qnod latif argannt do, §1 facerent, tese eot ad tettimo- 

teqq. ' Nam temnlentnm Ittad men* nlom dicendom Romam eTocataraty 

daciam . . . Tendidit.' De locotione nt iofraetiamezponlt:)hocloco Ap- 

< venditare calnmniam/ ant tim. cf. poleil ett, Impedire» ne tattimoBiam 

Bnrm. ad Locao. viii. vt. 675. £r- dicat. Sdp. Gnd* Id ctt, ioqnit Oen- 

nett.iDCl.Cic. J. B. Neepndfmm tilit, Mmpedire ne tettimeniam dl* 

€i dc bmtii pmiernu mpertt/t^ mm «aa ceret :' etto : at non interim gipanit 

dtawt md ca/aamMon mdtlandam] £t dfmmlkadi Yerbnm. Ego dniBnlii 

bmc e Planti Sticbo : * Nec tlind qnid- Htngm accipio lieic pm deiatlont, in* 

qnam nisi boc qnod babeo palliam dido criminit ittint MagitMftai. 8al* 

Pneterqnc lingnam nnam Yenditari- tem legendnm pntem dfamiCiilatnan 

am :* vel ex bit Trionmroi : ' Ett ager imptiMrt: Id ett, iiynatam mei aeea- 

tub urbe beic nobit, enm dabo Dotem tationem. Badtent in foffentlbnt, 

torori, nam is de ttoltitia mea Solot < deferre nonm alic^jat nt malefiei, 

taper6t prtster ' (lego prtpltr) * vi* ett ISBre qnod denoneiatorem aiie di* 

tam reliqnnt.' Pric. cant non jnttnm arcnantoreai.' In 

Trikm nntti6at aaoiaitf] Si ad LatU qnm verlm tamen qnia eaemplJt non 

Bitatif normam exigat , tcribet, aaaf- finnat, non jnrari veliat. viit. Ad 

mmn, vel, Ur wnik aammif : ted illo impedirt intelUge ■wiiifiaii. Sida. 

potlnt modo Anctor tcripferat : nt nnnciattet App. magittmtni, de aMr* 

Inlra, * teaafinta mlllibnt nnmmnm.' cede pactnm ette Crattiim, ad iptaai 

Citaaft. Naammm. Flor, aaanatt. £!• faltoaccntandam, adatiaint ■ea faii- 

menb. In Cicerone ittiotmodl lec- tet ad tettimoninm diceodnm, et dt- 

tioiiem tribta mUibmt aaaimify tine na n f i alt tn f illa mfndacinm imp edi 

h»titatione, iuvitit etlam Mtt. mnta- tnm faittet. IkaBnfiality qnm im^ 

rem. Qnnm vero, observante Perl- rfin i d i r ? endilionii eaniin it,e Di g et 

aoo. ad Sanct. Min. i v. 4. n. 78. Oro- tit cltatnr a Britten. de V. 8. J. B. 

tio, et illiut tptatif aactoribof in pri- Doamt •Jki] Glottarinmy ' AAd mlt familiare fnerit, pro genitivo par- damno, ZiifueSvfw.' 

titionif adhibere illnm ipfum catnm, Pag. 603 fytadnaif Bem tcaJla r. a. 

quo nnmeruf rei numerate driadc e.] Mtlim tocaile. Catanb. Legecnm 

exprinitur, quin et Liviuf banc coo- Catanb. occalla ; oam non novam rem 

ttruclioncm non adfpernttof tit, qni narrat qnamplam» ted eamde^na tn I. xxxvii. c. 50. 'Tulit,* inqnit, 'in pra proxime, Cratti Tettinmninm. 

trinmplio ntimmof aureof Philippeot Qni alia ratpantor helCt et ad tnbta- 

crntum <|iitdrtgintt millit:* equidem qnenf quidpiam refercndnm pntant, 

coutm Mstorum et Edd. vetemm ofB illi qnati coMm bettim incamnm 

anctorittteiu tfiirmare noo aatim, biant. Prie, Non necfnttriim pnCa> 

Appuleium f ibi hanc conftmctionem vi correctlonem Catanboni. In dn* 

uon perroif iMe, etiamti nnmernt prc- mo Rnfinl facta ett Ula ret» qnm band 

cedtt. Revoctvi ittqne cum Scip. qnaqatmoccoltaeit,qnmneaiini<Em 

6ent. et Pric. codicum lectionem mn* ignoratar. J. B. 
tattm a Cataub. et reliquif f eqq. J. B, I><prccalitri6at] Legerlm dfpnirialt 

Dcnunemlione impfdirr] Aliud e»t, ribut, Sidon. Apolllaaritlib. I. Epitt. 

dennntittione tettimonii terrere. a- 7. ' Et pretiota qatr^ae Irapeaitaram 

pnd Cicerooem In Orat. pro L. Flac- io? olocra rlBmrl, pioiire, depreciate, 

co : * Adjaoxit Ula, ot eet qai domo devolvere/ dw. Et Ub. ii. SpiaL I*. APULBIl APOLOGIAM. 3221 

* Neqnc apod te lUerariam cnram tnr* ProYerbiale igitar oomen hoc foit, ut 

ba, depreeiet imperitorom/ ad qnem dixi. Scip, GenL 

loeam, Tide qn« annotavit Joao. Sa- CoUionem advemm me] Oloss» : 

▼aro, eojos eqoidem terioia noo com- * Coeria/ (lege ceetUMy Coitio, 2w4\W' 

pilo. Tantom addo B. Eonodii lo- air.' Lez Sempronia : ' Qoi coove- 

com 1. iti. Epitt. 8. ' Apod amaotes, oerit, consenserit, coierit/ Scc Lex 

et hoiiore poileotesy l>eneficiomm ef- Oabinia : ' Qoi coitiones, Sce. confla- 

feetot in promto ett, oee ollat pre- visset.' Prie. 

cee [coi pntttaodi] mos est tarditate SoUta audaeia'] Edd. vett. tohaa OMd. 

depredat.' Brmt, Seosos est» in- Colv. Arrisit mihi vetos lectio pras 

tercctsiooe ae soaso istorum duomvi- illa nova tolita aud, Casaubonos. Bas. lyJEorilianom tribos millibos nom- et Ven. habent ooluta aud, qnod rec- 

emiase Crassom testem. Id tom, ot dicimos * projectam anda- 

qood stodiosos (ioqnit Appoleins) ciam:' qnamqnam ante conjeceram 

Boffioos eontendit, quia prssseivit in eoUda^ qoi eandem dictiouem et in 

•oam (enjos stnpra scieos Seneca restituebam c. 2. de Trao< disaimoiabat) pecooiae illins maxi- qnill. 1. ii. Acidal. Al. eotita^ forte, 
partem a Crasso erogatnm iri. eolida» Brant. Hvreot heic nonnoUi. HsBC vera loci seoteotia est| qnam si Brantins oolida, alii solt^a : at pnrior 

pcrtpectam Imboitset non iodoctns lectio est vnlgaria qnam ot moveri 

▼ir qoidam, procoldobio vulgatam debeat. Aorel. Victor. * Qonm pon* 

acriptoram oon movisset, ot obtrude- tificom lege bostisB mactareotor, sois 

rtt dlfpncMtorito, ridicole sirool ez- otero maris ffleroioamm geoitalia ap* 

pla coogessisset qoas soo ipsios paruere : id arnspices solntiooem iCBSiii pognaot. Depneiare eoim est posterorom porteodere, vitiaqoe fere 
iri ot qnam mioimo acqoiras qnid, potiora loterpretarL' Doctissimot ▼IH ttttimare. Oloss. Viodoc. Ms. Scfaottns oolutionem expooit ' moret 

'A^pemator, coatemoit, depegit :' ditsolutos.' Snmpta est, ot videtor, 

(lege iefreeiat) qoo qoid oppositnm loqootio hs^c a corporibos laoguidit 

Magit Roffioi artificio. Prtc. De- et solntis. Casaubooos ad ea Persii, Nottro io primit, est valde * Lazomqoe caput compage toluta 

precart V. ad Met. ix. p. 668. a. et Oscitat hesteroom,' ait, qnos Oraeci 

lad. J, B. 4«X&rovs vocant Latiois diaoolutoe esse : 

if$9 Ruftmo et Ca^wmtaao] Ao ille solereqne scriptores virtnti r^ror ac 

Calponianot, cnjot topra facta meo- robor tribnere, quia ot valentis ho- 

tlo, ad qoem versicolos de deotifricio miois corpus eat robustum, noo va- 

icriptit? Videtor ab eo oppogoatot leotit laoguidum et wapaXtXvfUror, 

tejodieto Appoleiot: nitihocnomen Sic cnjns animo inest virtos, eom 

•sittiniet improbitatit oobiiitatsB ho- omoia vitte officia implere facile, coo- 

minii. D. Hierooymos mentionem tra qni depravatit sunt moribns, nec 

foeit Don temel * Sallostiaoi ' cojos- corporo nec aoimo valeot ad prm- 

dam * Calporoii,' qoem et * Laoarl- staoda qn» osoi soot officia, eos iuX^' 

■■i' alibi nominat, qoo nomine foit 'rovr et diuolutoe voeari. Solutam au» 

homo teelettittimot, proditor, et per- daeiam porro explicare poteris effnt' 

cottor Saiioatorit, ot refert Plo- aa<«m:Cicero|iranip<amvocat,tump. 

torehot in vita Sertorii. Idem Hie- U ab eqnis meuphora, qoomm im- io Apol. III. cap. 18. 'dis- petns sine ope fneoi incohibilis est : 

dpalot Calpomiaoot ' vocat, his ver* atqoe hsec est expositio Tomebi Ad- 

Mt advenoriom toom Rofioom oo- vert. 80. 34. Pric. Edd. Joot. pott. 

toM, qoati teeientnm et proditorem. Colv. Volc. pr. Oent. com Ms. Pith. 3SS9 NOTiB VARIORUM IK mHim. PUcet «iki lictio rdiqnmi foraiidiBm.' B. AtfittliMn ¥h, t. 
Edd. et Mts. Floreat. whrfi, L e. li- de NaptiU et CoociipiM. * Et berm, wrilo »et« eot podore coer- ▼ereDtor liifaaiioni falMMy ▼croa cft- 
cita. Am. Merc. xrii. S. « Veriu* neii iBCorrsat ; iBotar fiiM—i, ^ tu oratio tolou debet csm et Ubera.' drcaadaiitBr piBBia« qi eofaatar ia 

«^*^; retia.' Hiac ForaiidiBet eaptiota ar« 

Ciijm/meem\ Interpretator Flortd. ipnBeBU apad OelUani Noct. Attlcar. 

* ci^Bi TidebaBt ▼isoleBtlaBi sBbolB- lib. tiii. cap.9L * RoBiotarBBi tow:* qaasi, credo, • firz alicojat ^BMtioBBBi Bobalaa et IbrslABct 

•abolere ' did poatat, qaaado BiaoU capiendtii bBperitomm aniaia ottcB* 

feston tit, cBOi < ftrae teoos ' (de pro- tante.' Csi». VlrgiL zii. ffBrid. * Ib- 

▼erbiali bac locBtione rf. Laaib. ad clasom TolBtl sl qBando flBBdne Bae- 

Horat. 111. 15. 16.) cados vioi ebi- tas Cenraai» aat pnniceB septnm lar« 

bere solere. Qb« sane coatorta est aiidiBe pcniMi Venator cnrsa caais 

ex|>iicatio» qaa taaiea BMlioren non et latraatibBi obatat.' Brmai, Vide 

babco ; aisi Ulad /nr, qase toz de ColYiaai Iwc docte eaplieaBtem. £3- 

qaacoBqaa re iaipBra osarpatar» ad maUu Adde Pric. J. B. riaani 

ImpaftUteni» atqae adeo falsiutem ^nnidnieB] Allndit notas illas • vcna- 

et faUaciam testimomi referas: et torias fonnidlnea.' Y brir rniihnn 

tam ci|;aa« i. e. testiaMwii. Et sic ar- Mears. ad I^copbro n . Riitersh. ad 

bitror. Sia t4 fmx ad imparitatem, Oppiaa. CTBegel. it. Nicol. Lacns. 

non te«tim«nii« sed ipsias Crassi, re* EpipbylL tii. 1. Ttomob. Adveta. ▼. 

fMt« qois maia, ri Ibf tasse non dis« l^ Lipa. ad Senec. do CleaMnt. i. IS. 

plk^l ^a>m»di «mendatio: foaicn, Prk. 
H^.imi^ Kt MMt.> CWsi toaa ^ JEmUimm, Immhi mrtico] 8i^ «tM^MMif fwtfm t iM mM^ wr ^niy ^. * fmiUanns, Tir nllraVlrfliiaaaanpi- 
l«l^<%«% lioaes et babseqaBa, rBaticanaa.' In* IVmo^Mi rM wiMi fms ] Vcnet. nsn Ara de eodem : < Rmlico ol bafbain.' 
f«^ AHndlt bW ad lineam lllam Ya- ra* |OaiiM« B »a nU qae ariom distiac- FaanaaofadidiqScdeibmcde^lii. 

laoi. qM# ad i^lla p an cb aur, et sic miTenditoribns'nolisslaM. V.Qain- 

g«a«s «MBBO tVrarnm la oa csptiose tilieo. Mandot. de Prax. et Tbaor. 

indttcabat ac ladii^bal. H»c dicU CoBUBiss.a. P.dat.Comayas.Si.ver* 

PormUlu. HoBaca dc Ira lib. i. * nec bo ' Readsioria.' Idcm. 

miram, cnm maxiaMS IVramm cvefos Naacapare BmOJm] TVar tnm boc 

lioca poaalt dUtiacla ratiaeat, et ia ez iaia poBa Yetaatalls : paiaim in insiilias agat, ab ipso effectn dicu vet. InstraamU Idob boc mcabalo 

Formido.* Hoc qoomodo deret, satis insifnlu rideas. V. CL Belden. de 

ap^rte Ncmcsiaaas : * Uaea qaia DiU SyriSy SyBlagm. u cap. t. el •. 

ctiam magnoi circnmdare saltas Qo» Fric. poMit, Yolocretque BMto concindere I/adc criam crtera] Noa 

prvdas» Digerat inoexas aoa oaa cx b»c a iaperioribBS, qnod Inanem ri* 

alitc plnmas. Namqoe arsos, maf- dotar dictio nmlCy qnamobreai indc 

Dosquc taes, cenrosqne fof aces Ter^ etiam loferim, qne eommode ad aHnd 

ri6cant, lioiqne Yctant transcendero acensationU capnt ial tranrilns. Acs- 

teptum.' Seneca lib. i. de Clemen- dal. Neqne efo caplo illnd nmlcqno 

tia : * tic ferat lineit, et pinna con- pertineaL 8ed nniee ▼emu» 

clutat continc, eatdem a tcrfo eqnci Mi. FWu ndtcripait Saim. 

tclit iacettai: untabnnl fofam per crHn.Le. RcsUladhw 

ipta qoa foferaat» procnlcabnalqne dlhwdMii priatq|BHi (p. §!§.) ad 
APULBII APOLOGIAM. 3223 

litterat Puteitilla prsTertar) et to- ita tcribent : ' Hoccine ett scelelat ? 

tint rel ordinem pealo altiut petan. iiaeccine est larva V lege eo loco rnm 

X/fMmetifMreficeonfaBaqooqneMet. vnlgatis «cf Mm. Qnaeram a le nbi 

I. Tii. p. 466. J. B. nnte diclnm lit advertarioi Appiileil 

Pao. 504 CeUri/mma] Rom. Ven. larvam appellaste ittod timnlacrnm : 

marg. Bas. t. eeleti firwtiL Forte^ aed certo certius tcripsitse illuni tce- 

JkiM /enmu CoIy. Malo legere, leint, voce Orttca : pro qna Latinam 

«iisre cI/niim, nt *color tnrpit' re- snbjicit Utna cen interpretaroeniura 

feratnr ad boxnm, /othm Tero ad priorit. Olottarium vetnt, * SiccXe- 

' orisceratam diri cadaveria formam' rhs, larva, sceletns:' nihil opportu- 

■t poatea Appsl. loqnitnr. Fafe. Non nins ea auctoritate ad probandam 

OiC oeatri moria emendationes nostras nostram emendationem fingi potuit : 

Teaditare» inqne illis wtftnptUgBaii ez qna dno discimns: alterum, vo- 

tameo bnnc locum et quatuor alios cem larva in snperiore loco esse inw 

qni non lonfo intervaUo sequnntnry terpretationem dictionit ieektut : al» 

llnsis faventibns, emendavimns. Le- temm, ▼ocabnlum eceUiue etti Orae- 

gelMtnr ia editionibns aliornm, cum cum purum pntnm, pridem tamea 

9ii celenfonmu Scripsimns SMlrlt/. civitate Latina fiiiste donatnm: ne 

aam qnid cat eeieri /orwiat illa vero quit forte miretur, oratorem in foro 

qaoraadam emeadatio» kebeti /oma Romano vocem Grsecam toiiet ntur- 

plaao Imbea et kvpoeM^ot. nottra patte. Det vero mihi aliqnit Lati* 

vcro eorreetio tam certa nt de ea ne anm vocabulnm proprinm (nam loriNi 

dabitandnm qnidem tit. Nam eceUii icypims aliud ett) Oraeco i^^myftoy, et 

/orma etse legendnm patet liqnido ex concedam eo potins nsnmm illum fu- 

ipaa ro primnm: Istnd enim» de qno isse. Nomnt tamea eraditi Ortecis 

agitar, sigillam ea facie fnisse dice- literis, qnam familiaris ea linguahnic 

batar ab Appnleii accnsatoribns. scriptorl fuerit : cnjns Veneres et 

Argaant illa mox, < Tertinm menda* Charitat plurimit locit felicit»ime 

ciam vcttram fnit, macilentam Tel ant vertendo exprimit, aut Latine 

omaiao evisceratam formam diri ca- imitatnr : qnod stppe interpretes qnia 

daveria fabricatam prorsns horribi- non animadvertebant, ob Grteci tcr*> 

lem et lannlem.' Omnino sceleti monis imperitiam, foede et turpiter 

fonaam his Terbis describlt. Contra lapsl snnt. Sic mihi risnm aliqnando 

Appaleins in refntatione htyns falsi, movisse memini Beroaldi subtilem 

tfiiwit slgillo sno ' faciem deeoram horam verbornm interpretatiouem 

01 laeei plenam.' Qnas snnt plane Milesia septima, * accipite virnm ipsa 

l| k^r t f p dir om t opposita formm criciXf- morte, qnam formidant slii, melio* 

viUoh Patet etiam manifettitsime ex rem :' ubi cum ille non videret Grae- tigiia depravatm lectionis cnm hoe canicam elegantiam elegantistimam, 

loco : nam editio illa Romanai qnam Dcut bone quam inepte tc gerit ? at- 

foties landamns» cdeH nonceifri; tnm qni * roorte melior' non alind quam 

leUqaomm qni seqnnntnr, in qnibns mortis contemtor. Onece ad verbum 

•oiiislai legebatnr. Qnis adeo Aca- dixeris, Ux^^ Mt ^^^ «m^ ^ai^rou, %v 

denucns nt pronnntiare dnbitet, et ^ofiwrrai, TdUTcr, apoirru, Tale illud 

acMt literaias adjeetione in jccidi, et qnoque lib. xi. ' secretoqne mandatis 

iiiltilns, qnoties in hac dispntatione quibusdam, qum voce meliora tunt :' 

ocenrrit, nains item lltena detrac- sic enim Graeci rk Mf^trra vocant 

liooe ia scilifai mntaadnm ? sed om- X^v npoirrm. Legas ibidem et tnri- 

aem dablutionem vel Pyrrhoni alicni atas, qnod Ortsci Kooof imitatione 

adeBMrii ipae Appoleias paallo poat dictnm : nt tUiAirii apad Tertallia- 32*24 NOTiE VARIORUM IN 

nnm iy. contra Marcionem pro eo antioneni^vaniabeoezpfeiiltPfar* 

qnod Oneci dicant ttnuf. Notter dmt, tnyieere IliMnmy ad cnjni ripat 

▼ero libro De philofoptiia etiam «ym- nmlM> tedebnntt cogitalNit^ ne itcrnm 

M^ Latine protulit : nbi tamen talem aUqnam necettitalem idcm ille 

sjfaMm vel iffmbola perperam tcribi imponrmi: Inter hmc, tnnm ilM 

▼idco. Mirom Ycro nondam ette moninmiiitntnrmt,fmviteri 

emacnlatnm Ittom cjntdem Ubri lo- «tan ni Cnpldinem ob tnperianm 

cnm, qno notittima Platonit tenten* omtSoneM, qnn nnMMrem Incmpnerat : 

tia continetnr : ' Illnm qnidem qnl facieodnm ei omntno ettnt nt eem 

natnra imlNitnt ett ad teqaendnm bo- priot qnam amneni tmnteendnt pla- 

nnm, non modo dbimet intimatnm cet. Placandl Dci nnienm nam et 

pntat : ted omnibnt etiam liomiiii<- mtlonem etse ttntnit Socmtct H «■- 

bnt : nec pari ant timili modo : ve» XoffBtaf. Hmc Ita Plnto : qnm ce 

ram etiam nnnmqnemqoe acceptnm protnlimnt nt tnperiomm emendtU* 

eate : de hinc proximit, et moz ciete- onem nottram cooBmtnrenMt. la- 

rit qoi famUiari ntn vel notiUa jnn- crvpitn dlxit Appnleina pm increpa- 

gnntor.' Qoirao, qnem tentnm ittn Uone. Sic npnd enndem agmiim pra 

tic tcripU habent? Legendnm ett ngnitlone. lu enim legi debnt iniUe 

nbtqne omni dnbio : nan mMlt $ihimet uu Floridomm bic locnt : ' Repe- 

ifm netam pnlat. Deinde, ecmm pa- riat apnd iptnm mnltna anlet, nrgn- 

fTMv ■■■ ■ i ff fo f mtetptum e$ae^ vel, menta kpide inflesn, ngnitnt Indde 

ni< r k lMm . Adeone qoitqnam in lite- ezplicatot.' Loqnitnr de PlUlemen e 

rit peregrinnt, nt itU nnde tint de- conuco, et ejnt c nm m diit» AgmHm 

tnmpta non ttatim a^notcat? Ex tnnt nf hp my w mfl mtS f ^nm Init vel ope- 

eodem philotopbo deboit et hic locnt maittimn pan pkvnmmqne Mwla- 

enMndari,lib. De I>eoSocraUt,qnem mai veterit commdJm : nt ez Arittn- 

ita nobiA edidit vir ille doctinimnt, tele» et PUnto ac Temntln tdmnt : 

qui nuper, booo publico, cnm tnit nam Arittopbannt non ntltnr. At 

manutcriptit eoa librot contnlit : * lu vnlcn tcribiUr ta Appnleio ^fnalM 

enim est apnd Platonem : ne qnit- pembtnrde. * Recinnndn plncnm' In 

qnam arbitretor omnia enm vnlgo tnperiom loco ett, JXdenf tat rf 

loquentium captasie: quippe etiam ii4c>. qnod Homtina disit * 

temotit arbitris nno cnra Phiedro ex- tare opprobria.' Venit et 

tra pomerium snb qnodam arborit dnm alint loci mihl nnnc in 

opaco nmbrAculo tifnum illnd ae ex eodem PUtone e men dandl : 

nunlium tensit, ne print trantcende- et iptnm non pottnm qnin 

ret ilUus amnit modicnm Unentnm, Legitnr tnb finem libri Dc Dofmau 

quam iocrepitom inclinatom anM>r Platonit, in detcriptionc pcremdlta 

retincndum plaraAset.' Cedo qnem- pnrtinm corporit bnmani: * At enim 

vis arl>itrum, neminem etse qui itta illm optimsB tnnt partet, qnat labor 

intelligtt itt scripta : sed omnct men- tnbigit : nt femina iptaqnn tnttitan- 

dts sustulerit, si primo Mmna kgerit di regio.' Apagc tnm tUltam ten- 

non •wmU: deinde tmb f ■Wam trheria tcntiam, qna optimnt cnrporit nottri 

#f«iKw umh, non •pme* : pottea ne prmt partet ▼ceat fcminn ct dnact. Scribe. 

iuim$etm^frrt lUssi mmmh m. /. nam ad eptmat, hoc ett» nt lcqnitnr Pteto U 

Ilissum habitus ille sermo, nt initio Hmso, nnde totnt lUc loent ctt cx- 

rjus dialogi ntrratnr : pottrema an- prettnt, mmf(i |i»wrtnA y pfr a t. 8cn- 

trm tlc, f««m imcrtpitu imdigmaimm tcntU aperU et ccrU: qnam babct 

ilm«rfm rvciamdt plmfmtwi, Ret tic fntiat tmeUUm tnm apnd attna, Um 

habet : Socmtet pott habitnm Uiam Lactaatinm Dc cpi6cin Dci cnp. mut. APULBII APOLOGIAM. 322S 

PMermm plart adjlcere Tel ex ftlnga- lam oecalta fabrica faetum esse diz- 

Uf iugas elegoDtitiind aactorlB libris : erant : * Occalta falue^ &c. . . . qui 

sed li»c tatia fuerint, excitandae quo- ad me ▼entitabant, scierunf.' 29. qnod 

nmdam sapinitati ' nescio dicam an ligno exquisitissirao : * Liguuin a roe, iritatl : qniy nulla aat levissima Scc. . • . qnalicunqne materia proba- 

Orspcaram literaram cogaitione im- tom.' t^. qnod sceleti forma turpe 

boti» aoloa se aliqaid scire putant. et borribile. * Tertium mendaciom/ 

Atqal plarima eot peccare necesse &c. In quibus nulla coloris nientio, 

eaty qoibns id prassidinm deest. £• sed omnia ad sceleti formam perti- 

qoldem wul onqaam in istoram m nentia. J. B. 

hnnkK[irrw eriticomm scripta ocu- Jffabre/aeiaM} Cicero Verr. 2. ' Af* 

loa coiylrio, quin certissima indicia fabre atque antiquo artificio factus.' 

vft o&r ii/MmplaM rwr *EAXi|yiiMir anim* Miles. xi. Noster : ' Navem faberrime 

•dvertam. At hspc qnerela alius factam.' Plautus : * Hoc lepidum est, 

aratlodet temporis. Caaaafr. Scrip- boc factum est fabre.' Oloss» Vin- 

tui ad roarginem eeUH /, ex quo doc. Ms. * Fabrefactum, ornate com- 

Aclo acML Ita etiam perpetuo positum.' Excerpta e vett. Olostis, 

«■endandnm pag. 161. Ubi vulgo * Afiabre, ttaX&s.' contra apnd Non- 

aefligatam vel aceletlas corrupte. Quld ninmPacnvius 'Infabre:' apponam 

dtemXer^f nnllasnescit. jRoe/d. Mi- verba ejus bactenns corrupte edita : 

rmn eat tot Emendatores non potu- * Barbaricam pestem navibus nostris 

Iise ofiendi blsce inseqnalibus verbis, obtulit, Nova figura factam, commis- 

•• OMgls cnm in Ms. esset, ceUii: sam infabre:' doctiss. Dionys. Ck>- 

■ihil verins, qoam restitnendum, et tbofredusi quia ftartam mentio, reitim tU acelrlt /mnma harribUe. Quod legebat ; at non exemit mendum, et 

▼ei coofirmant illa, qua pagina prox- nt exemisset, neque sic versnm pnr- 

Im : * Tertinm mendacinm vestrum gasset, nam et ipsa vox iMvi^vs vitio- 

loit, nacllentam, vel omnino evisce- saest; maculam ntramque nos boc 

rotam fomMm diri cadaveris fabrt- modo abstersum imns : ' Barbaricam 

eaatem, prorsns horribilem et larva- vestem manibns nostris obtnlit : * ves- 

lom:' aihll perspicnum magis. Gru- tem acn pictam nempe, aPhrygioni* 

Ur, Qmfk. 8ic recte Memb. Floren. bns elaboratam. Miles. xi. < In mo- 

•t Caaoabooas. Valgo, eekri /orma^ dum Paridu Phrygii pastoris, Barba- 

iMpte : Inf. ' Hlcdne est sceletns, ricis aniiculis, &c. indnsitatus.' Vir- 

kmecine eat Urva, hoccine quod ap- gil. ^n. xi. * Pictas acn tanicas, et 

pellitabatis d«monium ?* Vid. Roal- Barbara tegmina cmmm.' Idem. 

doa Colnmbaa de re Anatomica lib. Pag. 605 ElabeTauet . . . s«pptiM«- 

nr.fbl.110. EbmiMk. Acidalii notam arat] Non conveninnt ea verborom 

kLonusiynenimianotammmoIehic hnic sermoni. Proinde nisi simpli- 

locoa obraeretnr : sed et ille veram citer elaborarei . • . eapptiearem vis re- 

teetiooem, totiosqne locl contextum scribere, illa antiqua poteris eiabo' 

optlme pertiMxit. Edd. Vic. Ven. rasstm . . . sappttMSitm, aut hac etiam 

Jnnt. pott. eeieiL Reliqum cnm Ms. paullo minos nota elaborauerH ... saip. 

Plth. celrrt, nsqne ad Vulc. sec. quam plieasserem, e qua flectendi forma pas- 

secntm sant exhibent omnes sim iofinitivi apnd Comicos restant tetleii: qas correctio omni dobita- 'impetrassere,''reconciliassere,''ex- 

tlono OHiJor est. Vnlcanii enim con- pugnassere,' et sexcenta ad eampse 

joetora toqoentibns tatit reiellitur, faciem alia. De qnibns judicium erit 

qniboa onmem, ot ait Anctor, calum- coique snum. Ego, qnid maxime pro- 

nbt textom rotexlt : l^ quod sigil- bem, aondam apad me conttitui (sci* • » • 
8226 NOTJB YARIOBUM IN 

Iktt Petnw. p. 106. «Recto cfOM ^Mdev, * qiwtOy «I ci virtale. ^ 

tetarui, si eic«iati«Ma iliqMM celMt cc, fcBtni ▼eHc.' Lrge/HCBi 

lif p ei wc»'). Qeicqeid eetca H* e. CeMwb. 

debiter, ie eedcM ceusM crit,q«ed HcM fcecefat] Fler. k ImbIm: 

ftec ed fiMBi ApelegiM pecterierit »ele. Sbmnk. L9twh§ Mmm Fle. 

«et : * O pnrHwe, ^ ea oti, dEe. reat. Ced. Fleieali ktniti anvelt. 

.* Nea celM ct kic eea- Utat ilty iMeeMar hele qeee Plteiet 

it n i iii Mif EtieM MM Uer, L ii. c 4. ct ArriaMM fdAeyyw ve- 

at qacM peeai^ p M ti iiiw i M Ri fc iea t M ceat. CleaAeBaeCerM«deNile«Re- 

cbcat' Lacaaae I. x. • cbeal 

leret^He- ecMet.' Prk. MmaM* ad SdiB. p. 

▼• VcM. TM. bcae ptepagaet valfereM 

^ AaeL ni. ir. qaed aea Mciai b. aM Mm> et Edd. lnctiiaiM 

L qettdiet. RerMtee ielai Cmm m qacM la fce cal ii Mataraat 8ceL ct 

iimirii , qea> EIm. Lecaii^eeacepealeMeciafcrti 

ae«i,biib.LaMr- eret e» tebdlb cbeai ; jea^ dhiilau 

AecCereM^aMMaciiuidperw cepcaley ez biiM tebellii. ailMtetlM 

ctBdd.ieiw hwiceMJaactii^ceMpectecetcTiiri 

PM tade, qaM ea gt e rit dgnia Mercarf* 

GcM.PricScrie.F1er. eK esecalpcade. J. iL 

8lM Pao. M6 liMM faid mmIm] Fbrit 

Yiri Decli fai Fler. N. mn. 
lapciMleepad p. T4. * OeM effe iapareit ed 

rii aMi tribaael ct c e l aMM f 
,qeldaMi aper ert?* Jdoa. 

iMHiiiiiiq Ulpiaa. Ub. 

iBudeiaipiiL laier. • 8i detii pa- 

JLlL pBtoadMcatbia McadaeiaiMiBai» 

1] lM.'Mc 

MUlHteM JBfaM] Veler.l. ¥ii. 
8. «FifiM Cereeeieai BqaitU 
f)M «rib.^MM eMet) i M ii a Mi i|liBtfBiilBii,' Lepii : 
Da tibi» Pi Mte, BaM amtmma.». 

ibuet. caM M Mdti a«tTM hmi^ nvma mwMMono 

b» tai #X MdMCfccMM VCiliu* 81* tPU M. ■»■• PJ«. OOL 

Mile i^ PteeMM «C bcM bii>m , P Bai M tx. f. < AatbetM bebM la 

•i8i p mna teai «afil:* qaed ariie> BqeMtii cwBm ipliadiatee.' 

im • f ««r «IKM ct capcM elMM.* Pbilippwxiii. 'TlebeaiiPeter 

Ittk» M^ itCMM li c a l eai MCMiBi dMMBqaM:' l.FMriL • 8pl iadiri 

[W l%itiiipbii^ «aaiMM Bqviti RcMMi aaMlBi cedit.' Pia 

hiTiiTT «C i t adirc iMs railaM '8pleadBr Bqacetrii er» 

ifMfMqac TrNc eti qaaM pbertMaM dWi:* pM Beecla: • E| aMtfeM 

p#tt«ei«r* viie lcfe aM f i t iiila ) i pl u iiii i M.* PHe. 

•bMM artibMw' Nibd ifiiM Mataa- H ailMaBii iM «dmi pnpilM 

Jmb iMtt« epi»t«l» II. 8mBirbi m i b»l ] * Pt i p i lf ' hK i ll l g i, ia fe* 

K^ ptMM^ * Gcluie»« CM tfectaM r% mI qao eKa Mlcb rieri erbii le- 

mK Mpcriel» dMBM careM rec*. ca. la OiMciM qaideM eppidii 

cjMJiM lecM i|iiUli iMi, Rbri baM li ciicbarriMii Mi» et prepa 

APULBII APOLOGIAIf. 3227 

Baiilicn» cariasve Judiciariai. Pla- Non mato cam Pricaeo : nam tnm) 

tarcfans de Socratia Oenlo : n«pfvo- pnto, Anctor dizisset tii locuHa. Ce- 

fi^wcf ^ alrois 9A rmif 4pfatryKu^¥ terum vide ad b. 1. Saimai. ad Vo* 

wapk rk ^inmniiput, Bene antem et pitci Aurel. cap. 18. et pecoHat^em 

pmdenter Appnleint hoc argnmento Hbellnm P. Fr. Arpii de Talitmani* 

ntitnr ad inam innoeentlam tnendam, bui et Amnletii. J. B. 

«ty in simiH re, L. Flacci M. Tnllins. MoremmikihabiOtqwqmeam^rimmla* 

£t L. nie Piso Fmgl, Prator in Hii- ekntm oHe^Dei imter HbeaoecendUim 

ptnla, qnnm tibi annnlni esiet frac- geetare] Randem hanc consnetndinem 

tnty anrificem (inquit Verrina ti. allndunt Arrianl iuEpictet. ii. 8.em: 

Cieero) jnssit vocari in foro ad lellam 6cbr vipi^^ir rdkas, koI kyifoeir SoccSJr 

CoffdnbiB, et ei palam adpendlt an- fu A^Tciy kpyvpow riwa ^ jcp^ovp l|i#- 

rvtty bominem in foro jnbet sellam Ber; h aeBorf ^4pets oM». Ammlan. 

pOBere, et facere annnlnm omnibni Marcellin.de PhiloiophoAsclepiade: 

prMentibns. Stip* Geni, * Cslestis Den argentenmbreve fig-* 

MAgmm a me Mo oppido^ ek quUUm mentnm»qnocnnque ibat, secura soU- 

oppUo puemhmi] Et bic alludlt ad tns afferre.' Keqne aliter nonnulK 

Miginem hnjus adverbii, oppido, amortecolebant sangnineant amici** 

Qnam sic exposnit Andreas Alciatusy tia junctos, quos qnia snb fignm ho- 

Ute esimius, in Titnl. de verbor. sig* minnm non andebant venerari, in 

iiifteatione,qnodqnnmagricol»roga- speciem Nnminnm cflBlestium effigi« 

mlnrdeproventnmessii, responde* andos conivemnty ilt vel sic divino 

rant, si copiosa ea foret, oppido : id cnltn proseqnerentnr eos. Milesia 

est» abundantem esse, et sibi et op- yiii. Noiter in historia Charites : 

pldo snffecturam. Qnod nnice con* ' Dies totos, totasque noctes insnme> 

firmat hic Appnleii locun Idem, bat Inctnoso desiderio, et imaginem 

' QnsM qmdem akfaieee in eo tempore defnncti/ (Tlepoleml mariti,) * qnam 

edHe"] Snpra : * Eo in tempore, qno ad babttnm Dei Liberi formaverat» 

no6 negabuot in Oetuli» medi* affizo servltio» divinis percolens ho- terraaeb montibns Aiisse.' Prie, noribns, ipso se solatio craclabat.' 

Emeeeratam /ormam'] Pacnvius a* Nnllnm vero in Antiqnitate omni pnd Ciceron. * Adspectn truci, evis- tam insani officii illnstrins specimen 

eeratay Inanima.' * eviscerau forma ' ezqniras, qnam illud iEgypti Regis 

qnc nollo viscere. h. e. came conte- Mycerhii ; qnod profecto libentery et 

gitnr : inde apud alios Scriptoros oe* prope opera dedita, huc advocatnm 

SM vocata. Ovidios : ' Insequar et volui, qnia non tantnm ez Herodoto 

vnttns otsea forma tnos.' Seneca snperest, sed et antiqno Marmora 

Bpitt. zxiv. ^Larvarom habitnm Venetiis,insklibnsIllnstrissimiMan* 

nndls ossibns cobsrentiuro.' Lucian. roceni D. Marci Procnratoris. In» 

fiAj^ svl . Ubm rh lora ttairk ox^ daginem delineationemqoe ejns (nt 

mrfoeifutroi^, Idem, et aliomm qnoqne qn« indigne his 

Lnrvolm] Miles. 1. * Larvale siron- nngis intemimus) debemns nunqnam 

lachram.' Sidonint : * Facies veluti landato satis Pettso nostro ; appH- 

nmtMrit msttificau larvalibus.' Idem. cationem ad Historicl narrationem 

Ittfcf HbeUoe'] SUtnas inter Lt6ros Patricio Jobio, serenissimi Regis 

eiOditas rix pntem. Dispice an 20- nostri Bibliothecario, honrini ad Hte« 

ealst tcripserit Appnl. Jnvenalis : ratura omnis, dontazat Orsscsp, be« 

'Loehlis qns custoditnr eburais.' neficium nato. Lapis antem qnia ut 

Oridlns in Fastis : ' Oramina contl- Instmctins accedatur, Inspiciendns 

noo locnlis depromit ebnmlt.' Idem, est Htrodoti loent cap. JW. Enter- WQtTM ¥ABIMra l!f 
APULEIl APOLOGIAM. 3229 

lib. IV. * CrineB tortuosi, decentiqne Pansanias in Metsenicis. Sex.,Pom- 

inflexione crispati, et neziles.' Miles. peios : < Cyllenios Mercnrios dietns 

11. Noster : ' Capillos in mntnos est, qnod omnem rem sermo sine ma- 

nezns obditos atque nodatos.' Vetns nibns conficiat : qnibos corporis par- 

Oloasariomy « CrispicapillnSy Oix^ tibus qui carent, jcvAXo), mntili yo- 

Bpi^* Idiwu cantnr. Ideoqne quadratnm eum 

Qmm kfiAe mper tempon pares ptn- fingnnt.' £t nota, humerornm tenns, 

9Mim emuumf] Miles. x. * Inter co- ab Appnleio describi, qnia partes 

aas ejos anress plnonlae cognatione infra pectns vel bnmeros non sole- 

limlll aoeiata» prominebant.' idem, bant efiSngi ant expoliri : nt Pansa* 

Qmm /eetive eirea knimero» veetie nias de qnodam simolachro Mercnrii 

inMrJcfa eU] ' Vestis ' hsec est qnam in Arcadicis narrat : ' Eo habitOy' 

allM vocat * Ephebicam chlamydam/ inquit, * nt pallium induere videa*. 

Vdabat ea huneros tantoro adusqne tnr, in quadrangulam figuram desi* 

Mtlailos palmarnm) nt in statna Ba- nenii, neqne pedum tenus expolitnm.' 

libflfi II. Floridomm : sed de sche- Ubi doctissimus Sylbnrgins, * vestitl 

mato cognoscamns. Quod ait Ao- hominis specie,' vertit illa verba &^«w 

thof 'clrcahumerossnbstringi' eam, fX^M^ H^ foucw IfidrtoPf quod pos- 

Id vero non ila accipio, quasi de snb sis ex hoc loco Appuleii probare. 

dextro ad Is^vum recnrreret, (qua ta- Scip, Gent, 

BMO sspins fignra fiogitnr in lapidi- Duat] Det Oloss. ' Doit, Aofif.' 

bw et nnmmis,) sed eam strncturam * Duint, AoUr, Utomcof* Pric. 

ImagiBor qnaro in de Pallio Tertullia- Deua tsl« SKpermm et I^ferum eomme- 

noa poolt ; ' regestam ab ntroqoe ator'] Miles. xi. ' Ille Sapemw com- 

lateram» cenricibns circnmstrictam :' meator et Inferam.' Inde Aristot. 

boe est, (nt eradilissimos ibl Inter- et Lnciano Koit^ leiiifia' Claodiano 

prci) ^KmrdpmOew krafiefikiuiitnfr, De- Rhet. ii. in vet. * Commune profnndis 

•cribit elare his terbis Oppianus Cy* £t soperis Nnmen, qni fas per limen 

Beget I. A^x^' "^ hcArepee wapfo' ntrnmqoe Solns habct, geroinoque 

psr ia «oXa^uUr Elfia wepurr4\Xon^ facit conunercia mnndo.' Innuitur 

Mama^a^ap&pMpAtum^PiSopA jci- Physice accessns et recessns Solis, 

pmrm. £t Philostrat. in Meleagro : qoi apod^gyptlos idem com Mercn- 

Xkaitdia ^^ aibx^ros aoKw^as, rh rio; itaqoe simnlaclura ejns qnsedam 

fyfsr i^tararai, Plantns Capt. et caBralafingebant,aliaclariorespecie: 

EipiUL ' In eollnm pallil co^jectionem' qoornm illa quidem tif/fra, hsc svpera 

voeat. Neqne est nt hinc putet quis vocabant. Videsis Macrob. Sat. i. 

delapearnro hnmeris amicnlum : pro- 19. et Albricnm de pileo ejns, par- 

kibebat id fibnla snbmentalis, cujns tim albo» partim nigricante. Idem, 

MortB collo acqniescebat. Sidonius Malam gratiam'] Miles. vi. ' Bonas 

Corai II. * Fibnla mordaci refogas a praeterea foBminas malam gratiam 

poetora vcsles Dente capit.' Idem, snbire nequeo.' Terent Phorm. * Po* 

Qmam emiem feetiiee eirea kumerot oes- tins cnm bona nt componantur, quam 

Ks sii6sfncta stl] Respicit forte ad cum mala gratia.' Metellns Numi- 

fignram, qna Mercnrins efilngi sole- dicus apnd Oellinm xii. 9. ' Malnm 

bat, id est, rrrpirptvoty qnadratus, honorem.' Idem» 

^nod maxime in humeris ceraitor, Pag. 608 LenucrMm] Gloss. *• Le- 

qnalem describit Nestorem Home- mores, Nurrcptyoi 8a/Moi^t*' Nonnios 

rns. Auctores ejos figurae primi Marcellns : < Lemures, larvK noctur- 

Athenlenses, nnde alii Graeci accep- nae, et terrificationes imaginuro/ &c. 

taai In sigUlis nsurparant, inqoit Noster in de Deo Socrat. ' £st ct «OTJB FASIOSUJi IX 
rmii. Jdm. 

iiuiiw> occnrmi furwfJ* 3 
Ssi. T. * £i rai fia- 
ct 

6t 

ab MMMil lik. u. M. SI. Flm 

rmmm^ gilvel fc 7«, i «0«, T«rrr A»*» 9^ •«: (iU 

»— ;fxi»»»i ■■— H ^rx^iiip T i nf «r^ pr«*fw iMf» iatcmlW. 

% NcMer ■bi OTpTB : * EaefiM •tipCB* 

jU- «b vit«.* N >■■■!■■ Ed. I. * E» 

iiT»icn' riMnh rrfr~rT fit» ftrftmm f pti rit».* IlM 

i H c^ «^ irra C>f^- * fiMfil» nffcr Mt 

^M ftentft 

APULBII APOLOGIAM. 3231 

coMtani Mt Mm. et Edd. vett. lec* 80. * ipse mnndi parens . . . te dedit 

tioy qnani propterea motare non de- qni erga omne liominum genoB vice 

boerant Volc in marg. et inde Scal. ana Aingereris :' et tsp?. Egregie 

in Vnle. £dd.fec« et tert. Wow. £lm. aatem banc lectionem firraat similis 

SeriT. J.B. Nostri locos de eodem totius natarse 

Taliaj rcnwi Noteiw CMifa tt rtdw^ parente, in 1. de Deo Socr. p. 124. 

ef oriifo miIuiIm] Sidon. lib. i. Eput. * qni omniuro remm dominator atque 

S* ' Deni arbiter et ratio Natnrv.' anctor est, solotum ab omnibus nexi- 

Macrob. Somn. Scip. i. ' Prima can- bus patiendi aliqoid gerendive, nuila 

aa, mmt oauiiam qnsB annt, qneque vice ad alicnjo» rei nnnia obstrictum, 

iridMtBr etie, font et origo.' Lac- cur ego nonc dicere exordiar?' Si 

taiit. I. 11« ' Foni et origo reruro.' qnia autem vice capere malit de mu- 

MtIco. de Onb. iv. ' Font et origo tatione, is qooqoe bonnm sensum ba- 

CBaeloram.' BolStb. Consol. ' Rex et bebit. Ceterom neminem offendere 

DonliMM ; fona et origo.' Prtc. debet t^ comprthinmu : nam, ex more, 

ilnaaMmlian] Sic vnlgo. Sed edidi unamTerbumplnribuf nominibusjnn- 

«ifeinalwme Mf. D'OrT. et £d. Junt. gitury et generalis boc verbo conti* 

poit.qBiaiicioletApp.cf. deDogm. netor notio divin» potentis, qnae 

PUt. lib. I. p. 109. et 803. bnj. £d. nuliis compnhemdiUar finibos, neque 

do If «ndo p. 800. et sic alia simiiia : loci, neqne temporisy neqne conditio- 

* iianioiitlom vel mngientium greges ' nis, ant munerum ol>eniidorom. Dein 

4o Doo Socr. p. IM. cf. supra p. 456. Mss. D'Orv. Pith. cum Casaub. Pric. 

Ed. Flor. ' faerificantium obsequia' nec viee mUa. AK nee utta v. J. B. 

4o Deo Socr. p. 140. J. B. Paueis eogitnbilU^ nemini effabiiiM] 

Pao* 600 Nee 9iee nOa eompr»'] £x- Piato : ^thw cilpcZy ts fyyoif, ^6p6yra 8^ 

prioMrey Qt poto» voloit Tocem Pla> sb woWehs ht^pt» IZiwrw. £x eo 

lOBicaa htmrw^imrros. qoare lego Noster: ' Cnjns natnram invenire 

«oce, Boa vke: magis Kverh wSiat libro difficile sit, si inventa sit, eam in mnl- 

4m Dofmate Socratis ifififrov htatro- tos ennnciari non posse.' £t Minnc. 

▼ertit ' indictum innomina- Octav. ' Qnem et invenire difficile 

:' Oil ibidem et alia vox Plato- prse nimia et incredibili potestate, et 

•ii A«i^(^^ quod esset, ' nuilo loco qnnm inveneris, in pnblicum dicere 

mipreboiiMis,' aed iilud prins vernm impossibile.' Prie* 

•iti Coiaafc. Flor. nccalle vkf . Male. Qw>d eupereetf nec ipte tum neteiut 

CaaaaboBO e seqq. nemo ob- ^aoideM «trcMmslaaluun eupere audire^ 

es t» reicribentibns omniboi ^.] Imper. Manuel Palsolog. Orat. 

«oc». ' CoBiprolieiiiOi voce nulla ' tunc y. OlfMu 8^ Tiyat twt wap6rrm¥ <ro^- 

Mtet» qni nalla appellacione com- rtpor iB4Xtiw iucovaai, &c. Idtm, 

ptBlMBdl potoit. Sed inepte satia 'Zrrla rs oliHifftms] Videtur Cicero, 

4letBm foret ab Aoctore, qui nnlla cnm bmc verteret, legissc krrla y% oi- 

i pp aU ationo comprebendiy et prop- Kkttttr : videlicet olfftu et Zcp^ nimwv a nemine enunciari potest. Mv absqne ira<ri : quae tanien dictio 
Efoklem antiqnam et Mstomm lec- retineri potest pro* apnd omnes,' vel aoUicitandam non pnto. Hoc 'consensu omnium gentinm.' Cice- 

qoam reliqui mortales vices ronis interpretatio bsc est : * Terra 

Mi aoitinenty explent, prsstant, iis- igitnr, nt focos domiciliorom, sacra 

qno itare debent, fiaitiK^s ille nnlla dcorum omnium est : qnocirca ne comprebenius est. Frequenter quis itemm idero consecrato.' CatoMh. 
«Mrpantnr vieemy vict^ viett de sorte, Pag. 610 Xpuths M utd tipyvpos, &c.] 
coBditione, ainnere. Plin. Paneg. c. Lampridioi do Severo: * In templia HOrm YAKIOSUM IN 

Pj«.fll Vi 
tj Cws. TartC xv. Ai 

fmi 
Sctir. «Bitit ac J. B. 
O Jf. UUmttCm. CM.] Accm- 
kiJH fencMc WBnii M. W- 
cfwtiUaiiPsiHi: abi 4c Cb. 
' JcB pctcr Cfciv' nu 
O 

1>l .\nMMvic 

W iiiw Orm^ iii. 4c Ont. * A 

ttfo * . AkiMJiQ ^ ct 
fcsccpta«ct 

fwfttr.* Ittffw : «M« ccMt 
A Pr«crf(4MCs ct 
FWtvl. I. NMtcr, 4c 
^ DuctfiiM rcfsis, taoi c4 
ccsAhi^ cciM «d bcac riiii CMrfbM: Ms. DXIn. 

fCffTCttivt/ Imfrc p^ SIS. * ^Hi cr<- 
iltacci rti WcvtCvff fcnci^acr.* p^SSL 
*iva.»ie«i nrfclmt i— iw.' 
<lc K 1>. II. S*. «OrAiMB 

ViMr pr«yx» ■Mtr.) Vt a^ 

VMttUIMmiMi ff&pCfftttS cst.* 

M<»iM — 1 L««|«it«r M|t»Ate. Trrtstli- 
A». Ai^-^^IC, * FrbctU* Mctriattcio 
r«ai «1« KHMtb«» |»rMp«r«ta.* SiiAca. 
NU. 11. K|H»t. 4. * t>ptA«tii Ci. Viri. 
Iic^ lliMai <^ccrf Ucc 
DcTUc 

%titc 
riti»! JflfcHi wcftt Af- 
fmL r. Emcst. ia CL Ck. iiiMcr. 
J.B. 

Ccin Nirbw cmI Dc OrslMC 
lib. 11. Crlcfciiihai AbI iMa mcm- 
tic* ci pccplcr rcM cl prcp tcr cjct 

pdrCMHB Bl. ABlCBMHB. vCHBi* 

C ciu ^••S** rccclBr ia FaMity ci c 
VcU. Pct. u. SS. J. & 

C\ FcriBt M. AfBiL] Exbtii 
bcBdcaJi'. 
stal grar 
APDLBII APOLOGIAMP. 8S3d fiotUUf inDy • MU Antaiiii fiatrociiiio 
Mnraniiii. CoMiifr. Ut sflBpe omiua 
vir^U pott Af % iiiod nooien corra- 
pli: nodo in rollqnif pfenomina 
eonttirent. Qnem enim C. FnftiMi 
¥oent Nooler, enndem L, Fujbm ap* 
peltnt Cie. in Bmf. e. 49. ct 63. et 
de Off. II. 14* Scd fertane in Cioe- 
rane lefeiidnm Ferinm ex li. 1. f crip> 
antem fherat Fntiiim. Fnrii 
Udem erant, i|tii olim Fnsii : sed 
dlmli nb liit Fofii. Vide Emest. 
ia Ct Cie. Hit tor. v. L. Fuahu. Fn- 
iaM nliqnem C. FKrtam patet ex Orat. 
pra Bdim c. 8. J. B, 

C. Cmm Q. MeUUmk] Videntnrlii 
eeae C. Cnrio, uibanns plqU^, et 
0« If etellns CeUr, qnoram conjnnc» 
tlm memlnit Qe. in Brnto c 89. De 
n e c ni ati n n e veroy an aliunde qaid 
eomrtnt» Ifnero. Mem. 

Iwrfli gnMl Cicero pro M. Cs- 
Kni ' VoUit fotere institnto eoram 
adnleieentinm exemplo qni post in 
elfitnta inmmi viri et cUrissimi cives 
eiatltotnnt indnstrtam snam a popnlo 
•X aliqna lllustri accnsatione 
* Anetor libri de CanssU 
eloqnentimy * Nonodecimo 
mlnlU nnno U Crassns C Carboncm, 
et vlgesimoy C«sar Doiabellamy 
nt XX. Asinins Poilio C. Ca- 
I» aon mnlto mtate antecedens 
Onlfva Vatininm, iU orationibns in- 
anmMi tnnty qnat hodieqne com ad« 
Ugimns.' HieronymnsAn- 
* pnerilU est JactantiK, qnod 
adelescentnli facere consueve* 
neensando iUostrcs viros sno 
Ikmam qnmrere.' Cesaaft. Ja- 
len^ finlM] Fabins : < Princi- 
ia Repnblica virl non detrecta- 
offieii partemi creditiqne 
cUri Jnfooet obsidem 
B dyn blicm dare maloram ci? ium ac- 
•mntieiiem; qnU nec odisse impro* 
ta| nee almoUates provocare, nUi 
m idaein bonm mentU videbantur.' 

OlnlifliMflaf<fn<Jndicio] 8ic in de 
Dogro. PUt. ' Simili judicio cognos* 
ci :' heic autem cum Mcursio malim, 
vuUeio, Idem. Mcurs. Crit. Arnob. 
II. 6. indUio, Non probo. In ean- 
dem $cntentiam Cic. pro Ccelio zv. 
' ex aiiqua iiiustri accnsatione.' J. B, 

Qtd mof , tfc. diu exoUvii] Rationem 
pcte e Ciceron. Orat. v. in Verr. 
Iinde totom honc locnm dcpromp* 
f isse Appoieium pnto. Pric, 

Rugtieo et barimro'] Sopra de co* 
dem: * Agrestis et barbaras.' De 
pnero Thallo : ' Barbarnm et rnstif 
cannm.' /dm. 

Cqwkri ffm] Mf. D'Orv. eopular^ 
f . De T^ cfl^wUrtf , i. e. capnio proxi- 
mof , morti contiguns, cf. Non. Marc« 
c 1. n. IS. Isid. XX. II. et in pri- 
mU Fulgent. de Prisco Serm. § 23. 
J. B. /ncfptio patroctaUnon capulari 
$euL V. Quintiiian. xii. 6. Prie, 

Pro morum iategrUaU] Eadero pe- 
riodo fupra dixit, ' pro fua feverit 
tatc' Integritatcm antem roorom 
intelligit non f noruroy id cf f» JEmilia^ 
niy f ed civitatiSy quasi dicat pro coot 
servatione honestas et pubiics disci- 
piinfB. Seip, GffHt. 

Pag»618 Frutiei] In hommem ras- 
ticum, ineptum. Plantns Moftcll. 
' Nec verUhniie loqnere, nec veram 
frutez.' Ce/v. NotabU qned fruticem 
voeat JEmiliannmy convicinm fuifse 
in stupidos et insnlsas m^ntis bonii- 
nesy (id qnod jam pridem Plautinis 
suis J. Guiielmins noster docuit,) in 
rosticiores prvsertim et inorbanosy 
qnibus el ' Candicum' et 'stipitnm * 
ct' trnncornm' appellatione contume- 
liam dichmns. Igitor et rusticum hic 
et barbamm vocat ^milianoro, cujus 
vitam ct operas rofticanaf varie sn- 
periori Apologia exagitafit. v. pag. 
[£d. Flor. 439. 430]. Clarissime ex 
Plauto fidcre est, cnjus locum e 
Mostcll. appingam. ' Tr. nec f crUi- 
mile loqocre, nec vernm, frntex. Gr. 
Tn nrbanns srurray dec. ms mihl tu 
objectas.' AeidaL 

AUam rem iavidiaai n. cfff] Raram Mjpl. et Vof. CUu. ApuU 9 T 3234 NOTiE VARIORUIf IN pbrasim minni perceptam teAenti» 
dcpravandse faisse intelligat. Re- 
scribo, aliam rem invidia nMikm eue: 
iit /Emilianns et impnlsor ejnt Rafi- 
Dns Apnleinm renm facerent, dob 
allnd prteter invidiam In cansiafn* 
iste ait. Ea phrasi Horatins : * Edic- 
to vetnit, ne qnit se, prseter Apel- 
lem, Pingeret, ant alins Lysippo do* 
ceret sere.' Itidem Varronem locn* 
tnm demonstravl in Particnlia. Ad- 
do nnnc, mendam tollendam ei eplt- 
tola M. Brnti apud Ciceronem lib. 
XI. Famil. Epist. ii. * Nec qnidqnam 
allnd libertate commnne qnaesltie;' 
▼ulgatis in libris adhibetnr praBpotl- 
tio : aliud a Ubertaiej ted eam Codicet 
Mtt. reipunnt. Slewech, inwkUa Rom« 
et Bai. 9. In aliit tiiridJaai. Noto 
•npra ad 1. iii. Metam. Celv, £dd. 
pancsB nt Bat. pr. Ald. tartdiaai: 
Diale. V. ad Met. 1. iii. p. 217. b. 
teq. Ms. D'OrT. nwUwn. J. B. 

Ad nectendaM, ifc. cofoaiatas] Snpra : 
' Omnem calnmnis textum retexo.' 
Prk. 

Qnod in vilia, non in cpfidoy 7^6ti- 
1« mqdiaiee eini coneigmtia] Soiennit 
in bac re objectatio. Seneca lib. tiii. 
Contr. 0. * Matrimonii celebritatem 
remoti angnlo rnris abscondit.' Miles. 
VI. Noster: * Impares nnptisp, et 
prsterea in villafactae, legitimss non 
possnnt f ideri.' Idem* 

ttfi omne rirut iotia viriimi adnixi 
effmdere] Ennod. Apolog. * Heic tota 
ingenii vela suip^nditis: heic resn- 
pinn cervicii, ft srccsin pectoris, 
qnidquid babuit flnminis nictns rvo- 
mnit.' Misere corniptus locns : ego 
tic legebam : Heie tota ingenii veia 
iniendiiie : keic resupina certice ex te* 
ceasn pectorit, qnidqind kalnUi /tuminie^ 
mctut eromuit : nec vel ita satisfacio 
mibi, nec plnt operae tamen restitn- 
tioni inip<*nU:iiii: non ent is Scriplor 
tanii ut sudoreni niereatur. idem. 

Gramdem ducem mox ia primcipiocom- 
junctionii notir^] Cato apnd Oellium 
\\ II. 6. * Prittcipio mnlier oobit BMg- 1 
oam dotem attaiit.* Utm» 

Pao. 61t Demiatai c« 
Fortean Id aotiqnU liBerlt iie ei 
mmu Stewedi. MaHt LipaiDty iai- 
w ia s — el an6. ▼*! aafcn. et mtk. Colv. 
Satit Dove, BCtdo aa aatia Latiae, 
* demittetD a c cB t a toffeiD * pio aobBUt- 
tero. Fortaaae fiaf a c ri b cBd — , 
qoo dicitnr BMido OBUaaariBa: aat 
Or»ciaaat AppoletBa: Bam Orvcta 
KoMm et dhadttefo aigaificat ot aBb- 
mittere. Caaaub. 8ie Scaliger legit. 
Lipa. iaumiaiai. Flor. iiaiinain. FbIt 
mAmimm, Vido 
Eimenk. FnlfU Ma. 
lig. f w i ai w i. Llpaiaa laBBiatBm? ot cer- 
te iBiarfisMBi TeriBa, aoltoaB voro ai- 
BiiliBa pntem. OeHioa lib. it. cBp. 18. 
< PetUlBs qoidam TribBBBa Pt b M. 
(ot aiunt) Catooe» faMco SdpioBJa, 
comparatiia Id OBm altqBO iMBlaaBa.' 
dee. Prie. Pro icarfasmB, qaod cal 
Ui Maa. et Edd. roliqBla, Scal. Elaa. 
et Flor. dedere emiaaBM. Wov. 
witiBm, proboBto Markload. Ib 
jecc. ad Ijt. Orot» tii. ot * aBbBiit- 
tere accBtatorom ' dl&lt otlBai Soao- 
ca Id aap. doo. cad. Ii^ 81 qoM bm- 
taadnm, aaalha laBBianBa» at * hmmku 
tero accnaatorom' apad Copltoi. ia 
Maxlmio. cap. It. 8cd 
deaitaswBy qnod idem aotat 
MiiasBm, et expriaiit Or. BolbAMBi. Eat 
aotem * demittero accatatoroai/ ia 
occnlto ioco enm abacoadcro» at os 
eo ImpetBm faciat: aic do Mdiia 
proprium ett Or. aoiiiiai fcwilj^aa, Ai. 
Xo^f et sim. cf. Schwcigb. od Polyb. 
111. 48. Operaram ritiaai oat diaBa- 
aom io £d. Cataob. J. H. ftiiarBB 
ttm] Olottae : ' twdtlk^ir^t idfrup, 8b* 
boroatut tettit.' Prie. 

Ltmge a tero atarraaaa] MiBae»Oc- 
tav. * LoBgo do ridaio voritotia cr- 
ratla.' Idao. 

Uii adkuc /eeeriiitl] 8opffa ■mboi- 
moa lefeodnm /fcitlia. Mbb. Bcae: 
et oddicit Mt. D*Onr. laPitb. odJUr. 
J. B. tftHua JfttUtM^ qpr. j APULBII AP0L06IAH. 8335 Idem Miooc* * AggredUr fontem ip- 
sum errorit et pnivitatis.' Prie. 

JEwttlu} Narratio brevia et diiuci- 
da, qua Rhetores precipiont : cui si- 
milUma est M. Tullii in Oratione pro 
Cloentio, qnam saepe imitatnm Ap- 
pnleiom moltis Teftigiis odorati su- 
mot. Sdp* GetU, 

NtmUmai Kbenier m ipto miaiis nuB 
fan imm dm oHbM] Nec mirnm, com 
vel intra loctoi aooicolum tot ad se- 
Gondat Boptiaa tronsirent, imo * tepi- 
40 moriti boato/ ot apod Lncannm 
Comelia. * Uoa de mnltis face nop- 
tiall Dlgna/ Li?ia Rnffina oempe, 
de qna cgregiam memoriam vide io 
loacripttonom Corpore t05. 5. Prie, 

AUeriJIUe tuo] Ergo hoc legiti- 
momi Oodcnd. m morg. Certe non 
Jottinianeo jore : talesqoe nnptias 
pioraoa abolevit Imp. Zeoo I. pennlt. 
Cod. de iDceat. nnpt. roonente Scip. 
Qentileyqni citatfratrero snum Albe- 
rkom Gentllem 1. v. de Noptiis cap. 
10. J. B. 

Pao. 614 Nika HfiiiM ^ut ex pa- 
famif «armi bemie ieeiatnenio reliciu- 
non] An de bereditate pateroa intel- 
ligit? Neqoaqoam. Patereoimeorum 
filiotfamiUas decesserat, et in potes- 
tate avi: Ideoqoe heredem habere 
noD potoit, nec bona propria, niti 
forte cattrensia. Diu enim post Ap- 
pnleU tempora nata illa jura snnt de 
bonit adventitiis, in quibus pater de- 
cedent, qnamvis filinsfaroilias, tamen 
non patrem suom, sed filios liabet 
bcredet legitimot. L. xi. Cod. de 
aoi» et legit. Novell. cxviii. Tet- 
tari eoim nec de iis possunt. Lib. 
nlt« Cod. de bon. qnsB liber. Qna de 
re ploribus exposui nnper in Com- 
mentario noslro, ' De bonis mater- 
nis.' Qnid igitnr ad Appnleium nos- 
trum dicendum? Exi&timo, patrem 
hooc defooctom habuisse bona ma- 
teroa, poto hereditatem matris susp, 
in qoa paolo aote Appnleii tcmpora 
Jot istod oovnm ab Aulooio constitu- 
tomfoit, otAlciato videtur cxl.peu. D. ad S. C. Tertull. qnae tameo jns 
toccedendi roatri IntettattB liberit 
tantum dat, non jus ea bona per filiot 
adquirendi parenlibut adimit Igitur 
de bonit patemit ezponamot,de par- 
te illa bonornm, qnss patri hornm It- 
berornm ab avo debebator, et civili 
et naturae jure. L. Qnnm ratio flf. de 
bon. damnat. Nam fiUI etiam vlvo 
patre quodam modo domini etse di- 
cnotur, ot alt Paolot io I. in toit ff. 
de lib. et pottom. a Terentio < Par* 
ticipet,' qood com iit pareotet bona 
partiantor, ot Cicero ait. Ergo et 
booa parentom booa filiorum qno- 
dammodo dici possnnt. Seip. Geni. 

Nupiia» vami» fnuiraHtmibuM eludii] 
Non enim*Tabnlae' nnptiat Contnm- 
mabant. Jnvenalit : ' Si tibi legiti* 
mit pactam jnnctaroqne^ Tabellit 
Non es aroaturnt, ducendi nulla vide- 
tnrCantta.' Fabiut lib. v. cap. 11. 
'Nil proderit signasse Tabulat, si 
roentem matrimonii non fnisse con- 
ttabit.' V. I. XXXI. D. de Donation. 
Nonnihil rero Ulustrat boc Adriani 
rescripturo : AtyoioJis ra^s yvimKhs 
T^y iwtboiruf Tou lHov vlov i^fnjoBai 
btt6 Ttvos, ain6i' tc vDttf tiuH' clrai, icai 
wphs oMii' iuf^iKtw T^¥ iwtdoffitff lipf^ 
tro/ro tiKXos. ietr^up^ yvfii 'Pc»/iaZk^y 
aMpf ytyttnia^ai, icai ^Arovs p^r tc- 
ypdipOai, ydfiovs 8i pii ytyoyitftu* pii 
8vn|9/rros olr ainittf ixoitT^at vihtf IHtot^ 
c2mu ircpl oZ iwpdTrero, bw6r9 p,^ cfi| ahs 
v2bt, ri^ iwtioatr iw^ios, Pric, 

Eo ad, dton] Ita verba interpun- 
genda, nec ordo eorom rontandus, 
qnod Veteribns non dispUcoerit isti- 
uKroodi vocum aoastropbe, * eo ad,' 
* ad quo/ ' ea propter,' &c. Siewech, 
V. D. in marg. £d. Junt. post. pnta- 
bat scriptum fuisse coad, pro foood. 
Non puto. Eo ad prorsos formatur 
ut quoad, et idem valet eo ud dum, per 
anastrophen, qnod ' adeo dum ' apnd 
Plaut. Merc. prol. vs. 77. * adeo dom 
peperisset :' pro qno freqnentins 
'adeo uftque dum' vel ' usqne adeo 
duui.' Tereot. £un. iv. 6. 8. * Usqoe \ APULBII APOLOGIAM. 8237 ' Ssvas iUe TQltas et rubor, qao se 
OQotra pHdorem niBniebat.' Idem, 

Pao. 616 FoIm if»e imduetua] Te- 
rent. Aodr. ' Nisi me lactast es, et 
falsa spe prodaceres.' Idem. 

Cmm dapeHu tahUie nuB} Sopra : 
<Cam despecta et dispendio boo» 
valetadiois.' Idem, 
. Supremojudieio] Infra : ' Qood ati- 
sam sopremom ejns jodiciom ooo im* 
pedisses^' Ammian. Marcell. lib. 
JLXTUI. * Sapremis jadiciis ordioati».' 
Uh» ▼. D. Qoemadmodom test. aper. 
«Soprema bomioom jndicia.' *Sa< 
prena arbitria' vocat Sextos Rnfus* 
V. Brissoo. ad lib. xvii. de V. 9. 
liiMi. I>< pietote «tia et eupremojwdi' 
cie] IdestyTestameoto: sic passim io 
Jlbris oostris. Dicitor et tupremMm* 
8tx« Rnfos, ' Ljrbiam snpremo Appi* 
oois regis arbitrio adsecnti snmns :' 
et elegaoter Imperator Constantinns, 
' Licitom sit, qnod ooo redit, arbitri* 
nm*' L. !• Cod. de SS. Eccles. Ci« 

• 

cero mirc dixit» Verrina ii. ' Eripias 
to volootatem mortnis, booa vivisjns 
.ommbos.' Nam volontas roorte cx* 
tiagaitor, et ambulatoria dicitnr ns- 
qmt ad snprcmom vitae spiritnm. L. 
XT.ff.de adiro. leg. iib. Qnnm his 
atatoi ff. de dooat. inter vir. et oxor. 
fted Tokiotatem iotellige testameo- 
toa. Seoeca ' imperia oiortDorom' 
▼otat* Seip. Geni. 

pAe.6I7 ComputMuii] DobitatGm- 
ter. Saspic. Ined. I. zxiii. c. t. ao 
tetupeUi ab mUqwa re Latioe dicatnr, 
qoare, iogcoiosa sane conjectnra, 
•aaplcatar eeemdeam. Apposite ao- 
tMi eemvdUy qnia obetinaia erat. Sic 
aaiM Cic. ad Att. viii. 15. * qnae me 
jeosTeUeraot de prittino •lato, jam 
.tameB...labantem.' Interimnooad* 
eo oaqoe mibi snspecta est vnlgaris 
lectlo» ot eam absqne omni anctori- 
tate motem. Compeilere alufuem est, 
mm n depellercy cogere, fitdfweai' 
'compellere molierem a vidnitate/ 
eam cogere ot a viduitate se coofe- 
.fit ad BoptUs. Sic iofra qooqoe p. 610. ' conversnm ab re nxoriA/ f arie 
tenurunt VV. DD. nbi Tlde. J. B. 

Quod quidem iUa ui /aeeret] Jadi' 
eium oerope, sive eleetionemf de qoa 
snpra proxiroe roonui oe remotior 
Syntaxis faceret locum de biato sos* 
pectain. Prtc. 

Romam advolafnt] Hic sontnns for- 
te obrepsit operis io opere ooo loogOy 
et, qnod roagis roirere, propagatus 
error per omnes editiones, quero tot- 
lO, eoi^eeiim Roma advoUnit; mater 
enim filinm ad Tripolitaos proviocia 
civitatem, (Eamy Roma sois literis 
evocaverat» ex Italia io Africam. 
Steweeh, Erat io omiiibos libris Ao- 
mant^ prorsos cootra ratlonem : pres* 
cessit enim panllo aote, ' ipsa de ea 
re Pootiaoo filio soo Ronram scrip- 
sit.' Ibi erat Pootianos : inde accep* 
tis matris literis <£am evestigio ve« 
nit : ac snspicio eit scripsisse Apo- 
leiom, AoiiM (Eam advoknrit, Casanb. 
Coq^esltM Aofoa edeolaetl. Fnlvius 
idem mox : ex /aiigatione itinerie ad- 
/eetue, Sciopp. io Symbola. Flor. et 
Roro. Romam advoUniif roale. £(• 
menh, Beoe Roaia est in Ms. D'Orv. 
In reliqnis et Edd. ante Catanb. Ro" 
mam : roanifesto errore. J. B, 

Spet in/aeuUaiibue matrie eita erant] 
Genns loqnendi tracturo aSallnstio. 
Catil. *Mibi spes omnes in roemet 
flitSB snot.' Ibid. 'Spes atqne opes 
civitatis io illo sitae.' Alibi: *Spes 
oronis In foga slta erat.' Prie, 

Modieum reUqnerat] Potest bcc lec- 
tio ferriy nerope ot fortonamro avi 
mediocritatem opponat onrus opn- 
ientis. Legebam nibilominus modifiii, 
agri vel fnndi nimiruro. Plaut. Au- 
lol. 'Agri rellqnit ei non roagnnro 
modnm.' Horatins, ' modns agri non 
ita magnns.' Cicero pro Flacco, 
* Volnbtis roagnam agri modnro cen- 
seri.' Oelliam corrigeod. potero lib. 
VII. cap. 8. ' De nuroero pecoris et 
de Doroino agri prsfinito.' leg. de 
modo agri p, Idem llb. zx. cap. 1. 
'Qold salabriaa Ofam est rogatione TAKIOKini IW 
ilU Stoteis dc jn^era 
fiMt*?* Pric. Pemaiil 
edeati mtdmm: m 
Oroaevio id GelL tii. S. 
iil flMdv ^irri* «td rogaiM 
vim declw, q«id lit mtdmm 
f aatnaewHCM^ J. A. 
flS. 
deCalflM: ' 
^■adnfics ie»tertism.* De viL 
la eap. 21. Pric ] « ■Mra jUr -itTfTf — f^ ddeW] 

fide, id est, ue ckirecnp^ ■< 

tUM pigsore, uae fideii 

icsM eleful 

lib. xxTii. C de pvobolioiL < IViio 

ceatma do kfo. ^i 

qo» ideo ei aoa coTi, 

fortBBOB ct laWfiofiM, u %t 

oUa cootioae.' Sic ei Padeatil- 
Uliberorui ovitai frcaltatet, ot m- 
pradictaM. JlmjUci, ett sola fidca. 
Feitai, " Mcraai Aatiqai diceboai, 
SoIbb, at attBC aienui adpcUaaras 
paraa.* Dixi de aiero iaipcrio ia U- 
brii Douru de Joriidictiooe. Sc^. Vov. Ete. Ti 
Gfltf . V. Voss. EtyaL ia t. J. B. Tocaraai ScriT. et Flor. 

Pag. 51b Ttmmrm MunloAai] Sk 
III. Mile»^ * Deaias«are coataMeli- 

aai :' qood aoaa Tocat * bijariaai dc- 

Torarc :' et ibid. ^ Tacitoi 

^tas iterare.' CUadiao. i. ia 

'Tacitiqoe lepaUos Sasptraat 

taft. iadifaanqae Tcreatar.* GIoohi 

ViDiioc. Ms. * Maisiut, prn tisore 

i&BnBanL' Graauaatki vctt. * Mai- 

ssrr. e^t ocralte et presM voce lo q a t 

qo^d ceUltna rtUs.* Pr«c. 
JftLf* yrrcmtifmeml Saspicor lefea> dil Aactor, 

4cTt iliiu* aapcias proei HMlti aa- ioicr pracaliMai Ma. D*OrT. 

»i «obcisdoa est ooarenos. Padc^ Qmtd ■fiiwi ■Mfavi] Em qaod 

tU;« aaprias a p4anbM proci» fusse rmi dinatl^iMr^g^iJLii. rMail 

rv|«rt^ias. mo aao looo dkit .\paL Dc ^ mim^ diiiaM Mpra. J. B. 

VM.K taMaUnspfMteMiscn. Hiiiiiiiil Hajat Uraiioaii plara 

>««d«ai pouu Sed fmi T«l|:ata amcapU Tida wfmii Caper. ObMrr. 

)«c^^|«u« pmst : ■tcilicii cM La. n. Ifi. JdM. lijiiiii orall Sm- 
APULGII APOLOGIAM. 3239 ton. Jalio : ' Neque loco, neque tem- 
pore «qnoy sed byeme anni/ Noster 
HennKgorae i. apud Priscianuro : * As- 
pera byems erat, omnia ningue cane- 
bant.' Pric, Addit, anni : quod Hy euis 
solet interdum accipi pro tnrbida 
tempestate, qualis byberno tempore 
•olet ts$e* 'Tempus anni' vocat in 
quadtm epistola Plancus. Hyems 
annl qno tempore olim inciperetante 
amram Juliannm, ostendit in Opere 
incomparabili Scaliger 1. ii. de emen- 
daf. temp. et in lib. iii. cap. 1. Sdf* 
Geni, 

Aioutui] BoMjBMpericnloemen- 
dabiiy m0§ciM§, Wowerins, Wower* 
0tfetim»f quod probo. Seip, Gent, Flor. 
adeeeiu»: male. Elmenk* Pontanus in 
AAalectis legit nbeeeiui, qnia iMexe- 
rat nempe ab Itinere suoy pergens 
Alexandriam. Ego Wowerii conjec- 
taram afeetu» probo. Seneca Epist. 
It. et Sidonius I. iv. Ep. 6. * Itinere 
oonfectns.' Oloss. ' Ktfmewomut^roSf 
Defatigatus, defectns : ' firauMK se- 
quentla etiam ' a. d. decnmbo.' Prie, 
PnibaUliter emendarunt Vulc. in 
inarg. Wow. et Oruter. Suspic. Ined. 
xziii. 9. et edidernnt seqq. Aifeetnm 
apud optimos scriptores diciturqnid- 
quid debilitatnm aut male mulcatum 
est : hinc ' aegra et adfecta ' jungnn- 
tnr Livio xxii. 8. item Oell. xiii. 5. 
' Aristotelet corpore vgro adfecto- 
qne :' et atlfechu opponitnr robuaio a 
Cicer. Catil. ii. II. add. Ern. in Cl. 
Melaphorice Seneca de ira 1. 11. ' Fa- 
bius adfeclas imperii vires recreavit.' 
cf. Pric. ad Nostri Met. 1. 1. p. snae 
£d. 6. Hinc a^fectu» ti adfliciu» cre- 
bro permutantur in Mss. vid. Ou- 
dend. ad Caes. de B. O. viii. 21. et 
ad Sueton. Ner. 16. Hic tamen concti 
Mss. et Edd. ante Vulc. sec. servant 
adcecim»: bene quidem de bomine qni 
cnrm advenity sed b. I. minus conve- 
oity quia ' apnd Appios/ &e, videtur 
jvogendom r^ ' decumbo.' Infra iii- 
tem snam memorat App. J. B, 

AHfuammuUi» dieinu] Florid. iii. 'Pott aliqnammultos dies.' Miles. 
IX. ' Post multmn equidem temporis;' 
fors : Post aUquammultum e, t, Pric. 

Cirea amorem caUide'\ Speciosa est 
emendatio V. D. in marg. et Srbicke- 
radi colide, nt eaiere in agendo, et em» 
lide agere dicnntur, qui stndiose et 
curo mentis agitatae calore agunt. cf. 
Ern. in Cl. Ctc. Qood quia saepe in- 
considerate fit, hinc ' calidum con- 
silinm ' dicitur intempestivnm. v. ad 
Met. 1. 1. p. 70. a« ubi videbis qnoqne 
confnsa caUdum et caii, H. I. tamen 
retinenda vulgaris lectio. CaUido 
omoia faciebat Pontianuay qoibnf 
amorem Appnleii In Podentillam ac- 
cenderet : qoippe etenim videbatur, 
dcc Pro amorem Ms. D*Orv. mioo- 
rem, J. B. 

Domas /ortunam'] Livius xxxvr* 

* Etiam fortunam domns hoifhoot.* 
I^ic, 

/orernff oa4sf ] Lncretius I. v. *In« 
voraia qnae snb verbts latitantia cer- 
nis.' Oellius lib. iii. cap. 15. * Invo- 
lucra sensunm' vocat, et ' Verborum 
volumina.' Phaednis,' Verbosas stro- 
phas.' Plautns Cistellar. ' Orationem 
intortam.' Oloss. ' 2vrwrpa/jifi4ini 6fu- 
X(a, tortiloquium.' Idem, 

Pag. 519 Converaum ab uxoria re] 
\mo averaum, si satis ego sanus et meae 
spontis. Caeaub, Avereum Fulvius, et 
infra non formoea jmpuioy aut pueUa* 
Sciopp. in Symb. ^lr^ffKJ» cum Ca- 
sanbono lego. Terent. And. * abhor- 
rentem ab re nxoria' dixit. £t Hecy« 

* cui abborret animns a nuptiis :' qno 
signi6catu apud probos auctores ss- 
penuniero legi aeersMM, nemo tam a 
musis aversns qui negare possit. Lip* 
sius tamen vulgatam lectionem sequi- 
tnr, nam, inquit, qui se avertit, se 
convertit Brant, Flor. coarertKjna. 
u, r, minns bene. Etmenh, Elmenhorst. 
cum aliis Casanbonum secutis, aeer* 
»um legnnt; ego nil mnto. Olosssa 
Bourdelotii. Ms.iiMrsa,cofiefrso. Prie. 
Convertere se ab aliqna re dicnntnry 
qui ei terga daot, eam fuginnt. Hoc 8240 NOTiE VARIORUM IM wtsn eredo dixisie Aoctorem cm»er* 
SHBy qood propterea, invitis libris, 
MB aoto oini Edd. Volc. lec* teit. 
Wow. £lni. J. B» CMVcmm mb rt 
mwmim} Terent. Andr. ' AblMrmitem 
■brenoria.' Libmnios SopUtt. *Ex* 

C^th Mfifln poMupcr oMownmf ^iv. 
■yeoMoi olCcruSy fftm typcnaidoMj Si* 
sb9» et atignnienti et artificii ea npnd 
PoeiMi prvcipnnni, £n. iv. * In- 
dnlfe Impitto» censsasqne innecte 
Mo r nndi, Dnoi peUcodesoevit liycoss, 
«t nqnnsns Orion, Qaossot»qne rotes, 
ci Mn unctnbile cslnni.' Verbo An* 
nd Didsn to s ffineooi nd?e- et fccstiof] ScoL e con- 
ji«^tBrs Vnlrsmi nurfinoli edidit Sgr^ 
fw «atef iii^cstes, enoK)ne secnti snnt 
V«f«r. Etan. ScriT. qni ailii non per- 
«iiodcBt. De Sjrtibns. bestionnn 
l«s«wTa fprocissiinisy vide Mitscher^ 
licli. od Horst. 1. Od. H, ts. $. seqq. 
OBoni oatem tt^eme nunns sseviant 
W«tisr« qnsni »sute, qnnndo cnlor 
et K4ti* enmni rabieos accendnnt, (cf. 
Virpl. III. Ge. ts. 4IS. seq. et de 
leonibni .Asssn. Marc xviii. c 7.\ 
nltera ipsi opperienda erat bycass, 
qnod »0001 ^male Edd. Scriv. Altenb. 
Bip. iAa> ipsi infirositas exenusset. 
B<Hsr iiaqBe Mstorani lectioneni re- 
vocatii Flond. ^. fi. FrtfUr SfrtU 
«■rwj Recte ; nnm qni ex libya ter- 
rwtri itinere .Euptoni cooiende- 
hant, MBnino necoiM babebant banc 
S>rtiB prrtmnHre, Ijmdi •eriptioMM npnd SnSanni. 

do Arabiss et Syriso qnttMssdnni locts 

leglnina. Scipm Genl. 

^% -_ • • •■ • A # • 

ort] MnnMder: 'Ar V^ t^ MAmw 
tbn$mj^^l V.qMdeM^ 
SnloBos. nd Spartlnn. Prsc 

lislirsiq Fnctn v«k est n dnobnt 
ndvnrblU InUnm nt<lt .* bm MCMini 
aliU logere. fltip. Omi. Mnlo: vid. 
Pric. Mt et VnsB. de AmL rr.». 
J. B. ImUrm. 1r v«df^ OMtilU 
MlliU qnaM heie loglMe nsnMinst : 
ntitnr toMcn PlantM Asin. Cnpt. bis 
MinbnnM, etiOM Cntn npod OelllnM 
Ub. ui. c 7. FIMsMMt «t de vncis 
co Mpoo i tioM MeM Seipio ; terMinnlio 
nnlM loenlis mm nol» MeiM d^xnli^li 
nst: sic npnd PUft. « postibi/ k. e. 
pnUire] Snpra: <AbMM trlenninM 
nst qMM prinds diebM qnilMs 
^jMroM pnblicn dJMfrens, ' 
< PnstnlontibM unieio* qnod nlt, bn- 
bet id coloris s pn eleM . Volnit (pnto) tu Mw^ Horat. 'Si^ per Syrtes 
it<r »>t wwsir .* IdfM. 

pr^mi^w'! IV terrtstri io Africn 
S>rti oape, q:«sr maainie Mtate ase- 
likrBJa, c«m pr\«pter areMmM et sa- 
IniiU trmpe»tairm, qBOM »stBM Ap- 
y«ilMiu vocat» tnm prapter bestins, ot 
mt. > »de bnjns lesiMfift flijrtis d«- serere snstinnit. Florid. nr. * Tanta 
MnlUtndo nd andiindnoi 

nt potins grotnlnti Cnrtbnglni dnl 
qnod toM os nll M enMfitinnls 
bobeat, qnaM excnsnm qnod Pbiloia> 
pbM BM iccnMscilM dissertare:' boc 
scilicet SopbistarMs nmt, qni wm (nt 
Pbilosopbi)|id»«ev,sedl*ftsi|>'ipcc- 
tabMt. Qlois» : * li#ir i^i , disertor, 
sopbista :' cfo lefoadnM pnto, Dm- 
Idem. 

liycBli nlskiiafi PM ili i B m «m- 
1] Panlinns Epbt. IS. * Tratis 
inteere penitns ngosinibM In oMplis- 
siMOM glorioai Pntri BnsiicnM.' 8i- 
doniw lib. y. Epiot. 17. * Popnhn in- 
gew sein ni nt^qne, qncM cnpncis- 
simn Bnsilicn nM cnpnret, qnoMlibet 
ctMtn diffnsis cryptopnrticibns.* /d. 

Cing rncnCimimo «ioi, 4*- neclomoBl J 
MUeiw III. ■ Cnncti MMon a tocc Sa- 
gilMt.* VirgiL iEn. n. * UnoqM om- 

* Cottva* APULEII APOLOGIAM. 8241 

ntt tecltmationeA ' Tocat Sidonluf teftas existimein voces istas peblicas 

lib. I. Epist. 0. Cassiodor. i^^iS. ' Di* non bominum este t ed Oracali potiue 

cere nno lono.' Plato de Leg. i« Mif nancupandat.' Prie» 

^Mf y inU 4C Ms 9T6fufros trufn^mrw. Si tgo nM nolim\ Cicero ad Attic. 

Lndanua Zeux* ^Ey, md rh uJlnh «iviat- lib. xiii. ' Prozimia tois literis te id 

Dio \n Pertinace : S6pM/««r non nolle agnovi.' Ulpianns 1. 1. § 1. 4KfU§9, At niB ego ineptns qni vel et 2. de Tribut. act. ' Non enim velle 

pmxilla h»e in eo Argnmento, quod debet Dominus, sed non nolle.' Ca- 

librU seplem ' de Veterum acclama* tnllus : ' Qnas tn Tolebas, nec puella 

^dBibuB' inscriptis, adeo accnrate nolebat.'* Nonnolle' valet pati, non 

perseqontns est doctiasimns ideinque contradicere ; atqne inter tw/le et nolU 

amlcissimus Bemardinu Ferrarins, qulddam medinm est. Qaidam aon 

«ojilsiiistroctlisimamDactyliotbecam vtUe putarnnt medium, perperam : 

•tiam expeetamns jam qnotidiOy nec nem inter affirmativnm et negativuro 

Don alia cnm ab eruditione elegantiay qni constitoere medium volet, opor- 

tvffl ab Argumentis. /dfm. * tet ex negativo snmat, nentiquam ex 

pAQ. 580 A priiici|it»] H. e. publica affirmativo. /dm. 

inaaeelamatione:nelongiusbocprin- QaeiiiaiR mUd aoU ntl] Locus cor* 

dplnm petas. /dfm. rnptissimns, et quem frustra fortasse 

GraanMiM fMkm vocit fro diviMO speremns sine llbris posse sanare : 

Herric. Altisiodor. de vit. mibi certe o&ic l^onrdr. tamen qiiod in 8« Qerm. lib. ii. ' Popnios in comona nobii est, vulnui ita obligamiii, ut 

vota mentea Adipicereiy ipirante aliqua sit lententia, ^iioiiiamiRiAt lotf , 

Dto** Naxariui Pansgyr. ' Sed neg- «i<> renmi omiitttm ciiram cnderet : ooii- 

lignotnrpr»ronlahominum ubiqn»- >ldere %€$• fore^ ui id dnui neipiam* 

niBtar Jndicla divina :' quot verba, Vox erederei com depravata, tum loco 

lot menda: lege» et Interpnnge, Si n. mota fuisse videtur. Mnlta in om- 

p. &. «• punemiMr ituHeia divim t Apod nibns scriptoribos ita oorrttpta traoa- 

Sjimnacli* Preibyteri ad Imperr. positione verbomm : atque adeo ve- 

HMwr. etTheodoi. * Venerabilem vi- nit in mentem loci e PlantinaTrncu- 

m Boallaclnm acclamatione totiui lento, qnem ita perturbatum in om- 

P9ffdif ac eoBienin aMlioruni civita- nlbui librii vidimui : * pro Di immor* 

tla aaiemimni/ dec. qnam elicfioncM talei Calliclem nideo lenem, Alteram 

atatifli * divinam lententiam ' vocat : tonitricem, alteram jlncillam inam 

«tCMitlBeDter,*Dlvinameitqoidqnid meui Qui affinii fqit, ancillai duaa 

tiBtoram fimat electio.' Iteram in- comtrlctai ducerer ita enim reititni 

twallo mlnimo : ' Preibyteri omnei debet : jiro JH iKAnorUda Col/iclm 

■ J eiBB ty qnl volnntatem inam h. e. rM^rt oemmf Meut pd ojfiniB /kU^ ea^ 

DbI JBdielnm pmloquantnr.' Anai- ctiki daoi constricUu duare. AlUnm 

tBllBs Bibliothecariui in viu Valen- tonsiricim hgitB^ mUeram ancUlammiam, 

tlBl : ' Coliectli in nnom venerabiii- Casanbonni. Flor. et Aldoi, riram 

bna Epiieopia» et glorioiii Romano- eimiiwii ccmjiden me d credcre id amii 

nimprocerlbm,ODiBlqneamplo'(ma- reripicwi. Elmenb. ExhibBlmni mn* 

Ifan mmpUe) * Urbis popnlo in Palatio tilatiiiimi bnjui loci eam lectionrm* 

Lateraaenai, nt qnod Jaa cordl c»li- quam in omnibni fere cniii deprelieii* 

tiu revelatnm tequitBr omnei tene- dimui» ut noitr» cnai aliornm con- 

banty In nno multomm lonitn reioni^ jectnrii faeta eoUationey faellini di- 

fety' dir. Latro in CatillB. * Ii ra- ipici pouit, quii melim diviBaverit* 

iBor ipanni eit de moribni Catilin», Camnb. QBoniam miU »oU aU rerum 

BBqBBBbiqBeopinio pervagata, qna- emniBm CBrom cmdirwl» c en /Mi re 9m IBWTX H IH 
. XXII. « p«rtt» («^) «^ APULBII APOLOGIAM. 3343 

pellator ocnliis : nt 8icat ille diiabut qaid, Scc. teinere diceremns.' Coii 

palpebris velut in qnadam conclavi pleriqne omnes, ta eotupcctum: levi 

clausns est, ita et virgo prxniaoeat.* errore sane, at qiii indnxit oonnulloSy 

Olot8« veteres, ' Pupilla, K^fn}.' Ho* qiiornm nomina in bis literis lumd io- 

mero Iliad. e. yKtiyi dicitur, et ibi celebria sunt. Si nos obscuri tituba* 

Eostacbio k^, wa(fB4rost Kopdffioy di- mns, dabit veniam lector, nonnnm- 

citor. Nibil igitnr mutanduni. Scip, qnain ipsi nobiles vel in scnpillos im* 

Geni, pingunt. Pric, Ab omni contumelia 

Meiioerifacie] ' Speciem tempera- abstinere debnerat Floridns, qni ubi- 

tam ' vocmt Folgent. iii. Mylbol. Nos- que ad banc Apologiam Pricsi notas 

ter, Miles. IT. ' Temperatam formosi- compilavit. Conspecta est in Mss, 

tatem.' Enripides Merptaif x^' ^n- conctis (nisi qnod in Florent. et 

nias 'formaui statam.' Pbavorinus D'Orv. contpeeii) et Edd. Wow. et 

apud Oellium v. 11. * nxoriam.' Pric, vett. omnibus ante Vulc. sec. in qoa 

Ad oImwi coadtiioxm] Infra : * Lon* Scal. e Vnlcanii conjectura dedit coa- 

ga dote, et moUi conditione :' propria ceptoj cnm Elm. et Scriv. Possls eti- 

eonnabiis vox. V. Coivii Not. Idim, am divinare cottfesea^ de qna voce vid. 

Neque pro amico, neque pro PkUoeO' Arntxen. ad Lat. Pac. Paoeg. c. S9. 

piko/aetunuk] Sallnst. Jugnrtli. ' Ne- et 41. Cenepecla pro spectata, vel 

qae proxecto, neqne pro bono factu- conspicaa, manifesta, non prorsus 

rnm.' C»sar. Bell. Oall. v. * Nibil damno : qnia tamen in Mss. hsc voz 

bnncseseabsenteprosanofacturnm.' distingui vix potesta eompecta, i. e. 

/dem. de qoa inter illos convenerat, qnod 

Verhigeratum] Onomast. vet. ' Ver- h. 1. raolto melias qoadrat, hanc cor- 

bigero, koyovot&,* Olossas Ms. Cl. rectionem admisi cnm Florido. J* B. 

Boordeiotii : ' Altercator, iigat, ver- Qmdvie pati, quidvie faeere] Milea. 

boaatnr.' leg. A, litigat, terbigeratur, ix. ' Qnidvis facere, quidvis pati pa- 

Idem. ratus,' et io Pbaedone apod Priscia- 

Pertuaderat idem Ponlianue matri niim, * Sic agere ant pati.' Horatios : «I me omnibut aUit uudlet'} Infra * Jubet qnidvis et facere et pati.' 

ex literis ipnis PndentillaB : BovKo/U- Pollox Oooraast. iib. vi. c. 89. 0<^ff 

wnff ydppM &' &t flvor ahias yofnfiriyeuy iraBtiy 949oi§y, ofhe wowuf ixvfi. Imp« 

o^r^ rovroy fvfio-ar iun\ itdrrw alpettr^ Maouel Palssolog. iv. Orat. HaBw 

9ai, &C. Idem, iroy Ariovr, ica2 irc£v9* ^fioS ^uarpdi^aaBai 

Pag. 621 A c&ntpectafide'] Forsitan irp6ewpuoi, Jolian. Orat. ad Atben. 'O- 

« cetupectajide, id est, corapacta, pro- n &y ^ roif 9coIr ^tkov vdrx**" ^ vpdr* 

missa. Sic Depectos et Depecisci rw, Pric, 

iofra. Colv. Colv. < Forsitan, a com» Qui nmtiim naKiii in territ vilierem 

pectm :* bene. Brani, Kom. contpecta se, ifc.] Senec. lib. iii. Contr. 17. 

/. Florent. cantpecti fide. Elmenb. < Deduxi ad voa reom, omninm qnos 

Libri nonnolll, a concepta fide. Col- terra sostinet nocentissimom.' Sal- 

vios tentabat a compectafide: at ea lust. ' Jugortba, liomo omoinm qooa 

lectio qoam posoimas vera esL Ft- terra snstinet sceleratissimos.' Plaot. 

det cantpeeta est comperta, explorata. Pseod. ' Quaotom terra tegit homi- 

Scriptores voce solemniore tpectatam num perjnrissime.' Idem. 

vocant : talis hoc osque fides Pontia- Pao. 629 Calumniee fomaeula] Ut 

ni foerat : contra apod Oellium ' io- apod Ciceron. pro Rotc ' Officinm 

eoospectom' pro incerto, non probe neqoitiae.' Zosimnm, 'Efiyaariipta 

cognito, lib. zvii. cap. 21. ' Ne io amo^ammy, et Boetb. do Consol. 

sennooibos forte incoospectom ali- ' Sceleratorom officins.' Sidoniaa 3IOT^ TAftlOftlTM 4eCalai. 
9d Pfecmii Pswf. e. 
>>«t fMtct piirtJMt, t m 
np:cat : 

1] sractu iT. * 

^Md fiafetlBa Twhm :' 14 t%U virfm 
ii iacitMdvai. Ptiai«s Ut. Ttn. c 
IC 4« cft«l« LMsis : * la priacipte 
tcm Terbentvr : iacreacsto tergm 
cea q«o4Mi JacttiMfte fiafeBm* 
tmr.* Hesiedms ia Scmto Heremlb : «ly prm * lafmi' Wovrr. ip^iat >Hm$ma od 
tbeatralea, qmo receptmmi facc et flo- 
felk) pofmaatet iadtare. TertmUia- 
mas a<i%ersms Gmosiicot : * C»stms 
diluiiaBt, lU^U diUceraat. Neao 
laaem ofomis prvsidefli smfiBmverit, 
qmod iKMuaes TioUmti» objectat.' 

Eti €nim •■nnni litnam deftei^r] 
Dt^tctm^ id e»t, • tmrpiter pmctmSf' 
ioqait Ulpiamms in Ufe iii. ff. de ca- 
humoUt. Qmod iaprobat Hoiommi. 
iras, et alii, qmod et booeste qmU di- 
cttar dopacisd; UlpUmmai amtemi md Bb. 4e dofmf Plmfli,tittad 
•avUi et ad fl m a nm tvpm aWmi — te 
re obscema. 8ie at Mtaadi vctbmai 
ia boc msmrpatmmi ap«d Sm ct aa , Do- 
atttlaao eap. tS. Brmi 8U Ifstl et 
editioanca. Ciiamb a — ■ fm aimiB ai. 
f«t Ucat Ufit. fiUwmb. N e aaqmtre 
Wrms doctma iip am a m tti Imow et Lo- 
cms: apta cmmi prteU vos lacmt et 
qmsesmaiaa iajmrU asmUret. Safte* 
ca lib. ▼. cootr. t. * Bf eretrU ▼eeaU 
et, ia coamaal leeo atetUtl/ Ibid. 
* DedacU et ia Up am ar, accepUtl lo- 
cma.' Prk. In mbdltU pUrmaqoe 
locU fameaa Maaa eeaaUl : v. ▼< 
Ety«i.v. *| APULBII APOI.OGIAH. 3245 aoo male fonan quis dixerit locoin 
abdltam et tenebricoiqnf. Sed lui« 
trii et giweit jnnxiMe Aoctorem, re« 
ligionibni mire deditnmy Imd mentio^ 
aem» eqnidem non ^redam. Ezpr^- 
•^ lnm«n Casanboni conjectnraro 
8c»L et Elm. cnm Edd. Alt^nb. et 
Bip* Minnf etiam se commendat 
Brantii commentum. Meliut Vulc. iq 
marg. loodaf. Sed bene ta habet vuU 
garit lectio. Leca enim tnnt idonea 
labotpitiit condavia. Hinc tolem* 
nif formnlat' loca et lantia alicui pr»« 
ba^' f • Ond. ad Met. iii. pag. SSS^ 
J.B. 

OmH» proMi pdhm nohui] Ca« 
to: 'Stnprii intercntibnt flagitatnt/ 
Qood antem Appqleiiit non contentui 
dktre, Htfaf, addit ptilmn; intelligi 
Nnlnit enm paUun et qnati in for* 
niee pffeatitiite. Vetnt interprei Jn- 
venalif la Satyram* ii. in verbo 
Peribonini : * nomen/ inqoit, ' Archi' 
Oalli einmdi, qnem Magulum con^ 
tpieatnm dicimnt, qui publice inpn- 
diclliam perpettnt ett :' forte» pra- 
/emm ni^ tcribendnm. Seneca de 
Profld. cap. IV. Mnterim in nrbe 
•erfoe etie prprcitot et profeisoi.' 
Be qvo more dixi tnpra. Seip* 

CMfU diformaretwr] Lactant. de 
Opif. Del cap. 7. ' Quanta in eo d&> 
formitu fntora ettet, ex calvitio ap- 
peret.' Sueton. de Domitiano, * Cal- 
▼Itio qnoque dcformit.' Pru. 

4deifRie tq/Ma wmrigeru»] Donat^ 
ad Terent» ' Merem gerere lenoniom 
et meretriciom nout.' Afraninsi 
' iEtaty e| corpnt tenernm| et mori« 
getatlo.' Jdm, 

Wlfndlf /etaltf fawffif et enereu] 
Milea. i> * Exottem et rnervem tal- 
tmienem.' Minnc Octav. * Enervii 
bbtfle.' Oandent. Brixient. 'Get* 
ttti colubrini x' de Lect. Evang.Tract. 
%. iiem. 

/n keifi eimmmUUpia mme e$t] Jul, 
Finnic de Sylla 1. 1. ' Senex exole* 
tnt, alleoa fsute» flagltia corporii dc- tinebat.' Seneca Epist. 122. 'Ciim 
illnm contumeIi« sexus eripnisse de- 
buerat, ne aetas qnidera eripiet/ 
Oregor. Nazianz. Orat. 40. Altrxphw 
pip r^y iiXMtoM vupwcfidfftUf /4 irapcucf 
pdffmikriiv ina4\yuaif, Salvlan. de Gn* 
bem.lib. vii. ' Ab nsiUta impnritate 
nec miseriarnm egettate, nee vita 
extremitate revocantur.'^dfM< 

Uxor Upa] L^pa nt plnrimum tig» 
nat meretricero» at ne cni bac ^rte 
imponafnr niinnt cauto, sciat non 
ubique occurrere eo tensu. Specimen 
e Prudentio daront (qnem eadem 
opera emendatnm imut)* Loquitnr 
de Priapo priore contra Symmacli. 
libro: 'Scortator nimint, mnltaqne 
libidlne luetus Ruiticnlat vexare In* 
pat/ Legebat Gatp. Bartliius, L«j- 
Ififio^: bona conjectnra quidem, si 
belc iMpa meretrices estent, at uon 
ctBpitte videtar Poetae nientem. Prn» 
dentint Lapaf vocat agreites et roon- 
Unat pnellat, attnetas pecornm pas* 
tui| et id genns animtiinm. Fasti 
Sicnlit len mavis, Cbronicon Alexan^ 
drinum : Slr imlwyp^ fiiv xbpoar (*Ira» 
yJMf) "KyHuhaa meJ^Qvaar %m iprt r^ 
fiatnn^&as r^ wpSfiaTOf itt al§\ r^ fiiow 
cal ripr Zuejfmyh' ix^^as lurk rmw ix6* 
ym,Kairmw\6Kmw. Cedrennt: E^ur^ 
ro tk roh iyxt^piou Kima&oM rke roia^ 
rof miAci^ ywautas, SiA rb Mwqm iw 
rois Bptvi /leriL Xiamf Zwrplfiotw. Ita* 
qne ant mntandum nil, ant lefendnm 
RarieoUu. Prie. 

Deperduiat] Ald. deperdmtt : Bat. 1. 
deperdmmt, Lego, deperemt. Non so* 
lum olim juvenisy vemm etiam nnnc 
decrepitns senex RuffinniitU ttnpra- 
toribns suis amatnr. Colvp Equidem 
neque istam iectionem satit concq* 
qoo, neqne eonim emendatioacm pro» 
bo, qui legunt depereaat : id enim 
plane contra Auctorii mentem. For* 
tasse seribend. ^at tiltoN dt ptrMnl 
nmlta faaf .* ^mi, non nt apnd Coreicot 
in bac locutione, pro ntinam: led 
pro qnare. Coffa^. Decem et amv 
piint anni innt, qnum in margine mel srorr^ VAftioBUM 19 
t% Mare. TdL 

if^Mm vvcca ati^bet. Oif cl re- 
fttit«tMi t J. Scftiifcro BeMiai Calvl- 
liABO carmiai ia Geliiam, c«ai a^ 
pUmM Adr. Tarsebw bb. xxi. Adr. 
ca|>. 17. iBtelti^ e< boc «er^«a 
p«to, qvod ooB expresse Tiboltei 
Ub. IT. fis. ad PrUpui : ' InprobM 
ot M qoift MttniB «iolmt m^lu, 
HoBC to, ftcd ticeo, ftcis poto qood 
ft^iaitor.' Brmi. Dt ftt d mm i, Sic 
Flor. oUi d^prrdnl el drpcrdcaf. Colv. 
4er«rrmmi. Elncnb. EoroB, qoi trm- 
diliftsiaMi isiuB Apolofi»«i boIU il- 
UftlrmmDt, tii nnoin el altemni re- 
pcrifts q«i oon beic pro modnlo ftno ftC 
cxercnerit. CoU. dtfertmui leieit, nti 
ct Briisoniii*. Ca^nb. Qui isimm di 
ftriuimt Miilln imnt. Srbot. fvi tftlani 
Mipcnrfainl. MmUm» Itvmmtfifc. Urnnt. 
drpfnerinl. Pootaoos, \l ower. Gen* m Qmt imim, #c PartiM vidit id 
SckoUw Nod. CScma. rr. IS. qni 
pnnlo afiler Astiafsit: ro«f 
^^ 4^. enotiaMtar mntim^ 
•dii ct coaieatnt plean. q«« nbrvpla 
fncrmt per indtgMtlnaf Dii prr- 
dntnl kgi Tolebnt eti— ScaL pte b nn- 
lc V. D. in BMrf. Feraml» iiCai Dii 
prrMnl plnrm exeaipln Hde npwl 
Scboii. I. c. ct Ton fnt Ibid. rit. EmiI 
Tdcpb. ' Qni iSn Dii 

•ctnftaiat mIo :' pm qi 
Cod. A h a el nf— . «t. Inp rii ii 
freqneautn fnt la laprec»- 
▼. GreMV. nd PImMI Me- 
nscha. iii. 1.6. In tmmrg, cd. Jnai. 
post. legitnr fnni l Hw nr pi r d nin l . 
J. B. 

HMftt aar. pnffmi^ <•(] Vid. as- APULBII APOLOGIAM. 3247 

ootamenta ad Minntiaiii Fclicem, c. conhtmeUa vtetigaUi ed] Seneca lib. 

9. ElMemh. Add. Cic. ad Div. ix. ii. Controvera. 7. ' Contoroelia pe- 

SS. * Si didmniy ille patrem itrangn- netraliam roeomm.' Alludit ad vec* 

lavity honorem non praefamar : lin de tigal meretricinm, qnod Athenia ven- 

Aarelie, aliqaid, aat Lollia, honoi di solitam. JEschinei in Timarrbnm : 

pnefandni eit. £t qnidem jam etiam KaSt liecurroy hnaur^ 4i fiavkii wttKurh 

noii obscena verba pro obicenif snnt. woptfuchy rikar ical rohs frfnafUvwt rb 

Batoit, inqnity impndenter ; depiit, r4xos rtnro aim Mtwy k^ iuepifiSs 

mnlto impndentiai :' qai locas expli* dSlrcu roht rairjf xp^M^vf rp iff^a* 

candnt e Plinio, Hi«t. Nat. zzviii. aUf, Et ab hin patodidicere Romanl 

T* ' Volv» morbo strangnlatas respi- quidam principei. Suetoniui in Cali- 

rare/ et zzii. 18. ' semen nrtica gula : * ex captnris prostitotirom 

vnlvat itrangulantei aperit :' et tom vectigal instituit, qnantnm qunqne 

aiiyrid qnod vitioinm ant delendnm uno concobitu mereret.' Intendit 

imtabat Ern. fortaise bene te habet, Caligula, et exoletomm etiam, ot de 

hoe •enin: 11 didmui, alifaid stran- Atbeniensibni memoravi, vectigal 

gnlavit Aoreliam aot Lolliam, honoi exegit. Manetqoe ad haec osque 

prttfandoi est, qoia, aHipad dicentes, tempora (o Probnm !) fedissimum 

rem obscenam Intelligimns. J. B. boc, nt andio, vectigtl Romae. Seip, 

JanMa eak, prop.] De more aman- Gent. 

tlom amicarom jaooam polsantiom, oitm §olen auo] Usos, ot opinor, 

▼olfrangentinmfVidePlaDtomPersay Plaotino verbo, $olere, qnod obscoe- 

acena SaHa Aihenaftfe, Passeratiom nam, et in re Venerea asitatoro, di- 

ad Propertii librum i. Elegia 16. lib. versi jam monneront. Scribo igitor» 

II. Elegia 5. ElmenK D*Orv. a jan. oUm $oien$ sno. Stewech. Lipsios, cafe. pr. J. B. $olen$, Colvins. Flor. oKm $oUr$ $no, 

CanHdM evreamatr.'] Persios Satyra Elmenb. Mss. et Edd. $oUr$^ qoasi 

▼• * dnm Chrysidis odas Ebrins an- lolertiam Herennii Rnfini significare 

te fores exstincta cnm face canto.' volnerit Anctor, in excogitanda que- 

AristBnetos libr. ii. Epist. 19. I^ stnsfaciendi ratione: (cf. Ind.)non 

yhp^ % ^amaffiaM tVhp, i watZiffKri aaff tamen placet hoc, tnm propter ipsam 

fcvor olk ^i^f^ 4 wfh 9vpaff Mptoa vitnf^ oolertia mentionem, tnm propter seq. 

mI tioari^f Mp iitov pJrtt» [amftaarmif m^^i prsesenti tempore. Lipsii con- 

hnpvftMoyiUtmif] impi Hicrttp, oba 6pap, jectnram amplexi snnt Cas. et seqq. 

iMk*§irap,iXe6$epoiyiipolar§imwolwal' ot sit ^otere, stnpri consuetndinem 

ftut aal YtXf r, ical fBeiy r^ BiXom i{f • babere ; qnod qnidem ut vidco ali- 

arttr t^ r&r Mo^at ^tar^ftm ^8or, liira qnoties boc sensu usnrpari, ita, qno- 

mU ffotp%Pos yXmuoM A^lrrct ^«r^r. roodo h. I. qnadret,nonvideo. Diei- 

iAafi^ ^^^9 if woSs heliKotts i Kwtrtiftdini, tnr enim toi«rr ocai: sed soiere absolote 

ah ydp rif w4os ttffirafiiarpwxos fri iv hoc sensu dlci posse, vehementer du- 

AawXp rp Mpry wiKat voeffk EUoienk, bito. Sane h. I. dnrios dictom pro, 

VedHgaUa'] Pric. ad Met. I. viii. p. qonm olim sua tnrpitodinis patientia 

tw Ed. 168. Icgebat veetigal: sino qussstnm fecerit, nunc etiam conjugis 

caosa. Feeiigaie non tantnm id dici- corpore meret. Qoare seqoor qoi- 

tor qood tribotom solvere debet, sed dem Lipsii correctionem : cetemm 

et illnd, ex qoo reditos capiontnr: acclpio $oien$ vnlgari notione, hoc 

qno sensu * eqnus vectigalis ' est sensu : qnnm dndum jam soleat suo 

apnd Cic. Phil. ii. 95. fortasse et corpore merere» nnnc etiam conjugis 

* vectigalis libertas ' apud Tertull. corpore meret. J. B, Otim $oiens 

ApoL 18. cxtr. J. B, Ita ei keti $ni $no] Mfiu, ct hoc obsccenum ver- HOTM TAftlOKUM 12f €«aUiUt J. Fr. Orwov. Sytt. 

Ovid. Art. Aa. i. ▼•. 4Sft. 4e 

inviUBte ad 
«fti M eMe doeii, qeet dei. 
; Littere 
, m^ di dici t i e JB^at :* ue 
iM lnMd— pate; 

ita expttcet Oreaev. Et iMtile 
vei MSiea ett, q«od 
^y.i I^S;^ c»Mcel«^* Maniilis : 
* Nmk tr.N«» kjiWt# «cft&ji, ied altik* 
^«'•rot ls>t»t. L\w * merww ecct- 
|Mt. le c*»*c«W ^meit.* CiJr« 
l^ i«M W 4iiir. flvMrwc] Pie««, li 

m afater, tire a eeadecterr, 

a eeadecte. Ideeqae iaeertU 

kmt pencribi et eaverl 

dUL Qae pertiaet ve* 

preveran ex vena oepaedit 

h^ liiaieli «a 

paredia etioB «etas Phi* 

•t refert ia BiblietlMca taa 
aa. Qaed ita vertat, ' la rioere 
adalterqaedjeraveffit.' Jare 
Ita f— — ett, at deprcbeatat 
adaltcfio ai dcdit» Tal pfMitit pe* APULEri APOj:.OGIAlir. 8249 ciiDiciii, mehiy ne ocdderetur, ant 
Tloeiretor, ant proderetnr, babent 
Qnod metus eaassa adion^m, Lege 
VII. ff/ ilto titnlo: eondlctioiiem ob 
tnr|ieni canMam datl ood habet : qof4 
clnBtis etiam vel maaime hie tarpftu<* 
do variatnr Lege iv. ff. de cood. ob 
tnrp. enntt. lo iilo edieto detiit 
cMsideratnr, io bae, cantta. 8ed de 
liltalibiadcnratinB.5bJp.Gen». Qua» 
m mi ditetndam tenermi, SimlllB ett aibilaBte popnlo seiptdfltf comdlatnr.^ 
Pric. 

ToMisJlagiiiiretnr] Qnibnt pecnoia 
debita ottendebatnr^ Snpra : * Ex 
qifo tane alkiiiaDtam pecnniaw nnllit 
tabnlity ted, nt teiqonm erat, mera 
fide aceeptam filiit debebat*' Hne 
pertinet Jnliani I. civ. § 1. de Legat; 
lib. I. Colr» f1d|gt<arelnr. Apte, nam 
hoc proprinm obteratit. OeHint Klx 
XVII. capi 6. * Flagitare pecnniam joentGioeroBit deqoadamirapudica! jobebatnr.' Plant. Catio. 'Docit^ 
1, dfiiD viverety lodum hnbnltse ; ex animo cnram atqne tet alienom, 

Nec qnrs formidetflagitatorem snnm.' 
Idem Ptend* * Si dod dniris, Clamore 
magoo et ■ndtom flagitabere :' recte 
ohMiore. Lactant. de Opif. D. cap. S. 
* Magoisqiie clamoribnt conditiooem 
pristioam flagitant.' Glotsie: *Fla* 
gitarerity turii /So^t &t m i /je |; .' Qtost. 
Viodoc. Mt. ' Flagitat, commovet^ 

BofoQaintlllannmaliCerinterpretari, (an commomtt) cnm clamore expo^ 

foBi^nat tcilioet infamas ad eam con^ tcit.' Prie. 

veoire tolitat, llb. vii. cap. 8. /tfem. Bi fuaei tnettnm ab emmlme ebviie 

Dffeemerwim'] Id eat, pecimiis imma- ienerehtr'] Achil. Tat. Amor. lib. vii. paat morlem cttpitte habere roagis- 
trolB« Sentnt ett, viva captnrat fe* 
oH et ditcipnlot liiiboit, qnati aperto 
iBda Bwretrifiioy ea inortnay credlto* 
rea ejnt bona ex Eciclo potaederunt, 
iBngittroi|Be# nt morit fait, ex ipso- 
fBm B BHi e ro cteato, eB puUice pro* 
■eripaemnl ac vendideroiit. Noo ig- Bi f«Bom aeceptis obligatns. Sc^ 
GcBl. I>efieneratns (Oentilem andis) 
eat *obligatna peeoniit immanl f(e- 
nore nceeptit.' figo d^tnereHe tcrl- 
tio : hoe ott, ' foenore tno defrandatit.^ 
Snpra proxime, ' ampliutcnla fortnna 
devolntna, qnam tnBwn fi-ando Pa* 
trie iBOpinato invenerat.' Prie. Sa* 
IMHB pnto vnlgarem leetionem. De 
Ib o on tpotitia vim verbi anget. V. 
iBd. J. fi. Ol 8^ ^Xdraorres ffiUmeWp ro/K^orrct 
iun9»ipd&K§ar Mcd Wm^ rois irrvjxd" 
pevn\afiMag. Idem. 
. Lexinqmi] Rom. et Bat. 1. fTiur, 
inquii. Unde bene Lipsint Pcr, tn- 
9att. Pax, Plaoti vox, tilentll nota, 
Milite: * Pa. Dieam jam. Pl. Nem* 
pe eandem, qntp dndum constituta 
est. Pa. Pax, abi/ ' GraMsnm est) 
qnando tignificat tantnmmodo/ in* 
qnit Pritciannt lib. xv. Diphilnt : Jfninit rtilnrre ptamtam fnem pndo^ ^Mnrvf? rc acarat^t, vdt 9omtis ; Xaic«ri- rim] LBcini Pompoalot: *£go m- 
BMtnm parvi fnciam dnm tit ramen 
qnl impleam.' Sophoclet: AocdfUr 
oUhfpifmaheittpiHmmSt^, JnvenaKt : 
* Qnid eDlm talvlt iofamia oommit f 
Homtinis ^Qnidam memoratnr A- 
tlMBit Sordidnt ac divet, popnli con- 
teBNwre vocet 8ic tolitot : popnlnt 
ne aibilaty at mlbi plando Ipte dorol, 
almol ac BBamot eontomplor in arca.' 
SaritborleBt. Polycmt. vii. 16. ' A« 
vam nlhil vile videtnr antiordidom : itih. "O^ovs rc 9i KOTikrpf v^. rt wd^ ; 
Etiam not, cnm aliqnem tacem vo- 
Innrat, dlcimnt Patfi. Colv. Scri'* 
bebam, ree tn^Mil, n. p. d* Sed qnia 
vett. oronet Codd. habent Fkar, tn- 
qmi n. pntotcribendnmy/e^itantiteff, 
ntfalpoittedtjt. Catanb. Flax.infmi. 
Ita V. c. Folv. Pax, ex Planto. He* 
tjcbint : v^ #rl rf rh r4Kos fx^* 
Setopp. tn 8jfmb. Corraptot habetur 
hic locut a doctistimit virit, varieque 
corrigitnr. Sed pnto tcripturam hanc Defp*. ei Var. Clae, Apml, 9 U 8S40 nOTM VARIORUM IN Mto credo dtxiiM AuetorM emwer» 
MI9 qnod propterea» invitis litmty 
nott aoto cnm Edd. Volc tee* tert. 
Wow. Elm. J. B. CemvermtM mb re 
wB$ria] Terent. Andr. ' AI>lMrrcotem 
obrooxorie.' Ubnoioi So|>Utt. "Ex* 

€hptt Mf iMn potMtper mnMTfMf iftm 
fcyemtm oftfrw, jft» appiriemitm'] 81- 
milit ot nrgnmenti et artificii ea apnd 
Poetam prvcipnnm, JEn. !▼• * In- 
dnlfo hospitio, canMasqne innecte 
morandi, Dnm pelagodesmvit hycmi, 
et aqnoins Orion, QonMat»qne ratot, 
et non tractalMle cslnm.' Verba An* 
nm annt ad Didonem Acam adve- 
nam deperenntem. /dem. 

'SffrtiM €utwM et 6<itM«] Scal. e coo- 
jectora Vulcanti marginall edidlt 8fr» 
tie enhu i^feUoej enroqne tecnti tnnl 
Wow. Elm. Scri?. qni mibi non pcr- 
tnadent. De Syrtibnt, bettiamm 
provento feraciuimit, ride Mittcber* 
llcb. ad Horat. i. Od. SS. vt. 6. toqq. 
Qnnm auiem hyeme minnt UBViant 
boitiiB, qoam ttsute, qanndo calor 
et tiiit eamm rabiem accendnnt, (cf. 
Virgil. III. Oe. vt. 4S1. toq. et de 
loooibnt Amm. Marc. zviii. c 7.), 
altera ipsi opperienda emt byeatt, 
qood itta» (male Edd. Scriv. Altenb. 
Bip. tfle) ipti inftrmitat ezemittet. 
Benc itaqne Mstorom lectioncm re- 
vocavit Florid. '^. A. PrepUr Sfprtie 
mhui] Recte ; oam qni ex Libya ter- 
ffottri itinem iEgyptom contende- 
bant, orooioo necotap babebant hanc 
fiyrtin pertrantim. Loclan. A *f n > . 
01 4k Atfi^t Jhn^rrtt fls Afyvrrvr, 
wmpk T^ /MTdXifr S^pn» w emu rrt tV 
«vpc(«r, df yip imr ikkm. Pric Syr- 
iie «tlHj] Homt. 'Sive per Syrtet 
iter iMtQOtat.' Uem, Hfeeeen eUe* 
rom prepier Sfriie meiue, ei heetime tp- 
pcrifMlaiii] De terrettri io Africn 
Syrti cape, qatt maxime iMtate me- 
taeodt, com propter amoarom et ta- 
boli tempettatero, qoem SBttom Ap- 
iwleiot Tocat, tom propter bettiat, ot 
ait. Vide bnjoa tetmtrit Syrtia de- •criptioiiem opnd SoK nnm . 
de Ambim et Syrim 
legimnt. Seip^ GeKi qnlbtttdoB locts q Menander: 'Ot 4lb dkr •dA«rm 
Yt' 6p^l V.qnmdeialftri 
Salama. nd Spartlan. Prie. 

ieieriK] Faetn vos ett • dnobw 
odforblUlinlerJmotiN.* ■OBmealai 
aliM logem. Sdp. OtaC. Mnlo: vid. 
Pric. Bot et Vota. de AooL it. a. 
J. B. ittteriW. tir fo^ Ooatilla 
■nlUbi qnam hele leglaae nBomioit: 
ntitnr tamen Plantnt Atia. Cnpt. bii 
mlnbnnm, etiam Cal» npvd OolBnm 
lib.ui.c7. Fblanaoototde voda 
compoiitkmo Idem Sdplo ; termlnolSo 
onlm loealit non oat» me rna ifx!i§epke 
oat: ilc opod Plaft. « poatibl,' b. 0. 
poitoa* Prit. pnUke] Snpra : « Abbtoe triemilnm 
ett qnnm prlmla diobni qnibna <Eam 
▼eaeroa pnbllco d lt ie r oB i ,* te. 
« Poatnlantibna nttlcia' qnod olt, bo* 
bet Id coloria apoelcni. Vololt (pnto) 
eacnaatnm to qnod W d l oio pim i dh- 
terero toitiMit. Florld. iv. ^Tbata 
moltltndo od aodlandnm eonflndolit, 
ot potlot grotnlnri CortlmglBl da b ii i 
qood tom atnltai cmdltioBii OBdeoa 
babeat, qoam excnaaffo qnod Pb H aio 
pbot BOB reenanTerbB dliiertaro:' boe 
■dllcet SopbiitarmB omt, qdBOB (ot 
Pbilotopbi) |d#onr,iod Mki|ir ifcc- 
UboBt. Oiomm : * lif ir r b i , ditortor, 
iopbliU:' ego logOBdoBi pnlo»INt- 
ifrfir. Idem. 

/iffnft cilitriftdi ll M ii iBm otm- 
plfniw] PanUnna Bplat. BS. *Tmaltim 
faillnoro peoitoi ngBdBibBi Ib nmplit- 
tinmm gtoriod Potri Bodleom.' 8i- 
doBhm lib. ▼. Epiit. IT. < PopBlni bn 
gOBi texo os BtroqBO, qoem copodt- 
iima Batlllcn bob eoporot, qnaBiHbot 
dncU diffoiii etyptoportidbBa.* /d. 

OtogrnfnlimHBO weeef qv* opfiamoBf j 
BfUoa. III. * CoBCti gltaBt.' VirgiL JBeu xu • UaoqBO om- APULEII APOLOGIAM. S241 

«are ieclaimitionei ' vocat SidonioB tenns existiroem Toees istas pnbllcas 

lib. I. Epiat. 0. Caasiodor. i^. ' Di- noo bominum esse sed Oracoli potius 

cere nno aono.' Plato de Leg. i. Mif nancupandas.' Frk, 

^Mf , ral ^ Mf 9T6tunot oi»/i^«M<r. Siq;om% nolmj Cicero ad Attic. 

Laelanns Zcnx. *Er, md rh ubrh an/AaU lib. xiii, ' Proximis tois literis te id 

999$mu Dio in Pertinace : MtfAefims non nolle agnoTi.' Ulpianns 1. 1, § 1. 

de$ff#. At n« ego inaptna qoi vel et 2. de Tribnt. aot * Non enim velle 

pmxilla hiM in eo Argnmento, quod debet Dominus, sed non noile.' Ca- 

libris seplem ' de Veterum acclama- tallos : ' Qnas to volebas, nec pueila 

dooibas' inscriptis, adeo accnrate noiebat' ' Nonnolle' valet pati, non 

perseqontns est dectiasimos idemque contradicere ; atqne inter velU et nolte 

amicissimna Bemardimn Ferrarins, qoiddam mediom est. Qoidaro non 

«lyilalnstmctiisimamDactjliothecam vtUe putarnnt mediom, perperam : 

•tlam expectamos jam qnotidie, nec nam inter affirroati?nm et negativuro 

non alia cnm ab ernditione elegantia, qni constitnere medium volet, opor- 

tvm ab Argomentis. /dem. * tet ex negafivo inmat, nenliquam ex 

fAOuiWAprine^'} H.e.pobiica affirmativo. Idem, 

illaacelamationeinelongioshocprtn- Qnoniam miMi eoU ait'] Locus cor- 

dpinm petas. Idem, rnptissimns, et qoem frustra fortasse 

GmaMswn pnbUea voeie pre dmae speremns sine llbris posse sanare : 

«Mpwia] Herric. Aitisiodor. de vit. mihi certe oU I^Mcrdr. tamen quod in 

S. Qerm. Ilb. ii. « Popnlos in consona nobis est, vulnns ita obligamiis, ut 

vota mentes Adspiceres, spirante aliqua sit sententia, f uoiiMm miM soli', 

Deo.' Naiarins Pansgyr. ' 8ed neg- miy rerum •mnnim oinim crederel : eon- 

Ugmitnrprmconiahominom nbiqnn- Jidere eeee /ore^ ut id dnue reeipiam. 

mamr Jodicla divioa :' qnot verba, Vox erederet com depravata, tom loco 

Cot meoda: lege, et interponge, Si n. mota fuisse videtur. Molta io om- 

p. &. «• fiMrmfm' tmfkia divima t Apod nibos scriptoribns ita connpta tmna- 

Symmach. Presbyteri ad Imperr. positione verboram : atque adeo ve- 

Hom>r. etTheodos. ' Venerabilem vi- nit in mentem loci e PlantinaTrucu* 

ra BoBllacinm acclamatione totins lento, qnem ita perturbatnm in om- 

pepnliy ac eoasenso aelieram civita* nibus iibris vldimns : ' pro Di immor* 

tia aaseraimos/ Ste, qnam e/ec<J0R«m tales Caliiclem f ideo senem, Alteram 

atntlm * divinam sententiam ' vocat : tonstricem, alteram i{ncillam siiam 

eCcoatlnenter,*Diviniimestqoidqoid meos Qui affinis fait, ancilias dnas 

taBtoram firmat electio^' Iteramin- constrlctasdoceretMtaenim restitnl 

torvallo mlnimo : ' Presbyteri omnes debet : pre IH iieinertaUe CaUiekm 

•denuit, qni volnntatem snam h. e. video eenemf JUene ^ ajbtie /ktl, mi.. 

Del Jndiclom proloquantor.' Anaa- ciUae duae eonetrictae dnure. AUaram 

teilna Blbllothecarins in vita Vaien- tonetrieem Avms, aUeram aneiUamenam. 

tlal 2 ' Collectla in nnom venerabill* Casanbonns. Fior. et Aldos, rcrom 

bos Eplieopla, et glorioiii Ronuno- emnJMm eanfidert een et eredere «I emit 

nimprocerlhni,omniqoeamplo'(ma- rectpiom. Elmenb. Exhibniains mn* 

llm eaoflm) * Urbii popolo io Palatio tilatiisimi bnjus loci eam lectlonrm» 

Lateranenai, ut qnod Jam cordl caill- quam io omnibns fere cnsis depreheii- 

tns revelatnm »qiiiter omnes tene- dimus, nt nostrm enm alioram coo- 

bant, in nno multornm lonitn reioni^ Jectnrii faeta collatioiie, facllina dl- 

ffet,' &c. Latro in CatlllB. * Ii ra- spici pouit, quii mellna dlvlBaverit. 

nor tpanoi eit de moriboi Catilin», Caianb. QHmfam miU sttt aU rtnm 

eoqMnbiqne oplnio pervagata, qna- •mniioii cnrnm cfadfrvli t m ^t re etm M n 
APULBII APOLOGIAM. 3243 

pellatar ocolns : nt sicot llle duabiit qnid, Scc. temere diceremn»/ Cail 

pelpebrla velot in qnadam conclavi pleriqne omoeiy ta ewMpectum: levl 

clantos eity ita et virgo praemaoeat.' errore sane, at qni imlaait oonnnlloSy 

OlotsA veteret, ' Pupilla, ic^.' Ho- quornm nomina io bit literit Iwiid in- 

mero Iliad. B, yKiiyii dicitur, et ibi celebria tnnt. Si not obscuri tituba* 

Eottacbio k^, vap04pos, Kopiaiov di- mus, dabit veniam lector, nonnnm* 

citor. Nihil igitnr mntandum. Sdp, quam ipsi nobilct vel in tcnpillot im» 

GnU pingunt. Prie, Ab omni contomelia 

Meiiten facie} ' Speciem tempera- abttinere deboerat Floridot, qni ubi- 

tam ' vocat Fulgent. iii. Mythol. Not- que ad htnc Apologiam Pricaei notas 

ter, Blilet.IT. 'Temperatamformoti- compilavit. Comspeeta est in Mss. 

tatem.' Enripides Vlrrpiw x^» ^* cnnctis (oisi qnod in Florent. et 

nioa 'formam statam.' Pbavorinos D'Onr. cpNjpedt) et £dd. Wow. et 

apod Oellium t. 11. * uxoriam.' Pric. vetL omnibus ante Volc. sec. in qoa 

Ad «UoM condtltoxm] Infra : ' Lon- Scal. e Vnlcanii conjectnra dedit coa- 

ga dote, et molli conditione :' propria cepta^ cnm Elm. et Scriv. Possis eti- 

coonobiis voz. V. Colvii Not. Idim, am divinare eofrfeaea^ de qna voce vid. 

Nefu pro ojRtco, neqwe pro PAt/oto- Arntien. ad Lat. Pac. Paneg. c. 89. 

pko/aetwrum'] Sallust. Jugnrth. * Ne- et 41. Conepecta pro spectata, vel 

qoe pro recto, neqoe pro bono facto- conspicoa, maoifesta, noo prorsot 

rvm.' CtBsar. Bell. Oall. v. * Nihil damno : qoia tamen in Mss. ha?c vox 

bonc sete abteote pro sano factorom.' dittingoi vix potett a compecta, L e. 

idtfli. de qoa inter iilot convenerat, qood 

Verlfigeratum'] Onomatt. vet. ' Ver- h. I. mnlto meliot qoadrat, hanc cor- 

bigero, KoyowoiA,* Olotte Mt. Cl. rectionem admiti com Florido. J. B, 

Boordelotii : ' Altercator, ligat, ver- Qaidvia pati, quidfrii /aeere'] Milet. 

botator.' leg. A, litigat, verbigeratmr, ix. * Quidvit facere, quidvit pati pa- 

Idem. ratus,' et in PhBdone apod Pritcia- 

Peremaderat idem Pontianme matri num, *Sic agere aot pati.' Horatios: 

mui «1 me omnibue aUia maUef} Infra * Jubet qoidvit et facere et pati.' 

ex literit ip»it Podentille : BovKofU* Pollox Onomatt. lib. vi. c. 88. O0rt 

mpr ydpfu ii* hs 9lwow ahtas yofiiidiirttif woB^Tp SlSoify, ol^c voM«r iiatti, Imp* 

olrisTovrophrnffBaiyTlirdrrwwalpuff' Maonel Palttolog. iv. Orat. TlaBw 

#01, ite. Idem, voy irtovp, icai wdp6* dpov 9taarpd(,aaiku 

Pao. 621 A centpectafide] Fortitan wp6$vfAot, Jnlian.Orat. ad Athen. *0- 

a cempecta /Ide, id ett, compacta, pro- rthMf rols BhOs ^lkoy wd/ax^ 1l wpifr* 

mitta. Sic Depectut et Depecitci rwp, Pric, 

infra. Cole, Colv. ' Forsitan, a com» Qai aemtnm «atan in terria viliorem 

pecta :' bene. Brani, Rom. conapecta te, ^c.] Senec. lib. iii. Contr. 17. 

/. Florent. conapeeti fide, Elmenb. ' Dednxi ad vot reom, omnlnm qoot 

Libri nonnnlli, a coMce/)la /de. Cot- terra tottinet nocentittimnm.' Sal- 

viot tentabat a eompecta Jide : at ea lust. ' Jugnrtha, homo omniam qooa 

lectio qnam potnimnt vera esL Ft- terra snstinet sceleratissimns.' Plant. 

dea cemapecta est comperta, explorata. Psend. ' Quantnm terra tegit homl- 

Scriptores voce solemniore apectaiam num perjnrissime.' Idem. 

vocant : Ulis hoc osqoe fides Pontia- Pao. 628 Calumatim /anmenU] Ut 

ni fnerat : contra apod Oellium ' in- apnd Ciceron. pro Rotc ' Officina 

oonspectum' pro incerto, non probe neqoitiip.' Zosimom, 'tpy aa r^ipia 

cognito, lib. xvii. cap. 81. * Ne in cwtoparrmPf et Boetb. de Contol. 

termonibot forte incontpectom ali- ' Sceleratorom officioie.' Sidoniot APULBII APOf.06IAU. 8345 Doo male fonan quis dixerit locnm 
abdltnin cl teDebricoinm* Sed lui* 
trif et f «Deii jnnxiMe Anctorem, re* 
ligionibnt mire deditqm, lua mentio* 
aem» eqnidem doo credam. Expr^- 
i^ mmaD Casanboni conjectnram 
8eaL et £lm« cnm Edd. Altenb* et 
S^p. MiDDS etiam le commendat 
Brantil commentnm. Meliui Vnlc. iq 
niirg. loefdui, Sed bene se habet vnl* 
garit Uctio. Loea enim »nnt idonea 
iBbotpitiif conelavia. Hinc solem- 
iii« formnla»' loca et lantia alicui pne« 
bepiBii' V. Ond. ad Met. iii. pag . SSSk 
J.B. 

Omeitf ffobriM pahm notui] Ca- 
to: *8tnprlt intercntibm flagitatns/ 
Qvod aotem Appqleips dod cooteDtoa 
dieere, mimif addit piilam; intelligi 
Notnit eom palam et quasl in for« 
oiee ptettitiMe. Vetns ioterpres Jn* 
veoalit ia Satyram. ii. in verbo 
PeritMoint : ^oomen/ inqnit, * Arcbi* 
Oalii eiotedi, qnem Magolnm con* 
tfiieatam dicimnsy qui publice inpn- 
diciliam perpessns est :' forte, ;»ro- 
fimm etif scribendom. Seneca de 
Provid. cap. iv. * Interim in nrbe 
tertot esse prprcisos et profestos.' 
Be qeo more dixi sopra. Scip* 
Gma. 

CMiU dtfomareiur] Lactant. de 
Opif- Dei cap. 7. ' Qnanta in eo de- 
fonoltat fntnra cstet» ex calvitio ap» 
iwvet.' Suetoo. de Domitiano, ' Cal* 
vilio qooqne deformis.' Prie. 

Adomiiu infamUi wiorigeru$] Donat, 
ad Tereot. ' Morem gerere lenonium 
et meretricium oout.' Afraninsi 
' iEtas, el corpns tenernmi et mori- 
geralio.' Idem, 

SaH^udio /abuim exoeri» et euertui] 
Mliet. I. * Exottem et e nervem tal« 
tatieoem'' Miooc* Octav. * Eocrvit 
hittrio.' Gandeol. Brixieot. <Gef 
lot colnbrioi:' de Led. Evang.Tract 
%. Idm. 

lu kae eiiammUUqua mme etl] Jnl, 
Flrmic de Sjlla i. 8. ' Senex exole> 
tnt» alieoa ntate» flagit|a corporit de- tioebat.' Seneca Epist. 122. <Ctim 
illnm cootnmelitB sexus eripnisse de* 
bnerat, ne stas quidem erlpiet.' 
Gregor. Nazlans. Orat. 40. M<rxp^9 
fUr v^v ^hMloM vapat cf JLdiiraif fj^ vapau^ 
ndffaji^rii¥ ia4ky9u». Salvian. deGn* 
bero.lib. vii. ' Ab nsitata impnritate 
nec miseriarum egestate, oec vitti 
extremitate revoctQtur.'^dcm< 

Uxor hpa] Lup^ nt plnrimnm sig* 
oat meretricem» at ne cni hac ^rte 
imponatur minns canto, sciat non 
ubiqne occurrere eo sensii. Specimeo 
e Pmdentio damns (qnem eadem 
opera emeodttnm imns). Loquiinr 
de Priapo priore contra Symmtcli. 
libro: *Scortator nimins, mnltaqne 
libidine snetns Rusticolas vexare In* 
pas,' Legebat Gasp. Bartliius, Lue- 
irieeia»: bona conjectnra quidem, si 
beic iMpee meretrlces essent, at uon 
csepisse videtor Poetse oieotem. Prn> 
dentins LMpos vocat agrestes el roon- 
laoas pnellas, assuetas pecornm pas* 
tui, et id geons animtlinm. Fasti 
Sicnlii ten mavis, Chronieoo Alexaor 
drinnm : Elr iutinpf r^y X^paF (*Ira» 
Jjay) Kvuahms uaXovauf tmt Hpri rhs 
fioano^as t& vp^iSara, ifs alcl r^ $iow 
Koi rifP Zurj/myipf ixoltoas porik rdr Ax^t 
ymffKaXrmrKlmmw. Cedrenns : ViBur* 
ro tk rois iyx»piois \ma&at rhs roiaC* 
ras mXnW yvwatuas, MiiL rh iahraw iw 
roTs 6peoi furii X^Ktm harpifiw, Ita^ 
qne ant mntaodum oil, ant lefnidnm 
Ruriecla». Pric. 

Deperduiut] Ald. deperdunt: Bas. 1. 
deperdmut. Lego, depereuut. Non so> 
lum olim juvenis, vemm etiam onoe 
decrepitns teoex Ruffinnt Iste stnpra* 
toribns snis amatnr. Colv, Eqoidem 
Ofqne istam lectiooem satis coocq? 
qoo, oeqne eoruro emendationem pro* 
bo, qni legnnt depereaut : id enim 
plane contra Anctoris mentem. For* 
tasse scribend. qui isium di parduisii 
muUa sunt: qui, noo nt apnd Comlcot 
in bae locntlone, pro nlinam: se4 
pro quare. Camub. Decem el amr 
piios aooi soot, qoom io margloe mci 99T^ VABMCCM 151 

ca?^ 17. Utciv:^ tt boc V 
p^t*. ^*»* •*• exBfw» T 
kbw n. is> ai 
•t u ^«1» ■•ttnMi «MlBret AfcllaBv 
H«a< t«, *€d lam^ icis p«t« q«od 
»«^sit«r.' Srwti* IMftrdmmi. Sic 
Flor. m&i itfptrABil et dlrpfntel. C#H. 
4r^rrr«U. Elscnh. E*r«», qw eni- 
dtitSMVM i»tUB A|i>o4ociMi MtU il- 
ImslraniBt, «ii nmmm el •lletm» re- 
peri»» q«i •oo beic pro m«>4ttlo mo ic 
exemerit. Coiv. «r^crravl lef it, Bti 
et BriMoniii*. C^vaob. Qui itimm ^ 
per^mimi mtmitm wjit. Srbot. f«i i*l vMit id 

rr. IS. f«i 

paalo afiltr Astiagait: retf 

0«, #c. c— twifr •rmtio« 

et coatcatw plcM. fWK akraipta 

<M^ legi ▼oleWt eti—i ScaL pec U a- 
lc V. D. ia uTf. Fofaml» utmm Dii 
pirimud pl«rm cscaipla H4c apwl 
ScWct. I. c. ct ToS fv ibid. ctt. Em» 

Dii V. O 

111. l.tl. 
post. legitar •dPlMMi ll«- 
la tamrg, ed. Jm. M fcnrfaflU. .¥•//«• kmmmi,^c. Urant. J. B. 

rfrpMcrtci. PoatMtaf, ^ owcr. Gea. ihmm «v. pn^ mim t <tt) Vid. aa- APULBII APOLOGIAM. 3247 

notamenta ad Minntiniii FcUcem, c. eonhtnuUa veciigaUi ed] Seneca lib. 

9. ElMinh, Add. Cic. ad Di?. ix. ii. Controvera. 7. ' Contnnielia pe- 

SS. * Si dicimns, ille patrem itrangn- netralinm roeomm.' Alludit ad vec* 

lavity honorem non praefamnr : sin de tigal meretricium, qnod Athenia ven- 

Aorelia, aliqnid, aot LoUia, iionos di solitum. JEscliines in Timarrlium : 

pnefandns eit. £t qnidem jam etiam KoSt titaffrov incunhp 4i fiavKii «iAfft r^ 

noii obscena verba pro obscenis snnt. ropruc^ rixof ical rols wputfUiwfs rb 

Batuit, inqoit, impodenter ; depiit, r4xos rovro oinc thedt^uff iW' iucpifiSs 

mnlto impndentiui :' qui locus expli- flBlrcu rohs rairff ycp^/i^vs rf ipfya^ 

candnt e Plinio, Hi»t. Nat. zxviii. cr(f. Et ab hin pnto didicere Romani 

T. * Vnlv» morbo itrangniatat respi- quidam principei. Snetonius in Cali- 

rare/ et xxii. 18. ' semen nrtica gula : ' ex capturis prottitntirnm 

vnlvat ttrangnlantei aperit :' et tum vectigal instituit, qoantnm quteqne 

tMquid qnod vitiotnm aut deleodnm nno concnbitn mereret.' Intendit 

imtabat £rn. fortatte bene te habet» Caligola, et exoletomm etiam, nt de 

hoe tentn: ti didmnt, aliftttd ttran- Atbenientibnt memoravi, vectigal 

gnlavit Anreliam ant Loliiam, honot exegit. Manetque ad haec utque 

pmfandnt ett, qula, aJtiquid dicentet, tempora (o Probum !) fedittimum 

rem obtcenam intelligimnt. J. B, boc, nt audio, vectigtl Romae. Seip, 

Jeama eaU. prop,] De more aman- Gent, 

tiom amicarnm januam pultantium, Oftm folerf ami] Utut, nt opinor, 

velfrangentinm,videPiaotumPerta, Plautino verbo, eolere, qnod obtcoe- 

scena Sati» Alkenafife, Patteratium nnm, et in re Venerea ntitatum, di- 

ad Propertii librum i. Elegia 16. lib. verti jam monuemnt. Scribo igitnr» 

II. Elegia 5. Elmenk, D*Orv. a jan. cUm eolene tao. Stewech. Liptint, cofe. pr. J. B. 9olen$, Colviut. Flor. oltm eoUn suo, 

CanHeiM drowMfr.] Pertint Satyra Elmenh. Mtt. et Edd. tofert, qnati 

V. * dnm Cbrytidit udat Ebriut an- tolertiam Herennii Rnfini tlgnificare 

to foret exttincta cum face canto.' volnerit Anctor, in excogitanda que- 

Arlttsnetnt libr. ii. Epitt. 19. I^ ttutfaciendi ratione: (cf. Ind.)non 

7&P, l| ^amaffiaM fl5or, 2 vaiMifftai adf tamen placet hoc, tnm propter iptam 

fcror tXa ^O^l^ 4 vp6 9vpm Mptoa r4o#r, $olertia mentionem, tnm propter teq. 

«d IMffrWj Mp iiwv pJrttnf [itmfuurrmif m^^i prtetenti tempore. Liptii con- 

^mopnpawvfUiw] i»pk r^icrwp, o&k 6rapf jecturam amplexi tnnt Cat. et teqq. 

AAX' fhri^. ikt^Oopot y^ ol areimwol «W- nt tit aoleref ttnpri contuetndinem 

ftv aal TtAf r, ical fBttif rf $4Xom i{f • habere ; qnod qnidem ut vidco ali* 

onr ri^ r&r Ma^as eifffr6futs ^Sor, Icra quotiet hoc tentu ntnrpari, ita, qno- 

mU amp^s ykvKMOf iuptirrMS ^«r^r. inodoh. I. qnadret,nonvideo. Dici- 

itkifi^ ^lr il voif Aic^icoat 2 MmyAUrii. tnr enim to^ omi: ted ioiere abtolote 

0^ y4p ris p4os KtnofiSarpvxos fn iv hoc tentn dici potte, vehementer du- 

AawXp if Mn» v^^ ^^^ Elmenk, bito. Sane h. I. dnriot dictnm pro, 

VeetigaHs] Pric ad Met. I. viii. p. qnnm olim tna torpitndinit patientia 

aott Ed. 168. legebat veetigal: tino quttttnm fecerit, nnnc etiam conjugis 

canta. FeeiigaU non tantnm id dici- corporo meret. Quaro teqnor qui- 

tnr qnod tributnm tolvere debet, ted dem Liptii correctionem : cetemm 

ot lllud, ex qno reditnt capiuntur : accipio edeni vnlgari notione, boc 

qno tentn * eqnut vectigalit ' ett tentn : qnum dudnm Jam toleat tno 

apud Cic. Phil. ii. 95. fortatte et corpore merero, nnnc etiam conjugit 

*vectigalit libertat* apud TertuII. corpore meret. J. B, OHm eolent 

ApoL 18. extr. J. B, Ita ei leeti tni tno] SaUm, ct hoc obtccenum irer. SU^ 190T^ TAftlOKim 12f csHi MHliBt J. Fr. Orwov, SjrB* 
li^iBt. Bam. t. ui. p^ B88. eni ilte 
OiM. Afft. Aik I. Tft. 418. 4e ■eit> 
tiic» aaftlMea iBvitme ad caea- 
4m: «SI m ceee doaii, q«ee dct. ■KvL nocni : m vnwnwc uiNiM ■oe* 

Star «rwnn •MMntac] Bc«.M tm dclicf dMaL' Et Imc «tt, 

criur-tf» »111 lii. Ai L ic iit iB fMd M^ Appolciai dliiit : « doMS 

^K&K^ruc fVj^CWtt • CkBB ^M ^KflO. MM lOtO lCBOOiaa a^O Bl^OBBMOI 

CB^« plxrucoa i iirMJtbMit cf kAhita- ■jpncpMi •cortoroM cld m do oodca 

kest ABts«- LrMU Afolcfic: W- ontio SMtM» !■ Tlwinli, oM 

«kM jirTv «A k-v^M^ Irc fvir tA Im rcctc ■olBot MMBti OMO dicoataTy 

1*«:» n*^ carA r^ ■. ■■ ■■■'rsy oi «■• ii cs ilt OfOtor, tlco o eoadocforc, 

i^tVMw«Kv. YraHI«?^vukir ai^ o coodoclo. Idooqoo iMcrtU 

»yw ^« i ■rrv ^^ #oWW. V« ooalaikos kae pcncrlbl ct eovcrl 

I* .^^, >«v^ \«MHbk Ims MJMiiJ- •oliio, aopro dUL Qoo pcrtiool vo* 

«M^ rWt ■" iMai MT^ypoioo» ^ torit proiF cr b il cx vono SoplMielit 

^ ir» kjrAiKvr, •: U ymmmtt fldm. vd PWIociio. ^mo ^ liioi« ) i «a 

JcriHier PtMtioat: « lo topctioro fV ^ ^ » <i"> porodlo otlo» ootM Phi. 

Sni liabito cvo^colo.* MonlaUs : l io l iB , M^mam UpmxSm dt r 4 $ p m M 

• Nuo trib«i bjibito tcoit, tcd oltit.' yf^fm. ot rdort lo Bibliotboco toa 

^occo Epttt. Lxxv. • DioraoB ocd- Pkotiat. Qood iu rcrtat, * la ciacro 

pit. io cvaocolo doraat.* C«Jr. ccfibo» odaltor qood Jaravcfit.* Jato 

£t fM« mi 4iae. «caoriol] Procf» nottfo Ita caataoi ort, al dcprcbcatat 

DOrr. <CMm OpportaM b«c lo» la adahcfio ai dcdit, toI prMldt po* APULKri APOj:.OGIAlir. 8249 cnnUpB» mehi, ne ocdderetur, ant 
vfntiretor, ant proderetnr, babent 
Qnod metus eaossa adion^m, Lege 
vn. ff/ ilto titnlo: eondlctionem ob 
tnr|ieni canssam dati non habet : qni4 
dnntis etiam vel maaime htc tnrprtu*^ 
do versatnr Lege iv. ff. de cond. ob 
tnrp. ennm. In iUo edtcto metnt 
eonsideratnry io hitCf canisa. 8ed de 
liltalibiadcnratinB.5bip.6en». Qua» 
m mi diteewditm tenermi, Sirailis est •RiilaBte popnlo seipidin coiiMilatnri^ 
Prie. 

TaMitJlagiiiiretnr] Qnibns pecnnia 
debita ostendebatnr.^ Snpra : * £x 
qtfo sane aliqnantam pecnniam nnllis 
tabnlisy sed, nt se^nnm erat, mera 
fide acceptam filiis debebat.' Hne 
pertinet Jniiani I. civ. § !• <le Legat; 
lib. I. Colr» FhgUm^eim', Apte, nam 
hoc proprinm obseratis. OeHius Kbi 
XVII. cap4 6. * Flagitare pecnniam joensCioeronis deqnadamirapndicat jobebatnr.' Plant. Casin. ' Docite 
tf dmn viveret, ludom hnbnisse ; ex animo enram atqne ses aliennm, 

Nec qnrs formidetflsgitatorem snnm.' 
Idera Psend. * Si nen dnlrisy Clamore 
magno et nndtom flagitabere :' recte 
oiaaiore. Lactant. de Opif. D. cap. S. 
* Magnisqne clamoribns conditionem 
pristinam flagitant.' Glossae: *Fla^ 
grta?erity /lerii /So^i i maa /je |; .' Oloss. 
ViDdoc. Ms. * Flagitat, commovet^ 

aotoUnintlllannmaliCerinterpretari, (an commomif) cnm damore expo«> 

foai^nas scilioet infames ad eam oon^ ocit.' Prie, 

venire solitas, lib. vii. cap. 8. /tfem. Ei quaei nuanm ab owmilm$ ebmie 

JHfemawimi] Id est^pecnnils imma- ieneretw] Achll. Tat. Amor. lib. vii. poft mortem ca»pis8e habere roagis* 
tmln« Sensns est, viva captnras fe« 
oH etdiscipnlos habnit, qnasi aperto 
Inda meretricioy ea mortna, credito* 
ret ejns hona ex Ecicto possedemnt, 
rongistroiine^ nt morit fait, ex ipso- 
mm onntero cteatOy en publice pro- 
teripteranl ac vendidemnt. Non ig- bI femom aeceptit obligatns. Sc^k 
Genl. I>efieiieratns (Oentilem andis) 
ett *obligatnt peenniis immanl fce- 
nore aeeeptis.' figo il^dneraiie scrl- 
ba : hec est, ' foenore sao defrandatW 
Snpra proxime, * amplinscnla fortnna 
devolntns, qnam tnnwn frando Pa* 
trit ioopinato invenerat.' Prie. Sa* 
iMHn pnto vnlgarem leetionem. De 
fn eoaspositit vim verbi anget. V. 
lad. J. fi. Ol 8^ pv\daaorr§s iHUmor, ropi^orr^t 
hn^t^pd&Koar aal ifiSom rois kmrfx^" 
rovn\afiMu. Idem. 

Lexinqmi] Rom. et Bas. 1. fTiur, 
infmi. Unde bene Lipsins Pcr, in- 
qmii. Pax, Plauti vox, tilentii nota, 
Milite: * Pa. Dicam jam. Pl. Nem- 
pe eandem, qnsp dudum constituta 
est. Pa. Pax, abi.' ' Orsecnm est» 
qnando signlficat tantnnmiodo/ in* 
qnlt Prisclanns lib. xv. Diphilns : JfnM rsilnfre ptamifln fnem pndo» ^Mnrvf? r§ KoerMs, irdi 9omlis ; Xoiwrc- 

rtm] Lndnt Pomponhit: *£go m- oth. "O^oosr^tk Kori^nrfrd^.rl wd^i 

morem parvl faciam dum tit mmen Etiam not, cnm aliqnem tacere ▼o- 

qni impleam.' Sophoclet: Aoa&tiip Innrat, dicimnt Patfi. Colv. Scri- oMr f%itm ahr jc^pSn mm4r, Jnvenalis : 
* Qnid enim talvis infamia nnmmis f 
Homtints 'Qnldam memoratnr A- 
tlwnit Sordidnt ac divet, popnli con* 
temoere vocet Sic tolitot : popnlnt 
me tlbilaty at mlhi plando Ipte doml, 
limnl ac nnmmot contomplor in arca.' 
Sarisbnriens. Polycrat. vii. 10. * A« 
varo nlhil vile videtnr antsordidom : bebam, res impM^ n. p. d. Sed qnia 
vett. orones Codd. habent Fimxj in- 
fidi n. pntoscribendnmy/efftandtafy 
nsf al possc dtjf . Casaub, Fka. iofmi. 
Ita V. c. Fulv. PaXf ex Planto. He*^ 
sychins : v^ it\ r^ rh rikos ^X*"^ 
Sdopp, tn 8ffmb, Corraptot habtetor 
hic locus a doctissimit viris, varieque 
corrigitor, Sedpntb scripturamlianc Delph. ei Var. CUu. Apal. 9 U 8250 NOTJE VARIO&UM IN rtceptaoi defendl poue, qI alt hte 

•enMt : LexJnUaydeceMiooeboiie- 

nuB •cllloety negat et vetat la carco» 

reni tmdiy qai non potest tolfere. 

SiaUlima fignra ett, qna Panlnt Jn> 

ritoont. ntni eit, ' Lez. xii. Tabnla- 

rnm Tindicarl tignnm «dilms Jnnc- 

tnm posse sdt. L. qnl res In fine ff. 

de solntioo.' tcI ita; £cx/ nt Implo- 

ratio legis Jnlis ; et h«c voz sit ip- 

sins Rnfiniy dnm traheretnr per ? im. 

Isqne ratiooem addit, ' Negat (Rnfi- 

nns sdUcet) * posse dissoWere/ nt ho- 

dieqne cogitnr decoctor dicere, 'Co- 

do bonift/ vel, * sdveodo non snm»' 

ant simile qnippiam. Sed qnoniam 

In omnibns veteribns codicibns legl 

ainnty Fiox, ezittimaviy Ptap restitn- 

endom esseyqniBrox mireqnadrat: 

nt qnnm a crediloribns flagitaretnr, 

et qnati insanns ab omnlbntobTiit te- 

neretar, ila toHlnt til detpondere, et 

deprecsrt vim, ne obtorlo collo in 

jnt rapcretnr. Ita pottea vidl et 

aliot doctot virot co^jecittCy In pri- 

mit Fnlvium Urtinum, cz Planto. 

Hetychiat: IU{ #ri r^ r^ r^Ut Ixiv. 

tignificat LatiniH tilentinm. *Orae* 

cnm ett aiiten,* inquil Pritciannt» 

' qnom tlgnificat tantnmmodo/ et ita 

ntnt Tercntiut in Heautontimomm. 

^Dnm argentom capio; pas nUill 

ampliut.* Scip. GaU, Omuet librl 

antiqni : Flax, la^anl. Hoc me In* 

dnxit, nt aliot teqoerer, qni legnnt : 

Pex iMf Ntl. Quam Yocem interpre- 

tatur Hetychtnt. Wnper, Pmx te- 

qmU» Ita vere Liptiut epistQnvtt. 

libr. II. Epiit. SS. In Aldo et Rom. 

ett Ux imqmU. In Fl. Fex. L Hetych. 

n^, #vl T^ T^ T^r lxc<y. Elmenk. 

Lex, inquii. Variant hclc libri : par- 

Itm LeXf alii Flmx habent : ti t^ lex 

placiierit, puta itt^Amiraf quiritantit 

ette, implorantitqne opem JoU» le- 

git, quye cedentet bonis liberot per- 

mittebat. F(dx manifefttiim mendi 

eti. Lips. Pex legcbat, de qua voce 

Scalig. ?idc in Lcction. Ansooianis. Pfk. Ib Ed. Jmit. poeL 
cnmpnrct isxy vel ex c 
lomalhlt Pitanl ¥el o Igaa. qnnd dcin 
edltnm In AM. Bas. oec. Colv. Vnlc. 
Prie. oz qnn lectiooo qttontnd* dici 
pesslt iwsns, qncm Tohilt GcatlGt, 
Doo satls mihi Uqnct. Qnod si per 
IntoijectioMB Tclia ezpUenfn, ^jns- 
modl ImploratiOMii CKimplnM aK- 
qnod desidera. Noqno 
vocem In Mts. taai com 
mptnroo fnisso ibmrloa 
in Hts. Pnlv. Pith. Fta. 01 EM. aMo 
Jnnt post vos bMII Mx logilv, 
pro qna qnla in Mas* FlMWt. Icgitnr 
Fb>» oqnidem terimimnm pvl# Iip> 
ail correctionem Epist* Qnmst, n. 
11. qnam et Oroolol. ia 
poeirit ot ciptOBiiw 
Elm. Scrif • Flor. Anr iaMfjoclio 
ost tltontinm ImpimiMlli, dn qnn vido 
Vosa. do AnaL iT. enpb n. 8ie Po- 
tran. cnp. M» «Ptal 
J.B. 

PAa.Ut immiio mpsas , H 
ini^gnto ^gntlolBt o^pini j oofnt. nh. 
II. Sat. 7. 'Pr^ectis inrignihnt, 
annnlo oqnostrl, Bomnniqnn hnhiln.' 
Marthdb ii. ftS. * OppigitmTil nd 
modo Ctondll m iniim Vhi octo tm- 
mtoannnlnmnndociumrat:' nliintm 
egettslto tignnm : aam et alito csntl 
omnibnt, tolebont nminlii inllom 
cnttodiro. JnronaL Sal. II. • Posl 
cnncta nofitslmns oalt 
Snoton. JnL ' Aflirmnfil so od 
factondnm omnllMS por qnoo dlfni- 
tatem toam defcntnrns OS00I9 nnmt- 
Inm qnoqne itqno tmhno delrncin* 
rnm tibi.' PHc. 

/n ntmrn nxertt] Frnndom blnm 
Rnfini nornnt qnoqno nostrl tmnpoito 
mercatoret, qnos f i dtmns nxorno do> 
mnm dncera dote lantiora Intordnm, 
qnamfol mnritni a c ciperadig— a ait, 
f el socer potens porsolfera. Cmlo« 
ram dot ilto, ne qnid erresy noa in 
^Uot qnam in nna taboto lcro rantit 
tlL Voait HJior c«m miUe : nl tnbn- APULBII APOLOGIAM. 3251 

lis decem millia coDtioentar, ut nl- «aai6. Manifeste vitiosnm est HS. 

mirnro, si foro cedeodnm sit, credi- iriginiay nam tom dicendom fuerat 

tores frnstrentor, oxor pecooiam do- devonmda.non devoramdum. Restitoi 

tis oomine cooservet, ipsa com mari- itaqoe US. tridei* Librarit qood In 

to podorem amittat : facit hoc, 1. libro sno ioveniebant HS. xxt. per 

qoamfis 75. ff, de jore dotium. Ste» loperitiam explicoere iriginta, Tri- 

wech, PUr&qu» in uxoris nomeUf Sfc. giota sestertia ad oostram monetam 

Etymolog. in ^Erfy^t. Prie. non excedoot sommam 9960. Flore- 

Nudu» ei ignomima eua ieehu\ Apod norom, cootra eeeierHum tride», som« 

Clceronem puto me legisse talem seo- mam coostitooot 385,000. Fl. J. B. 

teotlam: qnod oos in Psalmo qna- Liberum venit} Estne qood laxum 

dam it» expressimns : ' Sola Ignomi- Martiali iii. 28. ? Prie. 

nia cootectos, caetera nndos.' Simil- Praier qu9d ei nxer eua quoHdiani» 

llmum est lUnd iEschinis In Timar* doiilnuquagiwii] Herodot. i. de Lydo- 

cbam« qna ex oratlone alia qnoqne vi- rnm filiabus : Ilopyv^orrw vSirai» crv\» 

detnr Apnlelns noster liansUse, nt xiyovffm v^i ^prdU. Fere eadem de 

supra monnimns : iar% intfikw Kaa' % Puniei» Valerlus ii. 6. de Pkcndeibu» 

riLtaiaxhmsaivfinpi§7lm,Sc^.Geni. D. Angnstin. de Civlt. iv. 10. de 

Add. Prlc. Vemm midtit et ieeiu» CyprU» Justinns xviii. 5. de IWot 

slbi opponnntnr; qnare reqniritnr PUntns Cistell. ii. 8. /dm. Qwoiidi» 

disjonctiva particnUy noncopnUtlva. tm deiibu». Ut apnd alios ' Nnptiae 

Uincy e conj. Volcanli, ScaL et seqq. qootidiansB.' Ibid. PUntns : < Habe- 

dedere a. ali. «. f . Ego pnetoli eed mns nnptias qnotidUnas, Hsec qnl- 

qnU prseedens vocabolnm desinit In |]eni ecastor viro qnotidie nnbit.' 

«, et tnm ei et »ed, sen stft, in Mss. Auctor ad Herennium : ' Cigus ma- 

baud raro confnndnntnr. Cetemm ter qnotidlanis nuptiU delectatnr :' 

pro ietHu» in Msa. Florent. Fnx. et qaod expressnm ex Demosthenis «»• 

Ed. Jnnt. post. est tutue^ probante rhar^, videtur: *Cis ii iKkfnp awroh 

Salm. In Ms. Pith. ioiu»: vel sic ta- fAtetiiuptwoTs ydfwa xp^yubni, Idem. 

roen dUjnnctiva particoU melios coo- Degulaior} Isidorus Orif^. x. ' De- 

veoit. loterim pnepUcet mihi iee* goUtor, qood gola sit deditns.' Usns 

<Mf, qnoniam Insns llle In «iidas »ed et degnlandi verbo Afranius Bmndn- 

ieetu» prorsos est ex ingenio AnctorU «inU : < Degnlasse oportolt : ' apod 

nostri, qoi alibi cootra haod semel Sosipat. lib. i. Coh, 

nudm» et U<«da« jonxit : vid. Pric. ad Jn veuirem cimdtdif] Jnvenalis Sat. 

Met. IV. J, B, Ignominia »ua ieetu». xi. *iEre patemo, Ac rebnsmersis lo 

JEacfaines (Scipionl noUtns) : *Qare ventrem.' Pric. 

laifhr KaA* I| rh alax6iw akrf ir^«^ CoUnreinaiionibu»'] Rom. Ven. Ald. 

pou Sallnst. Catil. ' FUgitlU et facl- Bas.l.«oibtrvtiialtoiit6.scripsialiquan- 

noribns coopertns.' Tacitus AnnaL do,<afrvfdiiaiioRt6««. Nnmetiamrec- 

III. * Probmsnsi et infamU cooper- tnm sit coIUrca(ioiiite« vel co2teffm- 

tns.' Prie, iionib, 7 Notnm qnid in Planto Lot- 

HS. Triginia] Param hoc. Rescri- trariy Caslna et Psendulo : Lnrcandl 

bendom forte HS. irieia. Colvlus. verbum, et Lnrconis etiam, jam satU 

Romanns codex xxx. alii eandem trltnm : item Toburdnandi. Qol ig- 

snnunam perscriptam. Ex ipsis Apn- norat, consnUt Festnm et Noninm : 

leil verbU liqnet, intelligere enm de apnd haoc legerem io Torpilio Boe- 

aliqoasomma Insannm magna : ita- thantibns:<Melexiaintuscessat:cre- 

qoe vel irieie» vemm fnerit : vel etl- do hercle belloo Tuburcinatnr.' Sed 

am major aliqua fortaste •ainma. Ca» cokirciiaiionibu» ctUoi dod contem* 3X9 HOTJl TAEIOEUII III 

majtnmt * tliie morc/ * Mto b-^, 
M«i ftcu. Sie cvm HirM tive «Mrila Mm:' <!• qailMi «t* •liM; 
Hate Mip««ra kMUMs ■nrtnlo- «Mm Eombo' Cleor. llb. ¥11. ii- 
«onboot TMorc» : §■ foo »11. cpbt. i. et opbt. 18. Ititao lo- 
i^ f J io i jiti ilM Ttoyi» ftm opod oerlptorofli hoae, * omio 
opodl XomHoB, lioiii.... pcrpotoo' « Cotttro faoMo OMiOi:' 
•Qoaoo Tc lo foboi JoipiiMtl^fa»» opod oUoc oDo. AmmoIu DoooCqoid, 
«n lo feMn lotcM.' Sic Plo o fi ; fwto ito io pply ioo i ; c« mthi »- 
« ttic Iwcoi oioiw' CMIu niiilTioii «fffr, vol iNoill idlo. Cdi. Nftil 
Moncffcoi »to««i«i Apolca iiritotor doorit ii lcgoo JorfOi cf comi ; iic oe- 
lib^n. copwOL dc itotoooioMi: *^ dpl loroi pro tfoMii ■otooi iOiiiilioi 

StlgMofloo looM feetooy ooa 
tooM flMtltoiOO : M^oo coho 
lotcgrM oBqooty iod blBM too* 
ijllolMi pcilHooty 4""^ rcvoco 
loM oeribooi Amoo jmthm 
Kb. IV. Cp»t. 3. CEirflfiiri iiriM MflkH MiroM didif , «c «IHcfl qooM 
n pioit^ctqoM apod loo d i M dood. opto hie legotor iMI ottloet dtecto. 

l iod m ri* jMi odo» fV oal o o mj. BroM- •iotoger ritM/ * ooiad/ i^^gotiiilMa 
AMo» ct EiMio. Ciliffiiii OfMcinri ipcelo. JridoL LoeoM- 
omW. CkMolL Edd. vott. Um IHom Iu osploo : mitom bood 
MMi.Piib. FkE. Ed. yMQgodOi QoM pbrorio Tocili cof, 
Bo». i^. <Won ri l i cc f , ScdbcMEdd. col m w om iifqr*^, yM Horotil ; iie 
Joot. p«»t. Colv. ic^. coM Xm. ¥\m- copro Noctor * Mi W M lotcgrttotMo * 
rcot. ««Ibv^^tMfiMHte, qood ooo toB> dlftlt. flMp. Gcof. Noo pMollet mo 
toM orcipo dc coM i Mo t ioo t boi ot dlriootiooii omm, qm io Loiioo oc- 
OMopoUtHNubo^ icd ct dc ooHd llbi» toriico oototo odpoioi» bood ^pcrofo- 
dioi« lEcocr^ dT. ct Md. tiii. p, ST4. dOi, cs Toeito. Aeidollooi vldeo oli- 
•« IV ciYMo Toci% cf. VoM. io Etyoi. lor icomc, ot ooUui coi 
V. • l«iv<«rc.* J. fi. tod dooc tootM i^tlobois otqoo lu 

|V«4fiU<rif ] l^ooMoit. m. * Dilo* lcgoodoM. JkiOM JMoi «rJliMf iiiiiniii 
P^Ks ^«o^fMw/ llrMic. tT. S. ^ Po» Id. lo App. Floroot. biOM >ufo« if 
uiMMiiiM oiimo locorotiooc dilipi- mwjm Cohrioi« JkiOM /. «1 omv lof «b 
dol.' C. I^ittlio. « locoMOM rtdiOM fir. Stcwccb. kmmj. «ar omto. Aci- 
diU|M«l«ri ttt<M :* r\ioirt oiclioro fCM- doiot JkiOM JoMoi irflfaif omhmi Mo* 
«« l>. HicriM. • i coioM jMOiM ' (io- f^r^ rcclc. fflMrofc Viiitor lo Gbrii 
«IimO * ^ncM babcrr p^tait» dilcpido» fcro oouiboi Aitoriieoi lUc : oiIoom 
«ii ri niHiidiu ct io prrooioM coo- obctict iooc, p iu M pto CMi o dot i o fo- 
gitrf ilMo OMboi pcopcroM prMpora* rrt ; lcgcmo oconpo ; ooo (ot Co» 
^: KpMf. bb. 111. IVw. ioob.) HcMiioifoi cf ecroib iod (mI- 

ll«M^.iMfw4<Mini«] U«odlocoM oorc omtotiooo) JkiOM JMm MT oMTc 
iftlMii Hcmldoi •tifOMtiiM Ibcorit, d^ cpcfOM. lol^ • opUtoloi os 
f^ciMM uo«i ii\|iiii« : ^idc ii bcoc rc- OMrc odicrcarlt/MilOi. iT.*EBOior o 
|H»»ii«riw. bMM .f«<f«t €x wmrt Mit colido livocro prMpofOto:' tvboc 
^t^m, liii>« luic cadcM apolooia aoicm lacooo co, qoM iodobio^id 
timih rorMnUaiviiar, * litcr»» Mairis dcCMC orgoil, iopfdct bie 
INmtiuHi» r\ m«»rc aibcnrarit.' Frc* tryrr: illc Mt f M Aood 
i|««out» booM anctciiboi forMola Ego coi, ii oH diil iioo t , pot • ▲PULBII APOLOGIAM. 8253 tngeniosiores : cni bono eommeDt» 
talia nbi sexcenta adferat ^z sqno 
probabilia ? Prie. Pro mermM Edd. 
Scal. et Elro. verus, Scriv. dedlt mo- 
rnjR teierum, V. D. in marg. Jnnt. 
po8t. dif inavit morum antiqtwrumf^e}^ 
m» mt^onfm, qnod posterint in mentem 
qnoque venit Orntero Snspic. Ined. 
XX11I. c. 6. Alii alind excogitamnt : 
qno magis apparet* qnam Inbricn 
ftint ejusmodi coojeetnrtt. Nihil om« 
nino deesse argnnnt MM.et affirmare 
non dubito, cnm Oronovio OIm. i.S4. 
Qnare videamns de sensn. £t Oro* 
nov. qnidem ita hnnc locnm vindicat, 
nt more$ Kta^ Hoxip^ dici velit pro 
bonis moribns, qnam sententlam pln« 
ribus exemplis adstmit. cf. id. ibid. 
c. 16. et add. Bnrm. ad Ovid. Trist. 
V. 5. 45. Amtxen. ad Pacat* Paneg. 
c. SS. Atqni fnoreo per se non magis 
sunt boni quam mali : sed alteratram 
significationem liabet ea vox, pront e 
contextu apparet. Nam si de Cice- 
rone ex. gr. dicas, * exitnm babnit in- 
dignum vita et moribns suis/ po« 
nuntnr quidem moreo pro bonis morl- 
busy sed ita, ut satis e contextn ap* 
pareat : nam contra sl de Catilinay 
aut Lentnlo dicas, 'exltnm babnit 
dignnm vita et moribns sols/ more» 
intellignntnr pessimi mores. Qnando 
apud Valer. Max. ix. 1. extr. legi* 
rons : ' nrbs opnlenta erat moribns et 
legibus oraata/ nemo est qnl noii 
mores de bonis moribns Intelllgaty 
propter adjectnm oraoia. Eqnlden 
sane nondom incidi In locnm, nbi mo* 
re» absolote de bools OMribnf ninr- 
pantnr; nisi forte bic Trebellil Polll- 
onis in Valerian. c 1. ' emendatna 
vita^ doctrina clams, moribos singn- 
laris:' neqne tamen hic locos tam 
apertns est, ot kominem mormti de ho- 
roine bene morato dicere potnisse 
Anrtorem, affirmare auAim. Vernm 
fRoret, alicnjos ^s, ingeninm, et, 
Orasco nominOy nso nunc vnlgato» 
charoderem vocamns, (cf. Cel. Wyt- 
lenb. Bibl. Crit. vol. ui. p. 16.) : milil itaqne homo morum est, qni plane suo 
raore vlvit, opinatur, sine nllo rernm 
exteraamm aut alieni judicil respectu 
(qno sensn nostrates dicnnt etfn niait 
oen karMer) ; qnod quia hand raro 
ad nlmiam sul opinlonem, et pertina- 
ctam clrca alioram Jndicinm dncit, 
hlnc moreo dict cceperant de super- 
bia, fasttty morositate (cf. Bnrm. ad 
Prop. 1. 17. 15.) : qnoties vero in bo- 
nam partem vox accipitnr, mores trl- 
bnimtnr homlnl non levly sed snmmm 
constantlse. Non inepte itaqne Ap- 
pnleins Rufinnro kot' ianlppoffuf vo- 
caverit homiiumjuMtum et morum, nt 
qui bona sna dilapidaverit et perdere 
maluerity qnam moribnssnis, Jnstitim 
Idea penitus informatis, vim inferre, 
possidendo, qnod ex fraude acqnisi- 
verit. Tandem homo morum dicitnr 
ot * homo teroporam ' Cnrt ▼. S. nbl 
cf. Pitisc. 'homo legis' Tertnll. adv. 
Mardon. iv. * homo glorise,' de phi- 
losopho glorise captatore id. in Fragm. 
Apologet. et sim. alia cit. a Oronov. 
I. cit* cf. snpra p. 452. a. J. B. 

Pao. 624 ilfdile fiartum'] Fors qnod 
in Milesiis lib. ▼. vocat, * JE§ de ma- 
lohabltnm.' Pric. 

Profimdam gwkun] Vulgns hodier- 
nnm Venetum, Goia rfondradona. Mi- 
les. nr. * Ventri profnndo serviens.' 
Tiii. ' Inaatiabilem, profnndumqne 
ventrem.^ Plnscnla ad hnnc locum 
DOtaveram qnae missa faclo, video 
cnim a Casanb. eongesta ad Sneton. 
Yitell. /dem. 

Totam dommm contumeUio abmiitl 
Forlasse an potins sit» contumeliii o6- 
roiotf. Araobins lib. v. ' Sed qnid 
terronis obvolvisse vossordibnsDeum 
loqnimnr matrem.' Colo. Si puta- 
rem eam esse sententiam quam ii pro- 
bant qni legi volont obvohitf dicerom 
scriliendnm minore mntatione o^iim- 
bit : et esset autem dictum ut apnd 
Ciceronem et Sallnstiiim ' cooperire 
fadnoribns i* id enim esi < obnnbere :' 
nnde apnd Solinnm 'ocnlos nicta- 
tione obnubere.' Nunc pnto senten- 90TJ TAUOErX IW •m stapn ftti, 
leqvirit. T«Un 
sylUka, «t sarpc CcmmIi. Lcf. «4» 
t, id est, •UtgiL PMrsa. * 
•brsts tnicsii capile 
tiri.' Ckt D«sxm timmfim: sic 
tar'obnu ouJis,* * flnctib».* Ew- 
6tm voccsi in Anobio sic sKcabi 
correxL Sic ct 'irrwere «'actiTe 
positar. Infrm pro mmtnmM lefcwL 
mferems. Addsliss. Cohrios kgit di- 
Tinspdo, •br^tni, f. Mhmit H. Brsatiw. 
l-1or. fstesi 
rwcsi dosm 
ttaos ett MitoraiB lectio et Editio- 
Dum sote Scslig. qnsai refocsfit 
Scrif . quam reliqoi dederint wmme df- 
iitssi. Ssoe qood slii, etisni Jac« de 
Rhoer Fer. Dsfeotr. lib. ii. csp. SS. 
lotosi dosissi cvafsswfiif 9bndit fel si- 
mile quid legt folaere, id nentiqnaai 
placet, licet ' cootnmelia aliqoesi 
obruere' dixerit etian Petron. c II. 
Coii<vm^'iis eoim, i. e. ttaprtt (vid* 
Oronof . Obt. i. 91.) dndam dooinai 
inipleferst ills, neqne id maeis fn- 
rlfbit, qnom jtn propeaodoai ve- /A^Tf^f^inf^ md 

Mmrpifi^mml Tsa j hm u et be- exptcstit : * llnltns 
reditatcs ofido Ktatis estntscrat, 
tnm anns et floris nstincti, 
liaBqne ingertbat nrbb 
per bane snceesdn 
pnrsererabat extendera.' /Vk. 
iBwlili *Circnnfarri* 
ditandi sentn apnd 
nnf. I. 9. babesy Ubro * dn 
fortnitomni :' aUU < in iella 
Tocat : ' adaiiiiis iMpeeteribns 
diqne perspicnani vebi.' /dm. 

Ferililaf m PMisni] Infrn : « 
fadUns Pontiani fbdUutenh dic 
cnmTcnifeL' idem, 

Dmmi Mdterf] Taroat. * An 
re eportnll Doaa riiffaMM tnm 
dcfli^ 8ic cal9ellBi •fi O dr- APULBII APOLOGIAM. 3255 

M wdajf &rpa|(f« Oumib, Sedere «U- riant. Terentias : < An federe opor- 

qnoUcs de nioUera eonditionem ex« toit Domi Tirginem tam grandem V 

•pectnntey aat meretrice, adliil>etnr. Oermani elegantiut fine nllo adjanc- 

Petron. c. 1S0. ' otiamM ancilla snm, to hoc ezprimant sedendi verbo : qao 

nanqnam tamen nial in Eqnettribaa dtatomitaa praterea,etcapiditai, et 

tedeo.' "Ifwdtu qooqae osarpat He« mora signi6cator. Chryiottomnt Ho- 

rod. I. 190. de malieribot AMjriis, mUia i. in Symbolo Apostolico : ' Se- 

in Veneris fimo sedentibos» nec prioa dere dicitor, Permanere. Nam dici* 

abeantibotyqoam peregrinomm qoit- moa lUe tedit tret annot in civitate, 

piam cnm iit ooncnboerit. Fettns ; id ett, mansit.' Sdp, Gent 

* Prosedas meretrices Plantns ' (Pcen. Nupiimrmm tUmUan] < Nuptiamm no- 

1. 2. 64.) ' appellat, qood ante sta- men ' Petronios, nbi Boordeloliom 

bnla sedeant, eadem et proatibnla.' vide. PrU, 

Hioc Mtta meretricia memontor Jo> Haue$Hirimo] Ditlssimoy ot lib. lii. 

ven. III. ISO. et Sriimionm nomen % 15. D. de fort. et apod Ascon. ni 

apod TadL Aon. vi. 1. J. B. Ftiloa fallory In Verrinas. Idem. 

mUequmm mipUi, dmmi mdumi. Scali- Seemra ei uUreplda] Haod infidom 

ger ad Ariit. de Animal. y. 0. Inepte pneflorationis signom, cnm sit virgi- 

dici ait : * Virginem marito vidoam.' nom trepidare. D. Ambros. in Evang. 

Vidoa enim (inqoit) est qon separata Loc. cap. 2. MUes. y. Noster : * Vir- 

est a nuiritoqoicnm Jnnctaerat. Imo ginitati so« metoens, pavet et hor- 

vufaa est, etiam qon necdom nnpsit, retcit.' Theocrit. nbi sopm: edpvei^ 

4 fJlwm yrjfmpandni. mitto qoi pne «8^ f(Xa, r£ /loc frpetms; inpdka^ei' 

manibos est Anthoris locom, cape Kd\ Claadian. ' Jam nnptie trepidat 

aliam iv. Milesia : * Psyche virgo tolUcitot podor.' Locan. ' Non timi- 

vidua domi retidens :' ant si Noster dnm naptse leviter tectom padorem.' 

novator nimls, aodi Senecam in Aga- Titinnios apod Festnm : * Accede ad 

memnone : ' Ante te morantnr Vir- sponsnm aodacitery virgo nalla es.' 

gines vidoa domi.' Ibid. * Vidoa on* Idmm. 

te thalamos.' D. Hieronym. ad £oa- FUre exoletei] Heliodor. lib.iii. TS^y 

toch. * Videas plerasqoe vidoas anle- wapmiuf ffSir acol Mor l^tifyv. Philo 

qaamnaplas.' Cyprian. •Fortivode- Jodseas: *Awopmp€af$thiif §mp rwmv 

docore corrapta, vidom anteqnam Mmmtiithqaif.IdewL 

BoplK.' Sic apod Grtscos XiipU et Pao.5SS Veamhmhtr] Moro rton^* 

fMmUmiem et eMetmm ooUt. Coo- ^, et (ot videtor) pecaliarl Pro- 

staot. Harmenop. lib. yi.Tlt« De V. vinclm African», iUiot enim potitti- 

S. X^ tarX eh puimmf 4 tMfcvxttj^a, mnm apnd Scriptoret memoratam re- 

iJOJi col 4 M^ «(kwf Mpm iax^amm. perio. Optat. Milevit. lib. vi. ' Hoc 

Olottm : ' X^pmmUf Vidaitat, cmUba- nec mnlieret pationtar qots caraali- 

tot. Xi||p<a Mflh, cmllbatnt.' Prie. ter nnbont, ex qoibot ti aUcoi mo- 

Dmmi eedieeet. Idqoe com dedeoore. tare maritom contigeril, non repeti- 

Phalarit Epitt. iiv. 'H ^ Ar' Mpt tor iUa temporalit fetlivitaty oon in 

XV^ XP^"^ mpoaKKpfidmomam wkdm altnm toUitor/ &c. Marcian. Capel- 

ApffrVff 4 Si M *<^ *>^ ^P^ papaiao* la de Nopt. lib. ii. ' Com tonitn in- 

pAniwopborimlmfioK^arttrmtwotai^f^ trofertnr lectica interstincta sideri- 

h^pdfwoif oSaxmroa M oa r mt^ m1 H^ bns, cai ritn mystico cropitns pne* 

iUm 4^\, wmpk ro^ t^i fdamn xpdamn clnebant, qna mos foerat nnbenlet 

fvytfnip okoifoSra. Idemi. Dmmi tc- Deat in caelettit thalami pervenire 

dimet, Proprie dlclomy aedere de vir- contortia.' Tertollian. ad Usor. cap. 

giniboty qoa cooditionem non repe* 4. ' Non moBlUom pondera, non vet- mtnM. TAUOEVfl Ul 
ia EM. AltMkb ct Bif.ilwia El. 

MV iBVil# ipM EflMlBfSy ^si 

\f cMvnit iB Emtii. 
^} jMtfitii Sct. xiT. « EjLpcciM imtL pMC et Mm. PHk D'Onr. » 

«CMattt*aillteffmLwf»FaBr i4cB MriHllhM. * MKtM M^MMBiM fii- 

II, * SciftM expcctas ct tradat u- ctoB' dUit PCiraa. c. IM. J. O. 
iMWt r AMhtoc. abi iwm 4c * Ulccrccc fiKici, ct •Mlcra Mlf« ditccffc mm 4aammmm * Fcdci McdiccciiM cltriti.' 

VcfT. V. * Mrrrtiicua ditnpliici.' aiM fictc' Pric 

Cilcllcs: «lcc ic kctdc cvc4itcU Afit incdicclca ii» fc I4cb 4cc- 

iCiW.* idnm. tiiiicici Pitrcci cpbtcli id Dcm- 

immm^tmmm m] Eit ^ci lc|^t sr- tvMcci virficcci Viii.c 1«. * Pcgc 

«hMfM M. Mrtliriri ci, fcdcA, Ad- lcidncai pccllcnNCt ^"ti cnwct cc- 

tar» cttci ccfcice, pccc CMccraic» ct pila» cricci « ficatc dcalttCBl, cc- 

id fccM» ctfiN^iif ic cwdicacMcti cc- tcci pclicct, clcctcr pigcMctii» c4- 

jcidici niodaci CMcpctiiif cblicilcr, ttiietci kibcct ■icicii, vciliaMMc 

icicrpolilor : ccai. al ccci Fripcnic «cc icfc, ii C Ci H C C Cff l ipitCi, ct 

diccci, fiMm» inificcai cdcMtlit. Ei icb ■ccrfat winicili f icdlMlici 

nm» Scacc» Epitiola cxxiii. « Dw cwt' JcvcmHc ipti«B, ^dd dl APULEIl APOLOGIAM. 3257 

mtdieiUmn m, deseribit : * Sed qns obtiDet etiam nonc apud UMilieret 

mntatit indacitor, atqae fofetnr Tot Tnrcicat, Orscatqne. Pric. Noa 

medicaminilraty coctsqne tiligiDit male UUti oculi jungantnr immedic*^ 

offat Accipit, et madid», faciet diee- to ori et pnfpnritsatli genit i ted Bt 

tnr, an nlcut?' ImmdieaiuM m; id t/iicf« ocnli recte tribnnntnr puelli», 

ett, valde medicatnm, at ' incaiia jnvenet circmbtpectanti et ocnlomm 

menta/apnd Virgillnm ; alia timiiia. nntn illicienti. J. B. 

Scip. GtnU Aditrtmieiimfridunmfia\ RomaDl 

PanNirtMalaf] Meretriclamy par« denariis, Oned drachmit compnta* 

puristo geaat inficere. Plautnt Tra- bant. Unde ad denarinm lolvere, 

colento : * Qniaqne adeo ittat boe- vel ratio ad denariom. Hic ad Unm* 

cat tam belle porpnrittatat babet.' cMon pnto tignificari ntqne ad nnnm 

Mottellaria : ^ Phi. Tam lu igitnr Bnmnlnm, id ett, totam omnino do- 

cedo parpurittnm. ScA. Non do. tcm a Creditore tnmptam ette. Scip. 

Scita et tn qoidem. Nova pictarm G«ii<. 

interpolare vit opnt lepidittimnm.' Pr«nnap<t<m«casia(/fvirarai] Clce- 

Tertnlliannt de cnltn leminamm : ro Verr. iii. * Spe atqne opinione 

' qom cutem medicaminibnt nngnnt, prtedam illam devoratset.' Salvian. 

genat mbore macolant.' Item : / an iv.de Onbera. ' Praedam tpe atqne 

cnm comtta, pnrpnristo et eroco, et eopiditate devoraverat.' Boeth. i. de 

in illo ambitn capitit rennrgatit ?* coosol. ' Cnjnt opet Palatini canet 

Gtfe. Mt. D'Onr. pia7»Mrt|fa/t«f. J. B. jam tpe atque opinione devorattent.' 

JStiu9\ Oellint lib. iii. cap. 5. Pradent. vcpl orc^. ' Spe devorat 

' ocnlot Indiboodot, et illecebrae ple« anroni.' Prtr. 

not :' lego In Nottro antem ttttlot b. /njictf tcniptt^KM] Milet. i. ' Mibi 

e. nnctot, Wtffpat^ofihws, Milet. viii, non parvam iocnttitti iioliiciludinem^ 

' Prodennt ocnlit grapbice obnnctlt.' &c. injecto non tcrapnlo, ted lancea.' 

Arnob. * ocolot fuligioe innmbrare ' Nil moveo, moneo tantnm posse ipt- 

vocat. Hieronym. *orbet ttibio fo- colo legi: *tragalam injicere' certe 

Uginare.' Ovid. * Tenni tlgnare faviU patsini apnd Plantiinn iegat : fnlcmm 

la:' opponit Varro ' palpebrat caU validint antem ab hoc loco Tertnl* 

liblepharo natnrali tlnctat.' Favet liani accedit : ^ Non Incernae tpionlo 

lectioni nottnt qnod prtBCcatit, ' ge* Inmine, ted totiot Solit lancea.' £x- 

nat parporiisatat :' pattim enim con- tat in Libro ejnt de Pndicitia. /dtat. 

jnncta videat h«»c foraiai adniteria* MiniiauT u fiUmm mhdiuiwnm'] 3%Tt 

Tertallian. de bab. mnlieb. ' modlea* paterao nerope, ciijat tpecimen hoo 

roenta ez faco qnibot malm colofan* ^z Ennio cape : ' Injoria abs te affi- 

tnr, et iptam mgram pnlverea qoo cior indigna, Pater ; Nam ti impro* 

ocnloram exordia produc«ntii?.' Idem bnm Cretphontem exittimaverat, Car 

in de cult. fcmin. ' Oenat rabom nie huic locabas nnptni ? tin ett pro* 

maculant, ocnlot Inligine collinant.' bnt, Cnr talem invitnm invitam cogit 

D. Cyprian. de ditcipl. virg. ^ Oco* linquere V Juoge Afraniom : * Indig* 

los circumdiieto nigrore fncare : ge« nuro facinus, adolescentet optnmot, 

uat mendacio raborit inficere.' Pan- Bene coovenientet, concordet cum 

linut Carm. 14. ^ Non fncit malo viro, Repente viduat facit tpurcitiea 

ficu entem» neqae lomioa nigm Patriji.' /tfm. 

Pnlvere.' Lnoian. AlrMmryof» ^- lUeeehrii offrtethUum] Milet. vi. 

«(•v 4rrpi0ofi49iiif, cal tA If9t0^ hro^ ' Uniot offula pr«da oftriBoaturo.' 

ypa/poiUtr^, laveotoret lenocinii hn- Plautnt Capteiv. < Usqne offraena- 

jusce a Xenophonte Medot colligo ; tom tnit me ductarent dolis.' Idi NOTJB VAEIOEUM IN : * DcAactit. dtvia:' Mt 
M «niteifv, ib t4 
fr, oi <iy«v. ■! ia 
Pkiln.GlMi.Mm. 

CTItot] Legt allri, lu •. M^Hi». 
y. LifiMti NtC ad vett. PaMgjri- 
cit. iina. Ad Plia. PiMf • ti. eiUr. 
▼• Vbk AnMtM. J. JK. 
PA«.SM/r 
ra M Attie. L i. Epitt. 9u « It r t * 
Ule ett ^MMe niU Tl4ett«r UIm» 
ebttiettier« et ia kae ii». 
ebfinettier.' Pric ] Gleti. • rt ' Mle Lttinti ctte credlderait 
tmm Cttti bf t te^ prtrter Ottt. 
et prepteret edidere 
trt Ito. et tlBe ceete. < Afft 
Mrtea* vd Cic. ^t Verr. ▼• IS. 
et iltima elibl, * tierre vlai/ < m- 
Mt,' drc prti liifarre. cf. BetU lai. 
Nepet.et(hid.ad Met. !▼. p. IM. b. 

Liviat Aedrea. apM Macieb. 
Sat. Ti. * NaBfeM bedle ereg&tt 

CatU. I. < Q. ScrvQlM Hato Epw. 
McilM ■erli rtbM 
Maa eeddit.* li 
<Q«i fiiaeerbe, td irM prevece.' Olett. 
Vladecie. Mt. • Exmqperare, ftctenM, te dlierit** 
^ i feerwl M] Ltae ipte. et 
ttr, ItMlet. Feitet: * AytrieM 
dtoebtater aieliefM ItipeAcanifli 
aerdldi adteela.' TcrteUiaM Ape- 
lefet. cap. 4S. * Priaia enwt Ireeeti, 
pciderteret, a^aarioli.' Hi|}et se- 
■daii qaa erife» latelUfi eptiM pe- 
tett ex tradliiitUBl LiptU Aatio- 
Lict. Ub. 1. cap. 11. Ctliw Vid. 
iBltpp. ad TtrtalL I. c. ElMBh. ie 
lad. ct CeMwb. td LMpridil Ceai. 
Md* e. S. * aqaM fMit at Irnoaai 
■daiiter.' J. B. Jfaarjtl«. Glott. 
Mi. Jeaa. BeerdeioUi» * Orariolat,' 
(lef • efaerMw) * paer leoooit.' GIm. 
PUIox. * Bacario, iri^^itiitiiiij. ' 
LMprid. CoaNBodo : ' Octiil aqaM 
Bt lcBOBBBi BiiBbtcr.' Ubi V. CaMBb. 
et SalBMi. td Voplic. Fric. 

Digm cmkkwU m Hetni] VitiaU 
deUtetcit h»c loqBcadi fonaa Libre 
de PhUoiopbia: • Dm ritM ceUt, 
difBB Diit ditccrc :' tcribe diccrr. 
qeod iiidabie venuB ette, petet es 
diicriiniDt TMi mgen qaod teqBitar 
tUtiai^ tnm qaod dictm hsc Ont dv- 
Bt BOB alia Yidealar qaM «u#| Ai« 
Tti, de qaibBt tepra bcic PUite e 
ZtMlaL Idem. CMBltat] ScribeMi 
etiMUptiM. iBdicat ;ttiic iteltMiuHM Ctla. !■• 
UptiBt lu MtBdteit pcie. 
MiBlftti^ T^ teqait 
AppB l eiBi, tM IfMVM et« «t caai 
BBt MedetB^ aat Oj* 
taltati fladiM Bea ka- 
hitt ri eiici CB» 
tBBi pettalat aolcBt featare^ i 
fladiM Bea recte Mm Ule vlr 
ditlitiaM CM becBl 
coBtodit. BecBlM UU 
bM nm t pr» BMdbBt, 
labBlM taltareBt : fladlM 
ceaicsdct ertt la arfMeaU. Ac 
videMBr falM hl fledtt hlitriartcl 
parvl BJ laM vel cJBMa dip fdftat, 
M fiitBi BfMUbM BMMt iBipedi- 
■Mte. PrepterM tefl im JiitBM 
debet» leala jwwMm j€tn erty tBH ehm A. GoIUm leur i p e d M 
rcl<tft : et FcttM decet 
dBM appeBdl CM tett< 
fere UaierM iMt et 
Prtptat accedtre BdvBlfalM 
Ui «B APULBII APOLOGIAM. 8260 

Qni riM hidioni corrignnt, et HaM- om: fereDemo ex interpretibQt non 

camauensls Dionjrtii locnm affbmnt, bele aliqnid eommentna est : rh di* 

ii milii TideDtnr, ut ingenne loqnar, dta#((|«»ntTnlgaria|tic Temleetlo) 

lefissiroe in cognitione anliqnitatii retinendum Lipsint monnit, Libm 

fuisse TcrsatL Casaif6. Vnlgati In- Elect. i. cap.tB. eaplanavit antem 

epte, cmsatteff. Elmenb. Ms. Pitb. Marcil. ad Pers. 8al. ▼. p. 1S9. PrU. 

curo Edd. ante Casaub. cMMttas. Cbmeels editnm in Edd. Vnle. sec. 

J. B. tert. Sed Mss. cbMUf in qno ac- 

Sime elmdme] Hanc vocem, Incor* qniesceDdnm. J. B. 

rnpta roodo sit, Lipsins significare Pao. St7 Fawsilti. Iifl.] Mss. 

volt bacnlnm e ferro, qnl bistrionl- Florent. fanme, * Famoec littei» * 

bns, et pnesertim saltatoribusy olim b. I. snnt, de qnibns tam mnlta lo« 

in mann gestatns : de qno ez aliis cnti snnt accnsatores, qnaa tantopere 

eliam scriptoribus nolati illl locl nrgent. Allo sensn * famosissimas 

Elecl. lib. 1. DiTinaTi legendum,ste« litteras ' dizit Spart Id Hadr. e. 15. 

ludieme» To, iDqnil, adeo fermm for- 1. e. ooDtDmellm et odil plenas ; el 

mldasy nt qoam? is Philomelamy Me- ' famosnm llbellnm ' eodem sensa 

deam, Cly lemnmstram saltes ; tamen Amm. Mare. xx. 4. cnm alils. /dm. 

ludionem nnllnm adhibeas, qnla ei DewunHre'] Ven. Rom. deeeeaim: 

gladlolus e ferro in mann. Nam talee snpra ad Apol. i. C^. V. CoIt. 

lodiones. Qnos Dionyslos Halicar- snpra ad p. 480. Dememiwre cnm Edd. 

nassens ita describil : MdJuera 14 Ik Rom. Vic. dedemnt Casanb. et ScrlT. 

rSnf «fpl rks wofatiis, rdi ts iw hnreipd* et est In Ms. Pitb. In reliqnb demen» 

HP, ffol r&s ir rolr Btdrpoie yfM^i^wr. Hrr. cf. Havercamp. ad Tertnll. ApoL 

ip kwdaais yitp tdrcus wpoaiifioi aoSpoi C. SS. J. B. 

XrrmataKovt iwMvHdm iiarpnoie, cpd> E faftnlerio fnMeo'] Absnrde vnlgo ; 

vif Tf acol pi^ ffol ftdpitms Ix^m'» «▼m- fafrvierio Penltfoii proaeiUe, ei eomtra 

Xifi^ mopeioTTMs, Ktd otatM ohm T^f «crJ^Mle JEwt, lectio, qnam edimus, 

woftm%s iiyoiUros* KoXo^fAepot mpks «!• apertissima est. Cefilrascri6ere dixit 

tAt M T^rr vaAaf t^s M AMm 4{sv- nt Grseei iarrrfpdi^. notnm qnid sit 

p%e9ui Zotto6a^Sf xMipos oUtdnSf ih ijmypmpe^ apnd oratores Atlicos. 

ifuH Soeffi, aoLKimw, Hanc sententlam Cmeimb. Flor. et Aldns 7. Poaliem', 

nostram de lioc loco suspensa admo- male. E b m em k, Antlqnam lectionemy 

dnm mann proferimos. CMe. Ila qnss Mstomm anctoritate firmatory 

TulgatL Nec desunt Tiri docti qni lolna Sdpio Gentilis retinolt. Non 

banc lcctionem speclose defendnnt. nemo in marg. coi0ecitla6€iiario Po»- 

Alii Tero scribendom censent 'cin- liamyminorisanemntatione,necom- 

mmdo* In anliqnis eiemplarlbns, nlno male. Domesticl serTl erant 

sifie dadio, boc est, gladio. Non dia- < Ubellarii.' Cic. ad Div. ii. 7. * pao • 

cedo a volgatis. Oladlo antem ac- cls diebns eram mlMuras domesticos 

cinclos saltasse fabnlas, In qnibns tabellarios :' et Trimalclools tabella- 

ccdes, prsBter allos doeet Tetianns rlns memoratnr Pelron. c. 10. Talis 

adversus Grsecos. Wower. Ita Flor. igitnr * tabellarins Ponliani ' testis 

Rom. Aldna et Bapiista Pius in fortasse adfnerat, qoi mannm Pn- 

AnnoL posUr. c. 197. alil, sine cioaa* deDtillsB, cigns compliires eplstolas 

caio miimM legnnt. Vide Lipsii Elec- viderat et vel Ipee pertnleraty testl- 

ta, et Nolas Casaubool. Ebmeitk. monio sno agDoscerel, et simnl cnm 

MnlU, sed Tana et aliena, Bapt. JEmiliaDO et aliis teslibns (* trstato 

Pins Annot. poster. cap. 107. Ca- descrlpslmos' ait App.) invigilaret, 

saub. cteaaniio legebal, CoUins f«di- ne qnid falsl bi describendis lilteria S260 NOTiE VAEIORUM IN 

adMitUretar. Sed nlto tmeTim tom» eate» pablice ia judicio factay per 

gnMt CMeadatio Casuboni, ia qosk mAu rifih ti um, mvorii cst poodcffiiy 

adfwesceadaiB videMr. J. B. qMfli qw fit per litteffaa» priTatiai 

CMr««cnM<]Nooli«beatlocaa dotaa. Idfm. 

qood Urtiao placait. Sti iafoM omw /nT] *Asdbm|0if» 

cst qood Or«cis Am^ qoMi ■obseqoitar Mmftnt^ * coneedo 

F»k.e.7pdfiVT4fcv. SkoMi» imtukmJ Prit. 

fwi^tiri dicebaatBff qol MamMcriptaa Uftrk teriptU] Scribendaai forte, 

Codices corrigenlibos adslabaia, e»- idfkn mifmi. Fors, id cat, fbfoitao. 

dcaiqoo ex aliis Escaiplaribas pv»- CalBi Nisi aliod latcft, cossoaai scri* 

legihanL Nota vetas io Cod. Par- boodoM/mL CohuO». Feros jcr. V.C. 

■WMi MarciMi Capella: « Fnfiz Sriifp. ia SfaA. NoB babot ari op. 

Kbetor eaModaboai, coAtralegeote poootar seq. pribor oo to» qoMea, 

Doaterio scolaslico aMo^' &c into- ri pro/Mty /tn legatar; q a oiado 

graai ia Febroii adfert Orotias pr«* afil loeo so ofreglo coasolcio ofbi- 

staoliisiaias. Fric lafra: * At ta, tfmtt soot. Legc a d o» arbltror «. atf 

iBailiaiies recogooscea ao et hmc ftrU tm» scr. fOid priba nribi crol 0^. 

tesUto descripseris.' J. B. 81 frrU id scriprit, Inqoit. Nan 14 

ff] Piih. caEcasatendnf Tolobant advcfBarii\ qnod taoitn cz 

so. Ccteroin Jt , fortasso et rh JUi»^ ipsis litteris non efficlobatnr. Par- 

JB Ofcn do n i rf cjnMiteada, noa seqq. ttia eaini eamai qnanalain enearp- mmiwute. Vid. Ood. ad ilet. taBiy qoa canaui so« sarvieboat, ro« 

II. p. S». b. et ad L iv. p. m. b. dlaToraat. Parteai aapra ot lalvm 

Jtfeai. scriptaai oceoltarofaat ; nt oMltia 

Qasd d mumo'} Leg. •BuriBO. Ami. ?erbis ca do ro paalo poat ogilor. BM locam 000 babet. Ncqoe scbmI AeUtd. FmiM^ L c. aliis» at la Aaii- 

ia bac tocc peccatuni riflrili nMMlo: tberi Tcrentiana: 'Flagltlnni ost to 

qaod ot nionitramnt jain anto noa abisconsiliamdart, Forlsaaporeytibl 

alii plnribos exemplis. AadtL Aci- noa posso aaxllimrior.' Al ogo fmt 

dalios legity qwod ai •mmm tUmm. fero, qood lo qoibasd. ost. Pirif. 

Non probo : esi enim oBtsie, id est, Pnsfbro/«ris com Edd. Joat. poat. 

noa simnlate, ant ficte verbis, scd Wov. Flor. et Mss. &rilcrc>broj 

animi jodicio, Srip. Gfa<. ia AfftMd. dictam at ' oflcrri fems' apad To- 

Locntio iis incoaspectay qni SBiBtas rent Pborm. ▼. 7. 6i. * Vldco pecca- 

logebanl. Eonios : ' Qoid ego bsra tnm tnom ossc elatnm fiiras :' Ibiqne 

anbno lamenlor T Pric. Diserte Aci* cit. Cic. PbiL z. S. Noa pforaas doai* 

dalii coDJectoram osteodil Ms. D'Orv. aaadnm tameq/Miy ozbibitamlB Edd. 

sed iovcrso ordine flaa» oBmiBSw Ez- vett. Colv. Cas. Ooat. Prlc. aam/wis 

qobitior coteromm Mss. et Edd. O. et fmrmt aliqootlos promiifao asor- 

lectio : qoam adboc servo. Jbibis ot paatar. Slc, qnad Mot. Bb. 1. p. •?. confnsa qnoqne sont L. de didtnr^lbrispfosplcom/iddeDof». 

Deo Socr. p. 670. £d. Flor. et alibi Plat. u. p. aot. Ed. Flor. cst « Ibrms 

fpe, propur scribenliam compcn* spoctare.' Sod seqoaadi Mss. Cole- 

dia, cf. Jseger. ad Mamorl. gmL act. mm la /•ros et pbIbb^ L o. qaom ia cap. ao. iiBisio, i. e. iiocera, pro qoo poblicom clatom foerit, oalla qi 

uriiatiafl, ex animit, J. Bos. reada anlilbesis. Edd. Volc. see. 

Pao. 628 Qaod ta ja^ao ja&ifrj6.] tort. cnm Elm. Scriv. ftr» e coiucct. 

ttonsos est : Si revera magns snm, Lipsil in amrg. ozbibmil : aoa malo 

cor alieois vcrbis, non meiamet laclis qMd ad s casnm , nt pnnlo aate * ai 

mc bic io Jndicio rcviocis ? Aecasaiio boc forte qnl amt scrlpaerit* Ad» APULBII APOLOGIAM. 3261 

dalii enieDdatio nimit abit ■ Mss. Eimeifh. Non Vdlc. led Scal. in ejiA 

J. B. £d. sec. sea potiiM Typotiieta omisit 

Pao. 529 QtMl ibidemi] Explicat b«c. Ms. Pith. m« t|M»il. Wow.Elmii 

Florid. ' qaiA eodem tempore.' Kec« Scriv. cam Edd. Altenb* Bip. hmc 

te : licet exemplnm frnttra qntesive* verlm coUocant post rhcrimenmtgim c 

rim. Sed t6t inferdnm notat iiim, et miout bcne* Oppommtar tibi prv 

advetbia loci aliqaoties pro adrerbiia me «cnfilay ety tii meiMt ipmtm fo&tH 

temporit nsarpantar. Itaque non comtia, tam dem ad eoepeUendmn ef^ 

bene, opinor, ex conj. Volcanii, Scal. mm inair* dMlta» et, ticim ^mdeteni «t 

dedit ^pMd idmn^ et inde Wow. Elni, «U. «roiilrar. 4«. J. B. SKpereit tm 

Scriv. Idem, pareepiet^ieefqumemUUetpromeeerip- 

DivmiieMidm rei] Vel est ille locns tHt in memetiptmn vertit eomiUK Id 

epittols, nbi te in dttat partet divi* ett, me oppagnat. Plaotnt PseodiK 

dit, metapbora tnmta a via. Prima lo : ' Neln re tecdDdannnc mlNii ob« 

part eplttolie lecta faerat : tnpererat vertat comoa, tl occationem caprit, 

ahera, ^ qaee aimiliter/ &c« Obtco- qni fiet malns.' Horathis : ^ namqne 

mm est, an lioc voloerit Flortd. in- in malof asperrimnsParatacoilocor- 

terpretant ' ditcrimen rei.' Vel ett nua.' Trantlatio, ut adparet, a tanriB 

locna, nbi latet fraut, metaphora Iratit et petolantibat : ande et pro- 

docta a temita, qute devertit not verbiam, ' Fsnnm in comn gerlt : ' 

aeofinm a via, onde et deeer/tcttfKm de qao elegantittima ett narratliftf- 

pro latebrit ponitar. v. DrakeOb. ad cula Plutarchi in Qa«ttie«iibst Ro^ 

liv. 1.61. 8i verior prior explicatioy manit: Ai^ xal M^icov Kpde&ov el 

legendnm cnm £dd. dtcertioilMm ; *PmfuSoi x^preir ^x^tw f^etem^, 4^\dr- 

ain, nt eg o credo, altera veriori cnm rovro yhp abrhr #1 rebs 6hXe9s ir rf 

Mtt. Pitb. et D'Orv. retcribeiidam «oXircCf nrapdfrrorreff As kfMfratim neik 

deoertiadMm: tiquidem vera ett dif- Swvnxcfpirr^. o& fd^ &XV fhfropop 

ferentia verboram dioertere et dever- iK(yj^ 9d\m fSrt Kpdtffor Keiunp &f|H 

terOf qaam eonttitnit Drakenb. ad pfytn rhr x^P^^^ &rv4le*h| yiip eM/s %t 

Liv, zuv. 42. vid. et Bnrman. An* r^ toXrr^ mI nme ^p in ttr e , Qnc eo 

tbol. Lat. lib. t. Ep. 14. Bartbiat libentibs reciUti, qnod locem aK^ 

ad Ratil. ii. 61. et cf. ad b. I. Scip. qnam maxlmo hittortao adfenml, qek 

Gent. Idem, Nmn ad diveHieidmn rei ttatim iidtio AnmAium Ita ttriblt : 

oenfnm «t<. Terentiot in Eunncho : ' Et Pompell Crastiqiie potentla «No 

^ttbi ad iptnm veni diverticulnfli, lACstaremt' vt ionotis ad em di- 

conatiti.' Id ett, ad iptam qoasl se* cebamnfc. Scip. Geni» Qtue «tmlMer 

mitam fraudnm Rafini, ot mox expo- pfo me eeripta ia memirt ipmm vertU 

nit. aoero pro Roscio Com. * Alind eormm. Infra : * Qnse deftnrto foeral, 

frandis, et insidiaram in eodem ves* eadem manentibnt iiadciii lltorit Ib 

tlgio divertlcalam est.' Seip, Geni, accotatioiiem trantverteretnf.' Ite»- 

/n memel tpeajn eerfit eeni.] Ptao- ram: * Qaes pnrgandi moi gratta 

tos Psendolo : * Ninrisque ego illma tcripta erant, eadem mlM ImnNrttom 

bomiaem metoo et formido male, Ne hividiam apud imperitoa eoDcivera/ 

malHt Item erga me sit, ut erga Hlora Prie, Vertii eomme, lU Piaot. Psewl. 

fait. Ne in re secnnda nnnc miU Orseci ir ahi^ #oici)e#cH. idem. 

obverut coraoa ; Si oceaslonero eap- VteejM mmimfit} Sic primos edldit 

sit, qui siet malns.' Coh, H»c male Scal. in Vnlc. Ed. seo. ez oaiODdat. 

indnait Vulcanins. Plautot Pteadolo Liptii in roarg. qaem teqnor aaotori- 

actn IV. teena S. * metno Ne in re tate Mta. Florent. ti qoa lidea ex- 

secunda minc mibi obvcrtat corona.' corptls. Ms. Pith. cmn Edd. ante 8262 NOTiE VARIORUII IN 

Volc. tec. viee mail. D'Orv. viU «t d— w; *AXX* oifmi •#rt §p w9^ §mt 9§n 

pro wmUmU tinpliciter mm. Io t^ tfAXtt ««(vvr« rHw 94kat mwr^Sm rmm- 

wkm liten 6iiaUt absorptm fnit ial* t9$ pdrfs wd 7^11. ArittophaiMs Km- 

tlaU teq. TerbL Yieem nmUani beoe piUerco : 'Vl^i^ m1 ^y^wta ■■! «9» oiplicatFlorid. ^tortitmettdivcrtoai vmtk wk Adi SoidB CoUectoaea. 
lot;' oeoipediversnoiabeoqaod Cet». Emrj^ eU e 000 aiotaadoBi ia voloerat Podeotillay qoa tfait dtle ^oryMoi: oaoi otroqoe modo Imc 
(hoe eoiniy credo, valet «eifnli ot ooomb effurrl, OMoet Entutb. Plaot. Capt. fy. S. 100. 'oiiia nU Hoai.ILA.vt.tfO. obiett SlHidmf. 

credb qnod ego dtco tedolo') cam Ewrfhette tcribltor apod Ovid. Her. 

dlioiterat. Cataol». et Pric dedcre £p. S. vt« 0. et Hygio. Mi. 9T. Coo* 

ato f n i nMlaeil : qaati epittoltio lo» tra iden blc, faflMtitaiont ftoodibni 

qnenteoi fiiciat Aoctor. J. B. tolty %h pi 0e tret dlcltor fiociaooj JEa- 

Pao. 500 Jratta/nido, Ife."] Ez init chiol et Aritteoet. ttb. i. £p. SO. vid. 

Qcer. iT. PhUipp. * Blolta meioioiy Pioa lo Tbet. Crit. 1. 1. p. 07S. J. B. 

molta andivi, molta legi: oihU ex Emr ffbei in , Harpocratlon. AritttnMt* 

omoiom ttrcolonim memoria tale i« 00. Eottatb. ad Odjit. T. Prtc 

cogoovi.' PHe. Fbr y a i n iit i. 'A ipnl i u a yig ^a fni M 

Ptert lcfindi didiitflty el ntn panca vir q p ff eU^ J/rre^ % hfw0 ire %, ita Har» 

exferbade eemperieii] Florid. iv. pocrat. Hetychlot : Opnd 

* Qoam eqoidem ooo didici modo, feh. Diogeoiaoot Ceol. ▼iii. Ni 

verom eliam eiperioodo comproba- 00. TtO Opm fx M «dMM|m 

vi.' Uem. pnto O y idi l ii b idem 

Peimnedee'] Qoem ego ooUo jore Jfottl prfnot ei kMOfoai] Soibo» 

loter impottoret receotitam putOy macd tl taciom. CaTJcla tot 

com ex Pbilottrato Heroic aUitqoe vd «x aoUt labolitt qnaa pl oi u t 

coottet injotte eam OMrti datom. qon Ulo noodoa Imeiipilt voioa pocin 

Noiter Milet. x. iptc, ' ioter iodytot Pompodnty Afranina, Noalni; eiinai 

Acblvorom Dacet faltit timalatio- Plaotom OMmid otl : iod qoln la nd 

niboi, emditione doctrinaqoe prii- maoom mo ett» vortoi 00^000 nd» 

pollci» Pdamedet damnator.' lode tcrlbera. Iteratom ab Appolalo ee«» 

inter mu»6fyo9n potitot ab imperita vldom repooo ioAra hae 1 

moititodioe, ex aOot tcoto certitti- tiooe : * qnid illi exittlaMBt oacli 1 

■M bdc Appnleiot loqnitnr. Idewu potabo»' poedt legl» naod 1 

Shfphui] V. Schd. Arittoph. A- nuhi tameo phtt orrltit» foW UK 

^^^p^nn ^vo ^•••w^^wo vo^^^^o^w e^^^moM^v^ i^Mv^v ^^Moon^^^^^e 

JBary6def ool P/bfyntndaf] Iln tcri- Sic aoto oot beoe Lipdoi BpitleUc. 

beodem liiit, 000 ot vnlgo, PAtrioin* Qomtt. lib. ii. cap. Sl. DleoMdca 

det. 8ed etiam lege £«ry6ahit. Phi- GraoMMt. Ub. iii. * Lalioa Aldlaoo 

to Protagora : ^ vfSSpa Ir riif rete^ a Grsca Satyrica diian ; qood te 

rete Mpdm^is 7trd^«tf9i, Acwep el iw Satyrlca fore Salyioiom penoom lo* 

bmbf^ rp x4p¥ tu^d''9pmm ieyuMiew dacootory aot d qoa ioot ridicolm 

Or cl irrix^ Z^pvfidr^ cd «pMRMf» dmilet Satyrity Aotdycot» Borria. 

mlhfoKef^'hr9o$Awrii9rmfi9§dB9 lo Atdlaoa obtcmom pariOMi: ot 

Mp d wm warwpUtr. Hi doo, buoiad Bfaccoc' Qtue ttodloiOffom ctmtM 

geoerit pettei, provcrbio veteribnt adtcripti, coofefeoda com Ut qom o4 

foeroot, com improbiMimom morta- hooc eilam lociun notat maxlmoi illo 

llom qoeoiqae, tcelettittimom, dolo- Uttcratorom. Magaifr Gr«d dlcooi» 

tltdmoaiqoe detignare velleot. £t rk M^rm wmeSw. do qoo Uoldat : oo- 

dc occipieodat Phitonit tocot. £0- qoo «oa LodaMa LoxlplMM. Ctio. APULKll APOLOGIAM. 3263 

Sic Ups. EpULQaxst. Ub.li. ep.29. veteris cnjnsdam comcediB MiCM. 

Rom. Flor. et Ald« Maeki^ male. EU Bnccones «ntem, a bnccis Boeotibnt 

menk, Legebat Cclins Rhodigtnnt pnto dictos, qood signnm stnltitlc 

Moitkla, Lection. antiqn. 1. xi. c.7. ItaliyBii^0iKi,8carrasadpellaDt«Mar. 

Doctissimus Cressolius Maiiiei scri* Anton. SabeUicns, Maccones dicl pn« 

bendum censniL ' Matticos' (qnl et tat abann Macco delira: nnde ;uuc- 

arici dicti) vocat * ricto grandt et pa- «o?, pro * desipit,' ' deUrat/ Aristo* 

tenti ore homines*' Esto, qnid inte- phanes et Lucianus dizere. Dlome- 

rim hoc ad mentem Appoleii ? me« des etiam Orammaticns Maecnm pro 

morat b dolo nobiles, veteratores fa- fatno poni docet lib. iti. nbi ait| In 

mosos: poscit sententia itaque nt his AteUanis fabulis Maccos inserl: et 

/ali(Mopponat;quodetiamfeciisaney Photins in BibUotheca ez Helladtt 

voce noo inconcinna nsosy et qnam BisanUoi Chrestomathiay refert, 9n 

qui probe inteiiezerit intactam mit- ^/juuatofytkpxi^t i<rnThftiiiutB49t9f 

tet. Heliadius apnd Photinm Cod. 4 ^ tdiKo6Wf Arcp r6 wotuf iMiKw, Ubl 

270. T^ /toKKoqy kpxtilK&s icrt rh fiii Ttdes et signlficationem Terbi» et orl- 

Kou^^ 8 ^i nM<y. V. Hesych. verbo ginationem Tetnstisslmam. Scip^Gint. 

MoKofif. Schol. Aristoph. Eqnit. Jnl. 12o6ertf]Emendandns Festus : * Ro- 

Pollocem xxii. Prtc. Maeei leg. et bnr qnoqoe In carcere dicitiir ii lo- 

BKeeoneM. Maccus et Bocco personie cns, quo praecipitatnr maleficomm 

sordidspy fatnse, stnltv, poetis AtheU genns, qnod ante ards robostis inela- 

laneis. Sic Pomponius Bucconem debatnr.' Val. Max. Ub. vi. ' Qoln 

adoptatnm et auctoratoro, Novius etiam fainiUareseornm.iieqttbBflai. 

Maccnm ezsnlem, Pomponins Mac- popnll inlfflicif amicos csse vellet, de 

cnm et Maeeoe gemlnos inscripsit* robore prascipltatl snnt.' Is 'Ro« 

Vir Doei. im Morg. Ed. BaeU. Mss. bnstOs Codex ' PUnto, PsBonlo : 

et Edd. ante Colv. maeki vel wmeeki: ' Lachanam vos, qnos ego jam detm- 

nisi quod D'Orv. mareki^ addito wdki ; dam ad molas, Inde porro ad pntenm, 

node postit In mentem venire mmgi atqne ad robnstam Codicem.' £t 

a Or. ftdfyos. Sed nnice verom w^teei : * Robostus career.' Cnrcnlione : * De- 

de qua voce vid. etiam Voss. Etym. licatnm te, hodie faciam» com eatel* 

in y. et cf. Scip. Oent. in comm. lontaccnbes. Ferreo ego dico. Ca. 

Eandem vocem in nommo contomla- At ego vos ambo in robnsto carcere 

to invenisse sibi visns est V. D* in Ut pereatis.' Coh. 

Obs. Misc vol. VII. p. 135. MaecoM Pao. 5S1 Kol ^w; acol M4rm i^ 

in Indis videtnr convenire ei perso- vphs ipk Ims tn am^rm] Vnlgati eo* 

iMe, qnam alias Samnioaiw^ Itall Pnl- dices, aai fpms thJd4rm pw wpbs ipuk^ 9ri 

UeUdlKm vocant. Vid. Obs. Misc. U om^porm. scripsimus, ko^ 4pA. Ubl 

c. et Ooril Inscr. Etmsc. t. ii. p. 177. enim amoris erit aperta confessio io 

J. B. his verbis, oi ita legas ? %ms ante fn 

Bmecome»\ Olossarium : ' Bnccones, ex sequentibus locis restitoimus. 8en« 

Uapinroi, hovKKiowts.* Isidoms Orig. sus est, Vos Magom dicitis Apuleinmt 

X. * Bucco, garralns : qood ceteros et me ab eo Magicis cantaminlbos !■ 

oris loquacitate, non sensn exnperet.' amorem illectam : ita est : amo Ulnu; 

Plantns : 'stnlti, stoUdi, fatoi, fongl, et coojnngi cnm eo volo, dnm adhne 

bardi, blcnni, boccones.' CoUo. Bue- som mtm spontis. Elegantins terip- 

eonet, Olost. Isid. * BoccOy rosticus, scris Nol ipm. fortasse etiam IXtfsrc, 

stultos.* Idem Hesych. B^t , Mfros. non ikBhm^ legendnm. Soadere viden- 

Prie. Maeei proreuB^ ei kueeone». Id tur ista aliqnanto post : ' Pudeotil- 

est, fatui, stulti. Foit antem titnlus lam qusB icripserat dissiunlamenti et 3364 NOTA VARlOftlJJil IN dcridfciili cantt, Mhm %m In 
Tpfcn^f post liasce litcras cvocMig ai 
••filiot et Mmni/ Naai ti ego UImb 
locim recic capiOy legeotai ibi Cx^ 
•rrr qaod ti eo loco» etian is alib 
oniiibM abfcaDqiie ifta perioda ez* 
tat. Scribeonii erg» : NOl 4p6, wd 
iyirrc vp^ ^, Iwff Iri tfwffon». mHo 
coauBodioreteiira. Caaaa^. Sdricker* 
adot Kol fws ^Atfff ro(nv «^^ Vido 
CajaaboBum. IThirat. nil ^. ^EX* 
am rfir yp^ <fU, tm Iri wm ff om . Sic 
Orsca hatc edenda patari ez correc* 
tione Cataaboni, com Florido. In 
Mat. qaonMB ▼ariat leetloDet contn- 
lero poioi, exttare non Tideninr, nti 
oec in Edd. noltb vett. In ceteris 
Mite Cataab. legebatar nd tpms i\04^ 
«w rSr, 6cc. Alloram Cntanboni cor- 
rectionein aol ipm, col 4h$4rm, &c. et 
ipte admitii, et Oent. Wow. Elm. 
Pric. Scrir. Koi certe locum hic ha- 
bore non ridetar. Nam 'AwuKiivf tU- 
Ytf , m2 ^>A ^ uUrai /tMftdytvimi^ di* 
cnotnr ex pertona Pootiani et Rnfi* 
ol : ted ifm ex pertona iptiot Poden* 
till», oam ea retpexit l^ fioe Epitt. 
p. 5tS. fri Si ipd^ mMm ^ ttftapfkbnf fl^. 
Minot bene itaqne copalatira partl* 
enla «oi, qaam affirmatiya niC Non 
legendam qnoqae ette ix$4rmj tcil. 
Appal. bene osteodit Florid. ad p. 
§S8. 'PodentiUam, qnte fcripterat 
dittimultmenti caota et deridicnli 
tkhn tmt $ri cmffop&f pott batce 11* 
terat eTocaste ad te filiot et nnmm/ 
Recte itaqae iKBrrt, filii ambo, etoo- 
mt : aiioqai mailem iXB^ rmpw, Ce* 
temm imt bic, non iofra, male ddet 
Bat. tec. et iode Col? . et Elm. TVpo* 
thet» error v^v pro wvv e Vulc. Ed. 
tee. in tert. et Wowerii propagatnt 
ctt. J.B. 

Qotf GriTcr talcrpoaatl] Rnfini ergo 
allqaae partei faerant, In cantta di« 
cenda i Noo poto : itaqne lego, fot» 
Grmct interp$§ui. Casaiib. Hftc rer- 
ba temere e Olossa interposita Jndi* 
co. Soperioribas sccalis cnm Or»ce 
parom aul uihil rel intelligere vel Ibtt forte, qol 
od orana toi Kbri ootsvtt, de ilit m- 
bia Apnlelom loqol, ^pnn 
ttrpoaoitaet. FoitMadcaBO] 
foi ooutioocolmo RIub in 
Aoetorit teztom tmBntolat, Alias 

Oneeam fai^ _««.«.» , 

aecns. Nam ot nfia atoHo 
•eriptnm certnm est, et 
pagUHt. ilrtd n l , 
iia o glotta irrcfaiano 
potat, loe adprobnoti 
illia rerbis adnooore 
opistoln PndentiOn Oi 
taesset? <Be.G<nl.io 
tio cormptn. Tta boc 
H. i. V. 90« 

99im exeerflm: sed oec 
nitos restltntoBi polo. Grodo Apo> 
leiom scripsisse Ass ^so 

not ssia rapcrrptay 4r** ^ 
▼ides Olossemal 

post Casanbw f . Or. 

lectiooem sospectam mibl fiKtt ot ▼•• 

tomm Mb ro m m nocfoikas, ot Ipsa 

Istorom Tcrbomm eolloeotio poot r^ 

/fa/lpai : qonre o c oiis o4 Acidaia 

•ootentiam. J, B, 

TmrhM] Oifcr^ i^ sie ampo Ta- 
dtnt : et ita OraBci poooBt ti 
snnm. Prir. 

M% wteihe^tew «oMonloodoij 

nns : IKynfftp^ooty isvvp af 
TM, ^mweif fiofp Vl**v *^ ^^ ^70* 
^. Nieet. io Aodmo. Csoiosnu : 
Atk rifr Atmfipoo fUe^tf aal T$f l^aj^Si 
OMOi', MH 9m9% wmttppt/nmf ^Or^^MjpM^st* 
Minnc. Octav. ' Hl soot et Anoales 
qoosin pttblicnm Tldetis eseorrcm, 
iic, sic InsanlttDt, sle boecbntor, sic 
mtantor,' &c. Miles.Tni. Noster: 
' Amens et Tccordin porelta, eorao- 
qoe bttcchata fnribnflJo, per plateot 
popnlosat, Scc, lcrtnr.' lofra helc : 
* Totnm foram tnmolto co m p l esseot.' 
rom. APULBri APOLOGlAlf • 3265 

ProquirUtami] Facilc Crcdidcrini * cjulare ' ct ' jnbiUre/ qnod Anti» 

{icripsiMeApoleiunipcnvfMirtl.^Qui- qnis 8igni6cab«ty UmentAtioue vo* 

ritare ' jnzta Varronem I. v.dc L-L^ ceqoe rostica inclamarc, nt * qniri* 

dicitnr is, qni Qoiritinro fidem da- tare ' urbana, Varrone ct Fcsto tea* 

mans iroplorat. ExcUmabant aotem tibns. Stip, GciU. ProqmbriUbat Sic 

pleriimqne hac tocc. Labcr. inim. in Milcsiit lib. x. cxprcssit : *Mag« 

' Porro Quiritcfty libertatem perdi- noqne fidem ejiis protcstata cUmorey 

rans :' ot ciutnm a Macrobio. Pria- ct popoli concitato tomoltu.' Iterum 

pei anctor incertus : < Porro (nam lib. ii. * Vos in banc rem, boni Qui- 

qois erit modns ?) Qoirites, Ant pr«- rites, tcstimoninm perhibetote.' Pro- 

cidite,' &c, Etiam Noster snpra ali- qwriiare ergo cst fiofif, ZiafMfrlptaBau, 

qoolies : ciijos loca parcemns addu- Demosthenes : Aufutpr^pw fioip, ical 

cere, quoniam ca aUit botata qoe« ittKpayt&s. Glossa Isidori : ' Quiri* 

dam, qos non inbet fel levlter deli- tare, Popnlare.' Pric, 

bare. Omnibns autem ferme locis in Qui pro mt ferrei] Scripserat uxor 

pro depravatomfuit. Nec apod honc Apnleii ad Pontianom filiom, imo 

raodo, scd Plaotom qooqoe ct alios. acritcr objnrgarat, qood eundem, 

Qnod pene aotem oblitos eram, paolo quem panlo ante omni niodo com- 

aliter quoqiie enndem locum distin- mendassct, nnnc Rnfini impiilsn, nt 

gnes : Ttarbabai iwtparuM kie ; in medio magnum diffamaret, has litera» nac- 

foro baeckabtmdai Ep, uepe aperiems, tns Rnfinus, eam partcm, qo» de ma- 

Porro quiriiabai : Apuieius magus. Sta- leficio agebat, coilibet ostendit : qoe 

tim quipro wuferrei leg. q, p, m,foreif snpra infra adscripta erant, occulta- 

aut si qnid roclins potest inveniri. vit: quare magnam sibi apud impe- 

Alii legunt/ueref, alii Miarei, Acidal. ritos invidiam concitatam Apnl. qnc- 

Ipsam illam formulam porro qukriie$ ritur : neque vicissim fuisse, qni ejus 

(de qua in primis vid. Brisson. de partes tuerentnr : hinc ego ez mente 

Porm. VIII. 21.) snspectam esse viris illins putabam scribi posse, Ncaio erai 

doctis, videre est e Gentilis nota ad 9111 pro me eiarei, Verbo altercationi- 

h. I. et Voss. Lex. Etjrm. in v. * Qui* bus percommodo. Siewech, Scripse- 

ritare :' sed vide Burman. ad Anthol. rim pro me facerei: vel, pro wu eetei, 

Lat. I. V. Ep. 20. Utut est, proquiri- Colvins. Ferrei eleganter pro refer- 

iare loco non movcndom. Factom ret. Simplex pro compotilo: qood 

est verbom ad similitodinem Tovpro- apud optimos scriptores creberri- 

vocaref et legitor non solom h. I. sed mom. Non ergo andiendi qui face- 

et apud Sidon. Apollin. viii. 6. ubi rei aut eesei volunt scribi, ant sl«r«<. 

vide et Savaronis notas ad p. 602. Sic in libro De Deo Socratis, cemi 

Ms. D'Orv. perquiriiare, J. B. Pmo- pro discemi, * Natura neqne uiio oe- 

quiriiabai, Elegantissime dictum : qne gemino modo, sed pluribns ccr- 

prscessit enim, eum ' in foro bacha- nitnr.' Cataub. Nemo erai, qui pro 

.bnndnm ' h»c jactavissc. Verbum wuforei, Sic forsan legendum. Mox 

factnm a Pro et Quiriie$, Sic enim Fnlv. Uctc ei id genut aiia, Sciopp. 

incUroare solebant, qui opprimcban- in Symb. Magna de voce ultiroacon- 

tor, * Pro, Pro, Qoirites.' Perperam troversia cst. Legit bic foretf ille 

in Laberii mimo legitnr/ Porroy Qul- facerei^ alii e$»ei et siarei, Doctior 

rites Jibertatem amisiroos.' Rescribe, his omnibos et in Apnleio tritiory 

PrOf PrOf QuirUeM, SiroilU illa One- Casanbonns, ferrei pro referrei, In 

comm Inclamatio, yov, 70?. Sed hvc de Dogm. Plat ' Nec omnia ad Fati 

natora Ipsa horoines docuit^et expres- sortcm arbitrator esse ferenda.' Prie, 

•it : illam Joris Roroani usus. Indc, Contra £dd. et Mss. solUcitandam 

DOpk, €i Var, C/iif . Aput, X 3260 NOTiE VARIORUM IN non pato locntionem /errf fto aliquot 
i. e« dicere pro aliqno, alicnjns cau* 
sam sntcipere. Cetenim loco Auc- 
toris de Dogm. Plat. cit. a Pric. qui 
est p. 584. Ed. Flor. edidi r^erenda 
ex Mss. jubente Oudend* J. B. 

MvUa tuut qua «oto prolaia, eobMi- 
nuv pottuU rideri obuoxia'] Geta Te- 
rentianus Phorm. iv. 4. ' Nibil est, 
Antiplio, Quin male narrando possit 
depravarier : Tn id qnod boni est ex- 
cerpis, dicis quod roali est.' Snpra 
hele : ' Nihil in rebns oronibnt tam 
innoxiuro dices,qnin id posiit aliqnid 
aliqua obetse: nec tam laetnm q»in 
possit ad tristitudinero intelligi.' Vi- 
deo in Glotsii Isidori» ' Subsicivns, 
roalns interprei :' si major menda non 
•nbest, scripserim MubtecivuM: nempe 
*qni excerpendoet quasi subsecando 
bene dicta depravat :* puto vix coro- 
niodius expoui earo vocero posse. 
Prie. 

Pag. 532 CtOavit oroito] Id est, 

qnaewis. Alibi lioc vcrbum legere me 

non n-.^mini. Non dubitandum tamen 

qnin proba et antiqna vox sit, nt ci(fa« 

inde facta. Cice ro pro L. Cornelio 

Dalbo post illnm versum Ennii de 

Hannibale: ' H(»8teroqui feriet, roihi 

erit Carthaginirnsis.* ita subjicit : 

* Qnisquis erit, cnj4ti fiet, id habent 

omnes leve, et teroper habueroot.' 

Futo subinteHigi, patria, vel gente : 

nt sit, ex quacumquc gcnte, vel civi- 

tate fiet Scip. Gent, 

Si ea qute cx prioribut uexa tunt^ yriu» 
eipio »ui defraudcntur] Deroosthenea : 
N^^vf rovs fUy firrcnrotf ty, rifP 8* ^l^iu- 
putf piptit ots Z\o\ts ZiKOiOP ^¥ ijforfiMma' 
Koaiku, V. Iitic Genlilis Notas. Pric. 

Recofrtotce an] Lrgebam, rfc^noa- 
cf wucum an, ifc. Supra: ' Quae tu 
■lecuro Maxinic recognotcis :' et in 
Florldis iii. * Vos ea roecnm recof • 
ooscite :' aliud jam velle Apnleinm 
video. ' Mecuro detcripteris ' dixit, 
qnia etiaro ^milianut adfnit. Snpra : 
*quas literas e tabulario publico, 
prKtcnle et contra scribeote JEoiUi- ano, tettafo detcriptimas.' i^m, 

'fit fMx9i|pol ^f ] Vnlgo ^iiV. Ce- 

taub. bpias dedi cnro Casanb. et seqq. 

quia 4fu«r senturo babere oon videtnr. 

An leg. ^t iMj(jhipA kpSpi qnod on oo- 

tare potalt bomioea qni nobia, i. e. 

nottrs fanillia»,nioleatiani creofe cn- 

pinnt, noo affirmo tamen. Sane, qood 

toro ol>eat caana poat km moi^ o vmw , id 

non adeo aegre ferendoro poto io 

epiatola : aut posab pro tv legere #v, 

nt ftox^pol tnbatantive ponatnr. 11 e- 

liua aane ad nnnm Fontionooi toro 

oratio vertetur, qoam in lectiooe 

A^as,ad plnrea. Erot enim obforgotio 

niatrit ad 61inm, qood de Rofioi aeo- 

teotia Appnleiom magnm dictitoret. 

Frapcedit qnoqne tArbt tm m rmt . J, B. 

Ita ui partum oocolfa] Jocna apertsor 

qnam qni interpretatiooiaegeat. 

Piuuit apta] Exqoiaite pro coi 

Mtf apta tuut. Eadem locotio opod 

Cic. III. de Off.SQ. V. Ero. io Cl. Cic. 

V. * aptnt.' cf. Noater de Deo 8ocr. 

p. 678. Ed. Flor. Ennina cit. o Geol. 

' O fidea alma, apto piooia, joajoi 

dnm Jovit.' J. B. 

Sibipotiutaud.]Sibi 
ft^r, iroitatione, nt videtor, Pocovii : 
Illiut tont bi vertoa. ' Nooi l»tio ^t 
lingnat avinn intelUgnot, Ploaqoo ez 
alieno jecore tapinnt qoam ez aoo, 
Magit audiendom, qnom onacoltoo* 
dum centeo.' Cajoo^. 

Pag. 5SS Veritat ialerrerm] Xixtoa 
PP. in epitt. ad Cyrilli Aloxao. tooi. 
1. Coocil. Rom. fol. 604. * Novioaoa 
freqoenter calnmniia potere veriu- 
tem, oec tameo ooqoam poaar folti- 
tate anperari.' Docte Polybios lib. 
XIII. fol. 67t. EteeoJL Dtlatiwm oani. 
dmeiuu» ett, terita» atim <ol«reifr«,oamc 
m ^ert. Cicero pro Clooot. * Impro* 
bitoie depretfto veritaa eaKrgit, ec 
ioooceoiiaa defeoaio lottrcloao rcopi- 
rat.' Pbeebodioa eootr. Arrioo. • Ut 
aaolom, qood aob opioiooe vorboroaa 
aimplicinm Utety deprebeodator : cC 
oModocio detecto, veritae ioterdoao 
rctplret.' OpUt. MikviU tomu. !>•• APULBII APOLOOIAM. 32fi7 nat. lib. i. ' Jarodachiin, Si^ inter ca- 
Ugines qnas Livor et invidia exhala- 
▼erat, latere Teritaa videbatiir, sed 
janiy &c. revelata est.' Suaviter 
antem an apposite magis Polybius 
Eclog. lib. XIV. Scriptor gravissimns ? 
Kal fioi Soirci fuyloTtfV 0ff6y rots iafOpA^ 
irois ^ ^^is &«'od«Z|ai r^y &x40ffiar, jccd 
fitylarriy abrp irpo<r&iyvai S^ro^iy. vdy* 
ra»y T^ afrrV tcmorfwi^oiUvttv, Mort 
•cai vaiTJM^ rfiy wtOoMorfyrwp jxrrh, rov 
i^^diovs rarro/i^mVf oiic olS^ 8«wr aiWS^ 
8i* a^r^r c!r r&r ^vX^ cioS^ai rdr 
Mp^nrmVf iral irori 8i roA^y "xp^pov 
iwuncorio&u&a, r4Xos aMi 8i* ai^r 
iwutparUf icaX icaraymwl(^wTai rh ^vdos, 
PHe, 

Velui aUo BaratkrOf ifc, emergii] 
Virgil. ' Imo se emergere hiatn.' 
Idem, Non est Virg. sed Severi JEt- 
n« vs. 118. J. B. 

Nubemdi aeu raiionem, eeu necessUu' 
iem^ Fato ascri6tl] Cui omnes pleros- 
que etiam mal« mentis impetns Ma- 
jorum caeca scripsit ignorantia. Pa- 
ncgjrist. ad Constantin. ' Usnrpabo 
illa commonia oronium factomm 
patrocinia, quae tamen plemmqne 
etiam a sapientibns adserantnry ne« 
minem horoinem peccare nisi Fato, 
et ipsa scelera mortalium actus etsc 
FortnnsB.' Specimen e veteri lapide 
non importnnum cape. 

D. M. 

L. iBMIUI ▼ICTORIt. QVI PRIDIE. 

MATALEM SVVM. V1CB8IMVM. ET. 

SECVMDVM. PRVMA. IM PEHtlLI. 

POtlTA. VROVBMTE. FATO. 

tANVM. IPtE. MECAVrr. SB. ^C. 

com antcm in aliis plnrimis quapsitnm 
hoc patrocinii videamns, tnm praci- 
pue in Amoribus, et ineoncessis cnpi- 
dinibus. Libanius ProfymiMf. coutr. 
homicid. Ki\Aovf rii jfrryiOAs iZueu 
fi^Pf iXA* lx<i vo^a^nyov, ifitda^ yiip 
inrh rov 0cov, md wphs rhif^Efmra Zvitaff- 
rtluM ikMTalfMtw o(m ttwopov, Plaotns 
Anlnl. * Dens mihi impulsor fiiit, is 
nie ad eam illexit.' Pater filinm prae 
amore decnnbentfm excosabundut 
apud LoclanniD de Oea Syria: ohu i$4\m¥ radn^ rff trvfi^pf tffxeroy iXXd 
ol if powros iMuovoiri. Miles. x. Nos- 
ter : * Mulier seu natnraliler impudi- 
ca, sen fato ad eztremum flagitinm 
impnlsa.' Plnra non congero, occu- 
pavit omnem heic diligentiam Cl. 
Desid. Heraldns ad Tertnlliani Apo- 
logiani. Pric. 

Ex otio'] Id est, ne falsi aliqnid in 
iis machinari possetis, niajori spatio 
temporis concesso. Scip. Gent. 

Pao. 534 Prcrcipitaati] Vim hiijnt 
verbi Oentilis non asseqnntus vide- 
tnr. * Prscipitare/ est ' prapvenire/ 
' praeciperc/ * praeoccnpare.' Miles. 
IX. ' Prvcipitante consilinm pericnli 
prapsentia.' Pric, 

Sulmerratti] Putabam scribendum 
iuppematti, Sed nihil mntandum. 
Suhnertare vetus et proba vox est» 
idem significans ac iuppemare, simili- 
que analogia facta. Ea dictione mc- 
mini veterein Bibliorum interpretem 
exprimere aliqiiot locis Hebraenm 
lp9 quod est succidere sutfragines : 
nt II. Samuelis cap. viii. nbi lxx. 
verbo irapaA^iy ntuqtur: et Josiiae 
capite XI. bis : nbi lxx. yevpouowup 
pro eo dixcrnnt. Glossariuni, ' pov- 
poKow&, subncrvo.' Casaii6. Philox. 
ptvpoKowS, Vet. Bibl. Intcrp. ii. Sam. 
VIII. Jos. XI. V, D. in marg, Addit 
Scip. Oent. Chrysostomi interpre- 
tem, qnero opinatnr esse Theodonim 
Oaxam ' Subnervavit Diaboli potcs- 
tatem/ et» ' ne siicridamns nervos 
nostrot istis cohabilationibiis.' Citat 
id. Oent. Enniom : ' Succidere per- 
nas.' cf. Fest. in ' snppernatns/ nnde 
'Supperaasti' adscitum a Scal. in 
Ed. Vulc. sec. Sed Mss. Florent. 
Pith. tubnerviasti ; quod non pro ni- 
hilo habendum. Noniiis: ' Nervi 
matculini sunt, sicuti plerumqne : 
Nervia femininnm apud doctos lec- 
tum et sa^pe.' Docta autem et ex- 
qnisita sectatnr App. J. B. Subner» 
vasH, Vet. Onomast. ' Sobnervo, bwo» 
pwpifv,* GIoss. ' StvpoKowS, Snbner« 
vo.' Demosth. lwor4fU^ur r^ vtvpa. 
Fettns < snppernare.' Noster in Mi- IkUMCM 19 


Al^' et • 
1*1. Re>;iL-r&r ^itm k.t. 
L «. >s<Ua^ '['^^ A Srmi^. c V 
n c«ru «t 6tiM a m>^^ 

f« et tf^ t^i^ C*l 

a£rKABU» c: cw 
Mk ^o pr cs d.-cu er«Bt. Dcciftrmt 
id cMmartM «ntf. ^ua ifMnt M*. 
DX>rr'. J. & 

q»ii ^\m h»bc*i iatellifwf. ^«i ■»- 
■HBennit. >ab ImperBtori^* captal 
fuuM- acte |>rincipi» it^a^ Dcm %t\ 
■•«la»«c «r. %r! i>l»v^«ni aat diiM»c 
aat t>ci*«c «loii^aam. Id cruDC* 
pietatu kutt«no •mimsl Ca 
•i M«c Kb. I. f. it. K cf! 

M. Ms». et Ed^ iifi ifii J. B. 

Jlmtfrrm rrrnra] T« (taqBit^ fiUmi 
mmtm ■ m an m orirDit' alibt c €«•• 
%crMy MiAc». V. * Maicr ntca Ta, ct 
fMirtcrca om^M mnim, ilii tai !•• APULKIl APOLOGIAM. 3269 

8n8 explorabis enriote P et in eo loxa- mestein ita cxhibent estne iU in ea 

riem colpabis P amores reviDces ? ' eogUee nm wmm pareniiM religionem t 

Pric. Insuper Scriv. prios ne motavit in 

Pag. 585 Tume quod im eMculo ogai luv, hoc roodo : na maier ina non dieo 

p.] Mai^am tenebricotae senteoti» am, eed o.femina; ettne niinea eog, ». 

lucemattoleritqnieamitaconcipiet: «• p* rel, qnod comparet etiam In 

Tune quod in cnlncuio agai perquiria, ne Edd. Altenb. et Bip. Tnm maier 

mater tua amairix, eed amninofcminaf Iim, Ife, nominativnt absolntus foerit, 

eeine ntinea cogiies ntst unam parentie qnales in Anctore nostro band raro 

reUgionemf Ne mater tna, ifixf^h inveninntnr. Hoc tamen loco id mihi 

pro nednm, vel, nondicam mater tna. non placet : et adhncdnm scqnor Ca- 

Sic ante bis locntns boc lib. qnare sanb. Pric. Flor. Tune quid in cubieuh 

merito ilU nobis snspecta vnlgi scrip- agat jterquOrii, ne (i. e. non dico) maier 

tnra, ne maier ina noa diMM awuiirix* tua amairix, §ed omnino femina: nam 

Scalpellom (nisi habes ipse aliqnid si in nniversnm pntidas hoc cnriosi- 

melias) adbibe, et ilhi mihi reseca, tatis, qnserere qnid in cnbicnlo afi^t 

noii dico: qnae verba itto quidem loco feroina aroatrix, qnanto magis hoe 

non emam vitiosa nnco otfS* IvxiJ^ot inverecnndnm in matre. Qnonlam 

fiiar. Cas«ii& Obscnrm et involnta tamen in Mss. O. et Edd. TOtt. post 

recte emendabis hoc modo : Tune q* eed conspicitnr nc, inde legendum 

t. c. agai perqmbiM, non dico mater tua pntem sed SRim, qnae particnlas sasp^ 

oaialrix, ud omnino feminaf Estne nl apnd Nostrnm conjnngnntnr. ▼. Ind. 

tn ea eogiies nisi unam pareniis religio' Enim in Mss. scribitnr en : nnde prins 

nemf Wower. Tune quid in cuhieulo omissa lineola factnm ne, J. B. 

agat perquiriSf ne usaier iua non dieo Uterum tmm'] Plant. AdU A. iv. 

amatriXfSedomninofaniina, Ita hunc 8c.7. 'Utemm dolet.' Brant, Add. 

locnm constitni ex Msto Florentino, Nonins cap. t. n. 258. J. B, O ia- 

qnem male pervertit Valcanins in falix nieruMtuumf Tacit. Annal. ii. 

postrema sna editione. Ebnenh, lU ' Infaelix faecnnditas.' Sidonins ii. 8. 

hsec cndi ▼olnimns» praeennte Casan- * Faecniiditas infortnnata.' Cioero 

bono. Libri anteriornm editionnm : Philipp. ii. ' Fsscnnditatem calami- 

Ne maier tua >•» dieo amairix, Ifc, tosam ?* Pric, 

Pric Tunsquodincubiculaagaifper» O It{fausti decem wunses'] Qnibns 9iiirts7 ne maieriua non dico amairix^ te in utero gestavit« In Vetemm 

sed ne oMniao /eaitaa estf ne in in en scriptis, ipsisqne adeo legibns sem- 

eogiias, misi mnam pareniis reUgionem f per decem menses nominantnr ad le- 

Httc est lectio Edd. ante Vnlc sec. gitimnm pariendi teropns. Sed ni- 

neque Mss. in his qnidqoam mntant, mirnm lunares intelligendi snnt, vel 

nisi qnod in Florent. pro quod sit qnidf annos Romnliy nt Ovidius in Fastis, 

receptnro ab Elm. Scriv. Flor. et in et alii testantnr. Idem observasse 

Ms. Pith. perqmraSf cnm Salm. in ^Us ex Homeroconstat: XaTpf, 7^- 

roarg. In Ed. Volc. sec. operamny rai^ ^iX^nrri, «-«^irAo/i^ov V iruanov 

credo, cnlpa, oroissa snnt perquiriSf me Ti^ta bryKak rinra, Scip. Geni. 
mater iua non dico aMmtrix^ item me Ftpcra, mi audio, exeso matris uiero 

post sedf qnod non exsnlat a Florent. in lucem proserpit] Contiderate adjc- 

nt credas fortc ex Elmenh. nota. E^i- cit, ut audio: nam dubia eafKs, ct 

cienda esse noa dJco, hiterpmtamen- mnltis non credita. Eodem terope- 

tum votf nCf pro iMdaai, i. e. non dicOf ramento nsus elcgantissimus Poeta 

manifestnm est : qnare ejcci illa cnm Anrelins Prudcntins in Hamartige- 

Pric. et Flor. Seqnentla praeter Otn- nia : * Sic vipora (at aiunt) Dentibns 

Ul. Editiones post Casaob. ad hnjas cmoritor fuie per viscera prolis.' HOTX TABIOHCH IK 
T-U. CjMKb. W l V f*>. CkUKt. 
It- U^w. mi LamL m. «i. ■•Hi 

J. B. I 
11. -Cmm r 
U-AknKi 

nX^l** i^imnm M>. Ovifiw : 
*TiM*ra Mitra. na dilicctauu 

•fo.* I^rm. tiM. Caaalk A ] 

«MtB' Naa M bbcfi pvcDtilMl dcdant k ptf inj* 

«iWXNmf i*Imt ptvSM ^Brdui ■c^Bit i qaawMM 

r««J»h«Bt, k|tc ,u ■«*!» Sdloni cialai' Plia. 4akl 

■fwJ LHrtiBB. HcMad. 'Cn- a. P»'i SaliM. c( 8] 

r«Mrr«rr. thhv i« i« n >T»M Ihv. (itili. Taipi, «t « 

•Iti TtttKs: 0>' n\>^ *M ^wnnr CaMBboMa, Ma 

AJm> -« Aht-m. EiiuB apwl He. ' Ortn boc ct ■■ 

ht»M <|J«* Mllt faiWC. V. n«0> *«tt. JVCI* Bd CB 

(*i;4<t. ad r.iasf. llaitlk cap. IS. * lapciibilc, iap 

cvMtn. ». I*<ii. Ef* taM* ali^ai 

l>«t..U« I rnii fwnfta] Saiai. /ii^iftM* pocitu 

aJ ti.Joa. Iib. \ II. Kptti. 6. i^m. ■biia, qaa •edcri 

.NMi^Mk f>#w] Uvu ■obJbb ■• bwL NcBo lcr 

(KM^lalBi' hiic dc TtiaBiJrii *•■ ■! tarbaBld 

|>i« fcwrntiliiw fnuuclc : IluK*- lalia apad atiM f 

iMf Tj* •:< iH&sn «l^vmM, b' it tbMca Baatiw. 1 
.:i MiHt tH nW inMrf . Siaiilu • rlliK» 

la>. ^4> piiaM|Ba , iiiiii» r^fii I iradcnm. Kot. Oclpb.J Bmt APULBII APOLOGIAM. 3271 

rat apnd Pkotiam : nec aliena de «picio, baruiu literarniii (qiiod ipso- 

Cssare Plioius vii. 25. Idem, met illas conciunatset) nou lectorem 

Pag. 587 Prefeeto nom alnmere$ p«- modo, verum et iDterpretem,et qna- 

dore tamem oi.] Fnlviut. et moxj Cwr si commenlatoreni probum fuisse. 

ego blandirer, Sciopp. in Symb. Qnas Siewech. 

sententia ex bis elici possit non dis- ScUwet ne semel peccasH»] Siipra : 

piilo. Veram lectionem antiqui Cod. ' Peccatnm semel ut bonus qnisque 

asserere non verebor. Ea est: pro- postea sollicitius cavet, ila qui inge- 

fecto noH atmnereM^ pmdore tamen o/. nio malo est, coD6dentius integrat.' 

imp. Si omnino non auderet, duIIo Prie, 

jam opns pndore, quo iropediretnr. Olttuto capeMseref] Recte fortassis 

Ut autemnotet impodentiam Puden- aetutum eapeaseret. Colv. In vulga- 

tis: To, inqiiit, si jubcreris in hoc iis^ olduto: scripsimns o6/trio, ex con- 

eoetu poetam lasciviorem legere, noo jectora, qua nullai ypaiiiutu^ 8fC(ftf 

abnueres qnidem : ita te nnllns ejus certiores. CdsaM6. Leg. obtuto fa- 

respectus, qnae tua est impudentia, ceueret* Obtuto pro obtutu ipxaXK&t 

inliiberet, aJiqnis tamen pudor impe- sec.declinationis,qaam vocant,flexUy 

diret. Wower, £x vet. Cod. Wower. loco quartae. Oell. I. xiv. cap. 9. 

non abnueree : quod etsi yrfyrtoy non ' Indicato illo solutns snm,' pro, uidt- 

duxerim, mclius vulgato potem. Sed catu. Verba h«e eapen. eifacest. in- 

et p«riodiis b«c corroptior qnam finitis locis vices mntarnnt. Obtutu 

quae facile emendari queat. Prtc. autem/ucetfer« est ex ocnlis, e con- 

Fulvil lectionem, quam in ejus Cod. specto abire, dod conspici, sive eti- 

Ms. inveniri ait Wow. in Var. Lect. am latere. Sic apod Plaot. Epid. 

deqoo tamen dubito,expre8sit Scriv. ' ocolis coDcedere.' At capess. etiam 

Ut voloerit Aoctor sommam Podeo- 1. 1. p. It. ' Et com dicto rorsos fo- 

tis impodeotiam notare, et simol io- ribos oppessulatis iotro eapessit.* 

signem coDcioois, coram qua loque- Et Plaut. Asio. scen. itiiiMi^ifod^Mf .* 

batnr,praedicaregravitatem;utquaB ' Quam magis te in altum capessis, 

impodentissimum etiam non posset tam aestits te In portum referL' iict- 

non movere. Nod displieet mihi dai, Floreot. obtuio capesserety male. 

b»c lectio, neqne tamen omnino pla- ElmeiA. Scribebator obtuto: iode 

cet. Desidero saoe scripti codicis Colvios eclaliMi. Lectio, qoam po- 

expressam auctoritatem. loterim taimus sagacis Casauboni est. Pric. 

pro seq. tesKH, ot hocosqoe edi- In Mss. est obtuto capesseret» quod te- 

tum legitnr, e Ms. D'Orv. dedi cicm, nent etiam Edd. ante Casaub. qui, 

qood sensam reddit perspiconm. co» Lips. io marg. pro eo reposuit 

j. B. CQOi '^99* ^ifvio, bono sensn. Pro- 

Si uilas attigisses'] Non me fngit babilins mihi visnm, terminationem 

sententia, qnae ex vcrbis istis elici ur, qnod ssppe factom, excidisse post 

possit: perplacet nihilominot con- capesseret, legendumque eue o6fitiii 

jectora, eUi diobolaris, aitigissu: ai capesseretur. £ praecedenti Rc,facile 

fit4Dn oMfits es. Qnasi aodaciam et intelligitur hic ut : quemadmodum in 

impudentiam istins facti repreheodat : Nepot. Alt. c. 10. * ne timeref, sta- 

D pro T immigrasse snspicor ct loco timqne ad se veniret.' De obtutu 

sequenti, verlK> extremo: ' hic qni vid. ad Met. p.87. a. ' Capessereob- 

epistolam Pndeotillae Graecatiorem tutu ' dicitnr, ut ' spectacolom ca- 

legere non poterat, haoe ot soam fa- pessere ocnlis' Livio xxxvii. 24. 

cilius legit et aptias commeodavit : ' Vulc. adscripsit obtutu careret, eodeni 

nam nt ego •criplorU menten per- seosu. J. B, Ac tam bwum factum 3272 NOTiB VARIORUM IN 

iMmm oUUfio eapeaurit, Sallntt. in Ca- verbis «nte diiimoji. OniBiBo plactt 

til. * Pamni est qood loipDne feclsti, fxBen. IIU, inqnity prlos ileridicoli 

Ttrum etiam eoramemorando expro- cftossa scripserat l^fvrt tm fn wmf, 

bras, neque licet oblivisci.* Prie, cnm tamcn non vocsret iUoo ad se 

VMlpkmem] De vtUpe et ni^kMla tum serio: postea vero eadem Pe- 

ioter convitiay v. Lef . Salic» Lib. dentilla itemm scripsit IXim, eC se* 

Tit tS. et ibid. Olossatorem: at rio ad «e liberos snos evocavit. Noe 

* vnlpio ' fior4^r A^is est, ncque alibi video» qni commedes elicl sentea pes- 
lectitata. Idem, Jom ftrin vd|pMim sit ex iA§4rm, litera t In « degeaera- 
el tMptimi/Kfsse. Erasmns hnnc locnm vit, nt apnd Agathiam litera r. Ita 
intelligit in Adagio» < Vulpina lingna/ enim scribi debeit bie ejet loeea H- 
qnnm scribit : 'Appnleins qnoque vnU bro primo, mI ^vtSa irrm «lydAoyB ^ 
pinarinm amasionem nnncupatama- o&rf Iw^x^no» ^VMhiere. Qeod 
torem snbdolnm, et frandulenter ferri non potest. Eo ipso loeo < lo 
agentem.' Idem lib. de Magia, vnl- locnm v snccesslsse doctissinMHi vi- 
pioiiem vocavit veteratorero. Pinda- rnm, qnl elegantissimi ^}«s sctipCoria 
mi: 3fy«4S Arvi4s iXmr4nm IktAoi. editiooe lauiiortall beaeficio Boe aiU 
Seip, Gent, devlnilt, nescio qnomede fegeiic : 

tu mmimmm imdmeere^ Oellins de /E- scrlbciidnm enlm Mmm r^ ^^ iM 

«opo lib. II. cap. 90. < Res salnbriter r^ Iwyityflas iiX$hw wm v4 ffiu». 

ec prospicienter animadversas, in Ibidem scribe, M iffm n ^ aonsloV»* * * 

nentes animosqne bominnm cnm an- ▼ox est Aristopbanit : c^ioe item 

diendi qnadam illecebra indnit : ' le- b«c ett libro tertiOy !■ qea ae ia « 

gebam, mdiuRl. Pric. perperam coelneraot, ibi» W |Ur tV 

PA0.6S8 Prr oli^Msm Jldf/<m Mtsst] rtSt mmipmif r^ «As eyiiXi rT ^i ii ei, 

AptOy et ez solenni ritn loqnendi. tVysrrs r$f mvpttme, Legeiidem veit 

Cicero Fainil. lib. iv. < 8i qnem tno- trtaipme rib wiie wepmX, nt apod eu- 

ram fidelinm voles, ad me mittes.' dem comlcnm Ir wimre mtwipmu #yeo. 

Sallnst. Jugnrth. ' Literas ad enm mofivkmUpt. Loqnlter AfatUea de 

per bomines 6deles mittit.' Lncanns : Sotcricho et cjns socllt» qeee heatia ia 

* Atqne hirc dicta monet famnlos lecto Jacentes oppresslt: iit lofere 
perferre fideles.' Lampridins in Se- tentantilNis, pedet vette ttragnle !•- 
vero: ' De omnibns hominibns per ▼oloti, fuerant inutilet: ya^ fai r homines fideles snos semper qniesi- dictionem Grarcam dob facile eliqeit 

vit.' Miles. z. Noster : <Mittitqnen- mihi perseaserit: dnhlto edam de 

dam servulnm sibi qnidero fidelem.' voce KXuf9mrp6^taif, Qmb iaitio lilwi 

Olosse : ' Fidelis, wurrhs SovAor.' /d. iv. inter ksAoot^pmi Vyave IViArnwriij bkmdUii» mUMgiUrem'] tnr: rovro U m «ffnu; nt llle ell 

Prorsns nt apud Comicum OrsBC in apnd Atheovnm. Fortasse legea- 

Eqnit. *riroyXviudt^iM ^nftarloit pmyMi- dans, x*<^«^P^«- SjnMtl"* ^P^teU 

putoii. Idem, Subogitmrem, Plant. LVUI. iml wtomriipmw^ iml ta m X w fiSBm ^ 

Ctpteiv. ' Ad moret pndieos facta maX Mypmm, maX y ^ ^^ ^f ^f** » » Hmc 

h»c fabellt est, Neque in hae snb- et hnjns generis non paoca nnper in agitationes snnt, neque nlla amatio.' eoscriptore observabames, 

Idem Cistell. * Subtgito blandis et simnl in maons venit, av i diss im e per- 

benedici» dictis:' sic Orcci Myw, cnrreremns. Cmammk, 

Etymologns : 'Tni^ci, dimwmrf' mU Ssfetiis i^nilsm] Velgatl «rias eC hrmymy m it al Avircu. sermonem illide secns ef • Elmeeh. Ssras 
iiempe, vel delinimenta. /drai. Hssc ett recepta llbrenMi lectio» ^ 

*MX94rm hr% h* o m fpov fi] De hlt mrilatoet cettabit t— wit wk APULBll APOLOCIAM. 8373 

diu, fMM fmr enl sive qoidtiinile : «rtinim imnimito» rogati ad Daptiu, 

•t cnr amlMget •ectaiid» compendio nbi «nrmB dmLtriB manilias ca?att$ 

prompto? dieo •cripiiase Apnleiem offertor, impigre vel oiqne Spoletiiim 

Kqmmt : Bf ilet. viii. * Nec aliqnid pergant.' V. qnai e Symmaclio affert 

seqiiinf inspicatnt:' x. * Nihil tnne P. Cohrins. Prie, 

etiam seqnins snspicatns.' Et zi. * de Exftmximd] Petita vox a Libris 

fideeornmopinaricsBptabamseqnins.* rationnm. V. Casanb. ad Pers. Sat. 

Varro Fanaq. * Non modo» ^c. ii« Idem. 

qnidqaaro de te seqoins eogit&bit, Ei Asc pHsmlaif ttiga iuvoleerehtr} 

sed etiam mminabitnrhnmanitntem.' Plinins (Scipioni notatns) I. x. Epist. 

Ltvlus II. ' InTitns qnod seqnini slt» 117. * Qni ▼irilem togam snmnnt, Scc» 

de meis ci?ibns loqnor.' Sneton. Tl- soient lotam /fev^Vf atqne etlam • 

ber. * Mnlta etbmi sequlns ndmlssn plebe non esLignnm nnmenim ▼ocare» 

ia Rempnblicnm eztant' Oloss. Phi- biaosqne denarios vel singalos dare/ 

loz. *sequins, x>^*' ^^- ^^* Pnrin Comelins Annalinra lib. iii« 

Flofent. et Pith. a g y nim : qnod prss- Snetonins in Tlt Calig. et Neronia. 

tnll. Tid. Ind. Tk vei UfMitiem igno* Simlles Athenis impens» factfle,snrop- 

ntMs.D'Or¥. J.B. to pallio Sophistico. Olympiodomt 

FtttMsmM et efiHemmm] Nam Itn apod Photinm Tmem. lxxz. lySvvd- 

moria olim, nl dominns, cnl redde- lupos i^^xm 'Hff rwrptfimfos i^^nMriay^ 

bnatnr ntiones a senro, lisdem ex- md oMOtv /««r& roS rpifimos U reiS 

pnoctia et pntaiis snbscriberat : nnde fimKtofdov ^vriijuf ml «•fMS^ Sopv^- 

redditas ens esse constabnU Hojnsce poCiktros vofimf inqf»^ Scnrdbw hnyrobs 

rei In jnm nostro exempla aliqnot. ^oMp&s dff ro^s rS» Zurrpifimr vpoord* 

L. XU. ^ libertatem D. de 6deicoin« rof, r«^ XeyoiUiwn 'Aiepotntras. Lo- 

misa. lib. L. xl. ^ Servns D. de stn« cns inleger legendus, qnia lepidnm 

InHb. et aliis loels, qni jam non sne- ob oculos morem ponit, rii alibi oc- 

cnrront. Csio. ReHombmM vtfli«omM. cnrrentem. Idem* 

Symmach. 1. vi. Bpist. 81. * Ezaspe- CendeiM Mnttis] Avarns apnd Ll- 

rnt animnm mnln gesU ratio ▼illico- banlnm Sophist. Declam. xxxvii. 

mm.' Prie» 'l^o&rfr, Ouca0ral,7n6fti|r6l£A^ 

Pag. 6S9 Ji sporfntas] Ritum hunc yi^s yoiubr, Xoyifopiir^ rh Savonip^ 

ez nno Symmacho intelligero est: roS vpd(>yiaT«s, iml 9ri «p(r rim Aa/9t2r, 

qni enm tangit lib. iv. Epist. xxiv. AmXdoai 8ci» «a3as imo^voif^ ioSrfoo 

\\h. IV. Epistol. IV. et lv. lib. ix. pu^MiuPor, iar im r ra robs olintoos roSs 

EpistoL xcvi. Locum nnnm hic le- ^pdrop n rknyaiaiXUaftiadyorra, Id. 

gas : * non endem tamen facilitate Jiee ieeum onl opnd ie c«mnidam] 

pnrgabis, qnod filii nostri Minervil Id enim moris fnit ut post consumron* 

nnptias aliomm polins relatu, qnnm tas nnptias propinqni ez ntraqne do« 

litteris tnis comperi ? ao veritns es, mo ricissim convivarentnr. Plato 

ne a te nomisma cnsnm desiderarem i pastim i. de Legg. Plntarch. Sympos. 

potui Jactnram sportolss facera.' Co<« iv. t. Pindaras coavieta ista iiuM» 

vim$, Itn fnit tnm moris in omni so« fiata 9t7rpa vocat. Virgil. * mutus,' i. 

lemnitnte : sive aliqnis tyrocinii dlem Oeorg. (forsan et Noster hcic, el 

celebrarat» sive nnptias faceret, si?e mendosa ▼olgaris leeiio.) hinc opud 

booora insignl aliqno nnctns enm Oellinm * mntitare,' (rel ut Tnme- 

anspicaratnr. Cosanft. Sporiaiat, Ampa bos, mnteilare,) I. ii. 84. (quo qnm se« 

To^^lAia, Tfaeophilacto Simocatte His« qnuntnr loco glossse manifesta snnt.) 

tor. Maoric. lib. i. cap. 10. Ammian. Dion. Chrysoot. Orat. xli. 3nraovi« 

Marcellin. lib. xiv. * Qnidam rigore «ofai, oal iKKkKmis MUxm^m, liem* KOTJE VABIORCM IK 

AcUaii» i«l cabct 11 i^ 
* Milci. I. N 1 «GltteM* 


' «tcd 
Erm 

Mtas a Y€teri nore tcribcD d i litterat, 
^wat geaiMraitBr, at pastioi ia Psb* 
dcctit FWreatiMt videre licel : ita 
caiB tcriptm fBit, oi tpat — liit 
tiac^ Scip. Geot. in AppcMl. For- 
te lc g e adi B : mmUrfwtwr^ oi ijptt bm- 
Urm moBL, ri «irt ni mgeU miak^ "f^ 
fif€, gL rrl flua, ife. Braot Af./. m 
ipm m^, nmm^ n nmbmt ra §eg, mL Sic 
ex Florent. ct Rom. hanc tocaai lcgo. 
Ebmtnk, /a i^ wtaterm ti mmkmi im 
Mg. ^e. Hvc est Edd. vctt. lectio, a 
qoa Mtt. oon recedant; naai d« ia 
Florent. qaidem ett riaa» nt putatte 
▼idetur Elinenh. Primat Cataab. cnm 
Valc. Edd. sec. terf. et Pric. hrc 
matavit ita, ta oMlrrao «iaa «c ta Mg. 
qa» emcndatio graviter offendat ne- 
cctte ett eot, qai conttanter ncgant, 
me tcq. vocali a Latiois tcriptoribnt gntU.' VlrfB. «Ul- 

•^■Bgcra vltna.' Hcrat.«A- 

•.' Plia. tt. ziv. 

I. «!■ agff« 

vitoa, 
•tqaa pcr 
brackiit, gcnicalata 
tca, cacM m ii ia »qMBt :* cppa—tnr 

* Tidaa arborat,' nt jam alu 
tam. Idoo. 

tiat lib. I. * lo gramio ■aliia Coffrai 
prvcipiurit.' Plia. iik ii. cap. Cl. 

* Seqaitar Tcnmy cnl oauiim Natarm 
partinm eaimia proplcr Mfflu rog - 
■omen indidimM malcrMi vcMraiio- 
■it : tic hoatianm ilkt nt c«lam Det, 
qMB MM MiecBlei cmcipit, MtM alit» 
temdqModitaatattiMttcmpcr : m- 
▼ittioM complcxa grcmic Jam a vdi- 
qaa Natara abdicatot« tam mMimc 
at matcr opcricBt/ dcc* latcrlpt. 
▼ctnt: 

T. r. 
T. vnnvt. T. t. APULEII APOLOGIAM. 3275 

bHplasiarivs. omni ei parte hnic loco qnadrant ; «ti 

BiATER OBNviT. oec lUe PtiileinoDis, qaein repoai 

MATBR RBCBPiT. Idem. nialebat Oent. Noo enhn probare 

/Sobole» herbmim'] Eonod. Tit. £pi* itndet Aoctor, addiicto hoc comlci 

pliau. * Agricolamm laliorioiaB atlr- testimonio, agrum jostissimam et In* 

pes, et duris exercttatse ligonibos so- nocentissiroam esse possessionen ; 

boles.' Idem In Epigr. ' Sylrv so- verum, ad placidom amorem in?itare| 

bolem.' Idem, et ad voiSoiroitay efficacissima asse 

/a comeediii vermui] Onecnm ver* amana rnra. Sensit boc Trillems» 

suui deesse ex eo licet coii|icerey qnia qui Obser?. lib. iv. cap. 6. ita ▼ersnm 

deest Non est nntem diibinmy per« restitnendum putabat, Todw ktf kypf 

tinnisse enm versum ad landationem 4 ifiopii incnifowotu, vel tnaiifot woiu: §• 

ruris, aut Titss rustic». Tale illnd e. * In agro herbamm, seu herbosoy 

ez Menandro, "Earu^ itprnis mi filov voloptas tabernaculom facit' Adfert 

ZtUnaXos *EXtv$4pov, rots waew k^pA- antem TriUems Cic. iii. de Orat. c. 

vou Ayfi^t. nec non istnd Planti ' Ur- 20. 'qni in una philosophia qnasi ta- 

bani fiont msticl. Do. pndicins Fa- bemaculnm TitSB soss coUocarant :' et 

ciunt illi, qnam qnl non finot rastici.' Oregor. Naaiani. Orat. xxxviii. pag, 

Cosoa^. In Florent. ita hsc legun- 614. Tom. ii. vtapwwoiowr^s rf ytur* 

tur: IIif«i NCva PO FOHI HICIONe rpl r^ i%s epi^s, Sed non multo 

HlCNOPel. Insnlse. Eimenh* Quem melius iste versus hnic loco convenit. 

ex lod sentcntia liqnet ad laudatio- Non enim de voloptate, sed de libe- 

nem raris pertinuisse : talem hunc roram procreandornm opportunitate, 

saggerit e Menandro Casanbonus : sermo est. Neqne etiam, si Trillerl 

''CoTir iiprnis icat filov 9i9dinca\os *EXffv- emendationem compares cum lin- 

04poVf rois Mwnv MpAwois irypSs, Sci- denbrogii Excerptis, ductus littera- 

pio versicuium ipsnro ab Apnleio po- ram admodum convenit. Accedit, 

sitom repperiise pntat, honc nempe quod in motilato versn est, quod of- 

ex (Menandri aemulo,) Phileroone. fendat. MeUns autem ad sensum, et 

AutaUrcnow wrritC iarlw iofOpdwois &- propios ad vestigia membranaram 

yp6s, Fidenter ; uam et me qoid prohi- Floreot. Vir ille Doctus (Mercernm 

bet similes adferre ? dnntaxat cnm in fuisse snspicor) io marg. £d. Elmenh» 

hanc mentem tot ubiqne yv&fuu oc- a Florido inspectse, versum restituit. cnrrant. Est tamen qnod ignoscator qnem amplins ita emendo : 

iis, qoibos beic omoia ioterciderant (Ms. vwX«N) iw^ kypSr (Ms. evwPO- 

prorsns ; nobis non eadem excogitan- FON. Videntur litterae 9Mn transpo- 

di venia, nam et vestigia veteris sitae pro ev«rPOON) ywnaimf (Ms« 

scriptone superesse sdmus, eaqne INISION. Apnd recentiores Oraseoa 

etsi lacera et deformata, qoaliacnm- H pronnnciatnr ut I) ^l ow6pot, (Ms« 

que tandem ob ocnlos habemus. £a eNISNOPBI. An leg. iwlawopoi ?) Al- 

£Jmenhorstius exhibuit e Ms. Codi- IuaIo in voce aw6poi ad agri et libe- 

ce Florentino ; Ego, quia nihil emen- rorum ^tia» elegantiam habet, qda- 

datum snccnrrit, in medinm relinqoo. lem in celeberrinii comici versn ex- 

Prtc. In Excerplis Lindenbrogii u- spectes. Hooc itaqoe versum excn- 

li modo legootnr : wukttHtwttPOTO- dendum cnravi, donec alius Ms. cer- 

NINISION eNlSNOPei. Qunm antem tins qnid afferat. J. B. CeUberrimu» 

in vett. Edd. locos vacous relictus tn ConMrdtis vffsajt. £go videor mihl 

esset, Scal. in Ed. Vulc. sec. tert. et veranro reperisse, illum scilicet Phile* 

Elm. adoptaruut Menandri versus a monis Comici vetustissimi, qnem ha- 

Casanbooo ailatos, qoi tamcu uon bubse a;mnlum Meninder dicitur* «OTiK ▼aftlORCH IN 
CMCrm lifBUB faiL 
!■ K* D. 4« B«sor. pMt. c«. 
tak Cma OdicillL L. ut. D. 4k 
it. nt* lifvea mIvs, «pod Plw- 
4« qmo latiat AeM 
»t*r Coajgctiwii 
Hi 
it» Mt : tHM Mlia hoe 1« nfrt: P, 
IWMvt» f«*&»] Male mdiciMi. 
aos INtlMS ' £nrio p.' * Pobfita 
labaUria * rocat ct vctvt iBsctiptM^ 
Cic«ffO pro Balb^ cl CoracL .\oboL 
iiii. * Tsbolos poblico».* VirfiL 
Ucorf . « Popoii tobclUfia.* Soctoo. 
Co!if . * Pobiicoai iostroacotoM.* Et 
Vc«p*»«* ioslnuMoruoIspcrii.* Noc- 
1 cr lo FloffiUis^ * Proviociar iosti 
tom* L cooniloiiooiboi D.dc iojor. 
' Poblico ■MooMotm.* Prif. 

^'wtm 4Mm oitenooior] Pitrctfo. 
MiiiM bos T^Mos c poblicis dctcri- 
bcrc »«>lcb«nl,co« olwolclor^ c ooii l io, 
ol si (HiUioa vi aol ifoo iol c it i dcrcot, 
bsU^iroi aomi oodc Natolot OMcroro 
poosrot. PrW. 

IVtvc .Cwihii] Vidc npiao. L 
III. Dif . «1« boooroM possossiooe coo- 
Ira tab. Elmtnk, 

Li^ooM onuiJ<Tr<] lo tabolb lif' 
oois olin ccra obliti« Vrtcrcs tcHbc- 
baot. Ucllios lib. xvii. * Pogillaria 
oora ooiHlaBi ciiani ccra illita acce* 
|titsc, litterot io lifooa iocidiMC* abietOM. 80. Qoid btoeacrip- 
? P. Josto Hc— , ii t« Mtcis, 
:' Beoi por AblotOBi obaifBo- 
obietc coBietoilB* 
Colr. Ut • li 
^B» OBlfo eoBtro tobB* 
Ua: cx reteri bmo Ib tabBlit tcri- 
bradi» boo qoio io lifBO bjoe, rel 
talea profciaoBet icriptv, et rerv 
it, codicetqoe. Colo. es 
Lipoio BMYBlt boe loco Iombb, prop- 
ter rorbo proxloM ■o ^ o eBt i o , et joai 
dixerat, • Tkbokt IttM.' SlfBO Ubo, 
qoo tabols riBcta craot, hBpr iMi 
ioleboot : et qoidoBi io tcitaBWBtio 
tcBatot cooioltoid cootoBifBit. PIob* 
tot Baccbidibot : * Ccdo to ccroa, oe 
liBBBI OCtOtOBh Ofo obHfo, obaifBO 
dlo.* &V* <^* 8eribo eom Lipoio 
liooflk Cicero CoUL 111. «Tibollot 
prolcffri jotsimot, ottCBdiaBt Cetbe- 
fo : sifoom cofoorimot, liaoBi iBci- 
dimos.' Psaloi 1. 13. l>. Qoi tettBBi. 
fae. pott. «slgoatat Tabolaa aceipi 
oportctf et il liBioo qoo iBootat» 
iOBt» iifBO imprcsto fooriBt/ dcc. APULEII APOLOGIAM. 3277 

Ncc in?ol?ebant tantnm, sed et per- tnm est.fieret. Cedo :Sed oosce sig- 

forabant. Idem Recept. Sentent. l. nnro. Novi:' frequeos olim et mnl* 

▼. Tit. 26. ad leg. Cornel. Testam. tiformis liac parte impottnra fuit, 

' AmpliMimni ordo decrevit eas ta* Ideo Solon nentiqnam permittendum 

bolai qn8B publici vel privati contrac* ceniuit, 8aicTvAio7A^6Vf ff^pceyiSa ^ih 

tns serlptnram eontinent, adbibitis Kifrrw rov wpa04rrot SoirrvAiov. Au* 

testibns ita signari, ot in snmma mar- tbor in ejus vita Laertius. Prie. 

ginls ad mediam partem perforate, Pag. 642 Mezenthui] iEmllianus 

triplici lino constriogantnr, atqne Im- qni ita dictns. Brant. V|d. snpra p. 

positnm snpra imprimantur, nt exte* 497. et Oentil. comm. J. B, Decem 

riores scriptnraB fidem interiori ser- anno» Mezentiut cnm Uhym errmii* 

vcnt ; aliter tabulas prolatas nil mo- Varro Sesqoi Ulysse: * Navibns dno« 

menti babent.' Originem moris hu- decim domo profecturo, decem annos 

jos in Neronis tempora retnleriro. solidos errasse :' apnd Plantom Ft* 

Sneton. ' Adversns falsarios tnm pri- ginH lego : ita enim in fragmentis 

Bnm repertnm, ne tabnlae nisi per- ejns: 'Ulyssemaudivifuissesrnmno- 

tnssB, ac ter lino per foramina tra* sissimnm, Qui annis viginti errans m 

jecto, obsignarentiir.' Prie. Lipsii patria abfuit.' Prie. [At vid. Coper. 

correctioneroamplexisnntWow.Elm. in Hom. p. 58. Oiid.] Deumanno» 

et seqq. At Ugnum cnm Edd. vett. Meuniiua eum Ulixa erravit. Id est^ 

tuetnr Gmter. Snspic. Ined. 1. xxiii. iEroilianns, qnl vnlgo Meientins ad* 

cap. 12. non intelligens, cnr obsigna* pellatns, tot annos in coropntanda 

rentnr tabnlae, cnm nihil In iis secreti. aetate Pudentillse erravit, quot Ulixes 

At obsignatas taroen fnisse declarant in iUa sna in Patriam reversione : 

tigna tmpresaa, qnae mox memorantur. qunm decem antea consumpsisset in 

Linnm inspiciendnm erat, nt appare- obsidione Trojse. Vicesimo igitnr 

ret integrnm esse, neqne incisnm aut anno domnm rediit; ut vates Hali- 

qnovis alio modo violatnm. Signu therses ei praediaerat, Homeri Odyss. 

qua HmprtMoa iunt snadent etiam, nt fi. Scip. Gent. 

de lino cogitemns potios qoam de Dtmufio dmfa] Salm. et Llps. male- 

ligno. cf. Colv. J, B. bant dim. tamto, qnod praBtuli. Sic 

Stgna^iurtiiipretMisinit] Tertollla- *bls tanto valeo» qoam valni prins' 

Bus I. ▼. adversus Marcionem : ' Plane Flant. Merc. ii. 2. 26. cf. Amph. iii. 

profiteri potest semetipsnm qnivis; 2. 62. *Ter tanto' id. Pers. i.S. 73. 

vemffl professio ejnsalterins ancto« *qnater tanto' Hirt. de B. Afr. 10. 

ritate cooficitur : alios scribit, nlins abl cf. Ond. Belg. fvte-dne-riar-maiil 

snbscribit, alins obsignar, alina actU ssa vteL Dimidio tanto, d» kelft woo 

refert.' Cofo. 5ifiM ^iur ta^presM «anl» «cfl, i. e. dimidium qnadraginta au« 

reeognaoeai. Scilicet nt ne raptis ta- noram, qnos habebat Pndentilla, snnt 

bnlis ficta qnirltaret : ita Mtem pras- viginti, qnos ipsos nentitns erat £• 

fari soliti qni EpistoUs, et id geniis millanns. Possit tamen etiam de- 

obsignatn tradebant. Milea. x. * Vl- fendl ' dimidio tanta,' nt ' sezcentm 

deat, et snnm sigilluffl rocognoaeat/ tanta' Plant. Psend. ii. 2. 27. J. B. 

Cicero Catilin. ii. *Ostendi Tabellas SemiuiaiUeral OIosssb : «Sesqnial- 

Lentnlo, et qnseslvi cognoscmtne teni, 'HitUKuJ Fit proportio ea, trwf 

sigoom.' Idem ad Attic. « Sutillna h ftelfmp ApiBiAot Ixp ^*" ▼^ Mmpo. 

agnovit mannm, et signnm snum.' KalrhrovikJtrrovosliiuirv. Verbasnnt 

Plautos Psend. ' Cedo mihi episto- Nicephors ad Synes. wtfA irvwp, V. 

lam : accipe,cognosce signnm.' Idem Scalig. ad Aristot. de animal. lib. ix. 

Bacciiid . < Orabat nt q nod Isthic scrip- cap. 408. Prie. 
3228 NOTJB VARIORUM IN 

r rrslB] Oia Aritli- iOMebrit •bttmere, tanlo majiis m 

c ■ril» pnMHim. Ponro centesinia» nowc 

ert» Mn, nn 4o rinittn tranffertnr ad dei- 

nw» cifris, nt voc»- IMb» ot i N dem qnidem dtgitiSy ted 

tt. LXUviE. ' No> non codeni manny qnibnt in lcta 

Aritkn»lica et avn- ■nptm ot ndnm, cirenlnni facieat vir. 

ritia commodare difitot.* TertnL glnitatit expriaut eofonnm.' Qncm 

Apolof. * Sed inlerim longnmmnlttt nberiat adiicri|Ml, nl tintiU iUntiia. 

inttfnmcntB ram iBtitmnm tnppntn- rem Epiframma Orscnm o Kb. it. 

loriis festicolis astidendnnk* Qoin* cajns aoctor Nicarcbnt : 'H wXg^ 

tilanos iib^ t. Institat. * Si actor, « ^ r d ft m t^w i ^ t, 4 

non dico si circa snmmts Irepidat, I>tSi^ ti* V Nlmif sfo $n 

ted si digilorom iaccrto tolom aol rmst 'H fdM ^JF^ r o^ iki^ wkUm^ i 

indfcoro gesla a compotatiooe dit* x^ ^09 rV IH ^> « ^ * * 

scntit, jodicator indoctoa.' Nomo. ^^C^P^f» Jocatnr in annm jam 

lonm tlii constrictis, compScatit, letianm annnm excedeatom. Nam 

alii tpertis et porrtctu digilb aliit fatva mann ab ooo otqno ce n lnm 

atqoe aliit denottbantor. Apoleiot eompotabant, centenariom drinde 

bic i«l otteodit. Sidooiot ApoL Epitt. nnmi f nm in doitram Irantforebant 

IX. lib. IX. * Cbiyrippos digitis prap> ct eodem modo qoo nnnm denotalnr, 

ler nameromm indicia, coottrictis.* confbrmabanl : potlea, ad nllomm 

Martitoas Capella bb. vii. de Arilb- cenlnm namtrtndem, ad alnittram 

metict : * di|nti Ycro t irginb recm- rcdibanl. £a mtnt cliam TnTfntlii 

tantes, et qaadtm incomprebentm Stt. X. * Felix nimimm qni per mt 

mobiliiatis scatorijcine ▼ennicolati : tscnla nMrtem Dittnlit, alqno tnot 

qose mox iiigres.«a sepliofeniot do- jam dextera compotat anmw.* Ad 

cem et septcm namerosy cooplicatit qnem respexil Sidmdnt Epittot ix. 

in eot difitis, JoYcm salottbonda Bb. ix. tob linom. Hmc do nnmt 

subrexit.' B. Anfnsiioos de ctvitate randi bae rationo dicta volebnm» ad 

Det lib. XVIII. ctp. Liii. * Omniam melins inteHi fcnd ot non tolnm eos. 

vcro de btc re ctlroltotiom digitot qnos jam Itodavi. vemm oiiam alios, 

resolvit, et qniescere jobet.' De boc e qoibot qootdam jtm volens omisi, 

oouii snppttttiidi olini ratione accn- fetcmm anctomm locot. Ctfr. Flo- 

rate Bedt et ex professo scriptit. renl. r^ pro iodocit. De rito anlem 

Ait Notter, ' si trifiota aooot pro compotationit docto Colriot la notit, 

deccm,* X-c. nam seribit idrm Bedt, el Joscpbot Ctsttlio in Crilicnt de- 

decem indire difito Pollicis trtico- codo t. ctp. 7. £tnmb. Vide plnm 

lam lcvitcr tttiDKcnle effinfi : trif in- de cooipniandi per difitot mtiooo 

ta snmmo iodicis Pollicis sammom tpad Oronov. Led. Plaat. ad Mil. 

tamqntm cxoscalaote. Qoo pcrti- Olor. 11. 9. 40. Berfler. ad Alcipbr. 

ne t locui D. Hicroo. ad Jovinianom : i. Ep. 26. Toll. ad Aaton. Episl* vii. * Trifintt referootnr td ooptias : otm vt. 5. Cetemm noo bic videtnr deosto 

et ipst difitomm coojunctio, qnasi proinMs. Florent.sedpoolloante,nbi 

molli o»culo se cooplcxtns et fcedc- oiKis incloserc Elm. el Scriv. J. B. 

rtns, maritnm piofit et coojnfcm: Pag. 64S Qots tirtmlmre Mmiha 

Srntfinta >cro td vidats; co qnod d^of oprrBtsir] Circnltm est, qnnm 

in tnf uttit ei tribulttione sunt posi- difilni index difitnm PoUicem levi- 

t» : uude ct snperiori dif tto depri* tcr tttinfit, oiKle cffiofilor et cAci. 

mnnlur. QutniOi)ac m^r est diffi. tnr Dccem, nl til Bcdt : at Trifin- 

coltas cxpcrt» qnondam voloptttit U snmmo Indieit tnmmnm poUieit APULEII APOLOGIAM. 3279 

velot Oscnlante. D. Hieronynms ad danas, et Damigeron, et Neetabis, et 

Jovenianuni : ' Triginta refernntnr/ Berenice.' Species et sectas Mago- 

&c. Ausoniui epistola vii. * Quot ter rum Plinins exponit lib. xxx. cap. I. 

luctatos cnm pollice computat index.' Miror auteni externos tantum nomi- 

Ubi observa, Luctwri in eadem re, nari Appnleio, nuUum Italum. Nam 

eoderoqne niimero exprimendo dici, Picns et Faunus in Italia (inqnit 

qiiod Hierooymns^qnasimolHosculo Plutarchiis in Nnma) Dactyli Idtei 

se complexare et fosderare/ apte ad veneficiororo, et magicae artis peri* 

id, qiiod agebat, id est, nnptias. tiain tractarunt. Sed ifnobiliores ii 

Quamvis et in oscnlis locta quaedam fuemnt. Theodoms apnd Photiom 

est, et certe in nnptiis. Adtexam in Bibliotheca scripserat lib. i. de 

reliquum illius loci Hieronymiani : Magia Persarum : iierlBrrtu rh fiutfhif 

* Porro centesimns Domerus de sinis- r&w TlMpamif S^/m» ^ Zoffpdhit «2(nr)^a* 

tra transfertur ad dexteram, et iis* ro, liroi wtpH Zapovdfi; tw ipxiryhy wdtf- 

dem quidem digitis, sed non eadem rvr clo-cEyct, tw uai T^xv^ koXci, acol 9n 

manu, quibus in Isva nuptas et vi« aw4piWf Ua riiep rha 'OppdaZajfp htKtw 

du9, circulum faciens, virginitatis iicuifow koX Sarambr. icat w§pi r^t (ofr- 

exprimit coronam.' Ubi vides, ctrcx* rrit) avrwv alttofufkas* Dc aliis qni 

lum/acere este, quod Auctor noster hic nominantnr Appnleio Magi, a 

hic ait, circulare, Scip. Gent. multis scriptnm est. Legendnm an- 

Cum vero quadragiatal Credo hnc tem, MoaeM, aui Jannet, non JoAomef, 

pertinere Jovenalis illud [x. 245.]: primus docuit Parrhasius in epistolis 

< Atque suos dextra jam computat ex Ensebio. Etiro Plinius Jodsom 

anoos.' Goet. iu marg. fnlMc tradit, libro xxx. cap. l. Est 

Ipium ttirpem] Ex £d. Bas. sec. et alia Magice» factio a Moyse, et 

fluxit, qnod inde editnm vulgo ipeam Joanne, et Jotape Judaeis pendens. 

Bt. Virgilium nuUa necessitate coac- Sed Casaubonns, magis se credere 

toro maloisse masc. genere usurpare ait Numenio Pythagorico, qui iEgyp- 

rh Mtirpa (cf. ex. gr. lEn. xii. vs. 908.) tios UpoypatifusTut fuisse scribit, qoi 

observat Qninctil. i. 6. l. Noster se Moysi opposuerunt, ut et Jambres. 

autem poetas, Virgilinm in primis, d. Paultu: 'lorntr «d ^lapfipnt hr4- 

imiUtur. Ceterum qn« Servius, arnw Mm^u. Scip. Gent, 

Charisius, alii, de discrimine vocis, Vel Damigeron'] Idem nescio qoem, 

masc. an fem. genere usorpat», do- Demogorgouem nobis substitoit. Ter- 

ceot, ea ad Orammaticoram argntias toUianos de anima cap. lvii. * Hos« 

referenda. V. Noo. Marc. c. t. n. SS7. thanes et Typhon et Dardanus et Da- 

Voss.de Anal. ii. c. St. eztr. Heyne migeron, et Nectabis et Berenice:' 

in Var. Lect. ad Virg. I. c. Ondend. meminit etiam hnjus Magt Arnobins 

ad Nostri Met. vui. p. 666. a. J. B, lib. i. et auctor Collectaueoram rei 

Non omnia qum fieri potmrint pra rn»ticv, quas nomine Constantini 

/aetiM habenda] Miles. ii. * Facti veri- Csesaris cireumfcrnntur. Colv. Bap* 

similitudine ad criminis crednlitatem tista Pins in annot. posterior. cap. 

impelli.' Ennodios : * Et fecisse sce- 101. Damigorgon ineptissime. Vide 

lus creditnr, qni potoisae facere per- notata ad Arnobiom lib. i. f. tl. £i- 

hibetor.' Pric. menk. Et Parrhas. Ep. xi. Thes, 

Pao. M Ego HU nm Carinmtdeui] Crit. tom. i. p. 740. J. B. 

Nota tot celebria nomina Magonim, Jfismoirs] Hic adi^ntior eidem Pio 

aut qni falso pro Magis habitiy ot legeoti, JtfiMfs; nam b prophetanun 

Moses. Tertollianns de Anima eap. princeps Mag ias insimnlatus olim. 

Lvu. * Uostanes et TyphoOi et Dar« Aoctoret Tacitos, PllDiosi Diodorof* 3»vrM, lAUh/ftCM f>- 
vWac r^. Nm'«- Fiir. TH i 

ec 1>H(«» B frmi. mi 

rc Sc*. W ^. ELm. cob Lips^ ia 

n a. s&: ^siirn »:. I^ sAuo certc ilM 
«^ ji.-a fac <t fircuM «m^m ex 

Mr«rv Cr*.i. \r»;*^ ui. 1*. pr» iW ■ 

w«.t tt.tm Krm^ hJ^ i. f^ Sl. «4 
iMi )a ;r« rYy<:<»tui ?»• >m:: wW 

*T *'^f. '.rc-cJ ^rii^s* c»« t<fc llwu,v<i 

Vmtk Na« ua cviauM Scfl^miohs 

ttJi»<u »^«a«»)«aai VeUfOy pro i siat, fai ll#jn vcffu mi' kati, w •ppoacnaC CsMik fflor. 
Jimnri B<pti»t«Pi» JiIti, p«- 

tmri, ia q«o 

PuTiuMo I. e| 

AciliM paf . SS. Qw racte 

J^Mmmtm coai Nmmbio Pythif rio 

inter M*got piiau ■oaiatt t«lcrt« 

Eimtmk. J^mmn Mu. led Mooa* 

cki« libruiift M»clu, Beac cor- 
APULKJl APOLOGIAM. 3281 

rexere Colv. et n^. J. B. £t sic siipra, < in priodpio coDjimc- 

Ipu Dwrdtmwil Unde * Dardama tiooisnesire/&c.8edqiiia€oii(K/iofits 

Mrtet' promtficis. Tarneb. advers. vocabnlom hic itidem appoMtnm est, 

L IX. c. 17. Elmtnkm Hine ipss IXir- manm cMtrentuNim ; qa» vox aptis- 

dciiMf. J. B. Hardainis] Tnmeb. Ad* sima, non tam qnia in ptctit qnasi 

vers. II. 4. et iz. 17. Prtc. domi est, qnam qood etian in matri- 

Pag. 645 BiMiolibects pa^lids] Pol- raoniis celebratnm, cnm in mannm 

Inx Onomast. x. 5. 'Er 8i rw imtft^w viri nxor coovenit. Arnob. I. ii. p. 

^fifim94iKma, Videntnr ex Anthoris 107. ' Cum in mntrimonia convenitis.' 

bisce in integritm restitntae, capta Festns Pompeins: 'Conventiocondi* 

enim Cartliagine, eas n Roraanis tio dicebatnr, cnm primita sermo de 

Africanis Regulit donatas, constat • nnptiis et earnra condilioiM! habeba- 

Ptinii Histor. x viii. S. Idtm. tnr.' AcMi, Coiijtmctiomem nt sopra 

JCriidi/isias meaMrtoM] Ut apnd et probat definitio nnptiarum apud 

Symmach. lib. x. £p. 85. * Memoria Jostiniannm. HioaUU Raevard. Con** 

literamm;' OeUinm llb. ii. cap. 81. jectao. i. 15. legit ttmitdiomem: ex- 

* Literas et memorias ; ' Amob. vi. ponitqne * inatramenti dotalis in villa 
'Scripta merooralia:' adeo externa descriptionem/ factam sine testibnsy 
omiiia qnsB refovendae wumwia erant, ant alio solemni ritn. Certins meo 
bac voco designabant : bine et se- sensn Casaub. cot^nciirami. Snpra : 
pnlcbra, ' memorixy' nti et Oraecit ^ Me grandem dotem mox in princU 
pLnnUku Varr. de L. L. v. et ex eo pio conjnnctionis nostra»/ dce. Por* 
0. Aofnstia.decnmmortHomme.4. iro pro /ocfom fore icribendom jnic« 
Idem* #001. Plaut. < Sioe dote posco tnara 

NU wtrhi§ sjras csf , c«m wnJto diotr» sororem filio, Qoae res booe vortat : 

Iks qM» T«6«/«v i09tnni<vr] Cicero in Imbeon' pactam?' Juvenal. ' Legi* 

Sallntt. 'Ubi remm teatimoiiia ad* timis pactam jnnetamqne Tabellis.' 

snnt, nil verbis opns.' Idem Verr. Virgfl.^Oremiisqveabdocerepactaa/ 

IV. ' Nil dicimna, TabnlsB sunt in me* Pric. Alii eoi^ectitntm: vide Tnrn» 

dio,quaese corrnpla&atqne iaterlltas advers. lib. xxviii. e* 15. Elmtnh* 

eue eiamant.' idem, Ms. Pith. cum Edd. nnte Casanb. 

Ex sno ropscilate dt wm qmopit con* coi(for<tsacm ; credo, qnod compem 

jecteomml] Terent. Hoantont. ' lilos diose seriptom fuerat cott^MOcltMim, 

taoexiofeoiojadicat.' Plaot.Pers. Ht lego ctim Casanb. Gent. Pric« 

* Too ex ingenio nioret alienos pro* Noster de l>ogm. PUt. p. 085. £d. 
bat.' BasU. Soleoeiens. do Vita S. Flor. * connabiornm qnsrilar tem- 
TeeiaB L i. Ka$' kanmw Acl nunm, col pettiva conjonctio.' Add. BrissoB. rk ^fUrtpa Kfibomts, Utwt, do V. S. Convcaltoiim exhibent Woio. 

Fodom c oni MMB l ioaim] laeptam lec- Elm« Flor. qaod videtnr babere anc» 

tionem anas res sibi babere Jnssimai toritatem Codd. Florent. Conjecit 

cattfotl i sa em ; snpra, * nw grandem do- Lipo. towmtxUmtm, Est etiam, qoi tem In principio coojonctionia nos- legat campfsliincai. J. B. 
traa molieri amaati extorsisse/ eMiU. Pag. 546 I>ie«fMa port] Qaidaost 

qootiea coiyaagt boc aensn positom dimidio pon. Sed Dividna, id est^ 

prios. CasanA. Fodom cottrcnlioacM] dimidia. Plantoa Rodente : ' Da« Fnlvina. Infra : v. c wttiioeriformay m Dividnnm talentnm faeiam. Lk. B«* 
mimit wudioeri, Sciopp. in Symb. no facis. Djb. Pro illa altora« Ube- Qnid vocia b. I. coi|^ioncm 7 Pote« ra nt sit, dimidiom tibi aome, dioHdl* 

ram coq^aoclisaam emeodare, et beoe i nm bnic cedo.' Tereiitlns Adelphli s 

coii^taMlao enim proprie in coiuagio* * PoCiaa qnoffl veaiat m pericfiaM 

Mfk. d For. Clai. ilpal. 9 Y voTX vjkuoftca ist 
fVBtsr. C4«trxru pr»rn» f-«t r« 

tn lee» 4« !>«• S«cr. li». i. p. IJJl 
kaj. E4. * P»n ib MptnLXMw. par» 
fs co«tcatv. timala «ci tsm;ia .* ibi 
t£. Mcrr. J. B. 

J«itMs M^: Ja^cm. Sa:. 111. Tk .11 m 
1*t2. ' H>c «if .Bit wmJt^ 
t&te QUCi.' Eimenk. A 

tfinto:u ' Jb«c&&L'Hcic «.«^BBflu- W.'Pm 
kiti*M PaopcrtAtc omntu' Salf^fta. •■ ^BOt 
«II. dc GabcrK. 'Qsisrocc fcrre pw- L in. 
lit ia hoai.Bc Cfc«t«OM Usci«iAar ic^ ii 
criici&«»i«r ctt la&ynoM paspcrtaa, tcr. * \ 
ct irajora tc^.dijc Bitcr aa^ator.* * IfedivB m 

Ifm t^r%M. 9Mdmi,t:.l Sapra * Ipcc 

Cfcct. rodBf, at iradMia^ t«a tcc> ^^T* ^ 

tat.' Qo.cUiiaa. l>ecUD. SS6. * £fo crrio eftt, 

ndat, cgo creoBt,* Pcrihynot Epi- iah ic ^ ait»r. 

p-MmBtanQt : * Nadat, crw, Vc- ut mantaa i 

Bcri« DBnfrB^t in pcUf o." /«^w. bcr ct aftwti 

r C C C. Hu^xiM ■■■— c Crrtf ilfTv tcada :* rrctc 
mu€^u, iiamm dttextt] Sapra: * Dos 

crat B Crcditorc cmn^t ad tcraaciaa ta^a. ct F 
•«■pta /dr«. rcC. wminkm 4Hu 
««I APULBII APOLOGIAM. 3283 

▼Din, numina Iabti dlxiise Veteret, differentiam' dixit pro latam vel !«?• 

inter alios, testis locnplea Arnobins. gam. L. xzxi. ff. de solot. Qnum 

Sieweeh, Scripteriro, muia doie, Ve- Genus in longnm diyidat, Differentia 

tnimodii8tcribendi,oMla: binc illnd in latom, ut Scbolattici dicunt. Scip^ 

qnod pasiim male legitur. Infra Geni, 

etiam panlo post aliter cormptnt ea- Pag. 547 VirgQ /ormoea] Videtnr 

dem in dictione locos: 'ob hme et respexisie ad illud Afranii : ^Formo- 

alia vidnae dote ancta procos soUici- sa virgo est: dotis dimidium vocant 

lant.' Ubi etiam reposnerim, dote Isti^qnidotesneglif^ntnxorias.' Cu* 

WMta. Uncta dos, i.e. magna, larga, jus loci nobis indcx vir ernditissimns 

ampla. Sic uncta patrimonia, apud J. Dooxa a Noordwyck. Coir. Ftrg» 

Catnllum : * £t nncta devorare patri- /ormom, etei eii oppido pemper^ almnde 

monia.' Colv, C/ncta Colv. non muto detaia «tf] Ovidins: ^ Dos est sua 

ego. Brani, Interpretes turbant heic forma pnellls.' Mercator Tyrins so« 

immane qnantnm. Colv. legit mteta cero inopi apnd Heliodorum lib. t. 

doie, nt et infra, nbi vnlgo ovcta. n^wawro 'toinwff ^ wdr§p, r^r fUr yitp 

Stevrech. lauta scribit, alins larga, wpoma Mx^t» iffnffopm^ icat wX>M 

alius magna: dico sexcentas istins- ^arra^ jca2 vAoih^ 8\or d^ K^pnt'» 

nodi interpolatlones me non nnins Terent. Adelph. 'Pejore loco esse 

pendere temncioli. Refingunt, nulli aon potest quam in boc quo nunc sita 

corrignnt, qni tam remota aggemnt. est. Primnm indotata est, tnm prae- 

Quid qnod et sana heic omnia, onlla terea qote ei secnnda dos erat periit ; 

moles inter tot magoos nltns, tot mo- Pro virgine ouptum dari non potest.' 

limina. Author longam dixit, seqnu- Prie, 

tas OrsBCOs, qui pMtpbnf, kmX rov fUya^ Ad mariiam novam animi indoleml 

velvoA^ponnnt. Snidat/Aoac^ o^/ar Ita ex Schickeradi emendatione de- 

o#ni kiyoim d^ voX^w, Sie, Her- derant Wovr. Pric. Flor. probante 

mocratet ipso qnod prse manibns ar- Salm. in marg. Revocavi reliqnamra 

gomento ett, o^ic ftr «orf iouXt^cm Edd. et Mstornm lectionem ad mori- 

wpouA panpf, apnd Philostrat. de vit. Inaiiioviim, onimi indotemptfe, Paribns 

Sopbist. 11. Ita Ifreve pro parva fre- raembrit rnrtot incedit oratio : * aoi- 

quenter baod obtcuri anthoret,etiam mi indolero, pnlehritndinit gratiaro^ 

^eroiim pro hrevi Phs^dmt lib. i. fab. florit mdimentum/ < Indoiem animi' 

15. tseculo et scriptione eensendna. Intelllge» nativam Illam anhni simpli» 

Prie. Largadote malebat qooqne de cltate», nnllisdnm artibns corrupti^ 

Rhcer Fer. Daventr. p. S28. Vnlga* sed qnalem finxit nalnra, et ad qnm 

tara lectiooem oiim Pricmo defenden- veUt raaritns docilem. Oppooitur in 

dam puto: cf. et Scip. Gent. Cete* tcqq. ^idna * certe tibi, ad qnm veliSy 

rum conferri posslt slraills locutlo ralnime docilis.' cf. Ind. J. B. 

nottri Anctorit Flor. N. xt. ubi * la- Atmmierare] Ro. edit. In aliis, rt- 

tas pecunias ' explical Ondend. ara^ mnnfrarr. Apte ad hunc locnm Te- 

plat: ted ibi ego ^latat peeuDiat' rentini Hecyra: *Si est, nt velit re- 

dictas puto a /erendoj nt ' ferre ar- docere nxorem, Hcet. Sin allo eit 

gentnro ad aliquem,'Plant. Atin..iii. animo, renomeret dotem huc, eat/ 

S. 142. Pettimotane exeropW Wow. Sionatnt: *rennmeret. Proprie, quia 

edidit HMigiMi dote, J. B. Z^nga doie dot pecnnia ett.' Rennmerandi ver- 

et molU eondiiione] Largam doiem smpe bum bis etiam in Plauti Bacchidibns. 

legi, nnmqnam longam. Sed hmc vo- CWr. Edd. Bas. Ald. Junt. ntr. re • 

eabnla mntuatitiat operat sibi prse- mwitrart. Male. Exoolvere dotem, de 

stare solent. Sic Ulpianot, Mongam dote reiiumerata dixit Aoi. Vict. de 3282 NOTiB VARIOftUM 111 Saraio, Senretoe, aa perdat totniy 
dmdBBm face.' Ubi etiaB videatar 
Dooatat. CUr. 

Sutm trecaU^ wuUim naani 9€rifU^ 
emimqiu repetitmuem JUm Pmdeutiii^ 
f^eU datea] lotelUge dotea Appo- 
Ido proaiMaa. Sed e«r dicit repe- 
titioBeB, qBoa data noa foerit? ude 
paallo ante, ' ot doa,' ioqoit, *oaoif 
apod filiot ejos oiaaeret.' Sed otraa- 
^oe io pactis compreiienfoni folue 
etistioiandBai ett; neqoe pnNniifta 
aliler foit, qoaai ot Appoleio aMUi 
daretor. Nec iofreqoeoi ett, at eoai- 
pofita ferba pro siapUcibas accipi- 
aatar, Keddere pro Dare, et liaUlia. 
£t Seneca irridet aUcobi differea- 
tiaai tnter b«c ?erba« Pof tremo pos- 
sadere et administrare mariti ozoram 
resomnes solcot dotales, parapber- 
nales, qoas oxores sibi receperoaty et 
Reeepiitia dicontor. 8eip, Gent> 

Tamidi eaiJiia] ' Tomidos aoimos ' 
et * ambitiosa mendicitas ' bene jon- 
gontnr. Cootraria prorsos snnt rk 
IwRtdM et timidui, nt apparet e Nos- 
tri loco de Deo Socr. lib. i. p. \tt, 
boj. £d. ' Pars in superstitiooe, pars 
in coolemto, timida vel tumida :' obi 
cf. Merc. J. B. 

Ambitiom mend,] Ja?en. Sat. iii. ?s. 
18i. * Hic vi?imns ambitio«a paoper- 
tate omnci.' Elmenk, AmlntiMm ■wa- 
dieitmtU] Jnvenal. * Heic vivimos am- 
bitiosa Psupertate omoei.' Salvian. 
VII. de Oubern. 'Qiiis rogo ferre pos- 
sit in homine egestnoso lasciviam? 
criminoiior eit loKuriota pauperlas, 
et msjoris iovidiae miser nogator.' 
/Vic. 

ip$e egenMf ««d«f,i|rc.] Snpra : * Ipse 
egens, nodua, at ignominia sua tec- 
tos.' Quintilian. Declsm. SM. * £go 
oodus» ego egenns.' Porphyrios £pi- 
grammatariui : * Nodut, egeos, Ve- 
neris nsnfragus in pclsgo.' Idem, 

CCCC. mUlitmM miwRaM « Crediiore 
ueceptiifjilium dotavit] Sopra: ' Dos 
erat a Creditore omnis ad teroacinm 
sumpfa.' Idem. CCC, mUHbni dHU JmiemdnU\ 

potiasy at aato dizit, locsplci 
Sed car ait, eoatcataoi caa 
taaawdicadote? imo pociai id de 
se diccfc Appalciai debait : qood et 
statiai didt. Scd prolccto etiaa «a 
in rc ■oderatioPadcatiaai apparait, 
qaod Bolaerit videri, ct dici Dctata, 
at plcraram malicraai iofcaiaai eat, 
etiam sapieatiaai. JaTcaalia dc Cor- 
Ddia autrc Graccbonsm : * ct 
ras io dote triomphoe.' Sdp. Gcot. 

JTottic s«pe, H 
iprclif] Calpara. Edcf. iii. «Galir- 
fboea sprevi qaamvis cob dotc rcfa- 

ret.' Florid.ii.«Sprctiajaaicribaaae 
ditioribos procit.' Mr. 

£1 «adfecmtre] AgMadt haae lcc- 
tioBeMdisortcll«.PItk. Dc rdiqab 
auhi Doc liqact. Ncqac olitcr £dd. 
▼ctt. Sed prbaoa Cdv. c aarg. Ed. 
Bas. scc. et coi^iect. Upoii ■iigi— g 
dcdit —d oi , qaod 6dcBtcr «crTaraBt 
scqq. Hic qaoqac rcvocari 
lcctioBcok AitAactcrpSc 
solcrc. BOB qaam Mltas dbltiaa» acd 
qaam ■ultBBi «■oriBi ccsJBa 
afferat ; ot scnBO e«t dc cc 
qoo axor coBHBCBdabilc^ ac rcddit, 
Doo vicisst^. J. B. 

At nm olde «Mditcri] Nmiroa 
plosqoa^ «wdi««tfal#: Ita frcqacBtcr 
loqoi Scriptorcs idcBt. Plaut. Ao- 
l«L ^Post flscdiaM «UtCM qoi BNdi- 
«■ docit ozorc^ dcaiaai.' Odllas 
L 111. cap. 4. ' NoB ad«MMhni scbbs, 
sed ia medio «Utis.' Milcs. t. Noa- 
ter, 'Virom media vtatts.' Ibid. 
*Mcdiom s^tatis carsam.' Glcas« 
' Mfr4M> Medise »Utis«* IVir. 

Io«f« dtte] D«bito ▼cricHM sit, 
Uata vel l««lc dde. Illad ■iU pro 
certo est, recte m c^acalassc qood 
sobseqoitor, 'sivc ilU BMrtc aMl- sit maritom at s«ri ho^ioit ■a- 
lier et iofaosti conjafii ■laiaM appo» 
teada:' recte inqoa^ cBMCBlaaec, 
eemwi smioii malicr; dc qcc cfo 
sapra, et Festas ia acora: vcl hoc 
■odo, imti ««riBis ■alifr: «■c b !«• APULBII APOLOGIAM. 3283 

▼Din, numin» Iabti dixitse Veteret, differentlam ' dixit pro Utam we) iav- 

inter alios, teitis locnples Arnobios. gam. L. xzxi. ff. de solot. Qnnm 

Sieweeh. Scripseriro, uncia doie. Ve- Genus in longom diyidat, Differentia 

tusmodns scribendi, omIo: liinc illnd in latom, nt Scbolastici dicunt. SdjK 

qnod passim male legitur. Infra Geni, 

etiam paulo post aliter corruptos ea- Pag. 547 Virgo /ormMa} Videtnr 

dem in dictione locus: 'ob bnc et respexisse ad illud Afranli : ^Formo- 

alia vidns» dote aneta procos soUici- sa virgo est: dotls dimidinm vocant 

tant.' Ubi etiam reposnerim, doie Isti,qnidotesneglignntuxorias.' C|i* 

mmeim, Uocta dos, i.e. magna, larga, jos loci nobis indcx vir emditissimns 

ampla. Sic uncta patrimonia, apud J. Douxa a Noordwyck. Coir. Virge 

Catnllum : * £t oncta devorare patri- /ormom, efot stl oppida pmiper, atmde 

monia.' Colv, C/ncta Colv. non muto doiaia «sf] Ovidins: ^ Dos est sna 

ego. Brani, Interpretes turbaot heic forma poeills.' Mercator Tyrius so« 

immane qnantnm. Colv. legit uneia cero inopi apud Heliodorum lib. t. 

doie, nt et infra, nbi volgo ovcta. n4rawro 'toiiTWff ^ wdr§p, d^ f^ T^ 

Stevrech. lauia scribit, alius larga, wpoma Mxtuf iffnfropm^ aat «oAX^ 

alius m^gna : dico sexcentas istins- vdxarra^ jcal vAovror tkor d^ ic^piir. 

nodi interpolationes me non unins Terent. Adelph. 'Pejore loco esse 

pendere temncioli. Refingunt, nulli aon potest quam In hoc quo nunc sita 

corrignnt, qoi tam remota aggemnt. est. Primum indotata esty tom prae- 

Quid qood et sana heic omnia, oulla terea qtm ei secnnda dos erat periit ; 

moles inter tot roagnos nUus, tot mo- Pro virgine nuptnm dari non potest.' 

limioa. Anthor longam dixit, seqnn- Prie, 

tus OrsBCOs, qui poKp^, Arrl rov lUya, Ad mariiMm novam animi indolem] 

velvoX^poonnt. Snidas/Aoac^o^/air Ita ex Schickeradi emendatione de- 

o#ni \4youn r^ voAXJ^, Sie, Her- derant Wow. Pric. Flor. probante 

mocrates ipso qnod prse manibus ar- Salm. in marg. Revocavi reliqoarura 

gomento ett, Uk ^m woro dovkt^cm Edd. et Mstornm lectionem ad mori- 

wpouA panpf, apod Pbilostrat. de vit. Iimi noviMii,aiiimi iadoiemptfe, Paribns 

Sopbist. II. Ita hreve pro parvo fre- membris rnrsos Incedit oratio : * aoi- 

quenter haod obscori anthores,etiam mi Indolero, pnlehritndiais gratiaro^ 

paroion pro krevi Phs^dms lib. i. fab. floris mdlroentum.' * Indolem animi' 

15. sseculo et scriptione eeosendiia. Intellige, nativam lllam anUni simpli» 

Prie, JLaryatfoiemalebat qooqoedo cltatefls, nuUisdnm artibus corropti^ 

Rhcer Fer. Daveotr. p. S28. Volga* sod qnalem finxit nalora, et ad qoas 

tam lectionem oom Prieaeo defenden- velit nsaritos docilem. Opponitur in 

dam puto : cf. et Scip. Oeot. Cete- seqq. Tidaa ' certe tibi, ad qoae veliSy 

ram conferri ' postit simills locotio mloime docilis*' cf. Ind. J. B. 
nostri Aoctoris Flor. N. xt. ubi < la- Remmerare^ Ro. edit. In aliis, re- 

tas pecunias'explicat Ondend. am^ maiierarr. Apte ad hunc locomTe- 

plas: sed ibi ego Matas peeoDiaa' rentins Hecyra: *Si est, nt velit re- 

dictas puto a /erendop nt ' ferra ar- docere uxorero, llcet. Sin alio est 

gentnm ad aliquem,'Plaut. Asin..iii. anlmo, reoomeret dotem huc, eat«' 

S. 142. Pestimotane exempW Wow. Rionatnt: 'renumeret. Proprie, qoia 

edidit magna doie. J. B. Loafa do#e dot pecooia ett.' Renomerandi ver- 

ei mM eomdiiiane] Largam doiem ts^pe bum bit etiam in Plauti Bacchidibnt. 

legi, nnmqnam lengam. Sed hsM vo- Co/r. Edd. Bat. Ald. Junt. ntr. re* 

cabola mutuatitiat operaa tibi pne- fmmorore. Male. Esutvere dotem, de 

ttarasolcnt. Sic UlpiaBas, Moogam doteraiiuaieratadixitAni.Vict.de ^n*:^ v«>Kim:A :» rv:- 
rxu-; p-u *.A^ sfrC J^ mAua i-*;^ nii ■■i0bbb rviii^fiBit. Ca*'. Qm4 

r^r^ T»-rijt.«ai. nutn-uij. aamai. 

lui^Ac. * ''uikm i.Uii «fnr^ i*nM nis C**«*a«>. Ijspmk Qwvm Plnatl 

nniiNMs n .*;fr^> sv Si-awi* pnC- 'Aiti^ ^■■ ■1 ; at Favitor 

ii: ^ > , J. i«« •*r»«n:k:c, ■sfB» rnboac dici- 

/> ■■■iri >xuiuic r-L • P--». t«rr.' BrrM^te ■ ■>■ « ■>■ qudM 

AOfr • r. v.^' .'jj 2. : iTi n fwra*. A.v?. — titi if . «t •^•■■r. Ayynlgji 

%« APULBll APOLOGJAM. 3285 

GentilU. FatUw Lipt. Qaid ni» >««• moReiii/ Jdem* 

ior 1 Valer. Max. lib* ii. c. 1. * Ut TVoiuroranun] AfricinisinDs : lie 

81 quae ioter necessarioi qaercla es- ' Transglutire ' pro 'deglotire/ Op« 

set orta, apud sacra nieDMe et inter tatus libro i. et ' transnomioare ' pro 

bilaritatein animoruni faotoribuB con« * denominare/ Tertullianus contra 

rordiflB adhibitit, tolleretnr.* Apud Marcion. Prte. 

Petron. Arb. <pr»seotifl concordia ^Snast, ac deaifii« pfrnidst] Miles.iv. 

auctor.' Braa/. FacUor. Ita Florcnt. ' Nnlli nostrnm spontale parricidiora 

et Lips. Aldus Fwmmr. Vulgati saadens, pennadere posset.' Septi- 

fanior, PUotas in prologo Amphi- ma : ' £i •aasiase, ac denique persna* 

truoD. ' 8at babet favitorom recte sisse.' Et Nooa : ' Soasi, ac denique 

qni facit.' Cliariiios lib. i. institnt. persuasl.' Donat. ad Terent. < Sua« 

Grammatic. pag. 66. Oraromaticum demus facilia, persuademus difficilia : 

agity id eit| nugatorem, dnm famlvr^ suadere facientis est, persuadere pro- 

nec auctoritate, nec ratione dici af« ficientis :' le go /tfr/{ci«iUt«. Idem. 

6rmat. Elmenk, Non parum sndant Gmjideiii domicni] £x qua domo, 

in bac ?oce Expoiitores oostri. Ego, qunro ad enro non ita mnlto post, 

etsi non constet mihi de Analogia, rh Pontiiini fratris morte» defolveretor, 

faviuor retineo. Ol. Puteani Ms^ Tannonius, advocata manu perditissi- 

Fauior, fa ,,,» (supple faviior) fam" morum jnvenum, matreni quae ea do« 

tor. Oloss. Vindoc. Ms. /«msory/an^ naverat ipsnm, excludere aggressua 

ioTj aui favent» Priesus. Casauboni est : infra disertissimis verbis objec« 

•mendationem merito inprohat qoo* tat hoc ei vitrious. idewt, 

qne Jnngerm. Ep. Gud. p. 86S. 'Ter- Ei o/toi] Sic dedi ex Mss. Floreot. 

na eniro opponnntor temis : ' qaietis et Ed. Junt. post. pro vnlgato ei o/h. 

auctor, concordisB conciliator, pieta- Noster Met. L ix. p. 666. * promiltit 

tis favitor.' Perperam Itaqne Wow. ei de prsdiis sese daturum et fromenti 

Elm. Flor. addidere rb masor. Famt" et oUvi aliqaid, et amplins daos vini 

Mor tneri videtnr Voss. in Etym. v« cados.' 2. Mss. quoqne oUi. Plaut. 

Fdvtssa: quemadmodnm a cooso, «a« Psend. i. 876. 'Olivi dynamin domi 

rissa, unde caiissa. Sed tssa termina-. habent maximam : ' et saepe alibi. 

tio feroinina est, neqoe tssor allam Olemm s. oiimm inter prsecipuas pos- 

liabet exemplum. Fortlor antem ^" sessiones olim fuit. cf. prster alia 

roatur loco Planll cit. Luciliii apad Vetemm lo^a Severi Ep. ad senatum 

Non. Marc. c. 8. n. 8SI6. et 01oss« fpad SpartiaD. in Clod. Alb. c. IS. 

Isidori, oec non Exc. Pitbceaib Fo* Olei Tripolitaniy qnaleboc Pudentil- 

etior a /oveoy nt eantio a eatao, apod ke» in primis memjnerunt vett. scrip* 

Plantoro. Accedit aactoritas Mss. lores. cf. Casaub. ad Spart. Sev. c« 

Florent. in qnibus diserte /amlor,' 16. J* B, 

qunro in Pith. sit famoor» Illud ita- Servoe fuoqui hoMd mimu quadrim" 

que prsstiili cnm Wovr. Elmenh. J. B, genioo] Ergastiilarios, msncipia rnra» 

Serui] Elro. et Flor. tacite dede« lia. Seneca Epist cxiv. * Aspice quot 

runt tevi : ut maneat Anctor In mo« locis vertator terra, quot millia colo» 

taphora, qoo allndit t^ extiirpare, nomm arent, fodiant.' Petronins: 

Sinelibris auctoribasnonmotosrrML ^Familiam tam roagnaro per agros 

' Sercre lites/ * odia/ ut ' serere ver* Numidis esse sparsam, nt possit vel 

ba,' Sic, V. ad Met. 1. 1. p. 6. a. 8ic Carthaginem capere.' Prie, 

eomterere Plant. Bacch. iv. 9. 48. Pag. 640 Ui eot ex ea quam iribuit* 

' pugnam conserai seni.* Aroob. I. v. tei por/e, secoros kaberei] In Lapide : 

p. 166. ' altercabilem eonseruisse ser- qvod vnvs ommivii principvm n vrxr -^AKlvn^ T^ 
m iA:r ir srr: 

nan »ex **r ■«• jct 

«irr^i. J«'iir oniuiiDaija 2111, 

iiuM..: 
auM prKf. sectES na ii 
z^ciBC rrr.iuiu*. xi -rc^ iMd 
i> nr^. rrx.iic' 

a y 

u u, irm 
«Bt tf.^. u.;wc rz^ii^' eiMB u 
••uu. irui«. ^uiinnuaiii* uu 

^-uueii.iii» •-^^ucir uui. fivtiui. 
«k •!• ii n.;0ucrtn •-: vi\tBvwtr^ 
ftiu:'. P^tr. Mm*. 2 1 44. APULEII APOLOGIAM. 8287 

aiM^ifi^rmv, Nota ett Athenientiuin Prop« txaelQ ewuuUtul Scio apud 

lex in iianc mentem lata, e Ciceron. optimoa scriptores Procontolet Pro- 

Philipp. II. .£acbin. «■cpl wapawp, prstor sspe inficem confondi : at 

Probo in Thraiyb. Valer. it. !• Vo- Consnlem appellari, qni proconsulari 

pitc. in Anreliano. Tfi^fia i^funpnias imperio provinciam aliquam regat, 

memorat Plutarchai etiam Hapayy, non meminl alibi legere : ted quia 

voA. idem, proTincla dividi olim solit» in prs- 

CMtJkaiid|irufcm<yroctsiSopro/«Mt0ai« torias et consulares, posterior stas 

«11« Juerai a me eowmendatmM} Morit eom qni obtioeret provinciam consu* 

fnit in sagata militia nt honestloris larem appellavit Consnlem, et id mu- 

nota tjrones darentnr dncibnt virit nos consnlatom, nt hoc loco. Sic 

in disciplinam, ad qnomm faeta et Hwofros 'Aofiff praeses Asiae provinciae 

virtntet componerent se. Evander dicitnr a poeta veteri qni epigraroma 

ad iEneam apnd VirgiL lib. viii. feclt in Laodicen, ISifia 8* ifLoM^iW' 

* Hnoc tibi praeterea spet et solatia ros knAorow xp^i^^f M^ifcof l#c8f|Xo»' 

nostri Pallanta adjongam : sub te to- 9^«^ 'Affhis (hraros, Enim vero evi- 

lerare Magistro Militiam, et grave luit tandem superbnm Consnlis no- 

Martis opus, tua cernere facta As- men : adeo nt etiam magistratns mu- 

tuescat, tenerii et te mlretur ab an- nicipalis Consnlet appellari non em« 

nit.' Ad hanc fadem etiam In togata boerint. Sic ait Ansonius se Burdi- 

roilitiareceptnmjuvenesrecenstoga galae fuisse Contnlem, et ita apud 

involutot, commendatot Oratoribos Philottratum accipio aliquot locit in 

velle in foro primi nominit. Anclor Sophittaram vitit, nt in Polemone, 

Dialogi de Orat. Tacit. teu Qointili- ^ m^ W^ noXd/imwos oUta, wohXoi fhra- 

anot : ' Apud Majoret nottrot ju- rou Moz ibidem, "^pa fUr tV ^ 

venit ille, qui foro et eloquentis pa- airroirx^^*^ fuiAAoi' 6 'H/M^f ^ toO 

rabatnr, imbutut jam domettlca dit- fhrar^f rt ical IC Mrm^ 9oKoaf. Idem 

ciplina, refertut honettit ttndiit, de- libri tecundi initio, *HpMiis h-iKu fUw 

ducebatur a Patre vel propinqoit ad Ik wotripw 4s rohs Siovrdrovf . utitnr 

enm Oratorem qni principem locnm eadem voce et in Niceta, In Aristo- 

in civitate tenebat : bunc tectari, de» in Antiocho, et in Antipatro Hie- 

hnnc protequiy hujnt omniboi dictio« rapolitano : quibua omnibnt locit 

nibut loterette, tive in jodidity tive cave accipiat de Romano Contnle : 

in conclonibnt attueteebat, &c. mag« ted pro magittratibot, ut dixi, mnni- 

■nt ez hoc otnt, mnltum conttantl», cipalibos, vel alio quo genere digni- 

plnrimnm Jndicii Juvenibnt continge- tatit. Ita accipit Agathiat libro te- 

bat.' Cicero io Liplio : * Ego aotem eondo, nbi de Trallibnt terrae motu 

a Patre ita eram deductot ad Sc«* evertit loqoent ait Aognttum Mrovs 

▼olam tnmpU virili toga, nt qnoad htrik rmw 4v rois fuUiora ^oxpSU*v tc 

pottet et licerety a tenit latere nnn- nal Muiihmw MpSw 4ic rris 'P^fois 

qnam ditcederem.' Symmachoi (cn- kwoXo^dtuvoVf ifAa r^ c^ip^ wxlfiu 

itM et Epittolam 75. I. t. vide) I. cruKai 4s r^ kwotnla», Appellat M- 

II. Ep. 42. ' Commendaveram tibi rovr, noneotqoi tempore Angnttitic 

dodom Macedonii Viri clarittimi fi- nomioabantnr : ted illot qoi colonias 

linm, qnnm foro too nomen dedittet.' Tralleia deducendat tont prtefecti. 

Eadem boie Pontiani inttitntio, Lol- Sed puto tcriptitte Agathiam 6rarf 

liano Avito commendati: Imo vero nohs kwrd, Ca»aah, Ad notam Ca« 

Appoleii in nrbe Doroina apud Orfiii tauboni de h. I. citatnt a Viro Docto 

amieot. Videtit lib. iii. Floridoram. ad calcem Edit. Cataub. qu« ett in 

liem, Bibliotheca Cl. V. M. Tjrdeman, Rei- nOTM VARIORUM IN BM. Rapcrt p. ISO. Fabrctt. !•- 
icrtpt. p. 7SS. J, B. 

Pag. 550 Ftr 5#m« ^. prr.] Ita 
•ratorcfli C«to defioivit. Atqoi * Hc- 
rt-nniiu SenecU» mirificc CatoMS UImI 
de oratore ia Regnloa e contrario 
vertit, Ormtor ett ?ir malM dtecadi 
hBperitaa. Noa mt Hercnle Cato 
ipoe tam bene vemm oratoren, qaaai 
kic Regoloni eiprrtsit/ nt ett apnd 
Pliniam lib. it. Epittola 7. Bnmf. 
Fir kammM dktmdi perkm»] Idest,« per- 
fectn* Orator.' Qointilian. Ub. xii. 
cap. 1. * Habemni aate oouHa rimm 
booomy postbvc adjecit dicendi per- 
Itaa.' Gellins lib. zviii. cap. 6. 
'Antoniaa Jalianna Rlietor, rir bo- 
nos, et facnndi» florentif.' \lctor 
In Dioclet. * Adolescen* boons facon- 
dnsqoe.' Sidonins Apoll. lib. iv. E- 
pist. 1. 'Ideoqne non minns tc bo- 
nnm qnam peritom proonnciari.' Ci- 
rero pro Cvcinna : * Itaboanset jns- 
tns rir est, nt natnra, non disciplina 
consoltaf etse videatar: ita peritns 
ac pnidens, nt ez jnre ct^ili non sct- 
entia solam qnttdam, ▼emm eCiam 
bonitas nata Tideatnr.' Rotilins Nn- 
matian. Itiner. lib. i. ' Hk docnit 
qaalem potcat facnndia sedem, Vi 
booos tne velit qnisqne disertno 
erit.' Pric. 

Ei quidem st feriegwm, mtem coce^r»- 
aioic.] Non prorsns baec capio. Pri> 
csnsita interpanxit Sric ie, ilfaziaic, 
libemier <;«« Uiermt mmditmnum : et f«** 
demi si perlegmmt : mm voce pronaa- 
<Yc6o : qiiasi boc vHit, tnro in primis 
literas placitnras Maximo,8i ipse eas 
lcf^at. Nimis arroganter hoc dictnm : 
et tnra addidiKtet Auctor tpor rel eg: 
Sentuf est, Yel, * si tu Maxime per- 
mittas , Bt litcrv legiotar, mca voce 
eas proonnciabo,' rel, ' Adeo miki 
pertoasnm est, tc, Maxime, libenter 
anditurnm cjot litcrat, nt ipte mea 
auctoritalc dcccrncrc andcam, an csf 
pcrlcgsro, occ nc' Sic »i notet aa, 
dc quo vidc qno» ritani VV. DD. 

ad IMin. Pancg. ctp. 2. /Vcmmctore Acidir jndes, miqmm mdem it qni m. 
teatiam ferC t. ladL Noa abaimdt 
Ittod Notlri de Deo 8«cr. f. m. Ed. 
Flor. ' RcapOBdebit Plaio» fro fta* 
teatla «ta, mc« Toce.' 8ic h. L fo- 
tpondet MaxinMH 
voce Appnleii. J. B. 
Bifiaif] HoMtri Mazimi ^ Aviti id 
Appnleiaa tribvit, qavm afioqni mt> 
ritettet, per ■iffcfnlBrgt» «t %mf aliaqne tettlaMaia, vel acripta. Ma- 

gbtratni antcm recitarc toI 

tenera noa Impni 

ter crimina nHJeatatia ii 

bitnm olim Mt, at in ConMlio Tit- 

bnao plcbit, qnem hscnlcata oraf ' 

Gcero defoodit. Oratorca Grmci 

terdnm etiam poetaroa tett 

rel tenteatiat pcr acribaa recitabaot. 

Ut £tcbinet in T iaBB i chon t : 'Am- 

> w^ i r m Iyi5r i ipipiiarfii rk ffvi r^ 

wpmm rk m^i r^ ^Emfmf r y pUt 
D« trlbnt lectoribot cootr» Bratmo 
exeiutit a L. Craaao» ooto lot cz 
GceroBC de Oratorc, ct alibL Snp. 
Genf. 

il AIMU 
f< 
qna obtiaolt nt Rff 
tam, tcd etLmidalcr 
■ue qnaatam potait aotm aatbcrita- 
titqac rirot. Pattint dc Ut Cm 
ia Oratiooibot: « Vitm loodati 
vocat la pro Balbc lib. iii. Ncttcr 
ia Florid» de Aiiliaao Strabooc: 
< Cai notom ettc taata— lodc tooH 
mnt bonor ett, It etiam Laadotor 
miki apnd priacipct Africm virot 
quodamBtodo cxtitit.* Haoc m o i tm 
inbiboit Contnlatn tertio aoo Pcoh 
peint. Plnlarcbnt Dio Itb. xl. Rrie. 

Strmxeriil V. Bcrm. nd Pctrctk 
c. 6. J. B. 

Pac. ftSl Lcte lenfMrm] ▼ocat 
Sidooinf in Adclphio TVacf ift i diaem . 

Pric. 

Grocdbo vmpttmmt] Aotbor DiaL 
de Orat. « Malim C. Graccbi ii 
/ AFULBIl AP0L06IAM. 8289 

tom, aat L. Craui aiatnritatem.' Qolt mum AffhUf nec Uparem nc facttwKi 

veroy et cujtifmodi hic impduM fuit, AvguOHi, Qaae» nisi taprm exeide* 

ex hiK Plntarchi disce : 'O X&yot rlnt, a itndioto lectore sant adscrip* 

ToS iikw Ttiov (Tpdiq(w) ^o$€p6Sf aceU ta. J. B. Neque odditMM quidqtuM 

wtpiwaBiis df Mmttrof. et ttatiro : Tp«- vflit, neqiu ddrodiOM, neqiu «atUm oli* 

xit fca2 tfi^pioffiS^, AoTf iral vop^ 71^ ^id coMfliMlatMai] In Floridn lib. IT. 

fiili' ^r ty ^^(ir iic^op6furor voWd- * Neqne an^rl literm nna, neqne aa^ 

lEif 611^ ipym Tfpr Tf ^mf^w Avol^rtiF, temminai potest.' Etstatim: 'Nec 

ical fiXxur^nnuaf^ Ka2 ^vrra^dirTfcy rhr revocare illnd, nec ante ' (lege OMlm) 

Kdyov. Sabdit de fittiila ejos, qaae ' mntare, nee emeodare mihi inde 

sat (arbitror) nota est, e Cicerooe, qaidqoam licet.' TertnlUanns in A« 

Valerio, Quintiliano, Oellio. Idem, pologia: ' Detrahens, adjideni, de* 

Ctfsar cnlorem'] Fabias de eodem mntans de veritate.' JPrtc. 
loqoens, ' Excitationem ' vocat. Pli- Nen meqne ndee indmlgebo hMmtmHaH 

nias, ' Vigorem ignenm.' Saetonins, <iMr] Admodnm (nt videtnr mihi) rara 

* Ardentem motnm gestnmqoe.' 8i- loquutio ista, nee tanieo absooe Mi« 
donios io Cethego, * /Estnm :' Vale- nuciosioOctavio: ' lodalgeotesloep- 
rias io Hybrea ' concitatiooem.' Ta- to atqoe iosaoo labori, oltra hamili- 
lis ea Plioil Nepotis, Epistol. lib. 11. tatis oostrte termioos evagamor.' /n- 
ab Imperatore admooiti ot lateribos dnlgere otrobiqne pnto esse roXftfw, 
parceret. Idem, Ba^inw», Seoeca eo seoso * Impe- 

Hore«M«tMs dtifrtAMltoMejii] Cicero rare :' de Traoqoil. cap. 15. * Ferti* 

io Pro Qaioctio: ^ Faciam qiiod te libns agris aoo est imperaodam.' /<tf. 
s«pe aoimadverti facere Horteosi; J«»i propfliMdM»/e«so] Ethioccol- 

totam caossa me« dictlooem certas lige onam esse haoc oratiooen, non 

hi partet dividam.' Moooit ez ejusd. doas. Scip, Geni, 
Divio. in Verr. Scipio, in digitis Magia^ ntuUficH, «rtmtnts tNSfd.] 

canssas solitam eom coosCituere. Id, Alterotrom vacat. Brmnt, Scriv. ao« 

CaleMs Mf^gMltas] Fabius ei soaoltia- cis ioclosit male/ldt, qnam vocem ego 

iem tribnit, qna vox snspecta mihi. qoam mioime abesse velim : oppooi* 

Idenn. tor eoim roit 6oM«m virwn, qnalem se 

Ss/MsitMSjMriiiiiOMtam] Surro^iidyvo- ab Avito oomioatom pnedicat. Lati- 

casse videtor Uermogeoes lo Idseis, nitatls qooqae damnaodam Magiet 

* Cohibile diceodi geoos,' Noster et crtmtnts inMecttnif qood scio defeodi 
Agellios. /im. potse per ellipsio roS frfira, sed b. I. 

Oyuleniinm Cieere] AofooloB : * En- non placet. Langnet enim criminin 

thymemata Deraosthenlt, opolentiam post Magiet^ nudefieU mentionem. 

Tnllianam.' Sidonins : ' Varieoti Ar- Neqne etiaro in hac orationis snae 

pinatis opnleotiam.' Idem : ' Arpi- parte de Magi« accusatione agit 

nas dat Consnl opem.' ClandinB. Anctor, sed de eo, qood iovasisse 

* Victrix opolentia linga».' idem, PadeDtiilsi dooiom et compilasse bo- 

Ne OMMta pgrsfgMar] Sic lo de Deo na ejns argiieretor. Qoare proba- 

Socratis lege, nbi volgo, Nstmncspro» bile mihi est,T^ Magia rxplicationis 

sefMar: [p. 606. Ed. Flor.] alibl eod. cansa adscriptom foisse ab eo, qni 

lib. * Ne cseteros loogios perteqoar.' obtervasset rk Maleficut et ilfol^/lctMm 

Idem, **P^» €t in lt*c Apologia, asurpari do 

CommMtelMm] Ad oraro Ed. Casaob. Mago et Magia ; scripsisse aotem 

haeclego: In V. C. /, nec oMlAortla- Appuleium, SMm Im mal^t crtmtMt^ 

tem Valene, m«c e/Uacitmt ^MlontMS, ineeciabere, ' losectari crimiDibos/ ot 

nsc staiplicflalcm ifrN€RiMS, nec «srimo- sopra p. 481. dc eodem ^mlliano, 828U NOTJB VARIORUM IN 

Colvhu. Mota, quin ct si barbare Hiemu^ ex Prndentii locis alM|«ot 

proniiotiavit Apnleius» prorsoa exaa- obserrat Heins. ad Catlieiii. ti. 8S. 

dlendnm de Mosr, quem Magoram Christum autemy ejnsqne sectaloret, 

maximnro propter scriptorum suo- ab Impiis magos fnisse liabifoay res 

mm excellcntiam et obscuritatem est DOta. cf. Tertnll. Apol. cap«SI. 

poUbant Ethnici. Roald, Florentin. et SS. Pmdeof. vi^ rref. va. 8M. 

Hitme$aMf Aldus: kU wto$e$: male. Infra tamen etiam p.S60. Ed. Flor. 

Mosen etiam pro Mago tradncnot /« cormptnm In &ts.* qnare acqoiesco 

Plinlos libro trigesimo, capite primo, ia emendatione It Mtm; at Uk CM- 

Pbarao ^gyptioram rex apnd Jose« nMidaf. J. B. 

pbum antiquit. Jndaic. lib. ii. cap. Jo«iacf] Joanuem Apoalolon om- 

IS. et 14. Elmenh. VH it Motet^ «d gom babitnm, id qood ▼nlt etiam 

Jownis. Primos banc lectionem as- pios, nusqnam legas. Vere hic re- 

serait Janus Parrliasins. Legebator ponas, Jamnet, Cojos ■Mninit Na- 

incpf e, Hitmout vel Joamirt. Mosen menlas Py thagoricoa, apad Eaaebiaai 

Etbnicts pro Mago babitnis docent de pr«par. Evangel. laivif mU ti^. 

Strabo, Plinins, Tacitos. Jauics bic fifit iSymUm k^typmtitmrutf Mftr 

iion alius est qaam qoem D. Saalai oUttls frrovt /loywtfm tpMwTts dmi 

memorat ad Timolh. *lan^t aol *Icvi- M *lov8a£Mr 4^Q<mmopibmm l( A^r^m». 

/9^t Arr^cmftfar MwBvfi. Agyptios Moiwtt(y7ogrTy 1oaiafairl|yy^^i»i^, 

'lepoypofi^M vocat Noroenius Py- Mpl ywoiUw^ eH^mtH/k ino wsndi y ol 

thagoricos. PalUdius, 'ABcA^t IC rnmpturnitot ifyiMm M tov wXij^t 

im^pfioKyii rnt Moyuriit r^x^nt rk wpS^ rtm rm AlyvwrUmf ttrm ^mom, Coit. 

ra fxorraf : neqne dnbitem Inter aUot Vei » ifosff md Jommet. Ita acribi de- 

consimiles bos In veteri instramento bet,iion,ut vnlgOy Joamwf. Pllo. lib. 

sobindicatos, Exod. yii. vs. 11. Prtf. xzx. caplte priaso: * Est ot olia Ma- 

Veternm Editioaom lectionem vel gices factio a Moyae, cl Jawie, et 

Himmotet tenet etiam Ms. Pith. qnum Jolape Jodsls peadaos.' De Mojso 

Exc. Lindenbr. dent C€< fltf mcaof. qnam falsnm ait, ot wido oa «14010 

Inde aotcm rcscribendnm esse «fl it manarit, scimos noa CiristiaaL Jaa- 

Motetf censuernnt ctiam Goes. in nes bic est de qao Paoloa, larrvf ool 

marg. ct d'Orleans ad Tacit. Ann. 11. *lmpt$f^t ij^(oritmm Um§nt Jmdttmat 

p. ttO. quemadmodom edidere Cas. fuisse Janoem, oescio aa PUbio de> 

Oeot. Pric. Scrlv. Flor. Vei kU ilfo- licam accredere : mihi esha verior 

asf conjectora est Olearii In prssf. ad Namcnil Psrthagorid acBtoatia vide- 

Philostr. p. SS. T^ kit prorsna eje- inr,q%AJEgfpiiotkpef)fpmpttmnStfmittm 

cerant Scal. Wow. Elm. cnm Lips* in scribit : eosqoe tMita M^a itmm 

marg. Eqoidem nondum inveni, qnod apnd saos, ot OMiqM Jodichi aoli 

mibi satisfaciat. De nihilo certe illud digni babili sint, qoi Moysi voria aM- 

kit non est, et forlasse corroptom ex racolis /Egypton 00 1— pora poffcel- 

alio nomine qnod excidit. Hinc lenti, ae oppoaeraat. CSaaaal. Fkir. 

Meors. Crit. Aroob. 111. 16. pro vet it Jommmet, Baptista Pias JokmtmBf p»» 

conjccit Kffaf, sive, /Jefas , c^}as me« tatqoe Johannefli Evaageliatafli mm- 

mioit etiam Arnob. lib. 1. p. 81. sed tari, in qao iasaBaM errat* — t—tc 

tom siltem repeteodam tel, sic: mel Parrhasio i. eplatola od 

Bfhu, tel Motet, Ego aliqoando so- Acoleum pag. SS. Qol focto 

spicstut tam Chrisli nomen exci- Joannem com Naaraiiio Pjrfhagariro 

diase, lrg«fodumqiieotieeei//if«f,«(i inter Magos primi iiofldab rilhn» 

Motet. Nam itaextulisseServatoris EloieaA. Joaanfs Mss. sed Moaa« 

nomen nonnonquam Vetercs, pro chis librariis debctor. Bom cor- APULKJl APOLOGIAM. 3281 

rexere Colv. et Btt^. J. £• £t ric snpra, < in priocipio coDJanc- 

Jpu DwrdmuM] Unde * Dardema tionhnottTK/Stc.sedqmueeindUiam» 

nrtet' pro mai^cis. Tarneb. advers. vocabnlom hic itidem appoMtnm eat, 

L IX. c. 17. Elmenh» Hine iptf Dar- manm eemoentumtm ; qasB vex aptii- 

dcjiiia. J. B. Hardantit] Tomeb. Ad* tima, non tam qniii in pnctit qnatl 

vers. II. 4. et iz. 17. Prtc. domi est, quam qood etian in matri- 

Pag. 645 BUtUidheeiB jmbHei»] Pol- raooiis cclebratom, enm in roannm 

Inx Onomast. x. 5. 'Er 9k rw «Mfffir viri nxor coovenit* Arnob. 1. ii. p. 

3(/3\io94iinuf. Videntar ex Authoris 107. ' Cum in matrimonia convenitis.' 

bisce in integrnm restitntae, capta Festns Pompeins: 'Conventiocondi- 

enim Cartbagine, eas a Roraanit tio dicebatnr, cnm primna termo de 

Africanis Regnlis donatas, constat • nnptiis et earnra condilioiie habeba- 

Plinii Histor. xviii. S. Idem^ tur.' Aeided, Coif/iaieHoiim nt snpra 

En»dHiewu meaMrtaM] Ut apnd et probat definitio nnptiarnm apnd 

Symmach. lib. x. £p. 85. ' Memoria Justiniannm. RmUU Raevard. Cono 

literamm;' OeUiom lib. ii. cap. 81. jectao. i. 15. legit CMv^cdtmm : ex- 

* Literas et memoriat ; ' Amob. vi. ponitqne ' inttramenti dotalis in villa 

' Scripta memoralia : ' adeo externa detcriptionem/ factam tiae tettUras, 

omnia qniB refovendae Mrmoriiv erant, ant alio tolemni ritu. Certint meo 

hac voce detignabant : bine et te* tentn Cataub. coi^n«<ioiinii. Snpra : 

pnlchra, * memorix/ nti et Orscit ' Me grandem dotem mox in princi* 

lunMMMu Varr. de L. L. v. et ex eo pio conjnnctionis nostra»/ dce. Por» 

D. Augnttin.de cnramortnorame. 4. iro pro /ocfam fore tcribendnm jnic« 

Idem. %em. Plaut. ' Sine dote potco tnam 

NU werhi» efm ctf , cimi wndto diaer* tororem filio, Qnae ret bene vortat : 

Hmm ipm TdMm htpuadwr] Cicero in Imbeon' pactam?' Juvenal. ' Legl- 

Sallott. 'Ubi rarnm tettimooia ad* timit pactam junetamqne TabeUia.' 

tnnt, nil verbit opnt.' Idem Verr. Virgfl.^Oremiitqneabdocerepactat/ 

IV. ' Nil dicimua, Tabnlat tunt in me* Prie, Alii eoi^eetiemem: vide Tnra. 

diOyquaesecorrnpu&atqne interlitat advert. lib. xxviii. e. 15. Elmailu 

etse clamant.' Idem. Ms. Pith. cnm Edd. nnte Casanb. 

Ex «M Tttpeeitede de wm qmepie eoH' caqforltfacm ; credo, qnod compcnk 

JeeUnervMt'] Terent. Heantont. ' Illot diote teriptum fuerat eoi^eUimemf 

tnoexingeBiojndicat.' Plant.Pert. nt lego ctim Catanb. Gent. Prie* 

' Too ex ingenio niorea alienot pro* Notter de I>ogm. Plat. p. 085. £d. 

bat.' Batil. Solencient. do Vita S. Flor. * connnbiorom qnsriinr tem- 

Tecla L i. Ka^ Iavr6r Acl coimr, mk petUva conjnnctio.' Add. Bristo». 

rk ^fUr^pa tephmmet, Jdewt. do V. S.. C^cnltoiiCM exhibent Woip. 

FocloM coi|;ime<io»cm] loeptam lec- Elm. Flor. qnod videtnr babero aoe» 

tionem tnat ret tibi habere Jntsimtti toritatem Codd. Florent. Coniecii 

coitfert t cnCT i : tnpra, * me grandemdo« Lipt. eonmexionem, Est etiam, qni 

tem in principio coojonctionit not- legat eompoctiomm. J. B. 

tr« mnlieri amaati extortiste/ eMiU* Pag. 546 Jhvidm pmni] Qaid«B^ 

qnotiet coqfwigt hoc tensn potitnm dimidim ptn, Sed Dividna, id mt^ 

priat. CoaaaA. Foelam eom^enUemem] dimidia. Plantnt Rodente : * Dm* 

Fnl vint. Infra : v. c. aicdMcrt/onMr, oc Di vidnnm talentnm faeiam. L4. Bn« 

ncn mtote wudioeri, Sciopp. in Symb. ao facit. Djb. Pro illa altera« Ube- 

Qnid vocit b. I. coi|^tcncm 7 Pote« ra nt tit, dimidiom tibi tnme, dioifdli* 

ram eet^netionom emendare, et bene s nm hnic cedo.' Terentlnt Adelphlt i 

eot^jnmotio cnim proprio in coiungio* * PoCina qnam veniat ia pericflnM 

JMpk, ei Vmr. CUu. AptU. 9 Y 3282 NOTiB VARIORUM 111 

Sannio, Servesne, an perdu toton, /«jl cMilcata] Locoplet fitMiu, fti 

diTidaoRi face/ Ubi etiam videator potioi, nt aato dizitv locoplcti 

DonatoB. Coiv, Sod cor ait, conteataoi ram 

Sutm trecenta mUia niumm 9€rifU^ taa modica dote i iouDo poiioa M de 

emimqiu repetitiouem JUm PudemtUUe tc dicerc Appolcina dcboil : qood cc 

porto daiam] Intellige doteni Appo- atatim dicit. Scd profecto ctiooi eo 

Ido promitsam. Scd cor dicit rcpc- larcmodermtioPodcntilla apparoil, 

titioocm, qonm data non fnerit? nade qnod oolocrit videriy et did Dotata^ 

paollo ante, * ut doi/ inqait, * omnit ot plcramm molicmm iofcoim cat, 

apod filiof ejat maneret/ Scd ntram- etiam aapicntiam. JavcBalb dc Cor- 

qoc in pactit comprehensnm fnltte nelia autro Oraccbomm : * ct aaaw- 

ctittimandom ett ; neqoe promitta rat in dotc triamplioa.' Seip, Gcal. 

alitcr fnit, qaam ot Appolcio mox Jfotftt mpe, ei higemiikm d e ti km 

daretor. Nec iofreqnent ctt, nt com- iprdif] Calpnra. Edog. iii. * Gollir- 

potita vcrba pro timplicibat accipi- rfaoco tprcvi qoamvla com dotc tofleo- 

aotor, Keddere pro Dare, et timilia. rct.' Florid.ii.^SprctUjaaioribBaoe 

£t Seneca irridet alicnbi differen- ditioribos procia.' Prie, 

tiam intcr hiec verba. Poftremo pot- Et wmiiemmerej Agaoadt haae lcc- 

tidere et adminittrare mariti nzoram tlooem diaortc lfa.Pitk. Do rcUqaia 

rct oronet tolent dotalet, parapber- aiilii aoo Uqoet. Noqae aliter Edd. 

nalet, qoat axoret libi receperaat, et irott. Sed prlmot Colv. o atorf • Ed. 

Reeeptitia dicontnr. 8eip. Gent. Baa. tcc. ct coajcct. Upaii marglBoll 

Tmudi aumi] ' Tomidot aoimaa ' dcdit amlae» qaod 6deator ac f f oiM l 

ct * ambitiota mendicitat ' bene jon- tcqq. Hic qnoqae rcvocovi OBtlqaaai 

gaotar. Cootraria prortot sont rk lcctioBom. Ait Aactor» ae c e mpatote 

laandift et ItMidaf , ut apparet e Not- toleroy aoa qaam maltaa divltiaa» ac4 trilocode DeoSocr. lib. i. p. \tt, qoam multam amoroM ceijom amrito 
hqj. £d. ' Part in tiiperttitione, part afferet ; et tcriBO cat do eo in contemta, timida vel tumida :' obi qoo nzor commcadabllem ae rcddity 
cf. Merc. J. B, aoo vlcittim. J. B. ilM6t<i«tamflid.] Javen. Sat. III. vt. At nto eMe maditcrq Nlmii 
18i. ' Hic vivimns ambitio«a paopcr- plotqoam nwdio «tfole.* Ita fre^acalcr tate omnes.' Elmenk, Ambitimm OKn- loqol Scriptorct ioloat. Plaat. Aa* 
dieitatit] Juvenal. ' Heic vivimot am- loL ^Pott laodlam mtateoi qol bitiota Paapertate omnet.' Salviaa. om dacit ozorcm domom.' OelUaa 

VII. de Oubera. ' Qtiit rogo ferre pot- L iii. cap. 4. ' Noa adoMMlam tewMa» 

tit in homine egettnoto latdvtam? ted ia mcdio i^tatit.' Bfilea.T« Noa* 

criminosior est loKuriosa paapertat, ter, ' Viram modim vtattt,' Ibld. et majorit iovidiae miter nogator.' ^Mcdiom aetatit caraam.' Ob 

/Vic. ' Msr^M» Modias a»tatlt«* IVJr. 

//>ttfff«is,ai(d«f,4rc.]Sapre:'Iptc Lmiga dHe] Dobito veriaaao ait, 

egent, noduii, at igooniinia tua tec- larga vel loolo dHe. lUad aUbl pro 

tot.* Qnintiliao. Declam. SM. * £go ccrto ctt, rcctc atc e m o c alo tte qaed oadot, ego egennt.' Porphyriot Epi- sobtcqoitor, * tivo Hla amrte oati. 

grammatarius : * Nodat, egeos, Ve- tit maritom ot tmvi boauaia ma- 

ncrit oaufragas in pelago.' Idem, lier et in Amtti coojagii mlainM appe» 

CCCC.miiii^mnmBaMaCrfdilorf teoda:' recto inqi OMfplts, jUioin dotarit] Sapra: ' Dot tctfoi eoiiBit malicr : do qoo cge 
crat a Croditore omnit ad ternBcinm tapra, ct Foatat ia oMoa : vel boc tompta.' Idem. CCC, mUHkm dHi$ Modo, Uni mM» malifr: omb 1« APULBII APOLOGIAM. 3283 

▼Din, namina !«▼■ dixisse Veteret, differentiam ' dixit pro latam we) iav« 

inter alios, testit locnplei Arnobins. gam. L. xzxi. ff. de solot. Qnnm 

Steweeh. Scripteriroy uiuia doie» Ve- Genus in longnm diyidat, Differentia 

toimodna tcribendi, oMla : liinc illnd in latnm, ut Scbolattici dicunt. SeijK 

qnod paasim male legitur. Infra Geni, 

eiiam panlo post aliter corroptnt ea- Pag. 547 VirgQ /ormMa} Videtnr 

dem in dlctione locas: 'ob baec et respexitie ad illud Afranii : 'Formo- 

alia vidofle dote aneta procos soUici- sa virgo est: dotis dimidinm vocant 

tant.' Ubi etiam reposnerim, dote Istiyqaidotesneglignntnxorias.' Cu* 

tmetm. Uocta dos, i«e. magna, larga» jns loci nobis indcx vir erndititsimnt 

■mpla. Sic uncta patrimonia, apud J. Dooxa a Noordwyck. Coir. Virfo 

Catnllum : * £t nncta devorare patri- /ermoea, etei ni oppida paaper^ atmde 

monia.' Ceh, C/iicta Colv. non mnto dotaia eai] Ovidins: < Dot est sua 

ego. Brani, Interpretes tarbant heie forma pncllis.' Mercator Tyrins so« 

immane qnantnm. Colv. legit mieta cero inopi apud Heliodorum lib. t. 

doie, nt et infra, nbi volgo ovcta. n^roMro to^iw ^ wdrtp. ri^ fUr yhp 

Stevrech. lauta scribit, aliut larga, wpohta itw4xw iffnffopm^ icat wXXk 

aliut tmigiia: dico texcentat ittins- ^arra^ jca2 wXovrow 8\or d^ K^pnr» 

modi interpolationes me non unint Terent. Adelph. 'Pejore loco esse 

pendere ternncioli. Refingunt, nnlli aon potest quam In boc quo nnnc sita 

corriguBty qni tam remota aggemnt. est. Primnm indotata etty tom prte- 

Quid qnod et tana heic oiiinia« oulla terea qiue^ ei secnnda dos erat periit ; 

moles inter tot magnot nltut, tot mo- Pro virgine nuptum dari non potest.' 

limioa. Author lonf ain dixit, sequn- Prie, 

iu Qrmeot, {\m fuutp6¥, irrX rov pJya^ Ad marUwm nwDom eawmi ind4)lewk\ 

velvoA^ponnnt. Soidas ^^ o^(air Ita ex Schickeradi emendatione de- 

eMrm xiyoun r^ woXX^, Sie. Her« demnt Wow. Pric* Flor. probante 

mocrates ipso qnod prse manibns ar- Salm. in marg. Revocavi reliqnarura 

gomento est, oCm kr «orf Sov^c^ Edd. et Mstornm lectionem ad mari' 

wpouA panfff, apnd Philostrat. de vit. <iMiiioviim, onimi indoiem^tfe. Paribnt 

Sopbist. II. Ita 6rfee pro porro fre- membrit rnrtot incedit oratio : < ani- 

qnenter haod obtcnri anthoret>etiam mi indoleroy pnlehritndinit gratiani^ 

peroiim pro kreti Phs^dmt lib. i. fab. florit radimentum.' * Indolem animi' 

15. tseculo et scriptione eeiiteiNlat. intellige, nativam iHam animi simpli- 

Prie. Largadote malebat qaoqne de cltatemi nnUisdnm artibns corrupti^ 

Rhcer Fer. Daventr. p. 228. Vnlga* ted qoalem finxit mUora, et ad qua 

tam lectiooem enm Pricaeo defenden- velit maritai docilem. Opponitur in 

dam puto : cf. et Scip. Oent. Cete- teqq. Tidoa * certe tibi, ad qna velity 

rum conferriposslt timilit locntlo mlnime docilit.' cf. Ind. J. B. 
nostri Anctoris Flor. N. xt. nbi < la- JUnMmerare] Ro. edit. In alils, re* 

tas pecunias ' explicat Ondend. am^ ■nmersrr. Apte ad hunc locum Te- 

plas : sed ibi ego ' latas peeoDiat' rentiot Hecyra : * Si est, nt velit re« 

dictas pnto a /erendoy nt ' ferre ar- dncere axorem, licet. Sin alio eit 

gentnro ad aliquem/Plaut. Atio..iii. animo, renumeret dotem buc, eat«' 

8. 142. Petsimo tane exempWWow. Rionatat: 'renumeret. Proprie, quia 

edidit magna dote, 3, B. Lotfa do#e dot peeania est.' Renumerandi ver- 

ei moUi eonditione] Largam doiem ssepe bum bis etlam in Planti Bacchidibns. 

legi, nnmqnam longam. Sed hsec vo* CWr. Edd. Bas. Ald. Junt. ntr. re • 

cabnla mutuatitias operat tibi prse- mauMrore. Maie. Exntoere dotem, de 

ttare tolent. Sic Ulpieaat» Mongim dote reiiuaieratt dlxit Ani. Vict. de 3284 NOTiS VARIORUM IH Vir. III. cap. 65. J. B. 

VtrgiMUaM qumm §ewtel Mccpto crf, 
reddi nequUur] 'Virginitas comiptm 
reititDi Don potest.' 1. anit.C.dermpt. 
▼irg. D. HieroD. ad Eo»tacb. * Ad- 
dacter dicO|- cnm omnii poetit Deat, 
•nfcitare virginem dod potett pott 
rvinam.* Pric, 

Irrepo§eiHU] Ex Margine Bas. 1. 
hoc in IpftHmconteitmD neiimtraDt- 
tnli. Male passlm, inpaUifrik. Mem 
Appoleit illnd altemm postnUt. Si* 
donint lib. 'Vilf. Rpi«t. 15. * Ut qood 
milii insolubile ridetur tibi qvoijve 
Yldealoj irrepitecibile.' Coh. Qaod* 
nam flagitii in bac voce nt detariie» 
tnr, eqnidem non Yideo. Saae^Yideo 
Sidoniom dod agnoviifle laDtom ted 
et oflurpatse eam. Videaifl Epistolam 
ejns 15. lib. viii. Meorsiafl iaip o§ eib Ue 
Irgisse videtor, qood et periode ett: 
certom interim alterotrnm tcriptam 
ab Antbore oostro; oam qood Bar- 
thiufl Advers. vii. 9. irrepo$eibiU og* 
gerit, nempe» ' qood dod potest re- 
pont/ aot ego caecotio prortot, aot 
heic ille tagaciter parnm. Prtr. /n- 
repoMiibiU cditom jam io Junt. potf. 
nnde recte margo Bat. tec. irrepooei' 
biU, qtiod luentor Mtt. Floreot. et 
adnciverunt reliqni pott Colv. Qood 
ti quit cum Scriverio et Ooetio in 
niarg. maluerit inpo»sihiUf eom Mtli 
Pitii. lectio inpouibiU jnv^bit. Onli* 
elm. divinavit inpaMoibiU, qnod tit, 
rredo, niliil affert intactom, nihil 
quod non passa ett. Egomalim irre» 
potcibiU, Virgo nopta potest repos* 
cere pfctiniam, mancipia, domnm, 
pr»dia ; virginitatem reposcere non 
potest. At vidoa niliil aifert qood non 
reposcerc possit. * Irrevocabilem do- 
naliooem ex Digestis citat Britton. 
de V. 8. J. B. 

PrtB^hrata] Onoraatt. vet. ' Pra- 
floroi d«sai^(^«/ fors wpoamap9ltkt, Oel- 
liu» lib. xiv: cap. 2. * Fu«iirnm gandii 
fractym spes tibi jam prspflora\trit :' 
nec «tequendas editionet pntero le- 
gentet it^rattrii ; uieliut rr/ftroffril PMeoM OlMO. M t. * Deb. 
batio, rcAormtlo, IBibotio.* (p«u ttt- 
Ite). 
tio.' Frie. 

Tm od 
Ideo (qood tnbdit) ■•■ iIm 
dote eaplcMlo. 
bi«« MM MMici TiBOtbct, qoi a 
dhcipalit tfioa mpmi Mofiatrot cier- 
cttotit ■crcc d cf doplicca toltbot 
imperare. Nem, 

Ftdotf defe ooela] CAtcfo Colr. E|eo 
nec hic ointo. Brmd V. Colv. topr^ 
Ueint. ooteni ad Ovid. Foat. 1. v». 
•77. legi oportore potat, w oim e iaU 
oocftf, ot pattitfi 'oogcri otiibot' opod 
opibnot ooctArct: ioMt poolo iafira 
Notier': 'graodi pccoaio- 1 
nendationca Viri Cdob. 
ooo pottoni. •Vidote ipoi 
dotem, ot procos tolHcit—t, 
fopra, obttiocatias la PadeotsUo 
laodavit Aoctory qood loctiple t feaii- 
■a dotem ooo 0Bxerot»acd * trcccatit 
■illibot dotit Ibit coDtnito.' Maos- 
fctto id apporct o tcqq. * Qood Po» 
deotilli qooqoc io olio morito fccit* 
•ct,' i. c. dotCM oaziitctv * ti pliiloto 
phom •pemcnteoi dotia ooo rcperit- 
•et.' J. B. 

Pag. 648 FocMOir] Upo^km^/mnUir^ 
nt apnd Plaotom. Tamco Cbarltiot k 
f . ' Fautor Antlqai diacnint ; ot Fovi* 
tor oec aoctoritato acqoe rotioM dici- 
tnr.' Sed OraannaticonaB lcfea ati- 
grare oec Nottro acc Votcraoi alii 
nlU amquaai religio foit. Calc (Md 
ti, coueHiaior JamUr tmmor: mm vI- 
deotor doK vocot In oluua bmIc cosk 
fut». Catca6. Fmiiar caicodat, tcatc 
Colvio, Liptiot. Qo» rox Piootiaa : 
Cbarisint autooi lib. i. ' Faator/ ia- 
qnit, *Antiqai diaemnt; ot Favttor 
nec aoctoritato, ocqoc ratioao dici* 
tnr.' Beroaldoa in cpiatola qaadaai 
ad Aogelam Politianon^ KaHcatrvs 
dixit, imitatione, ot opiaor, Appolcii 
nostri. Noo protx> aniici ooatri coo- 
jecturam, qui boc io loco legciidoa 
putat, coodlioler,/iBltr,toater. Sctp. %*. APULBll APOLOGIAM. 3285 

GentilU. FaaUwr lApu Qaid ai> fiM* moiiem.' liem» 

tor 7 Valer. Maz. lifau ii. c. 1. * Ut TfpimmMmnm] Africanismns : sic 

siqaaB inter neceisariot qaerelmes- 'Transglutire' pro 'deglntire/ Op« 

set orta, apad sacra mens» et inter tatus libro i. et * transnominare ' pro 

hilaritatero aoimorom faotoribas eon- ' denomioare/ Tertullianas contra 

rordiffi adbibitis, tolleretar.' Apod Marcion. Prio, 

Petron. Arb. *prBsentis coocordiss iS^MJt, ac draifiie pfrstMsi] Miles. iv. 

auctor.' Brtmt» Fmiicr. Ita Florcnt. ' Nolii nostrnm spontale parricldinra 

et Lips. Aldns Fim$$or, Vnlgati «oadens, persnadere posset.' Septi- 

famioT, Plaotas in prologo Amphi» ma : ' £i snasisse, ac denique persna- 

trnon. * 8at babet favitoram recte sisse.' £t Nona : ' Soasi, ac denique 

qni faciL' Cbarisios lib. i. institut* persnasl.' Donat. ad Terent. < Sua- 

Grammatic. pag . 66. Grammaticnm demas facilia, persuademus difficilia : 

agit, id ett, nugateremy dnm /«otlor, saadere faclentis cst, persuadere pro- 

■ec aactoritate, nec ratiooe dici af« ficientis : ' lego ptrfieiaUii, Idem. 

6rmat. Eimemk, Non param sodant Groadm domicai] £x qua domo^ 

io bac f oce £ipositores nostri* £go, quoro ad eum noo ita malto posty 

etsi noo constet mibi de Analogia, rb Fonti«ni fratris morte, devolveretnr, 

fyvisoor retioeo. Gl. Pateaai Ms^ Tannoniiis, advocata mano perditisti- 

FmUor, /o . . . . (sopple /avt<or) /aoi- moram jnvenum, matreni quae ea do- 

S0r. Gloss. Vindoc. Ms. /«atsor, /oih naverat Ipsom, ezdudere aggressus 

tor, onl /nent, Pricseus. Casaoboni est : infra disertissimis verbis objec- 

emendatiooera merito inprobat qao« tat boc ei vitrious. /deat. 

qne Jnogerm. £p. Ond. p. 108. Ter* Et oHn] Sic dedi ex Mss. Florent» 

na enlm opponontor temis : * qoietia et £d. Juot. post. pro vulgato et e/et. 

aoctory concordisB coociliatory pieta* Noster Met. I. iz. p. 666. * promittit 

tis favitor.' Perperam llaqae Wow« ei de prssdiis sese daturnm et fmmentl 

£lm. Flor. addidererb stMsor. 'JFamt* et olivi aliquid, et amplins duos vinl 

i«r tneri videtor Voss. in £tym. v« eados.' 2. Mss. quoque olei. Plaut. 

Footssa: quemadmodnm a cooso, «■• Psend. i. 876. *Olivi dynamin domi 

rissa, onde caiisia. Sed iasa teraiioa-. habent mazimam : ' et ssepe alibi. 

lio feminioa est, neqoe issSr nllam Olemn s. oUmim ioter prKcipaas pos- 

habet eaemplom. Fmritor antem 6r« sessiones olim fuit. cf. prseter alia 

matur loco Plaoti cit* Loclllii apod Veteram k>f a Severi £p. ad senatum 

Noo. Marc. c. 8. n. 886. et Gloss« opnd Spartian. in Clod. Alb. c. 18. 

Isidori, nec non £sc. Pilbcean» Fo« Olei Tripolitant, qnale hoc Pudentil* 

•tfer a /oweOf ot etantio a eateo, apnd !•• in primis memineroot vett. scrip- 

Plaatom. Aceedit aactoritas Mss. tores. cf. Casaub. ad Spart. Sev. c. 

Floreot. in qaibos diserte /avttor,' 18. J. B. 

qonm in Pith. sit /ameor, Illud ita- Servoe ^aefM kaMd mimtt quadrin- 

qoe prsetuli cnm Wow. £lmeob. J. B. gentoe] £rgastiilarios, maocipia rnra- 

8mn] £lm« et Flor. taciie dede- lia. Seoeca £pist cxiv. * Aipice quot 

runt srri : nt maneat Anctor lo mc* locis vertator terra, quot millia colo- 

tapbora, qoo allodlt t^ exeiirpore, nomm areot, fodiaot.' Petrooius: 

8ioe libris aactoribos noo mnto eeruL ' Familiam tam magnam per agros 

• Serere lites/ * odia/ ot ' serere ver* Numidia esse sparsam, nt possit vel 

ba/ Stc. V. ad Met. 1. 1. p. 6. a. 8ic Carthaginem capere.' Prie, 

eoemrere Plaot. Bacch. iv. 0. 48. Pag. 649 Vt eoe ex ea ifmom trihuie-. 

' pogiiam cooserai seoi.' Araob. I. v. eet parte^ mewroe kaheret] lo Lapide : 

p. U6. ' altercabtlem eonseruisse ser- Qvoo vnvs ommivm principvm et 3286 NOTiE VARIORUIf IN 

80LY8 REMiTTENDo Hs 1IOVIK8 MiL- deiB aniiDoin oportet ■mMHuW 

LIE8 OKBITVM FI8CI NON PRAB8ENTB8 fratnin, nt ImpetraTiy Atqnn 

MODO 8ED ET P0STBR08 PRAE8TIT1T piliMqiuni id extndl, qnim illi 8nb- 

MAC LIBERAL1TATESECVR08. /d/^m. blandiebar/ Snetoo. Vesp. II. *U- 

Ab intUa Pudentilla, et statim, tnvt* tnm davnm din avenntna eat : mtc 

ta et irata extoni] Promptam eat nt tanden nppeteret coapeDI, niii a 

agnoscere lieic verbonim rednodan- roatrey potnlt. En dentnni extnfit.' 

tiam : nolo tamen ferri Critici resec- Hmc loca debeo V. D. in Miac Obs. 

tioupm. Infra : ' An ot lestamento, vol. ii. pag . 191. qnl enodem ene- qaod irata filio scribebat, filium po* rem errans ac Elm. exUrwi tnmen in 

tius, cui offensa erat, qnam me, cni extmdi non mntandnm pntnt. Ad la- 

devincta, lisredem relinqueret?' /d. com Snetonii dtat Bnra. Wnaa.ad 

JEgre exauditus invita et irata ex- Sall. Fragni. p. 149. cf. BentL ad 

torei] Fallorne, an dixtt Apnleins tn- Horat. Serm. ii. 9. va. 14. Addan- 

rt/«, et ingrate extoni^ idque ea 8ifni« tnr Seneca de Benef. i. * qni iMlnt et 

ficatione, qua Plantns, Tereotias, et ooerat priora seqnentlbna, etinm cx 

iptemet Apuleius secnndo de asino dnro et immemorl pectore gritiam 

potuit, tasra^/flf Simili locnlione et eitnndit.' Symmadi. Ep. SS. 'En- 

imgraius pro tartio, Apnleins usnrpa- tnndam qoandoqne nt bne obatian- 

vit VI. de asino : ' Tnnc iofratns ad tiooe decedns:' qnod ibi noa mntnn- 

promptam recorri exitium.' Dona- dom cam Jnreto in lot, ' ultrooea,' ioquil, 'grata soot, potios ibid. Ep. 117. lefeadnm qnn- 

iofrata, qote ab iofratis fiunt recn- qoe: 'Mafnopere Inberavlt, nt nli- 

saotibos.' Apuleioslib. iii.de asioo: qnid, si fieri poaaet, entnndirit:' 

' Evictns taodem necestilate sob- non exeuderet, nec exdiaierH, Ut bic 

cumbo et, iofratus licet, arrepto extundere et tf j r la rf n m , aic *eaelnm 

pallio retexi corpora.' Stewech. Le- tnndere' et ' miaerlcordinm estor- 

fit 000 nemo, taci/er/ tN^a/«ex<orfli. qnere' Jonfit TertnlL Apol. cdt. 

Vide (per Deos) primom quam non eztr. Rescripal iHqne cxtndi pra 

8ioeexemplotaotum,8ed etsinesen- eo qood anten lefebntnr eacmeiiim, 

BU dicitor, titei/« extorquere; tom J. B. 

quam seoientiam loci adobruat ea Ctun dtsstfnUt tifa frmtre wm Fsitltn- 

lectio. Nititor omuimodisApoleins, ntif] Uesiodna 'Aav. 'Hf—A. AiMm 

nt osteodat boc se loofis precibos /idoM vtuSc, Ote If J|^ ffet4arr«- («■- 

impetra88e : imperitoa commeotator, erfrirrm yf fiJkif #m|r,) XW fakw x^V^ 

qooad pote8t, meotem eju8 in coo- r^pif, ry V ai ^Jrf l#iibipa fvm. 

trarium corrnmpit. At efo postbac No8ter autem modeatn, aec elefaati 

nilmirer, cumhnjotmodi conjecturaa miou8 cifq^ ntltnr. Sic anpra : 

cadere videam in homioes oomioa ' Patroo iEmiUano potin8 qnnm fratri 

sua io Musarum albo tcribeotes. Prie. Pontiano aimilem fntnrnm.' Plin. 1. 

Extorn, Flor. txtMdu Elmeoh. Er- i. Epist. 6. ' Addit precea inna, nt rat Elm. aieos iu Floreot. pro extern decebat optimnm vinun, pra diaaimil* 

esse extudi^ oani iu iis pro exmudiiu» limo.' Prtc. 

est extudi, quod eastat etiam in Ed. ilnle fedee nastrM n rfa iin lni ] In E- 

Jont. pott. adstipulante qnodammo- pistolia Snlviani : 'Advolvor veatria 

do Mt. Piib. qni pr»bet exaudi, Ve- o parentea, dcc. pedibna.' tdmu ritsironni «st illud extudi. Ab iari/n Kmiaai et aMi 

Pudentilla exaudiri non poloit, sed Miniaat] Herodianna lib. v. *A|tfnir< ab ea id extondere et extorqucre de. r(ay, k^etiif vt «drrar 

butt. Plant. Most. 1. S. 64. *Enn- Idem: 'A^unffTior, r ry ypdy tf r w APULBII AP0L06IAM. S287 

aftaprii^^fiMW, Notiest Atheniensiam Prop§ exaeto conMulatu] Scio apud 

Ux tn hanc mentem lata, e Ciceron. optimoi scriptores Proconi ol et Pro- 

Phllipp. II. JEMchln. vc^ va^p, prstor tiepe invicem confondi : at 

Probo in Tbrasyb. Valer. iy. 1* Vo- Consnlem appellari, qui proconsularl 

piic. in Anreliano. ▼^}^/ia hfuntarias imperio provinciam aliqnam ref at, 

memorat Plotarchoi etiam Tiapopfy. non meminl alibi legere: sed qnia 

iroA. /dem. provincl» dividl olim lolitse in prae- 

Cuikawdp^iitmtfntvdofirofemonU toriat et consnlarei, ponterior a^tas 

Mtf faerai a me comimtndaitui] Bf orii enm qui obtineret provinciam contn- 

fnit in lagata militia nt honestiorii larem appella? it Consnlem, et id mn- 

notSB tjronet darentur dncibnt virit nnt contnlatnro, nt hoc loco. Sic 

in ditciplinam, ad qnomm facta et Aroror 'Aofifr praetet Asi« proYinciae 

virtntet componerent te. Ef ander dicltnr a poeta veteri qni epigraroma 

ad ^neam apnd VirgiL lib. viii. fecit in Laodicen, 2ir/ia 8* ^aAS^ray- 

' Honc tibi praBterea tpet et lolatia ror dMillvToio xp^iwo, Ui^iftos hhiKow 

nottri Pallanta adjungam : tnb te to- #9«^ 'Ao-(iyr ffvaror. Enim vero evi- 

lerare Magittro Militiam, et grafe loit tandem tuperbnm Contnlit no- 

Martit oput, tua cernere facta At- men : adeo nt etiam magittratnt mn- 

tuetcmt, tenertt et te miretur ab an- nicipalit Contulet appellarl non em- 

nit.' Ad hanc faciem etiam in togata bnerint. Sic ait Ausoniut te Bnrdi- 

roilitiarecepturoyjavenetrecenttoga galae foitte Contulem, et ita apud 

iof olutot, commendatot Oratoribot Philottratnm acclpio aliqnot locit in 

▼elle in foro primi nominit. Anclor Sophittaram f itit, ut in Polemone, 

Dialogi de Orat. Tacit. ten Qointili- ^ /fUr dj^ noAifunfos oUeiot voXXoi fhra- 

anot : * Apnd Majoret nottrot ju- rou Mox Ibidem, '^pa pAif y^ rov 

f enit lUe, qni foro et eloqnentitB pa- a^rooxf3i#ciy fiaXXov 6 *Hp^s l| rov 

rabatnr, irobntnt Jam domettlca dit- fhrar^s roaai^ Menia ZokoTi^, Idem 

ciplina, refertot honettit ttndiit, de- libri tecnndi initio, 'Hp^ihis 4r4\oi lUr 

ducebatur a Patro f el propinqnit ad ia ftatripm 4$ ro2»f Ztffvtrirovs. otitnr 

eum Oratorem qul princlpem locnm eadem f oce et in Niceta, in Aristo- 

in cifitate tenebat: hunc tectari, de» in Antiocho, et io Aotipatro Hie- 

honc proteqni, hnjnt omnibnt dictio* rapolitano : quibut omnibot locit 

nibot interette, tife in Jodiciity tife cafe accipiat de Romano Console : 

In concionibnt attnetcebatydic. mag- ted pro magittratibut, nt dizi, moni- 

■nt ex hoc ntnt, mnltnm conttantitB, cipalibnt, f el alio qoo genere digni- 

plnrimnm Jndicii juf enibnt continge- tatit. Ita accipit Agathiat libro te- 

bat.' Cicero io L»lio : ' Ego antem cnndOy nbi de Trmllibnt terrsK motu 

a Patre ita eram deductot ad Sc«- ef ertit loqnent ait Angnttum bwdvrovs 

f olam tumpta f irill toga, nt qnoad kar^ rw ^ rols fukKura tbworpiitiw ro 

pottet et liceret, a tenit latere nnn- ml oUattUww Mp&w 4k rris 'P^/jliis 

qnam ditcederem.' Symmachnt (cn- hrokt^dfuworf ifM r^ ^^4p^ vA^ci 

JiM et Epittolam 75. I. f • fide) 1. mTXat 4s ripf itwoucU». Appellat ^i- 

II. Ep« 42. ' Commendaf eram tibl rovt, non eot qni tempore Aogntti sic 

dndnm Maeedonii Viri clarittlmi fi- nominabantnr : ted illot qoi colonise 

linm, qnnm foro tno nomen dedittet.' Tralleit deducendsB tunt prKfecti. 

Eadem lieie Pontiani institntio, Lol- Sed puto scripsisse Agathiam drori- 

liano Afito commendati: Imo fero aols IvrdL Caf«i6. Ad notam Ca- 

Appnleii in nrbe Doroina apud Orfiti taaboni de h. 1. citatnt a Viro Docto 

amicot. Videtit lib. iii. Floridoram. ad calcem Edit Cataub. qoae est in 

Idtm, Bibliotheca Cl. V. M. 1>f deman, Rei- 3288 NOTiE VARIORUM IM 

nei. Rapert. p. 1S9. Fibrett In« dicitar jiidex, atqse adeo U qai 

script. p. 72S. J. B. tentiani fert. ▼. Ind. Noa alMimiie 

Pag. 650 Ktr banut dk. per.'] Ita illod Nottri de Deo Socr. p. «71. Ed. 

oratoren Cato defioivit. Atqai * He- Flor. ' Rcepondebit Plato, pro Ma- 

renniasSeneeiomirificeCatonitiilad tentia loa, anea voce.' 8ie h.1. re> 

de oratore in Regnlani e contrario tpondet MaxiainB,profna teBtoatia, 

▼ertity Orator ett «ir malut dicendl voce Appnleii. J. B. Mem oaer pro- 

imperitot. Non me Hercule Cato wtmHM] Honori Maximi ▼el Aviti id 

ipte tam bene venim oratorem, qnam Appnleiot tribnit, qnnm alioqni ao- 

liic Regulum expretsit/ at ett apnd nt ettet, per noa>caclalores, at urpe 

Plinium lib. iv. Epittola 7. Brni. in hic oratiooe, recitare epUtolai, 

Vir bcntu dicendi periiut] Id ett, ' per- aliaqoe tettimoiday ▼el tcripta. Ma- 

fectat Orator.' Quinttlian. iib. xii. giitratni antem recitare vel codk cap. 1. * Habemat ante omaia ? imm tenere non Impnne fnlMet, imnto in- 

boonm, potthtec adjecit dicendi per- ter crimina majettatit inmtinntm ba- 

Itnm.' Gellint lib. zyiii. cap. 6. bitnm olim fbit, nt in Comelio Trl- 

'Antonint Jolianns Rbetor, rir bo- bnno plebit, qnem Incnlenta oratione 

nns, et facnndise florentis.' Victor Cicero defendit. Oratoret Gr»ei in- 

in Dioclet. * Adolescens bonns facun- terdum etiam poetamm tettii 

dutque.' Sidonlut Apoll. lib. iv. E- vel tententlM per tcribM redta 

pitt 1. *Ideoqne non minnt te bo- Ut iEscblnet in Timardinm: 

nnm quam peritum pronnnciari.' Ci- ypiAffwrm ifu^ 4 ypatafimr^ rk 9w^ rk 

reropro Cvclnna: * Itabonnt et jnt- v«^ re^rwr, k *Oyiytf «e gW yt. Aiy« 

tnt rir est, nt natnra, non ditciplina wf^rw t& «tpl t^ 'Ecrtft f rymtpUt* 

consultns etse videatnr : ita peritnt Do tribnt lectoribnt coatra BratnM 

ac pradenty at ez jnracivili non tcl- excitatit a L. CraMO, aota tm ez 

entia tolnm qot^am, veram etiam Cicerono de Oratorey ot allbl. Seip» 

bonitM nata ▼ideatnr.' Ratilint Nn- Geni, 

matian. Itiner. lib. i . * Hic docuit Londiferem itmpliMtrfml ADndit qaalem potcat facondia tedem, Ut veterem forenaeM coMMtadii 
booot esM ▼elit quitque ditertnt qoa obtlnnlt nt Arf boii Pal rtwat taa- erit.' Prie. tnm, tedetLoHdalerMbaberent,tnM- 

Et^uidemeiperUfaMtWtem oorepre- miB qnantnm potnit Botm antlwrita- 

ntme.] Non prortnt bsc capio. Pri- tltqne rirot. PaMim de hlt Cieero 

cteut ita interpanzit Sei» le, Maxime^ in Orationibot : * Vitm landatorM ' 

Ubenier ejnt Utent uwditmrum : et ^nt- vocat in pro Balbo lib. iii. Koater 

dem ti perlegam : mea voee pfMiaa- in Floridit de JEmlliaBO Straboao : 

eimbc : quMi boc relit, turo in primit ' Cni notnm etM tantnmmodo tnm- 

literas placitorat Maximo, si ipse cm mus bonor est, It etiam Landator 

Ifgat. Nimis arroganter hocdictnm: mihi apnd principes Africm virot et tnm addidisiet Aiirtor tpterelr^. quodammodo eztltit.' Hnnc 

Sensus est, rel, * ti tu Maxhne per- inhibuit Contnlatn tertio tao Pom- 

mittM, nt litene legantnr, mea voce peint. PlntarchM Dlo lib. xu Prie, 

eas pronnnriabo,' rel, 'Adeo miht Siruxerit] V. Borm. ad Potmn. 

persuMom est, te, Maaime, libenter c. 6. J. B. 

auditurnm ejus literas, nt ipse mea Pao. 661 JMfa» MMrai] Yocat 

anctoritate decernere andeam, an eas Sldonios in Adelphio Timeriimdineau 

perleg aro, nec ne.' Sic ti notet oa, Prir. 

de quo vide qnos citant VV. DD. GrmeekuM taipdam] Anthor DiaL 

ad Piin. Panef . cap. 2. /Vemmaart de Orat. ' Malim C. Oracchi iMpc. / AFULBIl APOLOGIAir. 8S89 

tom,aatL.CrafBiiiiitiiritatein.'Qiiif mom ApphUf nec Uporem me faeetawi 

vero, et cujafnodi liic impetMe fuit, Augmehu» Qoib, ntsi foprm exeide* 

ex hif Plntarchi disce : 'O \iyot rint, a f todiofo lectore font «df crip* 

T0V /ihf Teiov (Fpdkxov) ^ofitfht, acal ta. J. B, Neque addUMM qMqium 

wtpnmBiit cif Mvmtrof, et f tatiin : T^ oflif , neqae ddrortai, neque anUm nH» 

xiw itmt $vpo9Mitt iare Kti irap^ «yM^ qnid C9mmni9inm\ In Floridif lib. IT. 

Ii-nw 4p r^ >Jrft» 4ic^§p6tuiw voXXd" * Neqoe ao{^ri literm una, neqoe ao^ 

icir ^ ipyvt rfyf r« ^«f»V inro^^Pttw, tem minni potef t.' Et f tatim : ' Nec 

KoX /iXacr^ivMiir, Ko) ffvwTapdrrrouf t^ revocare illod, nee ante ' (lef e oiilm) 

xiyop. Sobdit de fistnla ejof, qosB * mntare, nec emendare mihi iode 

fat (arbitror) nota eft, e Cieerone, qnidqoam liceL' Tertolliannf in A* 

Valerio, Qointiliano, Oellio. Idem. pologia : ' Detrahenf , adjidenf , de* 

Ctfaor caierem'] Fabiof de eodem mutaof de feritate/ Pric, 

loqoeof , * Excitationem ' vocat. Pli- Non oMque adea iadmigebo hmnanUaH 

niof , ' Viforem ignenm.' Soetoniof, 1««] Admodom (ot yidetor mihi) rara 

* Ardeotem motnm g e«tomque.' Si- loquutio ifta, nee tamen abtone Mi« 
doninf in Cethego, * ^ftom :' Vale- nncinf inOctaYio: ' fndnlgentef inep« 
riof in Hybrea ' concitatiooem.' Ta« to atqne infano labori, oltra homili* 
lif ea Plioii Nepotis, Epif tol. lib. ii. tatif nof trfe termioof eraganinr.' /«• 
ab Imperatore admoniti ot lateribof dtdgere otrobiqne poto efse roXfifv^ 
parceret. /dem. Bapaim», Seoeca eo aeof n * Impe* 

HerteMtof dtifrttiiHfiinii] Cicero rare :' de Tranqoil. cap. 15. ' Ferti« 

In Pro Qoiiietio : * Paciam qnod te tibof agrif «oa ef t imperandom.' Id, 

ffepe animadvorti lacere Hortenfi; Jam propemadam/eeee] Ethinecol- 

totam caofffB mefB dictionem certaa Ilge onam eff e liaiic oratioocm, oon 

tn partea dividaw.' Monoit ex ejufd. doaf . Scip. Geni. 

DiYin. in Verr. Scipio, In digitif MogitB^ atdk/lcii, criadMie tMfcf.] 

caoffaf folitom eom coof tltnere. /d. Alteratrnm vacat. Brant, Scrif • nn- 

ColoHf oy^goliaf] Fabiof ei foadila- cif inclofit «a/e|fdt, qoam vocem ego 

tem triboit, qofB vox fofpecta mihi« qoam minime abeffe velim : opponl- 

Idem. tor emm roit 6oowii vtnoo, qnalem ae 

&i/Mf<tMparfi«e»iam] Svrro^iWvo- ab Arito nominatnm prsdicat. Latl- 

caffe Tidetnr Hermogenef io Idfcif. nitatlf qnoqoe damnaodnm Magim 

* Cohibile dicendi gcnuf,' Nofter et crnnmtf tnMdori, qnod fcio defendi 
Agelliof. /dm. poffe per ellipfin tov Ircira, fed h. !• 

OfaUnJtiam Cicera] Aufoniof : ' Eo- ooo placet. Langoet eoim crtiiilntf 

th]rmemata Demof tbeolf , opolentlam pof t Magim^ taakfcii mentiooero. 

Toilianam.' Sidoniof : * Varieofi Ar- Ne^oo ctiam io hac orationif fofe 

pinatif opnientiam.' Idem : * Arpi- parte de MagifB accofatione agit 

naf dat Coofol opem.' Claadioo. Aoctor, fed de eo, qood invafiffo 

< Victrix opnlentia liogofB.' Idem. PodeotilUi domom et compilaffe bo- 

Ne omata p frfegwar] Sic io de Deo oa ejof argiieretor. Qoare proba- 

Socratif lege, obi volgo, Nffmoffpro- bile mihi et t, rh Magia explicatiooif 

fe^aar; [p. 606. £d. Flor.] alibi eod. canta adfcriptom foifse ab eo, qnl 

lib. * Ne c»terot loogiof perfeqoar.' obfervaffet rk MaUftcat et Male/kiam 

Idem. •*P^9 «t in hao Apologia, oforpari de 

CoNtaiafafnm] Ad oram Ed. Cafaob. Mago et Magia ; fcripfiffe aolem 

hflec lego: /n V. C, /. nec aaikariU'' Appoleiom, fvm In malfjlrtt crtmiaitef 

tem Kalfttf, «<« ^^kociam jlnlfoinf , iafMla^ere. * lofectari crimioibof / ot 

a«c ftaipltcifolm Af€n<niof, ofc Ofrimo- fopra p. 481. dc eodem ^miliano, 9VJM, V 

va>it 4^ t«M k Ef. liL vt. U. 
* II. Sat. S. TK ML * ¥te APULBIl APOLOOIAM. 8291 

Inm ' habet Cie. pro Rabtr. c^nlt. et pnedooet di? em illim, nbl vectni 

pro Arch. e. 11. Lipi. adlevit impar foi :' recte emendatnm eidem Llpslo 

Mrrtc. vel innarwu e, Alint V. D. nottro. Cofr. 

«dfcripsit marg. ^mtiitftnmiMtii^r- Qtcott eaea bttiia McaMtm kiawiij 

fvr curr. i. e. ioaeqnale. Mm. nihil va- SnidM : A^f lx«^i Uapoifda iwi r^ 

rianfy prtBter Pith. in qno pro mtntr- 4Kin{6rrmr ri l(«iy, Stcyuipr^iNr M rfjff 

vtf ett mintifre. J. B. CioTiciilioii] Ea« l\ir(Bdff. Xiyotfai Bh r^y X^oPf iwtMut 

dem figora in de Deo Socrat. ' Prn- iipvdirai n fio^yrrai, atxnrira wapayU 

denter vittBcnrricnlognbemato.' Ci- 9W$at h^ avr6. 9rar oftr pii Xd0p h 

cero pro Rabyr. ' In hoc tam exigno vi« vpoaipwratf aark an^ air^ xarttw ^a- 

t» cnrricnlo.' CorrigeAnthoremCar* oii^' (qute repetit iitdem fere verbia 

mioit de Jndic. Dom. qnod vnlgo no- Apottoiint.) Tbeophilact. Simocatta 

men prtefert Tertnlliani : < Qaod pre- Hist. Manr. lib. ii. cap. 17. 'Afrjfc< 

tinm tnperett, cartt iovigilato taluti, krxi^^Mtf aa^ rh r^ Xry^fitrop rh rov 

Et facilet certiqne bonom dccnrrite XikovwaB^ir KtraisyhpiMxhrtiiXwUri, 

cnrenm:' lege, Qaod t/»aitiuii # ii|ifrefl, An vero haoc fretHam Appnleiut in- 

4pc.SeoecadeTranqnill.'Nonincnren nnat, nec tat tclo: ti LnpKm volnit 

Circiqne certamine, ted in hit tpatiit intelligi, cnr ccraim dizit? Prtc. 

vlttB interint flectendnm ett.' Notter MaU eompenam] Scribendnm cen- 

In Miletiit I. ix. ' Ad tenectntit me» teo, malt eomperiojn, ot loqunntnr op- 

tpatia validl Imtiqoe veniatit.' Prie. tlmi anctoret. Ciitatr6. Forte maleft- 

Pag. 651 ATefcio fUo§ Chaldao» eon' eii eompertam. Wower. MaU Florent. 

iolairai] Stadiif non gentis^ ett voca- Alii, mali. Elmenh. Ne dubitet ve- 

bnlom, Ckaldtri. £x hit pnrcipoe rint tcribi mait comp. et Milet. f. 

^lebret Africani nottri. Spartianut ' Veri comperta/ ubi vulgo rera. 

inOeta: ' Severnt gnarut genitnrtB Livint lib. vii. 'Probri compertut.' 

Illlot, cajot (ut pleriqne Afrorom) Tacit. Aonal. i. et iv. * Flagitii com- 

peritiMimnt erat.' Sidoniut lib. viii. pertum.' Jnttinut xi. 'Slupri com- 

Epitt. 11. * Mathematicot qnondam pertam.' Milet. x. Notter: *Noxte 

(malim ^iiotifam) de vitm tnm fine compertum.' Prtc. Lib. i. Met. 

coofulnitynrbinmcivetAfricanarnm: pag. 23. nnnc legitnr rcra cojNpcrtii. 

qnibut nt ett Regio, tic animnt ar- Florid. maie eompertam interpretttiir, 

dentior.' /dcm. 'qonm cogooviMOt filiam Rufini male 

Qno Ivcro JUiam eoUoearet'] Por- te gerere :' quod lectio illa tigoifica- 

pbjr. vt^ Avoxn** dcc. O6ro yitp clf re oon potett. Catanboni emenda- 

yditar Ka0liiaaff1raw9piydfta»r^pArroi tionem amplexi tnot Scal. et Wow. 

if^X^^' Tacit. Aonal* xii. * Chal- invltit Mm. Afa2c eompertam did pn- 

dmot, Magot, ioterrogatomqne Apol- to fillam Riifioi, qote tuo te damoo 

lioit Clarii •imulacbrom toper onp- reddiderat compertam, i. e. penitut 

tiit Imperalorit.' Milet. ii. Notter: cognitam marito : qiiia hic eam cog- 

' ChaldtFot qnidam hotpet mirit to- nitam ezheredavit. Sic ' male em- 

tam Civitatem retpontit tnrbolenlaty tom' dicitur, qnod in damnnm emto- 

&c. qni diet copolam nnptialem affir- rlt emtnm ett. J. B, 

met,' dcc. Idem. Honeeio Ugato] Proprie Honeata» 

Ad eonaaienii» votnm eai^inxera] lofra : ' Mihi teooe netcio qnid, ho- 

Cvtar Bell. Oall. lib. iii. ' Ad volnn- norit gratla legatnm.' Supra : * In 

tatem eornm fictm retpondeant.' /d. qoo' (Tettamento) ' mei officiotitti- 

Ut Dii rofacre] Hioc probemnt, me et honettiMime memlnit.' i^. 

Planti Mil. 'Ubi tnmut provecti ia Qiiippf fin ct ad ^om.] Qoari men- 

altnm, Id quod Dii volnnt, cnpiunt dico, qui lectulo careret, et vili 9«>TJI ▼AAIOftUM n 
UMU nurrm itm 

v€i leets destitaerctiir, 

liam» uam iuiiM Icfsua ei. Ac iMC 

foMiwt pieratis, ■«• eDtttiiifiii ; 

a«Me, fi tii leMos tit, forc ociota ca, 

flMft nijwrrew, ex ^boa loci 

tia proevldabio peadef. Laiet 

aUqoid reeooditiae, eajos 

fortaaoe depreiwndeflnM» li 

adlectam, ted ad 

coty ad palluiM 
Mstraas tefebaatBr 
dor. Oriipa. Tib. xix. e. tS. ' A 
leni est ■Mretriemi palUooi li: 
hifl apod Veteret Matroo» io adaltc» 
rio d<*prebeaa9 iadaebaatar.' Al- 
Iniianofl, qnantnm poCait, facem ez 
•eriptore, cnjoa etti ■«« mafBopem 
eiijitimaoMi% tattimonio inniteadaa, 
penoria iltomm tamen qnomm po « 
da« et aathoritatem apioacimni, pn- 
tamn^ rejici enm noo poate citra im- 
peritnm futidinm. Pru, Uaice vera 
explicatio Floridi. J. B. 

Paa. 654 fXrniamr] Repoaeadnm 
pntamni, ejrUrmimmw, id ett, exbe- 
re(la«*e, e tfitameoto ejecitte. Calr. 
Proba et tincera leclio, non txtermu' 
naaJa, nt re)K>nnnt qoidam. Ejrier» 
nare valrt, pro extrmo habere. Sie 
dirfnm nt apnrl Panlam Apottolom 
(«rM rirtf SintfiyiMfr, et kwiiKX^rptmtUpi 
Ti)f ir«\iTff(ar. Iia loqnitur et Appia- 
nii« qnarto l)e llcllit Civilibaf/H^ir 
talLdi 

aaa aabat ara — t.* Cmit. 

ett ob o cal oa at eiam ^ Csr malUi 

^aidaai aalalflrair, malla raiia lcc»- 

tian afferri potctt. Scriba 

At m 

ei UmmiiM 
irantiaa mihi dici vidctar mktUnmi^ et 
f|ifnritdri^tr, p r »c c dc a tc rtrba, 04- 
jkit. Soaam caim illam caplarit. 
Se^. Geui. (Mikii. AneggtrUf Sa- 
pra, * Qaicqaid Maaiam, dcc •ca&a 
taia ofgerat/ et la Floridia Kb. iii. 
' omcerere te prmtidibaa.' Pro o4» 
«frrail Modiaa et Colviat iaepta, aa^ 
aCrmil. Pric. Defcodit ralf atam iec- 
tionem Heint. ad Ot id. Met. lib. iii. 
f a. ft7ft. ctti ad rh ■ilalrraiit iaritam 
ait Saetoo. Aaf • c. 69. ' padicitiaai 
tuam altrri fabttcnicrt.' VciImui APVI.EII APOLOGIABf. 8298 obiiernere agiiotciiBt qQidam apnd 
Afflm. Marc. xix. c. 2. sed alio qno* 
dam scnan : * hnmnm corporibiu ob- 
aternebant/ nbi tamen innovissima 
£d. Wagneri obtiruebant^ licet oM«r- 
nebant non improbet Borm. ad Ot id« 
1. c. An alibi legatar verbum e&iltfrw 
iMre me iatet. • 8ed aoalogice id fia- 
fcre potnit Ap|>» nd normam roS o^ 
jicii: qnare seqnor <Mss. et Edd. 
J. B. MeretridU^ fttaidMMltf] Si* 
donins lib. iz. Epist. 6. ^ Meretricii 
blandimenta nanfragii.'. Tbeodoret. 
W9(A vpm^otas in HiitOr.. Josepbi : A^ 
yovs kraipunits, «al liievp^ntXftt^ii&ovt. 
Prie. 

Et proventwm rnptl] Elei^ni is seiw 
mo, nec mimm, qnia Plantinnt : apnd 
qnem enndem reperias Ins tenre in 
nna Tmcnlento: atqni bene profe»- 
cisse, recte pro? enisse dicnntnr, qui 
re, vel liberis ancli : in maiam ^no- 
qne partem snmi Nonios ostendlh 
Apuleins lib. x. deAsino: «at ille 
neqnam nt posset de me snave pro* 
▼enire, locro suo tantnm contentns 
annnit.' Sieweck, De voce Vroven' 
in$ vtd. ad Met. iib. it. p. 876. b; et 
ad L X. p. 7S8. b. Pro cikeM Ms. Pilh. 
Uem. Pro i» tsfo Edd. Vnic. tec 
tert. et Wow. i» iU: J. B. 

Pao. 666 inieetaH pmeri legUinmm 
m^fts fMeminiCmi kmredem] * Hiures 
legitiauia' ett qnem na^ ATXMTtldr 
vel MT^ 7lp»f iiAi|poi^/(0r Aristotelei 
▼ocnt« II. Polit. nempe qui intestati 
bmres est proximiutis jnre. Quinti» 
liaa. Declam. S08. * Proaimum a 
testameotis locnm habent propinqui, 
at ita si iotestatus quisy ac sine lib^ 
rii deceiserit; non quonlam ntiqne 
jnstnm sit ad bos penrenire bona de- 
fnnctornm, sed qnoniam relicta, et 
▼elnt in medio posita, nnlli propius 
▼identnr coatingere.' * Hseres jos- 
tns ' est, cni ex Testamento et f olnn- 
tate defuncti ba^reditas obreoit. A« 
ristoteli ibid. lib. ix. Ep. 68. tt\npop6n 
^r Kmrk 96auf, Sjmmacho * socccs- 
sor seriptni,' et a legitim» dietinctns. Multa de utrisqne congesserb ex 
Pmdentium placitis Alciat. Paradox. 
lib. IV. et Foroerius ad 1. cxxx. de 
V.S. Prfc. 

Tetitae aimiiian] FnWins, Aamimon 
anepie. recte. Abmw^e autem b. I. 
positnm videtnr, pro aperire, et in 
epertum propellere occnitas snspi^ 
denea de Amiiiano. iSeip. Gcitl. Effi- 
cados ett anmhm, qnod tion mntan«> 
dom. J. B. 

Male vof qn anggeBeiMtit] Nutn vel 
admnrmnratioiie, vel risu ad iiia rer- 
ba Appuleii secnto : ' Favet enim 
Rofino ^milianns et profrntum cu*- 
pit. Hem!' Significat enim »ibi soU 
consulere ^milianum, nec ad Rofi- 
nom qnicquam ex bsereditate purri, 
prnter plorare, penrenire velle. 
Sdp» ^ent» 

SLvemmveUe'] Supra: * Iraoenim- 
vero si verum audire velis.' In Mi- 
iesiis : ' Vis venim scire materfami- 
liai?' Fiorut lib. iii. cap. 7. ' Si 
vera volumnt noscere.' Prie. 

intfeetem a nebie aee.'] /noetitt, pro- 
prioycni nondoro vettitnr pndor, nt 
ioqnitur TertuUianuii ; tamen aliter 
Olessarnm auctor: * Invcttis, 6^6»- 
pef.' recte : nam quod in femina vir- 
gOf id ia mare investis. Tertull. de 
virginibnt velandiSy * MaterfamilisB 
vocatnr» Itcet vlrgo^et patecfamilim, 
licet investia : ' Ibidem, ' si rirgo mn- 
lier non est» nec vir invettit ett.' 
Ett igitur invettit qui Onten ifiBeos : 
qno tentn veteres Latini etlam pue* 
rot virginet vocanmt, nt notat No- 
nint : et in patram scriptis freqnen- 
ter. Sic et vapO^yes accipitur inter- 
dnm pro IfiBnsz nt Apocalypseot 
cap. 14. Contrarinm est vMftccpf, 
6 i fdappLiros fcoi rmtf i/ppoiiffimf T^foif 
Ix**'* Caeanb. Videatnr Scip. Gen- 
tilis Commentarint. J. B. Ineeeiem 
a noti» aecepisti ; veetieipem iUieo red- 
didieti] Invettit est idem qnod Impn- 
bes, nt veteres Grammatici doceot. 
Palladiui lib. ii. cap. 14. ' Investis 
puer bocy ant aliqnit tatit pnras, efll- 3294 MOTA VARIORUM IN 

dit/ Iti dicitur non i Vesta, id eleieantiaai noa e aplebaol locntiom 

eot, podicitia, ut nogalur tno more wnatiiUr coaefoi», cojot taaMS tuBilct 

Nonios, sed a ianofine, qna carent, apnd optinnm qucniqne anctorcni 

qusB vestii adpellatur. Oellint lil>. v. in? eniai. Cic. CatU. ii. 6. extr. * bnic 

cap. 19. 'Sed arrogari non potest, belio docem.' Famlliaria bicBMdaa 

niti jam vetticept, id ett, pubet, et loqnondiSeptlm.deB.Troj. ez.gr. 

nujor xzv. annit.* Emditiiiimns ii. BS. * dnz Trojanli : ' cf. et 4S. ibid. 

Catanbonnt probar, qnod in veterl- c40. ' cnttoi caitrit :' iii. 10. * Im- 

bnt glottit tcriptum ett, ' invettit perator Echinadibnt.' Spnrt. Hndr. 

$f$oposi* ntmquodyinqnityinfemioa c. 4. * qnemPartlilt regem fecnral.' 

virgo, id in mare in?ettit. Tertol- J. B. Mtgitier <n confMo] Varro 

lianut de rirg inibns velandit : ' Ma- Antiqnit Human. lib. zz. * In coa- 

terfamilisB vocatur, licet virg o, et pa- vlvib qni tnnt inttitntl potaadl M^- 

terfamilitp, Ucet invetlit.' Ibidem: dimperatoret, Magittri.' Idtm do 

* 81 firgo roulier non ett, nec vir in- Ling. Lat. lib. iv. ' In pnblico cob- 

vettitett:' ette igitnr in?ettem, qui vivio etiam nnnc Antiqnitmtlt reti- 

GrtKcis ifiBoot, qno tentn et puerot ooiidsB cantta, qnnm Magittri firat» 

virginet voctmnt Lotini veteret ; et potlo circnmfertnr.' Sidonint» ' Re- 
In patrum tcriptit freqnent ett. Vet- gem convivU ' vocat. * Regem 

ticept ergo 6 ifSapfAhos jkoI r«v itppO' tm' Macrobiot. Horatint * Pai 

9trim wtipv» %x*»* Cul tignificationl csni»,' et * Bibendi arbitmm.' Frir. 
plane congrait bic locus AppuleiL InMafntfnegM.] Inbae-porio^ 

Significat enim scortis enm deditnm, non panca fnemnt depmvata, io bi et Veneris cognitionem habere, nt asodnm, in tedt f . g, /rwfmtm» 
Cmsar loqnitnr. iSctp. Geni, womim g*ei p. ei v, pkm» fndcm, mt Pag. M6 Inier ec&rim ei poenU, pmerhemeaiembifmLd. Porro cx 

pncr koemmim etnotott mgiimi] Cicero loco appamt, in lodo glndiatorio In- 

Catil. II. ' Accubantes in cooviviis, nittam nonnlti hf e tt ioret docnlio« 

compleii muliems impudicas.' Miles. por se : reUqnot antem por alioa» qn». 

▼III. Notter : ' Jnvenis luxurisB popi* mm opem ipso vlco loilitowdil^ioii 

Dalis, scortisqoe et diumis potationi- ntebatnr : slc lierl amat in alilt qno» 

bnt ezercitatnt.' P. Africannt apnd qno ludlt. Cmammk* 
OelUum VII. 12. * Qni in conviviit Atmtao glodaeftmm, et psvnotp 4r.] 

adolescentolns cnm Amatom, cnm Eoram nempo qoi tnm tomporia ia 

chiridota tnnica inferior accnbuerit :' Provincia noti mazimc. Talot femm» 

qnsB verba (aUqoantiilum emendant tes vocat Miletilt iv. et z. Flrasicnt 

ea, et glottemate expnrgant) fere ad cflc6riet. M. Ciccro aoMct: ct qno 

hanc ftciem puto componenda : * Qni meUnt innotetcemnttcoram ImoglMt 

inconviviit adoletcentulut cum Ama- in publico ezponl tolclwat : nnnc la« 

tom in chiridota accnrit.' Operam bnllt, nnne parietlbnt pictm, ant aU- 

neqne te tuam, neqne not nottram ter, pro MnnorarU libito: vidoatnr 

heic lutitte, tperarout deprebcntn- PUnint lib. zzzv. c 7. Morcm hanc 

ram enm quitquit iocnm intpexerit. lilnttmt pavinenll vcterit ca temtl 

Prtc. lato opem fragmeotnm» In qno pnim 

Mmgitter ta ceartrtt] Ita vnlgatSB soz septem videm esty nominlbns ad- 

Edd. Sed Mt. Piib. et Ed. Jnnt. scriptit : edidit Chirist. VefaMma ia 

pott. ctrent prvpotitione. Bene. Mooomcntit Angnttanlt. Prie, 
Paribut membrit contttt oratio, et Ui fmer^ kometie'} Neqno Cdviai 

tio ttalim teq. ia noo ingmtnm ett andicfidnm pato, Bcqiic Catanbonam, 

anribut. Iniratum ett in ab ilt qai q«o prmcaatCy Mqq. O. APULEII APOLOGIAM. 3295 

netluM, Nam repugnant Mss. et Edd. Mamercns loco saperias adhibito : 
▼ett. neque est necessarium. Pnerl ' interqne ractandnm quasdam sugiU 
literis et disciplinis honetie imbnnn- latim vocnlas fringnltipntem/ male 
tnr. Noster Flor. n. xf i. prope fin. vnlgo toicii/as, fnitque cum puudam 

' Jnra amlcitisB a eoomiilltio studio- tugiUaiiuneMUu, inde facerem. Sidon. 

rnm eisdem magistrls Incboata hones- ApoUio. I.viii.ep.9. ' Presbyterornm 

te.' Jam vero Pndens nomina gla- sane pancis angolatim fringnltienti- 

diatoramy ot rem bonestam, Amfsle bus, porro antem palam ne roussanti- 

docetiir. Plane qmidem ui jmer, i. e. biis qnidem.' Brant. FringuUieniem] 

qnnm inter poeula minimese pnemm Ita et snpra: * Fringnltiat, vel om- 

prsBStet, in hoc quidem pUme ttf jnifr nino obmntescat.' Ubi Colvius hanc 

tractator, qnod docetor. At ?ero ▼ocemrestituitSidonioApollin. Epis- 

qntd docetor ? nomina gladiatomm, et tol. 10. 1. vii. * Presbyterorum paucis 

pognas, et vulaera. Mordax est iro- angolatim fringultientibus.' Ubi vul- 

nia in rf hmueie. Est qni iegat Ao- go, singultientibuSf et recte meo jndl- 

neeie ui ab ip$o L J. B. cio. Ita enim Horatius 1. 1. Sat. 6. 

Ab ipto lanitia doeeinr'] Spectant ' Ut veni coram, singnltim pauca lo- 

hnc ' lanlstamm dictata ' apud Sue- cnlns ; Infans namqne pudor prohi- 

tonium Jnl. et ' LanistK regia verba' bebat plnra profari.' Scip. Gent. Vix 

apud Juvenalem Sat. xi. quod ait, ' ab stngit/as sy/(a&cij/rtiigti/^t>ii<eiii] Quod 

ipso lanista/ subest Emphasis : et w^pt^fpaaruuis Miles. i. ' Incerta ver- 

vera est virl snmmi conjectnra, do- borum salebra balbntim ' vocat. ▼. 

caisse UmieiaM ipsos nonnisl hones- ' Singultu sermonem incertare :' et 

tiorls notse tymnes, alios per tubdoc^ ibld. ' Terliata verba semihianti ore 

toret$noB; qnod et In cssteris taber- substrepere.' viii. 'Incertoserroone 

nariis artibns coosnetndinis fuisse, balbntire :' et zi. ' Devorare verba, 

docent ea Satyrici ejusdem, Sat. vi. singultncrebrosermoneminterficere.' 

' A Tonsore magistro Pecteris :' eliam D. Hierooym. ' Balbutientem Itngnam 

e Petronio locns, et Martiali viii. 52. In dimidiata verba moderarl.' Qniii- 

Prtc. Plane quidem «I puer konettut a tilian. * Intersisterc, offensaroi et sin» 

lanitta doeeiur} P. Scipionis ad locom gnltantinm more verba ejicere.' Cal- 

respexisse Appnlcinm, dixi. Ironlce pnra. Eclog. vi. ' Qol vix stUIaniea 

anlem diclnm est, plane ui puerkonet' arida voces Rnmpls, et expellts male 

tut, id est, ingenuos el nobilisi qnnm singnltantia verba.' Juliano i v. Orat. 

in Indo gladiatorlo servi tantnm et A/Syoif uimrtip vpo^paeru Plntarcbo in 

damnali docerentnr. Casanboni in- Cicer. *£F(9x«r^ t^ ^tn^. Prtc. 
terpretatio et sententia nondnm mihi Daaaa memai] Symmacbns lib. v« 

probari polerit. Sc^, Gent, Epist. 48. * Momm lyns damna non 

Loqmiur ftajN^naai ntst Pumee'] Lin- sUinot/ &c. Estne a OraBcis snmp- 

gua Pnnica ei palria erat. Sed Bo- tnm hoC| qni iXarr^futra non absimU 

mana lingna tamen in snmmo et pre- liter enonciant ? Idem, 
lio et usn fuit in Provincib, maxime- Candidaio itto tocero'] Sentit Heren* 

qne in Africai tandem eliam, nt po- nium Ruffinum, de quo alibi ssspe. 

pnlns ea promiscue loqueretnr, quod Sclpio eandidaium honc vocari pntat| 

ex D. Aogoslino et aliis docuimas in quiahspredilatempiiericum^miiiano 

libris de Antiqnis Italise linguis. /d. petebat : nihil ab Aulhoris mente lon* 

Laiine enim ii#f«c tuU] Titinniiis ginqoins est. 'Socemm candidatum' 

apud Festum : ' Osce et Volsce fa- appellavit, quia Tannonio filiam ob- 

bulantar, nam Latine nescinnt' Prtc. tmdebat. Snpra : ' Scripsit h»redea ' 

Pao. 567 FriMpdiientem] Claud. (Pontianns) ' tam boc Testamenlo, 3296 NOTiE VARIORUM IN 

qaBmprtore,qtiodlectHmest,nMtreni obteitaiit»' et iv. HUl. 'obtestaMt 

cnro fratre: eui, nt fides, admodnm ▼ocnUu' Vellei. 'oboiti' pro 'i 

pucro, eRndem illam dVm tu« macbi- ti.' p.9. * AccluMre ' pr« ' 

nim Ruffinus admovet, ac mnlierem p. SS. Item Seneca £p. 47. ' Adji- 

alioqui multo natn majorem, dcc. ml- ciet ' pro ^oljiciet*' Amob. p. SM> 

■ei o pnero objlcit, et obstemit.' /d. in Grat. Act. Petroaivs * Mlnmbffal» * 

Et eandidmto UU ipcrr»] Cnr candido- pro * obomb.' p. M. ' AUigaro ' pre 

tom adpellat ? opinor, qnia beredita* 'oUig.' V«L Maz* I. vi. c S. ' Fat* 

tem pneri cum iEmiUano petebat, cia crns alligatnM' (vet. eMgmhm) 

qnasi competitor qnidam. Candidati * habenti/ nbl legea 9h lig^um . Sic 

enim iidero qoi coropetitorei. Unde * ad libidinem ' pro * ob lib.' Noalrr, 

jocus in quemdam negligentias lu- ' ad honorem ' pro * ob b.' Flor. ii. 

dcntem, * Eum pilam petere tamqnam item p. 120. Colv. *ob itor ' p. IM. 

candidatum Cssaris :' id eit, negli- Sic Terentins Adelpb. 8c. ' Oboocto 

genter et secnro animo, nt qni repnl- populares :' * Ob maloActo hmc/ i. e. 

sam non tinieret. Scip. Gcnt, ad bipc s. pneter illay qo« aaCo ooo- 

Exkaredaret] Gloss. * Exhsprr daro, neroYit. AeidmL 8,§, ei bom. OEct- 

hrotc\aiipop6fJunf wotuw,* Planto ' Exlie- tfistel. FuMos. IdenH|00 omx : C«pf 

redem faccre/ Bacchid. et Mostell. islafd, mt wuirU imm ieetmamUmm. Sta- 

Pric. tim malim : 8ei Rmjlmi wyrtos, $ei 

Eloghtm gratfiuimmm] Loqnitnr sig- tamdfliliMi iibid ioll^'Hm pnramlonBB. 

nantissime. Cicero pro Clnent. pari Sciopp. in Symbola. Flor. ot Booik 

argnmento : ' Eloginm recitatti Cn. mttigiuet. Elmenh. Qoidaa pro o^ 

Egnatii Patris, idcirco se exhcre- iigiMeet positnm polafit^ nt wki t Mmri 

dasse filiuro,' &c. Glosss : * TcAcv- pro odcsteri. Casaoboona alloffnma 

raia /Bo^iyais, Elogiam.' AliiB : « Elo- scribl folt, mttigkmi vol mmmiigmii* 

gium, iiw^Kpuns ^ 9tk xAyw* Idemi. Ego nil mnto. G l oii » : * 

Vemiam tribaeret] Venia, non ett (fora mUigH) * oioia^o>sp 

yitAfiilt sed x^'* Sic apnd Cicero- tnrbet Syntazis ^ottiagero olicm;* 

nem saepissime. Caaaii^ HUU kmme Arcbaismns est» mt * aitlBgoffO ab aH- 

oeniom tribmeret] Miles. uu* Cnbitnm qno/ qood menUol Phmtns bia po> 

tribota ¥enia concedo.' iv.^Numinis aere in Baccbid. Prir. A eeidi mt i 

sui pasiim tributa fcnia.' f . * Nofss edidit Scal. Si qnid mntaiidnm, m^^ 

nnptae precibns veniam tribnit.' Recte lim, vel, •M^giasfi, qnod adlovil qoo- 

Castigator summos, ' Venia, x^9 ^o^ Barm. vel, aam olfigiaicty cnm 

non vyrffw^. Virgil. if . * Eatro- Edd. Elm. Scrif . Flor. Eat aaoo ra- 

mam banc oro f eolam.' Idem x. rissima loquendi fofma m foad ft otti- 

' Sin altior istis Sub precibns fcnia gimet: quam taoNM alBO olla aocto- 

ulla Utet, miterere sororis.* Florid. ritate nondum mntaodam poto. Ea- 

I. Noster : * Veniam postniare.' i. e. rissima est qooqne loqoendi forma 

a Diis gratiam, vel beoeficium petere. ' Sors Tyrrbeniim cootigit ' opod Vcl- 

Prie, lei. i. I. nbi cf. Ruluihea. qom ooo 

P AG. 558iSif vid ei Amn. oiliigisirl] minm facile in nsitatiorom farmam 

Formulam banc f ide in notis ad Vel- itri TyrrAfOi ceal^ poaaot ■lotari. 

loinm Scberhii p. SOI. Nec forte Ms. Pilh. ne foii ei &. oll. J. B. Butandum hic obiig, Mutare enim Rmmpi loMai iilai Jmkm Jiajrimi] 
inter se prvposit. od et o^ ex multis Id est, aperiri, qnod oonpoterat auctornni locis clarum. Sic de Deo oisi lino prins rnpto f ol iaciio« qoo 
Socr. 06/r«l«n pru allnlcri, ot etTa- tabnlaa trajici mot fbit os Senoioa- 
cit. lu. Hitt. ' aut tuis moritnrnm cooaolto Noraoiaoo. £l Pr APULEIl APOLOGIAM 3297 lem rogat LicuU enim roagistratni, rioramartet homilet coletftinm. Et Don privalo ; nt dixi ad I. ii. Cod. de 
teitaro. Scip, Geni, Si quid ei Ammmi- 
niUUui attigitut, Cicero Ptiilipp. i. 
' Si qoid mibi liamaDitut accidistet :' 
et in vet. Lapide : EI MH TI Arroa 
o AXIAAET2 lueoi TI ANOPani- 

NON. Pric. 

. Ncmen mariiui in TalmUt uxoria nm 
haberem] Valerins : ' Cnm tnterim 
nec nomen quidem ejnt Tabulit Tet- 
tamenti adjecerit.' Magno hoc de- 
decori habitum, amicomm * tupremit 
jndiciis ' prvteriri. Inde Suetonii 
illud de Anguilo : ' Voluntatet nlli- 
inat morote eum pentitare tolitum/ 
et Ciceronit In Antonium, ejutmodi 
eom hominem fuitte, ' nt nec nomen 
ejttt in Tabolit nllint repperiri pot- 
tet.' Jdem, 

Pag. 659 ObeequentiMnmMM] Sic in 
▼eleri lapide : d. m. muiuo, vale- 

RIO. CHOBINTO. HOMIMI. BONO. QVI. 
yiXlT. AIIN. XL. DBPVMCTO. HOMOBI- 
^Y», JSDIUCllf. AMTOMIA.TOBTONIA. 
MABITO. OBSBQVBNTISSIMO. B. M. F. 

CaMM6. Sic taspe in antiquit intcrip. 
tiooibnt Ornteri fol. S60. 778. 790. 
821. Aldus de Orlhographia pag. qoia in corporibmB his qnotidie com- 
potationes fiebant* fabulsB ile»y com* 
mettationetque, et timilia deliramen* 
ta : inde factnmy nt gradatim vox ea 
in neqniorem teotum traheretur, cse* 
tusqne ebriosorttm, hellnonnmqne noB 
alio tandem nomlne signarentnr. Ho- 
raiius Scrm. i. ' Ambobaiarnm colle- 
gia, pharmacopolae.' Philo Jndaens 
de Civitate Alexandrina : Bioffoi mmii 
w6Kuf daX 'wokvdtfQfMnroi, ip Kordpxet 
T^t Koumwlas oliikv iyAtf AAX* Ikicpoerot^ 
KoX fi40ii KcU wapouflm. Terlnllian. od 
Uxor. lib. II. cap. 6. ^Discumblty 
&c, in todalitiit, taepe in popmis.* 
Arittolel. Polit. ii. 'EraipiMr ri avo» 
afria. /dm. 

£1 quidim moxafnmiApio] PropriCy 
et ex consnetodine. Horat, Serm. ii. 
'Quid prima secondo Cera velit ver- 
so : solns, mnltisne cohspres» Velocl 
percurre ocnlo.' Jnvenalis Sat. iv. 
* Si mnnere tanto, PrsBcipnam in ta- 
bnlit ceram senis abstnlit orbi.' Scho- 
liasles : ' Praecipoam, id est, primam, 
io qua hapredes scribnotur.' Idem, 

Manu\ Olosss : ' HoXvaXifiiaf Blol* 
titodo, caterva mannsio.' Lege lle- 86. Ivuvs Apollonivs sibi et At- wwKtfitia^m, c, manus, Idem. TIA VaLBBI^ OBSEQVBNTISSIMiB C 

Elmenh, Obtequeniittimum maritum, 
Inscriptio vetus : 

...ALBANASABINA 
MABITO OB8EQVBNTI8SIMO . . . 

Alia: 

. • . IVLIA AGAPE P08. 
OBSBQV. MABITO ... 

Tertia, Casanbono nolata : 

. . . ANTONIA TOBTONA 
MABfTO 0B8BQVBNTI88IMO . • . PftC. De tinu tuo] Supra : ' Qonm adhnc 
io ejus sinu alerere.' Symmach» lib. 
II. Epist. 17. 'FUii noslriinsiuo avi» 
morantur.' Aolhor Dial. de clar. 
Orator. 'lo gremio, ac siou matris 
edocabalnr.' /dem. 

Contumeliat dixit, et fecit] Cicero 
Philip. III. hanc iptam locntiooem in 
Antooio vellicat : ' Porro' (ait) ' qoid 
ett coDlnmeliam facere f qnit tic lo- 
quilnr P' boni Scriploret, inquam ego, Ttmulentum iUud coUrgiam, Pmat- Seneca Epitt. 71. QutnlilianosDecl. 

iot tuot] Aotooiot £p. ix. 4. 6. obi ▼. y. et xix. Sie etPetrooiot, * Fattom 

* £t Paratilorom collegla Plantino- facere :' PhKdrui ' convitia :' neqoe 

rom : ' obi Tumebom eoUecta magit tliter Latini oomioit priocipes, Plao- 

coriose qoam fteliciter legiste, vel ex tos Asio. et Terentios Phor. idem, 
isto Aothoris nostri loco comproba- Nomen tuum pro TribunaHbut venH' 

tom poto. Collegia isla, qoss et iSs- krt<] Optat. Bf Uevit. * Qoomm no- 

datUatet dicla, et SodaUtia, erant cor- mina flabello invidiss ventilasti.' D. 

pora, conventnsve hominumy nt plo- Hieronymos In Epittolis : * Ventilara 
Delpk, et Var. CUt. Apul, Z 3298 NOTiE VARIORDM IN Collf g» famam ore maledico.' Gre- 
gor. Naziani. Tou KtupoB Pivur$4yTot 
ffSif rcus oi^xut Tov vonypot), at oemo 
•piuior hac ^pdffti D. Cypriano. Id, 

Pag. 560 Pro pedibui tuU a^jicio"] 

Sententia, ni fallor, potttiilat, atjicio. 

Cataub. Id eit, ante pedes tiios aln 

jieio, qood rectiat Casaobonus putat; 

•ed a4}ieiOf lenins verbnm est, et mol- 

lins. Neque enim ad pedes procon- 

snlis testamentum abjecit Appuleiufi, 

quod contumeltosum testatrici oxori 

fuisset. Sed ad men9am infra posi- 

tam vel subsellinm tribonalis, in qno 

proconsul sedebat. Scip, Gent, Ma- 

lim, at^ieiOf h. e. projicio, In Milesiis : 

'pronum se abjicere,' et 'abjirerese 

In lectulo.' Macrobios ad Virgilii ea : 

'Projectaqne saxa Pachyni.' ' Pro- 

jecta, si secundnm consuetndinem di- 

catur, intelligitnr abjecta.' Prie. Ab' 

jieio cum Casanb. et Salm. dant Scal. 

cum seqq. exceptis Gent et Pric. 

qunm antea et in Mss. legalur adjieio : 

quod aucloribuslibris revocavi. Pln- 

ra sunt loca, in quibus a^jicere legi- 

tnr, ubi pari jnre id in abjicere possis 

mulare. Hoc autem loco ahjicio ha- 

bet nescio quid contumeliosi, ut rec- 

te observasse roihi videtnr Gent. J. B. 

Miki ut ultra pro eo deprecer, locum 

noa relii/uit] Lysias apud Rntil. Lu- 

puni de Fignr. &c. lib. ii. ' Quem 

sciam tantum facinus in se adraisisse, 

ot io reliquum tempns, neque benefi- 

cii lorum, neqne benevolentix spem 

relinqoeret.' Prie, 

Ipu jam ut tui potentf ac qni acerb,] 
Vulg. ipu jam ut tui potcnt ae rir, 
aeerbiu, Casanb. Qunniam Mss. el 
Edd. vett. habent tui potent ac rir, 
qnod vim habet huic loco convenien- 
tem, id retinendum est. Qnasnam 
autem acerbissimas lileras intelligat 
Anctor, non satis clamm. Credo ta- 
men, acerbissimas literas intelligen- 
das esse contra Appnleium et ad enm 
accusandum scribendas : quoniam se* 
quiinr, * qui poterit perorare,' nempe 
cansam adveniu Me, ' poterit exo- rare,' i. e. irain ejot delinire. Scd 
locus obscnrior cst. Fortaaac legci- 
dum, aeeepiitnauit, J. B. 

Qat potuit p erormr e , poierii esmrmt] 
Sidonios lib. iz. Epiat. S. * Colleg»- 
mm sacrosaoctomm orata ezorarc* 
ris, nt ptrorares.' EdimhI. TfeiaeM. 
' Erat orandi fastidioniy doai pero- 
randi tenebar cnpiditate.' Perarme 
bis locis Don eat iwtKiyaur aed sim- 
pliciter 'habere Orationeai/ certc 
* perseqni,' ' adlegare.* Glomc : 
' Perorat, ZucatoKerftirm^' Prie, 

Pag. 6«1 Exigwmm Hert^imimm] Vt 
apod Juliannn fjtuphtr rv^ut^oSim. 
fuit qnum prtfdtWim legcreni. Oel- 
lius XIX. 7. * Possidebat teaue pr«- 
diolom:' nunc nil mntatnm co: in 
Floridis, «sterile lierediolnm :' infra 
heic : ' Nom ipsom beredloli preiinm 
invidioanm ett ?' Pettna : ' Hercdi- 
nm : pnedimn panmlnni.* Vct. Ono- 
mast ' Heredioloniy KnipJntr,* td, 

Sam uu ud Pwimtt. aao] Aeidalina 
pro aoa me adjecta literala lcfcndnai 
pntat, aoa fltfo, aed nlhil relerty ntro 
modo legas. Nee aolam hic ncgat 
Appuleiof sno nondne cmtnm pr«di- 
nm, sed et se emitse, quomm nti 
qne supra poanernDt, nc et 
nomine, &c. nt adferaaril objicie« 
bant. Scip, GetU, ta App» id 
non me, ud PudttdHimm tmo 
etnitUf d^c, Cicem de Mei 
no quodam, in Verriiiia : ' Dieebat 
ille, non modo non arasac ae id qood 
in satis erat, ted nec Dominna ejaa 
esse fundi, nee locatoreni; naoram 
esse, eam ipsaro soom ncgotinm gc» 
rere, ipsam locaviase.' Prie, 

TrUfuimm depemdi] Tribnta pro pr«- 
diis et fuodis pendebantnr. L. uii. 
1>. de pactis. L. xzx. D. de Uanfr. 
leg. Sidonins Apollinaris Ub, ti. E» 
pistolar. * Ut dcbitam glebs Cano- 
nem non petatis ; tantom laccUi pr«- 
stitum sibi compalat, pcrcgrini bo- 
miuis nt censns 4r animns angnatna, 
ac si iD patiin atlo matkarctar*' 
Coit. APULBII APOLOGIAM. 9299 Qwf9tor publiaUf au depewtmm «•!] 
Sidon. CariD. v. * Erat ille qnod olim 
Qu»»tor Coninlibns : tractabat pnb- 
lica jnre lEru ino.' Asconins iii. Verr. 
'Prima Senatorts adminlitratio est 
QnKstorem fieri : et in Provincia cn- 
ram gerere pecnnie public».' Glos« 
$9 Vindocinens. Ms. * Qnestores, 
pecuniae publicae Procnratores.' Eae* 
dem : * Qnapstor, qui pecnnite pnbli- 
cse condendae prseest.' Prtc. 

Corvinui Cein^] Pauio post : ' et 
Conrini Clementis.' Utrnm rectins ? 
Co/r. 

Vir onuUui] Mirum, qnbd non or- 
natissimuS) diierit, priesertim qnnm 
de Quaestore publico loquatnr. Sed 
parciores olim in his titnlii ct enco- 
roiis fnere : memioique hoc loco T. 
Livinm ab emditissimo Victorio ma- 
levolentie crimine liberari ; qui Po- 
lybinm laudans, handqnaquam asper- 
nandnm Anctorem dixerit. Forte or- 
natnm dixit QuKstorem Appnleius ; 
noii tam landis caussa, qnam ordinis 
et dignitatU, ut qni ornamentis lena- 
toriis nteretur: primus enim gradni 
in Senatnra veniendi qn»stnra fuit. 
Scip» Geni. 

T\U0r, «meiw muiierit] TiraqaelL ad 
I. I. Connnb. Nnm. 72. Brissoo. de 
ritn nnpt. Hotoman. ad Cicer. Orat. 
proCaecinna. Nicol. Loens. Epiphyll. 
VII. 0. RKvard. Var. i. et ii. cap. 10. 
Prie. 

TeeHman. Cau, Loug, Tutorie^ ei 
Conriui CletnentiM, piod recU. esl] A- 
dnlterina tota snnt, nihil ad loel sen- 
tentiam faeientia. Sciai a statftoio 
qnodam esse, qni e loco testimMri» 
Longini et Corvini recitata csse wtd 
oram Itbri sui adnotaverat. Qno er* 
go jnre in contextnm recepta, eodem 
ad anctorem snum ablegentnr ; et in 
vaenum porro aslerisci veniant, qno- 
rum proyriosei reisignificandse osns. 
Acidul. Snpra, Celerem non Cle- 
mentem nominavit. Sed tria nomt- 
na enm more Romano babnisse ex- 
IstlmaDdom est, Corviona Celer Cle- 
mens. Quod reeU^twn eti : Vfitobwc verba ex ora libri et oota irrepslste 
in contextnm, qnnm snflSciat et moa 
sit, indicem solum poni testimonil 
vel ilterins scripti. Scip. Geni. A» 
Schottus observat. libr. v. cap. 15. 
legit, Corrtat Celerie qutettorie. Kecte. 
Elmenh. Ita hsc vnlgo eduntnr. Sed 
Scriv. addidit deeti, et, pro quod rtct- 
tatum ett, rescripsit Quaatorit cum 
Salm. in marg. et Schotto Observ. v. 
16. rectis<ime : nam in Ed. Jnnt. post. 
legitur Q. R. qnasi sit compendiosa 
scriptnra rov Quattorit^ qood totidem 
literis enotatum e Vet. Cod. qnem 
puto Fox. rsse. In Pith. compendU 
ose quoque scriptnm est, fere nt in 
Junt. post. Schottos leviter snspica* 
tur, an legendnm sit quid retpontum, 
V. D. in marg. Junf. posf. Quatio» 
rit Publiei. Major est difficnltas in 
nomine Corrtni, qni snpra CW«r, hic 
Clement voratur, qnero vero Schotf ns, 
Oentil. et Florid. Corrtmtm Celerem^ 
Lips. in marg. CorriaMJn Clemeniem^ 
Gentil. et Ftorid. etiam CorriitioB Ce- 
lerem Ctementem dictnra fuisse pn- 
tant. Tria hsec nomina eom habn« 
isse non credo. Videntur enira \\% 
temporibns doobus tantum iKiminibns 
fere appellati fuisse Romani. In se- 
rie nobilinm ntiqne, a Severo occiso- 
rum, apnd Spartiannm in ejus vita r. 
18. ne nntn quidem tribns insignitnr 
nominibns: rt cnr potins snpra Cele* 
ritf hic Ctcmentit nomine nominare- 
tnr? Utmm vero C^rrtnaj Celer un 
vero Com*aiis Clement dictns sit, non 
affirmo. CantNins Celer orator memo- 
ratut Capitol. in M. Anton. cap. % 
idemqne Ceier Caniniut dicitur eidem 
in Vero c. 9. Clement poeta, amicna 
Appnlfii, memoratur Florid. I. i. 
Honc enndem exse qni hic Corvinns 
dicitnr, censrre videtur Cnspinianns 
Comm. in Cassiodori Coss. ad ann. 
U. MCCCXLV. ' Fuit et olim Corvinns 
Clemens ernditiesimns rf poeta sna^ 
vissimus, Alexandri Macedooisgesta 
complexiis, et Appnleio familiaris :' 
sed anctorem snom dod noroiDat. rf. 
Voss. de Hist. Lat. iii. 1. Pro tuto- 3300 NOTiB VARIORUM IN rU Stlm. ct aliiis V. D. adlevit mietO' 
rii, V. Oentil. comm. J. B, Tutmrii. 
Piidentilla ergo Appuleii.jam uxor 
alium tntorem habuit. Id quod roo- 
ribus Graccise, ex qua natione fuit 
Pudentilla, convenicns erat. Cicero 
pro L. Flacco : ' Emptiones faliaa 
cum mulierculis fecisti. Tutor bii 
moribus Griecornm adscribendus fu* 
it.' Jure Romano nuptae in tutela 
roaritornm erant : ut patet ex Ora- 
tione M. Catonis de L. Oppia, Livii 
lib. xzziz. Utique e» quae iu ma- 
ritornm manum convenissent ; alias 
enim solutas tutela fui»se Cicero in 
Topicis et Boetiiu demonstrant. Sed 
h»c ita olim. Postea nec cnrator 
qiiidem vir esse mulieri potuit, ut 
alibi supra docui ; id esf, initio hujus 
Orationi». Alium esse tutoremmu* 
lieris etiam nuptae, jure non interdic- 
tum, et hic Appuleii locu« demon- 
strat: tamctsi non proprie ct plene, 
Tutorcm fuisse euni existimandiim 
sir. Nam uec iis quidem temporibus 
quum in tutela inaritorum eraot, ca 
tutela eadem qn«i pnpillorum fuit, ut 
ostendit idem Boetiiis. Consultor 
potius quidam et vapcurrdrris fuit, 
qnani tiitor. Virgines Vestalcs Plii- 
tarchiis 8cril>it in lege NuroaD et tes- 
tari vivo patie potuisKC, et alia facere 
&yf V irpoirTdToVj eodem roodo, et jore, 
iiiquit, qiio niatribus trium liberorum 
id pcrnii«Hiim cst. Diins habuit tan- 
tiim Pudpntilia liberos, ut ex hoc col- 
ligas non iaimerito tutore ei opus fu* 
itse in emptionc prasdii, aliisque ne- 
gotiis. Obiter emcndem hoc loco 
Dioiiem lib. lv. ubi scribit, ToTf &ct- 
wapdtvois irdi^ t<riKwtp koX rcicoMrcu ct- 
Xov ^xop^^^^aro, Augnstus scilicet. Pa- 
lo euim legciidum» Tp)f TCKavircu, ^iur 
ter pepererunt, ex dicto Plutarchi lo« 
co, et ratiouc ip«a. Nam cur alioquin 
Don dixisMCt Dio, Matrea f et nota 
privilegia sunt, qu« tributa mulieri- 
bus ler enitis. Dotem etiam dicerc 
mulier non polerat, nisi Intore auc* 
lore» ul esl ia e» pro Flacco. Seip* 
Geni, 
Pag. M Ammi 
rtHifuUatimr] 80 pr» : * Prvter kKf, 
ea conditioDe faclaai coajaactiaa e» . 
si DoUis ex me aiiaccptia liberis, vita 
demigrasset, al doa oniisia apadfilii* 
ejus Ponliannra et Padeolea onae- 
ret.' En realipnlaUooeDi dc qaa bac 
locoagit. Plrsr. 

jia alt nfM /• • • • CMHMMaMiif • . • ■!' 

ki quidpmm impmnirei'] Lego 

ret, et sUtim, tmiki mikii 

imptariiret. Idem. Malim, asiU 

quiequmiL Brant^ Nee ant mikU in< 

textu addere debncral Florid. aat b« 

inlerpretari : * nsihi Teronikil prorws 

largiretnn' Edd. oihil ▼ariant. 8aaa 

lamen bBC noo annt. J o ng wn i, Epp. 

Ond. p. t65. proao nls lcgit ei^ 

Sed prccedena nli • . . nn nl, cl so- 

qaens rnrsat oa nl, ai ~ 

«a uH. lips^ com PricMO nMlit< 

umret. Sed ne sic qnidcn locnai 

tas esty nisl com Prieso nddaa 

quod e vet. Cod^ enoCninoi ▼idco, ct 

roargini adlevit SalM. nodc aoapicar, 

Codicem eam esso Fnx. Qncflsad- 

modum wuki el mHtU io Ms». lolint 

confundi, itah. K altcroM cadndlab 

altero facile potnit^ Rcacribo iUqnt 

e vet. illo Cod. miJbs nttsl 

imptartiret. Ceternm eemd* 

vitis libris omnibns,non asnto in cso- 

donmrei. Nam plnsq. pcrf. pro im- 

perfecto poni s«pe, lopra jam Moai- 

tum, et h. l. habet qoo •« commc»» 

det, seqoente ImpcrlcclOy dc tpso 

Appuleio. Sl umen Minoa placct, 

pofsit roinori mntationo lcgi 000 

donoiut, Sed t 

lam vim habet, prm aiHpUci 

J. B. 

Cai effenm erol] ProboM l oqn e nd i 
genui, el cnm optiMia Latinns. 8«c* 
lon. Jul. ziz. ' In Pontificata Pooti- 
ficibus oflfensio:' et ia Oalba zvi. 
* l'niver»is ordinibni offenans.' Pro> 
pertius lib. 111. ' Oticnia illa mibi nea 
sibi amica dedit.' OIomm : * Offtn- 
sioanimiiArk^trxft.' Prie. 
Cmutmmtuikut] V. c. el paolo iofra : 
APULBIl APOLOGIAM. 3301 fra legit FaW. denUs tpUndidoi: at 
tplendidare, lit velat nitidare. Et 
proxiioe, prior natu ea eti, Sed forte 
Pliuti imitttione, /«, pro ea dixit. 
Sciopp» in Stfmb. Canninibut» Alii, Can» 
tauttnUmi. Theophilat de pablicit ja- 
diciity fiueyiKoU ^i$vpurfioa, Vide An* 
notamenta ad Amobii lib. i. f. 25. 
Elmenh, Cantamdnibue Mss. Pith. 
Fulv. Ed. Junt. pott. et margo Bat. 
see. ut tnpra p. 477. et 6S3. et Met. 
1. II. p. 145. In reliqais carminibu», 
Utraque vox in eadem periodo legi- 
tor p. 470. Hoc aatem loco canta- 
ndna sunt precet, ab Appoleio adhi- 
bitse, allusionc facta ad cantamina 
msgica, qnte ad eam rem adhibuisse 
illum dixerant adversarii. J. B. 

Pao. 663 Qwtpiam caMaa] Vid. 1. 
III. ff. de accosat. Voltei. de Judic. 
I. II. 6. 4. % 49. Anon, in marg. 

Dentes eplendidos] Scribo cum Lip- 
tio, dentei epUndida». Colv. Sptendi- 
doM ez Edit. Rom. Vnlgo tpUndido», 
Casanb. Splendidaa legendum esse 
certatim ad orat exemplarium sno- 
roro nouront VV. DD. Mss. et Edd. 
vett. excepta Rom. tenent spUndido», 
qnod sine senso revocavit Ed. Bip. 
Ut a eandeo est eandieo, nentrom, et 
candidoy activnm, nnde eandidaiu»: 
sic a »pUndeo, epUndUo (vid. ad Met. 
V. p. 337. b.) et opUndido, Eadem ra- 
tione a madeo ett madidOf et alia timi- 
lia. J. B. 

SoUi JUri] Seneca de Ira lib. iit. 
cap. 10. ' Ipte effecit, nt diei pottet: 
Solet fieri.' Epictet cap. 38. Up6xoi- 
p69 IffTiy elAbs Kiyoi», Zri rikf yiMo/Upmif 
iarL Pric. 

Pag. 664 DotaU aeeipe] OloatB: 
' Dotalia, wpouciiuuu. Dotale ttni- 
mentam, wpouAov,* ideuL DeiaU aO' 
cipe. Sabaodi Uittruraeotam, qao mo- 
do Harmeoopalot, et alii Orteci Jo- 
ritcontolti r^ upoucmow dicera tolent* 
Olouai veternm : ' dotale ttramen- 
tom, wpoutmoif,* Recte» at tam loqae- 
bantor, StrumemiuM, pro Inttroiiieii- 
tum; qaod retionlt liofaa Italicm, temporibot Dantit, et illoram scrip- 
tornm, apud qnos tsepe legas, SlrU" 
mewioy vel Siormenio. Sirailiter tabuU» 
abtcise, pro do^i^i» pooqntnr. Ut 
in Adriani sententiis, 'PtffuuicV aMp^ 
yoyeiv^oBaAt uak ^^rovt fUm¥ ovyyt- 
ypd^Baiy ydfunn 8i p.^ yryoWFOc. Ubi 
notet tabnlat non efficere, ted nec 
probare nuptias factat, ot Adriaoot 
retpondit. Qnod et antea in Pnden- 
tilla tua dixit Appaleins. qo» fecit 
tabolat nnptitles cnm Sicinnio Claro, 
ted nuptias variis fmstrationibns eln- 
sit. Scip, Gent. 

Non modo criminibut, verum etiam 
maUdictitf ^c.] Cicero pro Flacco : 
' Maledictuni omne, non modo cri- 
men effngit.' Idem in pro Colio : 
* Accnsatomm non modo criminibnt» 
sed vocibns maledictiique celebra* 
tnm.' Prie. 

Procul a eulpa phUotophiam iuiiu» 
tum] Male hic quoqne locns a scribit 
imperitis fnertt acceptns: itanempcy 
procul a culpa phUotophia iuiu» »um: 
inepta sententia. Principio dixit esse 
sibi pnrgandam apnd imperitos phi« 
loiopbiam : nunc in epilogo ait te id 
fecitte, et qnod initio tntceperat 
pnettitiKte. Ita ergo legendum nt 
ett a nobit emendatom. Cataub, Pro* 
eut a eulpa philoeopki iuiu» oum, Ful- 
vint. Sciopp. in Sifmb, Lego pr. tu c, 
magUE. Perperam vox phUooophim 
geminata. Magia antem rescriben- 
dom, ex eo liqoet, qiiod non Philoto- 
phum ted Magnm insimularnnt. Nec 
verosimile ett, in hac criminnm qnatl 
Ayoirf^aXauio^ci non tetigiste accosa- 
tionis praecipunm capnt. Acidal. Fnl- 
vios, tt prociJ a culpa phiUtophi iuiu» 
JMJH. Schegkius tt a culpa wugUa 1«- 
lnttiMi: io prsmiisis epist. yii. El» 
menh. Leg. a eulpa magia iuiu» »um» 
Quid magit crimini datom, quam ma« 
gi» crimen ? Anon. f. TolL Casanboni 
correctionem amplexi tnot teqoen- 
tet. lo Edd. vett et Mtt. O. ett 
pkUooophite, et in pieritqoe loliit «lun. 
Sed io Mt. D'OrT. ti «t iii eimt6Mt jr. 3302 NOTJS VARIORUM IN 

a. c. ph. tuiuM mm: uode apparet ejas ^^ #«4^«»«^, cai ainile ap«d Lf' 

Codicis librariiim scribere volabse copbroateiD,inalio genere YeaatiMU 

tuitut $um, £x eo aiitem libro arripni t^vrov wrtpi^. H«c iectio pranr 

illud me, dein molestum illud pAilMo- abett a veteri Romaoa. la reccat». 

phUe foras ejeci, et locum Aannm pre- oribai ptnig noo pemmis acnptoi oL 

stitisse mihi videor. Totam haoc ora- Cmtmtb, MonatrosiaaioBa lectio, e ^ 

tionem laam eo valere initio dixerat exscolpsernQt etiun mooatros^Ra 

Appuleins, ut le et philoAophiam ab alii. Proxine Uteranm dectoa a 

omni culpa et reprehensione defeo- noblirestiiaetar IpaiaainioaperoApa- 

deret : ' Subtineo enim non modo leii scriptio, aecnNfoai •^f * ^ ^ rtgjmit 

meam, veruni etittm philosophi» de- eifai ieuui, Jain neaio eat, qni oesciat, 

fensionem.' Hoc jam iu 6ne oratio- Piatoiiican eise philosoplnuB. Tan 

nis se fecisse sperst : Si me procut a non attinet recenaerey qnoties hac 

culpa tttitua tum, et phito8oi*hia hono- ipsa Apologia Plotoneoi ae sertari 

rem conseptum penitut tenui» Magiai ip»e profiteatnr, Plotooia nioribo^ et 

mentio, qiiam desiderant hic nonnulli, iuititatis se defendot. Vel aiion hic 

non reqniritur. Quam enim Philoso- vide in fine Apol. prioria: * nt phiam vocat App. eam falso Magiam u™ adsensus declarovit, inaxiaM^ae 

vocarant adversarii ; et quae ad eam <]ni in consilioestis; competentiasjoie 

iosimulandam objecerant illi, supra videor nsus Platoiie»nt vit» nsagbtro 

biois verbis refutavit Auctor : * Ver- ita caiise patrono, c^na legibna obe- 

sas facis : licet fieri ; Pisces explo- dienten ne videtla.' AcidmL Heoc 

ras : Aristoteles docet; ligniim con- iocum, qoi difllcilliMtta et propc de- 

lecras : Plafo docet.' J. B. positoi eU a doctisainila ▼iris hobilas, 

Si cum teptetn pcenit] Desperatas jam ante maltoa annoa non iofeliciler 

locns. Legendum videbatur, it con- videmor constitoiaaey boc s^<M«, vel, ctrrKniffp^ait ptiiaij. Sed canceptmm eum peng iemmi : Id est, 
alind quid aptius quterat alios. Feci ooren philosophiai ; de •